Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. juni 2019 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Erik Uldall Hansen

Mødet sluttede kl. 11.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  -

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

   

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer

  orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Byggeriet til Børnehuset Fladhøj fortsætter også i henhold til tidsplanen.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Der har været afholdt en række rundvisninger i det færdige byggeri og Fjordskolen har opstartet flytteprocessen.

  Projektet til skolens legepladser har været i udbud, og der er indgået kontrakt med det vindende firma. Legepladserne vil være klar til Fjordskolens elever, når de starter på skolen torsdag i uge 32.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Terapibadet er klar til at blive taget i brug af Fjordskolen til august 2019.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  Der er nu annonceret en udbudsbekendtgørelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, og interesserede rådgivere kan ansøge om prækvalifikation til at blive et af de 5 hold, der kan deltage i totalrådgivningsudbuddet/projektkonkurrencen. Ansøgningsfristen er den 16. juni 2019.

  Tidsplanen for projektet følges fortsat.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35642, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Til budgetlægningen for 2020 er der mulighed for at udvalgene kan komme med forslag til engangsønsker. Kommunens samlede ramme til engangsønsker udgør 13,3 mio. kr. Vilkår for forslag er, at der skal være tale om engangsdispositioner i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Udvalget er i forrige møde præsenteret for de foreløbige forslag.

   

  Fra Børn og Skoles side kan der peges på følgende forslag til ønsker:

   

  • Dagtilbud
   • Ipad i den kommunale dagpleje - 0,6 mio. kr.
   • Inspirationsdag styrket pædagogisk læreplan - 0,25 mio.kr.
   • Pædagogisk kompetenceudvikling - 1,3 mio. kr.
   • Udendørs musikinstrumenter - 0,05 mio. kr.

   

  • Skole og Undervisning
   • Kompetenceudvikling af lærere til elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser - 2,5 mio.kr.
   • Klassesæt MTB-cykler - 0,28 mio. kr.
   • Projektmedarbejder til formidling af bæredygtighed på Naturskolen i Aabenraa Kommune - 0,68 mio. kr.
   • Pilotforsøg med flere idrætstimer i skolerne – 1,0 mio. kr.

   

  • Børn og Familie
   • Tidlig forebyggelse - digitalisering af mødet med borgeren - 0,057 mio. kr.
   • Tidlig forebyggelse - cykelprojekt Høje Kolstrup - 0,045 mio. kr.
   • FUC - digitalisering (Ipad og FIT skærme) - 0,2 mio. kr.
   • FUC – cykelprojekt - 0,05 mio. kr.
   • FUC – kompetenceudvikling Mødre/baby tilbud - 0,15 mio. kr
   • Rønshoved udstyr til spædbørnsindsats i hjemmet - 0,5 mio. kr.
   • Rønshoved udvikling miljø omkring overvågede samvær - 0,25 mio. kr.
   • Børnehandicap udvikling af handicapmiljø i træningsperspektiv, Posekær - 0,205 mio. kr.
   • Børnehandicap udvikling af handicapmiljø i træningsperspektiv, Lille Kolstrup - 0,161 mio. kr.
   • Tidlig forebyggelse – kompetenceudvikling - 0,18 mio. kr.

   

  Samlet er der forslag om ønsker på 8,458 mio. kr.

   

  Der lægges op til, at Udvalget kan drøfte om de nævnte forslag er dækkende.

   

  Frist for tilbagemelding om forslag til engangsønsker til budgetstaben er 21. juni 2019.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag drøftes og prioriteres.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Drøftet og udvalget prioriterer følgende:

   

  1. (5) Kompetenceudvikling af lærere til elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser
  2. (7) Projektmedarbejder til formidling af bæredygtighed på Naturskolen i Aabenraa Kommune
  3. (19) Inspirationsguide til arbejdet med klassens sociale kapital
  4. (12) FUC – cykelprojekt
  5. (14) Rønshoved udstyr til spædbørnsindsats i hjemmet
  6. (2) Inspirationsdag styrket pædagogisk læreplan
  7. (8) Pilotforsøg med flere idrætstimer i skolerne
  8. (3) Pædagogisk kompetenceudvikling
  9. (16) Børnehandicap udvikling af handicapmiljø i træningsperspektiv, Posekær
  10.  (11) FUC - digitalisering (Ipad og FIT skærme)
  11.  (15) Rønshoved udvikling miljø omkring overvågede samvær
  12.  (1) Ipad i den kommunale dagpleje
  13.  (9) Tidlig forebyggelse - digitalisering af mødet med borgeren
  14.  (4) Udendørs musikinstrumenter
  15.  (6) Klassesæt MTB-cykler
  16.  (18) Tidlig forebyggelse – kompetenceudvikling
  17.  (17) Børnehandicap udvikling af handicapmiljø i træningsperspektiv, Lille Kolstrup
  18.  (10) Tidlig forebyggelse – cykelprojekt Høje Kolstrup
  19.  (13) FUC – kompetenceudvikling Mødre/baby tilbud.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35642, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2020 følger ikke samme model, som har været anvendt de seneste år. Som oplæg til budgetlægningen skal hvert udvalg forholde sig til budgetgrundlaget, herunder om der er udfordringer i basisbudgettet og om der behov for omprioriteringer indenfor udvalgets rammer.

   

  Med udgangspunkt i basisbudgettet for 2020 er der foretaget en gennemgang af de enkelte politikområder, og i budgetnotatet er der foretaget en oplistning af udfordringer, men også opmærksomhedspunkter indenfor udvalgets områder. Forhold omtalt i seneste bevillingskontrol er der også foretaget vurdering af.

   

  Efter udvalgets behandling af budgetnotat, skal dette indsendes til Staben og indgå i det videre forløb i budgetarbejdet for 2020.

   

  I notatet peges på udfordring på dagtilbud, idet trappemodellen indført i budget 2016 ikke kan følges, idet der endnu ikke er truffet beslutning ift. dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd, og som har været tænkt ind i finansiering ift. trappemodellen.

   

  Opmærksomhedspunkter, nævnt i notatet, følges der løbende op på med sigte på at overholde de udmeldte budgetrammer.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetnotat for Børne- og Uddannelsesudvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt med bemærkning om, at befordring til Fjordskolen i budget 2020 udgør et særligt opmærksomhedspunkt i størrelsesorden på 1 mio. kr.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23295, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 12. marts 2019 blev Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om, at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 30. januar 2019 havde indgået en aftale om ’Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole’, og at et lovforslag med de af den politiske aftaltes initiativer, der krævede lovændring, havde været i høring i perioden 8. februar-8. marts 2019.

   

  Der blev efter høringsperioden og i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget kun foretaget mindre ændringer og præciseringer, og den 2. maj 2019 blev lovforslaget vedtaget i Folketinget.

   

  Nedenfor er de centrale elementer i lovændringerne beskrevet.

   

  Centrale elementer fra den politiske aftale og lovforslaget

  Justering af fagrækken

  Der tilføres 30 fagtimer svarende til 1 ugentlig lektion i tysk/fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse. Timerne går fra den understøttende undervisning.

   

  Der indføres særskilte vejledende timetal for madkundskab og håndværk og design på 3.-6. klassetrin i stedet for et samlet vejledende timetal for de to fag på 4.-7. klassetrin.

   

  1 ugentlig lektion i idræt flyttes fra mellemtrin til udskoling, mens 1 ugentlig lektion i dansk flyttes fra 3. til 2. klassetrin.

   

  Timetallene for dansk og historie er minimumstimetal, mens timetallene for de resterende af de nævnte fag er vejledende.

   

  Skoleugens længde og mulighed for at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden

  Skoleugen i 0.-3. klasse afkortes 2,25 klokketimer pr. uge (90 timer årligt), inkl. pauser. Dette sker via en reduktion af tiden til understøttende undervisning.

   

  Folkeskolelovens § 16 b, der giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning, indsnævres, så den alene finder anvendelse for 0.-3. klassetrin samt 4.-9. klassetrin i specialklasser og på specialskoler. Skolerne skal fortsat søge kommunalbestyrelsen om godkendelse for ét skoleår ad gangen og give en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

   

  § 16 d indskrives i folkeskoleloven.

  § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Disse aktiviteter kan være to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  Skolerne skal søge kommunalbestyrelsen om godkendelse for ét skoleår ad gangen, men skal ikke give en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

   

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen. Skolerne skal også her søge kommunalbestyrelsen om godkendelse.

  Da konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin i Aabenraa Kommune, betyder det, at skolerne vil kunne søge om at afkorte den understøttende undervisning med i alt 3,5 klokketimer på 7. klassetrin.

   

  § 16 d, stk. 2 er en permanentgørelse af en forsøgsordning som ni af Aabenraa Kommunes folkeskoler deltager i til og med skoleåret 2019/2020.

   

  Yderligere ændringer

  • Målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025. Delmålet om 90 % udskydes fra 2019 til 2021.
  • Mindst én forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen skal være med i ansættelsesudvalget ved ansættelse af en skoleleder.
  • Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at nedsætte valgperioden i skolebestyrelser til 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette.
  • Kommunalbestyrelsen kan uddelegere fastsættelsen af første skoledag til skolebestyrelsen.

   

  Ikrafttrædelse

  Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2019/2020 med undtagelse af ændringerne under justering af fagrækken, der først træder i kraft fra skoleåret 2020/2021.

  Der er derudover en række overgangsbestemmelser vedrørende ændringerne under justering af fagrækken.

  Økonomi og afledt drift

  Lovens økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne, jf. DUT-princippet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling, om forvaltningens forslag til ændringer af styrelsesvedtægterne på skoleområdet skal sendes i høring hos skolebestyrelserne.

   

  I forbindelse med de nylige ændringer af folkeskoleloven er der udarbejdet oplæg til reviderede udgaver af styrelsesvedtægterne på skoleområdet: styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser.

  Udover de ændringer, der følger af lovændringerne, indeholder oplæggene forslag til øvrige ændringer og tilpasninger af styrelsesvedtægterne.

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplæggene.

   

  Styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Kapitel 1: Indledning

  § 1 Afgrænsning: Det har hidtil fremgået, at børneuniverserne og Fjordskolen ikke er omfattet af vedtægten. Vedtægtens indhold er dog også gældende for børneuniverserne og Fjordskolen. Derfor foreslås det, at afgrænsningen tilpasses, så det fremgår, at børneuniverserne og Fjordskolen også er omfattet.

  Børneuniverserne vil ikke være omfattet af § 3, stk. 2, 2. pkt., som vedrører valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen, da der er andre regler for valg af medarbejderrepræsentanter til børneuniversernes fællesbestyrelser, hvor både medarbejdere fra dagtilbuds- og skoledelen skal være repræsenteret.

   

  Kapitel 2: Skolebestyrelsen

  § 3, stk. 2: Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.

   

  § 3, stk. 2: Det foreslås, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

   

  Kapitel 4

  Kapitlet, der omhandler pædagogiske råd på skolerne, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Bilagsoversigten er opdateret, så det fremgår, hvilke dokumenter der udgør bilag til vedtægten.

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 1: Fjordskolen har hidtil ikke fremgået af bilaget. Bilagets indhold er dog også gældende for Fjordskolen. Derfor foreslås Fjordskolen tilføjet, så det fremgår, at skolen også er omfattet.

   

  Punkt 2.2 (Valgfag): Det tilføjes, at skolerne skal tilbyde praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, der fulgte af lov om styrket praksisfaglighed, som blev vedtaget af Folketinget d. 28. februar 2019.

   

  Punkt 2.10 (Lejrskoler, ekskursioner, hytteture, skolerejser): Det præciseres, at skolebestyrelserne beslutter, om forældrene skal sørge for elevernes forplejning på ekskursioner, og om der opkræves betaling for forplejning på lejrskoler og skolerejser.

   

  Punkt 3.2 (Klassedannelse): Det foreslås, at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 og op til 30 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at skolechefen efter dialog med skolelederne på distriktsskolen og den ønskede skole er bemyndiget til at dispensere fra den kommunale bestemmelse vedrørende indskrivning af ikke-distriktselever på alle årgange som besluttet af byrådet d. 30. november 2016.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at en skoleleder kan afvise at optage et barn, der er visiteret til et specialklassetilbud, hvis skolen ikke har et tilbud, som er relevant for barnet. Det præciseres samtidig, at forældrene ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, der er mere vidtgående end det tilbud, barnet er visiteret til.

   

  Punkt 4.9 (Kulturcenter og Den Åbne Skole): Beskrivelsen af kulturcenteraktiviteter og den åbne skole foreslås præciseret med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser herom.

   

  Punkt 5.1 (Valg til skolebestyrelserne) og 5.2 (Fællesbestyrelser): Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, som blev vedtaget af Folketinget d. 2. maj 2019.

   

  Punkt 5.4 (Valgret og valgbarhed): Sætningen ”Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1” fjernes, da det er en sætning fra folkeskoleloven, som ikke er relevant i forhold til det øvrige indhold under punktet.

   

  Punkt 6.3 (under Skolebestyrelsens beføjelser): Punktet fjernes, da skolebestyrelserne ikke træffer aftaler om arbejdstidens placering, og da antallet af skoledage er fastsat til 200 under punkt 4.3 (Ferieplan for skoleåret).

   

  Ændringerne, der er foreslået under punkt 3.2, 5.1 og 5.2, kræver separat godkendelse af byrådet. Forvaltningen vil efter høringsperioden derfor indstille til byrådet, at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 uddelegeres fra byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget, og at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette.

   

  Styrelsesvedtægt for børneuniverser

  Titlen foreslås ændret til ’Styrelsesvedtægt for børneuniverser (samdrevne institutioner med dagtilbud og skole oprettet efter folkeskolelovens § 24 a) i Aabenraa Kommune’.

   

  Indledning

  Det foreslås præciseret, at vedtægten samt de lokale styrelsesvedtægter for børneuniverserne udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler, og at børneuniverserne er omfattet af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud med undtagelse af bestemmelserne omkring skole-/forældrebestyrelser. Undtagelserne skyldes, at der er særskilte regler for fællesbestyrelserne, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for børneuniverserne og de lokale vedtægter.

   

  Fællesbestyrelsens sammensætning

  Forældrerepræsentanter: Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette (se foreslået ændring til punkt 5.1 og 5.2 i bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler).

   

  Elevrepræsentanter: Det præciseres, at der vælges 2 elevrepræsentanter, som det også fremgår tidligere i afsnittet.

   

  Tilsyn

  Det præciseres, at tilsyn med dagtilbudsdelen sker efter dagtilbudslovens § 5.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

  Ændringsforslagene til styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilaget til styrelsesvedtægt for folkeskoler vil blive sendt i høring hos alle folkeskolernes skolebestyrelser. Ændringsforslagene til styrelsesvedtægt for børneuniverser vil blive sendt i høring hos børneuniversernes fællesbestyrelser.

  Ændringsforslagene vil blive sendt i høring i perioden 6. juni til 26. august 2019. Endelige forslag til tilrettede styrelsesvedtægter forventes fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet d. 17. september 2019 og sendt til endelig behandling i byrådet på mødet d. 9. oktober 2019.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ændringsforslagene til styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilaget til styrelsesvedtægt for folkeskoler sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  at ændringsforslagene til styrelsesvedtægten for børneuniverserne sendes i høring hos børneuniversernes fællesbestyrelser.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Folkeskolelovens bestemmelser om skolernes mulighed for at søge om afkortning af undervisningstiden ændres pr. 1. august 2019 som konsekvens af de lovændringer, der blev

  vedtaget af Folketinget den 2. maj 2019 (se anden sag på denne dagsorden).

   

  Folkeskolelovens § 16 b, der giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning, indsnævres, så den alene finder anvendelse for 0.-3. klassetrin samt 4.-9. klassetrin i specialklasser og på specialskoler. Skolerne skal fortsat søge kommunalbestyrelsen om godkendelse for ét skoleår ad gangen og give en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

   

  § 16 d indskrives i folkeskoleloven.

  § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Disse aktiviteter kan være to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  Skolerne skal søge kommunalbestyrelsen om godkendelse for ét skoleår ad gangen, men skal ikke give en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

   

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen. Skolerne skal også her søge kommunalbestyrelsen om godkendelse.

   

  I forbindelse med lovændringerne forventes det præciseret i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at der i kvalitetsrapporten vil skulle redegøres for, hvordan skolerne har anvendt de midler, der frigives ved en afkortning af skoleugen. Samtidig vil Undervisningsministeriet som led i den årlige uge 35-undersøgelse af skoleugens længde komme til at undersøge, hvad afkortning af skoleugen anvendes til på skolerne.

   

  Den 6. juni 2017 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget et grundlag for Børn og Skoles indstilling til udvalget om, hvorvidt en skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden bør imødekommes eller ej. Grundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i folkeskolelovens § 16 b. Forvaltningen foreslår, at ansøgninger for 0.-3. klassetrin samt 4.-9. klassetrin i specialklasser og på specialskoler i henhold til § 16 b fortsat vurderes ud fra dette grundlag, da ansøgninger for disse klassetrin vil skulle ske på samme vilkår som hidtil.

   

  Da vilkårene for ansøgninger for 4.-9. klassetrin ændres, foreslår forvaltningen, at ansøgninger for disse klassetrin, jf. § 16 d, stk.1, fremadrettet vurderes ud fra følgende:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 2 timer pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  • Om ansøgningen er begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø og elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Om det er beskrevet, hvilken virkning afkortningen af undervisningstiden forventes at have på elevernes trivsel og mulighederne for en varieret skoledag.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Forvaltningen foreslår, at ansøgninger for 7. klassetrin, jf. § 16 d, stk. 2, vurderes ud fra følgende:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 1,5 timer pr. uge for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvilket frivilligt undervisningstilbud skolen stiller til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Forvaltningen foreslår derudover, at indholdet i ansøgninger i henhold til § 16 d, stk. 1-2 beskrives under samme overskrifter som ansøgninger i henhold til § 16 b:

  • Ønsket forandring.
  • Konkretisering.
  • Økonomi.
  • Evaluering.

   

  Ansøgninger for alle klassetrin, jf. § 16 b og § 16 d, stk. 1-2, vil fortsat kunne godkendes for op til ét skoleår ad gangen.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgninger om afkortning af undervisningstiden behandles efter de beskrevne procedurer.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt med bemærkning om, at beslutningskompetencen vedr. §16d drøftes med skolebestyrelserne på næste møde i Fælles dialogforum for folkeskoler.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39365, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Kongehøjskolen har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2020.

   

  I skolebestyrelsen for Kongehøjskolen er der 7 forældrerepræsentanter.

   

  Skolebestyrelsen ønsker forskudt valg, således at der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 4 forældrerepræsentanter for en 4-årig periode. Der vil ved næstkommende valg til skolebestyrelsen skulle vælges 3 forældrerepræsentanter.

   

  Begrundelsen for ansøgningen er, at skolebestyrelsen ønsker at undgå en meget stor eller fuldstændig udskiftning af forældrerepræsentanterne hvert fjerde år, hvilket skolebestyrelsen oplevede ved sidste valg.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39410, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 9. april 2019 sagen vedr. periodisering af anlæg, hvor det blev besluttet at undersøge, hvorvidt anlægsprojektet på Løjt Børnehus kan fremrykkes til 2019.

  Til Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2019 har Kultur, Miljø og Erhverv (KME) undersøgt, hvorvidt der kan ske en fremrykning af anlægget til 2019. KME har vurderet, at det ikke er muligt netto at reducere investeringsomfanget i 2020, som var hovedformålet med periodiseringssagen. I stedet foreslås det, at man alternativt kan undersøge om det er muligt at lade den selvejende institution selv stå for opgaven uden at det påvirker periodiseringen af rådighedsbeløbene, men samtidig fremrykker tidspunktet for, hvornår daginstitutionen kan tages i brug.

   

  Løjt Børnehus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Institutionen har indgået en administrationsaftale med FDDB.

   

  Med baggrund i disse sager og et efterfølgende møde mellem kommunen og institutionen, har Løjt Børnehus fremsendt en anmodning om kommunegaranti til udvidelse af Løjt Børnehus samt en tidsplan, hvor projektet gennemføres i perioden juni 2019 til september 2020.

   

  Institutionen søger om en kommunegaranti for en byggekredit til den planlagte udbygning af Løjt Børnehus på i alt 7,98 mio. kr.

  Ifølge tidsplanen vil projektforslaget ligge klar før sommerferien, udbud af entreprisen kan ske i efteråret, og selve byggeriet påbegyndes ultimo 2019.

  Løjt Børnehus har indgået en aftale med Arkitekttegnestuen om at være totalrådgiver, og projektet udbydes i begrænset licitation, hvor udvælgelseskriteriet er laveste pris.

   

  Ansøgningen fra Løjt Børnehus har givet anledning til, at Børn og Skoleforvaltningen har haft brug for at få afklaret en række spørgsmål.

   

  • Moms

  Løjt Børnehus optager selv en byggekredit, som efterfølgende indfries af Aabenraa Kommune. Staben oplyser, at selvejende institutioner ikke er omfattet af momsudligningsordningen, og dermed skal byggekreditten kunne finansiere udgiften til moms, eller institutionen skal selv have likviditet til at dække dette. Når regnskabet efterfølgende optages i kommunens regnskab vil momsen blive refunderet.

  • Udbudsproces

  Løjt Børnehus oplyser, at den valgte udbudsproces lever op til de krav der gælder for offentlige virksomheder.

  • Priser

  Løjt Børnehus oplyser, at det fra den eksterne rådgivers side er oplyst, at det økonomiske prisoverslag svarer til niveauet på andre igangværende byggesager.

  • Kommunekredit

  Staben har forespurgt ved Kommunekredit om de kan godkende den model med at den selvejende institution optager en byggekredit hvor Aabenraa Kommune stiller garanti i byggeperioden. Der afventes svar på dette spørgsmål.

   

  Man kan argumentere for, at denne sag kan skabe præcedens for, at anlægsprojekter, der er placeret i overslagsårene kan igangsættes i budgetåret og dermed binde kommende budgetlægninger mere end det hidtil har været praksis. En sådan præcedens må formodes at kunne generere et øget pres fra andre selvejende institutioner og for den sags skyld også kommunale institutioners bestyrelser for at fremrykke projekter i overslagsårene. Forvaltningen finder, at en eventuel fremrykning bør ske som en del af en samlet prioritering i forbindelse med budgetlægningen i august.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  På Kommunens investeringsoversigt er der afsat et rådighedsbeløb på 2,40 mio. kr. i 2020 og 5,58 mio. kr. i 2021, i alt 7,98 mio. kr., som skal finansiere indfrielsen af Løjt Børnehus’ byggekredit. Dermed er det kommunen der finansierer hele udvidelsen.

   

  Bygningen, der ønskes udbygget, ejes af den selvejende institution, og kommunen vil derfor med et pantebrev sikre sig værdien af investeringen jf. de gældende retningslinjer.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at forslaget om fremrykning sendes til økonomiudvalget med en positiv indstilling om, at forslaget inkl. ovenstående afklaringer skal indgå i prioriteringen i budgetlægningen i august 2019

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Forslaget om fremrykning sendes til Økonomiudvalget med en positiv indstilling om, at forslaget inkl. afklaringer igangsættes hurtigst muligt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36937, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende de reviderede retningslinjer for legepladsinspektion/legepladssikkerhed i dagtilbud i Aabenraa Kommune.

  Retningslinjerne er revideret og præciseret i henhold til lovgivningen og praksis.

   

  Af dagtilbudsloven fremgår, at kommunalbestyrelsen har en generel tilsynsforpligtigelse i forhold til alle kommunale legepladser samt legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige tilskud – herunder også dagplejeres legepladser. Der er ikke centrale regler for, hvordan denne tilsynsforpligtigelse skal opfyldes.

   

  Dagtilbud i Aabenraa Kommune skal følge de lovbefalede standarder gældende ved hhv. konstruktion og prøvning af legeredskaber og stødabsorberende faldunderlag samt ved installation, inspektion, vedligeholdelse og brug af legeredskaber og faldunderlag.

   

  Det er lederen/bestyrelsen i det enkelte dagtilbud, der er ansvarlig for, at legepladssikkerheden er i orden i henhold til ovenstående. Ved konstatering af fejl eller mangler på legeredskaber, skal disse afspærres omgående – evt. fjernes – indtil fejlen er udbedret.

   

  I Aabenraa Kommune skal der foregå en løbende forebyggende kontrol for at undgå, at der sker ulykker, der skyldes dårlig vedligeholdelse af legeredskaber. Denne kontrol foregår dels som egenkontrol og dels ved et årligt hovedeftersyn foretaget af en godkendt legepladsinspektør.

  Legepladsinspektøren udarbejder en rapport og lederen er ansvarlig for, at der på baggrund af rapporten indsendes et skema til dagtilbud med udvalgte registreringer.

  I dagplejen er det de tilsynsførende dagplejekonsulenter, der udfører tilsyn og godkender eventuelle nye tiltag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at retningslinjerne vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed i dagtilbud – Aabenraa Kommune godkendes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38884, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I følge retningslinjer for befordring og tjenesterejser for ansatte i Aabenraa Kommune, stiller den enkelte arbejdsplads som udgangspunkt tjenestebil til rådighed for de ansatte. 

  Alternativt til en tjenestebil er, at der laves aftale mellem lederen og medarbejderen om kørsel i egen bil til lav takst. Den ansatte har aldrig pligt til – og kan derfor ikke pålægges – at stille egen bil til rådighed.

  Den enkelte arbejdsplads køber eller leaser tjenestebiler afhængigt af de konkrete kørselsbehov.

  I Børn og Familie benytter medarbejderne tjenestebiler i forbindelse med besøg hos bl.a. familier og institutioner.

   

  De tidligere leasingaftaler omkring tjenestebiler i Børn og Familie udløber den 30. juni 2019, og der har derfor været afholdt et udbud omkring leasing af tjenestebiler i samarbejde med kommunens udbudsafdeling.

   

  Der er tale om en leasingkontrakt med leasing af 12 biler over en periode på 45 måneder. 

  Værdien af de leasede biler udgør 1,907 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter, kræver det byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

   

  Aftalen har en værdi på over 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af byrådet inden aftalen underskrives.

   

  Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at leasingaftale vedr. tjenestebiler i Børn og Familie på 1,907 mio. kr. godkendes, og

  at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive aftalerne.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39805, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen har den 21. maj 2019 udmeldt en ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

  Ansøgningsfrist til puljen er den 5. juli 2019.

   

  Ansøgningspuljens formål er at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

  De forventede resultater for de støttede projekter er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

   

  Tilskud kan ydes til kommuner, som søger på vegne af kommunale institutioner, selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger.

   

  Kravene til ansøgning er, at daginstitutionen har minimum 25 % børn, hvis forældre får

  a)   mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller

  b)   en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

   

  Midlerne skal lægges oveni det vedtagne budget, og der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere søgt, og fået, midler fra puljen til ”Flere pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner” fra Socialstyrelsen. Nygade Børnehave og Aabenraa Børnehus, har modtaget hhv. 1,9 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i perioden fra september 2018 til og med august 2021.

  Der kan ikke søges tilskud til disse institutioner fra den nye pulje.

   

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-06-2019

  Afbud: Erik Uldall Hansen