Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen, således at ibrugtagningen kan ske i januar2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri overordnet til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  De mindre ombygningsarbejder, der skal foretages i den oprindelige daginstitutionsbygning, fortsætter.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Der foretages nu mindre opfølgningsarbejder, men bygningerne er i fuld brug.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Terapibadet er ligeledes taget i brug.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  De 5 prækvalificerede rådgiverteams forslag og pristilbud på totalrådgivningen er blevet evalueret og bedømt ved 2 bedømmelsesmøder den 19. og den 24. september 2019, og det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, er udvalgt.

  Der følger nu en stand-still periode hvor tilbudsgiverne har mulighed for at indgive en klage over denne udvælgelse. Indtil udløbet af denne stand-still periode kan der ikke foretages en offentliggørelse, dog forudsat at der ikke indgives klager.

   

  Tidsplanen for projektet følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagningen til januar 2022.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42817, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 6. august 2019 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget sagen ”Orientering om proces for udvikling af ny strategi til fortsat implementering af Folkeskolereformen”.

   

  Med seks strategiske mål fastlagde strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" rammer, retning og mål for implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune i perioden 2015 til 2020.

   

  Strategien udløber i 2020. Derfor er der behov for at justere og revidere strategien.

   

  Forvaltningen, som står for arbejdet med udvikling af strategien, har nu udarbejdet et kommissorium for justering og revision af strategien.

   

  Hovedindhold i kommissoriet

  Formålet med kommissoriet er at sætte rammer og retning for justering og revision af ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”. Det betyder, at efter en inddragende proces af relevante aktører, har Børne- og Uddannelsesudvalget senest før sommerferien 2020 godkendt en justeret og revideret strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Strategien skal dække perioden 2021 til 2025. Desuden betyder det, at arbejdet med justering og revision af den eksisterende strategi tager udgangspunkt i følgende rammer:

   

  • Folkeskoleloven, folkeskolereformen fra 2014 og de efterfølgende justeringer i maj 2019
  • Sund Vækst, Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, IT og digitalisering i folkeskolen
  • Aabenraa Kommunes styringsprincip om central styring og decentral ledelse. Strategien skal dermed også kunne omsættes til almindelig resultat- og målstyring gennem dialogbaseret aftalestyring.

   

  Endvidere skal en justeret og revideret strategi have et skarpt strategisk fokus og have ambitiøse og SMARTE mål, der er lette at måle på og følge op på.

   

  Kommissoriet rummer følgende tidsplan:

  Tid

  Aktivitet

  Okt. 2019

  Børne- og Uddannelsesudvalget
  Godkendelse af kommissorium

   

  Okt. 2019 – feb. 2020

  Forvaltning
  Udarbejdelse af justeret og revideret strategi med inddragelse af relevante interessenter

   

  Marts 2020

  Børne- og Uddannelsesudvalget
  Godkendelse af strategi i høring blandt skolernes bestyrelser

   

  April 2020

  Skolernes bestyrelser

  Høring

   

  Juni 2020

  Børne- og Uddannelsesudvalget
  Godkendelse af justeret og revideret strategi.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kommissorium for justering og revision af "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan", godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de ændringer af folkeskoleloven, der blev vedtaget af Folketinget hhv. den 28. februar og den 2. maj 2019, er der udarbejdet oplæg til reviderede udgaver af styrelsesvedtægterne på skoleområdet: styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser.

  De reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 6. juni til 26. august 2019. Den reviderede udgave af styrelsesvedtægt for børneuniverser har været sendt i høring hos børneuniversernes fællesbestyrelser i samme periode.

   

  Udover de ændringer, der følger af lovændringerne, indeholder oplæggene forslag til øvrige ændringer og tilpasninger af styrelsesvedtægterne.

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplæggene.

   

  Styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Kapitel 1: Indledning

  § 1 Afgrænsning: Det har hidtil fremgået, at børneuniverserne og Fjordskolen ikke er omfattet af vedtægten. Vedtægtens indhold er dog også gældende for børneuniverserne og Fjordskolen. Derfor foreslås det, at afgrænsningen tilpasses, så det fremgår, at børneuniverserne og Fjordskolen også er omfattet.

  Børneuniverserne vil ikke være omfattet af § 3, stk. 2, 2. pkt., som vedrører valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen, da der er andre regler for valg af medarbejderrepræsentanter til børneuniversernes fællesbestyrelser, hvor både medarbejdere fra dagtilbuds- og skoledelen skal være repræsenteret.

   

  Kapitel 2: Skolebestyrelsen

  § 3, stk. 2: Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.

   

  § 3, stk. 2: Det foreslås, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

   

  Kapitel 4

  Kapitlet, der omhandler pædagogiske råd på skolerne, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Bilagsoversigten er opdateret, så det fremgår, hvilke dokumenter der udgør bilag til vedtægten.

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 1: Fjordskolen har hidtil ikke fremgået af bilaget. Bilagets indhold er dog også gældende for Fjordskolen. Derfor foreslås Fjordskolen tilføjet, så det fremgår, at skolen også er omfattet.

   

  Punkt 2.2 (Valgfag): Det tilføjes, at skolerne skal tilbyde praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, der fulgte af lov om styrket praksisfaglighed, som blev vedtaget af Folketinget d. 28. februar 2019.

   

  Punkt 2.10 (Lejrskoler, ekskursioner, hytteture, skolerejser): Det præciseres, at skolebestyrelserne beslutter, om forældrene skal sørge for elevernes forplejning på ekskursioner, og om der opkræves betaling for forplejning på lejrskoler og skolerejser.

   

  Punkt 3.2 (Klassedannelse): Det foreslås, at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 og op til 30 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at skolechefen efter dialog med skolelederne på distriktsskolen og den ønskede skole er bemyndiget til at dispensere fra den kommunale bestemmelse vedrørende indskrivning af ikke-distriktselever på alle årgange som besluttet af Byrådet d. 30. november 2016.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg): Det præciseres, at en skoleleder kan afvise at optage et barn, der er visiteret til et specialklassetilbud, hvis skolen ikke har et tilbud, som er relevant for barnet. Det præciseres samtidig, at forældrene ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, der er mere vidtgående end det tilbud, barnet er visiteret til.

   

  Punkt 4.9 (Kulturcenter og Den Åbne Skole): Beskrivelsen af kulturcenteraktiviteter og den åbne skole foreslås præciseret med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser herom.

   

  Punkt 5.1 (Valg til skolebestyrelserne) og 5.2 (Fællesbestyrelser): Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette. Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, som blev vedtaget af Folketinget d. 2. maj 2019.

   

  Punkt 5.4 (Valgret og valgbarhed): Sætningen ”Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1” fjernes, da det er en sætning fra folkeskoleloven, som ikke er relevant i forhold til det øvrige indhold under punktet.

   

  Punkt 6.3 (under Skolebestyrelsens beføjelser): Punktet fjernes, da skolebestyrelserne ikke træffer aftaler om arbejdstidens placering, og da antallet af skoledage er fastsat til 200 under punkt 4.3 (Ferieplan for skoleåret).

   

  Ændringerne foreslået under punkt 3.2, 5.1 og 5.2 kræver separat godkendelse. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget, og om valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter, der ønsker dette.

   

  Styrelsesvedtægt for børneuniverser

  Titlen foreslås ændret til ’Styrelsesvedtægt for børneuniverser (samdrevne institutioner med dagtilbud og skole oprettet efter folkeskolelovens § 24 a) i Aabenraa Kommune’.

   

  Indledning

  Det foreslås præciseret, at vedtægten samt de lokale styrelsesvedtægter for børneuniverserne udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler, og at børneuniverserne er omfattet af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud med undtagelse af bestemmelserne omkring skole-/forældrebestyrelser. Undtagelserne skyldes, at der er særskilte regler for fællesbestyrelserne, som er beskrevet i styrelsesvedtægten for børneuniverserne og de lokale vedtægter.

   

  Fællesbestyrelsens sammensætning

  Forældrerepræsentanter: Det foreslås, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter fra skoledelen, der ønsker dette (se foreslået ændring til punkt 5.1 og 5.2 i bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler).

   

  Elevrepræsentanter: Det præciseres, at der vælges 2 elevrepræsentanter, som det også fremgår tidligere i afsnittet.

   

  Tilsyn

  Det præciseres, at tilsyn med dagtilbudsdelen sker efter dagtilbudslovens § 5 og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

   

  Derudover har høringssvarene angivet anledning til nedenstående ændringsforslag:

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 2.6 (Undervisningstilbud på 10. årgang): Det tilføjes, at der er mulighed for at etablere 10. årgang for elever med behov for vidtgående specialundervisning på Fjordskolen.

   

  Punkt 4.2 (Befordring): Det tilføjes, at kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, skal sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

  Der er afgivet 10 høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler. 3 af disse høringssvar vedrører ligeledes styrelsesvedtægt for børneuniverser. 1 skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar med den pågældende skoles MED-udvalg.

   

  6 høringssvar indeholder bemærkninger til ændringsforslagene. I 1 af disse høringssvar har skolebestyrelsen angivet, at den udover bemærkningerne tilslutter sig ændringsforslagene.

  I de resterende 4 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de tilslutter sig ændringsforslagene, ingen bemærkninger har til dem, eller at de tager dem til efterretning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 og op til 30 uddelegeres fra Byrådet til Børne- og Uddannelsesudvalget,

  at valgperioden til skolebestyrelserne gøres 2-årig for forældrerepræsentanter, der ønsker dette, og

  at de reviderede styrelsesvedtægter for folkeskoler og børneuniverser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53223, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fjordskolens bestyrelse har fremsendt en forespørgsel til Børne- og Uddannelsesudvalget med ønske om at få mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer på Fjordskolen.

   

  Ifølge lovgivningen kan Byrådet beslutte at give befordringsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesarbejde.

   

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr 1074 af 14/09/2017, Skolebestyrelsesbekendtgørelsen):

  ”§ 15, Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser:

  1)     erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,

  2) befordringsgodtgørelse,

  3) godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

  4) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap,

  5) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og

  6) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende”.

   

  Af styrelsesvedtægten fra januar 2007 fremgår det af § 15:

  ”Skolebestyrelsens medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i kurser dækning af kursusafgifter og befordringsgodtgørelse i henhold til de kommunale regler herom og indenfor de på budgettet afsatte midler.

  Stk. 2. Der ydes ikke diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder og for deltagelse i kursus mv., og der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste”.

   

  Princippet i forhold til diæter er fastholdt i forslaget til en revideret styrelsesvedtægt. 

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om befordringsgodtgørelse til skolebestyrelsesmedlemmer ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Godkendt.

  Imod stemte – Povl Kylling Petersen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 27. april 2011 besluttede Byrådet en ny skolestruktur i Aabenraa Kommune.

  Det blev herunder besluttet, at der skulle etableres en skole for Rødekro by i Fladhøj med et skoledistrikt svarende til Rødekro Skoles og Fladhøjskolens distrikter.

   

  Den samlede skole, Hærvejsskolen, forventes at blive taget i brug i januar 2020.

  Skolens bygninger, Vestergade 14, 16 og 18, alle på matrikel 94, Lunderup, Rise, bliver med færdiggørelsen af skolen ledige, og ønskes derfor overdraget til Økonomiudvalget.

   

  Byggerier er omfattet af den nye skolestruktur og derfor ikke omfattet af reglerne omkring overdragelse af tomgangsbudget ved overdragelse af bygninger til Økonomiudvalget.

   

  Hærvejsskolens SFO, kaldet Røde Mølle, på Vestergade 24A, matrikel 812, Lunderup, Rise, overdrages ikke til Økonomiudvalget, da Ung Aabenraa fremadrettet vil gøre brug af  lokalerne til Ungdomsklubben for de 13-18 årige i området.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommene Vestergade 14, 16 og 18, matrikel 94, Lunderup, Rise overdrages til Økonomiudvalget, når bygningerne fraflyttes 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53576, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er planlagt til tirsdage, kl. 15.30 med undtagelse af møderne i august og december, der starter kl. 9.00 på grund af sammenfald med Økonomiudvalgets møder.

   

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag, den 7. januar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 4. februar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 10 marts, kl. 15.30

  Tirsdag, den 14. april, kl. 15.30

  Tirsdag, den 12. maj, kl. 15.30

  Tirsdag, den 9. juni, kl. 15.30

  Tirsdag, den 11. august, kl. 9.00

  Tirsdag, den 15. september, kl. 15.30

  Tirsdag, den 6. oktober, kl. 15.30

  Tirsdag, den 10. november, kl. 15.30

  Tirsdag, den 1. december, kl. 9.00

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender 2020 godkendes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-10-2019

  -