Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. august 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Afbud fra
- Rasmus Elkjær Larsen ( C )
- Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

Mødet sluttede kl. 10.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra

  -         Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  -         Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Møde med Region Syddanmark om Psykiatriplan.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Der pågår stadig opfølgende arbejder og udbedringer. Anlægsregnskabet er derfor endnu ikke

  afsluttet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Anlægsregnskabet afsluttes samtidig med anlægsregnskabet for Hærvejsskolens byggeri.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Der henvises til sag nr. 109, Børnehuset Mølleløkke – anlægsøkonomi.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Udbudsmaterialet til totalrådgivningen er gennemgået af Byggeudvalget og 4 arkitektfirmaer indbydes i uge 35, 2020, til at give tilbud på totalrådgivningen til projektet.

  Selve byggearbejdet forventes startet op i begyndelsen af februar 2021 og være afsluttet

  og klar til ibrugtagning i december 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Der har før sommerferien været afholdt tre møder i Byggeudvalget, som har godkendt et skitseforslag og en overordnet tidsplan for udførelsen af byggeriet. Byggestart forventes at blive først i oktober og selve byggeriet vil herefter tage ca. 6 måneder. Ved udarbejdelsen af tidsplanen er der blevet taget videst muligt hensyn til, at benyttelsen af gymnastiksalen forstyrres så lidt og i så kort tid som muligt. Det er derfor ikke ønskeligt for skolen og de eksterne brugere af gymnastiksalen, at opstarten af byggeriet udskydes til foråret 2021.

   

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Der er nu indgået kontrakt med nedbrydningsfirmaet, der vandt licitationen.

  Samtidig er der foretaget miljøundersøgelser af den gamle bygning, jordbund med mere og det viser sig, at der er en forurening fra nogle sløjfede olietanke ved gymnastiksalsbygningen.

  Det eksakte omfang af forureningen kendes ikke før nedbrydningen er tilendebragt, og dermed kan der ikke før dette tidspunkt foretages en endelig og eksakt fordeling af udgifterne til det samlede projekt.

  Nedbrydningen af gymnastiksalsbygningen og ombygningen i den eksisterende skolebygning til et nyt multirum forventes nu at nu at være afsluttet i starten af 2021 og dermed blive forsinket med 1-2 måneder.

   

  Fjordskolen

  Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens medarbejdere, og skolen afventer nu rapporten fra undersøgelsen.

  Ventilationsanlæggene fungerer generelt tilfredsstillende. Skolen får løbende foretaget justeringer og indstillinger af anlæggene for at opnå den bedste virkemåde. Der er dog stadig 2-3 lokaler, hvor der er udfordringer med hensyn til indeluftens kvalitet lugtmæssigt, men der arbejdes videre med en afdækning og løsning af problemet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19771, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen.

   

  2. juni 2020 indgik partierne en aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem. Tilskuddet i 2020 fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen i skoleåret 2018/19. På den baggrund har Aabenraa Kommune fået tildelt 2,856 mio. kr. i 2020.

   

  Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen, herunder:

  • Almindelige folkeskoler
  • Specialskoler
  • Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
  • Heltidsundervisning i ungdomsskoler.

  Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

  Der skal ikke gennemføres en evaluering af effekterne af tilskuddet.

   

  Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever på de nævnte skoletyper. Tilskuddet kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne (f.eks. til IT), som dog skal holdes på et minimum, samt udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

   

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering må ikke skyldes tilskuddet. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler.

   

  Forvaltningen foreslår at puljemidlerne, fratrukket den forventede udgift til revision, fordeles til skolerne ligeligt efter elevtallet pr. 5. september.

  Det betyder at skolerne tildeles yderligere 505 kr./elev i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at puljemidlerne i 2020 fordeles med 505 kr./elev

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16685, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Høje Kolstrup Skole har indsendt ansøgning om dispensation til at oprette en klasse med flere end 28 elever på 6. årgang fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen dog i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30. Kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 elever er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Det fremgår af bemærkningerne til folkeskolelovens § 17, stk. 1, at der med begrebet særlige tilfælde blandt andet er tænkt på tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31. juli kommer til at overstige 28 som følge af tilflytning af elever. Dette er tilfældet for Høje Kolstrup Skole.

   

  Ved afslutningen af skoleårets planlægning havde skolen 28 elever på nuværende 6. årgang og planlagde derfor at oprette én klasse på årgangen. I slutningen af juni blev endnu en elev indskrevet på årgangen, hvorfor elevtallet steg til 29. Derfor ansøger Høje Kolstrup Skole om at oprette en klasse med 29 elever på 6. årgang i skoleåret 2020/2021.

   

  Klassen er i skoleåret 2020/21 tildelt 20 ekstra lektioner, som benyttes til holddannelseslektioner i de praktisk/musiske fag og tolærerordninger i udvalgte fag.

   

  Dispensationen vedrørende klassestørrelsen på 6. årgang vil være gældende for skoleåret 2020/2021.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 6. årgang på Høje Kolstrup Skole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Det blev samtidig vurderet, at anlægsbudgettet til etablering af integrerede daginstitutioner til 150 børn vil være 25 mio. kr.

  Padborg/Bov er et af de fem områder i kommunen, hvor der skal gennemføres strukturændringer, og i november 2017 frigav Byrådet 25 mio. kr.  til etablering af en integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov. I følge den nuværende tidsplan kan indflytning i den nye institution ske i foråret 2022.

   

  I september 2019 udpegede en udvalgt dommerkomité et vinderprojekt, hvorpå der blev indgået kontrakt og projekteringen påbegyndt. Den projekteringsfase, som skal resultere i et færdigt udbudsprojekt, forventes afsluttet med udgangen af august 2020. Herefter kan projektet sendes i fagentrepriseudbud.

   

  Vinderforslaget viste et projekt, der lå 0,752 mio. kr. over anlægsbudgetrammen. Vinderforslaget skulle i den efterfølgende projektering tilrettes, så anlægsbudgetrammen kunne overholdes.

  I den videre projektering har der indtil nu vist sig følgende budgetudfordringer:

   

  1. Ved gennemførelse af geotekniske forundersøgelser viste det sig, at undergrunden er meget forskelligartet. Ekstra boringer forstærkede denne viden og resulterer i, at omkostningerne til fundering er væsentlig højere end ved normale jordbundsforhold.  Projektet viser, at der skal fjernes op mod 5.000 m3 jord (en stor parcelhusgrund udgravet til 5 meters dybde), som skal erstattes med en tilsvarende sandpude. Det betyder en forøgelse af anlægsudgiften på ca. 2 mio. kr.

   

  1. Med udpegning af placering af den nye daginstitution, blev det aftalt, at projektet skal etablere erstatningsbaner på skolens udeareal, idet grunden i dag benyttes til fodboldspil af skoleelever i frikvartererne. Planen var at udnytte det opgravede jord fra funderingen i stedet for at bortskaffe det. Men da jorden kun er begrænset egnet til formålet, skal der ske udskiftning og bearbejdning, hvorfor omkostningerne til anlæggelse af erstatningsbaner bliver forøget med ca. 0,5 mio. kr.

   

  1. Med et nyt lovgivningsgrundlag – BR 18 – kom et krav til anvendelse af certificeret brandrådgiver og statikere og nye krav til etablering af el-lade standere også skal indgå i projektet. Der er tale om en ændret forudsætning, der påvirker omkostningerne til rådgiverydelsen. Nyt er også at ABR 18 pålægger totalrådgiveren ansvaret for, at det projekterede projekt kan realiseres inden for den givne økonomiske ramme.

   

  Udbudsprojektet udviser en manglende finansiering på kerneprojektet på 4,5 mio. kr.

  Totalrådgiverens beregningsgrundlag er krydstjekket op mod prisniveauet for lignende ydelser og med prisniveauerfaringer opsamlet fra Kommunale Ejendommes seneste relevante byggeprojekter. Krydstjekket viser, at totalrådgiverens grundlag for prissætning af projektet rimeligvis ikke kan anfægtes.

   

   

   

  Økonomioversigt

  Oprindelig anlægssum   25,0 mio. kr.

   

  Ekstraomkostning til fundering    2,0 mio. kr.

  Ekstraomkostninger til Boldbaner    0,5 mio. kr.

  Projektunderskud (kerneprojekt)    4,5 mio. kr.

  Manglende finansiering     7,0 mio. kr.

   

  Løsningsforslag

  Plan, Teknik & Miljø ser 4 mulige løsningsforslag:

   

  Forslag 1 – Gennemførelse af projektet inden for budgetrammen på 25 mio. kr.

  Konsekvens:

  -         Byggeriet reduceres således, at der bygges en institution med plads til 110 børn

  -         Byggeriet tilpasses bl.a. ved fjernelse af elementer som uopvarmet legerum og indbyggede rummøbler

  -         Tidsplanen forlænges med ca. 3 måneder

   

  Forslag 2 – Gennemførelse af projektet med et tillæg til anlægsbevillingen- 32 mio. kr. Konsekvens:

  -         Budgettet udvides med 7 mio. kr.

  -         Byggeriet gennemføres som planlagt

   

  Forslag 3 – Standsning af projektet – 2,1 mio. kr.

  Konsekvens:

  -         Projektet standses og der arbejdes ikke videre med etablering af en integreret institution ved Lyreskovskolen

  -         Der er afholdt udgifter til lokalplan og forprojektering – 2,1 mio. kr.

  -         Muligt erstatningskrav fra totalrådgiver

   

  Forslag 4 – Standsning af projektet efterfulgt af udbud i Totalentreprise – 32,9 mio. kr.

  Konsekvens:

  -         Budgettet udvides med min. 7,9 mio. kr. + evt. erstatning

  -         Det nuværende projekt standses og projektet sendes efterfølgende i udbud som totalentreprise

  -         Tidsplanen forlænges med mindst 1 år

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om hvilket forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Udvalget anbefaler forslag 2.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42243, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om afslutningen på Aabenraa Kommunes deltagelse i netværksprojekt under Undervisningsministeriet.

  Projektperioden har været fra dec. 2018-juni 2020. Der var afslutningskonference den 18. juni 2020.

  Aabenraa Kommune ansøgte af fire muligheder om at deltage i netværket omkring samarbejde mellem almen- og specialtilbud.

  Aabenraa Kommune fik lov til at deltage med to primære skoler: Lyreskovskolen og Kongehøjskolen, da de begge har store almene afdelinger suppleret med hver et specialcenter.

  Der har i projektperioden været tilbud om deltagelse i netværksmøder, aktionslæringsforløb og læringskonferencer. Projektet har været forankret i PLF (Det professionelle læringsfællesskab) for specialtilbuddene i Aabenraa Kommune. Dette med henblik på at etablere mulighed for vidensdeling til kommunes øvrige specialtilbud på Hærvejsskolen, i Ungdomsskolen og på Fjordskolen.

  Begge de primært involverede skoler har i arbejdet fokuseret på udvikling af deres lokale ”vippemodeller”. Dette skal forstås som udviklede og beskrevne praksisser for, hvordan elever i visiterede skoletilbud bedst muligt udsluses til almenområdet på centerskolen eller på elevens distriktsskole.

  Overordnet set har projektet bidraget med følgende:

  • Et øget blik for en elevs muligheder for tilbagevenden til almenområdet. ”Vippen” er en italesat mulighed ved en del af de nye visitationer.
  • I den årlige revisitation tales der for samtlige elever om, hvor de er på vej hen i forhold til et mindre indgribende skoletilbud. Dette fremgår ligeledes af referaterne fra revisitationerne.
  • Endelig kan projektet ses som en naturlig forløber for det forestående arbejde med udvikling af almenområdet, som det er beskrevet i den gennemførte analyse fra BDO i foråret 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2859, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  16. juni 2020 har forvaltningen modtaget brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvoraf det fremgår, at Bylderup Skole og Børnehus udtages til tilsyn.

   

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med kvaliteten af undervisningen i folkeskolen på baggrund af en årlig screening af alle skolers resultater. 23. december 2019 modtog forvaltningen brev fra styrelsen, hvoraf det fremgik, at Bylderup Skole og Børnehus skilte sig ud i styrelsens screening, fordi skolen:

  • Fra skoleåret 2016/17 til 2018/19 var blandt de skoler, som havde det største fald i andelen af ”dygtigste” elever i matematik målt i de nationale test.
  • Havde haft et fald i gennemsnittet for alle fire trivselsindikatorer i den nationale trivselsmåling fra skoleåret 2017/18 til 2018/19 og samtidig var blandt de lavest scorende 10 % på landsplan på alle fire trivselsindikatorer i 2018/19.

   

  For at kunne foretage en endelig vurdering af, om skolen skulle udtages til tilsyn, bad styrelsen om en redegørelse for skolens resultater i de nationale test i matematik og i den nationale trivselsmåling for hhv. de seneste tre og to skoleår, de bagvedliggende årsager hertil samt skolens arbejde med at løfte test- og trivselsresultaterne. Forvaltningen indsendte en redegørelse herfor til styrelsen d. 22. januar 2020.

   

  16. juni 2020 modtog forvaltningen svar på redegørelsen, hvoraf det fremgår, at Bylderup Skole og Børnehus udtages til tilsyn. En medvirkende årsag hertil er, at skolens resultater i alle bundne prøvefag er faldet fra skoleåret 2017/18 til 2018/19 og samtidig er blandt de 10 % laveste på landsplan i 2018/19. Hvis denne udvikling fortsætter, vil skolen ifølge styrelsen skille sig ud i styrelsens screening i 2020/21.

   

  Som konsekvens af udtagelsen til tilsyn tilbydes Bylderup Skole og Børnehus et rådgivningsforløb med Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter i skoleåret 2020/2021. Forvaltningen vil understøtte skolen i forløbet og i de indsatser, der iværksættes på skolen i forlængelse heraf.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23013, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på kombinationstilbud i dagtilbud.

   

  Pr. 1. juli 2018 fik forældre mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning. Forudsætningen var, at forældrene kunne dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der lå uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 7. august 2018 retningslinjer for kombinationstilbud i dagtilbud i Aabenraa Kommune med bemærkning om, at de ønskede en årlig status.

   

  Siden juli 2018 er der ingen forældre, der har gjort brug af et kombinationstilbud.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 85a

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57893, Sagsinitialer: JWALT

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2020 er det aftalt at:

  ”På dagtilbudsområdet er parterne enige om at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020. I det omfang ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.”

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede herefter den 3. december 2019:

  • at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 0-2 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 5.066 kr. før skat i 2020.
  • at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 3 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 2.999 kr. før skat i 2020.

   

  Det månedlige tilskud er beregnet udfra en forudsætning om, at 0,8 % af de 0-2 årige samt de 3 årige børn benytter sig af tilbuddet, og der skal være et vist økonomisk incitament til at benytte tilbuddet, betyder det, at der for 1 mio. kr. vil kunne passes:

  • 13,74 børn på 0-2 år pr. år, svarende til en udgift på 0,835 mio. kr./år.
  • 4,55 børn på 3-5 år pr. år, svarende til en udgift på 0,164 mio. kr./år.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§86-91

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 6. august 2020 er der modtaget ansøgninger om tilskud til pasning af 20 børn i alderen 0-2 år. Der er p.t. 2 ansøgninger om tilskud til pasning af eget barn på 3 år. Der er ansøgt om pasningsperioder fra 2 måneder til 12 måneder. Tilskudsperioden kan være på maks. 12 måneder.

   

  Omregnet betyder det, at der pr. 6. august 2020 er ansøgt om tilskud til:

  • 203 måneder = 16,92 børn årligt mellem 0-2 år, svarende til en udgift på 1,028 mio. kr./år.
  • 13 måneder = 1,08 børn årligt på 3 år, svarende til en udgift på 0,039 mio. kr./år.

   

  I beregningerne er der ikke medregnet følgeudgifterne til administration af ordningen, og det er endvidere ikke muligt at begrænse tilbuddet efter et først til mølle-princip.

  Ordningen er kun gældende i 2020, og i det omfang ordningen medfører udgifter som overstiger det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. vil merudgiften skulle afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede ramme i 2020.

   

  Pr. 6. august 2020 er den samlede forventede udgift på i alt 1,067 mio. kr./år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19354, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på IPads til dagplejen.

   

  I budgetforlig 2020 er der afsat 0,6 mio. kr. til indkøb af IPads til dagplejerne, så de har den samme digitale kommunikationsmulighed som de øvrige dagtilbud. Dagplejerne vil desuden have mulighed for at benytte disse IPads som et pædagogisk værktøj, ud fra erfaringerne i forbindelse med indsatsområdet Meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.

   

  Det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til indkøb af IPads indgår ikke i beregningerne af forældrebetalingen.

   

  På grund af COVID-19 har dagplejen først nu modtaget de indkøbte IPads.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

   

  Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016, fremgår det, at ejendommens ubebyggede arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter bestemmelsen er det som udgangspunkt ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker. Heri ligger også, at ejeren af legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at udbedre fejl, der kan være farlige for børnene og andre, der måtte bruge den.  Som følge heraf har Aabenraa Kommune som ejer en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale legepladser, herunder legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige formål.

   

  Proceduren omfatter en årlig inspektion foretaget af en certificeret legepladsinspektør, dennes skriftlige og visuelle rapportering, efterfølgende udbedring af eventuelle påpegede fejl og mangler samt dokumentation af denne udbedring.

  Børn og Kultur vil hvert år orientere Børne- og Uddannelsesudvalget om den generelle status for sikkerheden på legepladserne.

  Der er i 2019 gennemført legepladsinspektion på alle skoler og dagtilbud.

  De bemærkninger der har været i inspektionerne bliver der fulgt op på og udbedret på de enkelte skoler og institutioner.

   

  Med udgangspunkt i byggeloven er der på dagtilbudsområdet udarbejdet retningslinjer om legepladsinspektion og det er med udgangspunkt i disse, at status gives for dagtilbud, inkl. oversigt over indberetningerne på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19097, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Rønshoved Skolehjem for Aabenraa Kommune har vundet Socialstyrelsens udbud om at indgå som VISO-leverandør frem til 2025.

   

  VISO (den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) yder rådgivning og vejledning til fagfolk og borgere i særligt komplicerede sager på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO-leverandørerne er nøje udvalgt på baggrund af deres højt specialiserede viden og store erfaring.

   

  Rønshoved Skolehjem har fungeret som VISO-leverandør siden 2016, og det er dette samarbejde, der altså nu er blevet forlænget frem til 2025. Det er dog første gang, at opgaven har været i udbud.

   

  Aabenraa Kommune afgav tilbud inden for to kategorier – ”Socialt udsatte børn og unge” og ”Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt” - og vandt i dem begge.

  I den første kategori blev Aabenraa Kommune (Rønshoved Skolehjem) rangeret som nr. 1 af samtlige tilbudsgivere, i den anden kategori som nr. 8 af 30. Blandt de øvrige tilbudsgivere var andre kommuner (herunder København), flere regioner og nogle af landets største institutioner på området.

  Økonomi og afledt drift

  VISO afregner Rønshoved Skolehjem direkte for leverede ydelser.

   

  De nye kontrakter med VISO har et samlet omfang på 1,3 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I Syddanmark arbejdes der med at styrke det tværsektorielle samspil mellem Psykiatrien og kommunerne med fokus på, at yde den bedst mulige indsats for borgerne.

   

  Antallet af børn og unge, som mistrives er i stigning. Kommunerne i Syddanmark, herunder Aabenraa, oplever således et stigende antal børn med lettere psykiske problemstillinger, fx adfærds og affektforstyrrelser, angst, ADHD m.v. I perioden fra 2016-17 så Børne og Unge psykiatrien i region Syddanmark en stigning i antal henvisninger på 8 procent. I Børne og Unge psykiatri Sydjylland blev der i perioden set en stigning på 16,7 procent.

  Politisk er der en særlig bevågenhed i forhold til mental sundhed og mistrivsel, særligt blandt børn og unge. Projektet er 4 årig og løber til og med 2022.

   

  Projektets formål

  I Region Syddanmark er der i det tværsektorielle samarbejde en fælles ambition om at udvikle og generere et samarbejdet på Børne og Unge området til et højere niveau med et fokus på tidlig opsporing og forebyggelse inden for dette område.

   

  Status

  Der er etableret en fast struktur og metode til sparringsmøder med PPR Aabenraa. Samarbejdet fungerer generelt godt.

  Man kunne godt blive bedre til at indkalde yderligere fagpersoner til sparringsmøderne, som er relevante for sagen eller har kendskab til familien.

  Der er en oplevelse af, at det endnu ikke har fundet sin form ift. hvilke sager, der kommer ind på sparringsmøderne.

  Man arbejder på at kommunikere projektet ud til kommunale medarbejdere, dog har der ikke været mange henvendelser med sager. Der er ligeledes udarbejdet pjecer omkring projektet til forældre og fagpersoner.

  Der er afholdt i alt 4 forældrekursusaftner i samarbejde med Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og de regionale medarbejdere.

  I maj/juni 2020 bliver der arbejdet på, at indgå konkrete aftaler med en række udvalgte frivillige organisationer. Disse aftaler skal styrke koblingen mellem de lokale sparringsteams og tilbud fra frivillige foreninger og organisationer. Den næste status vil være konkret ift. det enkelte sparringsteams samarbejde med frivillige.

  Regionen yder og tilbyder Aabenraa Kommunes PPR supervision ved behov.

  Økonomi og afledt drift

  PPR Aabenraa Kommune modtager 0,341mio. kr. pr. år til projektet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2020

  -

   

  Afbud fra

  - Rasmus Elkjær Larsen ( C )

  - Jens Bundgaard Nielsen ( Ø )