Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. november 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, rådhuset
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen, således at skolen kan tage de ny- og ombyggede bygninger i brug midt i januar 2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  De mindre ombygningsarbejder, der skal foretages i den oprindelige daginstitutionsbygning afsluttes midt i november, hvorefter den kan tages i brug af børnehuset.

   

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Anlægsregnskabet for byggeriet er afsluttet og Børn og Skole orienterer ikke mere fra denne anlægssag.

   

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Anlægsregnskabet for byggeriet er afsluttet og Børn og Skole orienterer ikke mere fra denne anlægssag.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen

  Der kom ingen klager over valget af arkitektfirmaet Skalas tilbud og konkurrenceforslag i stand-still perioden.

  Kontrakten er derfor nu under udarbejdelse, og de mindre ændringer børnehuset ønsker foretaget inden for de overordnede rammer af forslaget vil blive en del af kontraktgrundlaget.

  Herefter forsætter arbejdet hen imod næste fase, der er et mere detaljeret projektforslag. Dette vil blandt andet ske med inddragelse af brugerne omkring indretning, dimensionering, materialevalg med mere.

  Tidsplanen for projektet følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagning til januar 2022.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57568, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 pr. 30. september 2019.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts og anlægsbudgetterne.

   

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

   

  Økonomi og afledt drift

  Udvalgets samlede korrigerede budget 988,5 mio. kr. udviser et forbrug efter 9 måneder på 78 %.

   

  Der henvises til vedlagte notat hvori der bl.a. redegøres for udfordringer på skole og undervisning, samt de tekniske korrektioner på skole og undervisning samt dagtilbud, som foretages i denne bevillingskontrol.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57568, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 30. september 2019 er der ansøgning om tillægsbevilling til Skole og Undervisning på 5 mio. kr. med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Baggrunden for ansøgning om tillægsbevilling er flere børn omfattet af specialundervisning.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Skole og Undervisning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57568, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

   

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0 samt de hertil hørende noter.

   

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder

   

  (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ønsker/finansierende udvalg

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Ønsker:

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter:

   

   

   

   

   

  Teknisk korrektion, SFO

   -712

   

   

   

   

  Teknisk korrektion dagtilbud

  3.144

   

   

   

   

  FGU

  -15

  -84

  -95

  -97

  -97

  Dagtilbud forventet mindreforbrug på søskenderabat og friplads

  -1.200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Overførselsudgifter

   

   

   

   

   

  Tabt arbejdsfortjeneste

  1.200

   

   

   

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  2.417

  -84

  -95

  -97

  -97

   

   

   

   

   

   

   

  Finansierende udvalg:

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  -2.417

  84

  95

  97

  97

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2019-23 (netto 0), samt finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57568, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  I særskilt enkeltsag foretages afslutning af anlægsregnskaber vedr. Fjordskolen og terapibassin i tilknytning hertil. Disse anlægsregnskaber afsluttes med, at der tilføres likvide midler 2,018 mio. kr.

  Indstilling

    

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57535, Sagsinitialer: OLD1_sbro

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskaber skal aflægges særskilt, når det enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr. I nærværende sag foretages aflæggelse af anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin i tilknytning til Fjordskolen.

  Økonomi og afledt drift

  De udarbejdede anlægsregnskaber er opgjort, selv om der endnu ikke er foretaget 1 års-eftersyn, og inden der er foretaget endelig afregning af åbentstående forhold. Derfor er der i de enkelte anlægsregnskaber afsat forventede poster til afslutning af anlægsarbejder.

   

  Anlægsregnskaberne udviser følgende:

   

  Anlægsprojekt

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Fjordskolen

  54.250

  53.019

  1.231

  Terapibassin

  15.800

  15.013

  787

  ialt

  70.050

  68.050

  2.018

   

  I anlægsregnskaber er der indregnet hensættelser på 1,875 mio. kr. til Fjordskolen og 0,235 mio. kr. til terapibassin. 2,110 mio. kr. anbefales henlagt til færdiggørelse af de to byggerier.

  Samlet udviser de to anlægsregnskaber et mindreforbrug på 2,018 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anlægsregnskaber for Fjordskolen og terapibassin godkendes,

  at samlet mindreforbrug på 2,018 mio. kr. overføres til likvide midler, og

  at 2,110 mio. kr. overføres til færdiggørelse af Fjordskolen og terapibassin finansieret af mindreforbruget på byggerierne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt med bemærkning om, at mindreforbruget overføres til anlægspuljen vedr. mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget og

  3. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen er pr. august 2019 flyttet til nye lokaler i Kruså, og i forbindelse med denne flytning har der været udgifter til etablering af legeplads.

   

  Belægninger, indhegninger, faldunderlag, sandkasser m.m. er elementer, der normalt ikke uden videre kan flyttes og derfor vil disse være omfattet af et entrepriseudbud, hvilket også er tilfældet ved projektet til Fjordskolen.

   

  Udgifterne til legepladsudstyr er typisk ikke en del af anlægsprojektet, da det betragtes på linje med løst indvendigt inventar. Ved flytning er den grundlæggende forudsætning derfor at dét legepladsudstyr, der umiddelbart kan demonteres, genopsættes.

   

  Fjordskolen fik i foråret 2018 en privat legeredskabsrådgiver/købsformidler til at vurdere flytteomkostningerne ved en flytning af legepladsen fra den eksisterende matrikel til Kruså. Rådgiveren vurderede at den eksisterende legeplads var i så dårlig stand at det ikke var muligt at flytte størstedelen af legeredskaberne.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 28. august 2018 sagen ”Ønske om optimering af Fjordskolens pavillon og udeareal i Kruså”. Beslutningen blev, at finansiering af flytteomkostninger (herunder legeplads) afholdes af Fjordskolen med bemærkning om, at udvalget er indstillet på, som minimum, at videreføre den procedure der har været for de seneste skoleflytninger.

   

  I foråret 2019 indhentede Fjordskolen et tilbud på nye legepladser til Fjordskolen i Kruså, og fik etableret de nye legepladser, således at de stod klar da eleverne startede i skolen i august 2019.

  Prisen på legepladserne udgjorde 2 mio. kr., som er betalt af Fjordskolens driftsbudget.

   

  Anlægsprojektet for byggeriet af Fjordskolen og det tilhørende terapibassin er afsluttet med et mindreforbrug på det samlede projekt på 2 mio. kr.

  Mindreforbruget på de 2 mio. kr. fra de 2 anlægsprojekter vil blive tilført mer/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget i en særskilt sag, der behandles i byrådet i november.

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. finansieret af anlægspuljen vedr. mer/mindreforbrug under Økonomiudvalget, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Fjordskolens legeplads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

   

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at anbefales godkendt og

  2. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58675, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Ved budgetvedtagelsen for 2020 er der afsat en ramme på 5,56 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole.

   

  Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet inkl. modtageklasser og specialundervisning.

   

  I 2020 tildeles folkeskolerne på denne baggrund 1.000 kr. pr. elev i almenklasse inkl. modtageklasser, svarende til i alt 5,147 mio. kr.

   

  Ligeledes fremskrives tildelingen til specialklasserne med 1.000 kr. pr. elev. Der var pr. 5. september 2019 i alt 212 elever i specialklasserne, hvilket svarer til et løft af budgettet på 0,212 mio. kr. i 2020.

   

  Den takst Fjordskolen tildeles pr. elev øges tilsvarende med 1.000 kr. Antallet af elever fra Aabenraa Kommune på Fjordskolen udgør 197 pr. 5. september 2019, svarende til et løft af budgettet på 0,197 mio. kr. i 2020.

   

  Takstforhøjelsen på Fjordskolen medfører en ændring i opkrævningstaksterne til andre kommuner (de mellemkommunale takster), og de nye takster i takstbladet udgør herefter følgende:

   

   

  2019

  2020

  Udvikling

  Fjordskolen

  Takst pr. år

  Takst pr. dag/døgn

  Takst pr. år

  Takst pr. dag/døgn

   

  Undervisning, almen takst

  229.607

  629

  245.476

  671

  7%

  Undervisning, udvidet takst

  346.289

  949

  359.990

  984

  4%

  Undervisning, enkeltmandstakst

  691.866

  1.896

  711.583

  1.944

  3%

  SFO, almen takst

  84.284

  231

  87.290

  238

  3%

  SFO, udvidet takst

  122.827

  337

  127.386

  348

  3%

  SFO, enkeltmandstakst

  282.984

  775

  294.408

  804

  4%

   

   

  Der skal gøres opmærksom på, at taksterne i forbindelse med genberegningen er tilpasset til aktuelt elev- og børnetal.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til udmøntning af det økonomiske løft til skoleområdet i 2020 mv. godkendes, og

  at ændringen af de mellemkommunale takster for Fjordskolen for 2020 tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at godkendt og

  2. at taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57893, Sagsinitialer: JWALT

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2020 er det aftalt at:

  ”På dagtilbudsområdet er parterne enige om at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020. I det omfang ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.”

   

  I det omfang ordningen medfører udgifter som overstiger det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. vil merudgiften skulle afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede ramme i 2020.

   

  Tilskud til pasning af egne børn er hjemlet i dagtilbudsloven §§86-91, og der er knyttet en række krav og betingelser til ordningen.

   

  Forælderen der ansøger og passer barnet skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette betyder at de skal have gennemført 9. klasse med minimum karakteren 02 og dansk og matematik. Der er krav om, at forælderen skal have haft ophold i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Tilskuddet betragtes som overførselsindkomst, og ansøgeren må ikke modtage anden offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt (heller ikke bestyrelseshonorar). Det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige maks. dagpengesats, og der kan maks. ydes 3 tilskud pr. hustand.

   

  Tilskuddet kan tidligst gives fra barnet er 24 uger til det tidspunkt, hvor et barn almindeligvis starter i skole, og tilskuddet kan højst udgøre 85 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

  Samtidig kan kommunen beslutte:

  • At der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.
  • At fastlægge en tilbudsperiode på mellem 8 uger og 1 år pr. barn.

   

  Nabokommunerne Sønderborg og Tønder yder ikke tilskud til pasning af egne børn. Haderslev Kommune yder tilskud på 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, indenfor minimumsperioden på 8 uger og maksimum i 1 år. Det svarer til tilskud i 2019 på 5.557 kr. før skat pr. måned pr. 0-2 årige barn, og tilskud på 4.020 kr. før skat pr. måned pr. 3-6 årige barn.

   

  Lovgrundlag

  Lov om dagtilbud §§86-91

  Økonomi og afledt drift

  Tidligere ordning i Aabenraa Kommune med tilskud til pasning af egne børn blev udfaset i 2013, og tilbuddet var dengang afgrænset til de 0-2 årige, med tilskud på 85 % af den billigste dagtilbudsplads for aldersgruppen. Der var 0,8 % af de 0-2 årige, der benyttede sig af tilbuddet.

   

  I dag ville en tilsvarende ordning for de 0-2 årige med tilskud på 85 % koste 1,136 mio. kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 6.890 kr. før skat.

  Der kan opstilles 3 scenarier for genindførelse af ordningen:

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 0-2 årige børn

  Benyttes de samme forudsætninger med at 0,8 % af de 0-2 årige benytter sig af tilbuddet, kan der passes 13,74 børn med et tilskud på 75 % pr. barn af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 1,003 mio. kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 6.079 kr. før skat.

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 3-5 årige børn

  Med samme forudsætning om at 0,8 % af de 3-5 årige benytter sig af tilbuddet, kan der passes 13,42 børn med et tilskud på de maks. 85 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 657.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 4.079 kr. før skat.

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 0-5 årige børn

  Skal ordningen omfatte alle de 0-5 årige under forudsætning af, at 0,8 % i aldersgruppen benytter sig af tilbuddet vil det eksempelvis betyde:

  • At der kan passes 13,47 0-2 årige børn med et tilskud på 37,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 501.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 3.040 kr. før skat.
  • At der kan passes 13,42 3-5 årige børn med et tilskud på 65 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 502.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 3.119 kr. før skat.

   

  I beregningerne er der ikke medregnet følgeudgifterne til administration af ordningen, og det er endvidere ikke muligt at begrænse tilbuddet efter et først til mølle-princip.

  Pr. september 2019 er der 192 børn over 24 uger og under 1 år, 67 børn mellem 1-2 år, og 20 børn mellem 3-5 år, der ikke er i et dagtilbud. Forældre har samtidig ret til barselsorlov på tilsammen 48 uger med barselsdagpenge efter fødslen. Da dagpengesatsen er højere end tilskuddet til pasning af eget barn, forventes det ikke at der vil være forældre til børn under 48 uger der vil vælge tilbuddet.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 0-2 årige børn med tilskud på 75 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 6.079 kr./måned.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Udsættes til næste møde.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26238, Sagsinitialer: YKAR

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til retningslinjer for befordring af elever i almene folkeskoler og retningslinjer for befordring af elever i visiterede tilbud, efter at begge har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 7. august til 1. oktober 2019.

   

  Formål

  Folkeskoleloven og bekendtgørelse om befordring af elever udgør rammen for de to forslag til retningslinjer. Formålet er, at understøtte Aabenraa Kommunes mission om at skabe Det Gode Liv for børn, unge og familier i samarbejde med borgerne.

  Endvidere er formålet med retningslinjerne, at skabe et overblik samt en systematisk tilgang til visitering af befordring for at sikre ensartethed omkring serviceniveauet.

   

  Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sund Opvækst, hvor der om hjælp og støtte fra kommunens side står, at det skal ske med udgangspunkt i barnets hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt. At vi baserer den kommunale indsats på barnets behov og ressourcer og inddrager de ressourcer, der er til stede i familie og netværk, og at alle børn understøttes og udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan – også børn med særlige behov eller særlige talenter.

   

  At fremme livsduelighed og trivsel hos eleverne er centrale begreber i Sund Opvækst, og befordring har betydning for både elevernes måde at blive livsduelige på og for deres trivsel her og nu og på sigt.

   

  Forslag til retningslinjer

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer, der fremadrettet sætter rammerne for befordring på skoleområdet, jf. bilag. Disse retningslinjer omhandler kørsel til almene folkeskoler og specialskole og specialklasser. Retningslinjerne har ikke konsekvenser for de aktuelle kørselsforanstaltninger, men vil være gældende for de fremadrettede visiteringer og revisiteringer.

   

  Retningslinjerne omkring visitation følger en indsatstrappe, der tager udgangspunkt i den mindst indgribende kørselsforanstaltning og går til den mest indgribende i følgende rækkefølge:

   

  1.     Selvhjælp (selvbefordring)

  2.     Selvhjælp via offentlig transport

  3.     Befordring som en del af undervisningen

  4.     Samkørsel og samkørsel med pædagogisk støtte

  5.     Befordringsgodtgørelse

  6.     Solokørsel i taxa

   

  Beskrivelse af konsekvenser

  For elever i almenområdet er retningslinjerne en præcisering af gældende regler og de procedurer, som hidtil har været gældende. For eleverne i visiterede tilbud betyder retningslinjerne ændringer i forhold til nuværende praksis på følgende områder:

   

  • Der tages udgangspunkt i en indsatstrappe, hvor der målrettet skal arbejdes mod den mindst indgribende kørselsordning
  • Der er to muligheder for samkørsel – opsamling via hjemadresse og opsamlingssted.
  • Læring i forhold til at befordre sig ved egen hjælp eller via samkørsel kan blive en del af undervisningen.
  • Ved bevilling af solokørsel med taxa skal der foreligge en indstilling fra PPR.

   

  Efter høringsperioden er der foretaget en mindre præcisering i retningslinjer for befordring af elever i almene folkeskoler. Under overskriften ’SFO – Skolens fritidsordning’ er det præciseret, at kommunen ikke er forpligtet til at sørge for befordring af elever til/fra SFO/fritidsordningen, hvis det medfører en merudgift, som det også fremgår under overskriften ’Lovgrundlag’.

   

  Retningslinjerne vil være gældende fra den 1. august 2020.

  De nye retningslinjer forventes at kunne have en positiv effekt på kørselsudgifterne

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 viser, at der forventes et merforbrug på befordring i 2019. Det foreslås derfor, at retningslinjerne i stedet træder i kraft pr. 1. januar 2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 26.

  Høring/udtalelse

  I alt 13 skolebestyrelser har afgivet høringssvar. 2 skolebestyrelser har afgivet et fælles høringssvar med de pågældende skolers MED-udvalg.

   

  Der er afgivet 11 høringssvar vedrørende retningslinjer for befordring af elever i almene folkeskoler. 4 høringssvar indeholder bemærkninger til retningslinjerne. I 3 af disse høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de udover bemærkningerne tilslutter sig, anerkender eller tager retningslinjerne til efterretning. I de resterende 7 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de støtter op om, ingen bemærkninger har eller tager retningslinjerne til efterretning.

   

  Der er afgivet 12 høringssvar vedrørende retningslinjer for befordring af elever i visiterede tilbud. 8 høringssvar indeholder bemærkninger til retningslinjerne. I 4 af disse høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de udover bemærkningerne er positive overfor, anerkender eller tager retningslinjerne til efterretning. I de resterende 4 høringssvar har skolebestyrelserne angivet, at de støtter op om, ingen bemærkninger har eller tager retningslinjerne til efterretning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at retningslinjer for befordring af elever i almene folkeskoler med den nævnte ændring godkendes,

  at retningslinjer for befordring af elever i visiterede tilbud godkendes, og

  at retningslinjerne træder i kraft pr. 1. januar 2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at godkendt,

  2. at godkendt og

  3. at godkendt med bemærkning om, at retningslinjerne for revisiterede elever først får virkning fra 1. august 2020.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24908, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Indsatskatalog 2020 og skal godkende udvælgelsen af egne indsatser heri.

   

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne udmøntes gennem årlige indsatskataloger, der udarbejdes af styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog den 24. oktober 2019.

   

  Indsatskatalog 2020 er ikke en udtømmende liste over alle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune. Formålet med indsatskataloget er at synliggøre de enkelte forvaltningers igangværende udførelse af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplan 2018-2020.

   

  Indsatskataloget indeholder derfor en række udvalgte igangværende og godkendte indsatser, der bidrager til at løfte på målsætningerne for Sundhedsplan 2018-2020. Der er med indsatskataloget for 2020 særligt fokus på at vise Aabenraa Kommunes fortsatte indsats omkring borgernes mentale helbred samt børn og unges livsstil.

   

  Nedenfor fremgår en oversigt, som i grove træk viser den primære forankring af de særligt udvalgte indsatser. Det skal pointeres, at mange af de udvalgte indsatser er tværgående og afhænger af bidrag og samarbejde mellem forvaltningerne. Dette gælder eksempelvis indsatserne tilknyttet SundSkole 2020, tobaksforebyggelse, Cyberhus, forbedring af overgang fra patientuddannelse til aktiv i foreningslivet, senioridræt, bevægelse på erhvervsskolerne mv.

   

  Primær forankring

  Indsats nr.

  Arbejds­markeds­udvalget:

  21, 22, 23, 24

  Børne- og Uddannelses­udvalget:

  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

  Kultur- og Fritidsudvalget:

  8, 9

  Social- og Sundheds­udvalget:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   

  Indsatskatalog 2020 godkendes endeligt i Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv

  indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning,

  at udvalgets bidrag til Indsatskatalog 2020 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  1. at taget til efterretning,

  2. at godkendt med bemærkning om, at projekt ”En bedre chance i livet” tilføjes sundhedskataloget.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50605, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres elevtallene i fri- og privatskoler pr. 5. september 2019.

   

  Der er indskrevet 1.152 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler. Dette svarer til 16% af alle elever i kommunen.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 47% indskrevet på en tysk skole.

  Nedenstående tabel viser andelen af elever i årgang 0.-10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september 2019.

   

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  År

  Aabenraa Kommune

  Hele landet

  2015

  15,5

  17

  2016

  16,1

  17

  2017

  17,0

  17

  2018

  16,2

  17

  2019

  15,8

  Foreligger ikke endnu

   

  *Kilde: Elever i grundskolen, STIL

   

  Der var pr. 5. september 2019 indskrevet 462 elever på efterskoler, hvilket svarer til 23% af elever i 8.–10. årgang. De tilsvarende tal for år 2018 var 431 elever på efterskoler, svarende til 26% af eleverne i 8.-10. årgang.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31366, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. april 2018 blev sagen vedr. visitationsøkonomi på skoleområdet behandlet. Jf. fordelingsmodellen for folkeskoleområdet betaler skolerne en eksklusionstakst på 150.000 kr., når de ekskluderer en elev til et specialtilbud.

  Der blev på mødet besluttet, at der skulle udarbejdes en solidarisk model for tilflyttere og elever fra fri-, efter- og privatskoler, der er visiteret til et specialtilbud.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. november 2018 blev et forslag til en solidarisk model for tilflyttede elever i specialtilbud godkendt med bemærkning om, at modellen skulle evalueres efter 1 år.

   

  Modellen vedrører tilflyttede elever til et skoledistrikt, der starter direkte i et specialtilbud.

  Tilflyttede elever kan både være elever der ekskluderes fra efter-, fri- og privatskoler, dvs. elever som bopælsdistriktets skole ikke har mødt, og derfor ikke haft mulighed for at inkludere. Det samme gælder elever, der er ekskluderet til et specialtilbud, og hvor familien flytter til et nyt skoledistrikt, og derved får den nye distriktsskole en udgift.

  En solidarisk model, der tager højde for dette, betyder, at der tilbageholdes et beløb centralt til dækning af eksklusionstaksten for disse elever. Til gengæld skal skolerne ikke fremadrettet betale eksklusionstakst for tilflyttede elever.

   

  Grundlaget for beregningerne af elevtallene var budgettildeling af inklusionsmidler i 2018, og antallet af ekskluderede elever, det forventede elevtal pr. 1. januar 2019.

   

  Beregningen viste, at der på beregningstidspunktet var 24 tilflyttede elever fra enten andet skoledistrikt eller efter-, fri- eller privatskoler, svarende til 3,586 mio. kr.

  De 3,586 mio. kr. blev tilbageholdt i de centrale inklusionsmidler til at dække den manglende eksklusionstakst.

   

  Som opfølgning på modellen er der pr. oktober 2019 foretaget en ny beregning der viser at der har været 38,5 tilflyttede elever fra enten andet skoledistrikt eller efter-, fri- eller privatskoler, svarende til en udgift på 5,775 mio. kr.

   

  Dvs. at der har været 14,5 flere elever hvor skolerne ikke har betalt eksklusionstakst. Differencen på de 2,175 mio. kr. reguleres på skolernes inklusionsbudget.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57525, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 14. marts 2019 vedtog Folketinget en lovændring, der betyder, at skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunen, når en elev har ulovligt fravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, og at kommunen i forlængelse heraf skal beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for et kvartal. Grundet folketingsvalget og en fejl i Undervisningsministeriets beregningsgrundlag blev en ny bekendtgørelse om elevers fravær i folkeskolen først udstedt den 29. oktober 2019. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

   

  I den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen er det beskrevet, hvad der regnes som ulovligt fravær. Her fremgår det, at en elevs udeblivelse fra undervisningen skal registreres som ulovligt fravær, medmindre fraværet skyldes sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, eller skolelederen har givet tilladelse i form af ekstraordinær frihed.
   

  Skolerne skal dagligt notere elevernes fravær ved skoledagens begyndelse. For 7.-10. klasse noteres elevernes fravær også ved skoledagens afslutning. For elever, der er fraværende ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær som en hel dags fravær. For elever i 7.-10. klasse, der er til stede ved skoledagens begyndelse, men er fraværende ved skoledagens afslutning, registreres ulovligt fravær som en halv dags fravær.

   

  Forældrene skal give skolen besked om årsagen til elevens fravær. Hvis ikke forældrene giver besked herom, registreres fraværet som ulovligt fravær. Ved ulovligt fravær skal skolen straks kontakte forældrene for at afdække årsagen til fraværet. Skolen skal hurtigst muligt forsøge at bringe fraværet til ophør i samarbejde med eleven og dennes forældre og i et nødvendigt omfang inddrage anden sagkyndig bistand, herunder PPR.

   

  Skolelederen skal underrette kommunen, når en elev har ulovligt fravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, jf. servicelovens § 153, stk. 2. Kommunen skal herefter beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det efterfølgende kvartal, jf. servicelovens § 155 c. Inden der træffes en afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen, skal kommunen høre forældre og elever over 12 år, om de har bemærkninger til det ulovlige fravær.

   

  Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 % eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle dem om de mulige økonomiske sanktioner.

   

  Fravær hos elever i folkeskolen er allerede et fokuspunkt i Aabenraa Kommune. Et eksempel er projekt Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune (se anden sag på denne dagsorden). Projektet har fokus på samarbejdet mellem skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse omkring indsatser for elever med mere end 10 % fravær.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Serviceloven.

  Børne- og ungeydelsesloven.

  Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45092, Sagsinitialer: LMCH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ”Et sundt frokostmåltid” i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

   

  Folketinget vedtog den 4. juni 2010 ”Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner mv”.

   

  Herefter skal alle børn i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage.

   

  Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge ordningen.

   

  Kommunen skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid.

   

  En tilbagemelding på denne mulighed pr. 30. oktober 2019 viser, at 15 institutioner ønsker at benytte ordningen i 2020/21. De resterende institutioner har fravalgt ordningen.

  I 2018/19 var der 5 institutioner der havde valgt et sundt frokostmåltid.

   

  Prisen for ”Et sundt frokostmåltid” må i 2020 maksimalt udgøre 512 kr. pr. måned (11 mdr. pr. år), ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads, jf. Byrådets takstblad.

   

  Der ydes friplads- og søskendetilskud efter gældende regler.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) § 16 a og § 16 b.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26524, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har søgt og er tildelt midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til projektet ”En bedre chance i livet – et styrket samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune”. Projektet løber over en 4-årig periode, fra okt. 2018 - sept. 2022.

  Projektets formål er at øge børnenes chancelighed og sociale mobilitet samt deres trivsel og læring.

   

  Projektet gennemføres i 2 etaper og der igangsættes 2 indsatser.

  De deltagende institutioner i de 2 etaper er:

   

  Etape 1:

  -         Kongehøjens Børnehave

  -         Legestuegruppe ved Kongehøjens Børnehave, Rugkobbel distrikt

  -         Børnehuset Bakkebo

  -         Vuggestuen Kernehuset

  -         Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet

  -         Legestuegruppe ved Søndermosen/Skovbrynet, Padborg distrikt

  -          

  Etape 2:

  -         Nygade Børnehave

  -         Spiretoppen

  -         Aabenraa Børnehus

  -         Børnegården Nørreager

  -         Legestuegruppe i Tinglev

   

  De 2 indsatser er:

  -         Trivselsteam – åben rådgivning af fagprofessionelle for medarbejdere og forældre

  -         Familiegrupper – forældrestøtte til familier med børn med begyndende trivselsproblemer.

   

  Projektet følger planen.
  Der er i 2018 etableret styregruppe, som består af etape 1-dagtilbudsledere, af lederen af Sundhedsplejen, lederen af Tidlig Forebyggelse samt souschef i PPR, og fra Dagtilbudsafdelingen en koordinator, en kontorleder og en formand.
  Der er høj grad af ejerskab i styregruppen.

   

  I 2018-19 har styregruppen udviklet og igangsat indsatsen Trivselsteam på etape 1-institutionerne samt besluttet, hvilke resultater, vi vil følge for at se indsatsernes indvirkning. Den 30. oktober 2019 involveres etape 2-institutionerne, der iværksætter Trivselsteam på deres institutioner fra januar 2020.

   

  Trivselsteamene ledes af dagtilbudslederne, formen videreudvikles på den enkelte institution og erfaringerne udveksles på styregruppemøder. Møderne i Trivselsteamene evalueres af dagtilbudsmedarbejdere og tværprofessionelle og der indhentes feedback fra deltagende forældre. Vi kan umiddelbart se, at

  -         Forældre tager positivt imod tilbuddet om at få rådgivning/vejledning af Trivselsteamet

  -         Forældrene udtrykker at få relevant og hurtig hjælp

  -         Medarbejdere oplever, at møderne fører til handling

  -         Den tværfaglige konstellation får bredden af muligheder i spil

   

  Styregruppen udvikler indsatsen ”familiegrupper” fra oktober 2019, involverer medarbejdere og planlægger kompetenceudvikling. Familiegrupper iværksættes fra efteråret 2020 for etape 1. Herefter knyttes etape 2-institutionerne på.

   

  Dataindsamling:

  Etape 1-institutionerne har indsamlet data første gang pr. 30. september 2019. Der ses nærmere på dataindsamlingen og perspektiverne heri på et fælles processeminar for samtlige deltagende kommuner den 31. oktober. Fremover indsamles data 2 gange årligt. Der indsamles data om antal børn, der indgår i projektet, om antal gennemførte trivselsvurderinger og sprogvurderinger og udfaldet af disse, om antal indstillinger til bl.a. PPR, om skoleovergang, om samarbejde med forældrene og med tværprofessionelle, og om de planlagte aktiviteter gennemføres og benyttes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I juni 2018 fik Aabenraa Kommune tilsagn om tilskud fra Socialstyrelsen til projektet Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune. Projektperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.

   

  Projektets overordnede fokus er skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge. Der er særligt fokus på samarbejdet mellem skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse, som er en institution under Børn og Familie, omkring indsatser for elever med mere end 10 % fravær fra skolen, eller som af andre årsager kan have behov for en tværfaglig indsats.

  På hver skole etableres der et tværfagligt opsporingsteam med henblik på tidlig opsporing af elever i mistrivsel. Her foretages en tværfaglig vurdering af en eventuel hidtidig indsats og behovet for en fremadrettet indsats. Derudover er der etableret en tværgående, kommunal Task force, der er med til at udvikle, koordinere og gennemføre tværfaglige indsatser på tværs af skole, PPR og Tidlig Forebyggelse, hvor det vurderes relevant af de lokale opsporingsteams. Task forcen planlægger og gennemfører desuden gruppeforløb for henholdsvis elever og forældre.

   

  Projektets primære målsætning er, at antallet af elever med mere end 10 % fravær nedbringes med 15 %. Dette opgøres via skolernes fraværsindberetninger.

   

  Fra januar til december 2019 deltager Felsted Centralskole, Hovslund Børneunivers, Høje Kolstrup Skole, Lyreskovskolen og 10. Aabenraa i en pilotfase, hvor der er etableret opsporingsteams på disse skoler.

  I pilotfasen har der været igangsat 7 forløb for elever med inddragelse af familie og netværk, hvoraf et enkelt er afsluttet. Forløbet er endnu ikke evalueret, men har medført, at den pågældende elev nu kommer i skole. Derudover har der været igangsat 1 forældregruppeforløb, som 10 forældre til 6 forskellige elever gennemførte. Den efterfølgende evaluering har vist stor tilfredshed med forløbet hos forældrene, og 4 af de 6 elever har nu et stabilt fremmøde i skolen. Udviklingen i antallet af elever med mere end 10 % fravær på de 5 skoler er endnu ikke opgjort.

   

  Fra januar 2020 kobles de resterende 14 almene folkeskoler på projektet. I den forbindelse afholdes der i januar 2020 en temadag med deltagelse af skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse.

  Derudover vil der primo 2020 som en del af projektet blive afholdt kursus for de relevante medarbejdere fra skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse. Kurset vil have fokus på inddragelse af børnene og de unges netværk som en del af indsatserne i projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om 1,941 mio. kr. til projektet. Kommunen skal medfinansiere minimum 50 % af de samlede udgifter. Medfinansieringen består af medarbejdertimer.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12614, Sagsinitialer: KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Ved gennemgangen sikres altså, at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 882 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i april 2019 blev der gennemgået 1008 sager. Det vil sige, at der er sket et samlet fald på 126 sager i forhold til ledelsestilsynet i april 2019.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  Marts 2018

  Oktober 2018

  April 2019

  Oktober 2019

  Antal aktive sager

  938

  1.001

  957

  1.008

  882

   

  Underretninger

  Ved denne gennemgang har der været underretninger i 187 af sagerne om børn under 18 år.

  Nedenstående oversigt, angiver antal sager, hvor der er modtaget underretninger indenfor de sidste 3 måneder før tidspunktet for gennemgangen. Der kan godt være modtaget flere underretninger pr. sag.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  Marts 2018

  Oktober 2018

  April 2019

  Oktober 2019

  Antal sager med modtagne underretninger

  172

  216

  191

  230

  187

   

  Aabenraa Modellen

  • Der er udarbejdet netværkskort i 76% af sager, hvor det er vurderet relevant.
  • Der er afholdt opfølgningsmøder i 95% af sager, hvor det er vurderet relevant.

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 882 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Trin 1 Døgninstitution

  4%

  Trin 2 Familiepleje

  14%

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  34%

  Trin 5 Forebyggelse

  47%

   

   

   

   

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke overholder Aabenraa Modellen mht. afholdte opfølgningsmøder og/eller ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Andelen af røde sager er faldet fra 14 % ved forrige ledelsestilsyn i april 2019 til 8 % ved dette ledelsestilsyn i oktober 2019. 

   

  Tidspunkt for gennemgang

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  April 2019

  14%

  15%

  71%

  Oktober 2019

  8%

  15%

  77%

   

   

  Pr. 1. oktober 2019 skyldes 62 ud af 69 røde sager manglende overholdelse af lovgivningen. Den manglende overholdelse af lovgivningen er i hovedparten af de røde sager forårsaget af en eller flere af følgende mangler:

  • At der ikke er indhentet samtykke fra forældremyndighedsindehavere og den unge
  • At der på sagen er en igangværende BFU, hvor 4 måneders fristen er overskredet
  • At der ikke er truffet afgørelse vedrørende samtlige indsatser
  • At handleplanen ikke er opdateret siden sidste gennemgang i forhold til mål/delmål

   

   

  Næste ledelsestilsyn bliver i april 2020, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54712, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Uddannelsesudvalget om en ansøgning til Villum Fonden om midler til et projekt inden for emnet Makerspaces som læringslaboratorier.

   

  Villum Fonden åbnede i starten af 2019 op for ansøgninger til nye puljer inden for emnet Makerspaces som læringslaboratorier.

   

  I Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er der bl.a. fokus på at understøtte borgernes livslange læring i en digital tidsalder (jf. Vækstplan 2022).

   

  Villum Fonden har fokus på: ”at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed.” Fonden vil gerne bidrage til flere børn med stærk science-kapital”.

   

  Da der ses perspektiver i forhold til bl.a. vækstplan og kommunens fokus på digitalisering blev en bred kreds af aktører fra skole- og uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune inviteret til brainstorm med henblik på at indsende en ansøgning til puljen med titlen ”Makerspaces i Aabenraa Kommune- både stationært og mobilt”

   

  I et Makerspace kan man anvende og afprøve forskellige værktøjer og maskiner og arbejde med  innovation, kreativitet og produktion og man kan skabe, lære, blive motiveret og undre sig. Konceptet tiltrækker brugere i alle aldre og med alle baggrunde i et teknologiinteresseret fællesskab.

   

  Projektet i Aabenraa Kommune har fokus på, at børn, unge og øvrige brugere i kommunen møder og anvender teknologi, som de ikke kender endnu – og det sker gennem en legende og lærende tilgang. Ideen er bl.a. at der med stationære og mobile Makerspaces i Aabenraa Kommune skabes en symbiose mellem børn, unge, familier og øvrige borgeres teknologiforståelse og lokale virksomheders knowhow.

   

  Konkret vil projektet blive udviklet og realiseret i tæt samarbejde med udvalgte skoler og NygadeHuset og erfaringer fra ”Sund skole” vil blive brugt.

   

  Villum Fonden’s bestyrelse har besluttet, at 5 ud af 35 ansøgninger går videre i processen frem mod en eventuel endelig bevilling, her iblandt ”Makerspaces i Aabenraa Kommune- både stationært og mobilt”. I den forbindelse deltog en bred kreds af medarbejdere og ledere fra kommunale institutioner og andre uddannelser i kommunen i workshop den 16.9 og.17.9.2019 tilrettelagt og faciliteret af Villum Fonden og afholdt i Spinderihallerne i Vejle.

   

  På baggrund af input fra workshoppen samt spørgsmål fra Villum Fonden udarbejdes en revideret ansøgning af en bred sammensat gruppe inden for skole og biblioteks- og kulturhusområdet med frist i november.

   

  Villum Fondens bestyrelse tager endelig stilling til den reviderede ansøgning i december 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur, Miljø & Erhverv har søgt om projektfinansiering. Der er ansøgt om 4,850 mio. kr. fra Villum Fonden.  Der budgetteres derudover med egenfinansiering på kr. 0,300 mio. kr. i hvert af projektårene 2020, 2021 og 2022, der kan dækkes med medarbejderdeltagelse. Ud over dette søger Kultur, Miljø & Erhverv sponsorstøtte.

  Indstilling

  Kultur Miljø & Erhverv og Børn & Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-11-2019

   

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Signe Bekker Dhiman