Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. november 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Jane Thorgeirsson (O) deltog ikke i behandlingen af sag nr. 204 og 205.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

  Jane Thorgeirsson (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  -

  Jane Thorgeirsson (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige byggeregnskab forventes afsluttet med udgangen af 2018.

  Lyreskovskolen

  Arbejdet med anlæg af skolens idrætsbaner mod Padborgvej er afsluttet på nær gummibelægningen på løbebanerne. Denne kan først pålægges når vejrliget til foråret tillader det.

  De nye idrætsanlæg vil dog være klar til brug i foråret 2019 i henhold til aftale med Lyreskovskolen.

  Hærvejsskolen

  Myndighedsbehandlingen omkring miljøforhold har medført, at der skulle foretages ekstra undersøgelse af jordbunden, der bygges på.

  Dette har ført til at totalentreprenøren er berettiget til 8 ugers tidsfristforlængelse, således at den endelige ibrugtagning af det samlede byggeri først kan ske i begyndelsen af januar 2020.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen. Dog kan daginstitutionens samlede byggeri tages i brug i slutningen af september 2019, da dette blev påbegyndt før skolebyggeriet.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Tidsplanen for byggeriet følges, men grundet utilstrækkelig udtørring af betonvæggene i den nye tilbygning til afdeling B kan en forsinkelse af færdiggørelsen på 1-2 uger forventes.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Terapibadet er endnu ikke afleveret til Aabenraa Kommune, og der vil ikke foreligge en ibrugtagningstilladelse før den 1. august 2019.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2019 blev det besluttet, at placeringen af en daginstitution i Aabenraa Syd skal være afsluttet med udgangen af 2019.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Processen omkring organisering, brugerinddragelse og planlægning fortsætter.

  Der har været afholdt en inspirationsaften med alle medarbejderne den 25. oktober 2018 og den 15. november 2018 afholdes en workshop, ligeledes med deltagelse af alle medarbejdere.

  Den 29. november 2018 afvikles en studietur til den integrerede daginstitution Filosoffen i Holstebro og til Billund Kommunes næsten færdigbyggede, integrerede daginstitution i Grindsted Syd.

  Udarbejdelsen af idéoplægget er i gang og en politisk behandling af dette forventes at kunne ske i december 2018.

  Udarbejdelsen af en ny lokalplan for området er sat i gang.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Utilstrækkelig udtørring af betonkonstruktionerne i den nye tilbygning har medført, at færdiggørelsen af byggeriet bliver forsinket, forventeligt 1-2 uger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37854, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 pr. 30. september.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 indenfor udvalgets eget område udviser, at der skal findes midler til ekstra tilskud til Meritten, jf. udvalgets beslutning i mødet 9. oktober 2018 på 0,164 mio. kr.

  Finansiering sker via det forventede mindreforbrug på anbringelsesområdet inden for samme politikområde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at en omplacering fra indenfor Børn og Familie på 0,164 mio. kr.  godkendes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37854, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2018

  Ønsker:

  Service udgifter

  Teknisk korrektion, SFO belægning

  64

  Teknisk korrektion, Dagtilbud belægning

  8.067

  DUT -sager fra 2018

  457

  Berigtigelse særligt dyre enkeltsager

  -165

  Forebyggende foranstaltninger

  -300

  Overførselsudgifter

  Tabt arbejdsfortjeneste

  300

  Anlæg

  Rådighedsbeløb Kongehøjskolen (budgetværn)

        7.886

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  16.309

  Finansierende udvalg:

  Økonomiudvalget

  -16.309

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2018 (netto 0), samt finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37854, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 30. september 2018 ansøges om tillægsbevilling på -0,496 mio. kr. som følge af større refusion for årene 2014-16 vedr. særligt dyre enkeltsager med påvirkning af kassebeholdningen.

  Endvidere søges om teknisk korrektion til dagtilbud ud over den under Økonomiudvalget afsatte ramme. Der søges om 3,608 mio. kr.

  Befordring af elever på Fjordskolen giver anledning til en forventet merudgift på 0,8 mio.kr. som der søges om tillægsbevilling til. I forbindelse med præsentation af tilbud på befordringen af Fjordskolens elever var forventningen en merudgift på 1 mio. kr. i 2018.

  I forrige bevillingskontrol blev der tilført PPR 0,7 mio.kr. i 2018 og 2019 til psykologisk rådgivning.  Bevillingskontrollen for Arbejdsmarkedsudvalget viser, at de resterende midler til formålet ( 2 gange 0,3 mio. kr.) jf. budgetaftalen for 2018 ikke bliver anvendt, hvorfor disse midler 0,6 mio. kr. søges tilført PPR til brug i 2020.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der netto søges om 3,912 mio. kr. i tillægsbevilling i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2020 med finansiering af kassebeholdningen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37854, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område. Dog tilføres det afsatte budgetværn på 7,886 mio. kr. til afslutning af anlægsregnskabet for Kongehøjskolen til udvalget.

  I vedlagte noter er der redegjort for de enkelte anlæg.

  I forhold til det forventede regnskab søges store forventede uforbrugte anlægsmidler overført i forbindelse med nærværende bevillingskontrol til 2019. Samlet søges 100,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der søges om overførsel af anlægsmidler på samlet 100,9 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019 er der anført følgende:

  ”Daginstitutionsområdet er et andet velfærdsområde som får et løft i dette budgetforlig. Området løftes med 2 mio. kr. netto og skal ses i lyset af, at sidste års budget ligeledes indeholdt et løft til dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr. årligt”

  I budget 2019 er der på dagtilbudsområdet indarbejdet et rammeløft, som brutto udgør 2,467 mio. kr., netto 2 mio. kr.

  Budgettet er foreløbigt placeret som en pulje under Dagtilbud, hvorfra der skal ske konkret udmøntning. Denne udmøntning har en afledt virkning på taksterne for 2019.

  Med udgangspunkt i forligsteksten/budgettet foreslås det, at rammeløftet alene sker til daginstitutionerne og på tilsvarende måde som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2018.

  Den børnevariable model med generel forøgelse af tilskud pr. barn medfører, at tildeling pr. barn hæves med 2.316 kr./år for 0-2 års barn og 1.183 kr./år for 3-5 års barn for de kommunale og selvejende nstitutioner.

  De afledte takster på dagtilbudsområdet fremgår af vedlagte bilag og efterfølgende sag.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019-22 tilføres daginstitutionsområdet 2 mio. kr. netto.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntningen af rammeløftet på 2 mio. kr. til daginstitutionerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Ændring af dagtilbudsloven gældende fra 1. juli 2018 åbner op for muligheden for at ændre på måden at beregne tilskud til drift og bygninger for de private institutioner.

  I forhold til beregning af driftstilskud til børn i 0-2 års aldersgruppen har reglerne været, at der tages udgangspunkt i et vejet gennemsnit af udgift til dagpleje og udgift til 0-2 års daginstituton. Der åbnes nu op for at der i beregningen kan ses bort fra udgift til dagpleje i denne beregning.

  Alt andet lige vil et sådant valg medføre, at driftstilskud til 0-2 årige vil blive større, idet udgift til en dagplejeplads er mindre end udgift til en institutionsplads. En umiddelbar opgørelse viser at tilskuddet vil stige med ca. 550 kr./måned for en 0-2 års-plads, eller svarende til en årlig udgift på ca. 1,9 mio. kr.

  I forhold til beregning af bygningstilskud, har reglerne hidtil været, at det nuværende bygningstilskud beregnes ud fra den udgift som vore selvejende institutioner har til bygningsudgifter, for den del af udgifter der ligger udover udgifter i grundlaget for forældrebetaling. Lovændringen medfører at bygningstilskud i stedet for at ”skal svare” til bliver til ”skal mindst svare” til. Der åbnes således op for at mulighed for at hæve bygningstilskud, hvis det vurderes at være for lavt.

  Det aktuelle bygningstilskud i 2018 udgør for de private institutioner 47 kr./md for børn i 0-2 års gruppen og 117 kr./måned for børn i 3-5 års gruppen.

  Økonomi og afledt drift

  De ændrede muligheder omkring beregning af drifts- og bygningstilskud har ikke medført, at der på dette område er ydet DUT-kompensation i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

  Da udvalgets budget ikke forøges med baggrund i disse regler vil eventuel ændring af tilskud medføre, at budget til rådighed for kommunale og selvejende institutioner vil blive tilsvarende mindre.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at nuværende principper for beregning af tilskud til private institutioner fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i foregående punkt, ”Budget 2019 – Dagtilbud- Udmøntning af rammeløft på 2 mio. kr.” skal der fastsættes nye takster for 2019 i dagtilbud.

  De beregnede takster fremgår af nedenstående forslag til takster for 2019.

  2018

  2019 fordelt

  børnevariable

  Forældrebetaling

  (11 mdr., juli betalingsfri)

  Dagpleje

  48 timer

  2.805

  3.012

  0-2 år

  49 timer

  3.148

  3.302

  Børnehave

  49 timer

  1.835

  1.919 

  SFO med morgenåbning

  1.605

  1.645

  SFO eftermiddagsplads

  1.365

  1.405  

  SFO 2

  Maxtakst

  1.070

  1.070  

  Tilskud til privat børnepasning

  (12 mdr.)

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

  5.457

  5.805

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

  3.693

  3.856

  Danske Privatinstitutioner

  (12 mdr)

  Driftstilskud 0 - 2 år

  7.714

  8.212

  Administrationsbidrag

  162

  202

  Bygningstilskud

  47

  42

  Driftstilskud 3 - 5 år

  4.659

  4.873

  Administrationsbidrag

  98

  147

  Bygningstilskud

  117

  119

  DSSV Institutioner

  (12 mdr.)

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

  8.991

  9.056

  3-5 årige

  4.475

  4.504

  Forhold til de foreløbige takster i kommunens institutioner medfører en tilførsel på netto 2 mio. kr. at forældrebetalingen øges med 55 kr./md. for børn i 0-2 års-alderen og 28 kr./md. for børn i 3-5 års-alderen.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2019-22 tilføres daginstitutionsområdet 2 mio. kr. netto, som udmøntes i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13. november 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksterne for 2019 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Formanden bemyndiges til at anbefale de genberegnede takster godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31366, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 18. september 2018 blev et forslag til en solidarisk model for tilflyttede elever i specialtilbud sendt i høring.

  Modellen vedrører tilflyttede elever til et skoledistrikt der starter direkte i et specialtilbud.

  Tilflyttede elever kan både være elever der ekskluderes fra efter-, fri- og privatskoler, dvs. elever som bopælsdistriktets skole ikke har mødt, og derfor ikke haft mulighed for at inkludere. Det samme gælder elever, der er ekskluderet til et specialtilbud, og hvor familien flytter til et nyt skoledistrikt, og derved får den nye distriktsskole en udgift.

  Der er indkommet 21 høringssvar, og disse viser at der er opbakning til den foreslåede model.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den solidariske model godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt, med bemærkning om at modellen evalueres efter 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36632, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag sendes forslag om lukning af SFO grundlovsdag i høring hos skolebestyrelserne.

  Grundlovsdag er en fridag i skolerne, jf. bilaget til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Aabenraa Kommune. Aktuelt behandles grundlovsdag i skolernes SFO som øvrige sampasningsdage.

  Generelt benyttes skolernes SFO-tilbud i et meget begrænset omfang på grundlovsdag, da der er få børn tilmeldt. Blandt de tilmeldte er der endvidere en relativ stor andel, der ikke kommer, hvilket medfører, at der indkaldes flere personaler, end der er behov for. Grundlovsdag udløser samtidig et tillæg for de pædagogiske personaler. Dette betyder samlet, at der anvendes forholdsmæssigt mange ressourcer på at holde åbent grundlovsdag.

  Der er i Folkeskoleloven ikke taget stilling til lukkedage for SFO. Dagtilbud kan, jf. dagtilbudsloven, holde lukket grundlovsdag uden at skulle tilbyde alternativ pasning.

  På skoleledermødet den 26. september 2018 besluttede skolelederne at anbefale at gøre grundlovsdag den 5. juni til en lukkedag i skolernes skolefritidsordninger (SFO).

  Ændringen vil kunne gennemføres fra skoleåret 2019/2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget har ingen budget- ellers takstmæssige konsekvenser.

  Høring/udtalelse

  Forslag om lukning af Grundlovsdag i SFO sendes i høring i skolernes bestyrelser i perioden 14. november 2018 – 14. januar 2019

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag om lukning af skolernes SFO grundlovsdag sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt med bemærkning om, at Lokal-MED udvalg på de enkelte skoler også høres.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33658, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til dato for endelig lukning af Hjordkær Børnehus på grund af faldende børnetal.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2018 (pkt. 197), at der igangsættes en proces med henblik på hurtigst muligt at lukke Hjordkær Børnehus, og at forældrene inddrages og børnene anvises et andet dagtilbud.

  Efter udvalgets beslutning har forvaltningen den 11. oktober deltaget i et forældremøde og orienteret om beslutningen og den videre proces. Forældrene fik oplyst, at de efterfølgende hver især fik mulighed for at give besked om, hvilket andet dagtilbud, de kunne ønske for deres barn.

  Forældrene har nu tilkendegivet deres ønsker og børnene vil blive tilbudt pladser i andre dagtilbud fra senest den 1. januar 2019.

  Personalet er orienteret om processen i forhold til personalereduktionen løbende og via MED-systemet.

  Referat med udtalelse fra personalet vedlægges.

  Når Hjordkær Børnehus er nedlagt, går forvaltningen i gang med at foretage det fornødne i forbindelse med nedlukning af institutionen.

  Økonomi og afledt drift

  Årets resultat 2018 for Hjordkær Børnehus forventes at blive et merforbrug på 0,494 mio. kr.

  Hjordkær Børnehus har de seneste år haft tilbagevendende merforbrug, senest er der til 2018 overført et merforbrug på 0,312 mio. kr. fra 2017. Hjordkær Børnehus har en igangværende afviklingsplan fra 2015, som ikke kan overholdes.

  Afledte udgifter i 2019 i relation til nedlukning af institutionen vurderes i forbindelse med bevillingskontrol i 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Hjordkær Børnehus nedlægges pr. 31.12.2018,

  at forhold vedr. personalet håndteres i henhold til de gældende overenskomster, og

  at bygningerne herefter overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  1.-2. at godkendt

  3. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35453, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Fra den 1. januar 2019 indføres, jf. den nye dagtilbudslov, et nyt tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov.

  Forældre, hvor en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Tilbuddet er til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Retten til en deltidsplads gælder for en sammenhængende periode pr. barn.

  Kommunerne skal tilbyde deltidspladser på 30 timer om ugen i både kommunale, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og dagpleje. 

  Forvaltningen foreslår, at åbningstiden for en deltidsplads fastlægges af den enkelte institution/dagplejen i samarbejde med bestyrelsen.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for anvendelse af deltidspladser til børn med forældre på barsels- eller forældreorlov.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 27b.

  Økonomi og afledt drift

  Det anføres i loven, at der skal finde reduceret betaling sted. Forældrebetalingsprocenten skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser. Reduceret betaling beregnes derfor forholdsmæssigt i forhold til betalingen for en fuldtidsplads.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at retningslinjerne for deltidspladser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36499, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning fremfor at benytte en plads i et dagtilbud.

  Med ændring af dagtilbudsloven, er der ønske om at styrke kvaliteten i de private pasningsordninger. Som følge af de nye regler er det et krav, at:

  · Den private pasningsordning tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

  · Den private pasningsordnings arbejde med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud.

  · Arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

  Kommunen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. Tilsynet skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

  Der er udarbejdet retningslinjer for Aabenraa Kommune, jf. den nye lovgivning, der er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§ 78a og 80-81.

  Økonomi og afledt drift

  Rammer og vilkår for udmåling af tilskud er uændret ift. tidligere gældende regler.

  Dvs. tilskud beregnes ud fra udgifter til plads i dagplejen og kommunale/selvejende institutioner.

  Tilskud til privat pasning er omfattet af principper for tekniske korrektioner.

  Dvs. at der sker korrektioner ift. ændringer i søgningen til private pasningsordninger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til retningslinjerne for ”Tilskud til Private pasningsordninger” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38635, Sagsinitialer: jmha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget omkring evalueringen af Tværfagligt samarbejde 0-18 år i Aabenraa kommune.

  Modellen for det tværfaglige samarbejde 0-18 år i Børn og Skole, blev udarbejdet til at erstatte ”Rammer og procedurer i det tværfaglige samarbejde” fra 2007 som en del af Task-force anbefalingerne ved deres tilbagemelding i marts 2016. Her anbefalede Task Force både en evaluering af den daværende model samt en justering af denne. Formålet med den nye model var at sikre, at der er et forum til:

  • Drøftelse af komplekse og tværgående problemstillinger omkring de enkelte børn og deres familier
  • Rådgivning og sparring fra andre fagpersoner
  • Opsamling på tværgående indsatser omkring enkelte børn og deres familier
  • Sikre en gennemsigtighed i strukturen via en forventningsbaseret mødestruktur

  Modellen består af 5 forskellige typer møder, der alle er en indgang til den fagprofessionelle viden der findes på tværs af Børn og Skole forvaltningen. Hvilken type mødeform, der er behov for at indkalde til, vurderes ud fra den konkrete situation og der er derfor ikke nogen krav til, at møderne skal indkaldes i en bestemt rækkefølge.

  Modellen for det tværfaglige samarbejde 0-18 år i Børn og Skole, blev implementeret i foråret 2017. Der er henover sommeren 2018, blevet fortaget en evaluering af modellen og det er denne evaluerings resultater der nu forlægger.

  Evalueringen

  Evalueringen bestod af et spørgeskema på 27 spørgsmål og blev sendt ud til alle medarbejdere i PPR, Myndighedsafdelingen i Børn og Familie, UU, Sundhedsplejersken, og alle skoleledere samt dagtilbudsledere.

  Der gives udtryk for, at formålet med møderne er klare og at der er styr på dagsorden og rollefordeling. Derudover fortæller besvarelserne at langt størstedelen oplever at få et positivt udbytte ud af mødet og gå hjem med ny viden.

  Når man kigger på svarene der er kommet ind, tegner der sig et billede af, at langt størstedelen af de, der har deltaget i en af de forskellige mødeformer har haft en positiv oplevelse med modellen.

  Evalueringen giver ikke anledning til umiddelbare ændringer, og modellen tilpasses løbende.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33076, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har vi en decentral styreform, der betyder at kompetence og ansvar er lagt så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Det betyder, at der i Aabenraa Kommune er central styring og decentral ledelse.

  Aftalestyringen, der bygger på, at politikerne fastlægger målene og budgettet for servicetilbuddene i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder ( aftalestyrede enheder) får et frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.

  I nedenstående gives der et billede af hvad dette betyder på Folkeskoleområdet.

  Den 25. april 2018 godkendte Byrådet en justeret aftale om dialogbaseret aftalestyring, der fastlægger at aktørerne har følgende roller:

  Politikernes rolle:

  • Overordnet politikformulering med vægt på visioner, politikker og mål
  • Fastlæggelse af den økonomiske ramme
  • Fokus på effekt /målopfyldelse
  • Gå i dialog med institutioner og forvaltninger vedrørende fortolkning af den politik, der er formuleret.

  Forvaltningens rolle:

  • Udarbejdelse af de mål, som sætter rammen for virksomhedsaftalerne
  • Tovholder på udarbejdelse af mål og virksomhedsaftaler. Men der er vide muligheder for inddragelse af institutionslederne i det omfang forvaltningen finder det hensigtsmæssig for:
   • At skabe forståelse for og dialog omkring kommunens fælles udfordringer på institutions- og forvaltningsniveau
   • At forankre opgaven hos institutionslederne
   • At understøtte ejerskab og engagement hos institutionslederne
  • At organisere opfølgningen af virksomhedsaftalerne i samarbejde med staben og andre relevante samarbejdsparter
  • Tilvejebringe ledelsesinformation, dvs. dokumentation for output i form af økonomirapporter, analyser mv.
  • Sparringspartner i forhold til institutionerne
  • Har en opgave i at udvikle målinger af outcome i form af resultatmålinger mv.

  Institutionernes rolle:

  • Deltagelse i udarbejdelse af virksomhedsaftaler med udgangspunkt i operationelle mål, som er fastlagt af forvaltningen, i samarbejde med forvaltningen på baggrund af politikker eller dialog med det politiske niveau.
  • Sikre målopfyldelse og levere dokumentation herfor
  • Sikre overholdelse af den økonomiske ramme.

  På folkeskoleområdet er der politisk godkendt strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan 2016-2020”, der opsætter 6 strategiske mål for folkeskoleområdet.

  Et af målene er f.eks. ” Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.”

  De enkelte folkeskoler udarbejder hvert år i samarbejde med forvaltningen en virksomhedsaftale.
  I virksomhedsaftalen opsætter skolerne det kommende års mål, der skal nås for at folkeskoleområdet samlet set vil kunne opfylde strategien i 2020. Det kan f.eks. være, at man i den ene skole har mest fokus på matematik, da det er der resultaterne er længst fra målene om, at eleverne skal være gode til at regne.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen tildeler Byrådet et rammebudget til Børne- og Uddannelsesudvalget herunder en ramme til folkeskoleområdet.

  Størrelsen på budgetrammen til folkeskoleområdet reguleres for ændringer i antal elever i folkeskolerne.

  Den samlede ramme til folkeskoleområdet fordeles efterfølgende til de enkelte folkeskoler efter de principper der er fastsat i ”fordelingsmodellen på Folkeskoleområdet”, jf. bilag.

  Skolerne får budget med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september året før regnskabsåret. Budgettet er sammensat af undervisningsafhængige udgifter og inklusion, som begge er elevtalsafhængige samt udgifter til bygningsdrift.

  Ved regnskabsafslutningen hvert år bliver politikerne orienteret om det økonomiske resultat for både de aftalestyrede enheder og forvaltningen samlet set. Derudover er der en rapport, der beskriver hvorvidt målene for området er opnået.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen af et år udarbejder skolerne en rapport, der beskriver hvorvidt målene for området er opnået.

  Regnskabsmæssigt kan skolerne overføre mer-/mindreforbrug op til 4%. Ved merforbrug over 4% skal der udarbejdes en afviklingsplan over max. 3 år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34745, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling præsenteres elevtallene i fri- og privatskoler pr. 5. september 2018.

  Der er indskrevet 1.113 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler. Dette svarer til 16% af alle elever i kommunen.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 47% indskrevet på en tysk skole.

  Nedenstående tabel viser andelen af elever i årgang 0.-10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september 2018.

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  Aabenraa Kommune i %

  Hele landet i %*

  2013

  14,7

  16

  2014

  15,5

  16

  2015

  15,5

  17

  2016

  16,1

  17

  2017

  17,0

  17

  2018

  16,2

  Foreligger ikke endnu

  *Kilde: Elever i grundskolen 2017/18, notat fra STIL

  Der var pr. 5. september 2018 indskrevet 431 elever på efterskoler, hvilket svarer til 26 % af elever i 8.–10. årgang. De tilsvarende tal for år 2016 var 481 elever på efterskoler, svarende til 29,3% af eleverne i 8.-10. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-11-2018

  -