Beslutningsprotokol

onsdag den 24. juni 2020 kl. 16:45

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Der var afbud fra Jens B. Nielsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 24-06-2020

  Henvendelse fra BUPL´s TR’er om at mødes med udvalget.

  Der er aftalt møde imellem BUPL´s TR’er og udvalget den 10.11.2020 kl. 14.30.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19692, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  9. juni 2020 indgik regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad en aftale, der har til formål at sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen er der afsat 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i 2020, der fordeles til kommunerne.

   

  Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6-17 år. På den baggrund har Aabenraa Kommune fået bevilliget 2,106 mio. kr.

   

  Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne skal falde inden for følgende formål:

  1)     De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.

  2)     De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

  Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

   

  Forløbene kan bestå af 1) undervisningsaktiviteter, 2) opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud, 3) nye kommunale tilbud, der kombinerer aktiviteternes todelte formål, og 4 ) tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

   

  Målgruppen for forløbene er børn og unge i alderen 6-17 år og er inddelt i tre grupper:

  • Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
  • Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
  • Gruppe C: Øvrige børn og unge.

  Kommunen kan beslutte at udvide målgruppens aldersspænd.

   

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for sommeraktiviteter for børn og unge i 2020, og en eventuel budgetmæssig omprioritering ikke må skyldes tilskuddet.

  Efter forløbene skal der indsendes regnskab sammen med en faglig afrapportering til Børne- og Undervisningsministeriet.

   

  I Aabenraa Kommune er der indkommet 54 beskrivelser af aktiviteter, der kan igangsættes i sommerperioden for i alt 1,740 mio. kr. Aktiviteterne er både nye indsatser og opskalering af eksisterende indsatser.

   

  Der er tale om aktiviteter, der gennemføres af kommunen, flere i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

  Samlet set vil sommeraktiviteterne kunne opfylde kravene vedr. formål og målgrupper, og der er aktiviteter i hele tidsperioden.

   

  Aabenraa Kommunes bevilling er på 2,106 mio. kr. og der er konkrete aktiviteter for 1,740 mio. kr. De resterende midler, fratrukket udgifter til revision, udgør 0,346 mio. kr.

  Disse midler afsættes til yderligere aktiviteter i sommerperioden og aktiviteter i forbindelse med skolestart i august måned.

  Her vil Forvaltningen tage, en konkret vurdering af aktiviteterne og fordele de resterende midler.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udmøntningen af midlerne til sommeraktiviteter godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 24-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 24-06-2020

  -