Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. november 2020 kl. 15:30

Mødested: Borgersalen, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

Mødet sluttede kl. 17.30.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Dialogmøde vedr. dagtilbudsstruktur den 18. november 2020 – udsættes.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Der pågår stadig opfølgende arbejder og udbedringer. Anlægsregnskabet planlægges afsluttet

  efter 1-årseftersynet, der afholdes primo 2021.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Anlægsregnskabet afsluttes samtidig med anlægsregnskabet for Hærvejsskolens byggeri.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Licitationen på fagentrepriseudbuddet er afholdt den 9. oktober 2020.

  Der henvises i den forbindelse til sag nr. 157 i nærværende dagsorden.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Byggeudvalget har godkendt det endelige forslag fra rådgiverne, der har begyndt projekteringen og efterfølgende byder bygningsarbejdet ud i fagentreprise.

  Selve byggeriet forventes herefter startet op i begyndelsen af februar 2021 og være afsluttet

  og klar til ibrugtagning i december 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Byggeriet er startet op efter planen.

  Gymnastiksalen forventes i henhold til projektet, der gennemføres, kun at skulle tages ud af

  brug i 2-3 uger. Universet og eksterne brugere af gymnastiksalen er løbende involveret i den detaljerede planlægning af byggeprocessen.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Det er endnu ikke besluttet, hvordan den konstaterede jordforurening med fyringsolie skal håndteres.

  Rådgivernes projektering og udbud af ombygningsarbejdet til en ny multisal fortsætter efter planen.

   

  Fjordskolen

  Der er udarbejdet en handleplan for de udfordringer spørgeskemaundersøgelsen viser.

  Et af de forhold, handleplanen omfatter, er en måling af skimmelsporeforekomster i indeluften. Den foretages den 12. november 2020 i de rum på skolen, hvor medarbejderne har oplevet dårlig luft og gener.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020, for udvalgsområdet, i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er et forventet merforbrug på Børn og Familie området på ca. 6 mio. kr.

   

  Dette skyldes bl.a. en stigning i størrelsen på vederlag til plejefamilier, hvor udgifterne er steget fra 52,5 mio. kr. i 2018 til 61,4 mio. kr. i 2019 og forventet 60,1 mio. kr. i 2020. I samme periode har antallet af børn i plejefamilier været nogenlunde konstant. På børnehandicap er der en udfordring omkring specialbørnehaven Lille Kolstrup, hvor børnetallet det sidste år er steget fra 4 børn i april 2019 til 18 børn i september 2020. Institutionen er normeret til 12 børn.

   

  For døgninstitutioner har der i 2020 været flere anbringelser med behov for ekstra støtte på, særligt i starten, på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Udgiftsstigningen med et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. er en kombination af stigende antal anbringelser og pris for opholdet.

   

  For sikrede døgninstitutioner er der budgetteret med 2 pladser, hvor der for nuværende er anbragt 4 børn, hvilket medfører merudgifter for 1,1 mio. kr. På Posekær har der fra 1. oktober været en nedgang på 3 børn fra andre kommuner, hvilket medfører et fald i mellemkommunale indtægter på 1,5 mio. kr. resten af året.

   

  Investeringsstrategien har medført en foreløbig besparelse på 30,2 mio. kr. i perioden 2016-19 og en foreløbig besparelse i 2020 på 9,317 mio. kr. Når denne besparelse ikke afspejler sig i det forventede resultat på Børn og Familie i 2020 handler det om at Aabenraa modellen er beregnet med en mindre gennemsnitspris pr. foranstaltning. Hvis investeringsstrategien ikke var blevet gennemført, havde der i dag været væsentligt højere udgifter på anbringelsesområdet.

   

   

  På Børnehandicapområdet (Posekær og Lille Kolstrup) er der et mindre forbrug over 4 % på 3,1 mio. kr., som forventeligt ikke bliver overført til 2021 og som indgår i finansieringen af det samlede merforbrug på politikområdet i 2020. Det resterende merforbrug på ca. 3 mio. kr. kan ikke håndteres inden for politikområdets ramme, og der søges derfor en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2020. 

   

   

  Tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre udvalg kan nævnes at der foretages teknisk korrektion på skolefritidsordningerne på 0,824 mio. kr. som afleveres til Økonomiudvalget og teknisk korrektion på dagtilbudsområdet på 0,263 mio. kr. som også afleveres til Økonomiudvalget.

   

  På Børn og Familie foretages følgende budgetomplaceringer indenfor udvalget ved denne bevillingskontrol:

  • Børnehandicap institutionen Posekær herunder Børnehuset Lille Kolstrup forventer et mindreforbrug over 4 % på 3,1 mio. kr. Dette beløb overføres til døgninstitutionsområdet, hvor der er et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr.
  • Forberedende grunduddannelse (FGU) på serviceområdet har et mindreforbrug på 3,089 mio. kr., dette mindreforbrug bruges til at dække noget af merforbruget på plejefamilieområdet, hvor der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.
  • Forberedende grunduddannelse (FGU) på overførselsområdet har et mindreforbrug på 0,774 mio. kr., dette mindreforbrug bruges til at dække noget af merforbruget på tabt arbejdsfortjeneste på 3 mio. kr.

   

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillingsansøgninger på anlæg søges en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2021 til håndtering af akut anlægssag på Lyreskovskolen vedrørende indeklimaproblemer.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2) samt noter til budgetomplaceringer i eget udvalg (bilag i3). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4), samt status på afviklingsplaner (bilag i6).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at budgetomplaceringerne indenfor udvalget godkendes.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

   

  Teknisk korrektion på skolefritidsordninger:

  SFO’erne er samlet normeret til 1440 børn i 2020. Der forventes, at der gennemsnitlig passes 1337 børn. Dvs. at der passes 103 børn færre i skolefritidsordninger i 2020 end budgetteret. Taksten for teknisk korrektion vedrørende SFO udgør 8.000 kr. pr. barn pr. år. Puljen under Økonomiudvalget tilføres 0,824 mio. kr. i korrektionen af SFO belægningen.

   

  Teknisk korrektion på dagtilbudsområdet.

  Samlet set forventes det, at der i 2020 passes gennemsnitlig 37 0-2 års børn færre og 42 3-5 års børn flere, i alt 5 børn flere end budgetteret i Dagtilbudsramme. Der tilføres samlet 0,263 mio. kr. til dagtilbudspuljen under Økonomiudvalget.

   

   

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg.

  Økonomi og afledt drift

   

  (Beløb i 1.000 kr.)

   

  Ønsker/finansierende udvalg

  2020

  2021-2024

  Teknisk korrektion, SFO

  -824

  0

  Teknisk korrektion dagtilbud

  -263

  0

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2020-24, finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 30. september 2020 er der ansøgning om tillægsbevilling til Børn og Familie på 3 mio. kr. med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Dette merforbrug skyldes bl.a. en stigning i størrelsen på vederlag til plejefamilier, hvor udgifterne er steget fra 52,5 mio. kr. i 2018 til 61,4 mio. kr. i 2019 og forventet 60,1 mio. kr. i 2020. I samme periode har antallet af børn i plejefamilier været nogenlunde konstant. På børnehandicap er der en udfordring omkring specialbørnehaven Lille Kolstrup, hvor børnetallet det sidste år er steget fra 4 børn i april 2019 til 18 børn i september 2020. Institutionen er normeret til 12 børn.

   

  For døgninstitutioner har der i 2020 været flere anbringelser med behov for ekstra støtte på, særligt i starten, på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Udgiftsstigningen med et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. er en kombination af stigende antal anbringelser og pris for opholdet.

   

  For sikrede døgninstitutioner er der budgetteret med 2 pladser, hvor der for nuværende er anbragt 4 børn, hvilket medfører merudgifter for 1,1 mio. kr. På Posekær har der fra 1. oktober været en nedgang på 3 børn fra andre kommuner, hvilket medfører et fald i mellemkommunale indtægter på 1,5 mio. kr. resten af året.

   

  Investeringsstrategien har medført en foreløbig besparelse på 30,2 mio. kr. i perioden 2016-19 og en foreløbig besparelse i 2020 på 9,317 mio. kr. Når denne besparelse ikke afspejler sig i det forventede resultat på Børn og Familie i 2020 handler det om at Aabenraa modellen er beregnet med en mindre gennemsnitspris pr. foranstaltning. Hvis investeringsstrategien ikke var blevet gennemført, havde der i dag været væsentligt højere udgifter på anbringelsesområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til Børn og Familie.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på anlæg.

   

  Der søges en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2021 til håndtering af akut anlægssag på Lyreskovskolen vedrørende indeklimaproblemer, som løses ved at installere flere ventilationsanlæg på skolen. Udgiften er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15,0 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af anlægsprojektet er en del af budgetforliget for 2021.

   

  Der vedlægges endvidere i bilag noter til alle anlægsprojekter i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedr. Lyreskovskolens indeklimaproblemer.

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3. mio kr. vedr. Lyreskovskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. september 2020 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30.09.2020 for udvalgets område ligger på 76,0 %. I dette forbrug indgår, at der i juli 2020 er afregnet for hele året vedr. elever på efter- og privat skoler, og udgifter i forbindelse med COVID-19 frem til udgangen af juli.

  Foretages der periodisering af udgifter til efter- og privatskoler kan den aktuelle forbrugsprocent opgøres til 74,4 %. Vejledende bør forbruget efter 9 mdr. ligge omkring 75 %.

  Børn og Familie ligger fortsat højt med en forbrugsprocent på ca. 77,3 %

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2020 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 4,4 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 4,9 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2019 udgjorde sygefraværet 4,6 % for de politikområder som i dag er omfattet af Børn og Kultur.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8571, Sagsinitialer: PHE

  Sagsfremstilling

  Byggeprojektet for daginstitution Mølleløkke nær Lyreskovskolen har været udbudt i fagentrepriser, og licitationsresultaterne ligge højere end budget. Det medfører, at sagen skal behandles, så der bringes balance mellem budget og forventede byggeomkostninger, inden der kan indgås kontrakter.

   

  Byggeriet har været udbudt i 9 fagentrepriser i begrænset licitation. Ved hver entreprise var der indbudt 5-6 bydende. Forvaltningen konstaterer travlhed i byggebranchen bl.a. ved at en række af de indbudte tilbudsgivere er sprunget fra. Forvaltningen har løbende søgt at supplere antallet af bydende, hvor bydende er faldet fra, men modtog alligevel et lavt antal bud for en byggesag af denne art.

   

  Situationen har sammenhæng med Corona-situationen. Fjernelse af anlægsloftet har effekt på højere priser i byggebranchen, men også leveringstider og – sikkerhed for materialer vurderes at have en væsentlig betydning for markedspriserne. Prisniveauerne blev før udbuddet krydstjekket op mod det seneste kendte prisniveau. Imidlertid viser det sig, at Corona-situationen og ophævelsen af anlægsloftet medfører, at prisniveauet generelt er forøget med 10-15 % på licitationstidspunktet.

   

  Der er til opførelsen af Mølleløkke afsat et anlægsbudget 32 mio. kr. De indkomne bud lå umiddelbart 4,9 mio. kr. over budget. Projektgranskning mellem rådgiver og lavestbydende tilbudsgivere har reduceret forskellen til 3 mio. kr. For at forvaltningen kan indgå entreprisekontrakter, skal der være balance mellem de økonomiske og materielle forudsætninger, som anlægsbevillingen er givet med.

   

  Der er i tidsplanen for byggeprojektet regnet med opstart i uge 48.

   

   

  Forvaltningen har tre forslag til handling:

   

  1)     At Børn- og Uddannelsesudvalget anmoder om tillægsbevilling på 3 mio. kr., så anlægsbudgettet øges til 35 mio. kr., finansieret af kommunekassen. Forslaget vil i udgangspunktet ikke påvirke tidsplanen for byggeprojektet.

  2)     At byggeprojektet reduceres i byggekvalitet og funktionalitet på baggrund af reduktionsforslag identificeret tidligere i projekteringsfasen. Flere af reduktionsforslagene er indgribende. Forslaget vil forlænge byggeprojektets opstart 8-10 uger.

  3)     At standse byggeprojektet med henblik på at udbyde projektet i en anden udbudsform, f.eks. totalentreprise eller hovedentreprise. Forslaget vil udsætte byggeprojektet omkring 5-8 mdr. afhængigt af valg af entrepriseform og vil medføre omkostninger til udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale. Udbudstidspunktet kan potentielt afvente en periode med mindre tryk på entreprenør- og håndværkersektoren.

  Lovgrundlag

  Tilbudsloven

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at der træffes beslutning jf. sagsfremstillingens forslag 1 eller alternativt forslag 3, hvor udbudstidspunktet afventer en gunstigere markedssituation.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Udvalget anbefaler forslag 1.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27317, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. maj 2018 blev det besluttet, at fritidspasordningen i de kommende to skoleår skulle administreres af den enkelte folkeskole, og at denne ordning skulle evalueres i slutningen af 2020.

   

  Baggrunden for beslutningen var primært begrundet med, at der i Kultur og Fritid ikke fandtes de faglige kvalifikationer og relationer, som gjorde det muligt at foretage den rette visitation. Ordningen er nu blevet evalueret med følgende konklusioner.

   

  Folkeskolernes erfaringer

  Det generelle billede er, at behovet for fritidspas er der. Der er tildelt følgende fritidspas*:

   

  18/19

  19/20

  Antal fritidspas

  63

  82

  Antal afslag

  9

  11

  *Der mangler svar fra tre folkeskoler. En af disse skoler har forventet mellem 10-20 fritidspasmodtagere.

   

  Da der ved overleveringen ikke blev udarbejdet klare retningslinjer for tildelingen af et fritidspas, er det meget forskelligt hvorledes skolerne har administreret ordningen. Nogle skoler har arbejdet efter først til mølle og andre har forsøgt at dele midlerne ud over året. Enkelte skoler har anvendt kriterierne fra den tidligere administrationspraksis.

   

  Den administrative opgave er lille og nem på de små skoler, men ved skoler der uddeler mere end 10 fritidspas beskrives det, som en større opgave i forhold til budgettets størrelse.

   

   

  Foreningernes oplevelser

  De 5 foreninger/institutioner, som modtager flest fritidspas, har ikke oplevet en mærkbar ændring. Tværtimod oplever de det som nemmere at sende kontingentet til skolen. I evalueringen giver de et estimeret antal fritidspasmodtagere, som generelt svarer godt til det de modtog inden den nye administrationspraksis. I forhold til fastholdelse er den generelle tilbagemelding, at det ofte er de samme børn som modtager fritidspas år efter år.

  Det lykkedes altså ikke, at få familierne til selv, at prioritere økonomien til en fritidsaktivitet.

   

  Scenarier

  Følgende scenarie foreslås:

   

  • Visiteringen af fritidspas forbliver hos folkeskolerne. Fordelen ved dette er, at der opnås en tættere kontakt til de familier der tildeles et fritidspas og derved en klarere vurdering af behovet. Der skal dog udarbejdes en række kriterier, som kan lette visiteringen for de skoler som oplever mange fritidspasmodtagere og derved kan have svært ved den nære relation til alle familier. Ulempen ved fortsættelsen er, at de store skoledistrikter oplever en større administrativ belastning.

   

  Kultur og Fritid vil i løbet af 2021 arbejde på en model, hvori fritidspasset kan indgå i en mere helhedsorienteret tilgang til øget deltagelse i fritidsaktiviteter. Denne præsenteres for Kultur og Fritidsudvalget i efteråret 2021. Fritidspasset vil indgå i denne model, som én af flere metoder til at skabe flere aktive i kommunens fritidsliv.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev i 2018 budgetomplaceret fra Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget 0,044 mio. kr. i 2018 og 0,100 mio. kr. for årene 2019 og 2020.

  Beløbet fordeles efter socioøkonomiske faktorer til de enkelte folkeskoler.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at budgetomplaceringen til Skole og Undervisning bibeholdes,

  at den nuværende administrationspraksis bibeholdes, og

  at der udarbejdes en række kriterier, som kan lette visiteringen hos de skoler der har mange fritidspas ansøgere.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36497, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids, og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven), LBK nr. 2 af 06/01/2020, sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet.

  Ifølge Dagtilbudsloven kan daginstitutioner etableres og drives som kommunale, selvejende, udliciterede eller private institutioner.

   

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

   

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

   

  På Byrådsmødet den 23. juni 2010, blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018 og den 3. december 2019 blev driftsoverenskomsterne for 14 selvejende daginstitutioner godkendt.

  Der mangler godkendelse af driftsoverenskomster med 3 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 12. august 2020 dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner med administrationsaftale med FDDB, og drøftede på udvalgsmødet den 15. september 2020 opdatering af de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomster.

   

  Der har været stillet spørgsmål til om det er muligt for de selvejende daginstitutioner ikke, at være en del af indkøbs- og udbudspolitikken.

  Aabenraa Kommune vurderer at det dels over tid for den enkelte institution blive dyrere og dels vil den lavere restvolumen for den kommunale andel ikke kunne opretholde så gode priser som ved et samlet volumen. En meromkostning til selvejende institutioners eget indkøb vil ikke være omfattet af tildelingsmodellen og vil derfor henover tid medføre færre ressourcer til kerneydelsen og et uensartet serviceniveau kommunale institutioner og selvejende institutioner imellem. Der hviler en lighedsforudsætning over de fælles politikker og retningslinjer, der også omfatter de selvejende institutioner som væsentlig leverandør af kernevelfærd i Aabenraa Kommune.

   

  Med baggrund i de dialoger der har været, er der udarbejdet forslag til nye skabeloner for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og Aabenraa Kommune. En skabelon til institutioner hvor regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune og en hvor institutionerne har egen regnskabsføring.

   

  Udover mindre sproglige ændringer er følgende ændringer i skabelonen indarbejdet:

  Tekst markeret med grønt er en tilføjelse, rødt er slettet tekst

   

  Skabelon godkendt i 2010

   

  Ny skabelon

  Bemærkning

  Kommunen fastsætter den ugentlige åbningstid samt rammerne for den daglige åbningstid. Bestyrelsen fastsætter inden for disse rammer den konkrete åbningstid.

  Kommunen fastsætter den ugentlige åbningstid samt rammerne for den daglige åbningstid. Bestyrelsen fastsætter inden for disse rammer den konkrete åbningstid. Ved aftalens underskrift er den gældende ramme for åbningstiden 49 timer ugentligt, fordelt mandag til fredag.

   

   

  Tilføjet efter institutionernes ønske

   

  Institutionen skal følge de centralt fastlagte regler og den lovgivning der, som gælder for daginstitutioner. Der henvises bl.a. til ministerielle vejledninger.

   

  Institutionen skal følge de i nærværende driftsoverenskomst fastlagte regler og den til enhver tid gældende lovgivning, som gælder for daginstitutioner.

   

   

  Ændret efter institutionernes ønske

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes dialogbaserede aftalestyring, herunder gældende politikker, f.eks. sundhed, løn og personale, lederløn mv.

   

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes dialogbaserede aftalestyring.

  Fremgår af dialogbaseret aftalestyring.

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes lokalaftale og MED- og arbejdsmiljøorganisation.

  Institutionen har egen sikkerhedsorganisation/Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes sikkerhedsorganisation

  Oplysninger fra institutionen vedr. MED-organisation skal overholde de af kommunen fastlagte formkrav og tidsfrister.

   

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes lokalaftale og MED- og arbejdsmiljøorganisation.

  Oplysninger fra institutionen vedr. MED-organisation skal overholde de af kommunen fastlagte formkrav og tidsfrister.

   

  Opgaver vedr. sikkerhed varetages af arbejdsmiljø-organisationen.

  Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse.

  Institutionen må ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Ansættelse kan ikke meddeles, før kommunens godkendelse foreligger.

   

  Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af kommunens godkendelse.

   

   

   

  Hvis institutionen ønsker at indgå en administrationsaftale med en anden part om udførsel af de i stk. 1 nævnte administrative opgaver, skal der indgås en ny driftsoverenskomst.

   

   

   

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes arbejdsskadeforsikring.

  Gælder kun institutioner uden egen regnskabsføring

   

  Ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, Aabenraa Kommune.

  Ved institutionens ophør håndteres løsøre/inventar i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

   

  Ændret efter institutionernes ønske

  De udgifter som kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom, med mindre er aftalt forinden.

   

  For institutioner i lejede lokaler kan de i stk. 1 nævnte lån sikres ved gældsbrev. Dette er ikke gældende ved ejerskab.

   

  Ved renoveringer og investeringer over 100.000 kr. gælder særlige regler for tinglysning af pant, jf. Aabenraa Kommunes procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune. Ved Aabenraa Kommunes afholdelse af udgifter til løbende, udvendig bygningsvedligeholdelse under 100.000 kr. optages ikke pant i ejendommen.

   

  Præcisering.

  Institutionen må ikke uden kommunens forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(e) til andet formål end til dagtilbud for børn og unge, eller hvad der er beskrevet i driftsoverenskomsten eller tillæg hertil.

   

  Inden for institutionens åbningstid, jf. § 4, stk. 1, må institutionen ikke uden kommunens forudgående samtykke benytte ejendommen(e) til andet formål end til dagtilbud for børn og unge, eller hvad der er beskrevet i driftsoverenskomsten eller tillæg hertil.

   

  ”Inden for institutionens åbningstid” er tilføjet efter institutionernes ønske

  Ved institutionens ophør tilfalder en eventuel formue kommunen, medmindre det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at denne formue hidrører fra eller er tilvejebragt af andre end kommunen, eksempelvis ved private donationer mv. 

   

  Anvendelsen af en eventuel formue ved institutionens ophør, som må anses for at være tilvejebragt af andre end kommunen, sker i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

  Institutionens ophør skal i tidsmæssig henseende forstås således, at bestemmelsen også finder anvendelse efter ophøret af nærværende driftsoverenskomst.

   

  Ved uoverensstemmelse mellem nærværende driftsoverenskomst og institutionens vedtægt omkring anvendelsen af en evt. formue ved institutionens ophør finder § 12, stk. 4 anvendelse.

   

  Ved institutionens ophør anvendes institutionens formue jf. institutionens vedtægter.

   

  Ændret efter institutionernes ønske

   

  Skabelonen for institutionerne med egen regnskabsføring er derudover tilrettet i forhold til de ændringer ”Aftale for selvejende institutioner med egen regnskabsføring på dagtilbudsområdet” giver.

   

  Skabelon godkendt i 2010

   

  Ny skabelon

  Bemærkning

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes dialogbaserede aftalestyring, herunder gældende politikker, f.eks. sundhed, løn og personale, lederløn mv.

   

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes dialogbaserede aftalestyring, med følgende undtagelser:

  1. Punkt 2, Lovgivning og regler,

  De selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring er omfattet af kasseregnskabsregulativet bortset fra de undtagelser der er nævnt i §6, skt. 2.

  …..

  1. Punkt 10.2. Styringsredskaber,

  Styringsredskaber er ikke gældende for institutionen, se driftsoverenskomsten §9, stk. 1.

   

  Ændringen skyldes aftalen for institutioner med egen regnskabsføring pr. 1. januar 2019

   

   

  Institutionen er omfattet af Aabenraa Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med undtagelse af følgende bilag:

  1. Bilag 1.5 Revisionsregulativ

  ….

  1. Bilag 8.1 Overordnede krav til kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kontroller mod svig

   

  Ændringen skyldes aftalen for institutioner med egen regnskabsføring pr. 1. januar 2019

   

  Regnskabet revidereres af en af kommunen godkendt revisor, revisionsberetning indsendes til kommunen inden en af denne fastsat frist.

   

  Regnskabsoplysninger skal overholde de af kommunen fastlagte formkrav og tidsfrister.

   

   

   

   

   

  Godkendes de nye skabeloner med selvejende daginstitutioner, skal der udarbejdes nye driftsoverenskomster med alle 17 selvejende daginstitutioner.

  Høring/udtalelse

  De udarbejdede skabeloner sendes i høring i de selvejende daginstitutioners bestyrelser i perioden 11. november 2020 – 1. februar 2021.

  Skabelonerne, inkl. høringssvar, fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 9. marts 2021, og for Byrådet til endelig godkendelse den 24. marts 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at skabelonerne sendes i høring i de selvejende daginstitutioners bestyrelser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt, med en opfordring til at der i forbindelse med justering/revidering af indkøbs- og udbudspolitikken tages stilling til, om de selvejende institutioner skal have mulighed for hel eller delvis fritagelse herfor.

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57893, Sagsinitialer: JWALT

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget i 2020 var alle parterne enige om at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. I budgetforliget for 2021 er parterne enige om, at ordningen om økonomisk støtte til pasning af egne børn i eget hjem gøres permanent. De økonomiske rammer for ordningen udvides til 1,3 mio. kr., og ordningen forudsættes videreført efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 3. december 2019:

  • at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 0-2 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 5.066 kr. før skat i 2020. Svarende til, at der kunne passes 13,74 0-2 årige børn pr. år.
  • at muligheden for pasning af egne børn tilbydes forældre til de 3 årige børn med tilskud på 62,5 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen med et månedligt tilskud på 2.999 kr. før skat i 2020. Svarende til, at der kunne passes 4,55 børn på 3 år pr. år.

   

  Taksterne kan højst udgøre 85 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen.

   

  Taksterne for 2020 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn fra 2020-2021 (Udmeldt juni 2020), og taksterne i 2021 er:

  • for forældre til de 0-2 årige et månedligt tilskud på 5.134 kr. pr. måned før skat, svarende til 62,8 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen.
  • for forældre til de 3 årige et månedligt tilskud på 3.039 kr. pr. måned før skat, svarende til 62,8 % af billigste nettodriftsudgift pr. plads i aldersgruppen.

   

  Taksterne for 2021 er godkendt i byrådet den 7. oktober 2020, jf. pkt. 123, med 2. behandling af budget 2021-2024.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§86-91

  Økonomi og afledt drift

  I budgetforliget for 2021 er ordningen med støtte til pasning af egne børn i eget hjem gjort permanent, og den økonomiske ramme er fastsat til 1,3 mio. kr. pr. år.

   

  Det månedlige tilskud er beregnet ud fra en forudsætning om, at der skal være et vist økonomisk incitament til at benytte tilbuddet, og i 2020 med forventning om, at 0,8 % af de 0-2 årige (= 13,74 børn) samt de 3 årige (= 4,55 børn) ville benytte tilbuddet.

  Pr. 27. februar 2020 var der ansøgninger svarende til 16,3 helårsbørn på 0-2 år og 0,8 helårsbørn på 3 år.

  Pr. 6. august 2020 var der ansøgninger svarende til 17 helårsbørn på 0-2 år og 1,1 helårsbørn på 3 år.

  På lignende måde vil der i 2021 kunne passes:

  • 19,75 børn på 0-2 år pr. år, med en samlet udgift på 1,2 mio. kr./år.
  • 2,25 børn på 3 år pr. år, med en samlet udgift på 0,082 mio. kr./år.

   

  I beregningerne er der ikke medregnet følgeudgifterne til administration af ordningen, og det er endvidere ikke muligt at begrænse tilbuddet efter et først til mølle-princip. I det omfang ordningen medfører udgifter som overstiger det afsatte beløb på 1,3 mio. kr. vil merudgiften skulle afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets egen samlede ramme.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kriterier for pasning af egne børn i eget hjem godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Dialogmøde med dagtilbud, skoler og børne- og familieområdet

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode.

  Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

  Udvalgets dialogmøde skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

   

  Børne- og uddannelsesudvalget besluttede den 7. januar 2020, dialogmøder i 2020 på følgende dage:

   

  • Torsdag den 2. april 2020
  • Torsdag den 28. maj 2020
  • Torsdag den 19. november 2020

   

  De to dage i foråret blev aflyst på grund af COVID-19 nedlukningen, og det foreslås at dialogmødet den 19. november 2020 ligeledes aflyses pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19.

   

  Fælles dialogforum for Folkeskoler

  Fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Dette forrum består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, at der skal afholdes 2 møder årligt i Fælles dialogforum for folkeskoler.

   

  Udvalget besluttede den 3. december 2019, at der i 2020 skal afholdes møder i det fælles dialogforum med kommunens folkeskoler den 14. april og 17. november.

   

  Mødet den 14. april 2020 blev aflyst på grund af nedlukningen i forbindelse med Covid-19, det foreslås at dialogmødet den 17. november 2020 ligeledes aflyses pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19.

   

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovennævnte møder aflyses.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30311, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende Syddanmarks svar på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Social & Sundhed og Børn & Kultur har ingen bemærkninger til udkastet til Syddanmarks svar.

   

  Baggrund

  Socialstyrelsen udsendte den 31. januar 2020 en central udmelding til landets kommunalbestyrelser og regionsråd vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser. Centrale udmeldinger er et redskab i den nationale koordinationsstruktur, der har til formål at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Proces

  Fælleskommunalt Socialsekretariat har på baggrund af de syddanske kommuners besvarelser af spørgeskemaer vedrørende målgruppen (et spørgeskema vedr. børn og unge og et vedr. voksne) udarbejdet vedlagte udkast til Rapport: Syddanmarks svar på central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, 2020.

   

  Rapporten er godkendt af KKR Syddanmark den 8. september 2020 og kommunerne og Region Syddanmark er bedt om at melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat senest den 16. november 2020, om de også godkender den.

   

  Indhold

  Rapporten beskriver bl.a.:

   

  Målgruppestørrelse i Syddanmark:

  Børn og unge med svære spiseforstyrrelser: 2017: 22, 2018: 32, 2019: 27.

  Voksne med svære spiseforstyrrelser:  2017: 50, 2018: 51, 2019: 63.

   

  Højt specialiserede tilbud, som kommunerne i Syddanmark anvender:

  • Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg
  • Center for Social Rehabilitering, Vejle
  • Pomonahuset, Børkop

   

  Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.

   

  Forslag til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen:

  • Et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper
  • Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark.

   

  Kommunerne i Syddanmark vurderer, at der er det fornødne antal pladser til målgruppen.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Kultur indstiller,

   

  at Syddanmarks svar på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28738, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres elevtallene i fri- og privatskoler pr. 5. september 2020.

   

  Der er indskrevet 1.118 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler. Dette svarer til 16% af alle elever i kommunen.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 48% indskrevet på en tysk skole.

  Nedenstående tabel viser andelen af elever i årgang 0.-10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september 2019.

   

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  År

  Aabenraa Kommune

  Hele landet*

  2016

  16,1

  17

  2017

  17,0

  17

  2018

  16,2

  17

  2019

  15,8

  18

  2020

  15,8

  Foreligger ikke endnu

   

  *Kilde: Elever i grundskolen, UVM

   

  Der var pr. 5. september 2020 indskrevet 508 elever på efterskoler, hvilket svarer til 32% af elever i 8.–10. årgang. De tilsvarende tal for år 2019 var 462 elever på efterskoler, svarende til 23% af eleverne i 8.-10. årgang.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19692, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  24. juni 2020 godkendte udvalget udmøntningen af 2,106 mio. kr., som Aabenraa Kommune fik bevilget fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19.

   

  I Aabenraa Kommune blev der i alt afviklet 54 aktiviteter for ca. 5.000 børn og unge i alderen 6-17 år fra uge 27, som var første uge i skolernes sommerferie, til udgangen af august.

  Aktiviteterne dækker en lang række forskellige temaer, f.eks. musik, kultur, sport og idræt, natur, vand, teknologi, læsning og dysleksi. I tråd med puljens formål blev der således afviklet aktiviteter med både fagligt og socialt/trivselsmæssigt fokus samt aktiviteter med et kriminalpræventivt sigte, herunder aktiviteter målrettet udsatte og sårbare unge.

  Der har både været nye tilbud og opskalering af eksisterende aktiviteter. En stor del af aktiviteterne blev afviklet i samarbejde med foreninger, idrætsorganisationer og andre eksterne aktører.

   

  1,859 mio. kr. af de tildelte midler er gået direkte til aktiviteter, mens de resterende midler er gået til administration af tilmeldinger til aktiviteter, etablering af aktivitetskataloger samt revision.

   

  Vedlagt som bilag er en rapport til Børne- og Undervisningsministeriet med en nærmere beskrivelse af aktiviteterne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34521, Sagsinitialer: SDJE

  Sagsfremstilling

  Grundet manglende tilstrømning af børn til børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, er det valgt at lukke Klinkbjerg og omorganisere på Grønningen (beskrivelse af børnehusene i bilag).

  Børnehusene har samlet plads til 12 børn. I 2020 har der i gennemsnit været indskrevet ca. 7 børn om måneden.

   

  Den manglende tilstrømning skyldes blandt andet større anvendelse af støttefamilierne, hvor familierne får støtten i hjemmet og nærområdet (beskrivelse af Støttefamilier i bilag). Støttefamilierne har i alt haft 16 børn fra 12 forskellige familier i 2020 og der har i gennemsnit været indskrevet ca. 13 børn i støttefamilierne om måneden i 2020.

   

  Som det er nu, er der to huse med seks pladser og to pædagoger i hver. Udfordringen er, at der køres langt for at hente og bringe børnene, samtidig med at tanken er, at børnehusene skal kunne støtte op om børnenes fritidsaktiviteter. Dette bliver en udfordring med kun to pædagoger på arbejde af gangen.

   

  De børn, der er indskrevet på Klinkbjerg på nuværende tidspunkt, opholder sig primært på Grønningen og anvender de fælles ressourcer, som er der. Dette giver mening, da børnene alligevel ikke kommer fra nærområdet og der bruges derfor meget tid og mange ressourcer på kørsel med børnene.

   

  Nedlukningen af Klinkbjerg forventes af træde i kraft den 1. januar 2021. Samtidig udvides Grønningen til at rumme otte børn med tre pædagoger på arbejde af gangen. Dette vil være med til at øge fleksibiliteten og reducere sårbarheden ved kun at have to på arbejde af gangen. Det forventes yderligere, at der oprettes gruppeforløb og særlige tilbud til forskellige målgrupper i børnehuset Grønningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I juni 2018 fik Aabenraa Kommune tilsagn om tilskud fra Socialstyrelsen til projektet Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune. Projektperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021. Udvalget blev senest orienteret om status for projektet den 12. november 2019.

   

  Projektets overordnede fokus er skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge. Der er særligt fokus på samarbejdet mellem skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse, som er en institution under Børn og Familie, omkring indsatser for elever med mere end 10 % fravær fra skolen, eller som af andre årsager kan have behov for en tværfaglig indsats.

   

  Fra januar 2020 blev projektet udrullet på alle folkeskoler efter en pilotfase i 2019 på 5 skoler. I den forbindelse blev der afholdt en fælles temadag for skoler, PPR og Tidlig Forebyggelse.

  Nedlukningen og restriktioner grundet Covid-19 har betydet enkelte forsinkelser i udrulningen, men der er på alle skoler etableret tværfaglige opsporingsteams med fokus på tidlig opsporing af elever i mistrivsel. Her foretages en tværfaglig vurdering af en eventuel hidtidig indsats og behovet for en fremadrettet indsats. Derudover er der en tværgående, kommunal Task force, der er med til at udvikle, koordinere og gennemføre tværfaglige indsatser.

   

  Projektets målsætninger i forhold til eleverne er, at

  • antallet af elever med mere end 10 % fravær nedbringes med 15 %,
  • antallet af underretninger på børn og unge i skolealderen nedbringes med 10 %,
  • børn og unge tilknyttet en indsats under Børn og Familie, i højere grad fastholdes i skoleforløb i almenområdet.

   

  Ved sammenligning af første halvår i henholdsvis 2019 og 2020 er antallet af elever med et ulovligt fravær på 10 % eller derover faldet med 48 % på de fem pilotskoler samlet set. Faldet kan ikke udelukkende tilskrives indsatserne i projektet, da der på alle folkeskoler samlet set

  er sket et fald på 60 %.

  Antallet af underretninger vedrørende børn i alderen 6-16 år steg fra 2018 til 2019, men var i starten af 2020 på samme niveau som i starten af 2018. Fra 2018 til første halvdel af 2020 var der sket en stigning i andelen af børn, der er tilknyttet kommunens indsats under Børn og Familie og et specialtilbud i skolen.

   

  I forhold til forældre og netværk er målsætningerne, at:

  • forældre til elever med særligt problematisk fravær oplever, at der i samarbejde mellem dem og skolen tages hånd om deres barns fravær,
  • flere forældre sættes i stand til at understøtte deres barns skolegang,
  • netværket inddrages i understøttelsen af udsatte og sårbare børn og unges skolegang.

   

  Der var ved projektets begyndelse en forventning om at kunne gennemføre forløb for ca. 250 børn og unge og ca. 135 forældre i løbet af projektperioden. Frem til oktober 2020 er der dog kun gennemført 8 og igangsat yderligere 9 individuelle forløb for børn og unge samt gennemført et gruppeforløb for 12 forældre. En årsag hertil kan være et generelt fald i antallet af elever med mere end 10 % fravær siden projektets start som følge af en øget opmærksomhed på fravær på skolerne.

   

  Børn og forældre har generelt udtrykt stor tilfredshed med de forløb, der er gennemført. Familierne oplever større trivsel hos børnene og et mere stabilt fremmøde efter indsatserne. Forældre, der har deltaget i forældregruppeforløb, oplever f.eks. at have fået konkrete redskaber til bedre at håndtere udfordringer ift. skolefravær og manglende trivsel. Desuden oplever de at have fået et nyt netværk i form af andre forældre.

   

  Projektets organisatoriske målsætninger har fokus på øget tværfagligt samarbejde mellem skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse. Som nævnt er der etableret lokale tværfaglige opsporingsteams og en tværgående, kommunal Task force, hvor alle parter er repræsenteret. Samtidig er der afviklet fælles kompetenceudvikling med fokus på netværksinddragelse.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30724, Sagsinitialer: NSN

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Ved gennemgangen sikres altså, at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 810 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i marts 2020 blev der gennemgået 915 sager. Det vil sige, at der er sket et fald på 105 sager i forhold til ledelsestilsynet i marts 2020.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  Marts 2018

  Okt. 2018

  April

  2019

  Okt. 2019

  Marts

  2020

  Sept.

  2020

  Antal aktive sager

  1.001

  957

  1.008

  882

  915

  810

   

   

  Aabenraa Modellen

  • Der er udarbejdet netværkskort i 74% af sager, hvor det er vurderet relevant.
  • Der er afholdt opfølgningsmøder i 87% af sager, hvor det er vurderet relevant.

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 810 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  5%

  37

  Trin 2 Familiepleje

  17%

  122

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  7

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  40%

  284

  Trin 5 Forebyggelse

  36%

  256

   

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er lukkesager, hvis BFU´en er 3 måneder gammel (optalt fra opstartsdato), hvis der er journalnotater, der er ældre end 1 måned eller hvis der mangler netværkskort. Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler og/eller i henhold til manglende overholdelse af Aabenraa Modellen i forhold til opfølgningsmøde. Den røde farve er ikke et udtryk for mangelende iværksættelse af foranstaltninger for børnene, men den er et udtryk for, at der er en eller flere mangler i forhold til lovgivningen eller Aabenraa Modellen.

   

  Andelen af røde sager er 17 % af de samlede åbne sager pr. 1. september 2020. Heraf er det 94% af sagerne der er røde grundet manglende overholdelse af lovgivningen, svarende til 127 sager, mens de resterende 6% af sagerne er røde jævnfør manglende overholdelse af Aabenraa Modellen.

   

  Sept. 2020

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  17%

  15%

  68%

  Antal

  135

  121

  554

   

  Den manglende overholdelse af lovgivningen er i hovedparten af de røde sager forårsaget af en eller flere af følgende mangler:

   

  Årsag til at sagerne er røde

  Antal sager

  At der ikke er truffet afgørelse om egenbetaling i anbringelsen

  61

  At handleplanen ikke er opdateret siden sidste gennemgang i forhold til mål/delmål

  46

  At der ikke er afholdt børnesamtale inden der er truffet afgørelse, sel § 48

  5

  At der ikke er truffet en skriftlig afgørelse om efterværn

  6

  At der ikke rettidigt er afholdt samtale med det anbragte barn, sel § 70, stk. 2

  13

  At der på sagen er en igangværende BFU, hvor 4 måneders fristen er overskredet

  14

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)