Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. maj 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60846, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Af Aabenraa Kommunes budgetforlig 2020 fremgår det, at der er afsat 0,55 mio. kr. i 2020 til at afdække mulighederne og kvalificere en investeringsmodel omkring inklusion på folkeskoleområdet.

  Dette udmøntes i en ekstern analyse af specialundervisningsområdet.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. december 2019 kommissoriet for analysen og at der indgås en aftale med en ekstern leverandør om udarbejdelse.

   

  Arbejde med udarbejdelsen af analysen er nu afsluttet, og konsulentfirmaet vil på mødet fremlægge resultatet.

   

  Den 17. september 2019 blev Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om elevtal i folkeskolerne pr. 5. september 2019. Af orienteringen fremgår det, at andelen af elever i specialtilbud i 2019 er på 7,4 pct., mens den i 2018 var på 6,9 pct. Det betyder, at der af den samlede budgetramme til skoleområdet bruges flere midler på specialområdet og dermed færre på almenområdet.

   

  Tendensen med øgede udgifter til specialområdet ses også på landsplan. Tendensen bekræftes af en rapport fra Social og Indenrigsministeriet fra september 2019.

   

  Mens der er brugt flere midler på specialområdet, er almenområdet blevet udhulet over de senere år. Også i Aabenraa Kommune. Derfor er der behov for at styrke almenområdet.

   

  .

   

  Resultatkrav til analysen og afrapporteringen

  Analysen og afrapporteringen skal omfatte følgende:

  • en benchmarking mellem Aabenraa Kommune og et antal sammenligningskommuner på almen og specialområdet indenfor folkeskoler.

   

  Derunder analyse af og forslag til evt. justering af:

  • kommunens visitationspraksis, herunder den organisatoriske sammensætning
  • specialtilbuddenes takststruktur
  • kommunens organisering af specialundervisningstilbud
  • snitfladerne mellem specialområdet og almenområdet
  • hvordan elever i visiterede specialtilbud kommer tilbage til almenområdet
  • PPR´s rolle i forhold til en styrkelse af almenområdet
  • Aabenraa Kommunes fordelingsmodel, der tager afsæt i styringsforudsætningerne på både specialområdet og almenområdet
  • muligheder for at ændre på det nuværende serviceniveau til gavn for almenområdet.

   

  Analysen og afrapporteringen skal således anvise muligheder for at styrke kvaliteten af Aabenraa Kommunens almenområde og derunder frigøre ressourcer på kort og på langt sigt på specialundervisningsområdet. Det skal ske ved at:

   

  • anvise muligheder for at styre og optimere økonomien på specialområdet
  • identificere og beskrive bedste praksis og derigennem komme med forslag til nye arbejdsgange, som kan skabe effektiviseringer samt et forbedret grundlag for tilrettelæggelsen af den fremtidige styring og udvikling af specialundervisningsområdet.

   

  Rapporten er vedlagt sagen.

  Indstilling

   

  Børn og Skole indstiller,

  at resultatet af analysen tages til efterretning, og

  at den videre proces drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  1. at – Taget til efterretning
  2. at -Drøftet
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  • Henvendelse fra Lyreskovskolen
  • Henvendelse fra Løjt Børnehus
  • Møde i dialogforum med skolebestyrelserne i maj aflyses
  • Dialogmøderne den 28. maj 2020 aflyses
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Der pågår stadig opfølgende arbejder og udbedringer. Anlægsregnskabet er derfor endnu ikke afsluttet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Anlægsregnskabet afsluttes samtidig med anlægsregnskabet for Hærvejsskolens byggeri.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Rådgiverne har forelagt det detaljerede projektforslag.

  Projektforslaget gennemgås og tilrettes nu meget detaljeret i samarbejde sammen med daginstitutionerne.

  Den overordnede tids- og procesplan følges fortsat, således at byggestart kan forventes af finde sted i oktober 2020 og ibrugtagningen af det nye byggeri dermed til januar 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Der er nu nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skolens ledelse, skolens medarbejdere, KME samt Børn og Skole, og der er udarbejdet en overordnet tids- og procesplan for projektet. Ifølge denne startes projektet i 2020 og afsluttes ved årsskiftet 2021-2022.

  På Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2020 blev udbudsform og tildelingskriterier besluttet.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  En revideret tids- og procesplan er under udarbejdelse i henhold til beslutningen vedrørende periodisering af anlægsprojekter taget på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020, hvor det blev besluttet at opstart af byggeprojektet skal ske i 2020.

  På Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2020 blev udbudsform og tildelingskriterier besluttet.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Opstart af projektet sker i 2020, og en tids- og procesplan er under udarbejdelse. På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020 blev udbudsform og tildelingskriterier besluttet.

   

  Fjordskolen

  Der er nu gennemført et nødvendigt brugerkursus og finjustering af ventilationsanlæggene, som fungerer tilfredsstilende.

  Fjordskolen har endvidere fået foretaget en gennemgribende hovedrengøring med anvendelse af et støvbindende rengøringssystem, og der opleves en forbedring af luftkvaliteten.

  Efter en indkøringsperiode foretages målinger og udarbejdelse af dokumentation for indeluftens kvalitet.

  Indstilling

  Børne og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14675, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020, for udvalgsområdet, i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er, at der ikke søges tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen og budgettet forventes samlet set overholdt. Der vedlægges bilag med sammenfattende opmærksomhedspunkter på alle politikområder.

   

  Af budgetomplaceringer kan nævnes at der budgetomplaceres i alt 1,655 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af merudgifter til barselspuljen.

  Der er ingen budgetomplaceringer indenfor udvalget ved denne bevillingskontrol.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Der er ingen tillægsbevillinger, med påvirkning af kassebeholdningen i bevillingskontrollen, hvorfor denne sag udgår.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2) med noter til de enkelte politikområder. Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4).

   

  Endelig er der vedlagt en status på udvalgets igangværende afviklingsplaner (bilag i6).

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14675, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på driften, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Af tillægsbevillingsansøgninger herunder kan nævnes, at der budgetomplaceres i alt 1,655 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af merudgifter til barselspuljen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 udviser følgende ansøgninger om negative tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ansøgninger *)

  TB 2020

  RK 2021-24

  Note

  Skole og undervisning: Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspuljen.

  -960

   

   

  Dagtilbud: Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspuljen.

  -401

   

   

  Børn og familie: Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspuljen.

  -294

   

   

  Ansøgninger i alt

  -1.655

   

  -

  *) + = budgetforhøjelse/finansieres af andre udvalg og - = budgetreduktion/omplaceres til andre udvalg 

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede notebilag B2.

   

  Indstilling

  Børn & Skole indstiller,

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling i 2020 på 1,655 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg (netto 0), godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14675, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på anlæg.

   

  Der søges ikke om tillægsbevillinger ved denne bevillingskontrol.

   

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er der følgende anlægsprojekter i budget 2020.

   

  Anlægsprojekt

  TB i 2020 *)

  Note

  Ny dagtilbudsstruktur, Aabenraa Syd

   

  1

  Børnehuset Mølleløkke

   

  2

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

   

  3

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

   

  4

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

   

  5

  Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/Terapibassin

   

  6

  Digitalisering i Folkeskolen

   

  7

  Dagtilbudsstruktur Rødekro (Børnehuset Fladhøj)

   

  8

  Hærvejskolen

   

  9

  Færdiggørelsesarbejder 2019

   

  10

  Visioner for Løjt Børnehus

   

  11

  Anlæg i alt

   

   

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

   

   

   

   

  Som bilag er vedhæftet noter med statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter.

   

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14857, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 3. marts 2020 budgetproceduren for 2021 – 2024 og udmeldte herefter en ramme til de stående udvalg for budget 2021 – 2024, som indeholdt en reduktion af serviceudgifterne på 1% ligeligt fordelt på udvalg.

   

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag, som skal afleveres senest den 9. juni 2020.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 10. marts 2020 håndteringen af rammereduktionen på 1% af serviceudgifterne svarende til 10,12 mio. kr.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede at anmode forvaltningen om udarbejdelse af et handlekatalog på minimum 2% af rammen for at løse rammebesparelsen på 1%.

   

  Børn og Skole har på denne baggrund udarbejdet vedlagte materiale:

   

  • Oversigt over handlekatalog med rammereduktioner svarende til 2,3% af serviceudgifterne
  • Noter til handlekatalog fordelt på politikområder, med rammereduktioner svarende til 2,3% af serviceudgifterne.

   

  Økonomi og afledt drift

  Børne- og Uddannelsesudvalgets serviceramme fremgår af nedenstående tabel. Regnskab 2019 er i 2019-priser. Budget 2020-2024 er i 2020-priser.

   

  Der er ikke indarbejdet demografiændringer fra 2021 og frem.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023-24

  Skole og Undervisning

  594.304

  599.846

  592.091

  591.332

  591.804

  Dagtilbud

  239.515

  247.273

  246.366

  247.509

  247.388

  Børn og Familie

  163.944

  166.959

  169.515

  169.588

  169.588

  I alt serviceudgifter

  997.763

  1.014.078

  997.856

  998.313

  998.664

  1% rammereduktion

   

   

  -10.116

  -10.116

  -10.116

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag drøftes og prioriteres.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8897, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til afholdelse af nationale test på folkeskolerne i Aabenraa Kommune.

   

  Politisk aftale og lovændringer vedrørende nationale test

  10. marts 2020 blev udvalget orienteret om en politisk aftale om de nationale test indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance d. 21. februar 2020.

  Aftalepartierne er for skoleåret 2019/20 enige om, at:

  • Den enkelte skole i skoleåret 2019/20 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
  • Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test, så kommunerne får et nationalt sammenligningsgrundlag at måle deres klasser, klassetrin og skoler op imod.
  • De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne, fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.
  • Skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med forældrene, f.eks. ved skole-hjem-samtaler.

  Folkeskoleforligskredsen har i forlængelse af aftalen aftalt at udvide udvælgelsen af de 20 procent ringest præsterende skoler til også at omfatte skoler uden overbygning, der udvælges på baggrund af deres resultater i nationale test i dansk, læsning og matematik i 6. klasse.

   

  Derudover er aftalepartierne enige om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af testsystemet i løbet af 2020, så de obligatoriske nationale test kan gennemføres fra skoleåret 2020/21, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Endelig er aftalepartierne enige om inden udgangen af 2020 at aftale et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som skal træde i kraft hurtigst muligt.

   

  Et lovforslag, der udmønter aftalens initiativer ved ændringer i folkeskoleloven, blev vedtaget i Folketinget d. 24. marts og trådte i kraft d. 14. april 2020.

   

  Skolerne, der er udtaget til at gennemføre nationale test som en del af et repræsentativt udsnit eller på grund af skolens resultater i dansk og matematik, har modtaget brev herom d. 25. marts. I Aabenraa Kommune drejer det sig om i alt 11 skoler, der er udtaget til at gennemføre nationale test på alle eller bestemte klassetrin.

   

  De obligatoriske nationale test omfatter test i dansk, læsning (2., 4., 6. og 8. klassetrin), matematik (3., 6. og 8. klassetrin), engelsk (4. og 7. klassetrin) og fysik/kemi (8. klassetrin).

   

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at kommunalbestyrelsen som led i fastlæggelsen af mål og rammer for skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., kan træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, medmindre de bliver det pålagt.

   

  I strategien for folkeskoleområdet ’Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan’, der dækker perioden 2015-2020, vedrører tre af de seks strategiske mål elevernes resultater i de obligatoriske nationale test i dansk og matematik. For at kunne leve op til disse tre mål og færdiggøre arbejdet med strategien skal alle kommunens folkeskoler gennemføre de nationale test i dansk og matematik i 2020.

   

  Afholdelse af nationale test

  For de nationale test er der en testperiode efterfulgt af en fraværsperiode, hvor testene kan gennemføres. Testperioden for de nationale test var 1. marts til 30. april. Fraværsperioden var oprindeligt fastsat til 18. maj til og med den 4. juni. Børne- og Undervisningsministeriet har dog besluttet at forlænge fraværsperioden, så den løber fra 1. maj til og med d. 19. juni.

   

  Testopgaverne til de nationale test er fortrolige, jf. folkeskolelovens §55b. Det må således kun være eleven (og ikke f.eks. også dennes forældre eller andre), der ser opgaverne. Der er samtidig regler for brug af hjælpemidler ved testene, og eleverne må ikke kommunikere med hinanden eller udenforstående under testen. For at sikre at reglerne om fortrolighed, hjælpemidler mv. overholdes, anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at eleverne aflægger test på skolen og ikke i hjemmet. Det betyder, at skolerne i tråd med anbefalingen kan gennemføre nationale test for elever på 2.-4. klassetrin, som er tilbage på skolerne, mens det anbefales først at afholde test for elever på 6.-8. klassetrin, når de er tilbage på skolerne.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at de løbende vurderer situationen omkring den midlertidige lukning af skolerne som følge af COVID-19 og melder nærmere ud til skolerne, hvis der sker ændringer i anbefalingerne vedrørende testafholdelse.

   

  Børn og Skole indstiller, at skolerne skal gennemføre de nationale test i dansk og matematik på alle relevante klassetrin, når de pågældende elever er tilbage på skolerne, jf. Børne- og Undervisningsministeriets anbefalinger. Dette vil samtidig betyde, at den enkelte skoleder får mulighed for at beslutte ikke at gennemføre obligatoriske nationale test i engelsk og fysik/kemi i skoleåret 2019/20, medmindre skolen er udtaget hertil af Børne- og Undervisningsministeriet.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal gennemføre de obligatoriske nationale test i dansk og matematik på alle relevante klassetrin, når eleverne er tilbage på skolerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

  For stemte: Kirsten N. Christensen (V), Eivind U. Hansen (V), Rasmus E. Larsen (C) og Jane Thorgeirsson (O).

  Imod stemte: Povl K. Petersen (A), Signe B. Dhiman (A) og Jens B. Nielsen (Ø) med bemærkning om, at ikke-centralt besluttede test bør afgøres af den enkelte skole.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4265, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2020/21 skal godkendes:

  • C2 (mellemtrin)
  • C3 A og B (udskoling)

   

  Lyreskovskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for specialklassen C2 i sidste halvdel af skoleåret 2016/17 og skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20, specialklassen C3 i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019/20 samt specialklassen C4 i skoleåret 2017/18.

  Evalueringer af fravær og samtaler med forældre viser, at eleverne trives og ønsker at komme i skole.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Lyreskovskolen ønsker at reducere timetallet med 3 lektioner ugentligt for C2 og 5 lektioner ugentligt for C3, så der kan arbejdes med tolærerordning og holddeling.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via trivselsmålinger, elevsamtaler og på forældremøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Lyreskovskolen godkendes for skoleåret 2020/21.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4265, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2020/21 skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse

   

  Kongehøjskolen har i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 haft reduceret undervisningstiden for specialklasserne på 4.-9. klassetrin.

  Evalueringerne viser, at forældrene oplever, at deres børn ikke er nær så udkørte og påvirkes i positiv retning af de ændrede skolevilkår.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Kongehøjskolen ønsker at reducere timetallet med 3 timer ugentligt for specialklasserne på 4.-6. klassetrin og 5 lektioner ugentligt for specialklasserne på 7.-9. klassetrin. Timerne vil blive konverteret til tolærerordning eller andet ekstra personale i undervisningen.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres i de enkelte lærerteams, hvor den faglige og trivselsmæssige udvikling vurderes, ligesom elevernes trivsel løbende drøftes med forældrene.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Kongehøjskolen godkendes for skoleåret 2020/21.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4265, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2020/21 skal godkendes:

  • Ma, Mb og Mc (mellemtrin)
  • 8.x, 8.y, 8.z (overbygning)

   

  Hærvejsskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for specialklasserne på mellemtrinnet i perioden 1. marts 2019 til 1. marts 2020 og specialklasserne i overbygningen i perioden 22. februar til 30. juni 2016 samt i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

   

  Evalueringen fra indeværende skoleår viser, at forældrene oplever, at eleverne er mindre stressede og trætte, når de kommer hjem fra skole.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med 3 ugentlige lektioner for specialklasserne på mellemtrinnet og 5 ugentlige lektioner for specialklasserne i overbygningen.

  I specialklasserne på mellemtrinnet vil der arbejdes med tolærerordning og holddeling i primært dansk og matematik, og i specialklasserne i overbygningen vil der arbejdes med holddeling.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling, de nationale test samt samtaler med elever og forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Hærvejsskolen godkendes for skoleåret 2020/21.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4265, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Fjordskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for elever på mellemtrinnet og i overbygningen i skoleåret 2020/21 skal godkendes.

   

  Fjordskolen har i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019/20 haft reduceret undervisningstiden for eleverne på mellemtrinnet og i overbygningen.

  Fjordskolen har i disse skoleår gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og medarbejdere. Spørgeskemaundersøgelsen fra 2018/19 viser som de foregående år, at den afkortede skoledag har haft positiv effekt på flere parametre:

   

  • Både medarbejderne samt en stor del af forældregruppen oplever, at eleverne føler sig mindre pressede i dagligdagen.
  • Medarbejderne oplever, at der er færre konflikter mellem eleverne i skolen, og forældre oplever færre konflikter derhjemme.
  • Både medarbejdere og forældre oplever, at eleverne er mere motiverede for at lære.
  • Medarbejderne og forældre oplever, at der er færre konflikter under hjemkørsel i busserne.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

  Fjordskolen er bekendt med, at der skal søges pr. klasse, men argumenterer i ansøgningen for, hvorfor dette ikke er muligt på en specialskole.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Fjordskolen ønsker at reducere timetallet med 1 ugentlig time for elever på mellemtrinnet og 2 timer for elever i overbygningen.

  På Fjordskolen er der som udgangspunkt minimum to voksne på i alle undervisningstimer. De frigjorte ressourcer vil derfor blive brugt til at understøtte eleverne på den måde, der giver bedst mening for den enkelte elev eller klasse, f.eks. tolærerordning, ekstra ressourcer fra andre faggrupper end lærere, individuelle speciallærertimer og hold på tværs af klasser.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem en spørgeskemaundersøgelse.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden på Fjordskolen godkendes for skoleåret 2020/21.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der blev på finansloven for 2020 afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020. Aftalen er, at tilskuddet stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så normeringerne løbende kan øges.

  Midlerne er fordelt til kommunerne efter forventet antal 0-5 årige børn i kommunen, hvilket har givet Aabenraa Kommune et tilskud på 4,6 mio. kr.

   

  Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

  Ud over udgifter til løn og pension kan der finansieres udgifter til overhead og revision.

   

  Puljemidlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.

   

  Midlerne fra puljen indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt forældres egenbetaling. For privatinstitutioner og private pasningsordninger betyder det, at tilskuddet vil være uændret.

   

  Kommunerne skal som led i aflæggelsen af det revisionspåtegnede regnskab bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

  Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hver­ken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.

  Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales i 2021 og tilfalder statskassen.

   

  Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes puljemidlerne nærmere fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og daginstitutioner.

   

  Forvaltningen foreslår at puljemidlerne, fratrukket den forventede udgift til revision, fordeles til kommunale og selvejende institutioner med et kronebeløb pr. barn for de 0-5 årige.

   

  Pr. 31. marts 2020 er der indskrevet i alt 1.707 børn fra 0-5 år i de kommunale og selvejende daginstitutioner, og den samlede tildelte pulje til bedre normeringer i 2020 fratrukket den forventede udgift til revision er på 4,58 mio. kr.

  Dette betyder at institutionerne tildeles yderligere 2.684 kr. pr. barn pr. år.

   

  Den yderligere tildeling på 2.684 kr. pr. barn pr. år er ikke omfattet af den tekniske regulering for mer-/mindreindskrivning i løbet af året.

   

   

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at puljemidlerne fordeles til kommunale og selvejende institutioner med 2.684 kr. barn/år

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på Ministeriets område.

   

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2018, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag.

   

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet for regnskabsåret 2018 godkendes ,og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  1. at – Godkendt
  2. at - Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studie by med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”.

  Der sættes med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst”, mål op for hvad Aabenraa Kommune vil på området og hvordan disse mål skal opnås, for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket, at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå et så bredt et perspektiv som muligt, på det at være ung i Aabenraa Kommune blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

  I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative.

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været en gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog. 

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa drøftes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Drøftet.

  Inspirationskataloget sendes til inspiration i de andre stående udvalg.

  Udvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46397, Sagsinitialer: OLD_KRES

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 2. halvår 2019.

   

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær på Aabenraa Kommunes skoler.
  • Skolernes indberetning i Tabulex TEA, elevadministrationssystemet.

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om, at fraværet skyldes sygdom.

  Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.

  Ekstraordinær frihed, hvor en skoleleder har imødekommet en anmodning fra forældrene om tilladelse til, at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  På 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  På 7.–9. årgang indberettes fraværet på timeniveau og omregnes til dagsfravær, hvis eleven er fraværende i 3 timer eller mere.

  På 10. årgang indberettes fraværet på timeniveau og omregnes til dagsfravær, hvis eleven er fraværende i 3 timer eller mere.

   

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på skolerne i Aabenraa Kommune. Skoleforvaltningen opgør halvårligt fraværet på skoleniveau.

   

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

   

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til at sørge for at alle elever, der er indskrevet på skolen, deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

   

  Opgørelse over fraværet fordelt på folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 2. halvår 2019 fremgår af vedlagte bilag.

   

  Det gennemsnitlige fravær beregnet på dagsniveau fremgår af nedenstående tabeller. Skolerne indgår med lige vægtning og uafhængigt af elevantal i beregningen.

   

  Sygefravær

  Årgang

  1. halvår 2018

  2. halvår 2018

  1. halvår 2019

  2. halvår 2019

  0. – 6.

  2,94%

  2,59%

  2,63%

  2,23%

  7. – 9.

  3,31%

  2,93%

  3,31%

  3,35%

  10.

  4,59%

  4,61%

  4,13%

  7,46%

   

  Det gennemsnitlige sygefravær er faldet en smule fra 1. halvår 2019 til 2. halvår 2019 på 0.-6. årgang. Samtidigt er det gennemsnitlige sygefravær uændret på 7.-9. årgang, mens det er steget markant på 10. årgang. Den iøjefaldende stigning på 10. årgang skyldes, at en del elever har været langtidssygemeldte.

   

   

  Ulovligt fravær

  Årgang

   

  1. halvår 2018

  2. halvår 2018

  1. halvår 2019

  2. halvår 2019

  0. – 6.

  0,42%

  0,36%

  0,42%

  0,28%

  7. – 9.

  1,22%

  0,95%

  1,31%

  0,89%

  10.

  0,88%

  1,13%

  0,92%

  1,58%

   

  Det gennemsnitlige ulovlige fravær er faldet på både 0.–6. og 7.-9. årgang i forhold til 1. halvår 2019. Hermed er det gennemsnitlige ulovlige fravær på samme niveau som i 2. halvår 2018 på 0.-6. og 7.-9. årgang. På 10. årgang er det ulovlige fravær modsat steget.

   

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

   

  1. halvår 2018

  2. halvår 2018

  1. halvår 2019

  2. halvår 2019

  0. – 6.

  0,13%

  0,07%

  0,15%

  0,11%

  7. – 9.

  0,21%

  0,20%

  0,19%

  0,16%

  10.

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

   

  Den gennemsnitlige ekstraordinære frihed er faldet en smule for 0.-6. årgang og 7.-9. årgang. På 10. årgang er det forsat 0,00 %, der har fået ekstraordinær frihed.

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes revision har som led i deres revision af kommunen for 2019 foretaget juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

  Ernst & Young har udført revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det betyder, forvaltningsrevisionen skal udføres med det formål at påse, at Aabenraa Kommune i forbindelse med takststyring på daginstitutionsområdet udviser skyldige økonomiske hensyn.

   

  Revisionens konklusion er, at Aabenraa Kommune har en velfungerende økonomisk styring af

  Dagtilbudsområdet, og at de gennemførte takstberegninger er gennemført i overensstemmelse

  med gældende retningslinjer.

   

  Det er revisionens overordnede vurdering, at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig ressourcestyring af dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune.

  Budgetmodellen er generelt gennemskuelig for lederne og afspejler i vid udstrækning det objektive ressourcetræk, det vil sige flere/færre børn medfører stigning/fald i budgetmidler.

  Samtidigt har den decentrale leder store frihedsgrader i forhold til at tilrettelægge arbejdet

  og tilpasse sig udvikling i børnetallet.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12614, Sagsinitialer: OLD_KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Ved gennemgangen sikres altså, at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 915 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i oktober 2019 blev der gennemgået 882 sager. Det vil sige, at der er sket en stigning på 33 sager i forhold til ledelsestilsynet i oktober 2019.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  Sept. 2017

  Marts 2018

  Okt. 2018

  April

  2019

  Okt. 2019

  Marts

  2020

  Antal aktive sager

  938

  1.001

  957

  1.008

  882

  915

   

   

  Aabenraa Modellen

  • Der er udarbejdet netværkskort i 78% af sager, hvor det er vurderet relevant.
  • Der er afholdt opfølgningsmøder i 93% af sager, hvor det er vurderet relevant.

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 915 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  4%

  35

  Trin 2 Familiepleje

  15%

  130

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  0,5%

  4

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  36%

  320

  Trin 5 Forebyggelse

  45%

  399

   

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er lukkesager, sager der mangler skriftlig afgørelse om BFU eller vedrørende foranstaltninger, sager med journalnoter ældre end en måned samt sager, der ikke overholder Aabenraa Modellen. Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke er lovmedholdelige. Den røde farve er ikke et udtryk for mangelende iværksættelse af foranstaltninger for børnene, men den er et udtryk for, at der er en eller flere mangler i forhold til lovgivningen.

   

  Andelen af røde sager er 6 % og det var dermed 6 % af de åbne sager pr. 1. marts 2020, der ikke var lovmedholdelige.

   

   

  Marts 2020

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  6%

  19%

  74%

  Antal

  58

  177

  680

   

  Den manglende overholdelse af lovgivningen er i hovedparten af de røde sager forårsaget af en eller flere af følgende mangler:

   

  Årsag til at sagerne er røde

  Antal sager

  At handleplanen ikke er opdateret siden sidste gennemgang i forhold til mål/delmål

   

  35

  At der ikke er afholdt børnesamtale inden der er truffet afgørelse, sel § 48

   

  8

  At der ikke er truffet en skriftlig afgørelse om efterværn

   

  5

  At der ikke rettidigt er afholdt samtale med det anbragte barn, sel § 70, stk. 2

   

  5

  At der på sagen er en igangværende BFU, hvor 4 måneders fristen er overskredet

   

  5

   

   

  Næste ledelsestilsyn bliver i september 2020, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

   

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  -