Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. februar 2020 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  -         Henvendelse fra Lyreskovskolen.

  -         Henvendelse fra Fjordskolen.

  -         Anlægsønske fra Stubbæk Børnehus.

  -         Netværksmøde den 5. februar 2020 med formænd og næstformænd fra skolebestyrelserne.

  -         Kommende dialogmøde med Løjt Børnehus.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Hærvejsskolen har nu taget de nye bygninger i fuldt brug, og har ikke længere aktiviteter på Vestergade 14 i Rødekro.

  Indvielsen afholdes torsdag den 6. februar 2020.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Børnehuset er taget fuldt i brug.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  I nært samarbejde med de to daginstitutioner, der skal samles i Børnehuset Mølleløkke i Bov forsætter arkitekterne med udarbejdelsen af det detaljerede projektforslag, der skal danne grundlaget for blandt andet myndighedsprojektet og udbudsprojektet.

  Den overordnede tidsplan følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagningen af det nye byggeri dermed til januar 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Anlægssager til igangsætning i 2020 er nu koordineret og prioriteret tidsmæssigt.

  Processen omkring planlægningen, brugerinddragelsen og projekteringen af byggeriet forventes hermed startet op medio maj 2020. Herefter vil byggeriet vil klar til ibrugtagning i slutningen af 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Anlægssager til igangsætning i 2020 er nu koordineret og prioriteret tidsmæssigt.

  Processen omkring planlægningen, brugerinddragelsen og projekteringen af byggeriet forventes hermed startet op sidst på året 2020, således at byggeriet kan tages i brug midt på året 2021.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Anlægssager til igangsætning i 2020 er nu koordineret og prioriteret tidsmæssigt. Opstarten af nedbrydningen forventes hermed at finde sted i begyndelsen af september 2020 og opstarten af ombygningen til en ny tumle- eller multisal i begyndelsen af oktober 2020.

  De nye faciliteter på skolen forventes herefter at kunne tages i brug i januar 2021.

   

  Fjordskolen

  Der følges løbende op på koordineringen af entreprenørenes indkøring af de mange ventilationsanlæg i bygningerne. Den samlede indsats vil være afsluttet med udgangen af uge 7, hvorefter alle anlæg forventes at køre som de skal.

  Indstilling

  Børne og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

  Jesper Juhl Kristensen, afdelingschef, Drift og anlæg deltog under punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63456, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, herunder i forhold til de nationalt og kommunalt opstillede mål.

  Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og fremlægges for kommunalbestyrelsen i lige år, hvor den skal vedtages inden 31. marts. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Udtalelsen foreslås indhentet ved at sende kvalitetsrapporten i høring hos skolebestyrelserne.

   

  Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sendte den 9. januar 2020 et udkast til en ny bekendtgørelse i høring. Her er der tilføjet yderligere krav til kvalitetsrapportens indhold. Høringsfristen er 3. februar 2020, og en ny bekendtgørelse vil først blive udstedt, når styrelsen har behandlet de indkomne høringssvar. Forvaltningen har været i kontakt med styrelsen, der ikke forventer, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten udskydes. Forvaltningen har derfor udarbejdet kvalitetsrapporten med udgangspunkt i udkastet til den nye bekendtgørelse med forbehold for, at der kan forekomme ændringer, når den nye bekendtgørelse udstedes.

   

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Det faglige niveau

  I 2018/19 var karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøver i de bundne prøvefag 6,6, hvilket var et fald på 0,2 fra 2016/17. I samme periode skete der en stigning på 0,9 %-point i andelen af elever med et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. I 2018/19 var andelen 91 % og opfyldte derfor ikke den kommunale målsætning om, at alle elever skal forlade folkeskolen med mindst 2 i dansk og matematik. I 2018/19 var andelen af elever, der aflagde alle afgangsprøver i 9. klasse, 94,7 %, hvilket var et fald på 1 %-point fra 2016/17.

  Fra 2014/15 til 2018/19 skete der en stigning på 0,1 i tysk skriftlig i 9. klasse, mens der skete et fald på 0,4 i tysk mundtlig.

  I de nationale test var målsætningen om 80 % med gode resultater ikke opfyldt i dansk, læsning eller matematik i 2018/19. Målsætningen om en højere andel af de allerdygtigste elever var samlet set opfyldt i både dansk, læsning og matematik, mens målsætningen om en lavere andel af elever med dårlige resultater kun var opfyldt på nogle enkelte klassetrin.

  For både afgangsprøver og de nationale test gælder det, at eleverne i kommunen samlet set klarede sig bedre end elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Fra 2016 til 2018 skete der en stigning på 8,3 %-point i andelen af elever, der påbegyndte en gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, mens der skete et fald på 4 %-point i andelen af elever, der havde påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 15 måneder. Aabenraa Kommune lever derfor delvist op til den nationale målsætning om, at flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

  Det er en national målsætning, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. I 2016 havde 79,5 % af ungdomsårgangen, der gik i 9. klasse i skoleåret 2009/10, gennemført en ungdomsuddannelse. Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. For Aabenraa Kommune forventes det på baggrund af modellen, at 77,7 % af ungdomsårgangen, der gik i 9. klasse i skoleåret 2017/2018, har fuldført en ungdomsuddannelse i 2024.

   

  Elevtrivsel

  I trivselsmålingen i 2019 var elevernes trivsel på niveau med eller 0,1 under niveauet for de foregående skoleår og landsgennemsnittet.

  Fra 2017 til 2019 skete der en stigning på 4,9 %-point i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevægede sig i timerne.

   

  Kompetencedækning

  Kompetencedækningen i Aabenraa Kommune lå stabilt i perioden 2016/17 til 2018/19. I 2018/19 var kompetencedækningen 90,7 %. Aabenraa Kommune opfylder dermed allerede nu den nationale målsætning for 2021 om 90 % kompetencedækning, men er et stykke fra den kommunale målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.

   

  Børn i almenområdet

  Andelen af Aabenraa Kommunes elever, der deltog i almenundervisningen, lå forholdsvist stabilt i perioden 2016/17 til 2018/19, dog med et mindre fald på 0,8 %-point, således at 92,7 % af eleverne i 2018/19 deltog i almenundervisningen.

   

  Klagenævnet for Specialundervisning afsluttede i 2018 tre klagesager vedrørende Aabenraa Kommune. To af klagerne vedrørte folkeskole, mens en vedrørte STU. En af klagerne blev behandlet. Denne klage vedrørte folkeskole. Klager fik ikke medhold i klagen.

   

  Styrkelse af den understøttende undervisning

  16 skoler har fået godkendt afkortning af undervisningstiden for skoleåret 2019/20, jf. folkeskolelovens § 16 b eller d. Skolerne har anvendt de frigjorte ressourcer til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.

  Ressourcerne, der er blevet frigjort ved reduktionen af undervisningstiden i indskolingen som følge af ændringerne af folkeskolen i maj 2019, er på de enkelte skoler blevet benyttet til to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, færre elever pr. underviser og øget tid til planlægning og opfølgning på den understøttende undervisning.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a.

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

  Høring/udtalelse

  Kvalitetsrapporten vil blive sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden 5. til 26. februar. Kvalitetsrapporten, inkl. høringssvar, fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. marts og for Byrådet til endelig behandling d. 25. marts 2020.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57525, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 27. september 2016 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler. Retningslinjerne var udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Skole og Undervisning med udgangspunkt i bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen af 23. juni 2014.

   

  Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen i kraft, som Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om den 12. november 2019. Den nye bekendtgørelse følger af lovændringer, der blandt andet betyder, at skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunen, når en elev har ulovligt fravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, og at kommunen i forlængelse heraf skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen for ét kvartal.

   

  Forvaltningen har med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse udarbejdet forslag til opdaterede retningslinjer. Retningslinjerne beskriver, hvordan bekendtgørelsen udmøntes i praksis i Aabenraa Kommune, og udgør den overordnede ramme for håndtering af elevers fravær på Aabenraa Kommunes folkeskoler. Retningslinjerne indeholder henvisninger til Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til bekendtgørelsen og anden relevant lovgivning.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de opdaterede retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3329, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Felsted Centralskole har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2020.

   

  I skolebestyrelsen for Felsted Centralskole er der 7 forældrerepræsentanter.

   

  Skolebestyrelsen ønsker forskudt valg, således at der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 4 forældrerepræsentanter for en 4-årig periode. Der vil ved næstkommende valg til skolebestyrelsen skulle vælges 3 forældrerepræsentanter.

   

  Begrundelsen for ansøgningen er, at skolebestyrelsen ønsker at sikre, at der ikke sker en meget stor eller fuldstændig udskiftning af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen hvert fjerde år.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag.nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Strukturen blev, efter høring i dagtilbuddene, besluttet ud fra følgende overordnede principper:

  • Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige.
  • Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik.
  • Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn.
  • Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder.
  • Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering.
  • Gerne en central placering i forhold til skolen.

   

  De besluttede strukturændringer i de fem områder er:

   

  Rødekro

  Beslutning: Der etableres en integreret institution i Rødekro, placeret ved Hærvejsskolen.

  Status: Den 29. august 2019 blev institutionen Børnehuset Fladhøj indviet.

   

  Aabenraa Syd

  Beslutning: Der etableres en integreret institution i Aabenraa Syd, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

  Status: Placering har været drøftet, men er ikke besluttet.

   

  Høje Kolstrup

  Beslutning: Der etableres en integreret institution på Høje Kolstrup, der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke.

  Status: Ikke igangsat.

   

  Tinglev

  Beslutning: Der etableres en integreret institution i Tinglev i nærheden af skolen, som erstatning for Børnehaven Sønderskov og Børnegården Nørreager.

  Status: Ikke igangsat.

   

  Padborg

  Beslutning: Der etableres en integreret institution i Padborg.

  Status: Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort ultimo 2021. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus.

   

  Økonomi og afledt drift

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2016 blev der indarbejdet et besparelseskrav på 3 mio. kr. som følge af strukturgevinster ved implementering af dagtilbudsstrukturen.

  Da strukturen efter planen skulle være fuldt indfaset i 2019 var besparelseskravet i 2017 - 1. mio. kr., i 2018 - 2 mio. kr. og i 2019 og derefter 3 mio. kr.

   

  Implementeringen af dagtilbudsstrukturen er blevet udskudt hvilket har betydet, at der budgetmæssigt er kompenseret med henholdsvis 1 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

  Den nye daginstitution i Aabenraa Syd indgår i besparelseskravet med 0,6 mio. kr. fra 2018.

   

  Primo 2020 er status på besparelsespuljen 0,4 mio. kr. i 2020, og 1,4 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at status drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Barndomshjemmet er et af Aabenraa Kommunes tilbud til anbragte børn, der organisatorisk ligger under Rønshoved Skolehjem.

   

  Barndomshjemmet er et bosted for børn ned til fire år, som skal kunne bo på stedet deres barndom ud, og skal fungere som børnenes hjem.

  Generelt arbejdes der ud fra Rønshoved Skolehjems værdigrundlag, men specifikt for Barndomshjemmet skal det kunne inddrage børnenes familier, og lade forældrene følge og være en del af børnenes liv, så meget som børnene og deres fælles forhold magter.

  Børnene skal lære stabile relationer blandt voksne ved, at medarbejderne ser deres opgave som en livsopgave. Det vil blandt andet sige, at der stræbes efter at deres ansættelser skal være langvarige og medarbejderne skal præges af en forståelse af at de skaber livslange kontakter til børnene.


  Barndomshjemmet er placeret i en stor gammel villa i Aabenraas midtby, hvor der er plads til fem børn.

   

  Der har indtil nu været fire børn i Barndomshjemmet, men der ønskes, at et barn yderligere kan visitereres til tilbuddet.

  Der er derfor beregnet en ny mellemkommunal takst.

   

  Kr./døgn

  Godkendte takster 2020 (4 pladser)

  Ny beregning 2020

  (5 pladser)

  Ændring

   

  3.165

  3.050

  -115

   

  Den nye takst er gældende fra 1. januar 2020.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten for Barndomshjemmet pr. 1. januar 2020 på 3.050 kr./døgn godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/665, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I foråret 2020 afholdes der forskudte valg til skolebestyrelserne på de skoler, der har fået godkendt dette, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 12 og § 4 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et rammeforslag til en tidsplan for afvikling af valgene.

   

  Ved hver skole oprettes der en skolebestyrelse, og kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens §§ 42-43. Reglerne for skolebestyrelsesvalg i Aabenraa Kommune er beskrevet i bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler.

   

  I Aabenraa Kommune er ansvaret for valg til skolebestyrelsen delegeret til de siddende skolebestyrelser som besluttet af Byrådet den 26. marts 2014.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et rammeforslag til en tidsplan for afvikling af forskudte valg til skolebestyrelserne i foråret 2020. Det er forsat de enkelte skolebestyrelsers ansvar at gennemføre valget på den enkelte skole.

   

  Følgende skoler afholder forskudte valg:

  • Bolderslev Skole.
  • Bylderup Skole og Børnehus.
  • Fjordskolen.
  • Genner Univers.
  • Hellevad Børneunivers.
  • Hjordkær Skole.
  • Hærvejsskolen.
  • Høje Kolstrup Skole.
  • Kliplev Skole.
  • Kollund Skole og Børnehus.
  • Kongehøjskolen.
  • Lyreskovskolen.
  • Ravsted Børneunivers.
  • Tinglev Skole.
  • Varnæs Skole.

   

  Derudover har Felsted Centralskole ansøgt om at kunne afholde forskudte valg (se anden sag på denne dagsorden). Hvis ansøgningen godkendes, vil Felsted Centralskole ligeledes afholde forskudte valg til skolebestyrelsen fra foråret 2020.

   

  Efter Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. februar 2020 vil forskudte valg til skolebestyrelserne på de pågældende skoler blive annonceret generelt i den lokale presse. Specifik information om valget på de enkelte skoler annonceres på skolernes hjemmesider.

   

  De nye skolebestyrelsesmedlemmer tiltræder d. 1. august 2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Alle landets kommuner er blevet enige om at give Dronning Margrethe en fælles gave i anledning af hendes 80-års fødselsdag, den 16. april 2020.

  Gaven består i, at:

  • Alle 98 kommuner bidrager hver med ét maleri lavet af elever i 3. klasse.
  • To 3. klasses elever fra hver kommune – én dreng og én pige – deltager i en ceremoni på Christiansborg Slot den 15. april 2020, hvor dronningen ser malerierne sammen med børnene.

  Hvert motiv skal indeholde frie fortolkninger af to motiver: Dronning Margrethe og ét vartegn fra kommunen.

  Alle 98 malerier vil blive indrammet, efter de er samlet i Kommunernes Landsforening (KL).

   

  Kommunerne beslutter selv, hvordan maleriet bliver malet så længe det males af en eller flere elever i 3. klasse.

  Ligeledes er det op til den enkelte kommune, hvordan der vælges én pige og én dreng til at deltage i ceremonien.

   

  I Aabenraa Kommune vil der blive udvalgt én 3. klasse på en skole, der skal male et maleri, og blandt eleverne i klassen vælges de to elever, der skal præsentere maleriet for Dronningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52629, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om virksomhedsaftalerne for dagtilbud 2020.

   

  I forbindelse med indgåelsen af virksomhedsaftaler for 2020, har samtlige dagtilbud forholdt sig til de politisk besluttede indsatsområder:

   

  • Implementering af en målrettet sprogpraksis med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på Sproget.
  • Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.


  Derudover har hvert dagtilbud udformet en forandringsmodel over eget indsatsområde, med baggrund i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

   

  For 2020 er følgende indsatsområder besluttet:

  • Udarbejdelse af strategi på dagtilbudsområdet, som sætter rammer og retning for den digitale udvikling i dagtilbud.
  • Implementering af en målrettet sprogpraksis med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på Sproget.

   

  Virksomhedsaftalerne og dagtilbuddenes arbejde med indsatsområderne er drøftet til dialogsamtaler mellem dagtilbudschef, pædagogisk konsulent og dagtilbudsledere.

   

  I drøftelserne er der lagt særlig vægt på delmål og mål.

   

  Dagtilbuds arbejde med indsatsområderne:

   

  Implementering af en målrettet sprogpraksis med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på Sproget.

   

  For at understøtte og videreudvikle dette indsatsområde er der i 2019 iværksat kompetenceudvikling i form af indføringskurser for nye medarbejdere og opfølgningskurser for øvrige, samt sparringsbesøg i praksis af udviklingskonsulenten.

   

  Indsatsområdet fortsætter i 2020 og understøttes fortsat.  

   

  I virksomhedsaftalerne lægger dagtilbuddene særlig vægt på at,

  -         se tegn på børnenes sproglige udvikling,

  -         have en målrettet sprogpraksis,

  -         bruge sprogvurderingerne aktivt og

  -         inddrage forældrene i at støtte barnets sproglige udvikling.

   

  Dagtilbuddene angiver i højere grad end tidligere, at de anvender metoder til at følge sprogarbejdet og sprogudviklingen.

   

  9 dagtilbud fastholder – mere eller mindre – målene fra 2019 for 2020. De begrunder dette med, at det er en ny børnegruppe og det er en gentagende proces.

   

  Dagtilbud udvikler viden om meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.

   

  I virksomhedsaftalerne lægger dagtilbuddene særlig vægt på, at

  -         Pædagogikken er og skal være i centrum. Det betyder bl.a., at

  • Teknologien skal inddrages, hvor det giver mening og understøtte arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan (mere læring, mindre underholdning).
  • Teknologien skal være et ekstra redskab til at understøtte trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  -         Teknologien kan bidrage til at se barnets perspektiv.

  -         De pædagogiske medarbejdere har en vigtig rolle i børns brug af teknologi. Det betyder, at

  • De skal gå foran, ved siden af og bag ved barnet.
  • De pædagogiske medarbejdere skal have viden om teknologi i dagtilbud og lyst til at omsætte det i praksis.
  • De skal lege, eksperimentere og gå på opdagelse sammen med børnene.

   

  Der er et generelt ønske om inspiration til dette arbejde og til kompetenceudvikling af medarbejdere.

   

  Eget indsatsområde med baggrund i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

   

  Dagtilbuddenes afsæt for dette arbejde, er meget forskellige og spænder over alt fra leg, læringsmiljø, børneperspektiver til hverdagsrutiner og evalueringskultur.

   

   

  Virksomhedsaftalerne er tilgængelige på medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23222, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på flere pædagoger i Nygade Børnehave og Aabenraa Børnehus. Udvalget blev den 6. august 2019 (pkt. 134) orienteret om status på udviklingen og ønskede en ny status primo 2020.

   

  Nygade Børnehave og Aabenraa Børnehus har fået midler fra Socialstyrelsens pulje til ”Flere pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner” Det drejer sig om hhv. 1,9 mio. kr. til Nygade Børnehave og 2,4 mio. kr. til Aabenraa Børnehus i perioden fra september 2018 til og med august 2021.

   

  De to institutioner har haft ansat ekstra pædagoger for midlerne siden september 2018.

   

  Puljens formål er, at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

   

  Institutionerne har i foråret 2019, guidet af Team Dagtilbud i Socialstyrelsen, udarbejdet en forandringsmodel for deres arbejde med at mindske betydningen af negativ social arv for børn i udsatte positioner. I forandringsmodellen har de beskrevet ønskede resultater på kort, mellemlang og lang sigt.  

   

  En status fra de to institutioner er, at de har fået en bedre kontakt med forældrene og i højere grad har mulighed for at understøtte børn i udsatte positioners behov.

   

  De opsatte mål på kort sigt i forandringsmodellen er opnået og i resultaterne ses der bl.a. at:

  • der er opnået et øget forældresamarbejde med daglig kontakt
  • flere forældre deltager i institutionernes arrangementer
  • de arbejder oftere med børnene i mindre læringsgrupper og kan derfor i højere grad målrette aktiviteterne til det enkelte barns behov
  • de voksne guider i højere grad børnene i, hvordan man leger og inddrager sproget, i de mindre grupper. De ser tegn på, at børnene oftere tager initiativ til leg og selv løser små konflikter.

   

  De to institutioner fortsætter det målrettede arbejde med udgangspunkt i forandringsmodellernes langsigtede mål.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28484, Sagsinitialer: OLD_KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om underretninger indgivet om et barn eller en ung i 2019. Disse ses i forhold til modtagne underretninger i 2016, 2017 og 2018.

   

  Der er i 2019 indgivet 1633 underretninger omhandlende 981 børn og unge. Hermed er antallet af modtagene underretninger samt antallet af børn og unge, som der modtages underretninger om, steget. Antallet af underretninger dækker over underretninger modtaget i Aabenraa Kommune fra såvel professionelle, private personer samt underretninger modtaget som mellemkommunale underretninger fra andre kommuner.

   

  Underretningstallet for et givent år kan ændre sig bagudrettet som følge af, at kommunen modtager sager fra andre kommuner, hvorefter eksisterende underretninger i disse sager tæller med i Aabenraa Kommunes interne opgørelse. Når Danmark Statistik årligt opgør kommunernes underretningstal, opgøres dog kun underretninger, der oprindeligt er modtaget og oprettet i de enkelte kommuner.

   

   

  2019

  2018

  2017

  2016

  Antal unikke personer

  981

  789

  671

  725

  Antal underretninger

  1633

  1385

  1105

  1271

  -      Piger

  774

  683

  536

  666

  -      Drenge

  859

  702

  569

  605

   

  Det er fortsat i høj grad professionelle, der underretter. Heraf er der især modtaget mange underretninger fra skoler, politi, tandplejere og daginstitutioner/dagplejer. Herudover er der ligeledes modtaget mange underretninger fra anonyme og familie.

   

  I 2019 er der særligt modtaget flere underretninger fra politi, anonyme, tandplejen og andre kommunale afdelinger end tidligere.

   

  Der er ligesom tidligere år en overvægt af underretninger om børn og unge i skolealderen (7-17 år). Samtidigt er andelen af underretninger om børn i 0 til 3 årsalderen dog steget væsentligt over de senere år. Ligesom i 2017 og 2018 er der modtaget flest underretninger omhandlende drenge i 2019.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder en række bestemmelser, bl.a. om at forældrenes ansvar for at varetage den daglige omsorg, overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne, samt bestemmelser om rusmiddeltestning med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og børn, der er fyldt 12 år.

   

  Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder, skal indberettes til Socialtilsyn Syd og til den anbringende kommune.

  Institutionslederen sender løbende eller ved månedens udgang indberetningsskemaer om magtanvendelser til både Socialtilsyn Syd og til forvaltningen. Forvaltningen registrerer og forholder sig som driftsherre til indberetningen af magtanvendelsen.

  Der er i 2019 indberettet et tilfælde af magtanvendelse, hvor institutionslederen på Rønshoved Skolehjem har vurderet, at magtanvendelsen var ulovlig.

   

  I 2019 er der indberettet 74 magtanvendelser, hvilket er et fald i forhold til 129 indberetninger for 2018.

  Forvaltningen vurderer, at faldet særligt skyldes et øget fokus på at undgå magtanvendelser blandt personalet

  Forvaltningen vil løbende have fokus på, om der på institutionerne kan gøres en særlig indsats i forhold til generelle arbejdsmetoder for at minimere brugen af magt, men også i forhold til det enkelte barn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2088, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Overordnede opgaver og målsætninger i 2019 var Børn og Skoles fokuspunkter for året 2019, som blev fremlagt for udvalget på mødet den 5. februar 2019.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger er den sammenhængende børne- unge- og familiepolitik, Sund Opvækst.

   

  Efter behandling i udvalget fremlægges statusnotatet i relevante MED-udvalg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2088, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger Børn og Skole forventer at arbejde med i 2020.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger er den sammenhængende børne- unge- og familiepolitik, Sund Opvækst.

   

  De overordnede opgaver og målsætninger 2020 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger bl.a. af virksomhedsaftaler.

   

  Oversigten fremlægges efterfølgende i de relevante MED-udvalg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-02-2020

   

  -

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen