Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. juni 2020 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  -         Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Henvendelse fra Hellevad Børneunivers

  - Henvendelse fra FDDB – der forsøges aftalt et møde den 12. august kl. 17.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Der pågår stadig opfølgende arbejder og udbedringer. Anlægsregnskabet er derfor endnu ikke afsluttet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Anlægsregnskabet afsluttes samtidig med anlægsregnskabet for Hærvejsskolens byggeri.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Projektforslaget er blevet gennemgået og tilrettet, og rådgiverne er nu i gang med selve udbudsprojektet.

  Kommunikation og samarbejde har så vidt muligt været holdt i gang, men nedlukningen som følge af coronavirusepidemien har alligevel medført, at der er sket en forskydning med hensyn til fagentrepriseudbuddet og opstarten på byggeriet.

  Den overordnede tids- og procesplan er derfor tilrettet, således at fagentrepriseudbuddet nu vil finde sted i september og byggestart forventeligt i begyndelsen af november 2020.

  Det forventes stadig at ibrugtagningstidspunktet for byggeriet vil være til januar 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Byggeudvalget har nu afholdt to møder og brugernes visioner og ønsker indarbejdes fremover i et byggeprogram, der blandt andet skal danne grundlag for et rådgiverudbud.

  Selve byggearbejderne forventes at ville kunne opstartes til efteråret 2020 og være afsluttet ved årsskiftet 2021-2022.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Der er nu nedsat et byggeudvalg, og et udbud af rådgivningen har været gennemført.

  Byggearbejderne forventes herefter at ville kunne begyndes i starten af oktober 2020 og være afsluttet i slutningen af januar 2021.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Der er nu valgt rådgivere til projektet.

  Nedrivningen af den gamle gymnastiksals- og SFO-bygning forventes at blive startet op midt i august 2020 og være afsluttet sidst i oktober 2020.

  Sidst i oktober forventes ombygningen til en ny tumlesal i den eksisterende skolebygning at blive startet op, og den forventes herefter at kunne tages i brug til februar 2021.

   

  Fjordskolen

  Fjordskolen har fået foretaget en gennemgribende hovedrengøring med anvendelse af et nyt støvbindende rengøringssystem og ventilationsanlæggene har kørt stabilt i nogen tid nu.

  Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg har tilbudt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse omkring indeklimaet, og skolen forventer af denne gennemføres inden sommerferien.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14857, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 3. marts 2020 budgetproceduren for 2021 – 2024 og udmeldte herefter en ramme til de stående udvalg for budget 2021 – 2024, som indeholdt en reduktion af serviceudgifterne på 1% ligeligt fordelt på udvalg.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 10. marts 2020 håndteringen af rammereduktionen på 1% af serviceudgifterne svarende til 10,12 mio. kr.

   

  Økonomiudvalget besluttede d. 19. maj 2020 at justere budgetprocessen og meddele at de stående udvalg fortsat skal prioritere 1 % i reduktioner, men ikke udmønte det i de budgetbidrag, der afleveres i juni. Reduktionsforslagene skal i stedet indgå i et prioriteringskatalog til udmøntning ved budgetseminaret, når resultatet af økonomiaftalen i juni, er kendt.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede at anmode forvaltningen om udarbejdelse af et handlekatalog på minimum 2% af rammen, for at kunne udpege besparelsesforslag på 1%.

   

  Børn og Skole har på denne baggrund udarbejdet vedlagte materiale:

  • Oversigt over handlekatalog med besparelsesforslag svarende til 2,2% af serviceudgifterne i 2021 og 2,3 % fra 2022
  • Noter til handlekatalog fordelt på politikområder, med besparelsesforslag svarende til 2,2% af serviceudgifterne i 2021 og 2,3 % fra 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Børne- og Uddannelsesudvalgets serviceramme fremgår af nedenstående tabel. Regnskab

  2019 er i 2019-priser. Budget 2020-2024 er i 2020-priser.

   

  Der er ikke indarbejdet demografiændringer fra 2021 og frem.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023-24

  Skole og Undervisning

  594.304

  599.846

  592.091

  591.332

  591.804

  Dagtilbud

  239.515

  247.273

  246.366

  247.509

  247.388

  Børn og Familie

  163.944

  166.959

  169.515

  169.588

  169.588

  I alt serviceudgifter

  997.763

  1.014.078

  997.856

  998.313

  998.664

  1% besparelsesforslag

   

   

  -10.116

  -10.116

  -10.116

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag drøftes og der prioriteres besparelsesforslag på 1 %.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Drøftet og følgende reduktionsforslag blev prioriteret til udvalgets prioriteringskatalog:

   

  1. Forslag 21 – Revidering af institutionernes belægningsregulering 5 % (0,753 mio. kr. i

  2021)

  2. Forslag 12 – Specialefterskoler: Egenbetaling hæves (0,208 mio. kr. i 2021)

  3. Forslag 3 – Specialtilbud – lukke for 10., 11., og 12. skoleår (2,103 mio. kr. i 2021)

  4. Forslag 18 – Midler til udvikling og sprogunderstøttende indsatser på dagtilbudsområdet (0,770 mio. kr. i 2021)

  5. Forslag 24 – Reduktion af serviceniveau på fremskudte familiebaser i Høje Kolstrup og Bylderup Bov (0,250 mio. kr. i 2021)

  6. Forslag 11 – Reduktion UU (0,500 mio. kr. i 2021)

  7. Forslag 10 – Ungdomsskolen (0,500 mio. kr. i 2021)

  8. Forslag 6 – Fritidstilbud 7 + (0,600 mio. kr. i 2021)

  9. Forslag 5 – Klub 3 ungdomsklub (0,345 mio. kr. i 2021)

  10. Forslag 2 – SFO 95% forældrebetaling (1,806 mio. kr. i 2021)

  11. Forslag 13 – 1% aftalestyrede institutioner på dagtilbud (2,111 mio. kr. i 2021)

   

  I alt reduktionsforslag 9,946mio. kr. i 2021

   

  Imod stemte Povl Kylling Petersen (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Jens Bundgaard Nielsen (Ø).

  Povl Kylling Petersen (A) og Signe Bekker Dhiman (A) med begrundelse, at forslag 2, 3, 5, 6, 13 og delvist 18 ikke skal indgå i prioriteringskataloget og at forslag 3 bør analyseres yderligere.

  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) med begrundelse om, at Enhedslisten savner en uddybning af både de faglige og personalemæssige konsekvenser ved denne måde at beslutte besparelser på, og vil i lighed med sidste år overveje alternative besparelser.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42817, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til et justeret og revideret udkast til strategien på folkeskoleområdet ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”. Udkastet har været i høring hos skolernes bestyrelser, de faglige organisationer og det fælles elevråd i perioden 11. marts – 26. maj.

   

  Formålet med den justerede og reviderede strategi ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” er at skabe retning og rammer for folkeskolen i Aabenraa Kommune.

  Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen.

   

  Strategien tager udgangspunkt i følgende rammer:

  • Nationale: Folkeskoleloven, folkeskolereformen fra 2014 og de efterfølgende justeringer i maj 2019
  • Lokale: Sund Vækst, Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, IT og digitalisering i folkeskolen
  • Aabenraa Kommunes styringsprincip om central styring og decentral ledelse. Strategien skal dermed også kunne omsættes til almindelig resultat- og målstyring gennem dialogbaseret aftalestyring.

   

  Proces

  Forslaget til den reviderede strategi er resultatet af en åben og inddragende proces.

  For at kvalificere strategien har følgende været involveret i processen med at udvikle nye mål:

  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Rådgivningsgruppen
  • Skoleledere og afdelingsledere
  • Skolernes bestyrelser
  • Fælleselevrådet
  • Andre relevante forvaltninger, f.eks. Kultur, Miljø og Erhverv og Social og Sundhed.

   

  Justering og revision af strategien har været et fast punkt på skoleledermøderne september 2019 – februar 2020 (6 møder), ligesom det blandt andet er blevet drøftet på et temamøde for skole- og afdelingsledere og repræsentanter for de faglige organisationer d. 4. december 2019 samt på et møde med fælleselevrådet d. 7. januar 2020. Der har løbende været afholdt møder med rådgivningsgruppen. Med Kultur, Miljø og Erhverv og Social og Sundhed har der været dialog på chefniveau.

   

  Mål

  Der er udarbejdet følgende forslag til nye mål:

  1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige de kan til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv
  2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020
  3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020
  4. Alle elever skal have en sund skoledag
  5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.
  6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål.

   

  Strategien dækker perioden 2021-2025 og vil træde i kraft pr. 1. januar 2021.

  Høring/udtalelse

  Udkastet blev sendt i høring i perioden 11. marts – 20. maj 2020. Høringsperioden blev på grund af situation omkring Covid-19 forlænget til 26. maj.

   

  Der er i alt afgivet 14 høringssvar.

  8 har kommenteret på mål 1. 6 af disse har kommenteret på målepunkterne, hvoraf 4 har kommenteret på brugen af nationale test som målepunkt.

  8 har kommenteret på mål 2. 4 af disse har kommenteret på målepunktet.

  9 har kommenteret på mål 3. 3 af disse har fremhævet betydningen af fællesskaber i/samspillet med specialområdet.

  9 har kommenteret på mål 4. 4 af disse udtrykker ønske om et bredere fokus på elevernes sundhed og trivsel. Yderligere 1 har som generel kommentar til strategien udtrykt ønske om større fokus på trivsel.

  10 har kommenteret på mål 5. 8 af disse har kommenteret på sammenhængen mellem målet og målepunkterne.

  7 har kommenteret på mål 6. Kommentarerne vedrører forskellige aspekter af målet.

  10 har afgivet øvrige kommentarer. 4 af disse kommenterer på målepunkterne generelt.

   

  Høringssvarene har givet anledning en enkelt ændring i udkastet til den justerede og reviderede udgave af strategien. Under målepunkterne for mål 4 er det tilføjet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal identificere øvrige relevante spørgsmål vedrørende elevernes sundhed og trivsel, der tilføjes den kommunale trivselsmåling.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslaget til den justerede og reviderede strategi på folkeskoleområdet på folkeskoleområdet ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” 2021-2025 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Sagen sendes tilbage til forvaltningen til endelig bearbejdelse med udgangspunkt i

    høringssvarene og de faldne bemærkninger, og sagen tages op igen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Fjordskolen har henvendt sig til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. billedkunstlokalet.

   

  I forbindelse med renoveringen af Fjordskolens lokaler på Åbjerg 8B i 2019 blev billedkunstlokalet, der tidligere var i en pavillon, flyttet til andre lokaler.

   

  I januar 2020 blev Fjordskolen orienteret om, at lokalet ikke længere kan godkendes til elevbrug, da det ikke har den rigtige brandklasse, og derfor ikke må anvendes.

   

  Fjordskolen har ikke umiddelbart andre godkendte lokaler, som kan konverteres til billedkunstlokale og et evt. andet undervisningslokale på skolen ville også skulle bygges om til et billedkunstlokale med tilhørende omkostninger.

  På baggrund af processens gang anmoder Fjordskolens bestyrelse Børne- og Uddannelsesudvalget om finansiering af omkostningerne til at lovliggøre skolens billedkunstlokale.

   

  I samarbejde med Kommunale Ejendomme er der indhentet et tilbud der viser, et prisoverslag på 0,5 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Fjordskolen budget i 2020 er på 76,2 mio. kr.

  Ifølge regelsættet for dialogbaseret aftalestyring kan institutioner overføre mer-/mindreforbrug på 4% til det efterfølgende år. For Fjordskolen udgør dette 3 mio. kr. i 2020.

  Resultatet for 2019 var et merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til 3%

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  At udgiften til etablering af billedkunstlokale dækkes af Fjordskolens budget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Billedkunstlokalet skal lovliggøres hurtigst muligt og udvalget er indstillet på at finde

    medfinansiering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16685, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Hærvejsskolen har indsendt ansøgning om dispensation til at oprette en klasse med flere end 28 elever på 9. årgang fra begyndelsen af næste skoleår 2020/2021.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen dog i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30. Kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 elever er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Hærvejsskolen ansøger om at sammenlægge nuværende 8.a, 8.b og 8.c til to klasser med hver 29 elever i skoleåret 2020/21.

  Nuværende 8. årgang har arbejdet sammen gennem de sidste to år som en samlet årgang. Eleverne har været på skiftende hold – og kender hinanden på tværs af hele årgangen. Når skole har valgt at samle dem i to klasser, skyldes det, at antallet af tilbageværende elever skønnes for lavt til få et levende pædagogisk og fagligt miljø i de tilbageværende klasser med de unge mennesker.

  Klassedannelsen handler derfor om at skabe et bedre pædagogisk tilbud bl.a. ved fortsat at lave hold baseret på en konkret vurdering af den faglige og sociale sammensætning i forhold til såvel klassen som den enkelte elev.

  Årgangens lærere i dansk og matematik tildeles timer til særlig støtte for årgangen for at sikre en god pædagogisk opmærksomhed på elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

   

  Dispensationen vedrørende klassestørrelsen på 9. årgang vil være gældende for skoleåret 2020/2021.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 9. årgang på Hærvejsskolen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8321, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag.nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Strukturen blev, efter høring i dagtilbuddene, besluttet ud fra følgende overordnede principper:

  • Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige.
  • Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik.
  • Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn.
  • Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder.
  • Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering.
  • Gerne en central placering i forhold til skolen.

  De besluttede strukturændringer i de fem områder er:

   

  Høje Kolstrup

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution på Høje Kolstrup, der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke.

   

  Status:

  Ikke igangsat.

  Der er etableret to integrerede institutioner, men ikke én samlet.

  Den nuværende løsning opfylder de overordnede principper, bortset fra at det skal vurderes om en central placering i forhold til skolen er opfyldt med en afstand på 2,2 km.

   

  Tinglev

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Tinglev.

   

  Status:

  Ikke igangsat.

  Der er to børnehaver i Tinglev, ingen integrerede institutioner.

  I Børnehaven Sønderskov er børnetallet under 40, og institutionen tildeles derfor et bæredygtighedstillæg.

   

  Aabenraa Syd    

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Aabenraa Syd, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

   

  Status:

  Ikke igangsat.

  Der er en vuggestue og en børnehave, ingen integrerede institutioner.

   

  Padborg

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Padborg.

   

  Status:

  Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort ultimo 2021. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus.

   

  Rødekro

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution ved Hærvejsskolen.

   

  Status:

  Der er bygget en integreret institution ved Hærvejsskolen. Børnehuset Fladhøj blev indviet den 29. august 2019.

   

  Økonomi og afledt drift

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2016 blev der indarbejdet et besparelseskrav på 3 mio. kr. som følge af strukturgevinster ved implementering af dagtilbudsstrukturen.

  Da strukturen efter planen skulle være fuldt indfaset i 2019 var besparelseskravet i 2017 - 1. mio. kr., i 2018 - 2 mio. kr. og i 2019 og derefter 3 mio. kr.

  Implementeringen af dagtilbudsstrukturen er blevet udskudt hvilket har betydet, at der budgetmæssigt er kompenseret med henholdsvis 1 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at dagtilbudsstrukturen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Drøftet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/11770, Sagsinitialer: OLD_lam

  Sagsfremstilling

  IT og digitalisering i dagtilbud.

   

  Den 17 september 2019 (sag nr.145) godkendte udvalget at dagtilbud skulle udforme en digitaliseringsstrategi. Strategien er udformet på baggrund af indsatsområdet ”Meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven”.

  En arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og forvaltningsmedarbejdere, har med baggrund i vækstplanen og den indhentede forskningsviden, indsamlet viden i 2019, der er med til at danne grundlaget for dagtilbuds behov for at integrere meningsfuld teknologi i læringsmiljøerne.

   

  I Aabenraa Kommunes vækstplan fremgår det, at vi forbereder børn til deltagelse i en digital verden, og vil kompetenceudvikle medarbejderne i forhold til digitalisering

  Der er herved udformet et udkast til en skriftlig ramme og retning med IT og digitalisering i dagtilbud, som skal bidrage til at understøtte en meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne i Aabenraa Kommune.

   

  Digitalisering handler mere om mennesker og mindre om teknologi. Det handler om hvordan vi klæder børn på til god digital adfærd og om at være i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk, sikkert og produktivt i den digitale virkelighed. IT og digitalisering i Dagtilbud, skal være med til at guide medarbejdere i dagtilbuddene, til at samarbejde om meningsfuld teknologi i læringsmiljøerne.

   

   

  Høring/udtalelse

   Udkastet til ”IT og digitalisering i dagtilbud” sendes i høring i perioden fra d.10. juni -21. september 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkastet til ”It og digitalisering i dagtilbud ”sendes i høring i dagtilbuddenes bestyrelser.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16849, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte om dagtilbuddenes implementering af læreplanen skal udskydes.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har – som en del af genåbningsbekendtgørelsen - præciseret, at det er muligt at udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

   

  Af Dagtilbudsloven fremgår det, at deadline for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan er d. 1. juli 2020.

  Det fremgår også, at det er lederen af dagtilbuddet, der er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne heraf.

  Lederen af dagtilbuddet er endvidere ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan, ligesom lederen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

  Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, som er fastsat, herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Evalueringen skal offentliggøres.

   

  På grund af først nedlukningen og derefter genåbningen i forbindelse med COVID-19, har institutionerne ikke kunnet arbejde på planlagt vis med implementeringen af læreplanen.

   

  Forvaltningen foreslår derfor at udsætte datoen for implementering og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan til d. 1. november 2020.

  Lovgrundlag

  Dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen, § 16, stk. 4. ”Den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder kan for at leve op til sundhedsmæssige foranstaltninger og anbefalinger, jf. stk. 2, udskyde sprogvurderinger og sprogstimulering samt evaluering og implementering af læreplanen”.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at implementering og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan udskydes til d. 1. november 2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11837, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en revideret vedtægt for den selvejende daginstitution Børnehaven Klippigården.

   

  Børnehaven Klippigården har fremsendt en revideret vedtægt for institutionen, som blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 27. februar 2020. Den reviderede vedtægt skal godkendes af Aabenraa Kommune.

   

  Ændringerne i vedtægten fremgår nedenfor med undtagelse af redaktionelle og faktuelle ajourføringer.

   

  § 1

  Det er tilføjet, at institutionen er tilsluttet Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (FDDB).

   

  § 2

  Det har hidtil fremgået, at institutionens formål er pædagogisk virksomhed for børn i alderen 3 til 6 år. Dette ændres til, at institutionens formål, efter driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune og i henhold til institutionens samarbejds- og administrationsaftale med FDDB, er at drive pædagogisk virksomhed for børn i alderen 6 måneder til 6 år.
  Forvaltningen godkendte efter ansøgning oprettelse af 0-2 års pladser i Børnehaven Klippigården d. 23. februar 2017.

   

  § 4

  • Antallet af medarbejderrepræsentanter reduceres fra 2 til 1. Det tilføjes, at medarbejderrepræsentanten skal vælges blandt institutionens uddannede faste personale.
  • Det er tilføjet, at bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.
  • Det har hidtil fremgået, at bestyrelsen kan suppleres med et medlem udpeget af kommunen. Det er ændret til, at bestyrelsen kan suppleres med et medlem udpeget af bestyrelsen, og at vedkommende er uden stemmeret og behøver ikke at have børn tilknyttet institutionen.
  • Det har hidtil fremgået, at lederen på bestyrelsesmøderne var tilforordnet og sekretær. Det er nu ændret til, at lederen er tilforordnet og ordstyrer, og at sekretærarbejde under bestyrelsesmøderne udføres af et bestyrelsesmedlem.

   

  § 5

  • Det er fjernet, at kandidaternes stemmetal afgør placeringen ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
  • Det har hidtil fremgået, at der ved stemmelighed i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter foretages omvalg og dernæst lodtrækning ved gentagen stemmelighed. Det er ændret til, at der kun foretages lodtrækning.
  • Medarbejderrepræsentanter har hidtil haft stemmeret. Dette er ændret, således at medarbejderrepræsentanter ikke længere har stemmeret.

   

  § 6

  Det er tilføjet, at der skal føres referat af generalforsamlingen, og at dette gøres af institutionens leder.

   

  § 7

  • Det er tilføjet, at bestyrelsesformanden konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
  • Det har hidtil fremgået, at bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Det er ændret til, at institutionens leder indkalder til møderne.
  • Det er tilføjet, at bestyrelsesformanden og institutions leder udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne, og at dagsordenen skal være tilgængelig for de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest 5 inden bestyrelsesmødet.
  • Det er tilføjet, at bestyrelsesformanden kan træffe beslutninger på vegne af bestyrelsen, der skal orienteres herom ved førstkommende møde.
  • Det har hidtil fremgået, at bestyrelsen indkalder til generalforsamling, som skal afholdes i oktober måned. Det er ændret til, at institutionens leder i august indkalder til generalforsamling, som afholdes den første uge i september.

   

  § 8

  Det har hidtil fremgået, at bestyrelsens påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Det er ændret til, at bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens ledelse og drift, og at dette fastlægges i en forretningsorden.

   

  § 12

  Det har hidtil fremgået, at der i henhold til §§ 69-73 i serviceloven er indgået overenskomst med virkning fra den 1. marts 1983 med kommunalbestyrelsen i Lundtoft Kommune om institutionens drift. Dette er fjernet.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ændringerne i vedtægten for Børnehaven Klippigården godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17431, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev d. 12. maj 2020 orienteret om resultaterne af en ekstern analyse af specialundervisningsområdet i Aabenraa Kommune og drøftede den videre proces for styrkelsen af almenområdet.

   

  Rapporten med analysens resultater beskrev flere mulige tiltag og initiativer, som kan bidrage til styrkelsen af almenområdet.

   

  BDO gav følgende anbefalinger:

   

  Organisering i bred forstand

  Vedr. specialundervisningsområdet

  • Reduktion af tilbudsvifte
  • Ændring i takstniveauer for specialklasser og specialskole
  • Aktivitetsfinansiering af alle tilbud

   

  Vedr. snitfladen til almenområdet

  • Justering af incitamentsmodel – færre undtagelser fra takstbetaling
  • Styrket samarbejde mellem skoler og PPR
  • Reorganisering af visitationsudvalget

   

  Kultur, værdier og inklusionssyn

  • Et genbesøg i skolernes indsatser og ansvar
  • En fælles forståelse af inklusionsopgaven
  • Et særligt fokus på samarbejdet med dagtilbud

   

  Ifølge BDO skal den største forandring komme fra, at færre elever visiteres  ind i specialiserede undervisningstilbud – flere elever skal modtage undervisning i den almene folkeskole

   

  1. Vi skal træffe beslutning om et eventuelt redesign af specialundervisningsområdet
  2. Vi skal arbejde med kultur, værdier og inklusionssyn som en lige så integreret del af folkeskolens kerneopgave som faglig læring etc.

   

   

  Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante medarbejdere med viden på området. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for den videre proces, hvor det med inddragelse af repræsentanter fra almen- og specialundervisningsområdet samt PPR vurderes, hvilke tiltag og initiativer der skal arbejdes videre med, og hvordan de konkret kan omsættes i praksis. I den forbindelse forventes det, at der blandt andet vil blive kigget på sammensætningen af og arbejdet i visitationsudvalget samt tilbuddene startstøtte og prøveordning, hvor elever får visiteret støtte med ind i almenundervisningen.

   

  Procesplanen forelægges udvalget senest i september 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 30. august 2017 sagen vedr. ny lovgivning vedr. mobning i folkeskolen.

   

  Pr. 1. august 2017 blev undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven ændret, hvilket medførte:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne

  at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi for eleverne, herunder en strategi mod digital mobning

   

  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen

  Skolens ledelse, i tilfælde af, at der konstateres problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning el.lign., skal straks foretage midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at kunne gribe ind overfor de konstaterede problemer.

  Der skal inden 10 arbejdsdage, efter at der er blevet gjort opmærksomt på problemet til skolen eller medarbejdere i den kommunale forvaltning, udarbejdes en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør.

  Hvis elever/forældremyndighedsindehaver mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan de klage.

  Byrådet besluttede med sagen den 30. august 2017 at delegere vurderingen af klagen til Børn og Skoleforvaltningen (skolechefen), og Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om klagesager.

   

  • En statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

  Får elever/forældremyndighedsindehaver ikke fuldt medhold i deres klage, har kommunen pligt til at sende klagen videre til klageinstansen under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

   

  Aktuelt i Aabenraa:

  Der har i 2019 været én klagesag i Aabenraa Kommune.

  Sagen blev håndteret ved, at der blev udarbejdet en handleplan der løbende blev fulgt op på. Forvaltningen deltager i opfølgningsmøder frem til juni 2020. Herefter ligger arbejdet decentralt.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

  (Nr. 316 af 05/04/2017)

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4265, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 4. juni 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der kan ske en afkortning af undervisningstiden i folkeskolerne.

   

  Folkeskolelovens § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin i Aabenraa Kommune. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at for afkortning på 4.-9. klassetrin, jf. § 16 d, stk.1, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 2 timer pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  • Om ansøgningen er begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø og elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Om det er beskrevet, hvilken virkning afkortningen af undervisningstiden forventes at have på elevernes trivsel og mulighederne for en varieret skoledag.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Og for afkortning for 7. klassetrin, jf. § 16 d, stk. 2, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 1,5 timer pr. uge for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvilket frivilligt undervisningstilbud skolen stiller til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Derudover blev det besluttet, at indholdet i ansøgninger i henhold til § 16 d, stk. 1-2 beskrives under overskrifterne: Ønsket forandring, Konkretisering, Økonomi og Evaluering.

   

  På udvalgsmødet d. 3. december 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at delegere beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d til skolebestyrelserne samt følgende procedure:

  • skolerne skal inddrage forvaltningen i processen i foråret, før bestyrelserne træffer beslutning
  • beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d skal indsendes til forvaltningen inden sommerferien
  • Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om skolebestyrelsernes trufne beslutninger.

   

  Følgende skoler har indsendt beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d:

  • Bolderslev Skole: 4.-6. årgang.
  • Bylderup Skole og Børnehus: 4.-9. årgang + 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Felsted Centralskole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Genner Univers: 4.-6. årgang.
  • Hellevad Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hjordkær Skole: 4.-8. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Hovslund Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hærvejsskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Høje Kolstrup Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Kliplev Skole: 4.-5. årgang.
  • Kongehøjskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Lyreskovskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Løjt Kirkeby Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Ravsted Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Stubbæk Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Tinglev Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Varnæs Skole: 4.-6. årgang.

   

  Af det vedlagte bilag fremgår omfang af, formål med og metoder til evaluering af de besluttede afkortninger på de enkelte skoler.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. januar 2019 varetager følgende daginstitutioner med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune egen regnskabsføring:

  • Vuggestuen Kernehuset
  • Vuggestuen Fjordløkke
  • Aabenraa Børnehus
  • Nygade Børnehave
  • Børnehaven Spiretoppen
  • Nørrevang Børnehus
  • Løjt Børnehus
  • Bakkehuset
  • Børnehaven Klippigården
  • Børnehaven Skovbrynet/Søndermosen
  • Kongehøjens Børnehave

   

  For disse daginstitutioner varetages regnskabsopgaven i en selvstændig løsning uden direkte integration til kommunens økonomi- og lønsystem.

  Årets resultat optages i kommunens regnskab.

   

  Der udarbejdes et regnskab for den enkelte selvejende institution, som skal opfylde Økonomi og  Indenrigsministeriets regnskabsregler og fremsendes i en sådan form, at det kan optages i kommunens regnskab umiddelbart og således at momsrefusion hjemtages korrekt.

   

  Aabenraa Kommune har modtaget de selvejende institutioners regnskab og har påset at de reviderede regnskaber lever op gældende retningslinjer.

   

  Alle regnskaber godkendt af deres revision uden bemærkninger.

  Det er endvidere påset at regnskaberne er underskrevet af bestyrelserne.

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17620, Sagsinitialer: LMCH

  Sagsfremstilling

  En gang årligt orienteres udvalget om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen på dagtilbudsområdet.

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

   

  • Friplads – både hel og delvis
  • Socialpædagogisk friplads
  • Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven
  • Sprogstimulering
  • Sprogvurdering.

   

  Dagtilbud har i 2019 haft to afgørelser i Ankestyrelsen.

   

  • En sag vedr. genberegning
  • En sag vedr. efterregulering af friplads.

  Aabenraa Kommune fik medhold i begge afgørelser.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der givet 0,6 mio. kr. til således at  anonym psykologisk rådgivning kunne fortsætte i 2020. Fra 2021 er der ikke afsat budget til projektet.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts/april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

   

  Tilbuddets indhold

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand.

  Den unge kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis den unge:

  • Er færdig med folkeskolen.
  • Er under 26 år.
  • Har adresse i Aabenraa Kommune.
  • Har psykiske problemer, der påvirker den unges hverdag (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Ikke allerede modtager psykologbistand et andet sted.

   

  Målet med tilbuddet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Information om tilbuddet er tilgængelig på kommunens hjemmeside, hos praktiserende læger, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og lignende.

   

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en ungdomspsykolog i tidsrummet kl. 9-16 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Samtalerne er anonyme, og psykologen har tavshedspligt. Hvis den unge er under 18 år, skal den unge orientere sine forældre om, at den unge taler med en psykolog. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

   

  Status

  Tilbuddet dækker et behov hos de unge om et hurtigt tilgængeligt, fleksibelt og gratis psykologisk tilbud, der understøtter den kommunale ungeindsats. Fra 1.juni 2018 til 1. februar 2020 har psykologerne været i kontakt med 223 unge og haft 592 samtaler. De primære temaer for samtalerne har været angst, belastningsreaktioner, stress, familieproblemer, depressioner, sociale problemer, tristhed og uro. Hovedparten af de unge henvises til tilbuddet af egen læge. En stor del er unge, der ligger på grænsen til at have behov et regionalt psykiatrisk behandlingstilbud, men hvis vanskeligheder endnu ikke er svære og tunge nok. Dermed taler tilbuddet også ind i projekt Fremskudt funktion fra psykiatrien, hvor PPR i Aabenraa Kommune og de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark indgår i et samarbejde med Regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

  I februar 2019 blev de tre udvalg orienteret om evalueringen af tilbuddet, som blev foretaget ultimo 2018.

   

  Effekt

  Tilbuddet er af anonym karakter, hvortil der ikke er journalpligt og derfor ej heller været muligt at føre systematisk kvantitativ statistik på den indsats der er givet, og derved en viden om effekten af støtten. En kvalitativ vurdering fra Ungdomspsykologerne er, at ca. 75% af de unge, der har benyttet tilbuddet, har følt sig hjulpet indenfor rammen af de max 5 samtaler.  Ca. 25 % af de unge har haft så omfattende behov for støtte, at disse er blevet henvist videre i systemet til videre udredning og/eller behandling.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56028, Sagsinitialer: OLD_KRES

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om resultater fra ungeprofilundersøgelsen 2019 i Aabenraa Kommune omhandlende unge mellem 12 og 30 år på skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.

   

  I alt har 2897 elever mellem 12 og 30 år på skoler og uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune besvaret undersøgelsen. Alle speciel-, privat- og folkeskoler med elever i 7.-9. klasse i Aabenraa Kommune har deltaget i undersøgelsen. Der er på tværs af skolerne opnået en svarprocent på 68 % af eleverne i 7.-9. klasse i kommunen. Alle større ungdomsuddannelser er med i undersøgelsen og 1552 af besvarelserne stammer fra elever i 10. klasse eller på ungdomsuddannelser i kommunen. Resultaterne fra 2019 er blevet sammenlignet med resultater fra ungeprofilundersøgelsen i Aabenraa Kommune fra 2014.

   

  I undersøgelsen har de unge besvaret spørgsmål omhandlende hverdag, trivsel, sundhed, fritid, digital adfærd, tobak, alkohol, stoffer, seksualitet og kriminalitet. Overordnet trives flertallet af de unge i Aabenraa Kommune i 2019. Udviklinger fra 2014 til 2019 viser samtidigt, at risikoadfærden blandt unge på ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune har været faldende fra 2014 til 2019. Dette ses blandt andet ved, at færre unge på ungdomsuddannelserne ryger tobak, ryger hash eller tager stoffer. I 7.-9. klasse er risikoadfærden blandt de unge derimod mere eller mindre uændret fra 2014 til 2019.

   

  I rapporten omhandlende resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen i Aabenraa Kommune vurderes følgende resultater, som de fem mest interessante resultater.

   

  Flere unge sover 8 timer eller mere natten inden en skoledag

  Fra 2014 til 2019 er andelen af unge, der sover 8 timer eller mere inden en skoledag steget for alle klassetrin og på ungdomsuddannelserne. Hver tredje ung i udskolingen og næsten halvdelen af de unge på ungdomsuddannelserne oplever dog samtidigt, at deres søvn ugentligt forstyrres af mobiltelefoner, tablet eller computere efter, at de har lagt sig til at sove.

   

  Mere end hver tiende har modtaget et seksuelt billede/video, hvor personen på billedet/videoen ikke havde givet lov til, at billedet/videoen blev delt

  Mere en hver tiende af de unge har modtaget et seksuelt billede/video inden for de sidste 12 måneder, hvor personen på billedet/videoen ikke havde givet lov til, at billedet/videoen blev delt. I 9. klasse har 13 % modtaget et sådant billede/video, mens det i 10. klasse er hele 21 %. Blandt elever, der har modtog et seksuelt billede/video, valgte hele 19 % i 9. klasse at videresende eller vise billedet/videoen til andre.

   

  Færre unge ryger cigaretter dagligt, men mange unge tror, at mange unge ryger dagligt

  I 2014 røg 18 % af de unge på ungdomsuddannelserne cigaretter dagligt, mens det i 2019 kun er 6 % af de unge på ungdomsuddannelserne, der ryger cigaretter dagligt. Hermed er andelen af unge, der ryger cigaretter dagligt på ungdomsuddannelserne mere end halveret fra 2014 til 2019. I udskolingen er der generelt få, der ryger dagligt, dette gælder både i 2014 og 2019. Trods færre rygere, der ryger cigaretter dagligt, tror mange unge i 2019 stadig, at andre unge på deres alder i kommunen ryger cigaretter dagligt.

   

  Færre unge på ungdomsuddannelserne ryger hash eller tager stoffer end tidligere

  Andelen af unge på ungdomsuddannelserne, der har prøvet at ryge hash er faldet fra 2014 til 2019. I 2014 havde hele 40 % af eleverne på ungdomsuddannelserne prøvet at ryge hash, mens det i 2019 var 28 % af eleverne. Andelen af unge på ungdomsuddannelserne, der har prøvet at tage andre stoffer end hash er ligeledes faldet, hvor der i 2014 var 14 %, der havde prøvet andre stoffer end hash, er det i 2019 5 % af de unge på ungdomsuddannelserne

   

  Mere end hver fjerde pige i udskolingen, der har haft samleje, brugte ikke prævention ved seneste samleje

  Blandt eleverne, der har haft samleje, brugte 40 % af pigerne i 7. klasse, 38 % af pigerne i 8. klasse og 26 % af pigerne i 9. klasse ikke prævention ved seneste samleje. Blandt drenge gælder det samme for 31 % i 7. klasse, 18 % i 8. klasse og 23 % i 9. klasse. Hermed er andelen i udskolingen af unge piger, der har haft samleje, som ikke brugte prævention ved seneste samleje større end andelen af drenge, der har haft samleje, som ikke brugte prævention ved seneste samleje.

   

  Resultaterne fra den nationale ungeprofilundersøgelse forventes offentliggjorte i efteråret 2020. Herefter vil det være muligt at sammenligne de unge i Aabenraa Kommune med unge i hele landet.

   

  Næste ungeprofilundersøgelse i Aabenraa Kommune forventes gennemført om tre til fire år.

   

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  -