Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  • Udsættelse af dialogmøder med bestyrelser vedr. dagtilbudsstruktur
  • Status COVID-19
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og

  daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Udbedringen af de påpegede mangler i forbindelse med 1-års eftersynet af byggeriet er endnu ikke afsluttet.

  Totalentreprenøren har stadig ikke leveret al den krævede kvalitetsdokumentation i henhold til kontrakten, så derfor har det endnu ikke været muligt at afslutte anlægsregnskabet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Orienteringen omkring dette byggeri svarer til orienteringen for Hærvejsskolen.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  En meget vand- og lerholdig jordbund har i december 2020 og januar 2021, sammen med sne og frost primært i februar, medført en forsinkelse af den fulde opstart af jordarbejdet på byggeriet med 2-3 måneder, og dette arbejde vil først kunne genoptages medio marts 2021.

  Daginstitutionens indflytning og ibrugtagning vil herefter, i stedet for marts 2022, foregå i løbet af juni-juli 2022 og den efterfølgende indvielse efter sommerferien 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Myndighedsbehandlingen er afsluttet og projektet er for øjeblikket i fagentrepriseudbud. Der afholdes licitation den 19. marts 2021 og byggearbejdet forventes herefter at kunne startes op i uge 14 umiddelbart efter påske.

  Det færdige byggeri forventes stadig at kunne afleveres til Aabenraa Kommune i december 2021.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Håndværkerne vil lægge sidste hånd på byggeriet i løbet af uge 10. De udvendige arbejder, såsom asfalt, er påbegyndt nu og forventes afsluttet i løbet af marts 2021.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Nedbrydningen af gymnastiksalsbygningen er nu helt afsluttet og terræn med mere er retableret.

  Ombygningen til den ny multisal i den eksisterende skolebygning er i fuld gang og fortsætter i henhold til tidsplanen. I henhold til denne forventes det, at der kan afholdes afleveringsforretning i juni, således at Bolderslev Skole kan tage den nye sal i brug efter sommerferien i år.

   

  Fjordskolen

  Rapporten fra Teknologisk Instituts undersøgelse og målinger på indeklimaet i en række specifikke rum på skolen foreligger nu.

  Med baggrund i rapportens konklusion samt anbefalinger fra Plan-, Teknik og Miljøforvaltningen, afholdes et møde og udarbejdes snarest en tids- og procesplan for de næste skridt og tiltag omkring optimeringen af indeklimaets kvalitet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5596, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til regnskab 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2020 og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Børne- og Uddannelsesudvalget viser resultatet for 2020 et mindre forbrug på 19,822 mio. kr. Dette svarer til 1,9 % af udvalget nettodriftsbudget på 1.043 mio. kr.

   

  Der er givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på Børn og Familie området, mens budgettet er reduceret med 3,706 mio. kr. som følge af nedskrivning af pris- og lønfremskrivningen. Budgetrammen er tillige tilført 11,6 mio. kr. til dækning af merudgifter vedrørende COVID-19.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget, hvor mindreforbruget primært kan henføres til opsparing på de aftalestyrede enheder, der omfatter skoler, daginstitutioner og børn og familieområdet. Mindreforbruget udgør i alt 10,81 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2019, hvor der var et samlet merforbrug på 2,71 mio. kr.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindre forbrug på 6,12 mio. kr., og kan bl.a. henføres til: De aftalestyrede enheders mindreforbrug over 4 % som udgør 2,2 mio. kr., Skole fællesområdet herunder særligt de mellemkommunal betalinger og tilskud til de private institutioner på Dagtilbudsområdet.

   

  Investeringsstrategien

  Resultatet har vist at i perioden 2016-2020, har modellen medført en beregnet mindreudgift på i alt 43,34 mio. kr. Når ovenstående mindreudgift ikke afspejler sig i det forventede resultat på Børn og Familie i 2020, handler det om, at Aabenraa-modellen er beregnet med en mindre gennemsnitspris pr. foranstaltning. Hvis investeringsstrategien ikke var blevet gennemført, havde udgifterne på anbringelsesområdet været højere i dag.

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2020 afsluttes ingen anlæg med en bevilling under 2 mio. kr. Der er ligeledes ingen afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr., hvorfor der ikke fremlægges en særskilt sag til godkendelse af dette.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Regnskab 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. januar 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31.01.2021 for udvalgets område ligger på 7,9 %.

  Vejledende bør forbruget efter 1 mdr. ligge omkring 8,34 %.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 5,9 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 6,1 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2020 udgjorde sygefraværet 5,6 % for de politikområder som i dag er omfattet af Børn og Kultur.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42149, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i november 2018 en aftale om erhvervsuddannelserne. Som en del af erhvervsuddannelsesaftalen er det besluttet, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Måltallene skal sammen med de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne fremgå af kommunernes hjemmeside. Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 %, skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

   

  Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt og senest ved udgangen af marts opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og fastsætte måltal for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

  • Erhvervsuddannelserne (EUD og EUX).
  • Gymnasiale uddannelser (2- og 3-årige).
  • Øvrige.

   

  Aabenraa Kommunes tal for søgning til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasse i 2018, 2019 og 2020 fremgår af det vedlagte bilag. Søgetallene for 2020 så således ud:

  • Erhvervsuddannelser: 25,7 %
  • Gymnasiale uddannelser: 64,4 %
  • Øvrige: 9,9 %

  Sammenlignet med 2019 skete der en stigning på 1,3 %-point i søgningen til erhvervsuddannelserne, et fald på 1,7 %-point i søgningen til de gymnasiale uddannelser, mens der sket en stigning på 0,4 %-point i kategorien øvrige.

   

  Forvaltningen foreslår følgende måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021:

  • Erhvervsuddannelser: 26 %
  • Gymnasiale uddannelser: 64,4 %
  • Øvrige: 9,6 %

   

  Den nationale målsætning for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 % i 2020 og øges til mindst 30 % i 2025.

   

  Måltallene vil sammen med søgetallene blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

  Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36497, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

    Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet. Ifølge dagtilbudsloven kan daginstitutioner etableres og drives som kommunale, selvejende, udliciterede eller private institutioner.

   

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

   

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

   

  På Byrådsmødet den 23. juni 2010 blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018 og den 3. december 2019 blev driftsoverenskomsterne for 14 selvejende daginstitutioner godkendt.

  Der mangler godkendelse af driftsoverenskomster med 3 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 12. august 2020 dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner med administrationsaftale med FDDB og drøftede på udvalgsmødet den 15. september 2020 opdatering af de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomster.

   

  Med baggrund i de dialoger, der har været, er der udarbejdet forslag til nye skabeloner for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og Aabenraa Kommune. En skabelon til institutioner, hvor regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, og en, hvor institutionerne har egen regnskabsføring.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10. november 2020 at sende skabelonerne i høring hos de selvejende daginstitutioners bestyrelser i perioden 11. november 2020 – 1. februar 2021.

  De 6 selvejende daginstitutioner, hvis regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, har alle fremsendt høringssvar med kommentar om, at de ingen bemærkninger har til skabelonerne. De 11 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring har fremsendt et fælles høringssvar.

  Høringssvaret er vedlagt som bilag, hvor forvaltningens kommentarer til høringssvarets ændringsforslag er markeret med rød skrift.

   

  Ud over de tilretninger der er sket før skabelonen blev sendt i høring, er følgende ændringer foretaget efter endt høring:

  • Indkøb- og udbudspolitik

  Ændring: Institutionen kan fravælge at være omfattet af indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune.

  • Valg af revisor

  Ændring: Institutionen vælger selv revisor, der opfylder gældende revisionskrav.

  • Ansættelse af leder:

  Ændring: Aabenraa Kommunes godkendelse ved ansættelse af ny leder betragtes i denne sammenhæng ikke som personalejuridisk bistand.

   

  Det har i høringssvaret været foreslået, at driftsoverenskomsterne bliver versionsstyret. Dette er ikke indarbejdet i de nye skabeloner.

  En versionstyret driftsoverenskomst vil betyde, at ændringer af relevante politikker og regulativer besluttet i Byrådet ikke vil have gennemslagskraft for de selvejende institutioner, før en fornyet proces omkring en opdateret driftsoverenskomst er gennemført.

  En selvejende institution kan anmode om genforhandling af driftsoverenskomsten, såfremt den selvejende institution vurderer, at de ændrede politikker og regulativer giver anledning hertil.

   

  En oversigt over ændringerne i skabelonerne med undtagelse af mindre sproglige ændringer er vedlagt som bilag. Der fremgår både ændringer foretaget inden høringsperioden og ændringer foretaget som konsekvens af det modtagne høringssvar.

   

  Godkendes de nye skabeloner for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner, erstatter skabelonerne fra 1. april 2021 den godkendte skabelon fra 2010. Der skal efterfølgende udarbejdes nye driftsoverenskomster med alle 17 selvejende daginstitutioner.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner uden egen regnskabsføring godkendes, og

  at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2465, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode.

  Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

   

  Efter aflysning af tre dialogmøder i 2020, pga. COVID-19 restriktioner, godkendte Børne- og uddannelsesudvalget den 1. december 2020 følgende dage til dialogmøder i 2021:

   

  • Torsdag den 4. marts
  • Torsdag den 8. april
  • Torsdag den 6. maj
  • Torsdag den 3. juni

   

  De nuværende COVID-19 restriktioner gælder til den 5. april 2021, og der vil derfor være behov for at flytte dialogmøderne den 4. marts og 8. april  2021.

  Skal udvalget besøge alle institutioner i valgperioden, skal der findes to nye datoer.

  Det foreslås, at der dialogmøder

   

  • Torsdag den 22. april
  • Torsdag den 29. april
  • Torsdag den 6. maj
  • Torsdag den 3. juni

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovenstående forslag til datoer for dialogmøder godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6984, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Der er i folketinget indgået politisk aftale om at afsætte midler til at løfte faglighed og trivsel i bl.a. folkeskolerne i perioden frem mod sommerferien. I aftalen er der afsat i alt 174 mio. kr. i 2021 til at folkeskoler understøttes i deres arbejde med et fagligt løft af elever frem mod sommerferien.

   

  Der er i aftalekredsen bred enighed om, at ressourcerne skal ud på folkeskolerne så hurtigt som muligt til gavn for eleverne.

   

  Der afsættes herudover i alt 88 mio. kr. til at igangsætte en række indsatser for at understøtte trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det drejer sig om indsatser i regi af PPR, klubber, kultur- og idrætsforeninger, og elevråd.

   

  Midlerne afsat til folkeskolen, herunder SFO samt PPR og klubberne, udmøntes via det kommunale bloktilskud. Det ligger endnu ikke fast efter hvilken fordelingsnøgle midlerne vil blive fordelt til kommunerne. Hvis der fordeles efter almindelig bloknøgle, vil Aabenraa kommune modtage ca. 1,74 mio. kr. til fagligt løft og 0,88 mio. kr. til trivselsindsatser.

  Midlerne vil blive tilført forvaltningen ved 1. bevillingskontrol men tilgår først kommunens kassebeholdning gennem bloktilskuddet til sommer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen om midler til faglige udfordringer og trivsel i folkeskolen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36570, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om afslutning på indsatsområdet - Implementering af en målrettet sprogpraksis i dagtilbud 2016-2020.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 1.oktober 2015 – Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på sproget” som indsatsområde for 2016/2017. Baggrunden herfor var, at 22 af kommunens dagtilbud på forskellig vis havde deltaget i forskningsprojektet ’Fart på sproget’, hvor resultaterne viste, at det gennem systematisk og målrettet sprogpraksis var muligt at styrke alle børns sproglige udvikling.

   

  Den 9. august 2017 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at forlænge indsatsområdet til udgangen af 2020.

   

  I perioden 2016 – 2018 deltog hele dagplejen samt de kommunale og selvejende vuggestuer / integrerede dagtilbud i Aabenraa kommune i forskningsprojektet ’Vi lærer sprog – i vuggestue og dagpleje’. Forskningsprojektet var målrettet børn i alderen 0-2 år, og understøttede samtidig dagtilbuddene med implementering af en målrettet sprogpraksis.

   

  Opsummering for perioden 2016-2020

  I perioden 2016 – 2020 har der været iværksat tiltag i form af kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i dagplejen, vuggestuer og børnehaver med henblik på at understøtte og styrke arbejdet med at implementere en målrettet sprogpraksis samt løbende konsulentbesøg i alle dagtilbuddene. I 2018 var der særlig fokus på, hvordan forældrene i højere grad kunne inddrages i samarbejdet omkring deres barns sproglige udvikling.

   

  Ved afslutningen af indsatsområdet ’Implementering af en målrettet sprogpraksis i Dagtilbud’ vurderer 18 dagtilbud, at de i høj grad har en målrettet sprogpraksis, 4 vurderer i meget høj grad mens 7 vurdere i nogen grad jf. virksomhedsaftalerne for 2021.

   

  Den målrettet sprogpraksis kommer i en pædagogisk hverdag til udtryk gennem følgende:

   

  • En øget opmærksomhed på, at indrette et stimulerende og udviklingsstøttende sprogligt læringsmiljø, bl.a. gennem indretningen af det fysiske rum, så det i højere grad inviterer til børns udforskning samt rige dialoger – eksempelvis med billeder og plakater med bogstaver og ord i børnehøjde.

   

  • En øget opmærksomhed på at sprogstimulere – og indlede samtaler med børnene i almindelige hverdags- og rutinesituationer.

   

  • En øget opmærksomhed på, at børnene lærer nye ord.

   

  • Anvende læringsstigen som redskab til at understøtte en målrettet sprogpraksis.

   

  • Anvende dialogisk læsning som redskab til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

   

  • Alle børn sprogvurderes ved 3 år, i efteråret inden skolestart samt i 0. klasse. Formålet med sprogvurderingen er, at give det pædagogiske personale i dagtilbud og skole et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af resultaterne kan iværksættes en målrettet sprogpraksis, som understøtter barnets sproglige udvikling. Viden og data fra sprogvurderingerne giver mulighed for at følge det enkelte barns – og hele børnegruppens progression i sproglig udvikling.

   

  • Implementering af et fælles standardiseret sprogvurderingsmateriale i børnehave og 0. klasse. Formålet med et fælles standardiseret sprogvurderingsmateriale er at styrke overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud og skole. 

   

  • Systematisk opfølgning på dagtilbuddenes arbejde med at implementere en målrettet sprogpraksis ved den årlige udarbejdelse af – og dialog omkring virksomhedsaftalerne. I 2020 blev dialogen omkring virksomhedsaftalerne udvidet til også at tage afsæt i de enkelte dagtilbuds sprogdata generet gennem de udførte sprogvurderinger. Gennem det implementerede sprogvurderingsmateriale er der skabt mulighed for, at det enkelte dagtilbud kan trække sprogdata på individ-, gruppe- og institutionsniveau, som kan understøtte en målrettet sprogpraksis.

   

  • Undervisning i at udføre sprogvurdering af børn – og aktivt anvende data og viden fra sprogvurderingerne til at tilrettelægge en målrettet sprogpraksis. 

   

  På baggrund af den viden, erfaringer og redskaber, som dagtilbuddene har tilegnet sig gennem deltagelsen i forskningsprojekterne samt den forvaltningsmæssige understøttelse, har dagtilbuddene arbejdet med at implementere en målrettet sprogpraksis. Denne praksis er nu forankret i størstedelen af dagtilbuddene, dog er 7 dagtilbud kun i nogen grad i mål.

   

  Forvaltningen vil tilbyde specifik faglig sparring til disse 7 dagtilbud, ligesom forvaltningen fortsat vil tilbyde faglig sparring med henblik på at fastholde og udvikle dagtilbuddenes målrettede sprogpraksis.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7547, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016, fremgår det, at ejendommens ubebyggede arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter bestemmelsen er det som udgangspunkt ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker. Heri ligger også, at ejeren af legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at udbedre fejl, der kan være farlige for børnene og andre, der måtte bruge den.  Som følge heraf har Aabenraa Kommune som ejer en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale legepladser, herunder legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige formål.

   

  Proceduren omfatter en årlig inspektion foretaget af en certificeret legepladsinspektør, dennes skriftlige og visuelle rapportering, efterfølgende udbedring af eventuelle påpegede fejl og mangler samt dokumentation af denne udbedring.

   

  Børn og Kultur orienterer hvert år Børne- og Uddannelsesudvalget om den generelle status for sikkerheden på legepladserne.

  Der er i 2020 gennemført legepladsinspektion på alle skoler og dagtilbud.

  De bemærkninger der har været i inspektionerne bliver der fulgt op på og udbedret på de enkelte skoler og institutioner.

   

  Med udgangspunkt i byggeloven er der på dagtilbudsområdet udarbejdet retningslinjer om legepladsinspektion og det er med udgangspunkt i disse, at status gives for dagtilbud, inkl. oversigt over indberetningerne på dagtilbudsområdet.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over indberetninger vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed for 2020. Det fremgår heraf, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektionen i 2020 - dog med undtagelse af 5 institutioner, som har fået foretaget legepladsinspektion i januar 2021. Af de indsendte skemaer fremgår, at fejl og/eller mangler er udbedret straks efter, at de er konstateret – alternativt er legeredskabet taget ud af drift, indtil udbedringen er sket.

   

  Det er lederen/bestyrelsen i det enkelte dagtilbud, der er ansvarlig for, at institutionens legepladssikkerhed er i orden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: SDJE

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune, hvor der i udgangen af 2020 var 6.424 unge, har vi haft en Ungeindsats siden 2009. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, bl.a. i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger. Den nuværende organisering trådte i kraft i forbindelse med reformen på det forberedende område. Fokus for Ungeindsatsen, har været på at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet.

   

  Ungeindsatsen er samlet i en enhed fra sommeren 2019 på Dronning Margrethes Vej 13 i Aabenraa.

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret, som arbejder med de unge op til 25 år på uddannelseshjælp. Visitation og Understøttelse indgår som en fuldgyldig partner med fysisk tilstedeværelse i Ungeindsatsen.

  Der arbejdes med fælles mål for de unge i Ungeindsatsen, som understøtter ungeindsatsens grundprincip: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  De overordnede nationale målsætninger er:

  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
   • Delmål 2025: 85 pct.
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret (dvs. nedbragt til 24.000 unge på landsplan)
   • Delmål 2025: andelen skal være nedbragt til 38.000 unge

   

  Der arbejdes i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

   

  1. at jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. at jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. at jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Dette har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i ungeindsatsen.

   

  Koordinationsforum

  Der er oprettet et tværfagligt koordinationsforum bestående af kontorlederne for de fire afdelinger. Formålet er, at medarbejderne kan bringe en sag vedrørende en ung op i koordinationsforum i de tilfælde, hvor der ikke kan findes en plan inde for de rammer, som medarbejderne normalt har til rådighed.

   

  Mentorprojektet

  Projektet blev startet op i 2017 og blev finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget.

  Formålet med projektet var at yde støtte til unge med ”ondt i livet”, og som derfor var i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

  For mentorprojektet var der opstillet tre resultatmål:

  • At 35 unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp
  • At 16 unge, der ellers ville modtage ydelser fra Visitation og Rehabilitering i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.
  • Derudover er det forventningen, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet.

   

  De tre mål er nået, hvilket har bevirket til, at indsatsen er forlænget ind til videre til midt 2022.

   

  Overgangslisten

  Er en procedure, som sikrer overgang for sårbare unge mellem børn/ung til Visitation og Understøttelse. Formålet med proceduren er, at sikre at den unge får en så god og kontinuerlig overgang til den fremadrettede støtte i voksen regi som muligt.

   

  Fælles møder med unge i Jobcentret.

  Der er udviklet arbejdsgang, hvor UU deltager i første samtale med unge, der søger uddannelseshjælp. Formålet er, at der skabes viden om den unges tidligere uddannelsesforhold, og at der i Jobcentret hurtigere kan fastlægges en realistisk plan med den unge ift. at vende tilbage til uddannelse eller job.

   

  Kommunal Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Jobcentret har som led i KIK oprettet to tilbud til de unge i Ungeindsatsens målgruppe, som løber i 2021. Begge tilbud skal tilbydes de unge, som er sårbare og ikke vil kunne honorere de krav, der er på den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

   

  • CJU tilbud til sårbare unge: Tilbuddet er et individuel tilbud til unge, som vurderes til at have vanskeligst ved at gennemføre en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er unge med komplekse problemstillinger, som vil skulle gennemføre et afklaringsforløb på en FGU institution.

   

  • VP+ (Virksomhedspraktik+) er en videreudvikling af et tilbud, der i forvejen er i Ungeindsatsen. VP+ er et håndholdt tilbud til unge, der har behov for en tæt relation, men som er klar til at starte i praktik i en virksomhed på nedsat tid.

   

  Begge tilbud arbejder med udvikling af de unges livsduelighed.

  Målet for begge tilbud er, at de unge skal komme i beskæftigelse eller uddannelse efter endt forløb.

   

  Udvikling

  I forhold til udviklingen af unge i uddannelse eller beskæftigelse har vi i Aabenraa Kommune, baseret på egen registrering, formået at få flere unge i beskæftigelse i forhold til sidste år. Der er lidt færre unge, der er afsluttet til ordinær uddannelse. Det opleves, at den resterende gruppe af unge på offentlig forsørgelse har behov for praktisk erfaring, inden de er fagligt og personligt klar til ordinær uddannelse.

   

  I forhold til udviklingen i den nationale målsætning om unge i uddannelse, har Undervisningsministeriet ikke leveret opdaterede tal. Ungeindsatsen vil derfor fremover registrere udviklingen for de unge, der er bosat i Aabenraa Kommune.

  Vedlagt som bilag er en oversigt over status på udviklingen ift. andel af unge 15-24 årige i Aabenraa Kommune.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social og Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder en række bestemmelser, bl.a. om at forældrenes ansvar for at varetage den daglige omsorg, overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne, samt bestemmelser om rusmiddeltestning med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og børn, der er fyldt 12 år.

   

  Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder, skal indberettes til Socialtilsyn Syd og til den anbringende kommune.

  Institutionslederen sender løbende eller ved månedens udgang indberetningsskemaer om magtanvendelser til både Socialtilsyn Syd og til forvaltningen. Forvaltningen registrerer og forholder sig som driftsherre til indberetningen af magtanvendelsen.

   

  Der er i 2020 ikke indberettet tilfælde af magtanvendelse, hvor det er vurderet, at magtanvendelsen var ulovlig.

   

  I 2020 er der indberettet 208 magtanvendelser, hvilket er en stigning i forhold til  74 indberetninger for 2019.

  Forvaltningen vurderer, at stigningen skal ses i lyset af de helt særlige udfordringer COVID-19 pandemien har skabt for anbragte børn og unge, men også hos personalet, der har skulle håndtere børn og unge på en anderledes måde pga. sikkerhedsrestriktioner. Det kan ikke udelukkes, at det kan have skabt utryghed og uforudsigelighed hos de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, og dermed kan have medført et øget antal magtanvendelser.

  Forvaltningen vil løbende have fokus på, om der på institutionerne kan gøres en særlig indsats i forhold til generelle arbejdsmetoder for at minimere brugen af magt, men også i forhold til det enkelte barn.

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Taget til efterretning.