Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. september 2019 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Erik Uldall Hansen deltog ikke i pkt. 140 og 141.
Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  -

   

   

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen, således at ibrugtagningen kan ske i januar2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Den nye store tilbygning til Børnehuset Fladhøj er nu indviet og taget i brug. De mindre ombygninger, der skal foretages i den oprindelige daginstitutionsbygning, er nu i fuld gang.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Fjordskolen har taget de nye faciliteter i brug og indvielsen har været afholdt.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Terapibadet er ligeledes i brug.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  De 5 prækvalificerede rådgiverteams forslag og pristilbud evalueres og bedømmes ved 2 bedømmelsesmøder, henholdsvis den 19. og den 24. september 2019.

  Tidsplanen for projektet følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagningen til januar 2022.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23924, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 31. august 2019 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31.8.2019 for udvalgets område ligger på 70 %. I dette forbrug indgår, at der i juli 2019 er afregnet for hele året vedr. elever på efter- og privat skole. Foretages der periodisering heraf kan den aktuelle forbrugsprocent opgøres til 68 %. Vejledende bør forbrug ligge omkring 67 %.

   

  Herudover fremgår sygefravær for udvalgets område af ledelsesinformationen. For 2019 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 4,6 % for udvalgets område mod 4,8 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2018 udgjorde sygefraværet 4,8 % for udvalgets område.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de ændringer af folkeskoleloven, der blev vedtaget af Folketinget hhv. 28. februar og 2. maj 2019, er der udarbejdet oplæg til reviderede udgaver af styrelsesvedtægterne på skoleområdet: styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser.

  Udover de ændringer, der følger af lovændringerne, indeholder oplæggene forslag til øvrige ændringer og tilpasninger af styrelsesvedtægterne.

   

  De reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 6. juni til 26. august 2019. Den reviderede udgave af styrelsesvedtægt for børneuniverser har været sendt i høring hos børneuniversernes fællesbestyrelser i samme periode.

   

  Høringssvarene har angivet anledning til nedenstående ændringsforslag:

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 2.6 (Undervisningstilbud på 10. årgang): Det tilføjes, at der er mulighed for at etablere 10. årgang for elever med behov for vidtgående specialundervisning på Fjordskolen.

   

  Punkt 4.2 (Befordring): Det tilføjes, at kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, skal sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

   

  Derudover tilrettes nedenstående:

   

  Styrelsesvedtægt for børneuniverser

  Tilsyn

  I det oprindelige ændringsforslag blev det præciseret, at tilsyn med dagtilbudsdelen sker efter dagtilbudslovens § 5. Dette tilrettes, således at det fremgår, at tilsyn med  dagtilbudsdelen sker efter dagtilbudslovens § 5 samt § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

  Der er afgivet 10 høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler. 3 af disse høringssvar vedrører ligeledes styrelsesvedtægt for børneuniverser. 1 skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar med den pågældende skoles MED-udvalg.

   

  6 høringssvar indeholder bemærkninger til ændringsforslagene. I 1 af disse høringssvar har skolebestyrelsen angivet, at den udover bemærkningerne tilslutter sig ændringsforslagene.

  I de resterende 4 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de tilslutter sig ændringsforslagene, ingen har bemærkninger til dem, eller at de tager dem til efterretning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at styrelsesvedtægten med de nævnte ændringer godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45495, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til indsatsområder for dagtilbud i 2020.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget udpeger hvert år indsatsområder indenfor dagtilbudsområdet som der skal være fokus på.

   

   

  Indsatsområder 2019

  • ”Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på Sproget”. Indsatsområdet fortsætter indtil udgangen af 2020.
  • ”Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven”.

   

  Af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2022 fremgår bl.a. ”at, vi forbereder børn til deltagelse i en digital verden” og ” Derudover skal medarbejderne kompetenceudvikles i forhold til digitalisering”.

  Der har i dagtilbud i 2019 været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at indhente viden, via forskellige tiltag. De har bl.a. forholdt sig til forskningsviden der findes på området, og delt med de øvrige dagtilbudsledere.

  Arbejdsgruppen har endvidere deltaget i Danmarks Læringsfestival 2019 med hovedtemaet ”Teknologiforståelse” og dagtilbudslederne har deltaget i et lederseminar for Børn og Skoles ledere, hvor et af temaerne var ”Digitalisering”. Den indhentede viden er delt i ledergruppen.

   

  Som foreløbig status på indsatsområdet ”Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven”, har ledergruppen drøftet den indhentede viden.

   

  Uddrag fra drøftelserne:

  Pædagogikken skal inddrage teknologien til mere læring og mindre underholdning. Derfor har de pædagogiske medarbejdere en vigtig rolle i børns brug af teknologi. De skal gå foran, ved siden af og bag ved barnet.

  Pædagogen skal have viden om teknologi i dagtilbud, og lyst til at omsætte det i praksis. De skal lege, eksperimentere og gå på opdagelse sammen med børnene. Børn og voksne lærer og inspirerer hinanden, hvilket kan være med til at mindske teknologiforskrækkelsen.

  Teknologien skal inddrages, hvor der er en naturlig kobling, og giver mening, samtidig med at det understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

  Teknologien skal være et ekstra redskab til at understøtte, trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er pædagogikken, der er og skal være i centrum.

   

  Forslag til indsatsområder 2020:

  • Udarbejdelse af en strategi på dagtilbudsområdet, som sætter rammer og retning for den digitale udvikling i dagtilbud
  • Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud fortsætter i 2020

   

   

  På ledermødet den 27. august 2019 gav lederne en positiv opbakning til, at der udarbejdes en strategi, der sætter rammer og retninger for den digitale udvikling i dagtilbud.

   

  Med den nye dagtilbudslov er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er det grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

  Loven trådte i kraft 1. juli 2018 og skal være implementeret i dagtilbuddene senest 1. juli 2020.

   

  I 2019 deltager alle ledere og 2 pædagoger fra hver institution samt dagplejen i kompetenceudviklingsforløb. Formålet er at øge viden og færdigheder om den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis.

   

  I 2020 vil dagtilbuddenes fokus fortsat være målrettet den styrkede pædagogiske læreplan og udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer.

   

  For at understøtte implementeringen udpeger de enkelte dagtilbud lokalt et indsatsområde til virksomhedsaftalen med baggrund i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de to indsatsområder for dagtilbud i 2020 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) stemte imod med begrundelse om, at der burde være mere fokus på inddragelse af børnenes perspektiver, jf. dagtilbudsloven.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31447, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i december 2018 kommunens datacenterstrategi.

   

  Datacenterstrategi 2022 har et enkelt overordnet mål:

  ”Flere arbejdspladser og øget bosætning i Aabenraa Kommune afledt af datacentre”. 

   

  Datacenterstrategi 2022 opstiller seks delmål med tilhørende handlinger, bla.

  delmål 5: ”Aabenraa Kommune vil tiltrække og fastholde ledere, teknikere og bygningsarbejdere, der følger med byggeriet og driften af datacentrene”

   

  I forhold til dette delmål vurderes det at pasnings- og skoletilbud på engelsk og tysk vil være af stor betydning for både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af den vigtige udenlandske arbejdskraft til datacentre og øvrige virksomheder med udenlandsk arbejdskraft.

  Det gælder danske og udenlandske familier med fokus på en international fremtid for deres børn og dem med internationale ophold bag sig.

  Det er Aabenraa Kommunes ambition at have et engelsk undervisningstilbud på grundskoleniveau, når det første datacenter sættes i drift, forventeligt i 2021. Det er samtidig ambitionen, at Aabenraa Kommune har et engelsk pasningstilbud.

   

  Aabenraa Kommune er allerede hjemsted for det tyske mindretals tysksprogede pasnings- og undervisningstilbud, som har en række børnehave- og folkeskoletilbud fordelt i hele kommunen samt et tysk gymnasium for hele Sønderjylland i Aabenraa by.

   

  • I 2019 afklares muligheder for at oprette en engelsk stue i en eksisterende daginstitution.
  • I 2019 afklares interessen blandt virksomhederne i Aabenraa Kommune for at støtte oprettelsen af en fri international grundskole.
  • I 2019 drøftes muligheden for at oprette et undervisningstilbud på engelsk i eksisterende friskoler eller privatskoler i Aabenraa Kommune.
  • I 2019 undersøges muligheden for oprettelsen af frikommuneforsøg med et engelsk spor i en eksisterende grundskole.
  • I 2019 tager Aabenraa Kommune initiativ til, at ungdomsuddannelserne drøfter oprettelse af undervisningstilbud på engelsk.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget var i juni 2019 på studietur til Billund, Vejle og Viborg.

  I forhold til international skole og dagtilbud indeholdt turen følgende besøg:

   

  • International School of Billund. Hvordan drives en international privatskole og hvordan er elevgrundlag.
  • Vejle Kommune. Erfaringer med international udskolingslinje
  • Viborg Kommune. International børnehavegruppe, Bulderby

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det videre forløb drøftes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Drøftet.

  Interessen for oprettelse af engelsksproget dagtilbud og skole undersøges blandt virksomheder i Aabenraa Kommune inden udgangen af 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KL har udarbejdet et bud på kommunale kerneværdier, som Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 2. april 2019.

   

  KL har taget initiativ til at formulere kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Dette er gjort for at give et stærkt og fælles kommunalt ståsted uafhængigt af skiftende nationale dagsordener.

  Kommunerne er kommet med input til KL’s forslag til kommunale kerneværdier, og ud fra disse input har KL justeret værdierne.

   

  KL har mødt stor opbakning til idéen om kommunale kerneværdier, og er blevet opfordret til at konkretisere, hvad de betyder i en lokal kontekst.

  Derfor vil KL løbende opfordre forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte værdierne og deres betydning lokalt.

   

  Følgende to spørgsmål ønsker KL drøftet i kommunerne:

  – Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?

   

  – Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at KL’s kommunale kerneværdier drøftes i forhold til de to spørgsmål.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om fremdriften i 17.4-udvalget vedr. tværgående sundhedspolitiks arbejde.

   

  Opsamling på Byrådets temamøde om sundhedspolitik

  Den 24. april 2019 afholdt 17.4-udvalget og Social & Sundhed et temamøde for Byrådet om sundhedspolitik, hvor byrådsmedlemmerne dels fik et oplæg om hvilke udfordringer, den kommende sundhedspolitik skal tackle, dels fik mulighed for i mindre grupper at give input til den kommende sundhedspolitiks vision samt til mål og fokusområder i forhold til en række målgrupper.

   

  Der var et godt engagement fra byrådsmedlemmerne, og der blev givet en række input til det videre arbejde. Disse er opsummeret i vedhæftede notat ’Input fra cafedrøftelser på Byrådets temamøde om sundhedspolitik den 24. april 2019.

   

  Siden temamødet

  17.4-udvalget har siden temamødet i Byrådet holdt 3 møder.

   

  Der har bl.a. været fokus på at drøfte udfordringer og mulige målsætninger og fokusområder i forhold til målgrupperne børn og unge, voksne og ældre samt borgere med eller i risiko for kronisk eller psykisk sygdom.

   

  Derudover har udvalget arbejdet med vision, værdier og principper for politikken.

   

  Udvalget er i løbet af arbejdet med den kommende sundhedspolitik kommet frem til, at det oprindelige forslag til en struktur, der tog udgangspunkt i ovennævnte målgrupper, ikke ville være velegnet til en politik med en forventet tidshorisont på 8 år, som forventes udmøntet gennem sundhedsplaner med en 3 årig tidshorisont.

   

  På den baggrund er udarbejdet vedhæftede reviderede forslag til struktur, som 17.4-udvalget har drøftet og godkendt, at det videre arbejde tager udgangspunkt i.

   

  Formand for § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitik, Jane Hansen Thorgeirsson, deltager ved sagens behandling. Evt. bemærkninger fra fagudvalgene til materialet vil indgå i 17.4-udvalgets arbejde, der i resten af 2019 består i at drøfte udkast til oplæg til tværgående sundhedspolitik. Ultimo 2019 fremsender § 17.4-udvalget oplægget til Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen om fremdriften i § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitiks arbejde tages til efterretning og

  at de respektive fagudvalg drøfter eventuelle bemærkninger til brug for 17.4-udvalgets videre arbejde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  1. at taget til efterretning

  2. at drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50605, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5. september.

   

  Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

   

  I alt er der 5.609 Aabenraa elever indskrevet i folkeskolerne pr. 5. september 2019. Dertil kommer 18 elever på 10. Aabenraa og 35 elever på Fjordskolen fra andre kommuner.

  Ses der på Aabenraa Kommunes egne elever er der sket et fald i antallet af elever på almenområdet med 220 elever, men en stigning i antallet af elever i specialtilbud på 14 elever.

   

  Samlet set er antallet af elever fra Aabenraa Kommune i folkeskolerne faldet med 209 elever fra 2018 til 2019, hvilket svarer til et fald på 3,5%. Herudover er der 7 færre elever fra andre kommuner på 10. klasse og Fjordskolen.

   

  Det største procentvise fald i elevtallet er på Ravsted Børneunivers, hvor elevtallet er faldet med 20,7% svarende til 17 elever.

  Det største fald i antallet af elever er på Hjordkær Skole på 41 elever.

   

  Af den vedhæftede oversigt ses det, at andelen af elever i specialtilbud i 2019 er på 7,4%, mens den i 2018 var på 6,9%.

  Dette betyder, at af den samlede budgetramme til skoleområdet bruges der flere midler på specialområdet, og dermed færre på almenområdet.

  Tendensens med øgede udgifter til specialområdet ses også på landsplan, og i regeringsaftalen med kommunerne er der fokus på at der sker en stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser og mistrivsel.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46397, Sagsinitialer: KRES

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 1. halvår 2019.

   

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær på Aabenraa Kommunes skoler.
  • Skolernes indberetning i Tabulex TEA, elevadministrationssystemet.

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om, at fraværet skyldes sygdom.
  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
  • Ekstraordinær frihed, hvor en skoleleder har imødekommet en anmodning fra forældrene om tilladelse til, at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  På 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  På 7.–9. årgang indberettes fraværet på timeniveau og omregnes til dagsfravær, hvis eleven er fraværende i 3 timer eller mere.

  På 10. årgang indberettes fraværet på timeniveau og omregnes til dagsfravær, hvis eleven er fraværende i 3 timer eller mere.

   

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på skolerne i Aabenraa Kommune. Skoleforvaltningen opgør halvårligt fraværet på skoleniveau.

   

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

   

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til at sørge for at alle elever, der er indskrevet på skolen, deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

   

  Opgørelse over fraværet fordelt på folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 1. halvår 2019 fremgår af vedlagte bilag.

   

  Det gennemsnitlige fravær beregnet på dagsniveau fremgår af nedenstående tabeller. Skolerne indgår med lige vægtning og uafhængigt af elevantal i beregningen.

   

  Sygefravær

  Årgang

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  2018

  2018*

  2019

  0. – 6.

  2,94%

  2,59%

  2,63%

  7. – 9.

  3,31%

  2,93%

  3,31%

  10.

  4,59%

  4,61%

  4,13%

  *Fraværet for 2. halvår 2018 er opdateret med nyeste tal fra TEA. Da skolerne ved forrige sagsfremstilling ikke havde korrekte registreringer i TEA adskiller disse opdaterede fraværsprocenter sig fra procenterne i forrige sagsfremstilling.

   

  Det gennemsnitlige sygefravær er stort set uændret fra 2. halvår 2018 til 1. halvår 2019 på 0.-6. årgang. Samtidigt er det gennemsnitlige sygefravær steget på 7.-9. årgang, mens det er faldet på 10. årgang.

   

   

  Ulovligt fravær

  Årgang

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  2018

  2018*

  2019

  0. – 6.

  0,42%

  0,36%

  0,42%

  7. – 9.

  1,22%

  0,95%

  1,31%

  10.

  0,88%

  1,13%

  0,92%

  *Fraværet for 2. halvår 2018 er opdateret med nyeste tal fra TEA. Da skolerne ved forrige sagsfremstilling ikke havde korrekte registreringer i TEA adskiller disse opdaterede fraværsprocenter sig fra procenterne i forrige sagsfremstilling.

   

  Det gennemsnitlige ulovlige fravær er steget på både 0.–6. og 7.-9. årgang i forhold til 2. halvår 2018. Hermed er det gennemsnitlige ulovlige fravær på samme niveau som i 1. halvår 2018 på 0.-6. og 7.-9. årgang. På 10. årgang er det ulovlige fravær faldet, hvormed det gennemsnitlige ulovlige fravær også for 10. årgang er tilbage på samme niveau som i 1. halvår 2018.

   

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  2018

  2018*

  2019

  0. – 6.

  0,13%

  0,07%

  0,15%

  7. – 9.

  0,21%

  0,20%

  0,19%

  10.

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  *Fraværet for 2. halvår 2018 er opdateret med nyeste tal fra TEA. Da skolerne ved forrige sagsfremstilling ikke havde korrekte registreringer i TEA adskiller disse opdaterede fraværsprocenter sig fra procenterne i forrige sagsfremstilling.

   

  Den gennemsnitlige ekstraordinære frihed er steget for 0.–6. årgang, mens den er uændret for 7.–9. samt 10. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48525, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 14. marts 2019 vedtog Folketinget en lovændring af folkeskoleloven, der betyder, at der pr. 1. august 2019 er indført obligatoriske sprogprøver på skoler, hvor mere end 30 % af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder mindst en gang inden for de seneste 3 år. Grundet folketingsvalget blev en bekendtgørelse om sprogprøverne først udstedt den 4. juli 2019. Undervisningsministeriet arbejder i øjeblikket på en vejledning til bekendtgørelsen.

   

  Sprogprøverne skal gennemføres for alle elever i 0. klasse samt elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Rammerne for sprogprøverne er fastsat af Undervisningsministeriet.

   

  For elever i 0. klasse gennemføres tre sprogprøver i løbet af skoleåret: en ved undervisningens påbegyndelse, en i februar og en umiddelbart inden skoleårets afslutning. Sprogprøven i 0. klasse er mundtlige og består af sproglege med eleverne.

  Elever, der består en sprogprøve, skal ikke deltage i yderligere sprogprøver.
  Elever, der ikke består en sprogprøve, skal gennemgå et sprogstimuleringsforløb inden næste prøve. Elever, der ikke består den tredje sprogprøve, skal tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Som forberedelse hertil skal eleverne tilbydes undervisning i sommerferien mod en deltagerbetaling på 500 kr. pr. påbegyndt uge.

  Elever, der ikke har bestået en sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse, skal gå 0. klasse om.

  I helt særlige tilfælde kan skolelederen beslutte, at en elev, der ikke har bestået en sprogprøve, kan starte i 1. klasse, hvis skolelederen vurderer, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt.

   

  Elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, skal bestå en sprogprøve, når skolelederen vurderer, at en elev ikke længere har behov for undervisning i dansk som andetsprog, eller hvis en elev har modtaget undervisning i dansk som andetsprog i mindst tre skoleår. Eleverne har op til fire forsøg til at bestå en sprogprøve i løbet af et skoleår. Sprogprøven for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, består af individuelle prøver med en mundtlig og en skriftlig del.

  Elever, der ikke består en sprogprøve, vil skulle gå det pågældende klassetrin om og fortsat skulle modtage undervisning i dansk som andetsprog, indtil skolelederen igen indstiller til en sprogprøve, som bestås.

   

  For både elever i 0. klasse og elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, gælder det, at de højst kan gå et klassetrin om én gang som følge af, at de ikke har bestået en sprogprøve.

   

  I Aabenraa Kommune er Høje Kolstrup Skole omfattet af reglerne om obligatoriske sprogprøver, da boligområdet Høje Kolstrup var placeret på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder i 2016 og 2017. Skolen forventes derfor som minimum at skulle gennemføre obligatoriske sprogprøver til og med skoleåret 2020/21. Skolen har udarbejdet en tidsplan for de tre sprogprøver i 0. klasse. Resultatet af den tredje sprogprøve afventes, før der tages stilling til gennemførsel af evt. undervisning i sommerferien og en fjerde sprogprøve for elever i 0. klasse, der ikke har bestået den tredje sprogprøve.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen.

  Økonomi og afledt drift

  I det vedtagne lovforslag er det forudsat, at der afsættes en samlet ramme på finansloven, som skolerne kan få refunderet udgifterne forbundet med sprogprøverne til. Den samlede ramme for de udgifter i skolerne, der vil kunne refunderes af staten, er i lovforslaget angivet til 6 mio. kr. i 2019, 28 mio. kr. i 2020, 35 mio. kr. i 2021 og 33 mio. kr. i 2022 og fremefter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48632, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget bliver i denne sag orienteret om en fastlagt procedure for inspektion og sikkerhedskontrol af legepladserne på Aabenraa Kommunes skoler.

   

  Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016, fremgår det, at ejendommens ubebyggede arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter bestemmelsen er det som udgangspunkt ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker. Heri ligger også, at ejeren af legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at udbedre fejl, der kan være farlige for børnene og andre, der måtte bruge den.

   

  Som følge heraf har Aabenraa Kommune som ejer en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale legepladser, herunder legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige formål.

   

  Aabenraa Kommunes skoler har indtil nu ikke haft en generel, fastlagt procedure for sikkerhedskontrol af legepladserne, som dog dagligt og løbende er blevet kontrolleret for fejl og mangler af de tekniske servicemedarbejdere.

   

  For at systematisere og kvalitetssikre dette har Børn og Skole fastlagt en procedure for inspektion og sikkerhedskontrol af skolernes legepladser.

   

  Proceduren omfatter en årlig inspektion foretaget af en certificeret legepladsinspektør, dennes skriftlige og visuelle rapportering, efterfølgende udbedring af eventuelle påpegede fejl og mangler samt dokumentation af denne udbedring.

   

  Børn og Skole vil hvert år orientere Børne- og Uddannelsesudvalget om den generelle status for sikkerheden på skolernes legepladser.

  Lovgrundlag

  Byggeloven § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til legepladsinspektionen afholdes fra skolernes driftsbudget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den nuværende ramme for kommunens ungdomsklubber blev senest behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015. Her blev det fastlagt, at fritidstilbuddene for 7+ skulle varetages af Ungdomsskolen for et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

  Af sagen fremgår det, at Ungdomsskolen for det afsatte driftsbudget vil sikre ungdomsklub i Løjt Kirkeby, Høje Kolstrup, Aabenraa Midtby, Felsted, Kruså, Tinglev og Rødekro.

   

  På baggrund af den efterfølgende dialog med bl.a. Stubbæk Skole bevarede Ungdomsskolen et ungdomsklubtilbud i Stubbæk med to åbningsaftener.

  Det har dog vist sig, at de unges frekventering af klubtilbuddet har været stærkt vigende gennem de seneste par år. De unges bevægelsesmønstre har forandret sig, og det ses at flere af de unge fra Stubbæk frekventerer ungdomsklubben i Aabenraa. Samtidig har Stubbæk Skole haft et behov for at udnytte lokalerne grundet ændrede antal klasser i udskolingen.

    

  Skolebestyrelsen for Stubbæk Skole har udtrykt forståelse for, at klublokalerne fremadrettet forbeholdes skolens brug, når de unges fremmøde er stærkt begrænset.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets dialogmøde på Stubbæk Skole den 16. maj 2019 blev udvalget orienteret om de ændrede lokalebehov samt det lave fremmøde i ungdomsklubben af den tidligere skoleleder.

   

  Ungdomsskolen har ligeledes set det som et velvalgt tidspunkt at tilpasse klubtilbuddet til de unges behov og nuværende bevægelsesmønstre. Derfor har Ungdomsskolen planlagt, at de to åbningsaftener i Stubbæk erstattes af bustransport fra Stubbæk Skole til Ungdomsklubben på Dronning Margrethes Vej i Aabenraa og retur. Bustransporten vil i sæson 2019/2020 transportere de unge på samme ugedage som de hidtidige klubaftener. Tilpasningen har ingen økonomiske afledte konsekvenser og den samlede struktur for ungdomsklubberne er fortsat intakt.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 17-09-2019

  -