Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. december 2018 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 11.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Der mangler stadig opfølgningsarbejder på enkelte tekniske anlæg, men anlægsregnskabet forventes afsluttet med udgangen af 2018.

  Lyreskovskolen

  Anlægsregnskabet forventes afsluttet med udgangen 2018.

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Den 6. december 2018 afholdes rejsegilde for byggeriet.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  De forskellige fagentrepriser er under aflevering, idet der fortsat må tidsfristforlænges vedrørende bygning B.

  De enkelte afleveringer sker under hensyntagen til, at der skal være tid til at udføre de mangler og fejl, som konstateres.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Totalentreprenøren har anmodet om mere tid til at udbedre fejl og mangler, inden overdragelse kan gennemføres endeligt.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Der orienteres ikke yderligere om denne sag.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Processen omkring organisering, brugerinddragelse, lokalplanlægning og udarbejdelse af idéoplæg fortsætter.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Byggeriet er stadig en smule forsinket grundet manglende udtørring, så skolens forventede ibrugtagning af den nye tilbygning og de ombyggede arealer vil først finde sted i januar 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 31. oktober 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31.10.2018 for udvalgets område ligger på 84,7 %. Ud fra tidligere års forbrug er det  forventede forbrug på nuværende tidspunkt 84,2%.

  Resultat af bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 er endnu ikke registreret i det korrigerede budget.

  Tages der højde for bevillingskontrollen vil forbrugsprocenten være 83,6 %.

  Ved bevillingskontrollen tilføres udvalgets område ca. 12,3 mio. kr. i primært vedrørende tekniske korrektioner.

  Herudover fremgår sygefravær for udvalgets område af ledelsesinformationen. For de første 10 måneder udgør det samlede sygefravær i alt 4,7 %.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalgets budget for 2018 vil blive overholdt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Opgradering af netværk på udvalgte skoler

  Af strategien fremgår det blandt andet, at hvis det for alvor skal lykkes at få it og digitalisering i folkeskolen integreret i alle fag og åbne op for de digitale muligheder i forhold til børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse, så er det en forudsætning, at eleverne har let og lige adgang til kommunikation, samarbejde og produktion med it og digitalisering i skolerne.

  Som grundlag for strategien blev der af centrale medarbejdere på skolerne, i forvaltningen og i Staben blandt andet udarbejdet en analyse af skolernes nuværende it-niveau. Analysen rummer også anbefalinger. I analysen konkluderes det blandt andet, at det økonomiske råderum og det ledelsesmæssige initiativ synes afgørende for skolernes digitaliseringsgrad. Endvidere konkluderes det, at båndbredden på skolernes netværk varierer fra mellem 0,3 til 3 megabit pr. elev på almenområdet. Megabit pr. elev handler i sidste ende om, hvilke didaktiske programmer der kan tilgås. Analysen anbefaler derfor et løft i skolernes båndbredde samt en revurdering af båndbredden hvert andet år.

  Ud fra en prioriteret rækkefølge af skoler ønsker Skole og Undervisning at søge 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Eksempelvis vil investeringen få betydning for Bylderup Skole, der efter Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse den 7. august 2018 er med i Undervisningsministeriets 3-årige forsøg med Teknologi forståelse. I forbindelse med forsøget forventer Ministeriet at forvaltningen bakker op om forsøget ved at sikre relevante organisatoriske og teknologiske ressourcer af rimeligt omfang til skolerne.

  Pædagogisk understøttende teknologier

  IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN rummer tre strategiske spor. Spor 1, Læring i it og digitalisering, handler om at lære børnene, at anvende, mestre og eksperimentere med it og digitalisering. Spor 3, Læring om it og digitalisering, handler om at give eleverne en forståelse af teknologiens betydning for mennesket.

  Spor 2, Læring med it og digitalisering, handler om at anvende moderne multimodale læremidler og aktuelle teknologier, så eleverne lærer at blive kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.

  For at realisere en del af spor to ønsker Skole og Undervisning i regi af PUC at indkøbe f.eks. robotter og supplerende Micro:Bits, som skolerne kan låne til undervisningen.

  I forhold til spor 2, Læring med it og digitalisering, ønsker Skole og Undervisning derfor at søge 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Næste skridt i realiseringen af IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN vil blive ansøgning om frigivelse af midler til kompetenceudvikling af medarbejdere i folkeskolen. Stillingtagen til anvendelse af midler til kompetenceudvikling afhænger af, om Skole og Undervisning får en bevilling til deltagelse i Universitetsskoleprojektet under A.P. Møller fonden. Der forventes svar på ansøgningen i januar 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Der er til ”rådighedsbeløb til digitalisering” afsat 2 mio. kr. i 2018, 4 mio.kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, hvoraf Økonomiudvalget i mødet 22. maj 2018 har prioriteret 1,8 mio. kr. til ”IT i folkeskolen” i 2018.

  Der søges om frigivelse af 1,8 mio. kr. til såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb med henvisning til det i investeringsoversigten afsatte beløb på 2 mio. kr. i 2018.

  Heraf prioriterer Skole og Undervisning 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk og 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier som f.eks. robotter og Micro:Bits.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til IT i folkeskolen gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., og

  at der frigives rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. med henvisning til afsat rådighedsbeløb til digitalisering på investeringsoversigten.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Høje Kolstrup Skole har fremsendt en ansøgning om at afholde forskudt valg til skolebestyrelsen 2 år efter det ordinære valg i 2018.
  Skolebestyrelsen ønsker 3 af 7 pladser besat ved forskudte valg i 2020.

  Jf. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 989 ”bekendtgørelse om valg af forældre til skolebestyrelse i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” § 4, stk. 2 skal forskydningen indføres således, at 3 af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode til kommende bestyrelsesvalg og resten i 4 år.

  Skolebestyrelsen vil hermed sikre, at der ikke sker en meget stor eller fuldstændig udskiftning af de forældrevalgte i bestyrelsen hvert 4. år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i folkeskoleloven skal der i hver kommune være en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet fremgår det af §19:

  ”Der nedsættes et fælles dialogforum, bestående af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41 pkt. 4 og § 46.

  Stk. 2 Forummets opgave er at drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og at sikre skolernes dialog med byrådets repræsentanter.

  Stk. 3. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget er formand for forummet.

  Stk. 4. Forummet fastsætter selv sin forretningsorden.”

  Etablering af det fælles dialogforum igangsættes således at der fremover afholdes ét årligt møde hvert forår i forbindelse med budgetbehandlingen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Der er udarbejdet udkast til forretningsorden som dialogforummet kan beslutte at arbejde efter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at etablering af dialogforum på folkeskoleområdet  igangsættes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25302, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne sag er at godkende at anvendelsen af en formue ved ophør er sket i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

  I henhold til § 11, stk. 2, i institutionernes respektive vedtægter skal Byrådet i Aabenraa godkende formuens anvendelse.
  Den godkendte anvendelse af formuen samt dokumentation for bestyrelsens beslutninger om nedlæggelse m.v. vil FDDB herefter sende til Civilstyrelsen som dokumentation for, at institutionerne nedlægges i overensstemmelse med Fondsloven og institutionernes vedtægter.

  I forbindelse med Byrådets budgetbehandling for 2011 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsterne pr. 1 . januar 2012 for samtlige selvejende fritidshjem og klubber i Aabenraa Kommune. Baggrunden for opsigelserne var en beslutning om, at alle fritidshjem skulle omdannes til enten skolefritidsordninger eller til private fritidshjem. Samtidig blev det besluttet, at integrerede institutioner med skolebørn skulle omdannes til børnehaver.

  Driftsoverenskomsten for følgende FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) institutioner blev opsagt:

  Fritidshjemmet Regnbuen

            Nyløkke Fritidshjem

            Agoraens Børnegård

            Hjelmrode Fritidshjem

            Anna Gydebæks Fritidshjem

            Stuffi Fritidshjem

            Nygade Fritidshjem

            Naturfritidshjemmet Himmelblå

            Børneviften (omdannelse til børnehave)

            Klubben Engen

  FDDB har efterfølgende indsendt anmodning om den formelle, juridiske opløsning af samtlige af ovenstående institutioner til Aabenraa Kommune.

  Fritidshjemmet Regnbuen er den eneste institution, hvor der henstår aktiver, som skal udloddes i overensstemmelse med vedtægten. De øvrige institutioner havde ved opløsningen ingen formue, og der er derfor ikke en formue Byrådet skal forholde sig til.

  I henhold til den for institutionen gældende vedtægt fremgår af § 11, stk. 2, at ”Formuens konkrete anvendelse forudsætter dog godkendelse i FDDB samt godkendelse fra kommunalbestyrelsen i Aabenraa”.

  Hovedbestyrelsen for FDDB har på et bestyrelsesmøde den 3.6.2014 godkendt, at formuen anvendes som besluttet af institutionens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 25.9.2012.

  Regnbuens formuer hidrører fra salget af den faste ejendom beliggende Løjt Skolegade 27, 6200 Aabenraa.

  Regnbuens bygninger er solgt til Aabenraa Kommune for 1,2 mio. kr., og efter indfrielse af prioritetsgæld m.m. udgør det kontante provenu ved salget af ejendommen 0,660 mio. kr.

  Formuen anvendes ved at 0,2 mio. kr. skal anvendes til anskaffelse af legeredskaber for skolebørn, og doneres til Løjt Kirkeby Skole med henblik på opstilling på skolens legeplads. Det resterende salgsprovenu, efter afholdelse af øvrige omkostninger, skal tilgå FDDB og hensættes til FDDB’s feriekoloni Naldtanglejren mhp. medfinansiering af en renovering af lejren. Alt inventar fra fritidshjemmet overgår til skolefritidsordningen, og derved fortsat vil komme samme børn til gode.

  Det er forvaltningens opfattelse, at formuen er blevet anvendt i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven

  Fondsloven

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anvendelsen af formuen i Fritidshjemmet Regnbuen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet.

  Der var afstemning om Povl Kylling Petersen (A) var inhabil i sagen, og alle stemte for.

  Povl Kylling Petersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41577, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den selvejende daginstitution Svalen, beliggende Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså har en driftsoverenskomst indgået med Bov Kommune pr. 1. januar 2000.

  Institutionen har henvendt sig med ønske om at få driftsoverenskomsten opdateret.

  Den nye driftsoverenskomst er opdateret i forhold til institutionens målgruppe, lovgivning samt Aabenraa Kommunes politikker, herunder dialogbaseret aftalestyring.

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

  På Byrådsmødet den 23. juni 2010, blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

  Med udgangspunkt i denne skabelon er der udarbejdet en ny driftsoverenskomst mellem daginstitution Svalen og Aabenraa Kommune.

  Driftsoverenskomsten er underskrevet af Svalens bestyrelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den opdaterede  driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Svalen og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41300, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til den fortsatte finansiering af Headspace Aabenraa samt godkendelse af ny samarbejdsaftale gældende fra 1. januar 2019 (vedhæftet).

  Økonomiudvalget principgodkendte den 17. november 2015 efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget etableringen af et Headspacecenter i Aabenraa Kommune, med et årlig kommunalt tilskud på 600.000 kr. som samfinansieres ligeligt af de tre involverede udvalgsområder.

  Headspace Aabenraa åbnede i april 2017 og i årene 2017 og 2018 har samarbejdet med Aabenraa Kommune været baseret en på samarbejdsaftale, der blev indgået den 21. december 2016 og som dækkede perioden frem til 31. december 2018.

  Headspace har pr. 1. september 2018 foretaget en egen evaluering af de første knap 2 års erfaringer i Aabenraa Kommune, og vurderingen er, at deres virke har været positivt. Der har overordnet set været afholdt 679 rådgivende samtaler fordelt på 271 unge siden etableringen i april 2017. Headspace fungerer som et tilbud der på et tidligt stadie kan møde unge med problemer, og hjælpe dem inden problemerne bliver til større udfordringer for både de unge selv men også eksempelvis kommunen.

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice samt Børn og Skole er enige i at Headspace er kommet godt i gang, og ønsker på den baggrund en fortsættelse af den kommunale støtte til driften af Headspace fra 2019. Samarbejdet med Headspace og effekten af indsatsen følges løbende i forvaltningen.

  Aabenraa Kommune har i 2017 og 2018 ydet et årligt tilskud på 600.000 kr. som er fordelt ligeligt imellem Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

  I den ny samarbejdsaftale er der alene sket følgende ændringer. Der kan fremover ud over den faste åbningstid lokalt rådes over yderligere fire timers åbning på tidspunkter, der skønnes relevante for de unge og de frivillige. Herudover kan der afholdes samtaler ud over åbningstiden i det omfang, det er relevant for den unge. Derudover er samarbejdsaftalen ikke længere tidsbegrænset, men kan opsiges af hver af parterne med seks måneders varsel til den 1. i en måned. Aabenraa kommunes bidrag til driften af Headspace er fortsat 600.000 pr. år.

  Det kan oplyses, at udover tilskuddet til driften af Headspace bidrager Aabenraa Kommune med, at der i åbningstiden er en kommunal medarbejder tilstede i Headspace i et omfang svarende til ca. en halv stilling og en udgift på 250.000 kr. årligt. Endelig stiller Aabenraa Kommune også lokaler til rådighed for Headspace.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift på 0,720 mio. kr. i tilskud til Headspace fordelt med 0,600 mio. kr. i tilskud og 0,120 mio. kr. til lokaler fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalgets andel på i alt 0,240 mio. kr. årligt er budgetteret under politikområdet Øvrige Sociale Udgifter.

  Udgiften på 0,250 mio. kr. til en kommunal medarbejder foreslås fremadrettet finansieret af Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice samt Børn og Skole og indstiller,

  at evalueringen af Headspace tages til efterretning,

  at ny samarbejdsaftale med Headspace gældende fra 1. januar 2019 godkendes,

  at det kommunale tilskud på samlet 0,720 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 3 udvalgsområder,

  at udgiften på 0,25 mio. kr. til den kommunale medarbejder, der stilles til rådighed for Headspace, i 2019 og fremover finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2018

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40368, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte en rammeaftale mellem haller og skoler om brug af idræts- og svømmehaller til idrætsundervisning og øvrige læringsformål. Rammeaftalen er gældende fra 1. januar 2019.

  Forvaltningen har i 2015 og 2016 fået analyseret idrætsfacilitetsområdet, hvilket fra 1. januar 2017 mundede ud i en ny tilskudsmodel for idrætsfacilitetsområdet.

  Analysen viste en række udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes videre med. En af disse er samarbejdsfladerne mellem idrætsfaciliteterne og skolernes brug af dem til idrætsundervisning, bevægelsestimer, bevægelsesbånd, understøttende undervisning, temauger og lignende.

  Der blev afholdt et dialogmøde med skolelederne i juni 2018 og der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne og forvaltningen. Opgaven var, at udarbejde en aftale der tydeliggør haller og skolers råderum, forpligtelser og ansvar. Sideløbende følges op med en lokalaftale mellem den enkelte facilitet og skole. Lokalaftalen skal sikre, at der tages højde for de lokale forhold og muligheder samt konkretisere timefordeling og bookingproces.

  Formålet med den nye rammeaftale med ikrafttrædelse 1. januar 2019 er at få mest mulig aktivitet for pengene samt at udnytte kapaciteten og de kompetencer, der er til stede lokalt på den enkelte facilitet. Formålet er også at styrke idrætsfaciliteternes indtjeningsmuligheder og relationerne mellem den enkelte hal og de skoler den betjener.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Høring/udtalelse

  Rammeaftalen er blevet præsenteret på skoleledermødet d. 26. september 2018 og på halinspektørmødet d. 19. november 2018 og der er enighed om, at det er positivt med muligheden for at aftale deadlines lokalt og at rollefordelingen omkring booking skal følge rammeaftalen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn & Skole indstiller,

  at rammeaftale mellem haller og skoler om brug af idræts- og svømmehaller til idrætsundervisning og øvrige læringsformål godkendes,

  at aftalen er gældende fra 1. januar 2019, og

  at rammeaftalen evalueres senest efter 2 år.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31176, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde med Kurdisk Forening den 9. oktober 2018, orienteres der om lovgivning for modersmålsundervisning.

  Kommunen skal tilbyde modersmålsundervisning til tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, som er statsborgere i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Forpligtelsen gælder legeledes elever fra Færøerne og Grønland.

  Tilmeldes mindre end 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der ikke tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale, er kommunen ikke forpligtet til at oprette et modersmålsundervisningshold. Kommunen har i stedet mulighed for at henvise eleverne til modersmålsundervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget.

  Faget modersmålsundervisning er et frivilligt fag fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

  Læseplanen beskriver undervisningens tre indholdsområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

  I Aabenraa Kommune vil der blive oprettet hold indenfor det lovpligtige område, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

  Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet hold med lovpligtig modersmålsundervisning.

  Udover den lovpligtige modersmålsundervisning giver lovgivningen ikke hjemmel til at tilbyde modersmålsundervisning til elever der er statsborgere udenfor EU/EØS.

  Lovgrundlag

  • Folkeskoleloven §5, stk. 6 og §30 a.
  • Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning, BEK nr 689 af 20/06/2014

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om modersmålsundervisning tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning og sagen videresendes til § 17, stk. 4-udvalg vedr. integration.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31176, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Aabenraa Kommunes elever i de enkelte skoledistrikter. Der er i alt 7.465 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i 0.- 9. årgang, som har bopæl i et af kommunens 18 skoledistrikter.

  Elevtal for 0. - 9. årgang inkl. specialklasser og basisundervisning

  Distrikt

  Elever distrikt Justeret

  Distrikts-skole

  Privat- og Friskole

  Efter-skole

  Special-skoler

  Andre
   folke-skoler

  Elever fra andre distrikter/

  kommuner

  Skolens

  elevtal

  Lyreskov

  814

  67%

  23%

  4%

  2%

  5%

  7%

  587

  Felsted

  367

  71%

  17%

  8%

  2%

  12%

  10%

  290

  Ravsted

  122

  49%

  10%

  0%

  8%

  12%

  17%

  72

  Kollund

  187

  50%

  22%

  0%

  2%

  13%

  12%

  106

  Kliplev

  269

  58%

  19%

  0%

  2%

  9%

  3%

  159

  Kongehøj

  1.072

  66%

  17%

  3%

  4%

  7%

  18%

  867

  Varnæs

  195

  56%

  9%

  0%

  3%

  14%

  13%

  125

  Løjt

  543

  79%

  8%

  3%

  3%

  6%

  6%

  459

  Stubbæk

  360

  78%

  5%

  4%

  2%

  8%

  14%

  329

  Genner

  93

  48%

  7%

  0%

  4%

  24%

  15%

  53

  Hellevad

  180

  47%

  9%

  0%

  3%

  20%

  6%

  90

  Hjordkær

  317

  74%

  6%

  3%

  5%

  9%

  17%

  280

  Hovslund

  125

  56%

  12%

  0%

  2%

  12%

  21%

  89

  Hærvejsskolen

  838

  76%

  15%

  4%

  2%

  8%

  14%

  737

  Tinglev

  494

  62%

  16%

  12%

  3%

  8%

  13%

  354

  Høje Kolstrup

  672

  54%

  21%

  3%

  2%

  17%

  13%

  419

  Bolderslev

  235

  39%

  13%

  0%

  4%

  32%

  4%

  95

  Bylderup

  391

  57%

  27%

  4%

  3%

  11%

  7%

  239

  I alt/
  gennemsnit

  7.274

  65%

  16%

  4%

  3%

  10%

  12%

  5.350

  · - Skole med 0.-6. årgang og dermed ikke elever i efterskoler

  Tallene er udtrukket fra TEA, november2018.

  Oversigten viser skoledistrikterne i Aabenraa Kommune og hvilket skoletilbud skoledistriktets elever modtager. Procenttallene viser andelen af elever i forhold til skoledistriktets elever.

  For skoler med 0.–6. årgang er antallet af elever i distriktet justeret, således at eleverne fra distriktet tæller med i det skoledistrikt hvor eleven går i 7.–9. årgang.

  F.eks. er eleverne i Ravsted på 7.–9. årgang ikke talt med i elevtallet for Ravsted, men i elevtallet for Bylderup.

  Specialklasseelever tæller med som enten distriktsskoleelever eller elever fra andre distrikter.

  ”Elever fra andre distrikter” er en opgørelse af hvor stor en andel af skolens elever, der ikke har bopæl i skoledistriktet, men har valgt denne skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31168, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om status i forhold til processen vedr. omvisitation af elever fra afd. E på Fjordskolen.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 18. september 2018 blev der orienteret omkring procesplanen for omvisitationen.

  Status er på nuværende tidspunkt:

  · Der har været afholdt omvisitationsmøder med involvering af Fjordskolens ledelse, psykolog og medarbejdere samt repræsentanter fra visitationsudvalget.

  · Der er 81% af eleverne, der er blevet vurderet. De sidste 19% er elever i udskolingsklassen.

  · De 19% vurderes ultimo december i forbindelse med den almindelige årlige revurdering.

  · Af de 81% er der indledt yderligere omvisitations- proces med forældrene til 13% af disse elever.

  · Repræsentanter fra visitationsudvalget har afholdt 1. møde med de involverede forældre.

  · Samtlige forældre har i løbet af uge 48 modtaget brev med afgørelsen. For de elever, hvor der er peget på en fortsat placering på Fjordskolen, er der i brevet lagt op til, at forældrene af egen drift kan rette henvendelse til forvaltningen, hvis de ikke er enige i vurderingen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret igen, når processen er afsluttet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8763, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

  Ved gennemgangen sikres altså at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller at der lægges en plan for hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 957 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i juni 2018 blev der gennemgået 987 sager. Det vil sige der er sket en samlet afgang på 30 sager i forhold til ledelsestilsynet i juni 2018. Førhen blev ledelsestilsynet lavet hvert kvartal, dette er ændret, så det fremadrettet bliver halvårligt.

  Tidspunkt for gennemgang

  December 2017

  Marts 2018

  Juni 2018

  Oktober 2018

  Antal aktive sager

  946

  1001

  987

  957

  Underretninger

  Ved denne gennemgang har der været underretninger i 191 af sagerne.

  Nedenstående oversigt, angiver antal sager, hvor der er modtaget underretninger indenfor de sidste 3 måneder før tidspunktet for gennemgangen. Der kan godt være modtaget flere underretninger pr. sag.

  Tidspunkt for gennemgang

  December 2017

  Marts 2018

  Juni 2018

  Oktober 2018

  Antal sager med modtagne underretninger

  174

  216

  164

  191

  Aabenraa Modellen

  · Der er udarbejdet netværkskort i 69% af sager, hvor det er vurderet relevant.

  · Der er afholdt opfølgningsmøder i 96% af sager, hvor det er vurderet relevant.

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 957 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

  Sager fordelt på Indsatstrappen

  Trin 1 Døgninstitution

  4%

  Trin 2 Familiepleje

  13%

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  Trin 4 Hjemmebaseret indsatser

  34%

  Trin 5 Forebyggelse

  34%

  Trin 6 Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme

  13%

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering, sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sager dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke overholder Aabenraa Modellen mht. afholdte opfølgningsmøder og/eller ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Der lægges en plan for overholdelse i tilfældet. De røde sager består af 6% sager, der er ulovmedholdelige og 4% der ikke overholder Aabenraa Modellen. Det vil også sige at 6% af alle aktive sager er ulovmedholdelig, dette skyldes i hovedparten af tilfældene manglende overholdelse af tidsfristen for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

  I denne omgang af ledelsestilsynet, er der medtaget et spørgsmål, om hvorvidt der er journalnotater, der er ældre end 14 dage, der mangler at blive skrevet ind i sagen. Dette er tilfældet i 9% af sagerne. Spørgsmålet er inkluderet for at holde fokus på god forvaltningsskik. Sagerne er i tilfældet kategoriseret gule. 

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  10%

  11%

  79%

  Næste ledelsestilsyn bliver i april 2019, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11022, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne orientering omhandler anden halvårlige gennemgang af anbringelsessager i år 2018. Der er lavet opsamling på anbringelser i september måned, der har til formål at give overblik over indhold, kvalitet i sagsbehandlingen i indeværende sager samt de økonomiske konsekvenser. Udgifterne for denne måned er anvendt til at beregne årsudgifterne. I denne sagsgennemgang er der medtaget udgifter for de forebyggende foranstaltninger, de anbragte børn og unge modtager. Som følge af dette ser årsudgifterne og tilsvarende gennemsnitspriser højere ud i september 2018.

  Tabel 1 Udgifter og antal sager

  Optællingstidspunkt

  April, 2017

  Sept., 2017

  April, 2018

  Sept., 2018

  Antal sager

  175

  168

  164

  170

  Årsudgifter i mio.

  80,3

  77,1

  72,3

  93,7

  Sagsgennemgangen vedrører anbringelsessager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Iblandt disse omhandler 4 sager uledsagede flygtningebørn, i disse sager modtager kommunen fuld refusion fra staten. Herudover betaler Aabenraa Kommune udgifter i en række mellemkommunale sager, der ikke er medtaget i følgende analyser.

  Ved gennemgang af årsagerne til anbringelserne er det ved over halvdelen overvejende forhold ved forældrene som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, der giver grundlag for anbringelsen.

  De mest omkostningstunge anbringelser, er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper, at udgifterne pr. anbringelse er højest. Den samlede årlige gennemsnitspris pr. anbringelse er 551.100 kr. I tabel 2 ses gennemsnitspriserne for de forskellige aldersgrupper.

  Tabel 2 Gennemsnitspris pr. anbringelse

  Gennemsnitspris pr. anbringelse i tusinde kr.

  April, 2017

  Sept., 2017

  April, 2018

  Sept., 2018

  0-3 årige

  354,8

  350,3

  345,6

  466,1

  4-14 årige

  455,4

  454,3

  474,1

  520,2

  15-17 årige

  539,5

  498,9

  437,6

  648,2

  Efterværn 18-23 årige

  352,3

  359,4

  308,6

  343,4

  Kvalitet i sagsbehandlingen

  Der er højere grad af målopfyldelse, hvad angår opdatering af handleplan, børnesamtale og opfølgning. Der er således afholdt børnesamtale, opfølgning og opdatering af handleplan i alle omhandlende anbringelser.

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes fald i udgifter på 8,7 mio. kr. frem til april 2019 og yderligere 5,3 mio. kr. fra april 2019 til oktober 2019. Denne analyse tager ikke højde for de eventuelle nyanbringelser der løbende kommer, og dermed vil reducere faldet i udgifterne på anbringelsesområdet.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune både er handle- og betalingskommune. Det betyder, at mellemkommunale sager ikke er medtaget, altså sager, hvor Aabenraa Kommune betaler udgifterne men ikke ”handler” på vegne af barnet. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for september måned med tolv. På den måde tegnes der et cirka billede af årsudgifternes omfang. Denne gang er udgifterne for de forebyggende foranstaltninger medtaget i beregningerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  -