Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. december 2020 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 12.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  -         Rejsegilde i Ravsted

  -         Webinar fra Region Syddanmark.

  Plancher fremsendes til Børne- og Uddannelsesudvalget

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Der er i løbet af perioden 9. november-16. november 2020 blevet gennemført 1-års eftersyn og mangelgennemgange af byggeriet sammen med totalentreprenøren.

  Inden årsskiftet, så vidt muligt i uge 52 og 53, vil de registrerede fejl og mangler bliver udbedret.

  Når disse udbedringer er godkendt vil anlægsregnskabet blive afsluttet, forventeligt i løbet af januar-februar 2021.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Orienteringen omkring dette byggeri svarer til orienteringen for Hærvejssskolen.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Ved licitationen på fagentrepriseudbuddet afholdt 9. oktober 2020 indkom der priser (de billigste), der ville medføre en overskridelse af budgettet for anlægssagen.

  Byrådet godkendte på mødet den 25. november 2020 anmodningen om, at der tilføres projektet en tillægsbevilling på 3,0 mio kr.

  Opstarten af byggeriet er i denne forbindelse blevet forsinket med ca. 3 uger, således at den valgte entreprenør begynder de forberedende arbejder på grunden i uge 51, 2020. Dette forventes dog ikke at påvirke den planlagte afleveringstermin og hermed ibrugtagningstidspunktet for det nye daginstitutionsbyggeri.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Rådgiverne er fortsat ved at udarbejde projektmaterialet, der skal danne grundlaget for fagentrepriseudbuddet.

  Byggeriet forventes startet op i begyndelsen af februar 2021 og være afsluttet og klar til ibrugtagning i december 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Byggeriet fortsætter i henhold til planen.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Det er endnu ikke besluttet, hvorledes den konstaterede jordforurening med fyringsolie skal håndteres.

  Forureningen har indtil videre medført ekstraudgifter på ca. 0,1 mio kr. i forbindelse med nedbrydningen og inden denne kan afsluttes endeligt, forventes det, at der vil skulle lægges yderligere 0,2-0,3 mio. kr til dette beløb, hvilket vil udfordre mulighederne for at foretage den ønskede ombygning til en ny multisal i den eksisterende skolebygning.

  Der har været afholdt licitation på ombygningen i den eksisterende skolebygning.

   

  Fjordskolen

  Resultatet af prøvetagningen for skimmelsporeforekomster i 13 rum på skolen vil foreligge i løbet af uge 49, 2020.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. oktober 2020 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31.10.2020 for udvalgets område ligger på 83,4 %. I dette forbrug indgår, at der i juli 2020 er afregnet for hele året vedr. elever på efter- og privat skoler, og udgifter i forbindelse med COVID-19 frem til udgangen af juli.

  Foretages der periodisering af udgifter til efter- og privatskoler kan den aktuelle forbrugsprocent opgøres til 82,4 %. Vejledende bør forbruget efter 10 mdr. ligge omkring 83,33 %.

   

  Børn og Familie ligger fortsat højt med en forbrugsprocent på ca. 84,5 %. Politikområdet er ved 2. bevillingskontrol givet en tillægsbevilling på 3 mio. for at skabe balance i økonomien.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2020 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 4,5 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,0 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2019 udgjorde sygefraværet 4,7 % for de politikområder som i dag er omfattet af Børn og Kultur.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14857, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i budgetforliget for budget 2021, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32358, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den nuværende fordelingsmodel for folkeskolen blev godkendt i december 2011 og revideret i 2014 efter Folkeskolereformen. Børne- og Uddannelsesudvalget startede i 2019 en proces om en evt. justeret eller ny fordelingsmodel for folkeskolen. Anledningen hertil var bl.a. et merforbrug på skolerne og at andelen af ekskluderede elever er stigende.

  Aabenraa Kommunes mål er et skoleområde, der er kendetegnet ved et styrket almenområde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber, og hvor så mange børn som muligt kan få et skoletilbud i et inkluderende fællesskab.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. januar 2019 blev følgende overordnede principper for en evt. ny eller justeret fordelingsmodel besluttet:

  • Fordelingsmodel, der understøtter stigning og fald i elevtalsudviklingen.
  • Modellen skal forudsætte en enkel tildeling.
  • Modellen indrettes så skolerne frit kan disponere inden for det tildelte budget.
  • Modellen skal understøtte inkluderende fællesskaber med fokus på læring, udvikling og trivsel.
  • Central fordeling, decentral ledelse.

   

  På udvalgsmødet den 12. marts 2019 blev Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteret for den nuværende model samt tre forskellige forslag til ny model som optakt til en indledende drøftelse. Sagen blev drøftet, og det blev besluttet, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.


  Efterfølgende var Børne- og Uddannelsesudvalget på inspirationsbesøg i Sønderborg den 28. maj 2019. Her blev der orienteret om den politiske proces med en ny fordelingsmodel samt indhold og realisering af modellen.

   

  På skoleledermødet den 19. juni 2019 blev fordelingsmodellen drøftet, og konklusionen fra skolelederne var, at der umiddelbart er tilfredshed med den nuværende fordelingsmodel.

  Den 17. september 2019 blev Børne –og Uddannelsesudvalget orienteret om elevtal i folkeskolerne pr. 5. september 2019. Af orienteringen fremgår det, at andelen af elever i specialtilbud i 2019 er på 7,4%, mens den var 6,9% i 2018. I 2020 er eksklusionsgraden fortsat 7,4%.

   

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev der bevilliget 0,55 mio. kr. til at afdække mulighederne og kvalificere en investeringsmodel omkring inklusion på folkeskoleområdet. Der blev udarbejdet et kommissorium til udarbejdelse af en analyse som bla.  skulle anvise muligheder for at styre og optimere økonomien på specialområdet.

   

  Den 12. maj 2020 blev udvalget orienteret om resultatet af den eksterne analyse af specialundervisningsområdet og styrkelsen af almenområdet.

  Ifølge analysen skal den største forandring ske ved, at færre elever visiteres til specialiserede undervisningstilbud – flere elever skal modtage undervisning i den almene folkeskole.

   

  Der blev herefter nedsat en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra almen- og specialundervisningsområdet samt PPR, som har arbejdet med at komme med vurderinger af hvordan anbefalingerne fra analysen kan omsættes til praksis.

  Gennem hele processen har det vist sig, at der er tilfredshed med den nuværende fordelingsmodel overordnet set, men at der er behov for en justering af modellen.

  Det foreslås at der i en justeret fordelingsmodel sker en justering der i højere grad skal øge incitamentet til inklusion af elever i almenområdet.

   

  Skolerne tildeles en budgetramme, der udgør ressourcerne til undervisning af skolens elever herunder støtte til de elever, hvor der vurderes at være behov. Med den tildelte budgetramme har skolerne mulighed for selv at iværksætte forebyggende indsatser og give støtte i undervisningen til eleverne.

  Der er på nuværende tidspunkt en fordelingsmodel for folkeskolen og en fordelingsmodel for Fjordskolen.

   

  Prøveordning og startstøtte er et tilbud, hvor en elev i en overgang får visiteret støtte i undervisningen. Børne- og Uddannelsesudvalget har den 15. september 2020 besluttet, at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte pr. 1. august 2021 og fremover forlods lægge den medfølgende økonomi ud til skolerne via fordelingsmodellen.
  Denne justerede fordelingsmodel dækker både almenområdet og specialtilbud for at understrege, at der er tale om et samlet skoleområde.

   

  En ny fordelingsmodel fordeler midlerne på folkeskolens område efter nye kriterier. Der er dermed ingen merudgifter ved modellen, men de enkelte skoler vil opleve, at deres budgetter ændres enten positivt eller negativt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Det foreslås at ændringer i fordelingsmodellen tager udgangspunkt i følgende tre områder, hvor der er foretaget beregninger på forskellige justeringsmuligheder:

   

  1. Fordeling af midler til bygningsdrift:

  Det budget skolerne tildeles til bygningsdrift blev ikke genberegnet i forbindelse med godkendelse af fordelingsmodellen i 2011, men blev videreført fra den tidligere fordelingsmodel fra 2007.

   

  Budgettet skal dække over udgifterne til rengøring, el, vand, varme, skatter og afgifter og forsikringer. Budgettet er fastlagt ud fra skolens faktiske forbrug 3 år forud for kommunesammenlægningen og er kun reguleret ved bygningsmæssige ændringer og pris- og lønfremskrivning.

   

  Budgettet til bygningsdriften for alle skoler er på samlet 32,56 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift til drift af bygningerne for årene 2017-2019 er på 30,09 mio. kr. Der er derfor et samlet mindre forbrug på 2,47 mio. kr.

   

  Da der er tale om en fordelingsmodel der fordeler den samlede budgetramme vil der ved en reduktion af det fremtidige budget til bygningsdrift ske en tilsvarende opjustering af budgetbeløbet pr. elev til undervisning.

   

  Det vil således være en mulighed at anvende disse nye forbrugstal i en tilpasning af skolernes budget og vedtage at der skal laves en ny genberegning eksempelvis hver 10 år. Alternativt kan man vedtage at der skal foretages nye beregninger og justeringer af budgetterne, hvert år med udgangspunkt i de tre foregående år. Endelig er det en mulighed at bibeholde de nuværende budgetter på bygningsdriften.

   

   

  2. Grundtildelingen:

  Der er i dag en grundtildeling til alle skoler på 70 elever svarende til ca. 3,5 mio. kr.

  I alle nedenstående oplæg til drøftelser indgår inklusionsmidlerne i elevtildelingen i modsætning til i dag hvor 50 % af inklusionsmidlerne indgår i elevtildelingen og 50 % bliver fordelt efter socioøkonomi.

   

  Fordelingen efter elevtal vægtes i dag med 0,91 for elever i indskolingen, 1,0 for elever i mellemtrin og 1,06 for elever i udskolingen. I nedenstående tre forslag fjernes denne vægtning og der fordeles i stedet på elevtallet.

   

  1. Grundtildelingen fjernes helt og der fordeles udelukkende på elevtallet.

   

  1. Der gives en grundtildeling til alle skoler på 1 mio. kr.

   

  1. Der gives en grundtildeling på 2. mio.

   

   

  3. Socioøkonomi: 

  Socioøkonomien vægter i dag kun på 50 % af inklusionsmidlerne, hvilket i 2021 udgør ca. 9 mio. kr.

   

  I et oplæg til drøftelser tilføres inklusionsmidlerne til elevtildelingsmodellen og der regnes socioøkonomi på det samlede elevtildelingsbudget, hvilket i 2021 udgør ca. 238,7 mio. kr.

  Herefter skal der fastsættes en procentvis vægtning af socioøkonomien.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at justeringerne af fordelingsmodellen for folkeskolen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2465, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode.

  Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

   

  Dialogmødet skal synliggøre de enkelte institutioner og give et indblik i de enkelte institutioners forhold og eventuelle problematikker.

   

  Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

   

  Udvalgets dialogmøde skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

   

  I 2020 har der været planlagt tre dage til dialogmøder, som alle er blevet aflyst p.gr.a. COVID-19 restriktionerne.

  Der var planlagt med én dag til dialogmøder i 2021.

  Skal udvalget besøge alle institutioner i valgperioden skal der derfor planlægges fire dage i foråret 2021.

   

  Der foreslås følgende dage i foråret 2021 til dialogmøder:

   

  • Torsdag den 4. marts
  • Torsdag den 1. april
  • Torsdag den 6. maj
  • Torsdag den 3. juni

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at datoerne for dialogmøder i foråret 2021 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Godkendt, med dialogmøde den 8. april 2021 i stedet for den 1. april 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38675, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er i Aabenraa Kommune ikke fastsat og offentliggjort frister for sagsbehandlingen på børn og unge området.

   

  Af Lov om Retssikkerhed på det sociale område fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

   

  Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

   

  Fristerne efter Retssikkerhedsloven, § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

   

  Der er udarbejdet et udkast til fristerne i samarbejde med ledergruppen i Børn og Familie med inspiration fra andre kommuners sagsbehandlingsfrister og drøftelser af, hvad der er brug for af sagsbehandlingsskridt fra ansøgningstidspunktet og indtil det er muligt at træffe en afgørelse.

   

  Fristerne er fastsat under forudsætning af, at forældremyndighedsindehaverne og eksterne samarbejdspartnere deltager i oplysningen af sagerne ved fx at indsende relevante oplysninger.

   

  Lovpligtige frister for udarbejde af børnefaglige undersøgelser (4 måneder) samt for, hvor lang tid en tvangsmæssig undersøgelse på tage fra det tidspunkt den iværksættes (8 uger) er endvidere nævnt, så forældrene kan få et samlet overblik.

  Uanset årsag, vil forældremyndighedsindehaverne få skriftlig besked i de tilfælde, hvor fristerne ikke kan overholdes.

   

  Fristen løber fra tidspunktet fra modtagelse af ansøgningen og indtil den dato, hvor der træffes en beslutning eller undersøgelsen er gennemført.

   

  Lov om Social Service

  § 11, stk. 3, nr. 1

  Konsulentbistand

  8 hverdage fra henvendelse

  § 11, stk. 3 nr. 2

  Netværks- og samtalegrupper

  8 hverdage fra henvendelse

  § 11, stk. 3, nr. 3

  Rådgivning om familieplanlægning

  8 hverdage fra henvendelse

  § 11, stk. 3 nr. 4

  Andre forebyggende indsatser

  8 hverdage fra henvendelse

  § 11, stk. 4

  Økonomisk støtte til udgifter

  8 hverdage fra henvendelse

  § 11, stk. 7

  Rådgivning, undersøgelse og behandling

  8 hverdage fra henvendelse

  § 32

  Særlig dagtilbud

  8 uger fra henvendelse

  § 32, stk. 6

  Hjemmetræning

  4 måneder fra ansøgningstidspunktet

  § 41

  Merudgifter børn

  8 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 42

  Tabt arbejdstjeneste

  12 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 43

  Særlig supplerende ydelse

  4 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 45

  Ledsagelse for børn mellem 12 og 18 år

  6 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 51

  Undersøgelse uden samtykke ved ophold på institution eller sygehus

  4 uger til indstilling og behandling i Børn og Ungeudvalget

  8 uger til gennemførsel af undersøgelsen (lovbestemt)

  § 52, stk. 3

  Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

  4 uger fra partshøring af BFU til afgørelse

  § 52 a, stk. 1, nr. 1

  Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger

  4 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 52 a, stk. 1, nr. 2

  Udgifter de bevirker at en hjemgivelsen kan fremskyndes

  4 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 52 a, stk. 1, nr. 3

  Økonomisk støtte, der skal sikre en stabil kontakt

  4 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 54

  Støtteperson til forældre med anbragte børn

  2 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 54 a

  Ungdomssanktions-koordinator

  1 uge fra udløb af ankefristen for dom om Ungdomssanktion

  § 66 a, stk. 1

  Godkendelse af plejefamilier

  8 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 66 a, stk. 2

  Godkendelse af netværksplejefamilie

  8 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 78

  Godkendelse til privat døgnpleje

  12 uger fra ansøgningstidspunktet

  § 44, stk. 1 jf. § 84

  Afløsning eller aflastning

  6 uger fra ansøgningstidspunktet

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at fristerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Der er tale om anden uddelingsrunde fra bæredygtighedspuljen, der er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget.

   

  Økonomi

  Efter første uddelingsrunde i Økonomiudvalget den 18. september 2020 resterer 3,709 mio. kr. i Bæredygtighedspuljen. Der er i anden runde indsendt 43 ansøgninger for samlet 12,647 mio. kr. Der er tale om en betydelig fremgang ift. første uddelingsrunde, hvor der indsendtes 8 ansøgninger hvoraf syv blev godkendt.

   

  Puljekriterier

  Økonomiudvalget har fastsat en række puljekriterier. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen. Endvidere skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, og der lægges op til, at projekterne er nytænkende, realiserbare, vil komme mange til gode og ikke vil kunne etableres uden støtte fra puljen.

   

  Den videre proces

  De 43 ansøgninger skal behandles i de relevante fagudvalg, dvs. Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Vækstudvalget for Land og By, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, inden behandling i Økonomiudvalget i januar 2021. I nogle tilfælde vil det endelige tilsagn om bevilling til projektet forudsætte en dialog med ansøger om de nødvendige tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker efter Økonomiudvalgets behandling. Det skal understreges, at projekter, som Aabenraa Kommune ikke har hjemmel til at støtte, er tydeligt markeret i det vedlagte materiale.

   

  Ansøgninger til Børne- og Uddannelsesudvalget

  Fagudvalgene skal vurdere og prioritere ansøgninger efter fastsatte puljekriterier. Det vedlagte dokument ”Vurderinger og beskrivelser af ansøgninger” indeholder en visuel fremstilling, der viser en vurdering af hver ansøgning, som udvalget skal behandle, ift. puljekriterierne og faglig vurdering af øvrige kriterier, herunder sammenhæng med udviklings- og lokalplaner, lovlighed og øvrige forudsætninger. Vurderingen udmøntes i en samlet score til hver ansøgning, ligesom forvaltningens indstilling til, om ansøgningen anbefales imødekommet, fremgår. Det vedlagte dokument sammenfatter endvidere hver ansøgning, herunder ift. ansøgte midler, evt. medfinansiering, samt hvilke verdensmål der understøttes.

  Endvidere vedlægges et dokument med ansøgningsmateriale og bilag for det samlede antal ansøgninger til behandling i udvalget.

   

  Der er indsendt i alt to ansøgninger, der hører under Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen fra Kelstrup Naturskole om Vandbane anbefales godkendt, og

  at ansøgningen fra Kollund Skole og Børnehus Støtteforening om den bæredygtige legeplads anbefales godkendt

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28738, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Aabenraa Kommunes elever i de enkelte distriktsskoler. Der er i alt 6.828 elever i Aabenraa Kommune i 0.-9. årgang, som har bopæl i et af kommunens 18 skoledistrikter inkl. plejeanbragte. I 2019 var der 7.041 elever på samme tidspunkt.

   

  Oversigten i vedlagte bilag, viser skoledistrikterne i Aabenraa Kommune og hvilket skoletilbud skoledistriktets elever modtager. Procenttallene viser andelen af elever i forhold til skoledistriktets elever.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39192, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemføres der landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. I marts-juni 2020 gennemførte Social- og Indenrigsministeriet en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskoler og SFO. Undersøgelsen indeholder spørgsmål inden for temaerne undervisning, trivsel, samarbejde, ledelse, indsatsen over for mobning og forberedelse til valg af ungdomsuddannelse.

   

  I Aabenraa Kommune besvarede 1.958 forældre spørgsmålene vedrørende skole, mens 633 besvarede spørgsmålene vedrørende SFO.

   

  Den samlede tilfredshed med skolerne i Aabenraa Kommune var 4,02 på en skala fra 1 til 5. Dette er på niveau med landsgennemsnittet, som var på 3,97. For SFO var den samlede tilfredshed i Aabenraa Kommune 4,08, som igen er lige over landsgennemsnittet på 4,01.

   

  Vedlagt som bilag er en oversigt over resultaterne for alle spørgsmålene i undersøgelsen for Aabenraa Kommune og på landsniveau. Den generelle tendens er også her, at Aabenraa Kommune ligger lige over eller på niveau med landsgennemsnittet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26524, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Her orienteres om status på projektet ”En bedre chance i livet – et styrket samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune”. Projektet løber over en 4-årig periode, fra okt. 2018 - sept. 2022, og er en del af Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings (STUK) puljeprojekt ”forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”.

  Formålet er at øge børnenes chancelighed og sociale mobilitet samt deres trivsel og læring.

  De involverede tværfaglige samarbejdspartnere er Sundhedsplejen, Tidlig Forebyggelse og PPR. Derudover kan ressourcepædagoger fra Specialpædagogkorpset, socialrådgivere og pædagoger fra Tosprogsteamet deltage.

  Projektet gennemføres i 2 etaper og der igangsættes 2 indsatser.

   

  De deltagende institutioner i de 2 etaper er:

  Etape 1:

  • Kongehøjens Børnehave
  • Legestuegruppe ved Kongehøjens Børnehave, Rugkobbel distrikt
  • Børnehuset Bakkebo
  • Vuggestuen Kernehuset
  • Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet
  • Legestuegruppe ved Søndermosen/Skovbrynet, Padborg distrikt

   

  Etape 2:

  • Nygade Børnehave
  • Spiretoppen
  • Aabenraa Børnehus
  • Børnegården Nørreager
  • Legestuegruppe i Tinglev

   

  De 2 indsatser er:

  • Trivselsteam – rådgivning af fagprofessionelle for medarbejdere og forældre
  • Familiegrupper – forældrestøtte til familier med børn med begyndende trivselsproblemer.

   

  Projektforløb i 2020.

  Styregruppen har fra efteråret 2019 udviklet indsatsen Familiegrupper og et kompetenceudviklingsforløb her til. Det har ikke været muligt at gennemføre kompetenceudviklingen i år.

  Som en del af kompetenceudviklingsplanen er der afviklet et fyraftensmøde d. 6. feb. 2020 for samtlige professionelle deltagere om tilknytning, tryghedscirklen og mentalisering – i arbejdet med børn og forældre.

  Styregruppen er i 2020 udvidet med dagtilbudsledere fra etape 2-institutionerne.

  Trivselsteam er indført i etape 2-institutionerne, men ikke fuldt implementeret.

  Afviklingen af Trivselsteam har ikke været mulig fra 11. marts til sommerferien, grundet COVID-19, ligesom al dataindsamling i perioden marts – sept. 2020 er aflyst fra STUKs side. De enkelte Trivselsteam er genoptaget efter sommerferien 2020, dagplejen dog først i efteråret, ligesom dataindsamlingen er genoptaget pr. 1. okt. 2020.

  Indsatsen ”Trivselsteam” er beskrevet og kvalificeret og forventes godkendt ultimo 2020, så projektet kan bevæge sig til en virkningsfase. Dette har betydning for de data, vi indsamler.

  Der er udarbejdet en video om projektet i forbindelse med den sparring og udveksling, der foregår på tværs af de deltagende kommuner.

   

  Dataindsamling og løbende evaluering:

  Der indsamles data om antal børn, der indgår i projektet, om antal gennemførte trivselsvurderinger og sprogvurderinger og udfaldet af disse, om antal indstillinger til bl.a. PPR, om skoleovergang, om samarbejde med forældrene og med tværprofessionelle, og om de planlagte aktiviteter gennemføres og benyttes.

   

  Trivselsteamene evalueres løbende af dagtilbudsmedarbejdere og tværprofessionelle og der indhentes feedback fra deltagende forældre. Vi kan umiddelbart se, at

  • Forældre tager positivt imod tilbuddet om at få rådgivning/vejledning af Trivselsteamet
  • Forældrene udtrykker at få relevant og hurtig hjælp
  • Medarbejdere oplever, at møderne fører til handling
  • Medarbejdere får øget viden om muligheder for hurtig og ret hjælp til børn og familier
  • Den tværfaglige konstellation får bredden af muligheder i spil

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28914, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud til implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.

   

  Aabenraa Kommune indsendte i september 2020 en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriets pulje til implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.

   

  Aabenraa Kommune har den 12. november 2020 fået tilsagn om 2,479 mio. kr. til projektet Lettere behandlingstilbud til elever med socio-emotionelle og sensoriske udfordringer i Aabenraa Kommune. I projektet vil der blive udviklet og implementeret forskellige behandlingsindsatser målrettet børn og unge med socio-emotionelle og sensoriske udfordringer i almenklasser på 0.-10. årgang på kommunens folkeskoler. Projektet har på den måde til formål at indgå som en del af arbejdet med at styrke almenområdet i skolerne.

   

  Da Aabenraa Kommune havde ansøgt om 2,653 mio. kr., skal der indsendes et revideret budget til Børne- og Undervisningsministeriet. Kommunen skal medfinansiere minimum 20% af de samlede udgifter.

   

  Projektperioden løber fra tidspunktet for godkendelsen af det reviderede budget til 31. december 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2020

  Taget til efterretning.