Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. januar 2020 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: OLD_bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: OLD_bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter stadig i henhold til tidsplanen, således at skolen kan begynde at indrette sig og tage de nye bygninger i brug i begyndelsen af januar 2020. Det ombyggede bygningsafsnit er taget i brug.

  Indvielse er fastlagt til at blive afholdt den torsdag 6. februar 2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Børnehuset er nu taget fuldt i brug.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Det detaljerede projektforslag vil foreligge i slutningen af februar 2020. Efter godkendelsen af dette vil rådgiverne fortsætte med udarbejdelsen af myndighedsprojekt, udbudsprojekt med mere.

  Tidsplanen for projektet følges, således at byggestart kan forventes af finde sted i

  oktober 2020 og ibrugtagning i januar 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  En overordnet tidsplan for projektet udarbejdes snarest med en konkretisering af muligheder og ønsker.

  Udbud af rådgivning og entreprenørydelser vil herefter blive foretaget i henhold til beslutningen vedrørende udbudsform.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  En overordnet tidsplan for projektet udarbejdes snarest, hvorefter udbuddet af rådgivning og entreprenørydelser vil blive foretaget i henhold til beslutningen vedrørende udbudsform.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Børn og Skole har sammen med Bolderslev Skole igangsat en proces, hvor de lokale interessenter i Bolderslev inddrages omkring en konkretisering af muligheder, ønsker og forventninger.

  En overordnet tidsplan for projektet udarbejdes snarest, hvorefter udbuddet af rådgivning og entreprenørydelser vil blive foretaget i henhold til beslutningen vedrørende udbudsform.

   

  Fjordskolen

  Der har i efteråret 2019 været indkøringsudfordringer med styringssystemerne til ventilationsanlæggene.

  Indkøringen af styringssystemerne til ventilationsanlæggene er afsluttet inden udgangen af 2019.

  Der har ikke været lokaler, der ikke opfylder gældende lovmæssige krav til temperatur- og CO2-niveau. Værdierne for CO2-niveauet ligger alle steder under 1000ppm.

  For at optimere driften hen over de forskellige årstider vil anlæggene dog skulle finjusteres i løbet af det næste år, hvilket Fjordskolen vil få hjælp til.

  Indstilling

  Børne og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretninger.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31447, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i december 2018 kommunens datacenterstrategi 2022 med det overordnede mål:

  ”Flere arbejdspladser og øget bosætning i Aabenraa Kommune afledt af datacentre”. 

   

  Datacenterstrategien opstiller seks delmål med tilhørende handlinger, herunder

  delmål 5: ”Aabenraa Kommune vil tiltrække og fastholde ledere, teknikere og bygningsarbejdere, der følger med byggeriet og driften af datacentrene”

   

  ”I forhold til dette delmål vurderes det at pasnings- og skoletilbud på engelsk og tysk vil være af stor betydning for både tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af den vigtige udenlandske arbejdskraft til datacentre og øvrige virksomheder med udenlandsk arbejdskraft.

  Det gælder danske og udenlandske familier med fokus på en international fremtid for deres børn og dem med internationale ophold bag sig.

  Det er Aabenraa Kommunes ambition at have et engelsk undervisningstilbud på grundskoleniveau, når det første datacenter sættes i drift, forventeligt i 2021. Det er samtidig ambitionen, at Aabenraa Kommune har et engelsk pasningstilbud.

   

  Aabenraa Kommune er allerede hjemsted for det tyske mindretals tysksprogede pasnings- og undervisningstilbud, som har en række børnehave- og folkeskoletilbud fordelt i hele kommunen samt et tysk gymnasium for hele Sønderjylland i Aabenraa by.

   

  • I 2019 afklares muligheder for at oprette en engelsk stue i en eksisterende daginstitution.
  • I 2019 afklares interessen blandt virksomhederne i Aabenraa Kommune for at støtte oprettelsen af en fri international grundskole.
  • I 2019 drøftes muligheden for at oprette et undervisningstilbud på engelsk i eksisterende friskoler eller privatskoler i Aabenraa Kommune.
  • I 2019 undersøges muligheden for oprettelsen af frikommuneforsøg med et engelsk spor i en eksisterende grundskole.
  • I 2019 tager Aabenraa Kommune initiativ til, at ungdomsuddannelserne drøfter oprettelse af undervisningstilbud på engelsk.”

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget var i juni 2019 på studietur til Billund, Vejle og Viborg.

  I forhold til international skole og dagtilbud indeholdt turen følgende besøg:

   

  • International School of Billund. Hvordan drives en international privatskole og hvordan er elevgrundlag.
  • Vejle Kommune. Erfaringer med international udskolingslinje
  • Viborg Kommune. International børnehavegruppe, Bulderby

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 17. september 2019 sagen vedr. opfølgning på datacenterstrategi, hvor det blev besluttet, at ”interessen for oprettelse engelsksproget dagtilbud og skole undersøges blandt virksomheder i Aabenraa Kommune inden udgangen af 2019”.

   

  I november er der foretaget en undersøgelse blandt virksomheder i Aabenraa Kommune, hvor de har haft mulighed for at besvare spørgsmål omhandlende virksomhedernes behov for engelsksprogede pasnings- og skoletilbud, samt interesse i at bidrage til en finansiering af en engelsksproget friskole.

   

  Spørgsmålene blev udsendt via en mail fra Business Aabenraa til 15 af Aabenraa Kommunes største virksomheder. Herudover blev spørgsmålene endvidere præsenteret i Business Aabenraas nyhedsbrev med henblik på at nå ud til et bredere udsnit af virksomheder i Aabenraa Kommune.

   

  Blandt de 15 virksomheder, som blev kontaktet via mail, oplevede én virksomhed et behov for engelsksprogede pasnings- og skoletilbud blandt både danske og udenlandske medarbejdere. Herudover var der en anden virksomhed, der fandt det interessant og relevant for Aabenraa Kommune med engelsksprogede pasnings- og skoletilbud, men dog ikke oplevede et behov blandt deres medarbejde. De resterende virksomheder gav ikke udtryk for, at der i deres virksomhed var et behov et engelsksproget pasnings- og skoletilbud. Blandt virksomhederne skyldes den manglende interesse, at virksomhederne ikke har ansat udenlandske medarbejdere eller at virksomhedernes udenlandske medarbejdere er pendlere.

   

  En enkelt virksomhed vendte tilbage på nyhedsbrevet og viste interesse for at indgå i en dialog med Aabenraa Kommune omkring finansieringen af en engelsksproget friskole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det videre forløb drøftes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Drøftet – For indeværende foretager udvalget sig ikke yderligere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2465, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode.

  Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

   

  Dialogmødet skal synliggøre de enkelte institutioner og give et indblik i de enkelte institutioners forhold og eventuelle problematikker.

   

  Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

   

  Udvalgets dialogmøde skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 3 dage til dialogmøderne i 2020.

   

  Følgende dage dialogmøder i 2020 foreslås:

   

  • Torsdag den 2. april 2020
  • Torsdag den 28. maj 2020
  • Torsdag den 19. november 2020

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at datoerne for dialogmøder godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57409, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en opdatering af dokumentet ”Aflastninger uden for hjemmet for børn og unge med handicaps - serviceniveau 2013 og frem”. Det foreslås erstattet af ”Serviceniveau for aflastning/afløsning for børn og unge med handicap”.

   

  Baggrunden for opdateringen er, at den nuværende udgave af dokumentet stammer fra 2013, hvor udgangspunktet var en reducering af serviceniveauet. Teksten fremtræder derfor i 2019 uaktuel og i øvrigt lidt uoverskuelig. Der er ikke sket ændringer i lovgivningen på området, og opdateringen vil ikke betyde ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om en sproglig/teknisk opdatering.

   

  Væsentlige ændringer ift. den nuværende udgave

  • Den første halvdel er omskrevet, så den passer til aktuel sprogbrug og afspejler formuleringer i lovteksten.
  • Teksten er blevet opdelt i afsnit med overskrifter af hensyn til overskueligheden.
  • Der er tilføjet et afsnit om opfølgning jf. Aabenraa-modellen.
  • De detaljerede vejledende serviceniveauer i den nuværende udgave er i den nye version erstattet af et afsnit om rammerne for aflastning. Begrundelsen er, at der sker en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, hvilket ikke matcher med en opdeling i grupper med vejledende serviceniveauer.
  • Serviceniveauet forholder sig til både aflastning og afløsning (aflastning foregår udenfor hjemmet, men afløsning foregår i hjemmet, hvor en afløser passer barnet/den unge)

   

  Ændringer af teksten er i vedhæftede bilag ”Aflastninger uden for hjemmet for børn og unge med handicaps - serviceniveau 2013 og frem” markeret med gult.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 44 jf. § 84, § 41 og § 52

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Serviceniveau for aflastning/afløsning for børn og unge med handicap” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Godkendt – med bemærkning om, at ”Serviceniveau for aflastning/afløsning for børn og unge med handicap” sendes til orientering i Handicaprådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57409, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en opdatering dokumentet ”Aflastningsforanstaltninger for hjemmeboende børn og unge med særlige behov”.  Det foreslås erstattet af ”Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov for støtte”.

   

  Baggrunden for opdateringen er, at det nuværende dokument stammer fra 2013, og at teksten fremtræder uaktuel. Der er ikke sket ændringer i lovgivningen på området, og opdateringen vil ikke betyde ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om en sproglig/teknisk opdatering.

   

  Væsentlige ændringer ift. den nuværende udgave

  • Titlen på dokumentet ændres, så det fremgår, at der er tale om et serviceniveau
  • Teksten er omskrevet, så den passer til aktuel sprogbrug og generelt afspejler formuleringer i lovteksten.
  • Teksten er blevet opdelt i afsnit med overskrifter af hensyn til overskueligheden.
  • De detaljerede vejledende serviceniveauer i den nuværende udgave er i den nye version erstattet af afsnit om kriterier for bevilling af aflastning og om rammerne for aflastningsforløb. Begrundelsen er, at der sker en konkret og individuel socialfaglig vurdering i hver enkelt sag, hvilket ikke matcher med en opdeling i grupper med vejledende serviceniveauer.
  • Dokumentet er opdateret ift. Aabenraa-modellen – se afsnittet om kriterier for bevilling af aflastning og om opfølgning.

   

  Ændringer af teksten er i vedhæftede bilag ” Aflastningsforanstaltninger for hjemmeboende børn og unge med særlige behov” markeret med gult.

   

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 52, § 55 og § 50

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov for støtte” godkendes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Godkendt med bemærkning om, at ”Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov” sendes til orientering i Handicaprådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39064, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en orientering om status på samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen skal udvalget i denne sag tage stilling til en justering af retningslinjerne.

   

  Baggrund

  Den nye dagtilbudslov fra 2018 indebærer, at kommunalstyrelsen skal fastsætte retningslinjer for

  • Samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen
  • Videregivelse af relevante oplysninger ved børnenes overgang fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud

   

  I januar 2019 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget (sag nr. 9) og Social- og Sundhedsudvalget (sag nr. 5) retningslinjer for samarbejdet – se bilag ”Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”. Samtidig blev der udtrykt ønske om at få en status på samarbejdet efter et år.

   

  Status

  Den systematiske overlevering af oplysninger fra sundhedsplejen er blevet forsinket på grund af udfordringer med at finde en sikker teknisk løsning, der kan håndtere overførsel fra Sundhedsplejens Novax-system direkte til Dagtilbuds KMD Institution. Der er nu fundet en anden løsning, som dog er administrativt tung. Det foreslås derfor, at der kun overleveres oplysninger fra sundhedsplejen til Dagtilbud i de tilfælde, hvor det faktisk er relevant - og ikke på alle børn. Det vil sige at der sendes besked til Dagtilbud i de tilfælde, hvor sundhedsplejersken ser særlige behov hos barnet, som kan kræve specielle hensyn i forbindelse med valg af dagtilbud og opstart i dagtilbud.

   

  Der er aftalt en fast procedure for besked fra Dagtilbud til sundhedsplejen om børn, der er hjemmepassede ved 1½ år, med henblik på at sundhedsplejen kan tilbyde et ekstra besøg.

   

  Sundhedsplejens besøg i dagtilbud er under implementering. I 2019 er besøgsordningen startet op 6 steder: Kongehøjens Børnehave, Børnehuset Bakkebo, Vuggestuen Kernehuset, Børnehaven Skovbrynet/Søndermosen og i Dagplejen i Kongehøjens distrikt og i Padborg. Hvert sted har der været tale om mellem 3 og 5 besøg.

  Besøgene har fundet sted i sammenhæng med projekt ”En bedre chance i livet”. Erfaringerne viser, at besøgene i høj grad bidrager til at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene. Det giver et stærkt afsæt for den videre implementering.  

   

  Forslag til justering af retningslinjerne

  Det har vist sig, at der kan være behov for løbende at kunne justere på de konkrete arbejdsgange i samarbejdet. Derfor foreslås det, at retningslinjerne fokuseres på de overordnede rammer, og at de konkrete arbejdsgangsbeskrivelser slettes.

  Se forslag til justerede retningslinjer i bilaget ”Forslag til reviderede retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”.

   

  Ændringer i forhold til den nuværende tekst er markeret med gult i bilaget ”Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen”.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 3 a

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at de reviderede retningslinjer godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Godkendt, med bemærkning om, at udvalget ønsker en status om 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42727, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

   

  Fra januar 2020 til og med juni 2024 investerer Aabenraa Kommune i alt tæt ved 31 mio. kr. i dannende undervisning og læring blandt elever og i kompetenceudvikling af alle lærere, vejledere og ledere i folkeskolerne.

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 9. oktober 2018 (sag nr. 193), at folkeskoleområdet søgte om at indgå i ”Universitetsskolen – dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv.”

  Investeringen er muliggjort gennem en tydelig strategisk prioritering af digitalisering i skolerne, gennem et tæt strategisk samarbejde med UC SYD om Universitetsskolen som metode og gennem en fælles en ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der i november 2019 bevilligede op til 9,4 mio. kr. til initiativet.

   

   

  Baggrund

  Efter en inddragende proces blandt ledere og medarbejdere i skolerne fra 2017 til 2018 og efter endt høring blandt skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet godkendte Byrådet den 27. juni 2018 strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Forud for Byrådets godkendelse af strategien havde Økonomiudvalget prioriteret i alt 15,1 mio. kr. til digitalisering i folkeskolen. Ud af det samlede beløb prioriterede Byrådet den 27. marts 2019 7 mio. kr. til kompetenceudvikling. Ud af de resterende 8,1 mio. kr. er der anvendt 5 mio. kr. til opgradering af udstyr på skolerne. For at fremme let og lige adgang til digitalisering for eleverne er de resterende 3,1 mio. kr. blandt andet anvendt til opgradering af it-infrastrukturen på skolerne samt til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier som f.eks. Micro:Bits og robotter.


  Aabenraa skal uddanne elever til en fremtid, som de selv skal definere og til jobs som endnu ikke eksisterer

  I IT og digitalisering i Folkeskolen defineres den strategiske udfordring ved, at digitalisering er med til at ændre vilkårene for at deltage i demokratiet, deltage i fællesskaber, for at lære, for at kommunikere og ikke mindst for uddannelses- og arbejdslivet. I et større perspektiv gør teknologien det muligt både at handle, kommunikere og have sociale relationer på trods af store afstande. På den måde får digitalisering også et globalt perspektiv. Det giver muligheder og udfordringer. Mange elever i folkeskolen vil komme til at bestride jobs, som endnu ikke eksisterer. På den led handler digitalisering derfor også mindre om teknologi og mere om mennesker.

   

  Derfor skal Aabenraa Kommune lykkes med at forberede eleverne på en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer.

   

  Universitetsskolen skal skabe dannende undervisning gennem fagene

  I forbindelse med udviklingen af IT og digitalisering i Folkeskolen undersøgte Aabenraa Kommune, hvilke kompetencer skoleelever forventes at behov for fremadrettet, og hvordan opgaven kunne løses. Undersøgelsen viste, at der indenfor såvel forskning og dansk universitetspraksis, internationale strømninger og almindelig lovgivning om folkeskolen ikke var meget tvivl om, hvilke kompetencer, der var påkrævet fremadrettet. For Aabenraa Kommune førte det til formuleringen af en strategisk ambition om netop at fremme en udvikling af elevernes kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. En strategisk ambition, der kræver kompetenceudvikling af lærere, vejledere og ledere i folkeskolen.

  Desværre fandtes der kun få svar på, ”hvordan” denne ambition kunne realiseres i klasseværelset. Dog er Bylderup Skoles deltagelse i Undervisningsministeriets tre-årige forsøg med teknologiforståelse et godt eksempel på arbejdet med at udvikle konkrete undervisningsmetoder omkring digitalisering i skolen. Bylderup Skole har siden 2018 deltaget i forsøget som én ud af 46 skoler i Danmark. Men forsøget var ikke muligt at skalere op på kommunalt niveau. Til gengæld har Aabenraa Kommune siden 2016 haft et tæt samarbejde med UC SYD om at udvikle Lyreskovskolen til Universitetsskole.

   

  Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse er et godt eksempel på et af de store skismaer i folkeskolens arbejde med digitalisering. Ud fra et nationalt perspektiv arbejdes der i forsøget med at afprøve forskellige måder at indføre teknologiforståelse på. Enten som selvstændigt fag eller som en integreret del i udvalgte, eksisterende fag. Bylderup integrerer undervisningen i fag på mellemtrinnet.

   

  Med Universitetsskolen som metodisk tilgang for elevernes læring og for den kommende kompetenceudvikling tager Aabenraa Kommune afsæt i fagene. Det bliver gennem fagene, at elevernes kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer skal udvikles. Primært gennem dansk og matematik.

   

  Fagdidaktisk kompetenceudvikling kræver forskning til styrkelse af en stærk efter- videreuddannelse af lærer og af læreruddannelsen

  At fremme stærke fagdidaktiske kompetencer blandt nuværende og kommende generationer af lærere kræver en mere forskningsbaseret læreruddannelse. I Universitetsskolen mødes skoleledere, lærere, undervisere på læreruddannelsen, forskere og lærerstuderende i et struktureret forløb, der rummer mere forskning og praksis end hidtil set. På den led henter Universitetsskolen som metode inspiration fra universitetshospitaler. Universitetshospitaler er karakteriseret ved, at behandlingen af patienter, uddannelsen af læger og forskningen er tæt forbundet. I Universitetsskolen styrker den tætte relation mellem undervisningspraksis på skolerne og forskningen ved UC SYD udviklingen af det fagdidaktiske arbejde. Både i skolen og i forskningen. Til gavn for eleverne. Til gavn for efter- og videreuddannelsen af nuværende lærere og til gavn for læreruddannelsen og kommende lærere.

   

  Den 15. januar 2019 offentliggjorde Styrelsen for Forskning og Uddannelse en evaluering af læreruddannelsen. I rapporten fremhæves Universitetsskolen som et godt eksempel på praksisnær og anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingssamarbejde målrettet folkeskolens behov.

   

  I Aabenraa kompetenceudvikles alle lærere, vejledere og ledere fra 2020 til 2024

  I Aabenraa Kommune kompetenceudvikles alle lærere, vejledere og ledere over de kommende 4,5 år. Da Universitetsskolen som metode tager afsæt i fagene, så er kompetenceudviklingen målrettet lærere, der enten ér eller som underviser som linjefagsuddannet i dansk eller matematik. Efter en rundspørge i sommeren 2019 har skolerne selv besluttet, om lærerne skal følge kompetenceudvikling i dansk eller matematik. Lærere, der ikke underviser i dansk eller matematik får også kompetenceudvikling, hvormed alle lærere i Aabenraa Kommune vil gennemgå kompetenceudvikling. Tilsvarende vil alle vejledere indenfor dansk, matematik og it gennemgå kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling af lærere og vejledere er planlagt til at starte efter sommerferien 2020. Den indledende kompetenceudvikling af ledere og afdelingsledere afvikles i foråret 2020.

   

  Lærere kan forvente ca. 73 timers kompetenceudvikling. Heraf er ca. de 45 timer konfrontationstimer i form af undervisning. Derudover er der ca. 3 timer til en opstartskonference, ca. 3 timer til en afslutningskonference, ca. 4 timer til skolevisitter og ca. 18 timer til undersøgelse og eksperimenter timer. I alt ca. 73 timer. Vejlederne kan forvente samme timeomfang til kompetenceudvikling som lærerne. Dog plus ca. 12 timer til et vejlederseminar. I alt ca. 57 konfrontationstimer og i alt ca. 85 timers kompetenceudvikling. Skole og afdelingsledere kan forvente ca. 24 konfrontationstimer.

   

  I det nye år vil Aabenraa Kommune og UC SYD i samarbejde med skoleledere udarbejde en specifik plan for, hvornår kompetenceudviklingen skal afvikles for de forskellige målgrupper på de forskellige skoler. For at forberede skole- og afdelingsledere på at kunne lede indsatsen afvikles kompetenceudviklingen for disse målgrupper allerede i foråret 2020. I forbindelse med denne planlægning besluttes det også, hvornår opstartskonferencen afholdes.

  Økonomi og afledt drift

  -         A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har den 21. november 2019 bevilliget et bebeløb på op til 9.4 mio. kr. til initiativet ”Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv”. Pengene er øremærket til Aabenraa Kommunes betaling for levering af kompetenceudvikling fra UC SYD.

  -         UC SYD bidrager til initiativet med timer til blandt projektledelse og forskning svarende til i alt ca. 1.5 mio. kr.

  -         Aabenraa Kommune bidrager til initiativet i form af medarbejdertimer fra lærere, vejledere og skoleledere samt til ledelse af initiativet. Aabenraa Kommunes andel svarer til en værdi på ca. 12.9 mio. kr. Derudover bidrager Aabenraa Kommune med de 7 mio. kr., som Byrådet den 27. marts 2019 prioriterede til kompetenceudvikling til IT og digitalisering. Pengene skal anvendes til blandt at sikre, at undervisning kan afvikles, når lærer og vejledere skal kompetenceudvikles (konfrontationstimer).

  -         I alt 30.8 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Undervisningsministeriet har imødekommet Aabenraa Kommunes ansøgning om midler til projektet ”Understøttelse af læselyst i folkeskolen”.

  Ministeriet har støttet projektet med 0,250 mio. kr. i perioden 2020/2022.

   

  Formålet med projektet  er at få flere stærke læsere, reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og i første omgang sætte fokus på læsning på mellemtrinnet.

  Som en del af projektet vil vi formidle budskabet: "Gode læseevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i alle fag, og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor god man er til det".

   

  Midlerne er givet til "Lystlæsning i fritiden understøttet af Pædagogisk Læringscenter (PLC)", bl.a. på baggrund af en svensk undersøgelse, som forskningsmæssigt viser, at skolebibliotekaren har en afgørende betydning for læring og læselyst

   

  Kommunen har kunnet søge 50.000 kr. pr. skole til maksimalt 5 skoler. Aabenraa Kommune har søgt midler til følgende 5 skoler:

  • Stubbæk Skole
  • Tinglev Skole
  • Felsted Skole
  • Løjt Kirkeby Skole
  • Fjordskolen

   

  Der var otte skoler der ønskede at deltage i udviklingsprojektet, så for at alle otte skoler kan deltage, støttes de tre skoler med midler fra Skole og Undervisning (Høje Kolstrup Skole, Børneuniverserne Hellevad og Ravsted).

   

  Videndeling i de eksisterende netværk, en læsefestival og en fælles afslutningskonference vil sikre, at erfaringerne fra læseindsatserne vil blive udbredt til de øvrige skoler i kommunen.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62862, Sagsinitialer: LMCH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” i dagtilbud.

   

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvoraf det bl.a. fremgår, at der i året 2019 er oprettet 60 nye 0-2 års pladser i kommunale og selvejende daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62875, Sagsinitialer: LMCH

  Sagsfremstilling

  Udvalget gives en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

   

  Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

   

  I Aabenraa Kommune er det besluttet, at forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation i særlige tilfælde, så barnet kan starte tidligere.

   

  Forvaltningen har i 2019 godkendt én ansøgning om dispensation.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 23.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39805, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 4. juni 2019 orienteret om ansøgning til Socialstyrelsens pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

   

  Formålet er, at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

  De forventede resultater for de støttede projekter er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

   

  Kravene til ansøgning er, at daginstitutionen har minimum 25 % børn, hvis forældre får

  • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller
  • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

  I Aabenraa Kommune er der 9 institutioner der opfylder kravene.

   

  Midlerne skal lægges oveni det vedtagne budget, og der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats.

   

  Aabenraa Kommune har nu modtaget tilsagn om tilskud til alle 9 institutioner på i alt 11,8 mio. kr. i perioden 1. oktober 2019 til 31. december 2022.

   

  De 9 institutioner er:

  Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet

  Børnehuset Bakkebo

  Børnehuset Blæksprutten

  Deutscher Kindergarten Rothenkrug

  Deutscher Kindergarten Pattburg

  Deutscher Kindergarten Jurgensgaard

  Nørrevangs Børnehave

  Vestermarkens Børnehus

  Vuggestuen Kernehuset

  Økonomi og afledt drift

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/279, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 3. december 2019, og Social- og Sundhedsudvalget  den 4. december 2019 orienteret om en ansøgning af puljemidler ved Socialstyrelsens pulje til screening og tidlige familierelaterede indsatser.

   

  Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret samt Tidlig Forebyggelse og har inddragelse af Myndighed på børneområdet.

   

  Projektet har til formål at forbedre den tidlige indsats for familier i sårbare og udsatte situationer. Projektet vil forbedre indsatsen gennem:

  • Et fælles kompetenceløft for medarbejdere tæt på småbørnsfamilier
  • En tværfaglig udvikling, der skal bidrage til mere sømløse overgange
  • Systematisk tidlig opsporing gennem anvendelse af ADBB (Alarm Distress BaBy scale)
  • Udbygning af indsatstrappen med de evidensbaserede tilbud COS-P (Circle Of Security – Parenting) og Marte Meo.

   

  Med projektet vil Aabenraa Kommune kunne tilbyde alle gravide borgere graviditetsbesøg, og der vil blive afsat ekstra tid i kontakten med borgerne, således at medarbejderne har mulighed for at komme i gang med de nye tilgange.

  Projektet omfatter endvidere kompetenceudvikling af samlet set 40 medarbejdere ved Sundhedsplejen, Familie & Ungecentret og Tidlig Forebyggelse.

   

  Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om 4,341 mio. kr. til projektet ”Et sundt fundament – barnets sundhed og trivsel i de første 1000 dage”, som afvikles i perioden primo 2020 til ultimo 2022. Projektet indebærer ikke egenfinansiering fra Aabenraa Kommune.

   

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev der afsat 0,4 mio. kr. til screeningsprojekt vedr. småbørn, med bemærkning om, at midlerne skulle overføres til cykelstipuljen, hvis Socialstyrelsen imødekom ovenstående ansøgning.

  I forbindelse med førstkommende bevillingskontrol i 2020 vil de 0,4 mio. kr. derfor blive overført til cykelstipuljen.

   

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64236, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen har imødekommet Aabenraa Kommunes ansøgning om midler til projektet ”Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge” sammen med Jammerbugt og Hvidovre kommune.

  Socialstyrelsen har støttet projektet med 4,0 mio. kr. i perioden 2020 til 2022.

   

  Børn skolegang udgør en væsentlig beskyttelsesfaktor for senere vanskeligheder og kan samtidig være en løftestang for en succesfuld anbringelse. Det er afsættet for arbejdet med at styrke anbragte børn og unges læringsmiljøer.

   

  I projektet er der tre centrale principper, som tilsammen tegner den fælles retning for de deltagende kommuners tværprofessionelle samarbejde om barnets læring og skolegang:

   

  • Positive forventninger til barnets faglige præstationer
  • Et ligeligt og samtidigt fokus på barnets faglige læring og sociale trivsel
  • Sammenhængende læringsmiljøer mellem skole og hjem.

   

  Principperne afspejler ambitioner, som er betydningsfulde for arbejdet med alle børns læring og trivsel og dermed for almene læringsmiljøer i bred forstand. Viden og praksiserfaringer indikerer imidlertid et behov for et skærpet fokus på principperne som retningsgivere for professionelle og nære voksne i det anbragte barns hverdagsliv. Det vil i nogle sammenhænge indebære et fagligt og kulturelt holdningsskifte, hvor anbragte børn og unge i højere grad mødes med faglige forventninger i lighed med andre børn samt møder en helhedsorienteret støtte, hvor faglige præstationer, læring og trivsel går hånd i hånd.

   

  Projektets indsatsmodel omfatter i alt otte elementer, som med afsæt i forskningsviden og praksiserfaringer mere konkret beskriver, hvordan deltagende kommuner vil arbejde med at udmønte principperne i praksis. Hensigten er dermed, at de faglige elementer tilrettelægges på en måde, så de kontinuerligt afspejler intentionerne i de tre principper.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60136, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har søgt, og er blevet godkendt til deltagelse i et rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen i 2020 om styrket inddragelse af børn og unge i egen sag.

   

  Rådgivningsforløbet skal bidrage til:

  • målrettet kvalitetsudvikling af den faglige praksis i relation til inddragelse af barnets perspektiv i sagsbehandlingen
  • målrettet strategisk og organisatorisk kvalitetsudvikling af praksis omkring inddragelse af barnets perspektiv i myndighedssagsbehandlingen og i samarbejdet på tværs af almen-, myndigheds- og udførerområdet
  • øget indsigt hos den enkelte rådgiver i egen praksis og udviklingsmuligheder i relation til inddragelse af barnets perspektiv

   

  Rådgivningsforløbet forankres i myndighedsområdet i Børn og Familie. Ansøgningen indebærer ikke økonomisk støtte.

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: OLD_bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-01-2020

  -