Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. maj 2021 kl. 15:30

Mødested: Borgersalen, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  -         Mødet den 7. september 2021 flyttes til den 31. august kl. 15.30

  -         Status på COVID-19

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Hærvejsskolen

  Udbedringen af de påpegede mangler i forbindelse med 1-års eftersynet af byggeriet er endnu ikke helt afsluttet. Totalentreprenøren har ikke leveret den krævede kvalitetsdokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger i henhold til kontrakten, hvorfor det ikke været muligt at afslutte anlægsregnskabet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Orienteringen omkring dette byggeri svarer til orienteringen for Hærvejsskolen.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Jord-, beton- og kloakarbejdet er i fuld gang og følger tidsplanen for udførelsen af byggeriet. Den nye daginstitution forventes at være klar til indflytning i løbet af juni-juli 2022.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Jord-, beton- og kloakarbejdet er startet op og følger tidsplanen for udførelsen af byggeriet.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Den nye tilbygning og den ombyggede gymnastiksal er nu taget i brug af Børneuniverset samt af eksterne brugere. Enkelte entreprenører mangler stadig at aflevere kvalitetsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesvejledninger med mere. Når dette er sket afsluttes anlægsregnskabet.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Ombygningen til den ny multisal i den eksisterende skolebygning er under færdiggørelse. Bolderslev Skole og eksterne brugere kan fortsat forvente at kunne tage den nyindrettede sal med omklædningsrum med mere i brug efter sommerferien i år.

   

  Fjordskolen

  Nogle medarbejdere oplever stadig gener i visse rum på skolen. Inden Pinse i år vil Plan, Teknik og Miljø, Børn og Kultur samt Teknologisk Institut sammen med Fjordskolen udarbejde en plan for yderligere destruktive undersøgelser af bygningen ved de pågældende rum.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12527, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er årets første bevillingskontrol.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 1.021 mio. kr. med et forbrug på 21 % pr. 31.3.2021. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget på 12,54 mio. kr. med et forbrug på 11 %.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er, at budgettet samlet set forventes overholdt.

   

  På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på Børn og Familie som kan finansieres gennem et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på overførselsudgifterne på Børn og Familie og et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på overførselsudgifterne på Skole og undervisning. Behovet for at overføre disse beløb til serviceudgifterne på Børn og Familie vurderes frem mod 2. bevillingskontrol 2021.

   

  På skole og undervisning forventes et merforbrug på befordring på 2,6 mio. kr. samt en merudgift til specialundervisningsområdet på 5,1 mio. kr. og på STU på 1,16 mio. kr. På almenområdet forventes der at være et mindre forbrug til bl.a. mellemkommunale betalinger, fripladser og søskenderabat på ca. 8,8 mio. kr., som indgår i finansieringen at det samlede forventede merforbrug på specialundervisning og befordring.

   

  Opmærksomhedspunkter:

   

  Udgifter afledt af COVID-19 i 2021

  Der er pr. 31. marts 2021 inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område registreret udgifter på i alt 2,04 mio. kr. i kommunens økonomi- og lønsystem vedrørende COVID-19. Udgifter afledt af COVID-19 i 2021 indgår ikke i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021, men opgøres og registreres løbende i de forskellige systemer. Der vil senere i 2021 blive udarbejdet en enkeltsag, hvor der redegøres for de samlede nettomerudgifter på de enkelte områder som følge af COVID-19, samt hvordan nettomerudgifterne foreslås finansieret.

   

   

  Skole og undervisning

  Specialundervisning:

  Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring af elever.

  På STU-området er der ligeledes stadig en udfordring. Udviklingen på området følges tæt. Den samlede forventede merudgift på specialundervisningsområdet forventes afholdt inden for politikområdets samlede ramme.

   

  En ekstern rapport peger på behovet for et styrket almenområde i Aabenraa Kommune med en række anbefalinger i forhold til at ændre arbejdsgange, organisering og mindset. Et af disse tiltag er, at der er godkendt ny fordelingsmodel fra 2022, som i højere grad understøtter at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet. Dette kan forventeligt lette udgiftspresset på specialundervisningsområdet.

   

   

  Dagtilbud

  Der er en stigning i indstillingerne fra dagtilbuddene på specialpædagogiske indsatser. Der er fortsat opmærksomhed på denne tendens i 2021. På grund af Covid19 er der et efterslæb på den specialpædagogiske indsats.

   

   

  Børn og familie

  Med baggrund i de stigende priser på foranstaltninger tegner der sig et større forbrug til dette formål i forhold til den afsatte bevilling. Der opleves et pres på området med et stigende aktivitetsniveau særligt i forhold til opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner, som udfordrer budgettet.

   

  På børnehandicap er der en udfordring omkring specialbørnehaven Lille Kolstrup, hvor børnetallet er steget de sidste par år og fortsat stiger, primært med børn fra Aabenraa Kommune.

   

  På den baggrund følges området fortsat tæt frem mod regnskabsafslutningen.

   

   

   Opdeling af udvalgets bevillingskontrol

   

  Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)

  Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen

  Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)

  Tillægsbevillinger anlæg

   

  1. Der er ingen omplaceringer inden for udvalget på drift.

   

  1. Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger på drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  1. Regulering for beregnet teknisk korrektion vedrørende ændret elevtal på efterskoler.

  Der blev ikke reguleret i forbindelse med ændringsforslag til budget 2021-2024, idet elevtallet for efterskoleelever ikke var kendt på daværende tidspunkt.

   

  Det elevtal, der skal betales bidrag til staten for udgør 508. Der var i forbindelse med budgetlægning for 2021-2024 en budgetforudsætning på 460 elever. Det betyder en korrektion på 1,744 mio. kr.

  Puljen under Økonomiudvalget indgår i korrektionen af 5/9-tallet på 1,744 mio. kr.

   

  Regulering for beregnet teknisk korrektion vedrørende ændret elevtal på folkeskoler.

  Ved regulering af elevtal pr. 5/9-2020 for folkeskoleelever blev elever i modtageklassen U2 i ungdomsskoleregi ikke medtaget.

  Der mangler således at blive reguleret for 13 U2 elever, hvilket betyder en korrektion på 0,662 mio. kr.

  Puljen under Økonomiudvalget indgår i korrektionen af 5/9-tallet på 0,662 mio. kr.

   

  Som følge af nedlukningen er der den 18. februar 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i grundskolen. Til fagligt løft er der afsat 1,015 mio. kr. og 0,645 kr. til styrket trivsel – i alt 1,660 mio. kr. Midlerne til kommunerne udmøntes med midtvejsreguleringen og vil blive udbetalt til 4. kvartal. Hensigten er dog, at kommunerne allerede nu begynder at anvende midlerne.

   

  1. Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger på anlæg.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 2 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere er der vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2021 (bilag i4). Derudover en status på afviklingsplaner (bilag i6) og noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2021-24, finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12527, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

   

  • Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

   

  Der er ingen tillægsbevillinger på anlæg ved denne bevillingskontrol.

   

  Vedlagt er Noter til anlæg (bilag A2).

   

  Indstilling

  Børn og kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. marts 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31.03.2021 for udvalgets område ligger på 21,2 %.

  Vejledende bør forbruget efter 3 mdr. ligge omkring 25,0 %.  

  Det lave forbrug hænger bl.a. sammen med, at der i juli 2021 afregnes for hele året vedr. elever på efter- og privat skoler.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 5,3 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,6 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2020 udgjorde sygefraværet 5,7 % for de politikområder som i dag er omfattet af Børn og Kultur.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den nuværende ramme for kommunens fritidstilbud 4.-6. klasse blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015.

   

  I forbindelse med nedlæggelse af tilbud i fritidshjem- og klubtilbud blev det samlede budget reduceret med 4 mio. kr. fra 2016 og frem. Budgettet til fritidstilbud 4.-6. klasse udgør i 2021 3,1 mio. kr.

   

  Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 almene folkeskoler som tilbyder SFO2 ud fra børnetallet i måneden før kommende kvartal. Rammen bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal tilmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socioøkonomi og 50% efter elevtal.

   

  Skolebestyrelsen fastsætter forældrebetalingstaksten for fritidstilbuddet og der kan maksimalt opkræves 2/3 af SFO1 taksten. I 2021 udgør det 1.200 kr. Indtægten fra forældrebetaling tilfalder skolen ligesom udgiften til evt. fripladser og søskenderabat afholdes af skolen.

   

  I vedlagte bilag vises antal børn i SFO2 tilbuddene og de økonomiske tildelinger samt de takster der opkræves fra de forskellige SFO institutioner i 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27615, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev senest orienteret om status for arbejdet med styrkelse af almenområdet den 5. januar 2021 (sag nr. 7). Det tager afsæt i den eksterne analyse af specialundervisningsområdet, som blev udarbejdet af BDO og forelagt for udvalget den 12. maj 2020.

   

  I denne sag orienteres udvalget om status på arbejdet med anbefalingerne fra BDO-rapporten.

  Status pr. april 2021 er samlet i ”Rapport over arbejdet med anbefalingerne i BDOs analyse af specialundervisningsområdet”.

   

  Ti temaer

  Samlet set har arbejdet omfattet samtlige anbefalinger fra BDO, som af praktiske hensyn blev grupperet under 10 temaer:

   

  1. Prøveordning og startstøtte
  2. Takster
  3. Gentænkning af tilbudsviften
  4. Visitation
  5. Tydelig retning
  6. Øget fokus på udslusning fra specialtilbud
  7. Færre børn segregeres ved skolestarten
  8. Overblik over støttefunktioner
  9. Pædagogisk fokus i PPR
  10. Ensartede PPV’er

   

  Hovedpunkter i rapporten

  Tema 1 Prøveordninger og startstøtte

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2020 at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021.

   

  For hvert af temaerne 2-10 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppernes opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis. Hver arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen.

   

  Tema 2 Takster

  Anbefalingerne fra arbejdsgruppen indgik i arbejdet med den justerede fordelingsmodel for folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 13. april 2021.

   

  Tema 3 Gentænkning af tilbudsviften

  Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til en justeret tilbudsvifte, som organisatorisk understøtter, at flere børn får et tilbud tættere på almenområdet.

  Forslaget til justeret tilbudsvifte forelægges for udvalget i en separat sag.

   

  Tema 4 Visitation

  Fra september 2020 er der ændret i visitationsudvalgets sammensætning og nedsat et fordelingsudvalg jf. BDO’s anbefalinger. Desuden styrkes brugen af visitations- og indsatsskema.

   

  Tema 5 Tydelig retning

  Der iværksættes en række tiltag til understøttelse af en kontinuerlig kultur- og dialogindsats og opfølgning på arbejdet med styrkelse af almenområdet – både på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

   

  Tema 6 Øget fokus på udslusning fra specialtilbud

  Der afholdes temadag for ledere og medarbejdere fra specialcentrene, og der udarbejdes en model for brobygning fra specialtilbud til efterskoler og 10. klasse-tilbud i Ung Aabenraa. Desuden udarbejdes der en beskrivelse af kriterier for kvalitet i mellemformer (mellem almenskole og specialtilbud) i Aabenraa Kommune.

   

  Tema 7 Færre børn segregeres ved skolestarten

  Samarbejdet mellem dagtilbud og skoleområdet styrkes, bl.a. gennem et årligt fællesmøde.

   

  Tema 8 Overblik over støttefunktioner

  Støttefunktionerne blev samlet i PPR fra den 1. august 2020. Der er udviklet en model for inddragelse af specialviden fra Fjordskolen i styrkelsen af almenområdet.

   

  Tema 9 Pædagogisk fokus i PPR

  Udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på skolen, frem for om eleven kan være på skolen. Før en indstilling til PPR skal der som hovedregel have været et konsultativt forløb.

   

  Tema 10 Ensartede PPV’er

  Der er udarbejdet en ny skabelon for PPV’er (Psykologisk Pædagogisk Vurdering) med henblik på, at de bliver mindre omfattende og mere ensartede, konkrete og handlingsanvisende.

   

  Den videre proces

   

  Styregruppen, der har været nedsat til at stå for processen med anbefalingerne fra BDO-rapporten, har nu afsluttet sit arbejde. Der er i stedet nedsat en følgegruppe, der skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet. Følgegruppen består af

   

  • skolechefen
  • lederen af PPR
  • en skoleleder fra skole med specialcenter
  • en skoleleder fra skole uden specialcenter
  • skolelederen fra Fjordskolen
  • pæd-adm. konsulent fra forvaltningen.

   

  Jens G. Boddum, Fjordskolen og Michael Petersen, Stubbæk Skole deltager på mødet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27615, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I ”Analyse af specialundervisningsområdet” i Aabenraa Kommune anbefalede BDO, at ”Aabenraa Kommune forenkler sin tilbudsvifte ved konkret at reducere i antallet af tilbud. Formålet er dels at lægge flere opgaver ud i almenområdet, hvor de kan komme de store børnefællesskaber til gavn, og dels at forebygge stærekasseeffekter, hvor et stort udbud af mange gode tilbud i sig selv forstærker brugen af dem”. Konkret anbefalede BDO, at der især blev set på prøveordning og startstøtte.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2020 at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021.

   

  Til at se på den resterende tilbudsvifte med henblik på forenkling og på understøttelse af, at flere børn får et tilbud tættere på almenområdet, har der været nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af:

   

  • Lederen af Fjordskolen
  • Lederen af Ung Aabenraa
  • Lederen af PPR
  • En skoleleder fra en skole med specialcenter
  • En skoleleder fra en skole uden specialcenter
  • En pæd.-adm. konsulent

   

  Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til justering af tilbudsviften, som har været behandlet i styregruppen for styrkelse af almenområdet og nu forelægges udvalget.

   

  Forslag til justeret tilbudsvifte

  Med inspiration fra Svendborg Kommune er beskrivelsen af tilbuddene sat op i skemaform for at skabe overskuelighed og gennemsigtighed.

   

  Forslaget ligner på mange måder den nuværende tilbudsvifte, men indeholder

   

  • En omlægning af støtten til elever med sproglige og talemæssige udfordringer. Der lægges op til, at Taleklassen udfases, og at opgaven fra 1. august 2022 løses i almenområdet, som BDO konstaterer, at det sker i mange andre kommuner. PPR laver en model for sikring af talepædagogisk kompetence til alle skoler.
  • Brug af fokuseret (tidsbegrænset) visitation i specialklasserækken med det formål, at barnet inden for en begrænset årrække som udgangspunkt kan vende tilbage til almenområdet.
  • Etablering af en X-klasse (10. skoleår) for udvalgte unge, der har været i et specialiseret tilbud, med henblik på at de kommer et skridt tættere på almenområdet inden deres ungdomsuddannelse. X-klassen etableres under Ung Aabenraa hvor 10. klasse er i forvejen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslaget til justering af tilbudsviften godkendes til implementering begyndende fra skoleåret 2021/22 (for alle tilbud undtagen Taleklassen) og med fuld implementering fra skoleåret 2022/23.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13042, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Skole har indsendt ansøgning om dispensation til at oprette en klasse med flere end 28 elever på 9. årgang fra begyndelsen af skoleåret 2021/2022.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen dog i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30. Kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 elever er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Hjordkær Skole ansøger om at sammenlægge nuværende 8.a og 8.b til én klasse på 9. årgang i skoleåret 2021/2022 med 30 elever.

   

  Ansøgningen er begrundet i et forventet fald i elevgrundlaget samt en faglig vurdering af, at det pædagogiske og undervisningsmæssige grundlag er bedre honoreret i én klasse med relative mange elever og 20 lektioner med tolærerundervisning frem for 2 klasser med et meget lavt elevgrundlag og samlæsning.

   

  Dispensationen vedrørende klassestørrelsen på 9. årgang vil være gældende for skoleåret 2021/2022.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 9. årgang på Hjordkær Skole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13042, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Høje Kolstrup Skole har indsendt ansøgning om dispensation til at oprette en klasse med flere end 28 elever på 7. årgang fra begyndelsen af skoleåret 2021/2022.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen dog i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30. Kompetencen til at tillade klasser med et elevtal over 28 elever er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte 11. august 2020 en ansøgning fra Høje Kolstrup Skole om at etablere en klasse med 29 elever på 6. årgang i skoleåret 2020/21. Der er fra skoleåret 2021/22 indskrevet endnu en elev på årgangen. Høje Kolstrup Skole ansøger derfor om at etablere én klasse på 7. årgang med 30 elever i skoleåret 2021/22.

   

  Ansøgningen er begrundet i et ønske om pædagogisk stabilitet på årgangen, bibeholdelse af flerlærer-ordningerne, minimering af uro og usikkerhed omkring gentagende opdeling og samling samt forventet elevnedgang på årgangen i det 9. skoleår.

   

  I skoleåret 2021/22 vil klassen som i 2020/21 blive tildelt 20 ekstra lektioner, som benyttes til holddannelseslektioner i de praktisk/musiske fag og tolærerordninger i udvalgte fag.

   

  Dispensationen vedrørende klassestørrelsen på 7. årgang vil være gældende for skoleåret 2021/2022.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 7. årgang på Høje Kolstrup Skole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8321, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag.nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Der blev besluttet strukturændringer i følgende fem områder: Høje Kolstrup, Tinglev, Aabenraa Syd, Padborg/Bov og Rødekro.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 4. februar, 10. marts og 9. juni 2020 drøftet status og en evt.  justeret dagtilbudsstruktur.

  Ligeledes er Byrådet på temamødet den 24. juni 2020 blevet præsenteret for status på dagtilbudsstruktur.

   

  Status er, at strukturændringen i Rødekro er gennemført med byggeriet af Børnehuset Fladhøj og byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen i Bov er igangsat.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. september 2020, blev den videre proces drøftet, og det blev besluttet at der skulle afholdes dialogmøder med institutionernes bestyrelser i Høje Kolstrup, Tinglev, Aabenraa Syd og Padborg.

   

  Der ønskes en drøftelse af bestyrelsernes input fra dialogmøderne, med henblik på, at der kan udarbejdes en justeret dagtilbudsstruktur til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 1. juni 2021.

   

   

  Høje Kolstrup

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution på Høje Kolstrup, der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke.

   

  Status:

  Der er etableret to integrerede institutioner, men ikke én samlet.

  Den nuværende løsning opfylder de overordnede principper, bortset fra at det skal vurderes om en central placering i forhold til skolen er opfyldt med en afstand på 2,2 km. Mellem Nørrevang og Høje Kolstrup Skole.

   

  Dialogmøde med bestyrelserne for Spiretoppen og Nørrevang:

  Bestyrelserne er enige om, at de ønsker at forblive som to selvejende institutioner.

  Hvis der er behov for udvidelse ønsker bestyrelserne, at det sker ved de eksisterende bygninger, gerne ved Lergården.

   

   

  Tinglev

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Tinglev.

   

  Status:

  Der er to børnehaver i Tinglev, ingen integrerede institutioner.

  I Børnehaven Sønderskov er børnetallet under 40, og institutionen tildeles derfor et bæredygtighedstillæg.

   

  Dialogmøde med bestyrelserne for Børnegården Nørreager og Børnehaven Sønderskov:

  Der er i begge bestyrelser opbakning til sammenlægning af de to institutioner til en integreret institution.

  En nybygget institution er bestyrelsernes første prioritet, men det skal undersøges om det er muligt at udbygge ved Nørreager.

  Der er et ønske om at forblive en selvejende institution.

  Der er bekymring om proces i forbindelse med at skabe en fælles struktur.

   

   

  Aabenraa Syd

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Aabenraa Syd, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

   

  Status:

  Der er en vuggestue og en børnehave, ingen integrerede institutioner

   

  Dialogmøde med bestyrelserne for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke:

  Der er i begge bestyrelser opbakning til sammenlægning af de to institutioner til en integreret institution.

  Der er et ønske om at forblive en selvejende institution.

  Fra begge bestyrelser er der ønske om, at placeringen bliver Sandved 45 og forslag om, at byggeriet kan ske i etaper.

  Bestyrelserne ønsker at blive inddraget i processen.

   

  Vurdering fra Kommunale Ejendomme

  Det er Kommunale Ejendommes vurdering, at der godt kan bygges i to etaper, til en ekstra pris af ca. 3,3 mio. kr., med en forlænget byggetid på 10 måneder, men med visse opmærksomhedspunkter.

   

   

  Padborg/Bov

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Padborg/Bov.

   

  Status:

  Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort primo 2022. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus.

   

  Dialogmøde med bestyrelsen for Børnehuset Søndermosen/Skovbrynet:

  Bestyrelsen ønsker at fastholde en institution i Padborg by.

  Der ønskes en sammenlægning på Skovbrynets matrikel, i form af en tilbygning.

  Der er et ønske om at forblive en selvejende institution.

   

  Vurdering fra Kommunale Ejendomme

  Kommunale Ejendomme er blevet bedt om at regne en overslagspris for et 750 m2 nybyggeri til Børnehaven Skovbrynet, samt en renovering af 250 m2

  Bygningen skal ses som en tilføjelse af den eksisterende bygning, hvor Børnehaven Skovbrynet holder til.

  Byggeperiode år 2021 – 2025: 19 – 21 mio. kr.

  Byggeperiode år 2025 – 2029: 21 – 23 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at input fra dialogmøderne drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12461, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ved budgetvedtagelsen for budget 2021-2024 blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2021-2023 til undersøgelse af model for Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke anvendes allokeres de til Campusrådets eventpulje.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af Vækstplan 2018 var et af Kultur- og Fritidsudvalgets projekter etablering af Campusrådet.

  Kultur- og Fritidsudvalget havde på mødet den 3. februar 2014 besluttet, at forvaltningen skulle afdække behovet for et Ungeråd. Parallelt hermed blev der afholdt Forskningens Døgn hvor 150 unge fra ungdomsuddannelserne skulle give et bud på, hvad der skulle til for at styrke ungdomsmiljøet i kommunen. De unge formulerede selv et behov for et ungeråd, som de gav titlen CampusRåd.

  Ifølge projektbeskrivelsen var målet konkret at organisere et råd for og af unge, der både kan udvikle og gennemføre events for og af unge, og være dialogpartner for det politiske niveau.

   

  CampusRådet der består af repræsentanter fra de forskellige ungdomsinstitutioner har udarbejdet vedtægter, der fastsætter formål, organisering, møder og økonomi. ”Formålet for CampusRådet er, at styrke Aabenraa som studieby og skabe et studiemiljø, som de studerende føler sig tiltrukket af”.

   

  Mellem Kultur- og Fritidsudvalget og CampusRådet er der indgået en samarbejdsaftale, der har til formål at sikre dialog og løbende kommunikation for at skabe et attraktivt studiemiljø i Aabenraa.

  Af samarbejdsaftalen fremgår det, at CampusRådet samarbejder med kommunens forvaltninger, da ”CampusRådet har fokus på vækst og udvikling i deres arbejde.” ”CampusRådet underbygger Kultur- og Fritidspolitikken ved at arbejde med flere af politikkens indsatser i forbindelse med planlægning og afvikling af events og aktiviteter for unge og studerende. Derudover har CampusRådet også fokus på Aabenraa Kommunes vækststrategi og vision.”

  ”CampusRådet kan deltage i høringer vedr. tiltag og beslutninger m.v. som CampusRådet vurderer, er af væsentlig betydning for sit virke.”

  CampusRådet har ligeledes mandat til at være talerør for kommunens unge over for udvalg og forvaltninger i Aabenraa Kommune.

   

  CampusRådet har tidligere deltaget i workshops omkring bl.a. placering af diskoteker i Aabenraa Kommune, i Tryghedsvandringer med SSP og været repræsenteret i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa.

   

  Med de vedtægter CampusRådets har, og samarbejdsaftalen med Kultur og Fritid svarer CampusRådets virke til en model for et ungdomsråd. 

   

  Forvaltningen har henvendt sig til CampusRådet, med spørgsmål om, hvorvidt de også fremover vil være høringsorgan. CampusRådet bekræfter, at det ønsker de, så længe det er på områder, der har betydning for deres virke. 

   

  Forvaltningen har ligeledes undersøgt hvilke ungdomsråd der eksisterer i vores nabokommuner.

   

  I Sønderborg Kommune er der et Ungdomsråd, med det formål at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge mellem 15-25 år i Sønderborg Kommune og at give de unge medindflydelse på udviklingen.

  Ungdomsrådet er høringsberettiget om alle tiltag, der har betydning for byens ungdom, og samarbejder med forvaltningen og politiske udvalg for at sikre, at de unges interesser og behov tilgodeses bedst muligt.

  I Haderslev blev der oprettet et ungdomsråd i 2011 der dels har fungeret som talerør for de unge over for Byrådet, og dels været eventarrangør. I 2020 blev ungdomsrådet nedlagt, da der gennem de seneste år har været et lavt aktivitetsniveau

  Tønder har ingen ungdomsråd.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8311, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 4. juni 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der kan ske en afkortning af undervisningstiden i folkeskolerne.

   

  Folkeskolelovens § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin i Aabenraa Kommune. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at for afkortning på 4.-9. klassetrin, jf. § 16 d, stk.1, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 2 timer pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  • Om ansøgningen er begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø og elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Om det er beskrevet, hvilken virkning afkortningen af undervisningstiden forventes at have på elevernes trivsel og mulighederne for en varieret skoledag.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Og for afkortning for 7. klassetrin, jf. § 16 d, stk. 2, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 1,5 timer pr. uge for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvilket frivilligt undervisningstilbud skolen stiller til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Derudover blev det besluttet, at indholdet i ansøgninger i henhold til § 16 d, stk. 1-2 beskrives under overskrifterne: Ønsket forandring, Konkretisering, Økonomi og Evaluering.

   

  På udvalgsmødet d. 3. december 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at delegere beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d til skolebestyrelserne samt følgende procedure:

  • skolerne skal inddrage forvaltningen i processen i foråret, før bestyrelserne træffer beslutning
  • beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d skal indsendes til forvaltningen inden sommerferien
  • Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om skolebestyrelsernes trufne beslutninger.

   

  Følgende skoler har indsendt beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d for skoleåret 2021/22:

  • Bolderslev Skole: 4.-6. årgang.
  • Bylderup Skole og Børnehus: 4.-9. årgang + 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Felsted Centralskole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Fjordskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Genner Univers: 4.-6. årgang.
  • Hellevad Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hjordkær Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Hovslund Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hærvejsskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Høje Kolstrup Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Kliplev Skole: 4.-5. årgang.
  • Kongehøjskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Lyreskovskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Løjt Kirkeby Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Ravsted Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Stubbæk Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Tinglev Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Varnæs Skole: 4.-6. årgang.

   

  Af det vedlagte bilag fremgår omfang af, formål med og metoder til evaluering af de besluttede afkortninger på de enkelte skoler i skoleåret 2020/21.

   

  Udover ovennævnte har Børne- og Uddannelsesudvalget d. 13. april 2021 godkendt afkortning af undervisningstiden i skoleåret 2021/22 for specialklasser på 4.-9. årgang på Hærvejsskolen, Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, jf. folkeskolelovens § 16 b.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1664, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt orienteres udvalget om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen på dagtilbudsområdet.

   

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

   

  • Friplads – både hel og delvis
  • Socialpædagogisk friplads
  • Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven
  • Sprogstimulering
  • Sprogvurdering
  • Godkendelse af tilskud til pasning af egne børn

   

  I 2020 har Dagtilbud haft to sager i Ankestyrelsen:

   

  • En sag vedrørende friplads
  • En sag vedrørende efterregulering af friplads

   

  I begge tilfælde afviste Ankestyrelsen at behandle sagen, idet forældrene havde klaget for sent, og klagefristen dermed var overskredet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30724, Sagsinitialer: NSN

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

   

  Ved gennemgangen sikres altså, at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 811 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i september 2020 blev der gennemgået 810 sager. Det vil sige, at antallet af sager er uændret.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  Okt.

  2018

  April

  2019

  Okt.

  2019

  Marts

  2020

  Sept.

  2020

  Marts 2021

  Antal aktive sager

  957

  1.008

  882

  915

  810

  811

   

   

  Aabenraa Modellen

  • Der er udarbejdet netværkskort i 72% af sager, hvor det er vurderet relevant.
  • Der er afholdt opfølgningsmøder i 94% af sager, hvor det er vurderet relevant.

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 811 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin – Marts 2021

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  5%

  40

  Trin 2 Familiepleje

  16%

  128

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  9

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  40%

  312

  Trin 5 Forebyggelse

  37%

  293

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin – sep 2020

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  5%

  37

  Trin 2 Familiepleje

  17%

  122

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  7

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  40%

  284

  Trin 5 Forebyggelse

  36%

  256

   

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er lukkesager, hvis BFU’en (Børne Faglig Undersøgelse) er 3 måneder gammel (optalt fra opstartsdato), hvis der er journalnotater, der er ældre end 1 måned eller hvis der mangler netværkskort. Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Den røde farve er ikke et udtryk for manglende iværksættelse af foranstaltninger for børnene, men den er et udtryk for, at der er en eller flere mangler i forhold til lovgivningen.

   

  Andelen af røde sager er 12 % af de samlede åbne sager pr. 1. marts 2021.

   

  Marts 2021

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  12%

  7%

  81%

  Antal

  95

  60

  656

   

  September 2020

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  17%

  15%

  68%

  Antal

  135

  121

  554

   

  Den manglende overholdelse af lovgivningen er i hovedparten af de røde sager forårsaget af en eller flere af følgende mangler:

   

  Årsag til at sagerne er røde

  Antal sager sep 2020

  Antal sager marts 2021

  At der ikke er truffet afgørelse om egenbetaling i anbringelsen

  61

  41

  At handleplanen ikke er opdateret siden sidste gennemgang i forhold til mål/delmål

  46

  23

  At der ikke er afholdt børnesamtale inden der er truffet afgørelse, sel § 48

  5

  5

  At der ikke er truffet en skriftlig afgørelse om efterværn

  6

  3

  At der ikke rettidigt er afholdt samtale med det anbragte barn, sel § 70, stk. 2

  13

  5

  At der på sagen er en igangværende BFU, hvor 4 måneders fristen er overskredet

  14

  15

  Andet

  0

  3

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-05-2021

  Taget til efterretning.