Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Jens Bundgaard Nielsen deltog ikke i sag nr. 75 og 76.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  -

   

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter helt i henhold til tidsplanen.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer

  orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Byggeriet til Børnehuset Fladhøj fortsætter også helt i henhold til tidsplanen.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Der er planlagt rundvisninger i det færdige byggeri for Byrådet, forældre på Fjordskolen og offentligheden i løbet af ultimo april og i løbet  af maj 2019.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Terapibadet er nu klar til at blive taget i brug af Fjordskolen til august 2019. Efter en periode med normal, daglig drift skal der efterfølgende udføres kontrol af de tekniske anlægs funktion.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  Byggeprogrammet er udarbejdet og godkendt af Byggeudvalget på mødet den 30. april 2019.

  Bedømmelsesmøderne i forbindelse med arkitektkonkurrencen forventes afholdt den 19. og

  24. september 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35098, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2019 pr. 31. marts 2019.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts og anlægsbudgetterne.

   

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Udvalgets samlede korrigerede budget 990,8 mio. kr. og udviser et forbrug efter 3 måneder på 24 %.

   

  I bevillingskontrollen er der en udfordring på 0,662 mio. kr. på skoleområdet til den faste afgift på fjernvarme til Lyreskovskolen for årene 2016-18. Denne udfordring modregnes i den tekniske korrektion vedr. efterskoleelever. Se sagen omkring tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg

   

  Udviklingen på de enkelte politikområder følges opmærksomt frem til næste bevillingskontrol, hvor især specialundervisning, befordring af elever samt STU giver anledning til særlig opmærksomhed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35098, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

   

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder

   

  (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ønsker/finansierende udvalg

  2019

  Ønsker:

   

  Teknisk korrektion, efterskoler

   -1.069

  Overdragelse Hjordkær Børnehus

   -203

  Teknisk korrektion, produktionsskole

   -1.378

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

   -2.650

   

   

  Finansierende udvalg:

   

  Økonomiudvalget

   2.650

   

   

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2019 (netto 0), samt finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35098, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 31. marts 2019 er der ikke ansøgning om tillægsbevilling med påvirkning af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering om tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35098, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

   

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

   

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutninger af 9. april 2019 foretages flytninger(tillægsbevillinger) mellem årene for nogle af anlæg under udvalgets område.

   

  Der foretages følgende flytninger:

  Tillægsbevillinger, anlæg

  2019

  2020

  2021

  2022

  Aabenraa Syd

  -1.527

  1.527

   

   

  Sandved køb af ejendom

  -1.100

   

  1.100

   

  Nedrivning af Sandved børnehave

   

   

  -3.000

  3.000

  Dagtilbud Bov/Lyreskov

  -22.740

  6.000

  16.740

   

  Digitalisering i folkeskolen

  1.200

  -1.200

   

   

  I ALT

  -24.167

  6.327

  14.840

  3.000

   

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der foretages flytninger mellem årene, jf. ovenstående.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35642, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Til budgetlægningen for 2020 er der mulighed for at udvalgene kan komme med forslag til engangsønsker. Kommunens samlede ramme til engangsønsker udgør 13,3 mio. kr. Vilkår for forslag er, at der skal være tale om engangsdispositioner i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Fra Børn og Skoles side kan der peges på følgende forslag til ønsker:

   

  • Dagtilbud
   • Ipad i den kommunale dagpleje udgift på 0,6 mio. kr.
   • Arrangement i forbindelse med evaluering af den styrket pædagogisk læreplan udgift på 0,25 mio.kr.
   • Pædagogisk kompetenceudvikling udgift på 1,3 mio. kr.

   

  • Skole og undervisning
   • Kompetenceudvikling af lærere til elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser udgift på 2,5 mio.kr.
   • Grejbanken Sundskole – lyd- og lysanlæg udgift på 0,15 mio. kr.
   • Klassesæt MTB-cykler udgift på 0,28 mio. kr.

   

  • Børn og familie
   • Tidlig forebyggelse - digitalisering af mødet med borgeren udgift på 0,1 mio. kr.
   • Tidlig forebyggelse - cykelprojekt Høje Kolstrup udgift på 0,15 mio .kr.
   • FUC - digitalisering (Ipad og FIT skærme)udgift på 0,2 mio. kr.
   • FUC - VR træning af børn i udsatte positioner udgift på 0,15 mio. kr.
   • FUC – cykelprojekt udgift på 0,05 mio. kr.
   • FUC - babysimulator kompetenceudvikling udgift på 0,15 mio. kr
   • Rønshoved udstyr til spædbørnsindsats i hjemmet udgift på 0,5 mio. kr.
   • Rønshoved udvikling miljø omkring overvågede samvær udgift på 0,25 mio. kr.
   • Børnehandicap udvikling af handicapmiljø i træningsperspektiv udgift på 0,5 mio kr.
   • Ungeindsatsen faglig opkvalificering ift. FGU udgift på 0,15 mio. kr.

   

   

  Der lægges op til, at Udvalget kan drøfte om de nævnte forslag er dækkende, eller om yderligere forslag skal formuleres.

   

  Frist for tilbagemelding om forslag til engangsønsker til budgetstaben er 21. juni 2019.

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at forslag drøftes og prioriteres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Drøftet og tages op igen næste møde udvalgsmøde, den 4. juni 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34913, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Fællesbestyrelsen for Hellevad Børneunivers har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter fra skoledelen til fællesbestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2020.

   

  I fællebestyrelsen for Hellevad Børneunivers er der 4 forældrerepræsentanter fra skoledelen og 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen. Forældrerepræsentanterne fra skoledelen vælges hvert fjerde år for 4 år, mens forældrerepræsentanterne fra dagtilbudsdelen vælges hvert andet år for 2 år.

   

  Fællesbestyrelsen ønsker forskudt valg af forældrerepræsentanterne for skoledelen, således at der hvert andet år vælges 2 repræsentanter for en 4-årig periode. Der vil ved næstkommende valg til fællesbestyrelsen skulle vælges 2 forældrerepræsentanter for 2 år og 2 forældrerepræsentanter for 4 år.

   

  Begrundelsen for ansøgningen er, at bestyrelsen ønsker sammenhæng og flow i arbejdet, hvilket kan styrkes ved, at der ikke er for stor eller fuldstændig udskiftning af medlemmer til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Bolderslev Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4./5. klasse (som er sammenlæst på Bolderslev Skole).
  • 6. klasse.

   

  Bolderslev Skole har ikke tidligere ansøgt om afkortning af undervisningstiden.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Bolderslev Skole ønsker at reducere timetallet med 1,35 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning og holddeling.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling og test i dansk og matematik. Samtidig evalueres der på personale-, elevråds-, forældre- og skolebestyrelsesmøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Bolderslev Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Felsted Centralskoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.ø
  • 5.ø
  • 6.ø
  • 7.a, 7. b
  • 8.a, 8.b, 8.c
  • 9.d, 9.e

   

  Felsted Centralskole har i sidste halvdel af skoleåret 2017/18 og i skoleåret 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang. Evalueringen viser:

  • en generelt bedre trivsel og et større overskud hos eleverne,
  • at der er færre konflikter eleverne imellem,
  • at eleverne oplever at have flere muligheder for at spørge til problemer i dansk- og matematikundervisningen.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Felsted Centralskole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning. 2 skoledage om ugen forkortes med 1 lektion og omlægges til tolærerordning primært indenfor dansk og matematik.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem evaluering af klassernes trivsel i de enkelte klassers lærerteam samt gennem elevsamtaler.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Felsted Centralskole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Tinglev Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.x
  • 5.x
  • 6.x, 6.y
  • 7.x, 7.y
  • 8.x, 8.y, 8.z
  • 9.x, 9.y

   

  Tinglev Skole har i perioden 1. april – 30. juni 2019 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Tinglev Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem elevsamtaler, via undersøgelser i klassetrivsel.dk samt via samtaler med forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Tinglev Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Fjordskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for elever på mellemtrinnet og i overbygningen i skoleåret 2019/2020, skal godkendes.

   

  Fjordskolen har i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for eleverne på mellemtrinnet og i overbygningen.

  Fjordskolen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og medarbejdere i alle tre skoleår. Spørgeskemaundersøgelserne viser med tydelighed, at den afkortede skoledag har haft positiv effekt på flere parametre:

   

  • Evalueringen i indeværende skoleår 2018/19 viser, at både medarbejderne samt en stor del af forældregruppen oplever, at eleverne føler sig mindre pressede i dagligdagen.
  • Medarbejderne oplever, at der er færre konflikter eleverne imellem i skolen, og forældre oplever færre konflikter derhjemme, fordi en kortere skoledag giver et mindre stressniveau.
  • Både medarbejdere og forældre oplever, at eleverne er mere motiverede for at lære.
  • Medarbejderne og forældre oplever, at der er færre konflikter under hjemkørsel.

   

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Fjordskolen er bekendt med, at der skal søges pr. klasse, men argumenterer i ansøgningen for, hvorfor dette ikke er muligt på en specialskole.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Fjordskolen ønsker at reducere timetallet med 1 ugentlig time for elever på mellemtrinnet og 2 timer for elever i overbygningen.

  På Fjordskolen er der som udgangspunkt minimum 2 voksne på i alle undervisnings- og understøttende timer. De ekstra ressourcer vil derfor blive brugt til at understøtte eleverne på den måde, der giver mest mening, f.eks. ekstra ressourcer fra andre faggrupper end lærere eller individuelle speciallærertimer.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem en spørgeskemaundersøgelse og individuelle elevsamtaler.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden på Fjordskolen, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Stubbæk Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a
  • 5.a, 5.b
  • 6.a, 6.b
  • 7.a, 7.b
  • 8.a, 8.b
  • 9.a, 9.b

   

  Stubbæk Skole har i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 7.-9. årgang. Evalueringerne viser:

  • Øget tilfredshed og trivsel blandt eleverne.
  • At eleverne oplever tid til at kunne deltage i f.eks. sport og andre fritidsaktiviteter efter skoletid.
  • At transporttiden kan tilpasses aktiviteter efter skoletid.
  • At elever med lang transporttid kan være hjemme senest kl. 17.
  • At elever med særlige behov oplever skoledagens som mere ”spiselig” dvs., der er ikke så mange der skal have særlig tilrettelagt skoledag.
  • At koncentrationen kan lettere bevares dagen igennem.
  • Større tilfredshed blandt forældrene (skolen har meget få henvendelser om skoledagens længde i modsætning til årene med længere dage).

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Stubbæk Skole ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning og holddeling.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres på personale-, elev-, forældre- og skolebestyrelsesmøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Stubbæk Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kliplev Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4. klasse.
  • 5. klasse.

   

  Kliplev Skole har ikke tidligere ansøgt om afkortning af undervisningstiden.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Kliplev Skole ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i 4. klasse og 1 time ugentligt i 5. klasse, så der kan arbejdes med tolærerordning. Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres på personale-, elev-, forældre- og skolebestyrelsesmøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Kliplev Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Høje Kolstrup Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a, 4.b
  • 5.a, 5.b
  • 6.a, 6.b
  • 7.a, 7.b
  • 8.a, 8.b
  • 9.a, 9.b

   

  Høje Kolstrup Skole har i skoleåret 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang, i skoleåret 2016/17 haft reduceret undervisningstiden for modtage- og specialklasser og sidste i kvartal af 15/16 haft reduceret undervisningstiden for en modtageklasse. Skolen har erfaret, at tolærerordningen øger muligheden for at tilgodese den enkelte ved blandt andet holddannelse og muligheder for samtaler med den enkelte elev.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Høje Kolstrup Skole ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via bl.a. den nationale trivselsmåling, elevsamtaler, spørgeskema til forældre og elever samt evaluering på lærerteammøder. Samtidig benyttes karaktergennemsnit og terminsprøver til vurdering af fagligt løft i klasserne på 8.-9. årgang.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Høje Kolstrup Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hovslund Børneunivers’ ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse

   

  Hovslund Børneunivers har ikke tidligere ansøgt om afkortning af undervisningstiden.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hovslund Børneunivers ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning og holddeling.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem resultaterne fra den nationale trivselsmåling, nationale test samt andre relevante test.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden i Hovslund Børneunivers, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Varnæs Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse

   

  Varnæs Skole har i skoleårene 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-6. årgang. Evalueringen viser en stigning i resultaterne vedrørende faglig trivsel, en positiv udvikling i resultaterne i de nationale test i dansk og matematik, samt at elevernes selvværd i forhold til den faglige udvikling er voksende.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Varnæs Skole ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning primært i dansk og matematik.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling og de nationale test.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden på Varnæs Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hjordkær Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a
  • 5.a
  • 6.a
  • 7.a, 7.b
  • 8. klasse
  • 9. klasse

   

  Hjordkær Skole har i skoleårene 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang. Evalueringerne fra begge skoleår viser en positiv oplevelse af afkortning af undervisningstiden blandt elever, lærere og forældre:

  Elever:

  • Bedre koncentration, når dagen ikke er så lang.
  • Rart, at der er en ekstra lærer til at spørge om hjælp.
  • Mulighed for at dele klassen op i 2 hold, når der er en ekstra lærer på.
  • Lærerne kan samarbejde om en bedre undervisning

  Undervisere:

  • Eleverne er mere oplagte
  • Større udbytte af undervisningen
  • Bedre mulighed for undervisningsdifferentiering
  • Bedre mulighed for didaktisk og faglig sparring omkring undervisningen med kolleger

  Forældre:

  • Børnene kan bedre overskue skoledagen
  • Børnene har mere energi og er mindre trætte efter skole
  • Der er mere tid og overskud til fritidsaktiviteter og socialt samvær efter skole
  • 2 lærere i undervisningen er positivt

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hjordkær Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem en skriftlig evaluering i klasserne samt blandt lærerne og forældrene.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Hjordkær Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hellevad Børneunivers’ ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse

   

  Hellevad Børneunivers har ikke tidligere ansøgt om afkortning af undervisningstiden.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hellevad Børneunivers ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via de nationale test, på fællesbestyrelsesmøder og PLF-lærermøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Hellevad Børneunivers, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Genner Univers’ ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse

   

  Genner Univers har ikke tidligere ansøgt om afkortning af undervisningstiden.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Genner Univers ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med to voksne i undervisningen.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via observationer, interviews med elever og feedback fra forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden i Genner Univers, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Løjt Kirkeby Skoles ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a, 4.b
  • 5.a, 5.b
  • 6.a, 6.b
  • 7.x, 7.y, 7.z
  • 8.x, 8.y
  • 9.x, 9.y

   

  Løjt Kirkeby Skole har i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-6. årgang og i skoleårene 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 7.-9. årgang. Evalueringerne viser, at eleverne trives med den kortere skoledag, og eleverne giver udtryk for, at det giver dem plads til at have andet i deres liv end skole.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Løjt Kirkeby Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i klasserne på 4.-6. årgang og 1 lektion ugentligt i klasserne på 7.-9. årgang, så der kan arbejdes med tolærerordning.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres i lærerteams og på forældremøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Løjt Kirkeby Skole, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a, 4.b, 4.c
  • 5.a, 5.b
  • 6.a, 6.b, 6.c
  • 7.a, 7.b, 7.c
  • 8.a, 8.b, 8.c
  • 9.a, 9.b, 9.c
  • Specialklassen C2 (mellemtrin)
  • Specialklassen C3 (udskoling)

   

  Lyreskovskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for klasserne på:

  • 4. årgang i sidste halvdel af skoleårene 2016/17 og 2017/18 og skoleåret 2018/19.
  • 5. og 7. årgang i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
  • 6. årgang i skoleårene 17/18 og 2018/19.
  • 8. årgang i skoleåret 2018/19.
  • Specialklassen C2 i sidste halvdel af skoleåret 2016/17 og skoleårene 2017/18 og 2018/19.
  • Specialklassen C3 i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
  • Specialklassen C4 i skoleåret 2017/18.

  Evalueringerne viser fremgang i forhold til flere aspekter af elevernes sociale trivsel, f.eks. om eleverne er glade for og føle sig trygge i skolen.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Lyreskovskolen ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i klasserne på 4.-9. årgang, 3 timer ugentligt for C2 og 3,75 timer ugentligt for C3. så der kan arbejdes med tolærerordning.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via spørgeskemaundersøgelser i klassetrivsel.dk, elevsamtaler og på forældremøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Lyreskovskolen, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e
  • 5.a, 5.b, 5.c
  • 6.a, 6.b, 6.c
  • 7.a, 7.b, 7.c, 7.d
  • 8.a, 8.b, 8.c
  • 9.x, 9.y, 9.z
  • 4. klasse i specialcentret
  • 5. klasse i specialcentret
  • 6. klasse i specialcentret
  • 7. klasse i specialcentret
  • 8. klasse i specialcentret
  • 9. klasse i specialcentret

   

  Kongehøjskolen har i skoleårene 2016/17 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang i almendelen og i skoleårene 2017/18 og 2018/19 haft reduceret undervisningstiden for klasserne på 4.-9. årgang på skolens specialcenter.

  Evalueringerne viser, at forældrene oplever, at afkortningen af skoledagen og tolærerordningen har en positiv effekt på deres børns trivsel og læring, og at deres børn ikke er nær så udkørte.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Kongehøjskolen ønsker at reducere timetallet med 2 timer ugentligt på 4.-9. årgang i almendelen, 3 timer ugentligt på 4.-6. årgang på specialcentret og 5 lektioner ugentligt på 7.-9. årgang på specialcentret. Timerne vil blive konverteret til tolærerordning eller andet ekstra personale i undervisningen.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres i almendelen via spørgeskemaundersøgelser i klassetrivsel.dk og udvikling i den faglige løftevne på 7.-9. årgang. På specialcenteret evalueres den faglige og trivselsmæssige udvikling i de enkelte lærerteams, ligesom elevernes trivsel løbende drøftes med forældrene.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Kongehøjskolen, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2019/2020, skal godkendes:

  • 4.a, 4.b, 4.c
  • 5.a, 5.b, 5.c
  • 6.a, 6.b, 6.c
  • 7.a, 7.b, 7.c
  • 8.a, 8.b, 8.c
  • 9.a og 9.d
  • Specialklasserne 8.q, 8.y, 8.z

   

  Hærvejsskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for klasserne på:

  • 4. årgang i sidste halvdel af skoleåret 2016/17 og skoleårene 2017/18 og 2018/19.
  • 5. årgang i skoleårene 2017/18 og 2018/19.
  • 7.-9. årgang i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
  • Specialklasserne i overbygningen i perioden 22. februar til 30. juni 2016.
  • Specialklasserne på 8. årgang i 2018/19.

  Derudover har skolen fået godkendt af afkortning af undervisningstiden for specialklasserne Ma, Mb og Mc (4., 5. og 6. klasse) for perioden 1. marts 2019 til 1. marts 2020.

   

  Evalueringen fra indeværende skoleår viser, at forældrene er positive overfor afkortningen af undervisningstiden og oplever, at eleverne er mindre trætte, stressede og er mere motiverede for at lære.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for klasser på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner for klasserne på 4.-5. årgang og 7-9. årgang, 1 lektion for klasserne på 6. årgang og 5 lektioner for specialklasserne på 8. årgang.

  På 4.-6. årgang vil der arbejdes med tolærerordning. På 7.-9. årgang konverteres timerne til primærtid, hvor der arbejdes med trivsel, vitalisering og livsduelighed, samt frivillig lektietid. I specialklasserne på 8. årgang vil der arbejdes med holddeling.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via spørgeskemaundersøgelser i klassetrivsel.dk, de nationale test, afgangsprøver samt samtaler med og feedback fra elever og forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden på Hærvejsskolen, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2019/2020.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23381, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte på mødet den 12. marts 2019, deltagelse i friinstitutionsforsøg i høring blandt daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

   

  Forsøgene skal give mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer til, hvordan de offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk, så kvaliteten i velfærden styrkes ved feks. at frigøre mere tid til kerneopgaven, og give medarbejderne øget rum til at udfolde deres faglighed.

  Det er et krav, at forsøgene ikke stiller borgerne dårligere end lovgivningen.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er det kommunale, selvejende og private daginstitutioner, der kan deltage i forsøget. Der kan indgås aftale om deltagelse med en til to institutioner på dagtilbudsområdet.

   

  Udgangspunktet er, at friinstitutionerne får mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer mhp. at opleve mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed.

  Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner.

   

  Forvaltningen har ingen ansøgninger modtaget fra institutionerne og har dermed ingen institutioner, der deltager i friinstitutionsforsøget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke deltager i friinstitutionsforsøget 2019-22.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36593, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 10. april 2019 fælles dialogforum med kommunens folkeskoler.

  Det fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Forummet består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  På mødet den 10. april 2019, hvor alle skoler var repræsenteret, blev der orienteret om den opdaterede udgave af den sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, Sund Opvækst og den overordnede økonomi på folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Derefter var der drøftelser i grupper om valgfrie emner indenfor folkeskoleområdet.

  Referat fra mødet er vedlagt sagen.

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter mødet i det fælles dialogforum.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Drøftet.

  Forretningsorden tilrettes således, at dialogforum afholder 2 årlige møder – et i foråret og et i efteråret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35567, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de klagemuligheder, der er på folkeskoleområdet.

  Reglerne vedrørende klagemuligheder på folkeskoleområdet er beskrevet i Folkeskolelovens § 51, og reglerne vedrørende en skoleleders beslutningskompetence er beskrevet i Folkeskolelovens § 45.

   

  De fleste afgørelser i folkeskolen kan ikke indklages for en højere instans.

  Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper,  som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat, kan if. folkeskolelovens § 45, stk. 2 ikke indbringes  for kommunalbestyrelsen eller anden myndighed. Det drejer sig om indgribende beslutninger som klasseindplacering, henvisning til specialundervisning samt iværksættelse af overflytning til anden skole som en disciplinær foranstaltning.

  En afgørelse truffet af skolens leder kan dog indankes for tilsynsrådet, der kun kan gribe ind, hvis beslutningen er truffet i modstrid med lovgivningen.

   

  Beslutninger, der er truffet af skolebestyrelsen kan ikke indankes for anden myndighed.

   

  Afgørelser vedrørende kommunes skolevæsen truffet af kommunalbestyrelsen kan ikke indankes for højere myndighed, men lovligheden af en afgørelse kan indankes for tilsynsrådet.

   

  Særligt vedrørende afgørelser om specialundervisning:

  Disse sager kan indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning.

  Afgørelser, som består af afslag eller delvis afslag skal begrundes, og klagevejledning skal medsendes.

  Klagevejledningen skal indeholde angivelse af klageinstans, fremgangsmåde ved indgivelse af klagen og tidsfrister

  jf. Forvaltningsloven kap. 6 og 7.

   

  Der er i henhold til Folkeskolelovens § 3 stk. 2 tale om specialundervisning, hvis en elev har et støttebehov på mere end 9 timer.

   

  Aabenraa Kommune

  I Aabenraa Kommune er det praksis at klager over en medarbejder altid indbringes til nærmeste leder.

  Hvis en forældre vil klage over en lærer eller en pædagog, skal klagen fremsendes skolens leder.

  Hvis en forældre vil klage over en skoleleder, skal klagen fremsendes til skolechefen.

  Hvis en forældre vil klage over en skolechef, skal klagen fremsende til direktøren for Børn og Skole.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §45 og §51.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35567, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 30. august 2017 sagen vedr. ny lovgivning vedr. mobning i folkeskolen.

   

  Pr. 1. august 2017 blev undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven ændret, hvilket medførte:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne

  at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi for eleverne, herunder en strategi mod digital mobning

   

  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen

  Skolens ledelse, i tilfælde af, at der konstateres problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning el.lign., skal straks foretage midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at kunne gribe ind overfor de konstaterede problemer.

  Der skal inden 10 arbejdsdage, efter at der er blevet gjort opmærksomt på problemet til skolen eller medarbejdere i den kommunale forvaltning, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør.

  Hvis elever/forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan de klage.

  Byrådet besluttede med sagen den 30. august 2017 at delegere vurderingen af klagen til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen), og Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om klagesager.

   

  • En statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Får elever/forældremyndighedsindehaver ikke fuldt medhold i deres klage, har kommunen pligt til at sende klagen videre til klageinstansen under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

   

  Aktuelt i Aabenraa:

  Der har siden lovændringen været én klagesag i Aabenraa Kommune. Klagen blev af forældrene sendt direkte til den statslige klageinstans. Klageinstansen returnerede sagen til skolechefen. Herefter blev der afholdt et arbejdsmøde med de involverede parter: Forældre, skole og forvaltning. Der blev udarbejdet en handleplan, som der løbende følges op på.

  .

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

  (Nr. 316 af 05/04/2017)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35571, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  En gang årligt orienteres om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen.

   

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

   

  • Friplads – både hel og delvis.
  • Socialpædagogisk friplads.
  • Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven.
  • Sprogstimulering.
  • Sprogvurdering.

   

  Dagtilbud har i 2018 ikke haft afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33034, Sagsinitialer: KRES

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet offentliggjorde den 7. marts 2019 et kort over, hvor mange klagesager, der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse på socialområdet generelt og på børnehandicapområdet specifikt.

   

  Kortene kan findes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/

   

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

   

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse.

   

  Omgørelsesprocent på socialområdet i 2018

  Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, dvs. både på børneområdet og voksenområdet, herindunder også handicapområdet. Der sammenlignes i nedenstående med Ankestyrelsens oplysninger omhandlende sociale klagesager i 2017, 2016 og 2015.

  Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2018 på landsplan ligger på 36% på hele socialområdet, i 2017 var det 38%.

   

  Kortet viser:

   

   

  2018

  2017

  2016

  2015

  Afgørelser truffet

  76

  79

  56

  74

  Omgørelsesprocent

  36%

  23%

  27%

  31%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  11%

  25%

  4%

  20%

  3%

  23%

  5%

  26%

   

  Ses der kun på børneområdet inkl. børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune viser Ankestyrelsens oplysninger:

   

   

  2018

  2017

  2016

  2015

  Afgørelser truffet

  22

  21

  20

  38

  Omgørelsesprocent

  64%

  24%

  15%

  39%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  23%

  41%

  0%

  24%

  5%

  10%

  11%

  29%

   

  De 22 klagesager kan sammenholdes med, at Børn og Familie i samme periode har truffet 1.337 afgørelser under serviceloven inkl. børnehandicap. Dette svarer til, at borgerne i Aabenraa Kommune klager over trufne afgørelser i 1,6% af sagerne på børneområdet.

  Ankestyrelsen har i 2018 omgjort 14 sager (1% af sagerne). Heraf er styrelsen i 5 sager (0,4% af sagerne)  helt eller delvist uenig i afgørelsen og har ændret denne, mens der i 9 sager (0,6% af sagerne) manglede oplysninger i sagen, som derfor er tilbagesendt til kommunen til genbehandling.

   

  Ud af de 22 klagesager på børneområdet er kun 5 af sagerne ikke handicapsager.

   

  Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet

  Ud af de 22 klagesager på børneområdet er 17 af sagerne handicapsager. Her indgår bestemmelser i serviceloven vedr. børnehandicap, hvor der er klageadgang. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2018 på landsplan ligger på 47% på børnehandicapområdet, heraf 33% hjemsendte og 14% ændrede. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i Aabenraa Kommune fremvises i nedenstående tabel, hvor den også sammenlignes med Ankestyrelsens oplysninger omhandlende sociale klagesager på børnehandicapområdet i 2017, 2016 og 2015.

   

  Kortet viser:

   

   

  2018

  2017

  2016

  2015

  Afgørelser truffet

  17

  11

  7

  27

  Omgørelsesprocent

  65%

  36%

  14%

  44%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  18%

  47%

  0%

  36%

  14%

  0%

  7%

  37%

   

  Tallene kan sammenholdes med at Aabenraa Kommunes har truffet 314 afgørelser på børnehandicapområdet.

  Dette svarer til, at borgerne i Aabenraa Kommune klager over trufne afgørelser i 5,4% af sagerne indenfor børnehandicap.

  Ankestyrelsen har i 2018 omgjort 11 sager (3,5% af sagerne). Heraf er styrelsen i 3 sager (1 % af sagerne) helt eller delvist uenig i afgørelsen og har ændret denne, mens der i 8 sager (2,5% af sagerne) manglede oplysninger i sagen, som derfor er tilbagesendt til kommunen til genbehandling.

  Ud af de 17 afgørelser omhandler 10 tabt arbejdsfortjeneste og 5 merudgiftydelse.

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12614, Sagsinitialer: KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

  Ved gennemgangen sikres altså, at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 1008 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i oktober 2018 blev der gennemgået 957 sager. Det vil sige, at der er sket en samlet tilgang på 51 sager i forhold til ledelsestilsynet i oktober 2018.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  Marts 2018

  Oktober 2018

  April 2019

  Antal aktive sager

  938

  1.001

  957

  1.008

   

  Underretninger

  Ved denne gennemgang har der været underretninger i 230 af sagerne.

  Nedenstående oversigt, angiver antal sager, hvor der er modtaget underretninger indenfor de sidste 3 måneder før tidspunktet for gennemgangen. Der kan godt være modtaget flere underretninger pr. sag.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  Marts 2018

  Oktober 2018

  April 2019

  Antal sager med modtagne underretninger

  172

  216

  191

  230

   

  Aabenraa Modellen

  • Der er udarbejdet netværkskort i 70% af sager, hvor det er vurderet relevant.
  • Der er afholdt opfølgningsmøder i 91% af sager, hvor det er vurderet relevant.

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 1.008 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på indsatstrappen

  Indsatstrin

  Antal

  Procent

  Trin 1 Døgninstitution

  36

  4%

  Trin 2 Familiepleje

  127

  13%

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  5

  0%

  Trin 4 Hjemmebaseret indsatser

  313

  31%

  Trin 5 Forebyggelse

  527

  52%

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke overholder Aabenraa Modellen mht. afholdte opfølgningsmøder og/eller ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Blandt de røde sager ved 1. april 2019 skyldes 93% manglende overholdelse af lovgivningen.

  Overordnet kategoriseres flest sager som grønne sager, hvor både Aabenraa Modellen og lovgivning overholdes.

   

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  14%

  15%

  71%

   

  Næste ledelsestilsyn bliver i oktober 2019, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35416, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om regnskab 2018 for produktionsskolen Meritten.

   

  Af den fremsendte årsrapport for Produktionsskolen Meritten fremgår følgende:

   

  (mio. kr.)

  2018

  2017

  Indtægter

  13,171

  16,105

  Årets resultat

  -152

  -2,162

  Egenkapital

  -2,504

  -2,353

   

  (antal)

  2018

  2017

  Antal årselever

  59

  80

  Årselever pr. lærerårsværk

  3,0

  3,1

   

   

  Merittens bestyrelse har godkendt regnskabet den 28. marts  2019.

   

  Meritten overgår pr. 1. august 2019 til FGU Sønderjylland

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-05-2019

  -