Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. april 2019 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter helt i henhold til tidsplanen.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Byggeriet til Børnehuset Fladhøj fortsætter også helt i henhold til tidsplanen.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Efter afleveringsforretningen er entreprenørerne nu i gang med udbedringen af fejl og mangler.

  Måling af indeklimaet kan først foretages når alle installationer, varme og ventilation er fuldstændigt indkørt.

  Dette forventes at være foretaget i midten af april 2019. Umiddelbart herefter vil indeklimamålingerne blive foretaget af Teknologisk Institut.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Indkøringen af de tekniske installationer, vandbehandlingssystemerne med mere er fortsat i gang.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  Udarbejdelsen af byggeprogrammet er blevet forsinket, men dette vil ikke ændre det forventede tidspunkt for ibrugtagningen af den nye daginstitution.

  Bedømmelsesmøderne i forbindelse med arkitektkonkurrencen forventes nu afholdt den 19. og 24. september 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24961, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev på mødet den 12. marts 2019 orienteret om en henvendelse fra Undervisningsministeriet om rammeforsøget ”Frihedsforsøg for folkeskolen”.

   

  Kort om forsøget

  Rammeforsøget er fireårigt og afvikles fra skoleåret 2019/2020 og frem. Op til 75 folkeskoler kan deltage.

   

  Med rammeforsøget ønsker Undervisningsministeriet på enkeltskoleniveau, at give de deltagende folkeskoler mere frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen. Det er hensigten, at forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten. Undervisningsministeriet skriver i udmeldebrevet om forsøgets indhold: ”Konkret gives der med forsøget mulighed for at søge om fravigelse fra en række statslige regler for folkeskolen, herunder blandt andet reglerne om åben skole, 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning og elevplaner.”

   

  Undervisningsministeriet vil i udvælgelsen af skoler til rammeforsøget lægge særlig vægt på i hvor høj grad den ansøgende folkeskole også gives frihed fra kommunal side. F.eks. i forhold til om kommunalbestyrelsen, inden for rammerne af gældende lovgivning, delegerer beslutninger til skoleledelsen eller skolebestyrelsen eller fritager skolen fra en række fælleskommunale politikker og projekter.

   

  Ifølge Undervisningsministeriet skal ansøgning om deltagelse ske efter aftale med den kommunale forvaltning: ”Initiativet til at deltage i forsøget kan være taget af både skolebestyrelsen, skoleledelsen og den kommunale forvaltning. Ansøgningen skal under alle omstændigheder ske efter aftale med den kommunale forvaltning. Den kommunale forvaltning indsender endvidere ansøgning i alle tilfælde. Der skal forinden have været en bred inddragelse af forældre, elever og lærere på skolen.”

   

  Fra Undervisningsministeriet er der ikke tilknyttet økonomi til rammeforsøget.

   

  Deadline for ansøgningen er den 10. maj 2019.

   

  KL´s holdning til forsøget

  Den 1. marts 2019 udsendte KL en pressemeddelelse om forsøget. Af pressemeddelelsen fremgår det, at forsøget er en udløber af og et alternativ til forslaget om forsøg med selvstyrende skoler, som ministeren præsenterede i september, men som ikke blev vedtaget i Folketinget.

   

  I pressemeddelelsen udtaler Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, sig kritisk om forsøget. Blandt andet siger han, at timingen er besynderlig. Der er ikke brug for nye forsøg, men for stabilitet og tid til at implementere den nye aftale om justering af folkeskolereformen. Endvidere kritiserer han forsøget for at underminere det kommunale fællesskab: ”[Det] duer ikke, at vi har skoler, som bevæger sig i en helt anden retning end resten af kommunernes skoler. Det er ikke at give skolerne frihed. Det er at efterlade dem på perronen”, udtaler Thomas Gyldal.

   

  Skolelederforeningens holdning til forsøget

  Også Skolelederforeningen er kritiske i forhold til frihedsforsøget. På foreningens hjemmeside udtaler formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal i en video, at der ”er ikke brug for, at enkelte skoler bliver spydspidser i forhold til at få øget selvstændighed. Der er derimod behov for, at alle folkeskoler oplever, at de får større selvbestemmelse."

   

  Forsøg drøftet blandt skolelederne i Aabenraa Kommune

  Rammeforsøgets muligheder og vilkår blev drøftet på skoleledermødet i Aabenraa Kommune den 20. marts 2019. Blandt skolelederne var der ikke general opbakning til at ansøge om deltagelse i rammeforsøget. Et af argumenterne var, at man i Aabenraa Kommune har brugt tid og kræfter på at opbygge et fælles skolevæsen.

   

  KL og Skolelederforeningen anbefaler således ikke at ansøge om at deltage i forsøget. Og skolelederne i Aabenraa Kommune ønsker ikke at ansøge om at deltage i forsøget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ikke arbejdes videre med Undervisningsministeriets rammeforsøg Frihedsforsøg med folkeskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30473, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Felsted Centralskole har indsendt ansøgninger om dispensation til at oprette tre klasser med flere end 28 elever på 6. og 7. årgang fra begyndelsen af næste skoleår 2019/2020.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse.
  Det følger derudover af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

   

  6. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 30 elever. Skolen søger om dispensation til at oprette en klasse med alle 30 elever. Størstedelen af eleverne har de seneste to skoleår været samlet i én klasse, der har fungeret rigtig godt. Skolen ønsker derfor fortsat at have eleverne samlet i én klasse.

   

  7. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 59 elever, der kommer fra tre forskellige skoler. Skolen søger om dispensation til at oprette to klasser med henholdsvis 29 og 30 elever.

   

  I begge ansøgninger nævnes følgende begrundelser:

  • Det giver langt større fleksibilitet i den daglige undervisning til gavn for den enkelte elev.
  • Holddannelse efter emner, sværhedsgrad m.v. kan gennemføres mere fleksibelt.
  • Det giver flere muligheder for faglig sparring og sociale relationer for det enkelte barn.

   

  I ansøgningen for 6. årgang nævnes derudover, at skolen laver flere deletimer i forskellige fag.

   

  I ansøgningen for 7. årgang nævnes følgende yderligere begrundelser:

  • Eleverne vil være opdelt i mindre hold i eksempelvis naturfagene, dansk og matematik.
  • Skolen vil næste år arbejde med mange flere fag-, valgfags-, præste- og anderledesdage.
  • Hvis skolen får godkendt ansøgning om at afkorte undervisningstiden, vil der to gange i ugen være flere lærere til stede i hovedfagene matematik og dansk.
  • Der vil derudover være ekstra lærere i timerne, hvor det vurderes nødvendigt.
  • Skolen oplever, at enkelte elever vælger at tage på efterskole i 8. eller 9. klasse. Ved at oprette to klasser på 7. årgang undgår skolen at skulle opbryde en klasse senere.

   

  Behandling af ansøgninger om afkortning af undervisningstiden afventer afklaring i forhold til de lovændringer, der er foreslået i forbindelse med den politiske aftale af 30. januar 2019 om justeringer af Folkeskolereformen, og som blandt andet vedrører skolernes mulighed for at ansøge om afkortning af undervisningstiden.

   

  Dispensationerne vedrørende klassestørrelser vil være gældende for skoleåret 2019/2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 6. årgang godkendes, og

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelser på 7. årgang godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KL har udarbejdet et bud på kommunale kerneværdier.

   

  KL ønsker, at de kommunale kerneværdier er tydelige værdier, som kan danne et fælles afsæt på børne- og ungeområdet og som tydeliggør betydningen af det kommunale ejerskab.

  De kommunale kerneværdier skal ligeledes fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordner. Det skal være værdier, som der kan henvises til og bruges fremadrettet både i KL’s interessevaretagelse, men også i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.

   

  KL opfordrer kommunerne til at drøfte de kommunale kerneværdier i fagudvalgene, og indsende input og kommentarer.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at KL’s bud på kommunale kerneværdier drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Drøftet – input og kommentarer fra drøftelsen sendes til KL.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7274, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om status på Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog- i vuggestue og dagpleje”. Forskningsprojektet er igangsat i foråret 2016, og blev afsluttet i dagtilbuddene foråret 2018.

   

  Samtlige kommunale og selvejende dagtilbud, med børn i alderen 0-2 år, har deltaget i forskningsprojektet.

   

  Indsatsområdet er iværksat som følge af resultatet af Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget. Resultatet her viste, at det var muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål.

   

  Vi lærer sprog - i vuggestue og dagpleje (VLS) er gennemført af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog.

   

  Formålet med projektet har været at styrke børnenes tidlige sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i dagtilbuddet. Derigennem opkvalificeres sprogindsatsen over for de yngste børn.

   

  Ved et arrangement på Kongehøjskolen i efteråret 2018, offentliggjorde hovedforskeren bag forskningsprojektet Dorthe Bleses de foreløbige resultater.

   

  Den endelige rapport blev offentliggjort den 4 marts 2019. Der var stor bevågenhed fra pressen, og offentliggørelsen blev således dækket lokalt med radioindslag hele formiddagen på P4 Syd. Her bidrog både deltagende pædagoger, forældre og projektleder. Samtidig valgte DR at dække offentliggørelsen i den landsdækkende nyhedsudsendelse.

   

  Resultaterne fra forskningsprojektet er positive. De 5 mest gennemgribende resultater der kan fremhæves er følgende:

   

  • Små forandringer i læringsmiljøet løfter børnenes læring. Forståelsen af abstrakte begreber som mønstre, former og størrelser steg med 44% mere end andre børns.

  Forståelsen af tal steg med gennemsnitlig 25% ,og børnene lærte i gennemsnit 18% flere ord, og 9% flere ord end andre børn.

  • Jo flere aktiviteter barnet deltager i, jo mere forbedrer barnet sine sproglige kompetencer.

  I Aabenraa deltog børnene i mere end det gennemsnitlige antal aktiviteter, og fik dermed mulighed for den maksimale læring. Det betød en ekstra læring med abstrakte begreber på 55%, en ekstra læring på talforståelse på 35%, ekstra læring på ord barnet forstår med 25% og en ekstra læring på 15% på ord barnet siger.

  • Børn i vuggestue og dagpleje har lige meget gavn af arbejdet i VLS
  • Arbejdet med VLS gavner alle børn næsten lige meget. Køn, alder, oprindelse og sociale forhold i hjemmet har stort set ingen betydning.
  • Samtlige deltagere, både børn, forældre og medarbejdere har været glade for at deltage. Det har været et praksisnært projekt der først og fremmest har givet mening og virket motiverende for det enkelte barn.

   

  Et andet interessant nedslagspunkt i den endelige rapport, er en analyse blandt de deltagende kommuner. Her peger analysen på, at kommuner der har en strategi/politik/mål for sprogindsatsen i kommunen, medvirker til at deltagelsesgraden for børnene i projektet øges.

  I Aabenraa Kommune er sprogindsatsen valgt som et politisk indsatsområde fra 2016-2020.

  Samtidig havde Aabenraa Kommune en meget stor deltagelsesgrad i projektet, og dermed øget mulighed for læring, hvilket fremgår af de 5 mest gennemgribende resultater.

   

  Fremadrettet er der ud fra de positive resultater lagt op til, at dagtilbuddene fortsætter med at arbejde med den systematik og de tiltag, der har været med til at øge læringen hos børnene. Derudover er der planlagt følgende for 2019:

   

  • Kompetenceudvikling for nye medarbejdere (Basis kursus)
  • Opfølgningskursus for medarbejdere og ledere der har indgået i forskningsprojektet
  • Opfølgningsbesøg i dagtilbuddene af projektlederen for forskningsprojektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28484, Sagsinitialer: KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om underretninger indgivet om et barn eller en ung i 2018. Disse ses i forhold til modtagne underretninger i 2016 og 2017.

   

  Der er i 2018 indgivet 1385 underretninger omhandlende 789 børn og unge. Hermed er antallet af modtagene underretninger samt antallet af børn og unge, som der modtages underretning om, steget. Antal af underretninger dækker over underretninger modtaget i Aabenraa Kommune fra såvel professionelle, private personer samt underretninger modtaget som mellemkommunale underretninger fra andre kommuner.

   

  Underretningstallet for et givent år kan ændre sig bagudrettet som følge af, at kommunen modtager sager fra andre kommuner, hvorefter eksisterende underretninger i disse sager tæller med i Aabenraa Kommunes interne opgørelse. Ud af de 1385 underretninger i 2018 skønnes det, at 75 underretninger er tilkommet kommunen som følge af sagsoverførsler. Når Danmark Statistik årligt opgør kommunernes underretningstal, opgøres dog kun underretninger, der oprindeligt er modtaget og oprettet i de enkelte kommuner.

   

   

  2018

  2017

  2016

  Antal unikke personer

  789

  671

  725

  Antal underretninger

  1385

  1105

  1271

  -      Piger

  683

  536

  666

  -      Drenge

  702

  569

  605

   

  Det er fortsat i høj grad professionelle, der underretter. Heraf er der især modtaget mange underretninger fra skoler, politi, psykiatri og daginstitutioner. Derudover er der i 2018 også modtaget mange og flere underretninger end i 2016 og 2017 fra anonyme og familie. Videre er der ligeledes modtaget flere underretninger end tidligere fra andre kommunale afdelinger og fra andre kommuner.

   

  Der er overvægt af underretninger om børn og unge i skolealderen (7-17 år), hvilket der ligeledes var i 2016 og 2017. Imidlertid er andelen af underretninger om børn i 0 til 6 årsalderen steget væsentligt og der er for første gang næsten modtaget ligeså mange underretninger omhandlende småbørn som underretninger omhandlende de større børn. Ligesom i 2017 er flere underretninger om drenge end piger i 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 14. november 2017 orienteret om den politiske aftale om etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

  Aftalen indeholder en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  FGU skal hovedsagelig forberede de unge til en erhvervsuddannelse, men skal også give mulighed for undervisning, der kvalificerer til gymnasiale uddannelser.

   

  Der er etableret en FGU-institution Sønderjylland, der dækker Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner.

  Institutionen er en selvejende statslig institution med moderinstitution i Sønderborg med skoler i de fire kommuner.

   

  Bestyrelsens funktionsperiode er fire år og følger normalt valgperioden for kommuner.

  De 4 Sønderjyske byråd i dækningsområdet har udpeget 5 repræsentanter, derudover er der repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden og B-siden) samt en medarbejderrepræsentant.

  Bestyrelsen har ansat en direktør til institutionen, Bjarne Bonvang, der er tiltrådt.

   

  Bestyrelsen er i dialog med produktionsskolerne og andre institutioner, der indgår i FGU for at udarbejde en sammenlægningsplan, som forholder sig til virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, aktiver og passiver.

  FGU uddannelsen skal være i drift pr. 1. august 2019, med opstart af elever i august.

   

  Med aftale om bedre veje til uddannelse og job, oktober 2017 har kommunerne fået et entydigt ansvar for, at alle unge op til 25 år støttes i at komme godt videre i uddannelse og job. Derudover bliver det kommunernes opgave at målgruppevurdere til den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der skal forenkle og styrke indsatsen over for den gruppe af unge, der har brug for en ekstra indsats i vejen til uddannelse til job.

   

  Undervisningsministeriet har i marts 2019 skrevet til alle kommuner om senest den 8. april 2019, at give en foreløbig opgørelse over antal målgruppevurderede til FGU, antal unge som er ved at blive målgruppevurderet, samt antallet der forventes positivt målgruppevurderet til opstart 1. august 2019.

   

  Økonomi og afledt drift

  FGU-institutionen er taxameterfinansieret. Det betyder, at der vil være et grundtilskud og aktivitetsafhængige tilskud. Taksterne fastsættes årligt i forbindelse med finansloven. Disse skal finansiere alt fra lærerlønninger, undervisningsmaterialer til ledelse og administration samt køb/salg og vedligeholdelse af bygninger og lejemål.

  Den kommunal medfinansiering er på 65 % af de samlede tilskud.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38335, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres i denne sag MI/KAT/GO-metoden (MOVE) i misbrugsbehandlingen til unge i alderen 15-25 år.

   

  MOVE er en helhedsorienteret behandlingsmetode i misbrugsbehandlingen. Ud over at fokusere på selve rusmiddelbruget arbejdes der også med at styrke den unges ressourcer og fjerne psykiske, fysiske og sociale barrierer, der kan stille sig i vejen for at begrænse eller helt ophøre med brugen af rusmidler.

   

  Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere (substitutionsbehandling). Denne forpligtigelse fremgår af sundhedslovens § 142, stk. 1.

   

  MOVE har baggrund i et metodeprojekt, der blev afprøvet i 2014 til 2018 af Socialstyrelsen til stofmisbrugsbehandling til unge i alderen 15 til 25 år. Aabenraa Kommune deltog i metodeprojektet, hvor Rusmiddelcenter Aabenraa og Hus til Unge samarbejdede om misbrugsbehandling af unge 15-25 årige.

   

  Samarbejdet i metodeprojektet har medført en struktureret og forstærket rusmiddelbehandling. Desuden er kompetenceløftet hos medarbejderne via indsigten i og erfaringen med MOVE både væsentlig og en forudsætning for et videre samarbejde. Projektperioden har vist, at de medarbejdere, som deltog i projektet, opnående betydelige terapeutiske færdigheder, der har bevirket, at arbejdet med stofmisbrugsbehandlingen lykkes bedre. Der er et ønske om, at alle medarbejdere i begge enheder uddannes i og arbejder med MOVE. Ligeså ønskes der et samarbejde mellem enhederne og med andre instanser, der arbejder med unge om forebyggelse og tidlig opsporing af unge på vej ud i misbrug.

   

  MI/KAT/GO (nu MOVE) opnåede i projektperioden gode resultater og har vist sig effektiv til at behandle rusmiddelbrug hos unge mellem 15 og 25 år. Effektevalueringer viste, at MI/KAT/GO var den mest effektive af fire afprøvede metoder. 50 procent af de unge, der blev interviewet 9 måneder efter indskrivning i behandling, oplyste, at de var stoffrie. Metoden fastholdt de unge i behandling og nedbragte andelen af unge, der begår kriminalitet samt øgede andelen af unge i uddannelse.

   

  I december 2018 udgav Center for Rusmiddelforskning en evaluering af effekten, implementeringen og de økonomiske omkostninger ved de forskellige behandlingsmetoder, men allerede i 2017 udgav Center for Rusmiddelforskning en foreløbig effektevaluering. Effektevalueringen viste, at MOVE er en effektiv metode til opnåelse af stoffrihed.

   

  Socialstyrelsen har på baggrund af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) foretaget en økonomisk vurdering af metoden MI/KAT-GO (nu kaldet MOVE). Den økonomiske vurdering af metoden viste, at MOVE giver en nettogevinst efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling. De økonomiske omkostninger bestod af udgifter til gavekort og flere samtaler til de unge end i anden almindelig rusmiddelbehandling.

   

  De positive økonomiske konsekvenser skyldes, at de unge, som har fået behandling med MOVE, får færre sundhedsydelser og modtager færre overførselsindkomster sammenlignet med borgere i den almindelige rusmiddelbehandling.

   

  Desuden har en implementeringsanalyse, udført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) vist, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejdede med metoden.

   

  Rusmiddelcenteret og Hus til Unge ønsker at fortsætte samarbejdet med henblik på at opnå resultater for alle unge i misbrugsbehandling, dvs. at flere unge er stoffrie, at flere unge fastholdes i behandling samt at flere unge undgår eller nedbringer omfanget af kriminalitet. Desuden at arbejde med flere indgange til unge, der ønsker behandling af misbrug.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af MOVE forudsættes afholdt indenfor Rusmiddelcentrets og Hus til Unges budgetrammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Forslag til datoer for studietur

  13. – 14. juni.

  29. – 30. august

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  -