Beslutningsprotokol

mandag den 4. april 2022 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Gaby Scheel Knudsen, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Ditte Vennits Nielsen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.20
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  -         Diverse mails til formand og næstformand

  -         Status vedr. Ukrainske flygtninge

  -         Ændringer i Løjt Skoles bestyrelse

  -         Status på institutionsaftaler på skoleområdet

  -         Indsats vedr. nye lærere sammen med Danmarks Lærerforening

  -         Sammenlægning af Rønshoved Skolehjem og Familie- og Ungecentret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Udtørringen af de fugtskadede bygningsdele er nu afsluttet, og arbejdet kan fortsætte efter en revideret, detaljeret tidsplan. Byggeriet forventes stadig at være forsinket med ca. 4 måneder, således at det kan tages i brug omkring årsskiftet 2022-2023.

   

  Ravsted Børneunivers, tilbygning og ombygning ved gymnastiksal

  Byggeriet er afsluttet og anlægsregnskabet er ved at blive afsluttet. Der orienteres ikke yderligere om denne anlægssag.

   

  Bolderslev Skole, nedbrydning af gymnastiksalsbygning og ombygning

  Regnskabet for byggeriet er afsluttet. Der orienteres ikke yderligere om denne anlægssag.

   

  Fjordskolen

  Der henvises til sag nr. 47 på denne dagsorden.

   

  Integreret daginstitution i Aabenraa syd

  Der er mellem Børn- og Kulturforvaltningen og Aabenraa Andelsboligforening opnået enighed om køb af ejendommen, hvor Kongehøjens Børnehave er beliggende. Ejendommen koster 1,1 mio. kr., hvilket overholder det budget, der er afsat hertil. Der er igangsat arbejde med at udarbejde købsaftale for handlen. Det bliver med overtagelse af ejendommen med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022.

  Processen omkring etablering af et byggeudvalg er sat i gang.

   

  Klippigården

  Der er nu nedsat et byggeudvalg og processen omkring brugerinddragelse, udarbejdelse af et idéoplæg med mere er nu gået i gang. Den overordnede, retningsgivende tidsplan beskriver en forventelig opstart af byggeriet i starten af april 2023 og en afslutning omkring nytår 2023-2024. Anlægsbevillingen til projektet er på 4,0 mio. kr. Når bevillingen er frigivet orienteres om anlægsregnskabet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 28. februar 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 28. februar 2022, for udvalgets område, ligger på 15,3%. På samme tid sidste år lå forbruget på 14,8%.

  Børne- og familieområdet ligger højere med et forbrug på 19%, hvor det efter februar 2021 lå med et forbrug på i alt 17,2%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til februar 2022 udgør det samlede sygefravær 10,9% for serviceområdet Børn og Kultur mod 11,1% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,5%.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10075, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af pavillon samt opførelse af tilbygning til Klippigården.

   

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021–2025 under Børne- og Uddannelsesudvalget til projektet afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

   

  Klippigården har en pavillon, der står til nedrivning. Pavillonen blev midlertidig opsat for at løse et pladsproblem i Klippigården tilbage i 1994. Den midlertidige pavillon har således stået der i mere end 28 år.

   

  Som erstatning for de mistede m2 skal der opføres en tilbygning som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes ikke yderligere udgifter til afledt drift som følge af udbygningen af institutionen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til nedrivning af pavillon samt opførelse af tilbygning til Klippigården, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023, og

  at det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2022

  1. at godkendt, og

  2. at der frigives alene 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023- 2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

   

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023- 2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Børne- og Uddannelsesudvalget er nu frem til den 13. juni at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør 5,2 mio. kr. Det foreslås, at der forberedes effektiviseringskataloger på 1% af rammen, som behandles i udvalget i maj og juni.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner, anbefales det, at udvalget drøfter, om der er områder inden for udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Budgetønskerne vil blive behandlet i udvalget i maj og juni. For at ønsker fra udvalget, med de nødvendige beregninger, kan nå at komme med i behandlingen i maj måned, vil der være en frist for indlevering af forslag til forvaltningen, som fremgår nedstående tidsplan.

   

  Tidsplan

  • Den 4. april:

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetproceduren

  • Den 19. april:

  Frist for udvalget til at aflevere evt. budgetønsker til forvaltningen forud for behandlingen på udvalgsmødet den 5. maj

  • April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen

  • Den 5. maj:

  Budgetbidraget behandles første gang i udvalget

  • Den 13. juni:

  Budgetbidrag herunder akut anlæg og specielle bemærkninger behandles for sidste gang i udvalget

  • Den 16. august:

  Minibudgetseminar

  • Den 5.-6. september:

  Budgetseminar

  • Den 13. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

  • Den 21. september:
  1. behandling af budgetforslaget i Byrådet
  • Den 12. oktober:
  1. behandling af budgetforslaget i Byrådet

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

  Økonomi og afledt drift

  1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025-26

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  1.042.744

  1.034.028

   

  1.034.101

   

  1.034.483

   

  Skole og Undervisning

  582.356

   

  592.818

   

  593.188

   

  593.597

   

  Dagtilbud

  259.677

  257.259

  257.139

  257.137

  Børn og Familie

  184.068

  183.951

  183.774

  183.750

  0,5% rammereduktion

   

  5.173

  5.173

  5.173

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at udvalget drøfter, om der er områder inden for udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner,
  at udvalget godkender, at der skal udarbejdes et effektiviseringskatalog på i alt 1% til den videre prioritering, og

  at udvalget drøfter evt. budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  1.at – Drøftet

  2.at – Godkendt

  3.at – Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

   

  I februar 2021 udførte Teknologisk Institut fornyede luftmålinger af indeklimaet, herunder test for temperatur, CO2-niveau samt kemiske stoffer i luften. Det blev konkluderet, at der ikke kunne findes kemiske stoffer i luften, men at der burde foretages en undersøgelse af konstruktionerne i de rum, hvor der blev oplevet gener, da den observerede lugt og de oplevede gener kunne skyldes skjult skimmelsvamp.

   

  Teknologisk Institut foretog i juli 2021 fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del af skolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydlige bygning. Med baggrund i undersøgelsen godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet på Fjordskolen, som fortsat følges.

   

  Byggeteknisk rapport

  Som led i handleplanen har den eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune. Rapporten er vedlagt, og henvisningerne til bygningsnumre m.v. nedenfor fremgår heraf.

   

  Den byggetekniske rapport konkluderer, at indeklimaet på Fjordskolen påvirkes negativt af en række forhold:

  • Opfugtede gulve og vægge med skimmelvækst i parterreetagen i bygning 4 og enkelte områder i bygning 3
  • Opfugtede overflader med skimmelvækst i kældre og teknisk isolering med skimmelvækst
  • Opfugtede bygningsdele med skimmelvækst i tagkonstruktioner

   

  Der kan ikke gives et entydigt svar på påvirkninger af indeklimaet fra disse forhold, men det skønnes, at påvirkningerne i bygning 4, bygning 3 (lokalt) er de mest direkte, og derfor med fordel kan håndteres først. Påvirkninger fra kælderområder og tagkonstruktioner skønnes at være mere diffuse og desuden afhængige af vind- og trykforhold.

   

  Udbedringsforslag

  Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to faser.

   

  Fase 1

  • Indvendige arbejder på gulve, vægge og inddækning af betonsøjler
  • Rengøring af kælder, udskiftning af isolering og etablering af ventilation
  • Etablering af ventilation i depotrum
  • Rensning af eksisterende ventilationskanaler

   

  Disse arbejder kan iværksættes relativt hurtigt, kan forventes at have markant betydning i forhold til at forbedre indeklimaet, og kan realiseres inden for ca. 6-8 måneder fra igangsætning. Forventet pris 5,5 mio. kr.

   

  Fase 2

  Sideløbende med realisering af fase 1 bør der planlægges en mere omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit. Tage på bygning 4 og 5 (Afdeling A) bør prioriteres højest, herefter bygning 1/3.2 (mellembygning og administration) og bygning 13 (fritidshjem), og dernæst de øvrige bygninger. Etapeopdeling bør naturligvis tilpasses skolens drift, så arbejderne forstyrrer mindst muligt. Fase 2 kan realiseres samlet inden for ca. 16-20 måneder fra igangsætning. Forventet pris 45,5 mio. kr.

   

  Kommunale Ejendomme har haft rapporten til gennemsyn og har ikke bemærkninger til de anbefalinger, som COWI opstiller. Kommunale Ejendomme har en bekymring i forhold til, om tidsperspektiverne, som rapporten oplyser, for realisering i tilstrækkelig grad tager hensyn til Fjordskolens behov som specialskole med elever med særlige behov.

   

  I forhold til de sundhedsmæssige aspekter vurderer Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik ikke, at der er ændringer i forhold til, at skolen kan anvendes som hidtil indtil renovering igangsættes. Hvis der er enkeltpersoner på skolen, som i forvejen er særligt følsomme over for skimmelsvampe, kan man eventuelt flytte disse enkeltpersoner til andre lokaler midlertidigt, indtil skolen er renoveret.

   

  Ifølge rapporten vil udbedringerne i fase 1 give den mest direkte forbedring af indeklimaet på skolen, og foreslås derfor iværksat hurtigst muligt.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomisk tidsplan jf. Kommunale Ejendomme:

  År

   

  Mio. kr.

  2022

  Fase 1

  5,5

   

  Fase 2, projektering

  1,5

  2023

  Fase 2

  22,0

  2024

  Fase 2

  22,0

  I alt

   

  51,0

   

  Rapportens forudsætninger for prisberegning er baseret på indeksering fra 3. kvartal 2021. Indeksreguleringen inden for byggeri er markant opadgående, primært på grund af høj efterspørgsel men også højere risikotillæg som følge af internationale begivenheder. På grund af ovenstående og som følge af prisreguleringsmekanismerne i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, AB18, er det vanskeligt for nuværende med sikkerhed at vurdere den byggeøkonomiske udvikling for en byggeperiode over flere år. Forventningen er dog, at stigningen vil ses i de kommende kvartalers opgørelse. Jf. Danmarks Statistik er Byggeomkostningsindekset steget med 1,6 procent alene i 4. kvartal 2021. I 2021 er procenten steget med 5,9 procent i forhold til 2020.

   

  Genhusning

  Fase 1:

  Renovering af parterre afdeling A kan gennemføres i to etaper, hvor der skal genhuses tre klasser af gangen. Det vurderes, at hver etape vil vare ca. tre måneder. Det betyder samlet genhusning af tre klasser i seks måneder, hvilket forventes at kunne ske i Grænsehallerne.
  Den forventede pris er ca. 40.000 kr. pr. måned i alt 0,240 mio. kr. for seks måneder.

  Fase 1: 0,240 mio. kr.

   

  Fase 2:

  Det er i rapporten forudsat, at arbejderne tilpasses skolens drift mest muligt, men det vurderes, at der vil være behov for genhusning i ca. 20 måneder. Udgiften hertil forventes ifølge Kommunale Ejendomme at være:

   

  • Leje af Grænsehallerne vil med de priser, de sidst blev lejet til være 40.000 kr./måned for 3 lokaler, altså i alt 800.000 kr. i alt
  • 6 klasselokaler (75 m2/stk. brutto) i pavilloner vil i 20 måneder kunne lejes for 6x20x75x150kr= 1.350.000 kr.
  • Opstilling og afhentning 300.000 kr. i alt
  • Tilslutninger forsyning estimeret 100.000 kr.
  • Fraflytning reparationer 100.000 kr.
  • Forbrug i lejeperioden 50.000 kr.

  Fase 2: 2,700 mio. kr.

   

  I alt fase 1+2 ca. 2,940 mio. kr.

   

  Der er i vedligeholdelsesplanerne for Fjordskolens bygninger reserveret 2 mio. kr. i 2023 og 2024 til vedligeholdelse af tagflader og facader under forudsætning af de nuværende konstruktionsforhold.

   

  Undersøgelserne ved Teknologisk institut og COWI er finansieret af Pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse.

   

  Finansiering 2022:

  1.000 kr.

  2022

  Fase 1

  5.500

  Genhusning Fase 1

  240

  Fase 2, projektering

  1.500

  I alt 2022

  7.240

   

  Finansiering i 2022 foreslås finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget.

   

  Finansiering i 2023-2024 medtages ved budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

  Der er ikke afsat midler til at udarbejde eventuelle alternative løsninger til renoveringsprogrammet jf. fase 2.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 7,240 mio. kr. finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget som frigives, og

  at finansiering af renoveringsprojektet i 2023-2024 medtages i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  1.at – Anbefalet godkendt, med bemærkning om, at genhusning i Fase 1, undersøges nærmere med anbefalinger fra Fjordskolen, PPR og evt. eksterne rådgivere,

  2. at – anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2022

  Anbefales godkendt, idet 9 stemte for og 1 stemte imod (D). D stemte imod med begrundelsen:
  Nye Borgerlige ønsker ikke at fortsætte brug af skattekroner på at renovere fejltagelsen, Fjordskolen. Byrådet må samles om at finde en holdbar løsning med en placering tæt på Aabenraa/Rødekro. Det kan være i eksisterende bygninger eller nybyggeri. Finansieringen kan evt. være udskydelse af pumpestation, hjælpemiddelhuset etc.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen og Philip Tietje.

   

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 27-04-2022

  Borgmester Jan Riber Jakobsen (C) fremsatte ændringsforslag til 1. at om: at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 7,240 mio. kr. finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget som frigives med bemærkning om, at genhusning i fase 1 undersøges nærmere med anbefalinger fra Fjordskolen, PPR og eventuelle eksterne rådgivere.

   

  Godkendt, idet 26 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Marianne List, Signe Bekker Dhiman), C, F, O, S og V). Imod stemte 4 (A (Christian Panbo, Theis Kylling Hommeltoft) og D).

   

   

   

  Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag til 2. at om: 2. at ændres til at finansiering af løsning medtages i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Godkendt, idet 29 stemte for (A (Cathrina Aaes Sørensen, Christian Panbo, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Erik Uldall Hansen, Marianne List, Signe Bekker Dhiman), C, D, F, O, S og V).

  Theis Kylling Hommeltoft (A) undlod at stemme.

   

   


  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2880, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 7. februar 2022 serviceniveauet for befordring af elever til Fjordskolen, specialklasser, specialbørnehave og trafikfarlig vej.

  For at kunne udarbejde kravsspecifikationen er der brug for, at få afklaret nedenstående.

   

  Bæredygtighed

  I Aabenraa Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er der fokus på bæredygtigt forbrug og indkøb i forhold til social ansvarlighed ved valg af leverandører, miljømæssig ansvarlighed ved valg af produkter og forbrug og økonomisk ansvarlighed i form af en totaløkonomisk tilgang til indkøb, hvor det er muligt.

  I forbindelse med udbuddet af befordringen af elever er der behov for, at få afklaret kravet til bæredygtighed.

   

  Den mulighed der på nuværende tidspunkt er for bæredygtige tiltag ved kørsel af minibusser er, at leverandørens vognpark kører på HVO diesel.

  HVO (Hydrogenbehandlet Vegetabilsk Olie) der er lavet af rester af animalske og vegetabilske olier er gennem hydrogenbehandling omdannes til syntetisk diesel, nedsætter CO2 udslippet med op til 90%.

  Udfordringen med HVO diesel er, at prisen er ca. 70% højere end almindeligt diesel, og der er på nuværende tidspunkt ingen tankanlæg, som kan anvendes af en kommende leverandør, da nærmeste tankanlæg befinder sig i Horsens.

  Hvis en kommende leverandør skal oprette eget tankanlæg – vil der være et tillæg på literprisen på ca. 5,00 kr.

  Der er endnu meget lidt erfaring i anvendelsen af biobrændstof i mindre busser, så det må forventes, at den kommende leverandør vil tillægge prisen et risikotillæg. Baggrunden for dette er, at man ikke ved om bilernes motor kan holde til at køre med biobrændstof.

  Der er for nuværende ikke eldrevne minibusser på markedet, som kan opfylde det befordringsbehov Aabenraa Kommune har.

   

  Ved udbud opstilles der tildelingskriterier der angiver hvordan de indkomne tilbud skal vurderes.

  De tidligere udbud vedr. befordringsopgaven er vurderet 100% på prisen.

  Et alternativ er, at bæredygtighed er en del af tildelingskriterierne med en vægt på 20%.

  Det kan medtages i vægtningen i hvor høj grad tilbudsgiver – i forhold til den udbudte opgave – kommer med forslag til innovationsprojekter, som understøtter Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

   

  Kvalitet

  På samme måde som bæredygtighed kan kvalitet være en del af tildelingskriterierne og inddrages i vurderingen af tilbuddene med 20%.

   

  Ved udbud af befordringsopgaven er kvalitet defineret i forhold til følgende:

  Implementering 

  Det vægtes positivt, i hvor høj grad tilbudsgivers besvarelse illustrerer en konkret, forpligtende og struktureret implementeringsplan i forhold til at overgå til en ny kontrakt for henholdsvis skole, forældre og elever, herunder bl.a.:

   

  • proces/plan for og omkring afholdelse af opstartsmøde(r), og herunder hvordan der sikres en sikker fremdrift i forhold til implementeringsplanen, og

   

  Kontinuitet

  • forslag til innovationsprojekter som en indikation for, hvordan samarbejdet kan udbygges i kontraktperioden
  • proces for hvordan, der kan sikres faste ruter, faste tidspunkter og faste chauffører.

   

  Det foreslås at opgaven med befordring af elever udbydes med følgende tildelingskriterier og vægtning:

  60% - pris

  20% - bæredygtighed

  20% - kvalitet.

   

  Med baggrund i de beslutninger, der træffes i denne sag, udarbejdes der kravsspecifikationer, som forventes at kunne forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. maj 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovenstående forslag tildelingskriterier og vægtning godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9814, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 29. maj 2018 den nuværende model for basisundervisning for dansk som andetsprog. Beslutningen betød, at der blev ”etableret modtageklasser for elever på 0.-9. årgang på en eller to endnu ikke udvalgte skoler, således at eleverne indskrives på en af disse skoler i stedet for på distriktsskolen.”

   

  Der er på nuværende tidspunkt følgende modtageklasser i Aabenraa Kommune:

   

  Høje Kolstrup Skole

  M1: Modtagerklasse for 0.-4. Klasse

  M2: Modtagerklasse for 5.-8. Klasse

   

  Ungdomsskolen

  U2: Modtagerklasse for 8. Klasse til det 18 år.

   

  Med det forventede øgede antal flygtninge i kommunen, forventes der samtidig et øget behov for modtageklasser. Det vides endnu ikke, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til Aabenraa Kommune, og hvor de får bopæl.

   

  Det foreslås derfor, at der kan oprettes modtageklasser på de distriktsskoler, hvor der kan samles elever til modtageklasser. Dette vil give mulighed for at have flygtningebørnene så tæt på bopæl og almenområdet som muligt. Samtidig tilbydes basisundervisning i et større geografisk område, hvilket understøtter kommunens bosætningsstrategi.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om status på antallet af modtageklasser.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053 af 29/06/2016)

   

  § 1. Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

  § 2. Tosprogede elever, med behov for sprogstøtte, skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog…

  § 4. Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Stk. 2. Basisundervisningen gives i en af følgende former:

  1. Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolelovens § 25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse. (maksimalt 12-15 elever pr. klasse, maksimalt omfatte tre klassetrin)
  2. På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. (maksimalt 7 elever pr. hold)
  3. Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. (maksimalt 12-15 elever pr. klasse).

  Økonomi og afledt drift

  Ved ændring i elevtallet i skolerne reguleres områdets budget via teknisk korrektion, finansieret af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen ud fra elevtallet pr. 5. september året før. Der sker ikke en regulering af budgettet inden for budgetåret. Det betyder, at kommer der elever til en skole i løbet af budgetåret, tilføres skolen ikke midler til den elev i indeværende år.

   

  I den nuværende model er budgettildelingen, for at kunne opretholde en modtageklasse, ca. 650.000 kr. pr. klasse ud over elevtildelingen på ca. 50.000 kr./elev.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der kan oprettes modtageklasser på distriktsskolerne efter behov.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2022/23 skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse

   

  Kongehøjskolen har i skoleårene 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 og 2021/22 haft reduceret undervisningstiden for specialklasserne på 4.-9. klassetrin.

  Evalueringen af afkortningen har været positiv, og forældrene og eleverne oplever generelt, at afkortningen af skoledagen og 2-lærer-ordningen har en positiv effekt på elevernes trivsel og læring.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for et skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle, om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: Undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Kongehøjskolen ønsker at reducere den årlige undervisningstid til 1155 for specialklasserne på 4.-6. klassetrin og til 1190 for specialklasserne på 7.-9. klassetrin. Timerne vil blive konverteret til enten ekstra fag- eller ressourcepersonale i undervisningen.

   

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres i de enkelte lærerteams, hvor den faglige og trivselsmæssige udvikling vurderes, ligesom elevernes trivsel løbende drøftes med forældrene.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Kongehøjskolen godkendes for skoleåret 2022/23

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2022/23 skal godkendes:

  • Ma, Mb og Mc (mellemtrin)
  • 8.x, 8.y, 8.z (overbygning)

   

  Evalueringen viser, at forældrene er tilfredse med ordningen, og at de oplever, at eleverne er mindre stressede og trætte, når de kommer hjem fra skole.

   

  Hærvejsskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for specialklasserne på mellemtrinnet i perioden den 1. marts 2019 til den 1. marts 2020, skoleåret 2020/21 og 2021/22 samt specialklasserne i overbygningen i perioden den 22. februar til den 30. juni 2016 samt i skoleårene 2018/19, 2019/20, 2020/21 og 2021/22.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for ét skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandt andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle, om afkortning af undervisningstiden har haft en effekt: Undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med 3 ugentlige lektioner for specialklasserne på mellemtrinnet og 5 ugentlige lektioner for specialklasserne i overbygningen. I specialklasser på mellemtrin vil der arbejdes med tolærerordning i primært dansk og matematik. På udskoling skal den afkortede undervisningstid give mulighed for holddeling i hele skoledagen. Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling, de nationale test samt samtaler med elever og forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Hærvejsskolen godkendes for skoleåret 2022/23.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens specialklasser i skoleåret 2022/23 skal godkendes:

  • C2 A og B (mellemtrin)
  • C3 A og B (udskoling)

   

  Lyreskovskolen har tidligere haft reduceret undervisningstiden for specialklassen C2 i sidste halvdel af skoleåret 2016/17 og skoleårene 2017/18, 2018/19, 2019/20 2020/21 og 2021/22, specialklassen C3 i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 og 2021/22 samt specialklassen C4 i skoleåret 2017/18.

   

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden. Afkortning af undervisningstiden kan anvendes for klasser på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. Godkendelse kan kun gives for ét skoleår ad gangen.

   

  I foråret 2017 evaluerede en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle, om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: Undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

   

  Lyreskovskolen ønsker at reducere timetallet med 3 lektioner ugentligt for C2 og 5 lektioner ugentligt for C3, så der kan arbejdes med tolærerordning og holddeling.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via elevsamtaler, på forældremøder, via fravær samt trivselsmålinger for Centret.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden i specialklasserne på Lyreskovskolen godkendes for skoleåret 2022/23.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8777, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KKR Syddanmark inviterer udvalg på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver og temaer til Rammeaftalen for 2023-2024. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet dækker både børneområdet og voksenområdet.

   

  Baggrund

  Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1298 af 03/09/2020 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

   

  I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en to-årig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

   

  Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2023-2024

  På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
  • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
  • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
  • Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

   

  Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede udkast til bidrag.

   

  Proces

  De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2023-2024.

   

  Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2023-2024:

   

  Ultimo april 2021

  Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med formulering af Rammeaftale 2023-2024

  August - september 2022

  KKR godkender Rammeaftalen og sender den videre til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark

  September - november 2022

  Rammeaftalen godkendes i kommunerne og Region Syddanmark.

  November 2022

  De politiske udvalg på det sociale område deltager i KKR temadag med fokus på det samarbejde, der foregår på tværs af kommuner og region i Syddanmark under rammeaftalesamarbejdet

  1. december 2022

  Rammeaftalen sendes til Socialstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider.

   

  I 2020 bidrog socialudvalg i kommuner og region i Syddanmark også med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2021-2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkast til Børn og Kulturs bidrag til Rammeaftalen 2023-24 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

   

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie, og den del af medarbejderne i Jobcentret som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp.

   

  Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  Herunder arbejdes der i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  1. At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. At jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. At jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Disse mål har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i Ungeindsatsen. Vedlagt som bilag er Opfølgning på Ungeindsatsen samt status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Herunder opsamles der på udvalgte emner i disse oversigter.

   

  Status fra Visitation og Understøttelse

  Unge der, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, modtager socialpædagogisk støtte inde er stabil, mens der har været et lille fald i antal af unge, som modtager socialpædagogik støtte ude i hjemmet efter servicelovens §85 fra 2020 til 2021.

   

  Samtidig modtog flere unge, der i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse, ekstra støtte efter servicelovens § 82 b i 2021 end i 2020. Det er i forbindelse med samarbejdet i Ungeindsatsen, at Visitation og Understøttelse investerer tidligt i unge efter servicelovens § 82 b, hvor der er risiko for, at de unge udvikler sociale problemer eller yderligere funktionsnedsættelse.

   

  Status fra Børn og Familie

  Antallet af unge i anbringelser har været stabil gennem de sidste år, mens der har været et lille fald i antallet af unge over 18 år, som er i efterværn. Sammenlignes der med Visitation og Understøttelse ses ligeledes et lille fald i støtte ude til unge over 18 år. For nuværende er der således færre unge over 18 år med behov for støtte end tidligere.

   

  Der er årligt cirka 13 unge, der med sikkerhed overgår fra Børn og Familie til Visitation og Understøttelse for at modtage støtte i enten botilbud eller et § 85 tilbud. Det er unge, som har så betydelig psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, at de ikke er i målgruppen for efterværn. Det bemærkes, at der hvert år overgår et fåtal unge fra Børn og Familie, som i første omgang har fået tildelt efterværn, men hvor det viser sig, at den unges støttebehov med tiden er større end først antaget, eksempelvis når de flytter i egen bolig.

   

  Antallet af unge med ungekonsulenter i Børn og Familie er steget fra 102 til 131 fra 2020 til 2021. Børn og Familie har flere interne tilbud, hvor der kan iværksættes kontaktperson fra:

  • Lille Kolstrup: Unge med diagnoser
  • Kontaktpersoner ansat med kontrakt: Unge med mindre udfordringer
  • Familie- og Ungecenteret: Unge med udfordringer, og hvor der er brug for en pædagogisk tilgang
  • Hus til Ung (under Rønshoved): Unge med massive udfordringer som misbrug, kriminalitet og psykiatri
  • Kontaktpersoner under ophold: Unge som eksempelvis er på efterskole, hvor der er behov for ekstra støtte uden for skoletiden.

   

  Antallet af Ungekonsulenter i statistikken er et samlet tal af ovenstående tilbud.

   

  Størstedelen af unge i Børn og Familie får støtte gennem kontaktpersoner ansat med kontrakt. Heraf har der siden sidste ungerapport været en stigning på 13 unge. Denne stigning kan skyldes, at der er mere fokus på en forebyggende indsats hos de unge. Antallet af unge, der har en ungekonsulent fra Hus til Ung, er i perioden steget med 7 unge. Det kan skyldes, at der i perioden har været flere unge med massive udfordringer.

   

  Status fra jobcenteret

  Der er færre unge mellem 15 og 24 år tilmeldt Jobcenter Aabenraa. Der er dog en stigning fra marts 2021 til marts 2022 i antallet af unge under 18 år, der er tilmeldt jobcenteret. Årsagen til dette kan blandt andet tilskrives, at de unge under 18 år er tilmeldt jobcenteret i forbindelse med Virksomhedspraktik+ (VP+), der er tiltænkt unge med behov for en tæt relation, som er klar til at starte i praktik. Derudover kan de skyldes, at de unge er tilmeldt jobcenteret i forbindelse med UU og Jobcenterets samarbejde om praktik for de 15-17 årige.

   

  Status for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  På FGU er der fra august til december 2021 stoppet 31 elever, hvoraf 8 elever har angivet, at de er gået direkte videre til uddannelse eller arbejde.

   

  Derudover er 19 elever afsluttet, enten hvor målet i deres uddannelsesplan er opnået, eller hvor det er i samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, at de udskrives. To er udskrevet uden kendt perspektiv. To er udskrevet, da de aldrig påbegyndte FGU.

   

  Status på mentorprojektet på ungdomsuddannelser

  Der blev i 2017 opstartet et mentorprojekt finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget. Formålet med projektet var at yde støtte til unge med ”ondt i livet”, og som derfor var i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Målene for projektet er nået og indsatsen er ind til videre forlænget til midt 2023. I alt har 121 unge deltaget i projektet i løbet af de sidste 4 år. Ungdomsuddannelserne vurderer alle, at det giver større sikkerhed for, at de unge gennemfører deres uddannelse, hvis de tilbydes mentorforløb. I evalueringen af projektet vurderer 5 ud af 6 af ungdomsuddannelserne, at de oplever en stor forskel i forhold til elever fra andre kommuner, som ikke har samme tilbud.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6983, Sagsinitialer: DBSI

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om resultater, fremkommet på baggrund af sprogvurderinger foretaget i 2021 med materialet Sprogvurdering 3-6.

   

  Datagrundlag for denne orientering er de samlede resultater for de sprogvurderede børn i Aabenraa Kommunes kommunale, selvejende og private dagtilbud opdelt på indsatsgruppe, alder og sproglig baggrund.

   

  Jf. Dagtilbudsloven §11 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

   

  I Aabenraa Kommune bliver alle børn sprogvurderet, når de er 3 år, 5 år samt i 0. klasse.

   

  På baggrund af sprogvurderingerne beregnes en samlet score, som indplacerer de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier:

   

  • Særlig indsats – omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats
  • Fokuseret indsats – omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats inden for mindst ét sprogområde
  • Generel indsats – omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling

   

  Normfordelingen for alle børn i Danmark viser, at:

  • 5% af landets børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende sproglig indsats
  • 10% falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men stadig fokuseret indsats
  • 85% af børnene falder i gruppen, som har behov for en ’generel’ normal sproglig indsats

   

  Opsamling på resultatet af sprogvurderinger

  Det overordnede resultat for alle sprogvurderede børn i Aabenraa Kommune viser for talesproglige færdigheder, at:

   

  • 12% af kommunens børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende sproglig indsats
  • 13% af kommunens børn falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men stadig fokuseret indsats
  • 75% af børnene falder i gruppen, som har behov for en ’generel’ normal sproglig indsats
  • 1% har ikke svaret på nok spørgsmål til, at der kan beregnes en score 

   

  Før-skriftlige færdigheder:

  • 8% af kommunens børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende sproglig indsats
  • 12% af kommunens børn falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men stadig fokuseret indsats
  • 77% af børnene falder i gruppen, som har behov for en ’generel’ normal sproglig indsats
  • 3% har ikke svaret på nok spørgsmål til, at der kan beregnes en score

   

  Det overordnede resultat for alle sprogvurderede børn i Aabenraa Kommune viser, at antallet af børn, som har behov for en særlig eller en fokuseret sproglig indsats er steget fra 2019 til 2021. Sammenholdes det overordnede resultatet med normfordelingen har Aabenraa Kommune generelt haft en større andel af børn, som har talesproglige og før-skriftlige udfordringer i perioden 2019-2021 end gennemsnitlig forventet.               

   

  Filtreres de samlede resultater på alder ses det, at cirka 20% af de 3-årige har haft behov for en særlig eller en fokuseret sproglig indsats i perioden 2019-2021, der ses et lille fald i andelen af børn, som har behov for en særlig indsats men det samlede resultat for de 3-årige er fortsat højere end forventet jf. normfordelingen.

   

  Følger man de 3-åriges udvikling fra 2019 til 2021, viser det samlede resultat for talesproglige færdigheder, at andelen af børn som har behov for en særlig sproglig indsats både er uændret – og højere end forventet jf. normfordelingen.

   

  Resultatet for de 5-årige viser, at andelen af børn som har behov for en særlig eller en fokuseret sproglig indsats er steget fra 2019 til 2021 – både hvad angår talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder. 

   

  Filtreres de samlede resultater på sproglig baggrund ses, at cirka halvdelen af alle sprogvurderede børn med en flersproglig baggrund har behov for en særlig eller en fokuseret sproglig indsats, når det drejer sig om udvikling af talesproglige færdigheder. 23% af de 5-årige, som har dansk og ét andet sprog, har før-skriftlige udfordringer – og møder som følge heraf skolen med dårligere forudsætninger for at tilegne sig læse- og stavefærdigheder.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9809, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder en række bestemmelser, bl.a. at forældrenes ansvar for at varetage den daglige omsorg, overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne, samt bestemmelser om rusmiddeltestning med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og børn, der er fyldt 12 år.

   

  Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder, skal indberettes til Socialtilsyn Syd og til den anbringende kommune. Institutionslederen sender løbende eller ved månedens udgang indberetningsskemaer om magtanvendelser til både Socialtilsyn Syd og til forvaltningen. Forvaltningen registrerer og forholder sig som driftsherre til indberetningen af magtanvendelsen.

   

  Der er i 2021 ikke indberettet tilfælde af magtanvendelse, hvor det er vurderet, at magtanvendelsen var ulovlig.

   

  I 2021 er der indberettet 226 magtanvendelser, hvilket er en lille stigning i forhold 2020, hvor tallet var 208, men samtidig en markant stigning i forhold til 2019, hvor der var 74 indberetninger. Forvaltningen vurderer, at stigningen igen i 2021 skal ses i lyset af de helt særlige udfordringer COVID-19 pandemien har skabt overalt i verden, og dermed også for anbragte børn og unge, og hos personalet der har skulle håndtere børn og unge på en anderledes måde pga. sikkerhedsrestriktioner, som det ikke kan udelukkes kan have skabt utryghed og uforudsigelighed hos de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det kan

  dermed kan have medført et øget antal magtanvendelser. Således har der, i forbindelse med COVID-19 udbrud og efter sparring med Socialtilsyn Syd og Region Syddanmark, været foretaget systematiske testninger. Testningerne blev gennemført ved fastholdelse.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-04-2022

  Protokollen er godkendt.