Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Jane Thorgeirsson

Mødet sluttede kl. 17.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  -

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige byggeregnskab forventes afsluttet med udgangen af 2018.

  Lyreskovskolen

  Arbejdet med anlæg af skolens idrætsbaner fortsætter og vil kunne afsluttes i løbet af oktober i år, såfremt der ikke opstår væsentlige hindringer grundet vejrliget.

  De nye idrætsanlæg vil være klar til brug i foråret 2019.

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter i henhold til den gældende tidsplan.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Byggeriet fortsætter i henhold til den gældende tidsplan, hvilket betyder, at byggeriet kan afleveres til Aabenraa Kommune i slutningen af november 2018.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Håndværkerne er stadig ved at foretage udbedring af fejl og mangler, samtidig med at de tekniske anlæg testes og koordineres med installationer på selve skolen.

  Da adgangen til terapibadet vil skulle foregå hen over byggepladsen til skolebyggeriet, vil terapibadet ikke kunne tages i brug før dette byggeri er afsluttet.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole er ved at udarbejde en sagsfremstilling til behandling på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. november 2018.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Processen omkring organisering, brugerinddragelse og planlægning fortsætter.

  Den overordnede tidsplan for hele denne proces indtil byggeriet står færdigt omkring årsskiftet 2021/2022 er nu udarbejdet.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, der forventes at kunne overholdes, således at byggeriet kan afleveres til Aabenraa Kommune i slutingen december 2018.

  Herefter vil der skulle bruges tid til eventuelle mangeludbedringer og indflytning, således at den endelige ibrugtagning formentlig vil kunne ske i januar 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34762, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er planlagt til tirsdage, kl. 15.30 med undtagelse af møderne i februar, maj, juni og december, der starter kl. 9.00 på grund af sammenfald med Økonomiudvalgets møder.

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag, den 8. januar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 5. februar, kl. 9.00

  Tirsdag, den 12 marts, kl. 15.30

  Tirsdag, den 2. april, kl. 15.30

  Tirsdag, den 7. maj, kl. 9.00

  Tirsdag, den 4. juni, kl. 9.00

  Tirsdag, den 6. august, kl. 15.30

  Tirsdag, den 17. september, kl. 15.30

  Tirsdag, den 8. oktober, kl. 15.30

  Tirsdag, den 12. november, kl. 15.30

  Tirsdag, den 3. december, kl. 9.00

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender 2019 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30933, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Et af de væsentlige delelementer i implementering af strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN er kompetenceudvikling af ledere, vejledere og medarbejdere.

  Forvaltningen, Børn og Skole arbejder derfor i øjeblikket sammen med Kolding Kommune, Esbjerg Kommune og UC Syd om formulering af en ansøgning til A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation om udvikling af projektet "Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”.

  Dette projekt skal sætte fokus på undervisningskvaliteten og elevernes dannende læring i et fagdidaktisk perspektiv. Det er således elevernes læring der er i fokus, men formidlet gennem fagenes dannelsesindhold.

  Formålet er at eleverne får en undersøgende og eksperimenterende tilgang til fag og faglig udvikling fordi dette er en forudsætning for at kunne indgå kompetent i en foranderlig fremtid og være medskaber i samfundet.

  Formålet med at deltage i projektet set fra Aabenraa Kommunes perspektiv.
  "Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv” er struktureret således, at hver af de tre deltagende kommuner kan tone og vinkle projektet i egen retning, så det underbygger allerede igangværende aktiviteter i de forskellige kommuner.

  Der er i høj grad overensstemmelse mellem projektet Universitetsskolen, og det vi skal lykkes med i forhold til implementering af den del af IT OG DIGITALISERING, der handler om kompetenceudvikling. Derfor ønsker Aabenraa Kommune at deltage i projektet.

  Ansøgning

  Konkret søges der af A.P. Møllerfonden om midler til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, vejledere og skoleledere.

  På skoledermødet den 26. september 2018 blev ansøgningen til A.P. Møllerfonden behandlet, og der var opbakning til ansøgningen blandt skolelederne under forudsætning af, at der kan findes midler til dækning af skolernes udgifter til kompetenceudvikling.

  Der er ansøgningsfrist ved A.P. Møllerfonden den 12. oktober 2018, og der forventes svar på ansøgningen i februar 2019.

  Hvis ansøgningen til fonden imødekommes, vil Børn og Skole efterfølgende søge om frigivelse af midler i størrelsesordenen 6 mio. kr. til dækning af skolernes udgifter fra de afsatte midler til digitalisering i folkeskolen, som Økonomiudvalget prioriterede den 22. maj 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i projektet ”Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i fagdidaktisk perspektiv”

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4083, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I Danmark skal alle børn i den undervisningspligtige alder modtage undervisning. De fleste børn undervises i en folkeskole eller friskole, men der er også muligt at undervise sit barn hjemme jf. Folkeskoleloven §33.

  Vælger man at lade ens barn undervise hjemme skal forældre anmelde dette til Skole og Undervisning.

  Det er Byrådets ansvar, at der føres tilsyn med den undervisning barnet får hjemme jf. Lov om friskoler og frie grundskoler §35.

  Ligeledes kan Byrådet årligt afholde prøver for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. §35 stk. 2

  Der er udarbejdet retningslinjer for hjemmeunderviste børn  i Aabenraa Kommune, gældende fra 1. november 2018.

  Retningslinjerne beskriver følgende områder:

  • Anmeldelse af hjemmeundervisning – revideret infobrev og skema
  • Tilsyn med hjemmeundervisningen – nyt med tilsynsbesøg
  • Undervisningsmaterialer – nyt med adgang til digitale abonnementer
  • Prøvetagning

  Målet med retningslinjerne er, at sikre overholdelse af reglerne for hjemmeunderviste børn. Ligeledes skal retningslinjerne bidrage til sikre at alle hjemmeunderviste børn bliver så dygtige, som de kan.

  På nuværende tidspunkt er der 15 børn i Aabenraa Kommune der modtager hjemmeundervisning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at retningslinjer for hjemmeunderviste børn godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31455, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Børnehuset Blæksprutten har sammen med skolebestyrelsen for Bylderup Skole indgivet ønske om, at der etableres en samdreven institution med fælles leder og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole (børneunivers) i Bylderup-Bov ved navn Bylderup Skole og Børnehus (se anden sag på denne dagsorden).

  Som følge heraf ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at nedlægge sig selv og fremlægger i henhold til institutionens vedtægter en aftale til Byrådets godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen for den selvejende institution den 29. august 2018.

  Aftalens hovedindhold er følgende:

  • Nedlæggelse af den selvejende institution med virkning fra 31. december 2018.
  • Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution med virkning fra 31. december 2018.
  • Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune med virkning fra 1. januar 2019.
  • Overdragelse af den selvejende institutions formue og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune ved institutionens nedlæggelse.

  Nedlæggelsen har ingen praktiske konsekvenser for forældre og de indskrevne børn, da børnene fortsætter på samme adresse.

  Den godkendte aftale vil sammen med dokumentation for bestyrelsens beslutning om nedlæggelse m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at institutionen nedlægges i overensstemmelse med Fondsloven og institutionens vedtægter.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Fondsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

  Overtagelse af bygninger indebærer, at Aabenraa Kommune skal vedligeholde bygninger på samme måde som hidtil er sket for den selvejende institution.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den selvejende institution Børnehuset Blæksprutten nedlægges, og driftsoverenskomsten opsiges,

  at den selvende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune,

  at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune, og

  at forvaltningen bemyndiges til, sammen med den selvejende institution, at afklare de praktiske forhold i henhold til aftalens indhold.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  1. at godkendt,

  2. at anbefales godkendt,

  3. at anbefales godkendt, og

  4. at godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22194, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnehuset Blæksprutten og skolebestyrelsen for Bylderup Skole har indgivet ønske om, at der etableres en samdreven institution med fælles leder og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole (børneunivers) i Bylderup-Bov i henhold til Folkeskolelovens § 24 a med navnet Bylderup Skole og Børnehus og virkning fra 1. januar 2019.

  Visionen for Bylderup Skole og Børnehus er:

  • at opnå større helhed i børnenes hverdag
  • at opnå øget forældreindflydelse
  • at sikre en glidende overgang fra børnehave til skole
  • at skabe synergi, så fagligt kvalificeret personale varetager opgaven omkring det enkelte barns udvikling, trivsel og læring
  • at bibeholde et pasnings- og skoletilbud for de 0-15-årige i lokalsamfundet

  Efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen, jf. Folkeskolelovens § 24 a, beslutte, at et kommunalt dagtilbud og en folkeskole med eventuel skolefritidsordning skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Da bestyrelserne selv har indgivet ønsket om etablering af Bylderup Skole og Børnehus, afholdes der ikke høring.

  Bestyrelsen for den selvejende institution har som følge af ønsket om etableringen af Bylderup Skole og Børnehus søgt om nedlæggelse af institutionen, jf. institutionens vedtægter (se anden sag på denne dagsorden).

  Vedlagt dagsordenspunktet er et forslag til ’Styrelsesvedtægt for Bylderup Skole og Børnehus’. Der gøres opmærksom på, at forslaget afviger fra styrelsesvedtægten for skoler og dagtilbud oprettet efter Folkeskolelovens § 24 a i Aabenraa Kommune i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning. Der ønskes en større andel af forældrerepræsentanter fra skoledelen, da Bylderup Skole er en overbygningsskole, og forældrerepræsentanter for skoledelen derfor vil repræsentere væsentligt flere forældre end forældrerepræsentanterne for dagtilbudsdelen.

  Det ønskes, at fællesbestyrelsen tiltræder på etableringsdatoen, 1. januar 2019. Valg for forældrerepræsentanter ønskes derfor afholdt i november 2018. Dette forudsætter, at der afviges fra bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Aabenraa Kommune i forhold til afvikling af elektronisk valg og tidsfrister for orientering om valgproces og eventuelt kampvalg samt udarbejdelse af liste over valgberettigede. Fremadrettet vil valg til fællesbestyrelsen for Bylderup Skole og Børnehus følge den normale procedure.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringen af Bylderup Skole og Børnehus får ikke betydning for økonomien, idet tildelinger til skoledelen fortsat vil ske med udgangspunkt i den gældende fordelingsmodel på skoleområdet, og tildeling til dagtilbudsdelen vil ske ud fra de indskrevne i børn i dagtilbudsdelen og det gældende administrationsgrundlag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at etableringen af den samdrevne institution Bylderup Skole og Børnehus godkendes,

  at forslag til ’Styrelsesvedtægt for Bylderup Skole og Børnehus’ godkendes, og

  at procedure for nyvalg til fællesbestyrelsen for Bylderup Skole og Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33658, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Børnehus har over en længere periode oplevet et faldende børnetal og står pt. overfor et lederskift.

  Der kan oplyses, at Hjordkær Børnehus pr. 1. oktober 2018 har indskrevet i alt 22 børn, heraf 8 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn. Af de 14 børnehavebørn forventes 7 børn at blive udmeldt til sommer 2019 på grund af skolestart.

  Der er pt. kun 4 børn på venteliste frem til 1. september 2020.

  Af nedenstående tabel fremgår det, at fødselstallet i Hjordkær skoledistrikt i de senere år har været svingende/vigende.

  Antal fødsler 2013-18

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Jan-aug

  2017

  Jan-aug

  Hjordkær

  21

  21

  11

  14

  24

  9

  19

  På grund af det faldende/lave børnetal har Hjordkær Børnehus oparbejdet et betydeligt underskud, som det ikke har været muligt at afvikle og det må forventes, at underskuddet fremover vil stige.

  Ud over Hjordkær Børnehus er der 2 dagtilbud i Hjordkær

  • Den kommunale dagpleje, hvor der er indskrevet 12 børn (1. oktober 2018).
  • Privatinstitutionen Smilehullet Hjordkær Idræts-og Naturhus, hvor der indskrevet i alt 81 børn, heraf 25 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn (1. oktober 2018).

  Det vurderes, med baggrund i Hjordkær Børnehus’ samlede situation, at den fortsatte drift som selvstændig daginstitution vil blive endog meget vanskelig, ligesom det også vil være særdeles vanskeligt at drive den videre som afdeling under en anden institution eller som børneunivers.

  Bestyrelsen for Hjordkær Børnehus har den 24. september 2018 sendt en skrivelse til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor de tilkendegiver, at de ønsker, at driften af Hjordkær Børnehus fortsætter under en eller anden form.

  En lukning af Hjordkær Børnehus vil betyde, at der fremover ikke længere er et kommunalt/selvejende dagtilbud i Hjordkær til børn i børnehavealderen, som Aabenraa Kommune kan anvise til.

  Økonomi og afledt drift

  Årets resultat 2018 for Hjordkær Børnehus forventes at blive et merforbrug på -0,494  mio. kr.

  I beregningen for årets resultat, er der taget udgangspunkt i faktiske afholdte lønninger for perioden januar til september 2018, samt forventede lønninger for 4. kvartal.

  For årets børnetal er der indregnet faktiske børnetal i perioden januar-august 2018, samt indregnet forventede børnetal for september-december 2018. Mer- og mindreindskrivninger er derfor ligeledes indregnet i overensstemmelse hermed.

  Hjordkær har i 2018 modtaget et bæredygtighedstillæg på 0,041 mio. kr., som er indregnet i deres korrigerede budget.

  For årets resultat er der ligeledes indregnet et forbrug på anskaffelser, grund og bygninger, m.m. som svarer til årets forbrug 2017 og forventet forbrug 2018.

  Til sammenligning, har der været følgende resultater til overførsel tidligere år

  • Overført 2017-2018 merforbrug         -0,312 mio. kr.
  • Overført 2016-2017 merforbrug         -0,046 mio. kr.
  • Overført 2015-2016 merforbrug         -0,219 mio. kr.
  • Overført 2014-2015 merforbrug         -0,147 mio. kr.

  Hjordkær Børnehus har en afviklingsplan tilbage fra 2015 over 3 år, og i 2017 er der ikke afviklet på det oparbejdede merforbrug, idet søgning til institutionen er mindre end forventet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der igangsættes en proces med henblik på hurtigst muligt at lukke Hjordkær Børnehus, og

  at forældrene inddrages og børnene anvises et andet dagtilbud.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget er åben overfor en dialog/drøftelse med bestyrelsen/kredsen af forældre.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Produktionshøjskolen Meritten har i august 2018 fremsendt følgende to ansøgninger:

  1. Tilskud på 1,5 mio. kr. til renovering af skolens lokaler på Østergade 58, Rødekro.

  Ifølge ansøgningen har Meritten på grund af det lave elevtal ikke økonomisk mulighed for at sætte en tiltrængt renovering i gang.

  I 2016 er der udarbejdet en tilstandsrapport for bygningerne, hvoraf det fremgik, at bygningen trængte til renovering. Meritten har ikke haft økonomi til renovering, så bygningen fremstår på nuværende tidspunkt misvedligeholdt. Skolen ser det som en udfordring at opretholde en bygningsværdi svarende til panten i ejendommen.

  Af lov om produktionsskoler lov nr. 170 af 6. marts 2018, fremgår det at produktionsskolerne kun må foretage nødvendige økonomiske dispositioner og alt over 1 mio. kr. skal godkendes af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning

  1. Ekstraordinært tilskud på 164.037 kr. svarende til grundtilskuddet for september–december 2018.

  Ansøgningen er begrundet i Merittens økonomiske situation som følge af det lave antal elever til produktionsskolen. Ifølge ansøgning er det nuværende elevtal 17 elever lavere end i 2017.

  Den 27. december 2016 besluttede Byrådet at tilbagekalde vedtægterne for produktionsskolen EFA Syd, og opfordrede de to produktionsskoler EFA syd og Meritten til at gennemføre en juridisk sammenlægning af de to skoler.

  Der blev efterfølgende indgået en aftale, hvor Meritten overtog EFA syds aktiver bl.a. bygninger. Dette gav en række omkostninger, der har betydet at Meritten siden har været økonomisk udfordret.

  Byrådet har tidligere, den 28. juni 2017, besluttet at give produktionshøjskolen Meritten et ekstraordinært driftstilskud på 0,478 mio. kr. i 2017, svarende til grundtilskuddet i 2017 til produktionsskoler til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  I november 2017 fremsendte Meritten en ansøgning til Aabenraa Kommune om et ekstraordinært tilskud på 750.000 kr.

  Den 20. december 2017 besluttede Byrådet at give Meritten et ekstraordinært tilskud på 0,327 mio. kr., svarende til grundtilskuddet for januar-august 2018, svarende til perioden indtil de nye FGU institutioner oprettes.

  Merittens økonomiske forhold

  Produktionsskolen Meritten har fremsendt likviditetsoversigt for 2018 og 2019, samt budget for 2019.

  Af materialet fremgår det, at Meritten forventer et underskud i 2019 på ca. 0,1 mio. kr.

  Likviditetsmæssigt vil der være et likviditetsunderskud i marts på 0,078 mio. kr. og på  0,131 mio. kr. i juni 2019.

  Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

  I oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”. Den forberedende grunduddannelse (FGU) skal henvende sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, herunder produktionsskoletilbud.

  Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 offentliggjort sin beslutning om FGU-dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer, herunder en institution der dækker Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommune.

  FGU institutionen, der er en selvejende statslig institution, placeres i Sønderborg Kommune med skoler i hver af de 4 kommuner.

  Den nye FGU-institution i Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner er oprettet pr. 19. september 2018, og dermed har Aabenraa Kommune med den tidligere bevilling, givet ekstra tilskud til Meritten i perioden indtil de nye FGU institutioner er oprettet.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunernes udgifter til produktionshøjskoler er et kommunalt grundtilskud der betales direkte til skolen, samt en takst pr. elev der betales til staten.

  I 2019 udgør grundtilskuddet 0,248 mio. kr.

  FGU finansieres 35% af staten i form af grundtilskud til moderinstitution og satellitter samt et taxameter pr. årselev.

  Kommunerne bidrager med 65 % af finansieringen – herunder skoleydelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne fra produktionsskolen Meritten ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:
  Der var afstemning om Povl Kylling Petersen (A) var inhabil i sagen:

  3 stemte for – Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Rasmus Elkjær Larsen (C).

  3 stemte imod Povl Kylling Petersen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Jens Bundgaard Nielsen (Ø) – dermed var Povl Kylling Petersen (A) ikke inhabil.

  Produktionsskolen Meritten tildeles det ansøgte ekstraordinære tilskud på 164.037 kr., og finansieringen findes i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 - inden for udvalgets eget område.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28039, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Genoptagelse af sag om fastsættelse af indsatsområder for dagtilbud i 2019/2020.

  Til virksomhedsaftalerne kan Børne- og Uddannelsesudvalget udpege politiske indsatsområder, der skal have et særligt fokus.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere udpeget følgende indsatsområder

  · ”Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på Sproget” - fortsætter indtil udgangen af 2020

  · ”Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer inden for området” – fortsætter indtil udgangen af 2018

  Med den nye dagtilbudslov er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Loven trådte i kraft 1. juli 2018 og skal være implementeret i dagtilbuddene senest 1. juli 2020. I 2019 og 2020 vil der derfor fortsat foregå et målrettet arbejde i dagtilbuddene for at opfylde loven og intensionerne med den styrkede pædagogiske læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er det grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

  Af ”Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik - Sund Opvækst” fra 2018, fremgår bl.a., at vi forbereder børn til deltagelse i en digital verden.

  Den digitale læring fremhæves også i Aabenraa Kommunes vækststrategi- ”Sund Vækst 2018-2030”, der har fire spor, hvoraf digitalisering og teknologi danner det ene. Tilgangen til digitalisering og teknologi i Sund Vækst er, at det handler om mennesker, og at borgere i Aabenraa Kommune kan få en livslang digital læring.

  Med udgangspunkt i Børne-og Uddannelsesudvalgets udsættelse af punktet på mødet den 18. september 2018 har udpegning af indsatsområde for 2019/2020 igen været drøftet på institutionsledermødet den 26. september 2018, hvor der både kunne registreres holdninger om

  • at digital udvikling bør udpeges som indsatsområde og
  • at der ikke for 2019 bør udpeges et indsatsområde med baggrund i, at man ønskede at koncentrere indsatsen om ændringerne i Dagtilbudsloven ”De styrkede læreplaner”.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der for 2019 udpeges et mindre omfattende indsatsområde

  ”Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.”

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget udpeger det foreslåede indsatsområde for dagtilbud i 2019.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Godkendt – imod stemte Jens Bundgaard Nielsen (Ø) med bemærkning om, at indsatsområdet i stedet skulle være, at dagtilbuddene udvikler nye metoder til inddragelse af børnenes viden og ønsker til udvikling af institutionernes daglige aktiviteter, herunder vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26524, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har søgt om midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til projektet ”En bedre chance i livet - et styrket samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune”.

  Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet med det ansøgte beløb på 2,7 mio. kr. over en 4 årig periode.

  Der har været ansøgninger fra 27 kommuner, hvoraf 15 har fået positivt tilsagn.

  Projektets formål er at øge børnenes chancelighed, dvs. understøtte deres sociale mobilitet og reducere følgerne af negativ social arv. Der er fokus på at styrke børnenes socio-emotionelle udvikling; på forskelligt fagsprog hedder det mental sundhed, robusthed, selvregulering og livsduelighed. I dagtilbud er fokus særligt på god pædagogisk praksis i forhold til at skabe det gode børneliv i daginstitutionen og mulighederne for at støtte forældrene i at give deres børn en sund opvækst.

  Børn i udsatte positioner er udfordret på flere af deres socio-emotionelle kompetencer. Børnene kan bl.a. have svært ved at aftale, planlægge og udføre lege med andre børn. De kan have svært ved at fastholde opmærksomheden og være vedholdende, og de kan mangle evnen til at koncentrere sig. Derudover er børnene udfordret i forhold til selvregulering og konflikter, og en af årsagerne til, at børnene ikke har udviklet disse kompetencer er, at deres forældre heller ikke har dem eller har kompetencerne i begrænset omfang.

  Med afsæt i forskningen, daginstitutionerne og øvrige parters praksiserfaring samt politikker og retningslinjer for området, vil projektet styrke, udvikle og systematisere samarbejdet mellem dagtilbud, forældre og andre fagprofessionelle, herunder Tidlig forebyggelse, Sundhedsplejen og PPR.

  Dette gøres blandt andet gennem:

  - sparring og vejledning

  - koordinerende møder

  - tidlig opsporing

  - forældrestøtte

  - konkrete aktiviteter til støtte af barnet.

  De indsatser der vil blive igangsat er åben rådgivning af fagprofessionelle til forældre og familiegrupper, der skal give støtte forældrene.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33989, Sagsinitialer: krkn

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om evalueringen af Rønshoveds døgnbaserede familietræningstilbud, som udvalget blev orienteret om den 14. marts 2017.

  Formålet med familietræningstilbuddet er at forebygge anbringelser, samt at styrke familien således at eksisterende foranstaltninger mellem børn og forældre mindskes. Rønshoveds familietræningstilbud arbejder fokuseret med både forældre og børn – først 8-12 uger på Rønshoved og efterfølgende 8 uger i familiens eget hjem. Som en del af arbejdet trækker Rønshoved på en bred vifte af eksterne aktører (f.eks. skole, jobcenter og psykolog) for at arbejde helhedsorienteret med familierne under forløbet.

  To familier har gennemført hele familietræningsforløbet og en tredje familie er pt. i forløb. Familierne har inden Rønshoveds forløb haft mindre anbringelsesforanstaltninger, der delvist medførte, at børnene var væk fra deres forældre. Endvidere har myndighedsafdelingen betragtet familierne som værende i risiko for anbringelsesforanstaltninger på de øverste trin i Børn og Families indsatstrappe (anbringelse på institution eller i plejefamilie). Familiernes problemstillinger er kendetegnet ved, at dynamikken mellem familiemedlemmerne vanskeliggør mulighederne for et almindeligt familieliv, hvilket kommer til udtryk som et højt konfliktniveau i familien og/eller at enkelte familiemedlemmer har en destruktiv adfærd rettet mod dem selv og deres familie.

  Ser man på familietræningsforløbene, målt i en såkaldt FIT-score, er der en tydelig positiv udvikling i deltagernes oplevelse af familietræningsforløbet - både under de 8-12 uger på Rønshoved og den efterfølgende periode i eget hjem. FIT (Feedback Informed Treatment) måler børnenes og forældrenes velbefindende under forløbet fra et individuelt, relationelt, socialt og generelt perspektiv på en skala fra 1 til 10. I deltagernes første FIT-måling, udført den første uge på Rønshoved, var familiernes samlede gennemsnit 4,85 svarende til en næsten middelmådig oplevelse af situationen. I deltagernes sidste FIT-måling under opholdet på Rønshoved har deltagerne vurderet oplevelsen til 7,55 svarende til over middel. I deltagernes FIT-måling ved hjemmebesøgsfasens afslutning var gennemsnittet 7,88 svarende til over middel.

  Der er således en tydelig positiv udvikling i deltagernes velbefindende under familietræningsforløbet på Rønshoved fra 4,85 til 7,55 og niveauet holdes, når familierne vender tilbage i eget hjem hvor gennemsnittet er 7,88.

  Rønshoved forklarer den positive udvikling med, at man har formået at komme til kernen af familiernes problemstillinger og arbejdet helhedsorienteret på at løse problemstillingerne. Man har bl.a. trænet familierne i at føre en bedre dialog med hinanden og styrket forældrenes selvtillid. Man har trukket eksterne aktører ind i behandlingsfasen, når der har været behov for at arbejde indgående med enkelte familiemedlemmers problemstillinger. Rønshoved mener, at deres arbejde har mindsket konfliktniveauet i familierne og endvidere skabt nye, positive dynamikker i familierne.

  Børn og Familie noterer sig, at foranstaltningerne mellem forældre og børn er nedtrappet efter forløb hos Rønshoved. Samlet set er børnene mere sammen med deres forældre og familierne bevæger sig derfor ned af indsatstrappen.

  Børn og Families sagsbehandlere er enige med Rønshoved i, at familiernes konfliktniveau er væsentligt lavere efter behandlingsforløbene hos Rønshoved, samt at det lavere konfliktniveau bevares, når familierne vender tilbage til deres eget hjem. Sagsbehandlerne synes endvidere, at Rønshoveds familietræningstilbud giver en særlig god indsigt i familiernes problemstillinger og, at Rønshoved formår at arbejde helhedsorienteret med problemstillingerne ved at inddrage eksterne aktører. Dog er sagsbehandlerne også blevet opmærksomme på, at behandlingsperioden i eget hjem muligvis er for kort. Det er svært at sikre, at familiernes nye, forbedrede vaner er vedvarende med en behandlingsperiode på 2 måneder, når man sammenholder hvor omfattende problemstillinger, der har præget familierne få måneder forinden. For nogle familier kan der være behov for en længerevarende hjemmebehandling på 3 til 6 måneder.

  Indstilling

  Det indstilles,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34684, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Sundhedsaftale 2015-18 nedsatte Region Syddanmark en tværsektoriel arbejdsgruppe, der har haft til formål at udarbejde et udkast til en aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.

  Aftaleudkastet er nu sendt i høring hos relevante parter bl.a. Aabenraa Kommune.

  Formålet med aftalen er at skabe et smidigt og effektivt samarbejde til gavn for de børn og unge, der er i risiko for eller allerede mistrives og deres pårørende. Aftalen skal således sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommuner, region og almen praksis.

  For at opfylde dette er det endvidere målet, at aftalen skal medføre:

  • En systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og ungeområdet
  • Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge i børnene og de unges nærmiljøer
  • Overblik over eksisterende tilbud på området samt sikre en samordning og koordinering af disse på tværs af sektorerne.

  Aftalen dækker alle børn og unge i alderen 0-17 år, som er i risiko for at mistrives eller har tegn på at mistrives. Aftalen har et særligt fokus på børn i familier med psykisk eller somatisk sygdom, hvor en skærpet opmærksomhed på barnets eller den unges trivsel er af afgørende betydning for dennes udvikling.

  Aftaleudkastet lægger stor vægt på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel, og der lægges op til, at aftaleparterne, dvs. de 22 syddanske kommuner, regionen (psykiatri og somatik) samt de praktiserende læger indvilliger i at leve op til syv faglige forpligtelser, herunder:

  • Skærpet opmærksomhed på og brug af underretninger
  • Skærpelse af fokus på dagtilbuds- og skolefravær
  • Særligt fokus på børn og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom
  • Særligt fokus på børn og unge i familier med psykisk sygdom
  • Øget anvendelse af netværksmøder mellem involverede fagpersoner omkring barnet/den unge
  • Udpegning af kontaktperson til hver enkel familie, hvor barnet/den unge er ramt af mental mistrivsel
  • Systematiseret elektronisk kommunikation på børne- og ungeområdet

  Derudover indeholder aftaleudkastet en skitsering af relevante aktører og disses handlemuligheder opdelt i tre forløb, herunder børn i 0-5 års alderen (fødsel til skolestart), skolealderen 5-15-års alderen (grundskolealder) og 15-17-års alderen (unge, som er færdige med grundskoleforløbet).

  Implementering og sammenhæng til fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.

  I aftalen er der lagt op til, at der nedsættes en Implementeringsgruppe, som får til formål at følge implementeringsarbejdet og sikre, at parterne efterlever de syv faglige forpligtelser samt at aftalens øvrige indhold og anbefalinger indarbejdes i den daglige drift blandt de involverede parter.

  Høringsfristen er 1. november 2018, og aftalen forventes herefter godkendt i Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalget i februar 2019.

  Børn og Skole udarbejder høringssvar for myndighedsområdet for børn og unge, skoleområdet , PPR og dagtilbud.

  Social og Sundhed udarbejder høringssvar for Sundhedsplejen og Misbrugscentret.

  Social og Sundhed indsender det samlede høringssvar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  -

  Afbud: Jane Thorgeirsson