Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. september 2021 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Afbud:
Lene Dalsgaard Kræg (Ø)
Signe Bekker Dhiman (A)

Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  -         Status COVID-19.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. august 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. august 2021, for udvalgets område, ligger på 67,5%. På samme tid sidste år lå forbruget på 68,9%. Vejledende bør forbruget efter 8 mdr. ligge på 66,7%. Der er i juli 2021 afregnet for hele året vedr. elever på efter- og privatskoler, hvilket giver en højere forbrugsprocent på nuværende tidspunkt.

   

  Børne- og familieområdet ligger fortsat højt med et forbrug på 73% på serviceudgifterne. På samme tid sidste år lå forbruget på 71,0%

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 4,8% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,3% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2020 udgjorde sygefraværet 4,2%.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet. Der er ikke sket ændringer i statusopdateringen for Hærvejsskolen, Børnehuset Fladhøj, Ravsted Børneunivers, Bolderslev Skole og Integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

   

  Hærvejsskolen

  Udbedringen af de påpegede mangler i forbindelse med 1-års eftersynet af byggeriet er ikke afsluttet. Totalentreprenøren har ikke afleveret den krævede kvalitetsdokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger i henhold til kontrakten, hvorfor det ikke været muligt at afslutte anlægsregnskabet.

   

  Børnehuset Fladhøj

  Orienteringen omkring dette byggeri svarer til orienteringen for Hærvejsskolen.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Byggesagen forsinkes som følge af fremdriftsproblemer på tømrerentreprisen. Tømrerfirmaet er gået konkurs, og der pågår forhandlinger med konkursboet om entreprisen kan føres videre af et andet selskab/firma eller fortsættes på anden måde.

  Forsinkelsens omfang er endnu ukendt, og sagen følges tæt af Plan-, Teknik- og Miljøforvaltningen.

   

  Bylderup Skole og Børnehus, tilbygning og renovering ved indskolingen

  Byggeriet forløber fortsat efter planen med forventet ibrugtagning til december dette år.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Det nye byggeri er overdraget til børneuniverset. Der mangler endnu at blive fremsendt et par enkelte mindre fakturaer, og når de er betalt, afsluttes anlægsregnskabet.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Byggearbejderne er færdiggjort og afslutningen på myndighedsbehandlingen afventes derfor nu.

   

  Fjordskolen

  Teknologisk institut har i juli 2021 foretaget destruktive bygningsundersøgelser for skjulte skimmeldannelser.

  Rapporten fra Teknologisk Institut viser, at der kan konstateres skimmelvækst i en del af skolens tagkonstruktion, i bærende limtræsbjælker, bag tapet i et lokale og i krybekælderen.

  Der udarbejdes en handleplan på baggrund af anbefalingerne fra Teknologisk Institut.

  Se endvidere sag nr. 124 på denne dagsorden.

   

  Integreret daginstitution i Aabenraa syd

  Byrådet besluttede den 23. juni 2021 Dagtilbudsstruktur 2021. Der er startet en dialog op med Aabenraa Andelsboligforening om erhvervelse af ejendommen Sandved 45.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende en handleplan for de anbefalinger Teknologisk Institut er kommet med i deres undersøgelse af indeklimaet på Fjordskolen.

   

  Baggrund

  Teknologisk Institut udførte i maj 2019 luftprøver af indeklimaet på skolen, hvor alle prøver viste, at niveauet for skimmelsporeindhold lå under referenceniveauet.

  Da medarbejderne på Fjordskolen oplevede gener med indeklimaet iværksatte skolens ledelse, at der i sommeren 2020 blev arbejdet med skolens ventilationsanlæg, og varmeanlægget blev færdigprogrammeret, så det blev korrekt indstillet.

  I november 2020 foretog Teknologisk Institut fornyede luftprøver for skimmelsvamp. Målingerne viste, at niveauet for skimmelsporeindhold lå under referenceniveauet. I lokale 517 blev der dog konstateret tegn på skimmel, som kunne komme fra et vandskadeområde, hvilket skulle undersøges nærmere.

  Kommunale Ejendomme udførte i januar 2021 destruktive undersøgelser af konstruktionen omkring lokale 517. Konklusionen var, at der i forbindelse med åbning af tagkonstruktionen på de angivne to steder ikke blev konstateret fugt eller skimmelvækst i tagkonstruktionen og heller ikke på undersiden af tagkrydsfiner.

  I februar 2021 udførte Teknologisk Institut fornyede luftmålinger af indeklimaet, herunder test for temperatur, CO2-niveau samt kemiske stoffer i luften. Det blev konkluderet, at der ikke kunne findes kemiske stoffer i luften, men at der burde foretages en undersøgelse af konstruktionerne i de rum, hvor der blev oplevet gener, da den observerede lugt og de oplevede gener kunne skyldes skjult skimmelsvamp.

   

  Rapport fra Teknologisk Institut

  Med baggrund i dette foretager Teknologisk Institut i juli 2021 fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del af skolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydlige bygning.
  Følgende vurderes at kunne påvirke indeklimaet på skolen væsentligt:

  • En konstateret meget høj skimmelvækst i tagkonstruktionen både ved skråt tag og ved fladt tag, bl.a. af skimmelgruppen Penicillium, som kan stamme fra fugtskadeområder, herunder at tagkonstruktionerne for de skrå tage ikke er ventileret korrekt, og at de flade tage under renovering ikke er opbygget korrekt, samt at dampspærren ikke er tætsluttende ved ydervæg. Endvidere er der på udbygninger, der udgør en del af lokalerne, konstateret kuldebroer ved betonafdækning og kondensproblemer ved ventilationsgennemføringerne.
  • Herudover er der i de bærende limtræsremme enkelte steder trænedbrydning samt enkelte steder revner i limtræssamlinger.
  • Endvidere er der ved bl.a. prøveudtagning i lokale 212 konstateret meget forhøjet niveau af skimelsvampe bag tapet. Det vurderes, at overfladebehandlingen bestående af væv, spartel og maling er for tæt.
  • Krybekælderen under den sydlige bygning er opfugtet og med kraftig skimmelvækst og lugt af skimmel.

   

   

  Proces

  Aabenraa Kommune og Teknologisk Institut afholdt den 20. september 2021 et møde, hvor Teknologisk Institut uddybede rapporten.

  Det blev aftalt, at lokale 540, hvor der er konstateret lugt af skimmel, tages ud af drift og aflukkes.

  Der blev endvidere aftalt et nyt møde den 24. september 2021 mellem Aabenraa Kommune, Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik. Formålet med mødet er at kvalificere en handleplan på baggrund af anbefalingerne fra Teknologisk Institut, herunder yderligere undersøgelser af lokalerne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at handleplanen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14330, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægter på skoleområdet blev senest revideret den 30. oktober 2019. Forvaltningen har gennemgået styrelsesvedtægterne og vurderet, at der er behov for en revidering heraf. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til reviderede udgaver af styrelsesvedtægterne.

   

  I Aabenraa Kommune består styrelsesvedtægterne på skoleområdet af: Styrelsesvedtægt for folkeskoler, bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og styrelsesvedtægt for børneuniverser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler. Forvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for ændringer i styrelsesvedtægt for børneuniverser.

   

  Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen jf. folkeskolelovens § 41. De reviderede styrelsesvedtægter skal derfor sendes i høring hos skolebestyrelserne, hvorefter de skal godkendes af Byrådet.

   

  De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler fremgår nedenfor. Der er ud over de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplæggene.

   

  Styrelsesvedtægt for folkeskoler

  § 12: Det har hidtil fremgået, at beslutningsprotokoller fra skolebestyrelsernes møder underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Forvaltningen foreslår, at punktet ændres, så det fremgår, at beslutningsprotokoller skal godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Dette tilgodeser i højere grad digitale løsninger til udarbejdelse af beslutningsprotokoller.

   

  Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler

  Punkt 1: Under grundoplysninger for skolerne har det hidtil fremgået, hvor mange spor der kan være på hver enkelt skole. Det vil sige, hvor mange klasser der kan være pr. klassetrin. Forvaltningen foreslår, at angivelserne af antal spor for hver skole fjernes, da et fast defineret antal spor på skolerne kan risikere at stå i modsætning til folkeskolelovens § 17, stk. 1 om grænser for antallet af elever pr. klasse. Der er også risiko for, at skolerne tvinges til at oprette flere klasser, end hvad er nødvendigt med baggrund i elevgrundlaget, hvilket kan være både en praktisk og økonomisk ulempe for skolerne.

   

  Punkt 2.3 (Skoledagens længde): Det tilføjes, at kompetencen til at afkorte undervisningstiden, jf. folkeskolelovens § 16 d, er uddelegeret til skolebestyrelserne som besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2019.

   

  Punkt 2.5 (Specialundervisning på skolen): Forvaltningen foreslår, at det tilføjes, at der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og -skoler til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og at der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2.

   

  Punkt 2.7 (Læseplaner): Det har hidtil fremgået, at læseplaner, som skolen selv udarbejder på skolebestyrelsens initiativ, skal godkendes af Byrådet. Det er forvaltningens vurdering, at kompetencen ligger hos Børne- og Uddannelsesudvalget jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Byråd. Derfor foreslår forvaltningen, at punktet ændres, så det fremgår, at læseplaner skal godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Punkt 2.17 (Fravær): Forvaltningen foreslår, at den eksisterende tekst erstattes af en henvisning til Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommune, hvor den eksisterende tekst og kommunens øvrige bestemmelser om elevfravær fremgår.

   

  Punkt 3.3 (Friere skolevalg):

  Som konsekvens af den foreslåede ændring under punkt 1 foreslår forvaltningen, at følgende sætning fjernes: ”Dispensationen må ikke medføre, at der udløses flere spor på skolen, end der er truffet beslutning om ved fastlæggelsen af skolernes kapacitet”.

   

  Det præciseres, at afvisning af indmelding af en ikke-distriktselev grundet et behov for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om suspension for den pågældende klasse eller klassetrin.

   

  Det præciseres, at elever, der ikke har et tilstrækkeligt dansk til at kunne følge den almindelige undervisning, optages i en modtageklasse.

   

  Punkt 3.5 (Henvisning til undervisning på en anden skole): Punktet foreslås fjernet, da indholdet allerede er beskrevet under punkt 2.5, 2.13 og 2.15.

   

  Punkt 3.6 (SFO og fritidstilbud for 4.-6. klasse): Det tilføjes, at kompetencen til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for SFO er uddelegeret til skolebestyrelserne som besluttet af Byrådet den 27. maj 2009.

   

  Punkt 4.1 (Pædagogisk Udviklingscenter): Beskrivelsen af opgaverne for Pædagogisk Udviklingscenter præciseres.

   

  Punkt 4.7 (Ressourcetildeling): Beskrivelsen af ressourcetildelingen til skolerne tilrettes med udgangspunkt i den justerede fordelingsmodel på folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. april 2021.

   

  Punkt 4.9 (Kulturcenter og Den åbne skole): Det tilføjes, at Pædagogisk Udviklingscenter understøtter Den åbne skole og samarbejdet med eksterne partnere.

   

  Punkt 5.5 (Fredsvalg) og punkt 5.6 (Kampvalg): Det har hidtil fremgået, at Byrådet, sammen med de valgte medlemmer underrettes om resultatet af skolebestyrelsesvalgene på de enkelte skoler. Forvaltningen foreslår, at punktet ændres, så det i stedet fremgår, at Skole og Undervisning underrettes om valgresultatet sammen med de valgte medlemmer.

   

  Sammenligninger af de eksisterende samt udkast til reviderede udgaver af styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Høring/udtalelse

  Ændringsforslagene vil blive sendt i høring hos alle folkeskolernes skolebestyrelser i perioden den 29. september til den 17. november 2021. Endelige forslag til tilrettede styrelsesvedtægter forventes fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 7. december 2021 og sendt til endelig behandling i Byrådet på mødet den 22. december 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ændringsforslagene til styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilaget til styrelsesvedtægt for folkeskoler sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8311, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hjordkær Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden, for følgende af skolens klasser i skoleåret 2021/22, skal godkendes:

  • 4.a
  • 5.c
  • 6.a
  • 7.a
  • 8.a og 8.b
  • 9.a og 9.b

   

  Hjordkær Skole har tidligere besluttet at afkorte undervisningstiden med 2 timer på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2021/22 jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover har Hjordkær Skole besluttet at afkorte med yderligere 1,5 time på 7. klassetrin for at gøre plads til konfirmationsforberedelse jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 2.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne.

   

  Den 11. maj 2021 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2021/22 jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Den 1. august 2021 trådte en bekendtgørelse, der giver skolerne udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/22, i kraft. Bekendtgørelsen giver skolerne mulighed for, i skoleåret 2021/22, at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin inkl. specialklasser.

   

  Udvalget besluttede den 3. august 2021, at ansøgninger, jf. bekendtgørelsen, vurderes ud fra følgende kriterier:

   

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”

   

  Hjordkær Skole ønsker at reducere timetallet med yderligere 2 lektioner ugentligt på 4.-9. klassetrin, så der i alt vil være reduceret med 3,5 timer ugentligt på 4.-6. og 8.-9. klassetrin og 5 timer ugentligt på 7. klassetrin. Lektionerne vil blive konverteret til tolærerordninger og turboforløb.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres via gennemgang med klassernes lærere og mundtlig evaluering blandt eleverne i klasserne.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/22.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for 4.-9. klassetrin på Hjordkær Skole godkendes for skoleåret 2021/22.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8311, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2021/22 skal godkendes:

  • 4.a, 4.b og 4.c
  • 5.a, 5.b og 5.c
  • 6.a. 6.b og 6.c
  • 7.a, 7.b og 7.c
  • 8.a, 8.b og 8.c
  • 9.a og 9.b

   

  Hærvejsskolen har tidligere besluttet at afkorte undervisningstiden med 2 lektioner ugentligt på 4.-5. og 7.-9. klassetrin og med 1 lektion ugentligt på 6. klassetrin i skoleåret 2021/22 jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover har Hærvejsskolen besluttet at afkorte med yderligere 2 lektioner ugentligt på 7. klassetrin for at gøre plads til konfirmationsforberedelse jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 2.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne.

   

  Den 11. maj 2021 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2021/22 jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Den 1. august 2021 trådte en bekendtgørelse, der giver skolerne udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/22, i kraft. Bekendtgørelsen giver skolerne mulighed for, i skoleåret 2021/22, at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin inkl. specialklasser.

   

  Udvalget besluttede den 3. august 2021, at ansøgninger, jf. bekendtgørelsen, vurderes ud fra følgende kriterier:

   

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”.

   

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med yderligere 2 lektioner ugentligt på 4.-9. klassetrin, så der i alt vil være reduceret med 4 lektioner ugentligt på 4.-5. og 8.-9. klassetrin, 3 lektioner ugentligt på 6. klassetrin og 6 lektioner ugentligt på 7. klassetrin. Lektionerne vil blive konverteret til tolærerordninger, primært i dansk og matematik.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling og de nationale test.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/22.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for 4.-9. klassetrin på Hærvejsskolen godkendes for skoleåret 2021/22.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8311, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2021/22 skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse

   

  Udvalget godkendte den 13. april 2021 Kongehøjskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden med henholdsvis 3 timer ugentligt for specialklasserne på 4.-6. klassetrin og 5 lektioner ugentligt for specialklasserne på 7.-9. klassetrin jf. folkeskolelovens § 16 b.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

   

  Den 1. august 2021 trådte en bekendtgørelse, der giver skolerne udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/22, i kraft. Bekendtgørelsen giver skolerne mulighed for i skoleåret 2021/22 at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin inkl. specialklasser.

   

  Udvalget besluttede den 3. august 2021, at ansøgninger, jf. bekendtgørelsen, vurderes ud fra følgende kriterier:

   

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”

   

  Kongehøjskolen ønsker at reducere timetallet med yderligere 1,1 time ugentligt på 4.-6. klassetrin i specialklasserne og 1,5 time ugentligt på 7.-9. klassetrin i specialklasserne, så der i alt vil være reduceret med 4,1 timer ugentligt på 4.-6. klassetrin og 5,25 timer ugentligt på 7.-9. klassetrin. Timerne vil blive konverteret til ekstra personale i undervisningen.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres i de enkelte lærerteams, hvor den faglige og trivselsmæssige udvikling vurderes, ligesom elevernes trivsel løbende drøftes med forældrene.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/22.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Kongehøjskolen godkendes for skoleåret 2021/22.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42071, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

   

  I 2022 skal udmøntes i alt 957,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Heraf fordeles 911,7 mio. kr. til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som det fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2021. Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. via den såkaldte tilpasningspulje til minimumsnormeringer til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk. Aabenraa Kommune får andel i denne pulje.

   

  Midlerne har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være én pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og én pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

   

  En kommune kan frasige sig tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen.

   

  Aabenraa Kommune skal senest den 12. oktober 2021 give en tilbagemelding på, om kommunen ønsker at modtage tilskud fra puljen i 2021. Det forventes, at Aabenraa Kommunes andel af midlerne i 2022 udgør 9,9 mio. kr.

   

  På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger fastlægges den endelige størrelse af den enkelte kommunes tilskud. Når det endelige tilskudsbeløb foreligger, vil Børne- og Uddannelsesudvalget få forelagt en sag vedrørende tildeling og justerede forældrebetalingstakster.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilmelder sig puljen til indfasning af minimumsnormeringer 2022.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28252, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5. september.

   

  Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

   

  I alt er der 5.257 Aabenraa elever indskrevet i folkeskolerne pr. 5. september 2021, heraf kommer 10 elever på 10. Aabenraa og 44 elever på Fjordskolen fra andre kommuner.

  Ses der på Aabenraa Kommunes egne elever er der sket et fald i antallet af elever på almenområdet med 151 elever, mens der er 7 færre elever i specialtilbud og modtageklasser.

   

  Samlet set er antallet af elever fra Aabenraa Kommune i folkeskolerne faldet med 158 elever fra 2020 til 2021, hvilket svarer til et fald på 3,0%. Herudover er der 4 færre elever fra andre kommuner på 10. klasse og Fjordskolen.

   

  Det største procentvise fald i elevtallet er på 10. klasseskolen, hvor elevtallet er faldet med 39,0%, svarende til 57 elever.

   

  Af den vedhæftede oversigt ses det, at andelen af elever i specialtilbud i 2021 er på 7,3%, hvor det tilsvarende tal for 2020 var på 7,4%.

   

  Pr. 5. september 2021 har de to skoler Genner Univers og Ravsted Børneunivers et lavere elevtal end 70.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28330, Sagsinitialer: NSN

  Sagsfremstilling

  Der er blevet udarbejdet en oversigt over folkeskoleelevernes statsborgerskab, samt en oversigt over hvilke statsborgerskab eleverne har.

   

  Oversigten viser, at der samlet set er 11% af eleverne i folkeskolerne i Aabenraa Kommune, som har et andet statsborgerskab end dansk.

   

  Eleverne fordeler sig på 41 forskellige statsborgerskaber. Den største gruppe udgør eleverne med syrisk statsborgerskab, som svarer til 3% af eleverne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36593, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 9. september 2021 fælles dialogforum med kommunens folkeskoler.

  Fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Forummet består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  På mødet blev der orienteret om de seks strategiske mål i strategien for folkeskoleområdet 2021-25 ”Sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv”

   

  Der var derefter drøftelser i grupper om bestyrelsernes rolle omkring de strategiske mål.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, at der skal afholdes 2 møder årligt i Fælles dialogforum for folkeskoler.

  Forslag til tidspunkter for møder i 2022 vil blive behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i februar 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I juni 2018 fik Aabenraa Kommune tilsagn om tilskud fra Socialstyrelsen til projektet Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune. Projektperioden løb fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021, og projektet er derfor nu afsluttet.

   

  Projektets overordnede fokus har været skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge. Der har været et særligt fokus på samarbejdet mellem skoler, PPR og Tidlig Forebyggelse omkring indsatser for elever med mere end 10% fravær fra skolen, eller som af andre årsager havde behov for en tværfaglig indsats.

   

  Fra januar 2020 blev projektet udrullet på alle folkeskoler efter en pilotfase i 2019, hvor fem skoler deltog. Der blev på alle skoler etableret tværfaglige opsporingsteams med systematisk og kontinuerlig opfølgning på bekymrende fravær samt tidlig opsporing af elever i mistrivsel.

  Udrulningen af opsporingsteams blev udfordret af nedlukningerne grundet COVID-19, ligesom organiseringen har måttet tilpasses undervejs. Størstedelen af skolerne har dog oplevet, at det tværgående samarbejde mellem skoler, PPR og Tidlig Forebyggelse er blevet styrket. Ud over opsporingsteams var en tværgående kommunal task force med til at udvikle, koordinere og gennemføre tværfaglige indsatser.

   

  Projektets målsætninger i forhold til eleverne var, at

  • antallet af elever med mere end 10% fravær nedbringes med 15%,
  • antallet af underretninger på børn og unge i skolealderen nedbringes med 10%,
  • børn og unge tilknyttet en indsats under Børn og Familie i højere grad fastholdes i skoleforløb i almenområdet.

   

  Samlet set er der i projektperioden sket en reduktion i antallet af elever med sygefravær og ulovligt fravær på eller over 10%. Fra 2018 til 2020 skete der en reduktion på henholdsvis 40% i forhold til sygefravær og 48% i forhold til ulovligt fravær. Nedlukning og øvrige restriktioner, som følge af COVID-19, må sandsynligvis tilskrives en del af effekten, men sammenligningerne med perioderne uden nedlukninger indikerer, at der også uafhængigt af nedlukningerne er sket en reduktion i antallet af elever med mere end 10% fravær.

   

  Der er i projektperioden sket en stigning i antallet af underretninger samt en stigning i andelen af børn tilknyttet kommunens indsats under Børn og Familie, der er tilknyttet et af folkeskolernes specialtilbud. Målsætninger vedrørende dette er derfor ikke blevet opfyldt. Et øget fokus på fravær på skolerne kan være en medvirkende årsag til stigningen i antal underretninger.

   

  I forhold til forældre og netværk var målsætningerne, at:

  • forældre til elever med særlig problematisk fravær oplever, at der i samarbejde mellem dem og skolen tages hånd om deres barns fravær,
  • flere forældre sættes i stand til at understøtte deres barns skolegang,
  • netværket inddrages i understøttelsen af udsatte og sårbare børn og unges skolegang.

   

  Der er i projektperioden gennemført væsentligt færre forløb end forventet ved projektets begyndelse. Årsagerne hertil er blandt andet omorganiseringerne af de tværfaglige opsporingsteams samt nedlukninger grundet COVID-19. Derudover kan en årsag være et generelt fald i antallet af elever med mere højt fravær siden projektets start som følge af en øget opmærksomhed på fravær på skolerne.

   

  Der er gennemført i alt 34 forløb for elever med bekymrende fravær. Ved 32 forløb er der indhentet data via Feedback Informed Treatment (FIT), som er et dialog- og evalueringsværktøj med fokus på borgerens oplevelse af, hvordan en indsats virker. Data her fra viser, at 68% af børnene og 77% af det inddragede netværk vurderer, at eleven er kommet i trivsel efter forløbet.

   

  Ud over de individuelle forløb er der gennemført et gruppeforløb for forældre til elever med fraværsproblematikker i 10. klasse og et gruppeforløb for piger i 7.–8. klasse på en skole.

  Forældre, der har deltaget i forældregruppeforløb, oplever for eksempel at have fået konkrete redskaber til bedre at håndtere udfordringer i forhold til skolefravær og manglende trivsel. Desuden oplever de at have fået et nyt netværk i form af andre forældre. Pigerne, der deltog i gruppeforløbet, oplevede en øget trivsel, ligesom skolen udtrykte stor tilfredshed med forløbet.

   

  For at styrke arbejdet med inddragelse af netværket blev der som en del af projektet gennemført praksiskursus i netværksinddragende metoder blandt medarbejdere fra skoler, PPR og Tidlig Forebyggelse.

   

  Der er i forbindelse med projektets afslutning gennemført interviews med forældre til elever, der har deltaget i et forløb. Det er gennemført med forældre fra tre familier. De interviewede forældre oplever, at der er blevet taget hånd om elevernes fravær og trivsel, samt at de oplever sig støttet i forældrerollen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18949, Sagsinitialer: LMCH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ”Et sundt frokostmåltid” i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

   

  Folketinget vedtog den 4. juni 2010 ”Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner mv”. Med denne skal alle børn i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage. Forældrebestyrelsen, i den enkelte daginstitution, kan dog beslutte at fravælge ordningen.

   

  Kommunen skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af ”Et sundt frokostmåltid”. En tilbagemelding på denne mulighed pr. 1. juli 2021 viser, at 15 institutioner ønsker at benytte ordningen i 2022-2023. I 2020-2021 var der ligeledes 15 institutioner, der havde valgt ”Et sundt frokostmåltid”.

   

  Prisen for ”Et sundt frokostmåltid” må i 2022 maksimalt udgøre 527 kr. pr. måned (11 måneder pr. år), ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads jf. Byrådets takstblad.

   

  Der ydes friplads- og søskendetilbud efter gældende regler.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv til børn og unge (Dagtilbudsloven) § 16 a og § 16 b.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

   

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp.

   

  Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  Herindunder arbejdes der i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  1. At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. At jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. At jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Disse mål har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i Ungeindsatsen. Vedlagt som bilag er Opfølgning på Ungeindsatsen samt status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Herunder opsamles der på udvalgte emner i disse oversigter.

   

  Status på støtte til unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Antallet af unge der, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er stabil. Der har dog været et lille fald i antallet af unge, som modtager socialpædagogisk støtte i hjemmet.

   

  Samtidig modtager flere unge, der i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse, ekstra støtte efter servicelovens § 82 b. Her investeres der tidligere i unge, gennem et samarbejde i Ungeindsatsen, for at mindske antallet af unge med behov for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

   

  Status på antal anbringelser, ungekonsulenter og efterværn

  Antallet af anbringelser og kontaktpersoner/ungekonsulenter har været stabil gennem de sidste år. Antallet af unge, der er i efterværn, er derimod faldet gennem de sidste år. Det er primært for unge i alderen 17-18 år, hvor der fra 2020 til 2021 er 14 færre unge i efterværn. Efterværn gives enten ved at videreføre kontaktperson/ungekonsulent eller ved at videreføre en anbringelse.

   

  Faldet i antallet af unge i efterværn kan skyldes, at der har været mere fokus på dette område i Børn og Familie. Ligeledes gør samarbejdet i Ungeindsatsen at der inden den unges 18. år er et tættere samarbejde omkring den unge, samt at den unge bliver guidet til de afdelinger, hvor de får den rette støtte. Derudover sættes der tidligere ind med den rette hjælp, således at de unge bliver hjulpet tidligere.

   

  Status på den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Der er færre unge på offentlig forsørgelse i Aabenraa Kommune. Heraf er cirka halvdelen på uddannelseshjælp.

   

  De unge på offentlig forsørgelse, der ikke er på uddannelseshjælp, er unge der kræver en mere tilpasset indsats. Vi forsøger i år i Jobcenteret via Jobcenterets investeringsstrategi (KIK II) at foretage en investering gennem to indsatser. Indsatser som skal understøtte de unge, der er længst fra uddannelse/beskæftigelse, i at komme tættere på uddannelse/beskæftigelse.

   

  De to indsatser: CJU tilbud til sårbare unge som er et individuelt tilbud og Virksomhedspraktik+ (VP+) til unge med behov for en tæt relation, men som er klar til at starte i praktik. Heraf er der ved at blive udarbejdet en midtvejsevaluering af VP+.

   

  Status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  På FGU er der fra maj til august stoppet 63 elever, hvoraf 39 elever har angivet, at de er gået direkte videre til uddannelse eller arbejde.

   

  Derudover er 22 elever afsluttet, enten hvor målet i deres uddannelsesplan er opnået, eller hvor det er i samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, at de udskrives. Kun to er udskrevet med anden årsag.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1676, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-09-2021

  Protokollen er godkendt.

   

  Afbud: Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Signe Bekker Dhiman (A).