Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. februar 2019 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

Mødet slutte kl. 10.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  -

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43897, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes høringssvar til udkastet til politisk Sundhedsaftale 2019-2023.

  Baggrund

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Den har til formål at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer og omfatter både somatik og psykiatri for borgere i alle aldre. 

  Det foreliggende udkast til sundhedsaftale sætter retning og opstiller forpligtende politiske målsætninger med afsæt i de centrale udfordringer på sundhedsområdet, jf. den seneste regionale sundhedsprofil fra 2017.  En kortfattet sammenfatning af Aabenraa Kommunes resultater i sundhedsprofilen er vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget har været inddraget i processen omkring udarbejdelse af udkastet, dels på et politisk møde den 24. april 2018 for regionale politikere og de 22 syddanske kommuners  politikere med ansvar for sundhedsområdet, dels på et politisk møde i Aabenraa den 18. september 2018 mellem formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  Vurdering af udkastet til sundhedsaftale

  Social & Sundhed vurderer overordnet udkastet til den kommende sundhedsaftale positivt. Det er en politisk aftale, der sætter tydelig retning og opstiller ambitiøse politiske målsætninger og som – bl.a. på baggrund af input fra Aabenraa Kommunes social- og sundhedsudvalg – sætter fokus på de væsentligste målgrupper, herunder de ældre medicinske patienter, kronikere og psykisk syge.  Det er endvidere vurderingen, at den politiske aftale adresserer de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet, herunder ulighed i sundhed og mental sundhed.

  Det er ligeledes positivt, at der på visions- og målsætningsniveau sættes fokus på sammenhængen til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, og at der er en god balance mellem fokus på behandling, genoptræning og rehabilitering og fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

  Endelig har Aabenraa Kommune via dialogen med Sundhedskoordinationsudvalget sikret et tydeligt fokus på digitalisering og velfærdsteknologi som et virkemiddel i sundhedsaftalen.

  I høringssvaret indgår enkelte bemærkninger om, at Aabenraa Kommune gerne så en mere eksplicit formulering af borgerens ansvar for egen sundhed, samt en gentagelse af den nuværende sundhedsaftales beskrivelse af den rehabiliterende tilgang som dén fælles tilgang til borgeren/patienten på tværs af sektorer.

  Endelig anføres Aabenraa Kommunes ønske om, at der gennemføres en reduceret sundhedsprofil-undersøgelse midt i den 4-årige periode, der er mellem de ordinære undersøgelser, således at der kan følges op på alle sundhedsaftalens målsætninger minimum hvert andet år.  

  Sammenhængen mellem sundhedsaftalen og kommunale serviceområder

  Sundhedsaftalens forpligtende målsætninger og deraf følgende handlinger i kommunerne udgør en vigtig del af rammesætningen for understøttelsen af Det Gode Liv og udvalgenes fokus på sundhed og læring, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse mv. gennem fagområdernes egne sundhedsindsatser.

  I Aabenraa sker det bl.a. gennem Byrådets Sundhedsplan, hvor fagudvalgene forpligter sig til at bidrage til opnåelsen af fælles effektmål.

  Social & Sundhed deltager ved Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af udkastet til høringssvar og vil på mødet bl.a. redegøre for sammenhængen mellem målsætninger i udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 og målsætninger / indsatser i henholdsvis Aabenraa Kommunes ’Beskæftigelsesplan 2019’ og Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik ’Sund Opvækst’.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice, Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Anlægsregnskabet er afsluttet, og Børn og Skole orienterer ikke yderligere om denne anlægssag.

  Lyreskovskolen

  Anlægsregnskabet er afsluttet, og Børn og Skole orienterer ikke yderligere om denne anlægssag.

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen.

  Rejsegilde forventes at kunne afholdes i marts 2019.

  I henhold til tidsplanen vil byggeriet nu kunne tages i brug i januar 2020.

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen. Dette gælder dog ikke selve tidsplanen, da det forventes, at byggeriet vil kunne tages i brug til september 2019.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Der er på et byggemøde den 15. januar 2019 aftalt en revideret tidsplan med entreprenørerne.

  Denne tidsplan fastlægger, at den sanktionsgivende termin for entreprenørernes aflevering af renoveringer, ombygninger og nybygninger nu er den 27. februar 2019.

  Herefter vil bygningerne kunne overtages af Børn og Skole/Fjordskolen.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Entreprenøren har afsluttet udbedringen af fejl og mangler.

  Den endelige gennemgang og indkøring af de tekniske installationer er nu ved at blive gennemført.

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  Processen omkring udarbejdelse af et detaljeret byggeprogram sammen med medarbejderne fortsætter.

  Byggeprogrammet skal anvendes som del af et grundlaget for et totalrådgivningsudbud (med arkitektkonkurrence).

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Varnæs Skole afholder indvielse af de nye faciliteter fredag den 8. februar 2019 kl. 10.00-12.00.

  Anlægsregnskabet er afsluttet, og Børn og Skole orienterer ikke yderligere om denne anlægssag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 31. december 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31.12.2018 for udvalgets område ligger på 99%. Økonomital er en foreløbig opgørelse pr. 7.1.2019 for regnskabsåret 2018, idet regnskabet endnu ikke er endeligt afsluttet.

  Endeligt regnskab for udvalgets område forelægges udvalget på næste udvalgsmøde.

  Herudover fremgår sygefravær for udvalgets område af ledelsesinformationen. For 2018 udgør det samlede sygefravær i alt 4,7%.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalgets budget for 2018 vil blive overholdt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5955, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Iflg. dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres merforbruget fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet.

  Ved afslutning af regnskab 2018 er der merforbrug på mere end 4% for

  • Aabenraa Børnehus
  • Børnehaven Nygade
  • Børnehaven Søndermosen og Skovbrynet
  • Rødekro Børnehus
  • Hjordkær Skole
  • Lyreskovskolen
  • Løjt Skole
  • Tinglev skole.

  Aabenraa Børnehus og Børnehaven Nygade er berørt af, at et forventet tilskud fra Socialstyrelsen ikke er udbetalt i 2018, selv om det var forventet. Manglende tilskud forventes udbetalt i starten af 2019 jf. udarbejdet afviklingsplan.

  Børnehaven Søndermosen og Skovbrynet samt Rødekro Børnehus har været ramt af langtidssygdom og vigende børnetal. Der er udarbejdet afviklingsplaner.

  Hjordkær, Lyreskov- og Løjt skoler har igangværende afviklingsplaner. Løjt skole forventer at afviklingsplan holder.

  Hjordkær Skole og Lyreskovskolen har ikke kunnet afvikle på merforbruget i 2018, hvorfor der for Lyreskovskolens vedkommende søges om en forlængelse af afviklingsplanen med et år.

  Hjordkær Skole skifter leder, og i en enkeltsag til økonomiudvalget søges om justering af overført merforbrug til 2019 til under 4 %. I 2018 udviser Hjordkær skole et merforbrug på 2,227 mio. kr. eller 11,6 %.

  Tinglev Skole kommer ud med et merforbrug på 3,445 mio. kr. eller 16,8 %. Med baggrund i, at skolen skifter leder, søges der i en enkeltsag til Økonomiudvalget om justering af overført merforbrug til 2019 til under 4 %.

  For de omtalte institutioner er der udarbejdet afviklingsplaner med følgende forløb:

  (1.000 kr.)

  Merforbrug 2018

  % /1.000 kr.

  2019 afvikling

  2020 afvikling

  2021 afvikling

  Aabenraa Børnehus

  6,8

  266

  266

  -

  -

  Børnehaven Nygade

  11,8

  384

  384

  -

  -

  Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet

  6,2

  423

  123

  150

  150

  Rødekro Børnehus

  7,0

  330

  330

  -

  -

  Lyreskovskolen

  6,3

  2.400

  700

  1000

  700

  Herudover er der igangværende afviklingsplaner fra 2017 for Kollund skole og Kongehøjskolen. Begge skoler er foran deres afviklingsplan. Kollund Skole skal afvikle 0,388 mio. kr. og er ved udgangen af 2018 nede på 0,047 mio. kr. Kongehøjskolen skal afvikle 3,645 mio. Kr. og er ved udgangen af 2018 nede på 1,327 mio. kr. Begge afviklingsplaner forventes overholdt.

  Til orientering er oversigten over mer-/mindreforbrug på de aftalestyrede områder indenfor udvalgets område med tilhørende noter vedlagt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afviklingsplaner for Aabenraa Børnehus, Børnehaven Nygade, Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet og Rødekro Børnehus godkendes,

  at afviklingsplan for Lyreskovskolen anbefales forlænget med et år, og

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4591, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at private daginstitutioner bliver godkendt til at drive daginstitution og dermed kan modtage tilskud til at drive institution, bliver der som led i denne godkendelse stillet krav om, at der skal stilles en garanti svarende til en 1 måneds drift.

  Formålet med garantien er, at såfremt en institution uventet måtte beslutte at lukke, så er der midler til fortsat at kunne sikre berørte børn pasning, indtil anden løsning er etableret.

  21. december 2018 er der offentliggjort en ny bekendtgørelse om dagtilbud, hvor der i § 20 fremgår, at der kan kræves en maksimal garanti svarende til ½ måneds tilskud samt eventuelt forudbetalt tilskud. Børne- og Socialministeriet har i en orienteringsskrivelse anført, at dette i praksis medfører, at for institutioner, som modtager forudbetalt tilskud svarende til en måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, må kommunen stille krav om en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, jf. dagtilbudslovens §§ 36-38.

  Ministeriet har anført, at allerede stillede garantier ikke bliver påvirket af den nye bekendtgørelses bestemmelser.

  I Aabenraa Kommune sker udbetaling af tilskud forskudsvis, og der skal derfor træffes beslutning om hidtidig praksis med garanti svarende til 1 måneds drift, skal bibeholdes. Hidtidige regler om driftsgaranti i Aabenraa Kommune er fastsat til 1 måneds drift, idet der alene har været krav om, at fastsættelsen skulle være sagligt begrundet.

  Med den gældende udbetalingspraksis i Aabenraa kommune, er der mulighed for at kræve garanti for op til 1½ måneds tilskud.

  Udvalget skal derfor beslutte om hidtidig praksis med garanti til 1 måned skal fortsætte eller, om der skal stilles krav om garanti ud fra 1½ måneds tilskud.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om dagtilbud af 18.12.2018

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at private daginstitutioner fortsat skal stille garanti svarende til 1 måneds tilskud.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2465, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode.

  Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

  Dialogmødet skal synliggøre de enkelte institutioner og give et indblik i de enkelte institutioners forhold og eventuelle problematikker.

  Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

  Udvalgets dialogmøde skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 2 dage til dialogmøderne i 2019.

  Følgende dage dialogmøder i 2019 foreslås:

  • Torsdag den 25. april 2019
  • Torsdag den 31. oktober 2019

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at datoerne for dialogmøderne godkendes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Følgende datoer for dialogmøder

  • torsdag, den 16. maj 2019 og
  • tirsdag, den 29. oktober 2019

  blev godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. december 2018. at etablering af dialogforum på folkeskoleområdet skulle igangsættes.

  Det fælles dialogforum består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer.

  Der skal afholdes et årligt møde i foråret, og det foreslås at mødet i 2019 afholdes onsdag den 10. april kl. 19 i Byrådssalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afholdes møde i det fælles dialogforum for folkeskolerne, onsdag den 10. april 2019 kl. 19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36632, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om grundlovsdag skal gøres til en lukkedag i skolernes skolefritidsordninger (SFO).

  Grundlovsdag er en fridag i skolerne, jf. bilaget til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Aabenraa Kommune. Aktuelt behandles grundlovsdag i skolernes SFO som øvrige sampasningsdage.

  Generelt benyttes skolernes SFO-tilbud i et meget begrænset omfang på grundlovsdag, da der er få børn tilmeldt. Blandt de tilmeldte er der endvidere en relativ stor andel, der ikke kommer, hvilket medfører, at der indkaldes flere personaler, end der er behov for. Grundlovsdag udløser samtidig et tillæg for de pædagogiske personaler. Dette betyder samlet, at der anvendes forholdsmæssigt mange ressourcer på at holde åbent grundlovsdag.

  Der er i Folkeskoleloven ikke taget stilling til lukkedage for SFO. Dagtilbud kan, jf. dagtilbudsloven, holde lukket grundlovsdag uden at skulle tilbyde alternativ pasning.

  På skoleledermødet den 26. september 2018 besluttede skolelederne at anbefale at gøre grundlovsdag den 5. juni til en lukkedag i skolernes SFO.

  Ændringen vil kunne gennemføres fra skoleåret 2019/2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget har ingen budget- eller takstmæssige konsekvenser.

  Høring/udtalelse

  Forslaget om lukning af SFO på grundlovsdag har været i høring hos skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg i perioden 14. november 2018 – 14. januar 2019.

  Høringssvarene samt resumé heraf fremgår af bilagene.

  Skolebestyrelser fra 19 skoler og MED-udvalg fra 18 skoler har afgivet høringssvar.

  Af høringssvarene fremgår det, at der er størst opbakning til at gøre grundlovsdag til en lukkedag i skolernes SFO.

  16 skolebestyrelser og 17 MED-udvalg tilslutter sig forslaget om at gøre grundlovsdag til en lukkedag i SFO. 3 skolebestyrelser og 1 MED-udvalg tilslutter sig ikke forslaget.

  Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvarene, at grundlovsdag gøres til en lukkedag i skolernes SFO.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at grundlovsdag gøres til en lukkedag i skolernes SFO.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens specialklasser Ma, Mb og Mc (4., 5. og 6. klasse) for perioden 1. marts 2019 – 1. marts 2020 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Af hensyn til øget trivsel og faglig udvikling ønsker Hærvejsskolen at omlægge en ugentlig time i henholdsvis i specialklasserne på 4.-6. årgang, så der kan arbejdes med holddeling og tolærerordning primært i forhold til dansk og matematik.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres ved anvendelse af de frivillige- og obligatoriske tests, samt spørgeskema til forældrene.

  Hærvejsskolen har ikke tidligere søgt om afkortning af undervisningstiden for klasserne Ma, Mb og Mc.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortningen af undervisningstiden for specialklasserne Ma, Mb og Mc godkendes for perioden 1. marts 2019 – 1. marts 2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med flytningen af Ung Aabenraa fra Nygade til Dronning Margrethes Vej har Ung Aabenraa nu et bygningsfællesskab med unge fra ungdomsuddannelserne og Campusrådets aktiviteter.

  Med denne samling af kommunens nye undervisning- og ungemiljø ønsker Ung Aabenraa’s bestyrelse at invitere en elevrepræsentant for Campusrådet/ungdomsuddannelserne indenfor i bestyrelsen.

  Bestyrelsen for Ung Aabenraa ønsker en justering af styrelsesvedtægten, så de unges repræsentation i bestyrelsen styrkes, og som sikrer inddragelsen af de unge fra Campusområdets ungdomsuddannelser på Dronning Margrethes Vej.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ny styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17648, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende ”Rammer for forældreinddragelse i Aabenraa kommunes dagtilbud”

  Med den nye dagtilbudslov er der øget fokus på at styrke samarbejdet med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dagtilbudslederne har haft et ønske om en fælles ramme herfor.

  Der er derfor nedsat en lederarbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en fælles ramme for samarbejde og inddragelse af forældrene. ”Rammer for forældreinddragelse i Aabenraa kommunes dagtilbud”, har været til kvalificering i udvalgte forældrebestyrelser.

  Rammerne skal danne grundlag for de enkelte dagtilbuds arbejde, med lokale tiltag, der kan styrke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  I 2019 er der planlagt forældrebestyrelseskurser, med baggrund i den nye dagtilbudslov og kommunens rammer for forældreinddragelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Rammer for forældreinddragelse i Aabenraa kommunes dagtilbud” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36517, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, om Grønnevej 32 i Tinglev overdrages til Økonomiudvalget med henblik på nedrivning, for dermed skabe mulighed for en forbedret adgang ved plejehjemmet Ny Grønningen.

  Beslutningen vil medføre flytning af funktionen ”Dagplejernes hus” fra Grønnevej 32 til Hovedgaden 84 (tidl. pedelbolig ved Tinglev skole), som i dag ligger under Økonomiudvalgets område.

  Grønnevej 32 ligger umiddelbart syd/vest for grunden hvorpå Ny Grønningen skal bygges. Ejendommen hører under Børn- og Uddannelsesudvalget, som benytter den som samlingssted for dagplejere i Tinglev by.

  Bygningen vedligeholdes løbende, og der er udsigt til  investeringer indenfor 5 – 8 år på ca. 0,5-0,6 mio. kr..

  Den 8. januar 2019 anbefalede Børn- og Undervisningsudvalget at 1905 bygningen og tidl. pedelbolig (del af Hovedgade 78 og 84) skulle overgå til Økonomiudvalget.

  Der er i samarbejde med dagplejerne og Dagtilbud, udpeget en alternativ mulighed Hovedgaden 84. Her er gode udenoms arealer, central beliggenhed, en passende bygning og endvidere er bygningen i en god vedligeholdelsesmæssig stand.

  Vej- og stistrukturen omkring det nye plejehjem vil blive væsentlig forbedret, hvis der åbnes op for adgang via Grønnevej. Man kan fordele tilkørsel og p-pladsbelastningen mellem de to indkørsler - besøgende via indkørslen til rådhuset/borgerhuset (Tinglev Midt), mens personale-, og varetransport kan ske via indkørsel fra Grønnevej.

  Løsningen vil åbne et hovedstrøg for gående og cyklende, ved at forbinde Byskoven og Aktivitetshuset (Grønnevej 41) med Centerpladsen. Strøget krydser Ny Grønningen og skaber liv og aktivitet i plejehjemmet, og danne potentielt mødested mellem beboere og borgere i Tinglev.

  Adgangen via Grønnevej 32 vil styrke adgangen til plejehjemsbyggeriet og give mulighed for at komme til pladsen fra flere sider i bygge-processen. Endvidere forventes det at mindske generne for borger og bruger når de skal til arrangement eller møde på rådhuset/borgerhuset, samt benytte biblioteket.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til flytning af dagplejen, nedrivning af Grønnevej 32 og etablering af indkørsel til grunden, anvises via Teknik- og Miljøudvalget pulje til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”.

  Beslutning herom forløber i særskilt sag i Teknik- og Miljøudvalget, og Byrådet skal i sidste ende meddele den konkrete anlægsbevilling til formålet.

  De driftsudgifter Dagplejen har haft til Grønnevej, svarer til de forventede driftsudgifter på Hovedgaden 84.

  Flytning, herunder istandsættelse og mindre indretningsmæssige tiltag for ændret anvendelse fra undervisning til dagpleje finansieres via anlægsbevillingen.

  Høring/udtalelse

  Ønsket om en supplerende adgang har været i intern høring i KME, Dagtilbud og Pleje & Omsorg.

  Høringssvar er vedlagt sagen.

  Direktionen har haft sagen til behandling den 8. november 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv samt Børn og Skole indstiller,

  at Grønnevej 32 overdrages fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget og Hovedgaden 84 (tidl. pedelbolig) overdrages fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette under forudsætning af, at bevillingen til nedrivningen af Grønnevej 32 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1401, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Status på overordnede opgaver og målsætninger 2018 fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2018 var Børn og Skoles fokuspunkter for året 2018 og blev fremlagt for udvalget på mødet den 27. februar 2018.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger 2018 var den daværende udgave af Sund Opvækst.

  Efter behandling i udvalget fremlægges statusnotatet i Børn og Skoles SektorMED og LokalMED.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33953, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger Børn og Skole forventer at arbejde med i 2019.

  De overordnede opgaver og målsætninger 2019 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger bl.a. af virksomhedsaftaler.

  Oversigten fremlægges efterfølgende i de relevante MED-udvalg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3335, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 27/2 2018 (pkt. 45) orienteret om, at en ansøgning om et étårigt rådgivnings- og vejledningsforløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter var imødekommet. Daginstitutionerne Spiretoppen, Børnehuset Bakkebo og Kongehøjens Børnehave har sammen med specialpædagogkorpset deltaget i forløbet, der blev afsluttet med udgangen af 2018.

  Praksiskonsulenternes rådgivningsforløb tog udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: Organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde og faglig ledelse.

  Praksiskonsulenternes rådgivning har været praksisnær og baseret sig på pædagogiske redskaber, metoder og viden om forandringsprocesser og implementering. Forløbene i de tre daginstitutioner har været forskellige og målgruppen for rådgivningen og vejledningen har været dagtilbudsledelse og det pædagogiske personale samt specialpædagogkorpsets ressourcepædagoger og leder.

  I forløbet er det blevet tydeligt, hvilke nødvendige forudsætninger der skal til for, at der både forvaltningsmæssigt og i daginstitutionernes pædagogiske praksis kan arbejdes vidensbaseret og systematisk.

  Der er bl.a. iværksat følgende tiltag:

  • I en af de deltagende daginstitutioner har institutionslederen sammen med det pædagogiske personale nedsat et vejledende og rådgivende team bestående af rådgiver, sundhedsplejen, PPR og specialpædagogkorpset. Der er mulighed for forældredeltagelse. Tilbuddet gavner den tidlige indsats.
  • En af de deltagende daginstitutioner inviterer løbende forældre til forældrecaféer. Det ”åbne dagtilbud” til forældrene lægger op til fortrolighed mellem personale og forældre som gavner den tidlige opsporing af børn i udsatte positioner.
  • De tre daginstitutionsledere har nedsat et ledernetværk, hvor de deler deres erfaringer m.v. Ledernetværket tilgodeser en platform for faglig ledelse.
  • Der er skabt muligheder for, at det specialpædagogiske korps understøtter de enkelte dagtilbud i arbejdet med de styrkede læreplaner, herunder at arbejde systematisk med en evalueringskultur. Tilbuddet tilgodeser samskabelsesprocesser, der fordrer udvikling, trivsel, læring og dannelse vedrørende børn i udsatte positioner.

  Generelt er der i forløbet blevet sat fokus på, at vi i højere grad skal tale om hverdagslivet og deltagelse i børnefællesskaber fremfor almen- og specialpædagogik, idet sproget kan være med til at stigmatisere børn og familier.

  Selve forløbet har været gratis, men både daginstitutionerne, specialpædagogkorpset og dagtilbudsafdelingen har afsat ressourcer for at kunne kvalificere fremdriften i rådgivnings- og vejledningsforløbet, dette blandt andet med henblik på senere forankring efter forløbets afslutning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4755, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” i dagtilbud.

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvoraf det bl.a. fremgår, at der i året 2018 er oprettet 60 nye 0-2 års pladser i kommunale og selvejende daginstitutioner i Aabenraa Kommune. I forbindelse med etablering af de nye pladser er der i 2018 bevilliget i alt 258.194 kr. til bygningsmæssige ændringer samt til anskaffelse af inventar m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Ved årets udgang i 2018 er den oprindelige pulje fra 2016 til oprettelse af 0-2 års pladser på 0,5 mio. kr. brugt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3218, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget gives en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

  Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

  I Aabenraa Kommune er det besluttet, at forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation i særlige tilfælde, så barnet kan starte tidligere.

  Forvaltningen har i 2018 godkendt én ansøgning om dispensation.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 23.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32240, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om virksomhedsaftalerne i dagtilbud.

  I forbindelse med indgåelsen af virksomhedsaftaler for 2019 har samtlige institutioner beskrevet og gjort status på arbejdet med de to politisk besluttede indsatsområder:

  1. Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området.

  2. Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget.


  Børne- og Uddannelsesudvalget har udpeget følgende indsatsområde for dagtilbud i 2019

  · Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.

  Der er nedsat en lederarbejdsgruppe, der skal understøtte arbejdet med indsatsområdet.

  Implementering af en målrettet sprogpraksis fortsætter til og med 2020.

  Virksomhedsaftalerne og institutionernes arbejde med indsatsområderne er drøftet til dialogsamtaler mellem forvaltning og dagtilbudsledere.


  I drøftelserne er der lagt særlig vægt på målopnåelse, medarbejdernes og børnenes udbytte og lederens vurdering af, hvad der er vigtigt at fastholde og videreudvikle.

  9 ledere ønskede at holde samtalerne i grupper. Det har givet gode erfaringer med at formidle indsatser, give feedback herpå og blive inspireret af hinandens arbejde.

  Ad. 1 Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området
  Institutionerne har valgt forskellige veje for at nå i mål med dette indsatsområde.

  Der er iværksat følgende uddannelsesforløb:

  · diplom-modulet ”Motorisk udvikling og kropslig læring”

  · diplom-modulet ”Børns motoriske udvikling”

  · ”Leg med motorikken”, et aktionslæringsforløb for 3-6 års-området

  · ”Leg med motorikken”, et aktionslæringsforløb for 0-3-området.

  Dagplejen har gennemført et fælles forløb, der hedder Rend og hop med Ida.


  Andre institutioner har valgt at investere i redskaber eller kurser, fx ”Sansemotorik og rytmik”, ”Hoppeline”, børneyoga, ”Hej, skal vi lege?” og ”Kosmos”.


  Alle institutioner

  · har øget deres viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling

  · byder på rige muligheder for fysisk aktivitet

  Det kan ikke udledes, at der er sket et fald i indstillinger til fysioterapeut.

  Indsatsområdet er afsluttet.

  Ad. 2 Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget

  For at understøtte dette indsatsområde er der iværksat undervisning og besøg i praksis af udviklingskonsulenten. Undervisningen har i 2018 haft fokus på inddragelse af forældre i sprogarbejdet. Tidligere er der afholdt workshop, hvor institutionerne har udvekslet idéer, god praksis og materialer, og i oktober 2018 blev de foreløbige resultater fra ”Vi lærer sprog” præsenteret for medarbejdere på 0-2 års området og andre interesserede.

  0-2 års området har deltaget i forskningsprojektet ”Vi lærer Sprog”. Projektet er afsluttet og de er nu ved at finde et leje for en målrettet sprogpraksis. Institutioner, der opretter småbørnsgrupper, forpligter sig på at opdatere sig på viden om en målrettet sprogpraksis for 0-2 års området og besøg af udviklingskonsulenten.

  3-6 års området har deltaget i de udbudte kurser, 3 institutioner havde dog ikke mulighed for at deltage.  Institutionerne sprogvurderer børn i 3 års alderen og igen inden skolestart.

  Alle institutioner er godt på vej med indsatsen. Indsatsområdet fortsætter til og med 2020.

  Virksomhedsaftalerne er tilgængelige på medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6150, Sagsinitialer: jmha

  Sagsfremstilling

  I 2016 blev Børn og Familie tildelt en investeringsstrategi, som skulle understøtte arbejdet med omlægningen til tidligere og mere forebyggende indsatser, i daglig tale ”Aabenraa modellen”. I den forbindelse blev det besluttet, at der i 1 kvartal 2019 skulle fortages en midtvejsevaluering med fokus på, hvordan det står til med omlægningen. Det er denne midtvejsevaluering, der nu forelægges til orientering.

  Midtvejsevalueringen

  Midtvejsevalueringen samler forskellige informationer, der alle fortæller noget om, hvordan det står til med Aabenraa modellen.

  Den indeholder

  • Konklusionerne fra en status, der hen over sommeren 2018 satte fokus på medarbejderne, og hvor langt vi er i forhold til at kunne opfylde de forventede mål.   
  • Informationer fra opstarten på et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen.
  • Tal der fortæller os, hvordan det står til med underretninger, sagstal og antal sager på de forskellige trin på indsatstrappen.

  Konklusion

  Alt i alt går det rigtig godt med Aabenraa modellen.

  • Samarbejdet mellem myndighed og udfører-leddene, er blevet styrket, og det går hurtigere med at få øje på de sager hvor foranstaltningerne ikke virker, og få dem ændret.
  • Tilbagemeldingerne fra Socialstyrelsen på minianalysen var overvejende positive, og de ser at vi er kommet rigtig godt i gang med vores omlægning
  • Vi er på rette vej med vores sagstal – kun i 2 af vores teams har vi et sagstal på over de 25 sager.

  Dog er der også områder hvor vi ikke er i mål med målene fra Aabenraa modellen fx: 

  • Netværksinddragende metoder og vores kreativitet i mødet med børn/unge og familierne.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6329, Sagsinitialer: krkn

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2018 blev der afsat 0,280 mio. kr. pr. år til Rønshoveds projekt ’Helikopter’ over en 4 årig periode. I denne sag orienteres udvalget om projektets foreløbige status.

  Projektets formål er at nytænke løsninger tættere på almenområdet og forebygge anbringelser. Projektets enhed træder sammen ad hoc og kulegraver problemstillinger omkring anbringelsestruede børn og unge ved interview og læsning. I dialog med familierne, arbejder helikopterenheden med at udvikle anderledes indsatser, der passer til familiernes komplekse problemstillinger.

  Ind til videre er der to igangværende indsatser for familier i Helikopterprojektet. Status er, at Helikopterenheden udarbejder nytænkende individuelle løsninger for truede familier på følgende måder:

  Dialogbaserede løsninger

  Udgangspunktet for Helikopterenheden er, familierne inddrages i dialog om løsninger. Dette gøres via personlige interviews med alle i familien med henblik på at afklare familiernes problemstillinger og deres behov for hjælp og mulige indsatser . Det er tilsigtet, at familierne bevarer ansvaret for deres udvikling ved at give dem medbestemmelse og medinddragelse i opgaveløsningen.

  Tværfaglige indsatser

  Et væsentligt led i familiernes indsatser har været, at Helikopterenheden tænker helhedsorienteret ved at samarbejde tværfagligt med andre instanser i Aabenraa Kommune.

  I det forgangne år har Helikopterenheden samarbejdet med:

  · Visitation og Rehabilitering  

  · Jobcenter

  · Skolevæsnet

  · Skadedyrsbekæmpelse

  · Håndværkere

  · Folk med forstand på budgetter

  · Sygehus

  · Psykiatri

  · Rengøringsfirmaer

  · Kattens Værn

  · Fritidstilbud

  · Instanser i Børn og Familie

  Forankring fremadrettet i familierne

  I starten af et projekt er arbejdet mest af praktisk karakter, hvor der er blevet sørget for rent køkken, varmt vand, vasket tøj, at skrald er ryddet væk, børn i skole, rene enkeltsenge, foranstaltet rottebekæmpelse etc., og hensigten er at forankre forandringerne på længere sigt. Derfor kigges der på familiens fremadrettede budgetter, der afholdes familiesamtaler med udredning af familiernes problemstillinger, og de løsninger der findes til børnene søges at være langtidsholdbare.

  Projektet løber til udgangen af 2021.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at status for Projekt Helikopter tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om evalueringen af tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts og april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  Tilbuddet er som planlagt blevet evalueret ultimo 2018.

  Indhold i tilbuddet

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand, ikke kun ledige.

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en psykolog i tidsrummet kl. 11.00-18.00 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Omfanget af forløbene er berammet til at vare 1-5 samtaler. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

  Evaluering

  Fra 1. juni til 1. december 2018 har der i alt været 64 henvendelser til vagttelefonen. Dette inkluderer kun afsluttede forløb.

  18 af de 64 henvendelser har ikke medført aftale om samtaler og er blevet afsluttet over telefonen. 46 henvendelser har resulteret i aftaler om samtaler med unge, som alle har gennemført et samtaleforløb. Med de 46 unge har der i alt været afholdt 130 samtaler.

  Derudover var 17 unge pr. 1. december 2018 i gang med et samtaleforløb.

  De hyppigste temaer ved henvendelserne er angst, depression, familieproblematikker, sociale problemstillinger og/eller stressproblematikker.

  Ved 50 henvendelser er den unges køn blevet noteret. 76% var piger, mens 24% var drenge.

  Fra oktober til december 2018 er tidspunktet for henvendelserne blevet registreret. Ved 21 henvendelser ser fordelingen således ud:

  • 52% ringede mellem kl. 9 og 12
  • 38% ringede mellem kl. 12 og 15
  • 10% ringede mellem kl. 15 og 18

  Når de unge har ringet uden for vagttelefonens åbningstid, har de kunnet lægge en besked og bede om at blive ringet op.

  Der overvejes i øjeblikket en tilpasning af vagttelefonens åbningstid, da en del unge har ringet før kl. 11, mens få unge har ringet i tidsrummet kl. 15 til 18.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter.

  Fra denne ramme er der til opgaven om anonym psykologisk rådgivning i 2018 og 2019 overført 0,7 mio. kr., og i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der til 2020 tilført resterende 0,6 mio. kr. til dette formål.  Disse midler skal dække løn og drift.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38496, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Indsatskatalog 2019.

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne skal følges op af årlige indsatskataloger, der udarbejdes gennem styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog d. 28. november 2018.

  Indsatskataloget indeholder beskrivelser af 30 indsatser, som fremhæver et udsnit af de indsatser og tilbud, der skal løfte på Aabenraa Kommunens målsætninger i Sundhedsplan 2018-2020. 

  I Indsatskatalog 2019 kan særligt fremhæves fokus på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job

  · Data- og evidensbaseret tilgang

  · Trivsel i skolen og på arbejdsmarkedet

  · Tidlig forebyggelse og opsporing

  · Fokus på forældreansvar og formidling af redskaber til varetagelse af forældrerollen.

  Der fremgår af kataloget både videreførte og nye indsatser. Eksempelvis fremhæves den fortsatte indsats om bevægelse på erhvervsskolerne, og igangsættelse af nye indsatser om data og digitalisering, herunder gennemførelse af dataindsamling om unges trivsel og sundhed gennem Ungeprofil 2019 samt understøttelse af digital dannelse/mental sundhed.

  Social- og Sundhedsudvalget vil tage stilling til finansiering af nye indsatser i særskilt sag.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2019

  -

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen