Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. december 2019 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  -

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen, således at skolen kan tage de ny- og ombyggede bygninger i brug midt i januar 2020.

  Hærvejsskolen planlægger hen imod at afholde en indvielse i begyndelsen af februar 2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Børnehuset er nu taget fuldt i brug.

   

  Ny daginstitution ved Lyreskovskolen, Børnehuset Mølleløkke

  Der afholdes nu en række bygherremøder, hvor det vindende forslag i samarbejde med brugerne bearbejdes og detaljeres. Det deraf følgende projektforslag forventes at foreligge i slutningen af februar 2020. Efter godkendelsen af dette vil rådgiverne fortsætte med udarbejdelsen af myndighedsprojekt, udbudsprojekt med mere.

  Tidsplanen for projektet følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagning i januar 2022.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60898, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til renovering og udbygning af Bylderup Skole.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 - 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til projektet, svarende til i alt 4,789 mio. kr.

   

  Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950’erne.

  Den huser i dag indskolings- og mellemtrinsafdelingerne, og er derfor ofte nye forældres første møde med skolen og de omgivelser, som deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover.

   

  Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget.

  Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå udenfor først.

   

  Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knap 50 m2, og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage, enkeltvis eller i større eller mindre grupper. Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.

   

  Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m2 mod gangarealet og med store åbninger mod dette, hvilket vil give mulighed for at indrette grupperum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der vil hermed blive meget bedre muligheder for at undervisningen i højere grad kan understøttes af et tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø.

  Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning og tidssvarende akustisk regulering.

   

  Herudover ønsker Bylderup Skole en ca. 15 m2 stor tilbygning ud for indgangen til de udvendige toiletter, hvorved der kan skabes mulighed for at adgangen til disse toiletter kan ske direkte fra det indvendige gangareal. Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtig gode og indbydende toiletfaciliteter.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende lokalplans bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den for delområdet tilladelige maksimale bebyggelsesprocent. Der vil ikke være krav om høring af bestemte parter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 -2023 afsat i alt 4,789 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 til renovering af Bylderup Skole.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,025 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,789 mio. kr. til renovering og udbygning af Bylderup Skole finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021,

  at de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 3,474 mio. kr. i 2020 og 1,315 mio. kr. i 2021 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Bylderup Skole under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,025 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60907, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 under Børne- og Uddannelsesudvalget til projektet afsat et rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020.

   

  Ravsted Børneunivers ønsker, at en eksisterende sceneopbygning og to mindre og utilstrækkelige redskabsrum i forbindelse med skolens gymnastiksal fjernes for at få et større og mere anvendeligt gulvareal. I den forbindelse vil det være nødvendigt at udskifte salens gulvbelægning.

   

  Som erstatning for de fjernede redskabsrum og som udvidelse af kapaciteten ønskes opført en tilbygning.

   

  Der vil være en del mindre følgearbejder i forbindelse med projektet, såsom lukning af et eksisterende dørhul, en ny dør med mere.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2020 – 2023 afsat 1,882 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020 til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers.

   

  De forventede årlige udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af skolen er opgjort til 0,015 mio. kr. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift, hvor der resterer følgende midler til afledt drift i 2020 - 2023:

   

  Beløb i 1.000 kr. (2019 pl)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Pulje til afledt drift

  945

  842

  2.042

  2.042

   

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

    

  Børn og skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,882 mio. kr. til udvidelse af gymnastiksalen på Ravsted Børneunivers finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 1,882 mio. kr. i 2020 frigives, og

  at der ved anlægsprojektets afslutning tilføres Ravsted Børneunivers under Børne- og Uddannelsesudvalget 0,015 mio. kr. til afledt drift finansieret af Puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57893, Sagsinitialer: JWALT

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2020 er det aftalt at:

  ”På dagtilbudsområdet er parterne enige om at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020. I det omfang ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.”

   

  Børne- og Uddannelsesudvalg besluttede den 12-11-2019 at udsætte sagen til næste møde. Forvaltningen er efterfølgende blevet bedt om at lave en beregning med et scenarie der også omfatter de 0-2 årige samt 3 årige børn.

   

  I det omfang ordningen medfører udgifter som overstiger det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. vil merudgiften skulle afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede ramme i 2020.

   

  Tilskud til pasning af egne børn er hjemlet i dagtilbudsloven §§86-91, og der er knyttet en række krav og betingelser til ordningen.

   

  Forælderen der ansøger og passer barnet skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette betyder at de skal have gennemført 9. klasse med minimum karakteren 02 og dansk og matematik. Der er krav om, at forælderen skal have haft ophold i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Tilskuddet betragtes som overførselsindkomst, og ansøgeren må ikke modtage anden offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt (heller ikke bestyrelseshonorar). Tilskuddet er skattepligtigt, der beregnes dog ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag, og samtidig beregnes der ikke feriepenge.

  Det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige maks. dagpengesats, og der kan maks. ydes 3 tilskud pr. hustand.

   

  Tilskuddet kan tidligst gives fra barnet er 24 uger til det tidspunkt, hvor et barn almindeligvis starter i skole, og tilskuddet kan højst udgøre 85 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

  Samtidig kan kommunen beslutte:

  • At der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen.
  • At fastlægge en tilbudsperiode på mellem 8 uger og 1 år pr. barn.

   

  Nabokommunerne Sønderborg og Tønder yder ikke tilskud til pasning af egne børn. Haderslev Kommune yder tilskud på 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, indenfor minimumsperioden på 8 uger og maksimum i 1 år. Det svarer til tilskud i 2019 på 5.557 kr. før skat pr. måned pr. 0-2 årige barn, og tilskud på 4.020 kr. før skat pr. måned pr. 3-6 årige barn.

   

  Lovgrundlag

  Lov om dagtilbud §§86-91.

   

  Økonomi og afledt drift

  Tidligere ordning i Aabenraa Kommune med tilskud til pasning af egne børn blev udfaset i 2013, og tilbuddet var dengang afgrænset til de 0-2 årige, med tilskud på 85 % af den billigste dagtilbudsplads for aldersgruppen. Der var 0,8 % af de 0-2 årige, der benyttede sig af tilbuddet.

   

  I dag ville en tilsvarende ordning for de 0-2 årige med tilskud på 85 % koste 1,136 mio. kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 6.890 kr. før skat.

   

  Der kan opstilles 4 scenarier for genindførelse af ordningen:

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 0-2 årige børn

  Benyttes de samme forudsætninger med at 0,8 % af de 0-2 årige benytter sig af tilbuddet, kan der passes 13,74 børn med et tilskud på 75 % pr. barn af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 1,003 mio. kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 6.079 kr. før skat.

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 3-5 årige børn

  Med samme forudsætning om at 0,8 % af de 3-5 årige benytter sig af tilbuddet, kan der passes 13,42 børn med et tilskud på de maks. 85 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 657.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 4.079 kr. før skat.

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 0-5 årige børn

  Skal ordningen omfatte alle de 0-5 årige under forudsætning af, at 0,8 % i aldersgruppen benytter sig af tilbuddet vil det eksempelvis betyde:

  • At der kan passes 13,47 0-2 årige børn med et tilskud på 37,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 501.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 3.040 kr. før skat.
  • At der kan passes 13,42 3-5 årige børn med et tilskud på 65 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 502.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 3.119 kr. før skat.

   

  1. Afgrænsning af ordningen til at omfatte de 0-2 årige samt 3 årige børn

  Benyttes de samme forudsætninger med at 0,8 % af de 0-2 årige samt de 3 årige børn benytter sig af tilbuddet, og skal der være et vist økonomisk incitament til at benytte tilbuddet, vil det betyde:

  • at der kan passes 13,74 af de 0-2 årige børn med et tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 836.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 5.066 kr. før skat, og
  • at der kan passes 4,55 af de 3 årige børn med et tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen for 164.000 kr./år. Det svarer til et tilskud pr. barn pr. måned på 2.999 kr. før skat.

   

  I beregningerne er der ikke medregnet følgeudgifterne til administration af ordningen, og det er endvidere ikke muligt at begrænse tilbuddet efter et først til mølle-princip.

  Pr. september 2019 er der 192 børn over 24 uger og under 1 år, 67 børn mellem 1-2 år, og 7 børn på 3 år, der ikke er i et dagtilbud. Forældre har samtidig ret til barselsorlov på tilsammen 48 uger med barselsdagpenge efter fødslen. Da dagpengesatsen er højere end tilskuddet til pasning af eget barn, forventes det ikke at der vil være forældre til børn under 48 uger der vil vælge tilbuddet.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 0-2 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 5.066 kr. før skat i 2020.

  at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 3 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 2.999 kr. før skat i 2020.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) stemte imod.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60846, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Af Aabenraa Kommunes budgetforlig 2020 fremgår det, at der er afsat 0,55 mio. kr. i 2020 til at afdække mulighederne og kvalificere en investeringsmodel omkring inklusion på folkeskoleområdet.

   

  Den 17. september 2019 blev Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om elevtal i folkeskolerne pr. 5. september 2019. Af orienteringen fremgår det, at andelen af elever i specialtilbud i 2019 er på 7,4 pct., mens den i 2018 var på 6,9 pct. Det betyder, at der af den samlede budgetramme til skoleområdet bruges flere midler på specialområdet, og dermed færre på almenområdet.

   

  Tendensens med øgede udgifter til specialområdet ses også på landsplan. Tendensen bekræftes af en rapport fra Social og Indenrigsministeriet fra september 2019.

   

   

  Mens der er brugt flere midler på specialområdet, er almenområdet således blevet udhulet over de senere år. Også i Aabenraa Kommune. Derfor er der behov for at styrke almenområdet. Indledningsvis ønsker Børn og Skole, derfor at få udarbejdet et tilbud fra en ekstern leverandør på en analyse, der anviser hvordan almenområdet kan styrkes.

   

  Resultatkrav til analysen og afrapporteringen

  Analysen og afrapporteringen skal omfatte følgende:

  • en benchmarking mellem Aabenraa Kommune og et antal sammenligningskommuner på almen og specialområdet indenfor folkeskoler.

   

  Derunder analyse af og forslag til evt. justering af:

  • kommunens visitationspraksis, herunder den organisatoriske sammensætning
  • specialtilbuddenes takststruktur
  • kommunens organisering af specialundervisningstilbud
  • snitfladerne mellem specialområdet og almenområdet
  • hvordan elever i visiterede specialtilbud kommer tilbage til almenområdet
  • PPR´s rolle i forhold til en styrkelse af almenområdet
  • Aabenraa Kommunes fordelingsmodel, der tager afsæt i styringsforudsætningerne på både specialområdet og almenområdet
  • muligheder for at ændre på det nuværende serviceniveau til gavn for almenområdet.

   

  Analysen og afrapporteringen skal således anvise muligheder for at styrke kvaliteten af Aabenraa Kommunens almenområde, og derunder frigøre ressourcer på kort og på langt sigt på specialundervisningsområdet. Det skal ske ved at:

   

  • Anvise muligheder for at styre og optimere økonomien på specialområdet
  • Identificere og beskrive bedste praksis og derigennem komme med forslag til nye arbejdsgange, som kan skabe effektiviseringer samt et forbedret grundlag for tilrettelæggelsen af den fremtidige styring og udvikling af specialundervisningsområdet.

   

   

   

  Ud fra analysen vurderes det, om der er behov for en investeringsmodel.

   

  Organisering af den administrative proces

  I forbindelse med gennemførelsen af analysen nedsættes en styregruppe bestående af følgende personer:

  • Direktøren for Børn og Skole
  • Skolechefen
  • Lederen af PPR
  • Sekretariatslederen for Børn og Skole
  • En faglig konsulent fra visitationsudvalget
  • En repræsentant fra en skole med specialklasser
  • En repræsentant fra en skole, der ikke har specialklasser.

   

  Tidsplan

  Der indgås aftale med en ekstern leverandør om udarbejdelse af den ønskede analyse inden jul 2019. Der foreligger en færdig rapport primo april 2020.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

   

  At der med baggrund i kommissorium for en ekstern analyse af specialundervisningsområdet indgås en aftale med en ekstern leverandør.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt, med bemærkning om at styregruppen udvides med en repræsentant fra Fjordskolen og en repræsentant fra hhv. DLF og BUPL.

   

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret styrelsesvedtægt for Bylderup Skole og Børnehus.

   

  Fællesbestyrelsen for Bylderup Skole og Børnehus har fremsendt forslag til en revideret udgave af institutionens styrelsesvedtægt. Forslaget er fremsendt i forlængelse af revideringen af styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som byrådet godkendte d. 30. oktober 2019.

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Bylderup Skole og Børnehus er i overensstemmelse med styrelsesvedtægterne på skoleområdet, som institutionen også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Bylderup Skole og Børnehus udgør et bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  Kapitel 1: Indledning

  Det foreslås tilføjet, at vedtægten udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 2: Fællesbestyrelsen

  § 2, stk. 2 foreslås fjernet, da det henviser til kapitlet om rådgivende organer, der ligeledes foreslås fjernet (se nedenfor).

   

  § 3, stk. 2:

  • Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.
  • Det har hidtil fremgået, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter. Dette fjernes, da det fremgår af styrelsesvedtægten for børneuniverser, at repræsentanter for dagtilbudsdelen vælges af og blandt medarbejdere fra dagtilbudsdelen, mens repræsentanter for skoledelen vælges af og blandt medarbejdere fra skoledelen.
  • Det præciseres, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter.

   

  En del af § 12, stk. 3, hvoraf det fremgår, at lederen varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner, foreslås fjernet, da dette fremgår af § 2, stk. 3.

   

  Kapitel 3: Fællesbestyrelsens beføjelser

  § 16:

  • I stk. 1 foreslås det præciseret, at de mål og rammer, som fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor, fremgår af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.
  • I stk. 2 foreslås det præciseret, at de beføjelser, byrådet har delegeret i henhold til folkeskole- og dagtilbudsloven, fremgår af bilagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler og vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.

   

  Kapitel 6: Rådgivende organer

  Kapitlet, der beskriver det fælles dialogforum på skoleområdet, foreslås fjernet, da dialogforummet er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 7: Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

  Det præciseres i § 19, stk. 2, at ændringer af styrelsesvedtægten skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Bilag

  Det foreslås tilføjet, at forældre til et barn, der skal overgå fra dagtilbuds- til skoledelen og derfor er indskrevet begge steder på valgtidspunktet, kun har valgret og er valgbare som forældrerepræsentanter for skoledelen, medmindre forældrene har et yngre barn, der kun er indskrevet i dagtilbudsdelen. Baggrunden herfor er, at disse forældre vil fungere som repræsentanter for skoledelen, uanset om de vælges som repræsentanter for dagtilbudsdelen, fordi deres barn vil være overgået til skoledelen, når de tiltræder i fællesbestyrelsen. Hvis disse forældre vælges som repræsentant for dagtilbudsdelen, vil det derfor udgøre en udfordring i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning, da fællesbestyrelsen skal bestå af et bestemt antal forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbuds- og skoledelen, jf. styrelsesvedtægtens § 3.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede styrelsesvedtægt for Bylderup Skole og Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret styrelsesvedtægt for Hellevad Børneunivers.

   

  Fællesbestyrelsen for Hellevad Børneunivers har fremsendt forslag til en revideret udgave af institutionens styrelsesvedtægt. Forslaget er fremsendt i forlængelse af revideringen af styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som byrådet godkendte d. 30. oktober 2019.

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Hellevad Børneunivers er i overensstemmelse med styrelsesvedtægterne på skoleområdet, som institutionen også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Hellevad Børneunivers udgør et bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  Kapitel 1: Indledning

  Det foreslås tilføjet, at vedtægten udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 2: Fællesbestyrelsen

  § 2, stk. 2 foreslås fjernet, da det henviser til kapitlet om rådgivende organer, der ligeledes foreslås fjernet (se nedenfor).

   

  § 3, stk. 1:

  • Det tilføjes, at der afholdes forskudte valg, da børneuniversets ansøgning herom blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 7. maj 2019.
  • Det har hidtil fremgået, at valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen sker på et forældremøde. Dette foreslås fjernet, således at der er mulighed for at afholde valget samtidig med valg af forældrerepræsentanter fra skoledelen.
  • Sætning om tidspunkt for afholdelse af valg og valgperiode flyttes til afsnit om valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen, da indholdet ikke er gældende for alle forældrerepræsentanter.
  • Sætning om, at forældrerepræsentanten fra dagtilbudsdelen med det ældste barn er på valg, fjernes, da alle valgbare forældre kan (gen)vælges.
  • Det har hidtil fremgået, at stemmelighed ved valg af forældrerepræsentanter medfører omvalg. Det ændres, så det fremgår, at stemmelighed medfører lodtrækning, jf. styrelsesvedtægt for børneuniverser.

   

  § 3, stk. 2:

  • Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.
  • Det har hidtil fremgået, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter. Dette fjernes, da det fremgår af styrelsesvedtægten for børneuniverser, at repræsentanter for dagtilbudsdelen vælges af og blandt medarbejdere fra dagtilbudsdelen, mens repræsentanter for skoledelen vælges af og blandt medarbejdere fra skoledelen.
  • Det tilføjes, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen og 1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen, jf. styrelsesvedtægt for børneuniverser.
  • Det præciseres, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter.

   

  En del af § 12, stk. 3, hvoraf det fremgår, at lederen varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner, foreslås fjernet, da dette allerede fremgår af § 2, stk. 3.

   

  Kapitel 3: Fællesbestyrelsens beføjelser

  § 16:

  • I stk. 1 foreslås det præciseret, at de mål og rammer, som fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor, fremgår af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.
  • I stk. 2 foreslås det præciseret, at de beføjelser, byrådet har delegeret i henhold til folkeskole- og dagtilbudsloven, fremgår af bilagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler og vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.

   

  Kapitel 4: Pædagogisk Råd

  Kapitlet, der omhandler pædagogisk råd i børneuniverset, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Organisation og ledelse

  Der foreslås tilføjet et kapitel om organisation og ledelse.

   

  Kapitel 7: Rådgivende organer

  Kapitlet, der beskriver det fælles dialogforum på skoleområdet, foreslås fjernet, da dialogforummet er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

  Det præciseres i § 19, stk. 2, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Bilag

  • Det foreslås tilføjet, at forældre til et barn, der skal overgå fra dagtilbuds- til skoledelen og derfor er indskrevet begge steder på valgtidspunktet, kun har valgret og er valgbare som forældrerepræsentanter for skoledelen, medmindre forældrene har et yngre barn, der kun er indskrevet i dagtilbudsdelen. Baggrunden herfor er, at disse forældre vil fungere som repræsentanter for skoledelen, uanset om de vælges som repræsentanter for dagtilbudsdelen, fordi deres barn vil være overgået til skoledelen, når de tiltræder i fællesbestyrelsen. Hvis disse forældre vælges som repræsentant for dagtilbudsdelen, vil det derfor udgøre en udfordring i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning, da fællesbestyrelsen skal bestå af et bestemt antal forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbuds- og skoledelen, jf. styrelsesvedtægtens § 3.
  • Sætning om antal stemmer pr. forældrerepræsentant foreslås fjernet, da det er beskrevet i § 3.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede styrelsesvedtægt for Hellevad Børneunivers godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret styrelsesvedtægt for Hovslund Børneunivers.

   

  Fællesbestyrelsen for Hovslund Børneunivers har fremsendt forslag til en revideret udgave af institutionens styrelsesvedtægt. Forslaget er fremsendt i forlængelse af revideringen af styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som byrådet godkendte d. 30. oktober 2019.

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Hovslund Børneunivers er i overensstemmelse med styrelsesvedtægterne på skoleområdet, som institutionen også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Hovslund Børneunivers udgør et bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  Kapitel 1: Indledning

  Det foreslås tilføjet, at vedtægten udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 2: Fællesbestyrelsen

  § 2, stk. 2 foreslås fjernet, da det henviser til kapitlet om rådgivende organer, der ligeledes foreslås fjernet (se nedenfor).

   

  § 3, stk. 1:

  • Det har hidtil fremgået, at valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen sker på et forældremøde. Dette foreslås fjernet, således at der er mulighed for at afholde valget samtidig med valg af forældrerepræsentanter fra skoledelen.
  • Det har hidtil fremgået, at stemmelighed ved valg af forældrerepræsentanter medfører omvalg. Det ændres, så det fremgår, at stemmelighed medfører lodtrækning, jf. styrelsesvedtægten for børneuniverser.

   

  § 3, stk. 2:

  • Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.
  • Det har hidtil fremgået, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter. Dette fjernes, da det fremgår af styrelsesvedtægten for børneuniverser, at repræsentanter for dagtilbudsdelen vælges af og blandt medarbejdere fra dagtilbudsdelen, mens repræsentanter for skoledelen vælges af og blandt medarbejdere fra skoledelen.
  • Det tilføjes, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen og 1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen, jf. styrelsesvedtægt for børneuniverser.
  • Det præciseres, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter.

   

  Som § 12, stk. 3 foreslås tilføjet, at lederen er ansvarlig for beslutningsprotokollen, der føres under fællesbestyrelsesmøderne.

   

  Kapitel 3: Fællesbestyrelsens beføjelser

  § 16:

  • I stk. 1 foreslås det præciseret, at de mål og rammer, som fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor, fremgår af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.
  • I stk. 2 foreslås det præciseret, at de beføjelser, byrådet har delegeret i henhold til folkeskole- og dagtilbudsloven, fremgår af bilagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler og vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.

   

  Kapitel 4: Pædagogisk Råd

  Kapitlet, der omhandler pædagogisk råd i børneuniverset, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Organisation og ledelse

  Der foreslås tilføjet et kapitel om organisation og ledelse.

   

  Kapitel 6: Rådgivende organer

  Kapitlet, der beskriver det fælles dialogforum på skoleområdet, foreslås fjernet, da dialogforummet er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 7: Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

  Det præciseres i § 19, stk. 2, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Bilag

  Det foreslås tilføjet, at forældre til et barn, der skal overgå fra dagtilbuds- til skoledelen og derfor er indskrevet begge steder på valgtidspunktet, kun har valgret og er valgbare som forældrerepræsentanter for skoledelen, medmindre forældrene har et yngre barn, der kun er indskrevet i dagtilbudsdelen. Baggrunden herfor er, at disse forældre vil fungere som repræsentanter for skoledelen, uanset om de vælges som repræsentanter for dagtilbudsdelen, fordi deres barn vil være overgået til skoledelen, når de tiltræder i fællesbestyrelsen. Hvis disse forældre vælges som repræsentant for dagtilbudsdelen, vil det derfor udgøre en udfordring i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning, da fællesbestyrelsen skal bestå af et bestemt antal forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbuds- og skoledelen, jf. styrelsesvedtægtens § 3.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede styrelsesvedtægt for Hovslund Børneunivers godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret styrelsesvedtægt for Kollund Skole og Børnehus.

   

  Fællesbestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus har fremsendt forslag til en revideret udgave af institutionens styrelsesvedtægt. Forslaget er fremsendt i forlængelse af revideringen af styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som byrådet godkendte d. 30. oktober 2019.

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Kollund Skole og Børnehus er i overensstemmelse med styrelsesvedtægterne på skoleområdet, som institutionen også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Kollund Skole og Børnehus udgør et bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  Kapitel 1: Indledning

  Det foreslås tilføjet, at vedtægten udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 2: Fællesbestyrelsen

  § 2, stk. 2 foreslås fjernet, da det henviser til kapitlet om rådgivende organer, der ligeledes foreslås fjernet (se nedenfor).

   

  § 3, stk. 1:

  • Det har hidtil fremgået, at valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen sker på et forældremøde. Dette foreslås fjernet, således at der er mulighed for at afholde valget samtidig med valg af forældrerepræsentanter fra skoledelen.
  • Sætning om hvilke forældrerepræsentanter, der er valgt til fællesbestyrelsen, fjernes, da det er beskrevet senere i vedtægten.
  • Det har hidtil fremgået, at stemmelighed ved valg af forældrerepræsentanter medfører omvalg. Det ændres, så det fremgår, at stemmelighed medfører lodtrækning, jf. styrelsesvedtægten for børneuniverser.
  • Afsnit c, der beskriver det første valg til fællesbestyrelsen, fjernes, da afsnittet ikke længere er relevant.

   

  § 3, stk. 2:

  • Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.
  • Det har hidtil fremgået, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter. Dette fjernes, da det fremgår af styrelsesvedtægten for børneuniverser, at repræsentanter for dagtilbudsdelen vælges af og blandt medarbejdere fra dagtilbudsdelen, mens repræsentanter for skoledelen vælges af og blandt medarbejdere fra skoledelen.
  • Det tilføjes, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen og 1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen, jf. styrelsesvedtægt for børneuniverser.
  • Det præciseres, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter.

   

  En del af § 12, stk. 3, hvoraf det fremgår, at lederen varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner, foreslås fjernet, da dette allerede fremgår af § 2, stk. 3.

   

  Kapitel 3: Fællesbestyrelsens beføjelser

  § 16:

  • I stk. 1 foreslås det præciseret, at de mål og rammer, som fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor, fremgår af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.
  • I stk. 2 foreslås det præciseret, at de beføjelser, byrådet har delegeret i henhold til folkeskole- og dagtilbudsloven, fremgår af bilagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler og vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.

   

  Kapitel 4: Pædagogisk Råd

  Kapitlet, der omhandler pædagogisk råd i børneuniverset, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Kapitel 5: Organisation og ledelse

  Det har hidtil fremgået, at fælleslederen udpeges fra ledelsesteamet. Dette fjernes, da fælleslederen ansættes af skolechefen.

   

  Kapitel 7: Rådgivende organer

  Kapitlet, der beskriver det fælles dialogforum på skoleområdet, foreslås fjernet, da dialogforummet er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 8: Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

  Det præciseres i § 19, stk. 2, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Bilag

  Det foreslås tilføjet, at forældre til et barn, der skal overgå fra dagtilbuds- til skoledelen og derfor er indskrevet begge steder på valgtidspunktet, kun har valgret og er valgbare som forældrerepræsentanter for skoledelen, medmindre forældrene har et yngre barn, der kun er indskrevet i dagtilbudsdelen. Baggrunden herfor er, at disse forældre vil fungere som repræsentanter for skoledelen, uanset om de vælges som repræsentanter for dagtilbudsdelen, fordi deres barn vil være overgået til skoledelen, når de tiltræder i fællesbestyrelsen. Hvis disse forældre vælges som repræsentant for dagtilbudsdelen, vil det derfor udgøre en udfordring i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning, da fællesbestyrelsen skal bestå af et bestemt antal forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbuds- og skoledelen, jf. styrelsesvedtægtens § 3.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede styrelsesvedtægt for Kollund Skole og Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret styrelsesvedtægt for Ravsted Børneunivers.

   

  Fællesbestyrelsen for Ravsted Børneunivers har fremsendt forslag til en revideret udgave af institutionens styrelsesvedtægt. Forslaget er fremsendt i forlængelse af revideringen af styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som byrådet godkendte d. 30. oktober 2019.

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten for Ravsted Børneunivers er i overensstemmelse med styrelsesvedtægterne på skoleområdet, som institutionen også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Ravsted Børneunivers udgør et bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  De foreslåede ændringer fremgår nedenfor. Der er udover de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  Kapitel 1: Indledning

  Det foreslås tilføjet, at vedtægten udgør et bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 2: Fællesbestyrelsen

  § 2, stk. 2 foreslås fjernet, da det henviser til kapitlet om rådgivende organer, der ligeledes foreslås fjernet (se nedenfor).

   

  § 3, stk. 1:

  • Det har hidtil fremgået, at valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen sker på et forældremøde. Dette foreslås fjernet, således at der er mulighed for at afholde valget samtidig med valg af forældrerepræsentanter fra skoledelen.
  • Sætning om tidspunkt for afholdelse af valg og valgperiode flyttes til afsnit om valg af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen, da indholdet ikke er gældende for alle forældrerepræsentanter.
  • Det har hidtil fremgået, at stemmelighed ved valg af forældrerepræsentanter medfører omvalg. Det ændres, så det fremgår, at stemmelighed medfører lodtrækning, jf. styrelsesvedtægten for børneuniverser.

   

  § 3, stk. 2:

  • Det præciseres, at medarbejderrepræsentanter vælges på initiativ af medarbejderne.
  • Det har hidtil fremgået, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter. Dette fjernes, da det fremgår af styrelsesvedtægten for børneuniverser, at repræsentanter for dagtilbudsdelen vælges af og blandt medarbejdere fra dagtilbudsdelen, mens repræsentanter for skoledelen vælges af og blandt medarbejdere fra skoledelen.
  • Det tilføjes, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen og 1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen, jf. styrelsesvedtægt for børneuniverser.
  • Det præciseres, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter.

   

  Som § 12, stk. 3 foreslås indskrevet, at lederen er ansvarlig for beslutningsprotokollen, der føres under fællesbestyrelsesmøderne.

   

  Kapitel 3: Fællesbestyrelsens beføjelser

  § 16:

  • I stk. 1 foreslås det præciseret, at de mål og rammer, som fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor, fremgår af styrelsesvedtægten for folkeskoler og dertilhørende bilag samt vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.
  • I stk. 2 foreslås det præciseret, at de beføjelser, byrådet har delegeret i henhold til folkeskole- og dagtilbudsloven, fremgår af bilagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler og vedtægt for kommunale institutioner under dagtilbud.

   

  Kapitel 4: Pædagogisk Råd

  Kapitlet, der omhandler pædagogisk råd i børneuniverset, fjernes, da de pædagogiske råd ikke længere eksisterer.

   

  Organisation og ledelse

  Der foreslås tilføjet et kapitel om organisation og ledelse.

   

  Kapitel 6: Rådgivende organer

  Kapitlet, der beskriver det fælles dialogforum på skoleområdet, foreslås fjernet, da dialogforummet er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskoler.

   

  Kapitel 7: Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

  Det præciseres i § 19, stk. 2, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Bilag

  Det foreslås tilføjet, at forældre til et barn, der skal overgå fra dagtilbuds- til skoledelen og derfor er indskrevet begge steder på valgtidspunktet, kun har valgret og er valgbare som forældrerepræsentanter for skoledelen, medmindre forældrene har et yngre barn, der kun er indskrevet i dagtilbudsdelen. Baggrunden herfor er, at disse forældre vil fungere som repræsentanter for skoledelen, uanset om de vælges som repræsentanter for dagtilbudsdelen, fordi deres barn vil være overgået til skoledelen, når de tiltræder i fællesbestyrelsen. Hvis disse forældre vælges som repræsentant for dagtilbudsdelen, vil det derfor udgøre en udfordring i forhold til fællesbestyrelsens sammensætning, da fællesbestyrelsen skal bestå af et bestemt antal forældrerepræsentanter fra henholdsvis dagtilbuds- og skoledelen, jf. styrelsesvedtægtens § 3.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede styrelsesvedtægt for Ravsted Børneunivers godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32059, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne tage stilling til forslag til styrelsesvedtægt for Genner Univers.

   

  Der er lokale styrelsesvedtægter for børneuniverserne i Aabenraa Kommune, men der er ikke udarbejdet en styrelsesvedtægt for Genner Univers. Derfor har universets fællesbestyrelse udarbejdet et forslag hertil.

   

  Forslaget er i overensstemmelse med styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser, som Genner Univers også er omfattet af. Styrelsesvedtægten for Genner Univers vil ligesom styrelsesvedtægterne for de øvrige børneuniverser udgøre et bilag styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte d. 30. januar 2018 en ansøgning fra Genner Univers om forskudt valg til universets fællesbestyrelse. Dette er indarbejdet i forslaget til styrelsesvedtægten.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  • at styrelsesvedtægt for Genner Univers godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36593, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 12. november 2019 fælles dialogforum med kommunens folkeskoler.

  Fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Forummet består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  På mødet blev der orienteret om økonomi, processen omkring justering af strategien på skoleområdet, samt ny lovgivning for afkortning af undervisningstiden.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 4. juni 2019 at beslutningskompetencen vedr. § 16 d (afkortning af undervisningstiden for 4. – 9. klasse) skulle drøftes med skolebestyrelserne på Fælles dialogforum for folkeskoler.

   

  Der var derefter drøftelser i grupper om beslutningskompetencen vedr. afkortning af undervisningstiden, samt drøftelse af hvad der skal til for at få Danmarks bedste folkeskole.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, at der skal afholdes 2 møder årligt i Fælles dialogforum for folkeskoler.

  Det foreslås at disse møder i 2020 vil blive afholdt tirsdag den 14. april og tirsdag 10. november.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at referat fra mødet den 12. november 2019 tages til efterretning, og

  at der afholdes møde i Fælles dialogforum tirsdag den 14. april og 10. november 2020.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

  Med bemærkning om, at mødedato den 10. november 2020 ændres til den 17. november 2020.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29431, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 4. juni 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der kan ske en afkortning af undervisningstiden i folkeskolerne.

  Samtidig blev det besluttet, at beslutningskompetencen vedr. Folkeskolelovens § 16d (afkortning af undervisningstiden for almenklasse på 4. – 9. årgang) skulle drøftes med skolebestyrelserne på Fælles dialogforum for folkeskoler.

   

  Folkeskoleloven § 16 d.

  § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Disse aktiviteter kan være to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  Skolerne skal søge kommunalbestyrelsen om godkendelse for ét skoleår ad gangen, men skal ikke give en individuel begrundelse for hver enkelt klasse, der søges for.

   

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin i Aabenraa Kommune. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen. Skolerne skal også her søge kommunalbestyrelsen om godkendelse.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede at ansøgninger for 4.-9. klassetrin, jf. § 16 d, stk.1, fremadrettet vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 2 timer pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  • Om ansøgningen er begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø og elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Om det er beskrevet, hvilken virkning afkortningen af undervisningstiden forventes at have på elevernes trivsel og mulighederne for en varieret skoledag.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Og for ansøgninger for 7. klassetrin, jf. § 16 d, stk. 2, vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 1,5 timer pr. uge for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvilket frivilligt undervisningstilbud skolen stiller til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Derudover blev det besluttet, at indholdet i ansøgninger i henhold til § 16 d, stk. 1-2 beskrives under overskrifterne:

  • Ønsket forandring.
  • Konkretisering.
  • Økonomi.
  • Evaluering.

   

  Ansøgninger for alle klassetrin, jf. § 16 d, stk. 1-2, kan fortsat kun godkendes for op til ét skoleår ad gangen.

   

  Den 12. november 2019 blev der afholdt møde i det fælles dialogforum for folkeskoler, hvor beslutningskompetencen vedr. §16 d blev drøftet.

  Anbefalingerne fra mødet var:

  • at beslutningskompetencen vedr. folkeskolelovens § 16 d fremover bør ligge i skolebestyrelserne.
  • at forvaltningen bør inddrages i processen for at sikre at de godkendte kriterier er opfyldt.
  • at beslutningerne bør indsendes til forvaltningen, så Børne- og Uddannelsesudvalget kan orienteres.

   

  På baggrund af dette forslår forvaltningen følgende procedure pr. 1. januar 2020:

  • skolerne skal inddrage forvaltningen i processen i foråret, før bestyrelserne træffer beslutning
  • beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d skal indsendes til forvaltningen inden sommerferien
  • Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om skolebestyrelsernes trufne beslutninger.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beslutningskompetencen vedr. folkeskolelovens § 16 d, fra 1. januar 2020 ligger i skolebestyrelserne, og

  at den foreslåede procedure godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36497, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 er der gennemført en proces omkring fornyelsen af de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

   

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

   

  De nuværende driftsoverenskomster er indgået før kommunesammenlægningen, og der har derfor været behov for at indgå nye opdaterede driftsoverenskomster.

   

  På Byrådsmødet den 23. juni 2010, blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

  Med udgangspunkt i denne skabelon er der udarbejdet nye driftsoverenskomster, som er tilpasset de enkelte institutioners forhold. 

   

  De institutioner der har en administrationsaftale med FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) har egen regnskabsføring, og derfor er driftsoverenskomsterne tilpasset dette.

   

  Der foreligger driftsoverenskomster til godkendelse på følgende institutioner:

  • Kongehøjens Børnehave (FDDB)
  • Vuggestuen Kernehuset (FDDB)
  • Børnehaven Spiretoppen (FDDB)
  • Nygade Børnehave (FDDB)
  • Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet (FDDB)
  • Børnehaven Klippigården (FDDB)
  • Vuggestuen Fjordløkke (FDDB)
  • Aabenraa Børnehus (FDDB)
  • Børnehaven Nørreager
  • Børnehaven Sønderskov
  • Børnehuset Kruså
  • Vestermarkens Børnehus
  • Børnehaven Regnbuen

   

   

  Driftsoverenskomsterne er underskrevet jf. institutionernes vedtægter.

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at driftsoverenskomsterne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen (A) stemte imod, med følgende begrundelse: ”at driftsoverenskomsterne på enkelte områder er uklare og udviser generelt mangel på respekt for selvejet”.

   

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57409, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Til støtte for rådgivernes arbejde på myndighedsområdet i Børn og Familie er der formuleret en række kvalitetsstandarder – herunder et anbringelsesgrundlag. Grundlaget for kvalitetsstandarder og anbringelsesgrundlag er altid lovgivningen på området.

   

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et udkast til opdatering af ”Anbringelsesgrundlag for Aabenraa Kommune 2015”, der foreslås erstattet af ”Aabenraa Kommunes anbringelsesgrundlag”.

   

  I det nye dokument er den tidligere tekst omskrevet og strammet op, så den fremtræder kortere og mere overskuelig. Sprogbrugen er tilpasset aktuel sprogbrug. Indholdet er opdateret, så det er i overensstemmelse med Aabenraa-modellens fokus på tilknytning til et almindeligt hverdagsliv, på samarbejde med forældrene og på tæt opfølgning.

   

  Den del af ”Anbringelsesgrundlag for Aabenraa Kommune 2015”, der handler om udslusning og efterværn, er taget ud i den nye udgave af anbringelsesgrundlaget. Der findes nemlig allerede en separat kvalitetsstandard for efterværn, hvor det er mere logisk at flytte den del over.

   

  Endelig er bilaget i den gamle udgave (side 8) slettet i den nye. Baggrunden er, at bilaget beskriver et begrænset og 8 år gammelt udsnit af den samlede forskning på området, samt at en redegørelse for forskning på området ikke vurderes relevant i denne type dokument.

   

  De steder, hvor passager i teksten er ændret, flyttet eller slettet, er markeret med gult i ”Anbringelsesgrundlag for Aabenraa Kommune 2015”.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 52.3.7 og § 58

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Aabenraa Kommunes Anbringelsesgrundlag” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Godkendt, med de faldne bemærkninger.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede i august 2019 forsikring af frivillig indsats. Udvalget besluttede i den forbindelse at udsætte sagen og opfordre fagudvalgene til at identificere områder, hvor der er en frivillig indsats.

   

  Baggrunden for identificering af områder, hvor der er en frivillig indsats, kan henføres til følgende forhold:

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, skal den selv fastsætte regler for, hvilke frivillige indsatser og aktiviteter der skal forsikres. Det vil betyde et omfattende registreringsarbejde af den frivillige indsats i kommunen.

   

  • Ved de foreninger, der har tegnet en forsikring for sine medlemmer, vil der være tale om dobbeltforsikring.

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, vil udgiften til forsikring gå fra de forskellige ansøgningspuljer.

   

  I lovgivningen om forsikring af frivillige skelnes der mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

   

  Frivilligt arbejde

  Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for almensamfundet, og det er således den værdi arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt arbejde. Kommunen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Arbejdet er af mere organiseret, struktureret og aftalt karakter, og foregår ikke spontant eller uanmeldt. Eksempler på frivilligt arbejde kan eksempelvis være frivillig i en genbrugsbutik, frivillig havehjælp på et plejehjem eller frivillig rådgiver. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er dækket på samme vis som kommunens ansatte og dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven (den lovpligtige arbejdsskadeforsikring).

   

  Det medfører, at alle, der udfører frivilligt arbejde i Aabenraa kommune, dermed er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

   

  Frivillig indsats

  Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres. Opgaven og indsatsen er ikke defineret af kommunen, og kommunen har ikke egentlig instruktionsbeføjelse i forhold til borgeren. Frivillige indsatser kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscaféer for udsatte borgere, besøgsvenner, lektiehjælp i visse situationer, vågekone, frivillige mentorer mv.

   

  Kommunen har mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Kommunen kan også vælge at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring. I Aabenraa Kommune har praksis hidtil været at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets område ydes der en frivillig indsats i form af f.eks.

   

  • Borgere der kommer i institutioner og læser eller leger for børnene.
  • Forældre der deltager i udflugter og arrangementer
  • Forældrearbejdsdage i institutionerne

   

  Frivillige indsatser gennem større organisationer som f.eks. Red Barnet, Røde Kors, Ældre Sagen og  Headspace er dækket gennem foreningernes forsikringer.

   

  Forvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt kendskab til omfanget og arten af frivillig indsats på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Såfremt der skal tegnes en forsikring af frivillig indsats for alle frivillige, vil det være nødvendigt, at udarbejde et samlet overblik af antal frivillige, opgaver og årligt timetal.

  Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelsen af et samlet overblik vil være forbundet med et betydeligt ressourcetræk til registrering af den frivillige indsats, også fordi den frivillige indsats løbende ændrer sig.

  Der gøres opmærksom på, at kommunen kan vælge at forsikre udvalgte typer af frivillig indsats.

   

  Efter drøftelsen af omfanget af frivillig indsats i fagudvalgene er det planlagt, at Økonomiudvalget behandler sagen om forsikring af frivillig indsats i januar 2020.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omfanget af frivillig indsats i Børn og Skole drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Drøftet.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50605, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Aabenraa Kommunes elever i de enkelte skoledistrikter. Der er i alt 7.041 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i 0.- 9. årgang, som har bopæl i et af kommunens 18 skoledistrikter inkl. plejeanbragte. I 2018 var 7.274 elever på samme tidspunkt.

   

  Oversigten i vedlagte bilag, viser skoledistrikterne i Aabenraa Kommune og hvilket skoletilbud skoledistriktets elever modtager. Procenttallene viser andelen af elever i forhold til skoledistriktets elever

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I 2017 blev der indgået en ny politisk aftale på det forberedende område. Aftalen skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen af faglige, personlige eller sociale årsager.

   

  Reformen medfører bl.a., at kommunerne skal oprette en Kommunal Ungeindsats, og at de forberedende tilbud til unge skulle samles i en ny forberedende ungdomsuddannelse (FGU) fra august 2019. Målgruppen for den Kommunale Ungeindsats og FGU er unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

   

  Den Kommunale Ungeindsats

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009, og der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, bl.a. i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

  Reformen på det forberedende område har givet anledning til at arbejde med en revitalisering af Ungeindsatsen. Fokus for revitaliseringen har været på at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet.

   

  Ungeindsatsen er samlet i en enhed fra sommeren 2019 på Dronning Margrethes Vej 13. Der er blevet, og vil fremadrettet blive arbejdet med fælles mål for de unge i Ungeindsatsen, som understøtter ungeindsatsens grundprincip: ”som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

  De overordnede nationale målsætninger er:

  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse

  Delmål 2025: 85 pct.

  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret (dvs. nedbragt til 24.000 unge på landsplan)

  Delmål 2025: andelen skal være nedbragt til 38.000 unge


  Dette har blandt andet betydet udvikling af en særlig indsats i Ungeindsatsen – Mentorprojektet - som har givet gode resultater.

   

  Mentorprojektet

  Projektet blev startet op i 2017 og blev finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget.

  Formålet med projektet var at yde støtte til unge med ”ondt i livet”, og som derfor var i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

  For mentorprojektet var der opstillet tre resultatmål:

  • At 35 unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp, og
  • At 16 unge, der ellers ville modtage ydelser fra Visitation og Rehabilitering i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.
  • Derudover er det forventningen, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet.

   

  I alt har der været 60 unge gennem projektet i de seneste to år.  Ingen af dem er endnu fyldt 19 år og det har derfor ikke været muligt at måle på resultatmål 1. Af de 40 unge, der er fyldt 18 år, er der dog endnu ingen, der har søgt om uddannelseshjælp. Hvad angår resultatmål 2 har kun en ung søgt og fået en støttekontaktperson gennem Visitation og Rehabilitering.

  De unge giver generelt udtryk for, at deres trivsel er blevet positivt påvirket af at deltage i mentorprojektet, og de giver ligeledes udtryk for at have været tilfredse med deres mentorforløb generelt. De har oplevet at få den hjælp, de havde brug for at kunne fastholde deres uddannelse. De unge fortæller, at de gerne vil anbefale mentorprojektet til andre unge.

  På baggrund af projektets gode resultater har chefgruppen for Ungeindsatsen besluttet at forlænge projektet med endnu 2 år. Der vil løbende blive fuldt op på målene for alle unge, der har været igennem mentorprojektet.

   

  FGU

  Aabenraa kommune hører til under FGU Sønderjylland. Ved opstarten af FGU i sommeren 2019 var den umiddelbare forventning, at antallet af elever fra Aabenraa kommune ville være 132 unge i den første periode. For at blive optaget på FGU skal den unge vurderes til at være i målgruppen af Den Kommunale Ungeindsats (i praksis Ungdommens Uddannelsesvejledning). 

  Aabenraa kommune har fra opstarten i sommers og frem til d. 11.oktober i alt haft 102 elever fra Aabenraa på FGU. Af dem er der i alt 5 der har afbrudt deres forløb.

  Eleverne på FGU fordeler sig således, i henhold til tidligere aktiviteter:

   

  9. klasse (inkl. specialskole)

  8

  10.klasse (inkl. specialskole)

  14

  Arbejde

  3

  EGU

  1

  Erhvervsuddannelse

  11

  HF

  1

  Ingen aktivitet*

  4

  Offentlig forsørgelse

  23

  Praktik i ungevejledningen

  2

  Produktionsskole

  22

  Virksomhedspraktik (VP)

  2

  VUC

  11

   

  *”Ingen aktivitet” dækker over unge hvor der ingen aktivitet er registret 1-3 måneder før de begyndte på FGU

   

  Indstilling

   

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54404, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ansøgning af puljemidler ved Socialstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommune har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage.

   

  Ansøgningen er et fælles projekt mellem Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret samt Tidlig Forebyggelse og har inddragelse af Myndighed på børneområdet.

   

  Projektet har til formål at forbedre den tidlige indsats for familier i sårbare og udsatte situationer. Projektet vil forbedre indsatsen gennem:

  • Et fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilier
  • En tværfaglig udvikling, der skal bidrage til mere sømløse overgange
  • Systematisk tidlig opsporing gennem anvendelse af ADBB (Alarm Distress BaBy scale)
  • Udbygning af indsatstrappen med de evidensbaserede tilbud COS-P (Circle Of Security – Parenting) og Marte Meo.

   

  Såfremt projektet opnår finansiering vil det bl.a. betyde, at alle gravide borgere vil blive tilbudt graviditetsbesøg, og der vil blive afsat ekstra tid i kontakten med borgerne, således at medarbejderne har mulighed for at komme i gang med de nye tilgange.

   

  Projektet omfatter kompetenceudvikling af samlet 40 medarbejdere ved Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret og Tidlig Forebyggelse. Der er ansøgt om 4,341 mio. kr. til projektet, som anvendes i perioden primo 2020 til ultimo 2022. Projektet indebærer ikke egenfinansiering fra Aabenraa Kommune.

   

  Der forventes svar på ansøgningen i december 2019.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-12-2019

  -

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson og Signe Bekker Dhiman