Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. januar 2021 kl. 15:30

Mødested: Borgersalen Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  -         Møde med daginstitutioner vedr. dagtilbudsstruktur

  -         Orientering om COVID-19

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Mangeludbedringerne vil først være afsluttet i løbet af januar 2021, dog en del afhængigt af vejrliget.

  Når disse udbedringer er godkendt vil anlægsregnskabet blive afsluttet, forventeligt i løbet af januar-februar 2021.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Orienteringen omkring dette byggeri svarer til orienteringen for Hærvejsskolen.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Den valgte jord- og betonentreprenør vil begynde på de forberedende arbejder til byggepladsen i den første uge i januar 2021. Dette er ca. 2 arbejdsuger senere end planlagt, men det vil ikke påvirke ibrugtagningstidspunktet, som stadig forventes af blive i marts 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  De undersøgelser, der er blevet foretaget af eksisterende, gamle kloakanlæg, bygninger og jordbund, har medført at den hidtil planlagte udsendelse af udbudsmaterialet i uge 52 ikke kan overholdes, da tiden afsat til projekteringen og myndighedsbehandlingen bliver længere end forventet.

  Derfor vil udbudsmaterialet først kunne sendes ud i slutningen af februar 2021, således at byggeriet startes op i ugen umiddelbart efter påske.

  Selve færdiggørelsen og ibrugtagningen af byggeriet kan dog alligevel stadig nås til december 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Under arbejdet med nedrivning af SFO og gymnastiksalsbygningen ved Bolderslev Skole er der fundet en olietank under jorden, som har været kilde til en olieforurening. Omfanget af forureningen er blevet undersøgt for, at kunne skabe et overblik over omfang og konsekvenser herved. Olietanken og forureningen har været ukendt indtil nu.

  Forureningen berører ikke arbejdet med tumlesal og færdiggørelse af nedbrydning.

  Kommunens eksterne miljørådgiver har undersøgt forureningen og dens omfang og vurderer, at der ikke er brug for at forsegle eller inddække forureningen. Den forventes heller ikke at udgøre nogen hindring for etableringen af den efterfølgende legeplads.

  Det kan ikke afvises at der kan ske spredning til naboejendomme, dog vurderes det ikke at forureningen vil gå i drikkevands reservoiret.

  Forureningen registreres og indmeldes til Regionen.

  Omkostninger til afholdelse af miljøundersøgelserne er 0,3 mio. kr., som afholdes af Plan, Teknik og Miljø.

  Der har været afholdt licitation på ombygningen i den eksisterende skolebygning og arbejdet hermed fortsættes.

   

  Fjordskolen

  Resultatet af prøvetagningen for skimmelsporer i 13 rum på skolen viser, at der ikke ved nogen af de 13 prøvetagningssteder var skimmelsporeforekomster, der lå over niveauet for den udvendige referenceprøve.

  Dog var der ved ét rum en forekomst af bygnings- eller fødevarerelaterede skimmelsporer, og der foretages nu destruktive undersøgelser af bygningskonstruktionerne for at finde frem til kilden.

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. november 2020 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30.11.2020 for udvalgets område ligger på 90,5 %.

  Vejledende bør forbruget efter 11 mdr. ligge omkring 91,67 %.

   

  Medvirkende til at holde forbrugsprocenten nede er at COVID-19 kompensationen er medregnet og giver et lavere forbrug ude på skoler og institutioner, herunder også institutionerne under Børn og Familie. Bevillingen til Børn og Familie på 3 mio. kr. er ligeledes medregnet.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2020 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 4,6 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,1 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2019 udgjorde sygefraværet 4,8 % for de politikområder som i dag er omfattet af Børn og Kultur. Dagtilbud lå sidste år på samme tid med et sygefravær på 4,0 % og ligger i år på 5,0 %

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36593, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Forummet består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, at der skal afholdes 2 møder årligt i Fælles dialogforum for folkeskoler.

  Det foreslås at disse møder i 2021 vil blive afholdt tirsdag den 27. april og torsdag 9. september, kl. 19-21.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der i 2021 afholdes Fælles dialogforum med folkeskolerne den 27. april og torsdag 9. september, kl. 19-21.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41204, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” var Aabenraa Kommunes strategi for implementering af folkeskolereformen i perioden 2015-2020. Strategien blev senest revideret og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14. marts 2017. Strategien indeholdte seks strategiske mål, der udgjorde rammen for forvaltningens og skolernes arbejde frem mod 2020:

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
  4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt Sund Skole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
  5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuldkompetencedækning på hver skole.
  6. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

   

  Virksomhedsaftale mellem skoler og forvaltning

  Hvert år i december indgår skolerne en virksomhedsaftale med forvaltningen. I aftalen har de enkelte skoler beskrevet, hvordan de vil realisere de strategiske mål. Hen over året gennemfører skolerne nationale test i dansk og matematik samt en måling af elevernes trivsel. Efter sommerferien gennemfører forvaltningen endvidere kvalitetssamtaler med skolerne. Målet er at understøtte dem i realisering af strategien.

   

  Status på måltal 2019/20

  Opsummering for perioden 2015-2020

  Der har i de nationale test været en positiv udvikling i matematik og en overvejende negativ udvikling i dansk, læsning. Aabenraa Kommune ligger generelt under landsgennemsnittet i de nationale test, men har haft en positiv udvikling i løfteevnen, således at eleverne i Aabenraa Kommune scorer højere end forventet ud fra en socioøkonomisk betragtning. Derudover er der sket en stigning i standpunktskaraktererne i tysk og i andel elever med 02 i dansk og matematik, således at en større andel af eleverne har mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

  Der har været en svag positiv udvikling i forhold til elevernes trivsel, hvor Aabenraa Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. Der er sket et fald i medarbejdertrivslen målt på social kapital.

  Endelig er der sket en positiv udvikling i forhold til kompetencedækningen.

   

  Mål 1

  I 2019/20 er andelen af elever, ekskl. specialklasser, med gode resultater i de nationale test 68,8 % i dansk, læsning og 73,6 % i matematik. I perioden 2015-2020 er der sket et fald i dansk, læsning, mens der er sket en stigning i matematik.

   

  Mål 2

  Når der ses på enkelte skoleår, var målsætningen om en stigning fra år til år i andelen af de allerdygtigste elever opfyldt i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2018/19 i både dansk, læsning og matematik. I perioden 2015-2020 er der baseret på resultater inkl. specialklasser sket en stigning fra 5,3 % til 8,3 % i dansk, læsning og en stigning fra 3,9 % til 6,7 % i matematik.

   

  Mål 3

  Når der ses på enkelte skoleår, var målsætningen om en reduktion fra år til år i andelen af elever med dårlige resultater opfyldt i et enkelt skoleår i dansk, læsning og skoleårene 2016/17 og 2017/18 i matematik. I perioden 2015-2020 er der baseret på resultater inkl. specialklasser sket en stigning fra 11,8 % til 12,8 % i dansk, læsning, mens der er sket et fald fra 14 % til 12,3 % i matematik i andelen af elever med dårlige resultater.

   

  Fra 2014/15 til 2019/20 steg andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik fra 92,6 % til 96,7 %. Resultatet for 2019/20 er baseret på elevernes standpunktskarakterer, da 9. klasses afgangsprøver var aflyst grundet Covid-19.

   

  Mål 4

  En del af spørgsmålene til elever på 4.-9. klassetrin i den nationale trivselsmåling er samlet i fire indikatorer. I perioden 2015-2020 er der sket en mindre stigning i elevernes sociale trivsel (fra 4 til 4,1) og oplevelse af ro og orden (fra 3,7 til 3,8), mens der er sket et mindre fald i elevernes faglige trivsel (fra 3,7 til 3,6). Niveauet for elevernes oplevelse af støtte og inspiration er uændret over perioden (3,2).

   

  Sammenlignet med 2014/15 var eleverne på 4.-9. klassetrin i 2019/20 i højere grad glade for at gå i skole og oplevede i højere grad, at lærerne hurtigt kunne få skabt ro, hvis der var larm i klassen. Til gengæld oplevede eleverne i mindre grad, at undervisningen gav dem lyst til at lære mere, og i højere grad, at undervisningen var kedelig.

   

  I forbindelse med projekt SundSkole2020 er der særlig fokus, hvor ofte eleverne bevæger sig i timerne. Fra 2017 til 2020 er der sket en stigning fra 70,9 % til 75 % i andelen af elever, der hver dag eller nogle dage om ugen bevæger sig i timerne.

   

  På baggrund af Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse blandt medarbejderne beregnes den sociale kapital blandt medarbejderne på kommunens folkeskoler. Den sociale kapital blandt medarbejderne på folkeskolerne faldt fra 70,6 i 2016 til 65,2 i 2020, hvor den var under kommunegennemsnittet, som faldt fra 71 i 2016 til 66,5 i 2020.

   

  Mål 5

  Fra 2014/15 til 2019/20 steg kompetencedækningen fra 90,2 % til 92,5 %. Dette er under fuld kompetencedækning (95 %), men over den nationale målsætning for 2021 på 90 %.

   

  Mål 6

  Fra 2014/15 til 2019/20 steg karaktergennemsnittet for tysk mundtlig fra 5,9 til 6, mens karaktergennemsnittet for tysk skriftlig steg fra 6,1 til 6,5.

   

  I 2019/20 var karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag 6,9, hvilket svarer til niveauet i 2014/15. Karaktergennemsnittet for 2019/20 er baseret på elevernes standpunktskarakterer, da 9. klasses afgangsprøver var aflyst grundet Covid-19.

   

  Vedlagt er bilag med mere detaljerede oversigter over udviklingen i skolernes resultater.

   

  Strategi for 2021-2025

  15. september 2020 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune – sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv”, som træder i kraft 1. januar 2021 og løber frem til 2025.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27615, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev senest orienteret om status på arbejdet med styrkelse af almenområdet den 19. september 2020 (sag nr. 130). Arbejdet tager afsæt i den eksterne analyse af specialundervisningsområdet, som blev udarbejdet af BDO og forelagt for udvalget den 12. juni 2020.

  I denne sag orienteres udvalget om status ved udgangen af 2020.

   

  Inspirationsbesøg i Svendborg Kommune

  Styregruppen var den 2.10. 2020 på besøg i Svendborg Kommune, der gennem de seneste år har arbejdet med en omlægning på skoleområdet, der på mange områder ligner den, vi er i gang med. Besøget gav inspiration på mange områder og særligt ift.  beskrivelse af målgruppe for specialtilbuddene.

  Der er efterfølgende lavet en aftale med lederen af PPR i Svendborg om sparring i forbindelse med udvalgte dele af arbejdet med styrkelse af almenområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Fokuseret visitation

  Med inspiration fra Svendborg er der foreløbig igangsat to forsøg med såkaldt ”fokuseret visitation”. Ved en fokuseret visitation visiteres eleven til et specialtilbud for en tidsbegrænset periode. Der arbejdes i specialtilbuddet fokuseret og målrettet på at skabe betingelser for, at eleven kan vende tilbage til sin klasse, og i klassen ”holdes en stol tom” til, at eleven kan vende tilbage. Der lægges vægt på, at eleven fastholder kontakten med sin klasse, bliver inviteret med til fødselsdage m.v.

   

  Arbejdsgrupper

  Styregruppen har nedsat en række arbejdsgrupper med følgende overskrifter:

   

  • Takster
  • Gentænkning af tilbudsviften
  • Visitation
  • Tydelig retning
  • Øget fokus på udslusning fra specialtilbud
  • Færre børn segregeres ved skolestarten
  • Overblik over støttefunktioner
  • Pædagogisk fokus i PPR
  • Ensartede PPV’er (PPV= Pædagogisk-psykologiske vurderinger)

   

  Arbejdsgruppernes opgave er at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis. Til hver arbejdsgruppe har styregruppen udarbejdet et kommissorium.

  Skolerne er bredt repræsenterede i arbejdsgrupperne med både ledere og medarbejdere, og det samme er PPR. Repræsentanter fra DLF og BUPL samt skolebestyrelserne er inviteret til at deltage, hvor det kunne være relevant.

  Skolelederne orienteres løbende om arbejdet i styregruppen og arbejdsgrupperne.

   

  Status på arbejdsgrupperne

  Arbejdsgruppen om ”Takster” har afsluttet arbejdet og afleveret resultater og anbefalinger til styregruppen. Materialet fra gruppen indgår i arbejdet med et forslag til justering af fordelingsmodellen, som forventes forelagt for udvalget i foråret 2021.

   

  Arbejdsgruppen om ”Gentænkning af tilbudsviften”, som var planlagt til at gå i gang i oktober 2020, er udsat til januar 2021. Dette skyldes styregruppens ønske om justering af kommissoriet på baggrund af inspiration fra Svendborg.

   

  Arbejdsgrupperne om ”Visitation”, ”Tydelig retning”, ”Øget fokus på udslusning fra specialtilbud” og ”Færre børn segregeres ved skolestart” er i gang som planlagt. Gruppen om ”Tydelig retning” afslutter arbejdet i januar 2021.

   

  Arbejdsgrupperne om ”Overblik over støttefunktioner”, ”Pædagogisk fokus i PPR” og ”Ensartede PPV’er” har afsluttet deres arbejde ved udgangen af 2020 som planlagt. Indstillinger og anbefalinger herfra behandles på skoleledermødet den 13. januar 2021.

   

  Tidsplan

  Jf. ovenstående er tidsplanen justeret.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42071, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da.

   

  Det forventes at Aabenraa Kommunes andel af midlerne i 2021 vil udgøre ca. 7 mio. kr.

   

  Aftalen består af ti initiativer:

  1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
  2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
  3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
  4. Normeringen følger barnets alder
  5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
  6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
  7. Uddannet pædagogisk personale
  8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
  9. Styrket tilsyn
  10.  Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer

   

  Yderligere informationer om de ti initiativer fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget efterhånden som de foreligger.

   

  Når midlerne er udmøntet til kommunerne, vil Børne- og Uddannelsesudvalget blive informeret om tilskuddets størrelse, samt få forelagt de justerede forældrebetalingstakster til godkendelse.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40479, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” i dagtilbud.

   

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvoraf det bl.a. fremgår, at der i 2020 er oprettet ni nye 0-2 års pladser i tre kommunale og selvejende daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62875, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget gives en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

   

  Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

   

  I Aabenraa Kommune er det besluttet, at forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation i særlige tilfælde, så barnet kan starte tidligere.

   

  Forvaltningen har i 2020 godkendt én ansøgning om dispensation.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §23

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39064, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhedsplejen.

   

  Baggrund

  I januar 2020 godkendte udvalget reviderede retningslinjer for samarbejdet (sag nr. 8) og udbad sig i den forbindelse en status i januar 2021.

  Hovedpunkterne i samarbejdsaftalen er:

  • Sundhedsplejen giver besked til Pladsanvisningen i Dagtilbud om børn, der kan kræve specielle hensyn ved opstart i Dagtilbud
  • Dagtilbud giver besked til Sundhedsplejen om børn, der er hjemmepassede ved 1½ år, så Sundhedsplejen kan give tilbud om et ekstra besøg.
  • Den lokale distriktssundhedsplejerske kommer på jævnlige besøg i kommunens dagtilbud for at mødes med ledere og medarbejdere. Mødernes formål er at styrke samarbejde, videndeling og relationer på tværs. Mødernes form og indhold aftales i fællesskab.

   

  Status for samarbejdet

  Der er etableret faste arbejdsgange for overleveringen af de ovennævnte oplysninger fra Sundhedsplejen til Dagtilbud og fra Dagtilbud til Sundhedsplejen.

   

  Ved udgangen af 2020 har der som udgangspunkt været afholdt møde med distriktssundhedsplejersken og alle kommunale og selvejende dagtilbud. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor mødet først bliver afviklet primo 2021 grundet lokale omstændigheder, og COVID-19. Rammen er, at der fremover afholdes tre møder årligt.

  For de dagtilbud, der deltager i projektet ”En bedre chance i livet” er der aftalt en ramme på to møder ud over de ”trivselsteam”-møder, der indgår i projektet.

   

  På møderne behandles emner som f.eks. smitsomme sygdomme, forebyggelse af ulykker, hygiejnerådgivning og almen rådgivning omkring sundhedstematikker som søvn, aktivitet og kost. I forbindelse med møderne kan sundhedsplejersken yde konkret individuel rådgivning (i samarbejde med forældrene) vedr. børn med særlige behov.
   

  Sundhedsplejens tovholder for hygiejneområdet vil sætte fokus på dette tema ved de tværfaglige møder i efteråret 2021.

   

  Sundhedsplejens besøg i dagtilbud vil også omfatte de tyske institutioner. I forhold til de øvrige private institutioner afventes afklaring vedr. tavshedspligt, men sundhedsplejersken yder individuel rådgivning.

   

  Der er i 2021 aftalt to møder mellem sundhedsplejen og dagplejekonsulenterne. Det første møde afvikles den 3. februar 2021 og har fokus på søvn og det næste er planlagt til september.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-01-2021

  Taget til efterretning.