Beslutningsprotokol

mandag den 2. maj 2022 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Ditte Vennits Nielsen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.40
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Godkendt.

   

  Theis Kylling Hommeltoft (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  • Kvalitetsfestival på dagtilbudsområdet
  • KL’s Børne- og Ungetopmøde
  • Status Ukraine-flygtninge
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Udtørringen af det fugtige træværk har vist sig ikke at gå så hurtigt som forventet. Dette medfører derfor, at der indtil videre ikke kan udarbejdes en revideret detaljeret tidsplan for de resterende arbejder. Forventningen er dog stadig, at byggeriet vil være forsinket med ca. 4 måneder, således at det kan tages i brug omkring årsskiftet 2022-2023.

   

  Fjordskolen

  Byrådet godkendte den 27. april 2022 en anlægsbevilling til Fase 1.på 7,240 mio. kr., samt at finansieringen af den resterende del af løsningen tages med til budgetforhandlingerne 2023-2026.

   

  Integreret daginstitution i Aabenraa syd

  Den 27. april 2022 har lederne fra de to daginstitutioner, der sammenlægges, Plan-, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børn- og Kulturforvaltningen afholdt et indledende møde med henblik på blandt andet etablering af et byggeudvalg. Den overordnede rammetidsplan forventer, at der efter en brugerinddragelsesproces vil foreligge et beskrivende idéoplæg til den nye institution med udgangen af 2022, og at entrepriseudbuddet vil kunne afholdes i maj-juni 2024. Byggearbejderne forventes at være afsluttet i første kvartal af 2026, hvorefter institutionen kan tages i brug til marts-april samme år. Nedbrydningen af den sidste del af de gamle bygninger vil være afsluttet til august 2026.

   

  Klippigården

  Det første møde i Byggeudvalget har været afholdt den 20. april 2022. Den overordnede retningsgivende rammetidsplan beskriver en forventelig opstart af byggeriet i starten af april 2023 og en afslutning omkring nytår 2023-2024.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. marts 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2022, for udvalgets område, ligger på 23,0 %. På samme tid sidste år lå forbruget på 21,2 %.

   

  Børne- og familieområdet ligger højere med et forbrug på 27,1 %, hvor det efter marts 2021 lå med et forbrug på i alt 24,5 %.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til marts 2022 udgør det samlede sygefravær 9,7 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 10,1% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,4 %.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  • Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Børn og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er, at budgettet samlet set forventes overholdt.

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 1.045 mio. kr. og et forbrug på 241,1 mio. kr. pr. 31. marts 2022 svarende til en forbrugsprocent på 23,0 %. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget på 12,6 mio. kr. med et forbrug på 13,0 %.

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges Noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2), Status på afviklingsplaner (bilag i6). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4).

   

  Økonomi og afledt drift

  Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):

  Regulering for beregnet teknisk korrektion vedrørende ændret elevtal på efterskoler.

  Der blev ikke reguleret i forbindelse med ændringsforslag til budget 2022-2025, idet elevtallet for efterskoleelever ikke var kendt på daværende tidspunkt.

  Det elevtal, der skal betales bidrag til staten for udgør 437. Der var i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 en budgetforudsætning på 501 elever. Det betyder en korrektion på 2,340 mio. kr.

  Puljen under Økonomiudvalget indgår i korrektionen af 5/9-tallet på 2,340 mio. kr.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur forvaltningen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2022 – 2026 jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31.03.2022 behandles i to selvstændige sager. Én sideløbende sag, der vedrører driften, og nærværende sag, der vedrører anlæg.

   

  Børn og Kultur forvaltningen har vurderet de igangværende anlægsprojekter, og i den forbindelse udarbejdet den i bilag A2 vedlagte beskrivelse af status på hvert enkelt anlægsprojekt, herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet, og hvorvidt budgetterne hertil overholdes.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.

   

  Der er i alt 6 igangværende anlægsprojekter, på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2022. De resterende 2 projekter forventes overført til 2023.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 38,9 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 2,5 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 31. marts 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023- 2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023- 2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Børne- og Uddannelsesudvalget er nu frem til den 13. juni at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør 5,2 mio. kr.

  Der er fremlagt i bilag en oversigt over effektiviseringsforslag på samlet 1 % driftsrammen til udvalgets drøftelse.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Budgetønskerne vil blive behandlet i udvalget i maj og juni. Der er fremlagt i bilag en oversigt over budgetønsker herunder også ønsker som er tilkendegivet fra udvalget, som udvalget bedes drøfte.

   

  Budgetnotatet er ligeledes vedlagt i bilag til udvalgets orientering.

   

  Tidsplan

  • April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen.

   

  • Den 2. maj:

  Budgetbidraget behandles første gang i udvalget

   

  • Den 13. juni:

  Budgetbidrag herunder akut anlæg og specielle bemærkninger behandles for sidste gang i udvalget 

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget drøfter, hvilke af de fremlagte budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget.

  at udvalget drøfter, hvilke af de fremlagte effektiviseringsforslag, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35976, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 7. marts 2022 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget skolebestyrelsernes høringssvar omkring kvalitetsrapporten for skoleårene 2019/20 og 2020/21, som blev godkendt af Byrådet d. 30. marts 2022.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket at genbesøge høringssvarene for at drøfte nogle af de tilbagemeldinger der blev fremsendt.

   

  I høringssvarene, har 5 skolebestyrelser omtalt arbejdet med styrkelsen af almenområdet og mål 3 i strategien for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune om, at segregeringsgraden i Aabenraa Kommune i 2025 skal være på landsgennemsnittet.

   

  I forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af kvalitetsrapporten og høringssvarene hertil, blev det foreslået at invitere nogle skoleledere til et udvalgsmøde med henblik på at fortælle om skolernes arbejde med styrkelse af almenområdet.

   

  På den baggrund har forvaltningen inviteret to skoleledere til udvalgsmødet, hvor de vil fortælle nærmere om deres skolers arbejde med styrkelse af almenområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes, og

  at orienteringen fra skolelederne tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  1.at – Drøftet, og

  2.at – Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

  I forhold til de sundhedsmæssige aspekter vurderer Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik ikke, at der er ændringer i forhold til, at skolen kan anvendes som hidtil indtil renovering igangsættes.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet på Fjordskolen. Med baggrund i denne handleplan har det eksterne rådgivningsvirksomhed, COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

  Den byggetekniske rapport konkluderer, at indeklimaet på Fjordskolen påvirkes negativt af en række forhold:

  • Opfugtede gulve og vægge med skimmelvækst i parterreetagen i bygning 4 og enkelte områder i bygning 3
  • Opfugtede overflader med skimmelvækst i kældre og teknisk isolering med skimmelvækst
  • Opfugtede bygningsdele med skimmelvækst i tagkonstruktioner

   

  Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to faser. Fase 1 omfatter følgende:

  • Indvendige arbejder på gulve, vægge og inddækning af betonsøjler
  • Rengøring af kælder, udskiftning af isolering og etablering af ventilation
  • Etablering af ventilation i depotrum
  • Rensning af eksisterende ventilationskanaler

  Der kan ikke gives et entydigt svar på påvirkninger af indeklimaet fra disse forhold, men det skønnes, at påvirkningerne i bygning 4, bygning 3 (lokalt) er de mest direkte, og derfor med fordel kan håndteres først.

  Det vurderes at udbedringerne i Fase 1 giver den mest direkte forbedring af indeklimaet, og kan realiseres inden for ca. 6-8 måneder fra igangsætning.

   

  Byrådet godkendte den 27. april 2022 en anlægsbevilling til Fase 1, med bemærkning om, at genhusning i Fase 1 undersøges nærmere med anbefalinger fra Fjordskolen, PPR og evt. eksterne rådgivere.

   

  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for undersøgelse af genhusning i Fase 1.

   

  Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Fjordskolens ledelse, repræsentanter fra skolens medarbejdergrupper, PPR og byggesagkyndige.

   

  Arbejdsgruppens undersøgelse i forhold til genhusning skal omfatte følgende:

  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i byggetekniske forudsætninger undersøge hvordan byggeprocessen i Fase 1 påvirker skolens hverdag.
  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i byggeprocessen, komme med anbefalinger i forhold til omfanget og muligheder for genhusning, samt forventninger til fysiske forhold ved genhusningen ved lokalerne
  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i genhusnings mulighederne foretage en pædagogisk vurdering af genhusningen

  VISO (Socialstyrelsens videns- og specialrådgivningsorganisation) inddrages i arbejdsgruppens arbejde med undersøgelsen.

   

  Det forventes, at resultatet af undersøgelsen kan præsenteres for Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 13. juni 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 27. april 2022 givet en anlægsbevilling på 7,240 mio. kr., heraf 0,240 mio. kr. til genhusning.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kommissoriet for genhusning godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Godkendt, idet 5 stemte for (C og V) og 2 imod (A).

  A stemte imod med bemærkning om, at A har ønsket en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen ind i arbejdsgruppen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13100, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fjordskolens bestyrelse har fremsendt en forespørgsel til Børne- og Uddannelsesudvalget med ønske om at få mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer på Fjordskolen.

   

  Ifølge lovgivningen kan Byrådet beslutte at give befordringsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesarbejde.

   

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr 1074 af 14/09/2017, Skolebestyrelsesbekendtgørelsen):

  ”§ 15, Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser:

  1)     erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,

  2) befordringsgodtgørelse,

  3) godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

  4) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap,

  5) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og

  6) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende”.

   

  Af styrelsesvedtægten fra december 2021 fremgår det af § 15:

  ”Skolebestyrelsens medlemmer modtager i forbindelse med deltagelse i kurser dækning af kursusafgifter og befordringsgodtgørelse i henhold til de kommunale regler herom og indenfor de på budgettet afsatte midler.

  Stk. 2. Der ydes ikke diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder og for deltagelse i kursus mv., og der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste”.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 8. oktober 2019 en lignende ansøgning fra Fjordskolens bestyrelse, hvor ansøgningen ikke blev imødekommet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om befordringsgodtgørelse til skolebestyrelsesmedlemmer ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2880, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Opgaven med befordring af elever til Fjordskolen, specialklasser, specialbørnehaver og trafikfarlig vej skal i udbud.

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 7. februar 2022 serviceniveauet for befordring af elever, og på udvalgsmødet den 4. april 2022 blev tildelingskriterier og vægtning i forbindelse med vurdering af licitationsresultaterne godkendt.

  Med baggrund i disse beslutninger er der udarbejdet informations- og kravsspecifikation for befordringsopgaven.

  Informations- og kravsspecifikationen er opdelt i fire delaftaler, der består af en generel del, der gælder alle delaftaler og en del særligt tilpasset den enkelte delaftale.

   

  Delaftale 1 - Fjordskolen

  Institution

  Ydelse

  Pakker

  Fjordskolen

  ?       fra/til og retur -  elevens bopælsadresse og Fjordskolen

  ?       til/fra SFO til bopælsadresse/planlagt aflastning – kørsel fra SFO – vil maksimalt have 2 afgange om eftermiddagen

  ?       til/fra planlagt aflastning og Fjordskolen/SFO – hvor aflastning er placeret indenfor Aabenraa Kommune 

  ?       Befordring foregår i minibusser – med maksimalt 12 til 15 personer

  ?       Samkørsel

  ?       Lille bil

  ?       Solokørsel

  ?       Samkørsel med fast
  opsamlingssted i Aabenraa

  ?       Faste kørsler

  ?       Ad hoc kørsel

   

   

  Delaftale 2 - Specialklasser

  Institution

  Ydelse

  Pakker

  ?       Hærvejsskolen

  ?       Kongehøjskolen

  ?       Lyreskovskolen

  ?       Ungdomsskolen

  ?       A-klassen

  ?       fra/til og retur – elevens bopælsadresse og specialklasser / skole

  ?       kørsel til og fra SFO

  ?       kørsel til og fra specialklasse til distrikts SFO

  ?       kørsel fra/til og retur aflastning til skole og SFO

  ?       Samkørsel

  ?       Solokørsel

   

   

   

  Delaftale 3 – Øvrig befordring af børn med særligt behov

  Institution

  Ydelse

  Pakker

  Alle Aabenraa Kommunes skoler

  ?       fra/til og retur – elevens bopælsadresse og skole
   

  ?       kørsel til og fra SFO
   

  ?       kørsel fra/til og retur aflastning til skole og SFO
   

  ?       kørsel vil primært være som samkørsel

  ?       Handicapbefordring

  ?       Trafikfarlig vej

  ?       Elever med bopæl uden for normal busdrift

  ?       Elever der er visiteret til et tilbud på anden folkeskole i Aabenraa Kommune

   

   

  Delaftale 4 - kørsel af børnehavebørn med særligt behov

  Institution

  Ydelse

  Pakker

  ?       Lille Kolstrup, Aabenraa

  ?       Kridthuset, Bolderslev

  ?       Spiren, Rødekro

  ?       Skovmusen, Aabenraa

  ?       Kløveren, Bov

  ?       fra/til og retur – barnets bopælsadresse og specialbørnehave

   

  ?       Samkørsel

  ?       Solokørsel

   

   

   

  Delaftalerne sendes i høring i de berørte skoler og institutioner i perioden 3. maj – 1. juli 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at delaftale 1 sendes i høring i bestyrelsen for Fjordskolen,

  at delaftale 2 sendes i høring i bestyrelser for skoler med specialklasser,

  at delaftale 3 sendes i høring i folkeskolernes bestyrelser, og

  at delaftale 4 sendes i høring i bestyrelsen for specialbørnehaver og børnehaver med minigrupper.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 4. juni 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der kan ske en afkortning af undervisningstiden i folkeskolerne.

   

  Folkeskolelovens § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, særlige forløb for fagligt dygtige eller svage elever samt pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

  § 16 d, stk. 2 giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer pr. uge på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen foregår på 7. klassetrin i Aabenraa Kommune. Skolerne skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at for afkortning på 4.-9. klassetrin, jf. § 16 d, stk.1, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 2 timer pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.
  • Om ansøgningen er begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø og elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.
  • Om det er beskrevet, hvilken virkning afkortningen af undervisningstiden forventes at have på elevernes trivsel og mulighederne for en varieret skoledag.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Og for afkortning for 7. klassetrin, jf. § 16 d, stk. 2, gælder følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden med maksimalt 1,5 timer pr. uge for at gøre plads til konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvilket frivilligt undervisningstilbud skolen stiller til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen af undervisningstiden evalueres.

   

  Derudover blev det besluttet, at indholdet i ansøgninger i henhold til § 16 d, stk. 1-2 beskrives under overskrifterne: Ønsket forandring, Konkretisering, Økonomi og Evaluering.

   

  På udvalgsmødet d. 3. december 2019 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at delegere beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d til skolebestyrelserne samt følgende procedure:

  • skolerne skal inddrage forvaltningen i processen i foråret, før bestyrelserne træffer beslutning
  • beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d skal indsendes til forvaltningen inden sommerferien
  • Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om skolebestyrelsernes trufne beslutninger.

   

  Følgende skoler har indsendt beslutninger fra skolebestyrelserne vedr. § 16 d for skoleåret 2022/23:

  • Bolderslev Skole: 4.-6. årgang.
  • Bylderup Skole og Børnehus: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Felsted Centralskole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Fjordskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Genner Univers: 4.-6. årgang.
  • Hellevad Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hjordkær Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Hovslund Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Hærvejsskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Høje Kolstrup Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Kliplev Skole: 4.-6. årgang.
  • Kollund Skole og Børnehus: 4.-6. årgang.
  • Kongehøjskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Lyreskovskolen: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Løjt Kirkeby Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Ravsted Børneunivers: 4.-6. årgang.
  • Stubbæk Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Tinglev Skole: 4.-9. årgang samt 7. årgang til konfirmationsforberedelse.
  • Varnæs Skole: 4.-6. årgang.

   

  Af det vedlagte bilag fremgår omfang af, formål med og metoder til evaluering af de besluttede afkortninger på de enkelte skoler i skoleåret 2022/23.

   

  Udover ovennævnte har Børne- og Uddannelsesudvalget d. 4. april 2022 godkendt afkortning af undervisningstiden i skoleåret 2022/23 for specialklasser på 4.-9. årgang på Hærvejsskolen, Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, jf. folkeskolelovens § 16 b.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26524, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Her orienteres om status på projektet ”En bedre chance i livet – et styrket samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune”. Projektet løber over en 4-årig periode, fra oktober 2018 til september 2022 og er en del af Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings (STUK) puljeprojekt ”forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”.

  Formålet er at øge børnenes chancelighed og sociale mobilitet samt deres trivsel og læring.

  De involverede fagprofessionelle er Sundhedsplejen, Tidlig Forebyggelse og PPR. Derudover kan ressourcepædagoger fra Specialpædagogkorpset, socialrådgivere og pædagoger fra Tosprogsteamet deltage.

   

  Deltagende dagtilbud

  Kongehøjens Børnehave, Børnehuset Bakkebo, Vuggestuen Kernehuset, Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet, Nygade Børnehave, Spiretoppen, Aabenraa Børnehus og Børnegården Nørreager.

   

  De deltagende dagplejegrupper har desværre måttet udtræde af projektet, da de ikke har kunnet benytte legestuegrupper, dels grundet corona-restriktionerne, dels reducering af legestuegrupper. Dagplejen indgår fortsat i det almindelige gode tværfaglige samarbejde og henviser forældre til Sundhedsplejens/Tidlig Forebyggelses tilbud om forældreforløb i ”Tryghedscirklen”.

   

  Projektets 2 aktiviteter

  • Trivselsteam – vejledning ved/faglig refleksion mellem fagprofessionelle for forældre og medarbejdere. Der er årligt 6 planlagte trivselsteammøder i hvert dagtilbud. Trivselsteam er fuldt forankret som indsats

   

  • Familiegrupper – forældrestøtte til familier med børn med begyndende trivselsproblemer. Et familiegruppeforløb består af fire mødegange, hvor to pædagoger sætter rammerne for, at en mindre gruppe af forældre kan udveksle erfaringer, drøfte forældrerollen og dermed støtte deres barns trivsel og udvikling. I forløbet deltager en sundhedsplejerske, en medarbejder fra Tidlig Forebyggelse og en psykolog hver én gang. Familiegrupper er fortsat under udvikling. Her er et særligt fokus på rekruttering.

   

  Gennemførsel

  Restriktioner under corona har haft stor indflydelse på gennemførselsgraden. De deltagende dagtilbud og de fagprofessionelle har gennemført så mange aktiviteter som muligt, men har også aflyst grundet restriktioner. Derudover har aktiviteten Familiegrupper været udsat et år af samme årsag. Seks af otte dagtilbud har gennemført et familiegruppeforløb.

   

  Dataindsamling

  I forbindelse med projektet indsamles data hvert halve år, der ses på resultater for samarbejdet og virkninger af indsatserne (øvrig data).

   

  Resultaterne peger på:

  • at der er et stærkt forældresamarbejde. Forældresamarbejdet er generelt scoret højt af dagtilbuddene gennem hele forløbet. Pædagoger og ledere udtrykker dog, at karakteren af samarbejdet har forandret sig, så dagtilbuddene i langt højere grad tidligt involverer forældrene, når de ser tegn på faldende trivsel, og at dagtilbuddene oplever, at de taler fra et fagligt stærkere ståsted, når de italesætter bekymringer for forældrene. Gennemsnitsscoren for forældresamarbejdet vurderes af dagtilbuddene at ligge på 5,8 på en skala fra 1-7

   

  • at det tværfaglige samarbejde er styrket gennem forløbet
   Gennemsnitsscoren for tværfagligt samarbejde med Sundhedsplejen vurderes af dagtilbuddene at ligge på 3,3 på en skala fra 1-7. Gennemsnitsscoren for tværfagligt samarbejde med Tidlig Forebyggelse vurderes af dagtilbuddene at ligge på 5,4 på en skala fra 1-7

   

  Øvrig data peger på:

  • at indstillinger til PPR, underretninger eller anden visiteret støtte ligger på et stabilt niveau

   

  • at denne udvikling for vurdering af børns trivsel fra projektstart til seneste dataindsamling:
   - børn i trivsel (grøn position) er steget fra 62% til 70%
   - børn i faldende trivsel (gul position) er faldet fra 33% til 22%
   - børn i mistrivsel (rød position) er steget fra 5% til 8%


  Ved de seneste tre dataindsamlinger ligger fordelingen stabilt, der ses dog variationer i de enkelte dagtilbud. Det pædagogiske personale er blevet mere sikre i at vurdere børns trivsel, dvs. hvilke børn, der har behov for særlig hjælp, og hvilke børn det pædagogiske personale og forældrene i fællesskab kan styrke trivslen for

   

  • store variationer i vurderingen af børns sprog fra periode til periode samt i de enkelte dagtilbud. Andelen af sprogvurderede børn ved seneste dataindsamling fordeler sig således:
   - Alderssvarende sprog: 64% (generel indsats)
   - Mindre Alderssvarende sprog: 14% (fokuseret indsats)
   - Ikke alderssvarende sprog: 22% (særlig indsats)

   

  Disse sprogdata kvalificeres fortsat.

   

  Evalueringer

  Trivselsteam

  Forældrene udtrykker en høj grad af tilfredshed, når de giver feedback på deres deltagelse i et Trivselsteam-møde. Her vurderer forældrene på en skala fra 1-10 gennemsnitligt, at

  • de føler sig hørt, forstået og respekteret: 9
  • det, vi talte om, var vigtigt for mig: 9,2
  • det, jeg fik med fra mødet, kan jeg godt bruge til noget: 8,9
  • alt i alt var mødet givende for mig: 8,9

   

  Familiegrupper

  Der er gennemført en første evaluering af familiegruppeforløb.

   

  Forældrene udtrykker her ligeledes en høj grad af tilfredshed for forløbet og udbyttet af forløbet. Der er 13 besvarelser; 21 forældre har deltaget. En enkelt forældre har intet udbytte haft. Forældre udtrykker stor tilfredshed med pædagogernes evne til at skabe et trygt miljø.

   

  Pædagoger tilkendegiver, at:

  • de i overvejende grad har følt sig godt klædt på til at holde familiegruppe-forløbet
  • de oplever, at forløbet har været meningsgivende for arbejdet som pædagog
  • det har bidraget positivt til samarbejdet med forældrene
  • det har givet pædagogerne større indsigt i det enkelte barns adfærd.

  Pædagogerne giver udtryk for at have styrket deres pædagogrolle, etableret et stærkere forældresamarbejde og gjort sig erfaringer med formidling til voksne.

   

  De fagprofessionelle har vidt forskellige erfaringer med deres deltagelse i familiegrupper. Det drejer sig i høj grad om rolleafklaring, såvel fra projektets side, som i den enkelte familiegruppe. Besvarelsen er meget lille.

   

  STUK udarbejder en rapport ved projektets afslutning. Denne forventes offentliggjort primo 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9730, Sagsinitialer: CTAD

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt orienteres udvalget om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen på dagtilbudsområdet.

   

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

   

  • Friplads – både hel og delvis
  • Socialpædagogisk friplads
  • Privat pasningsordning efter § 80-85 i Dagtilbudsloven
  • Sprogstimulering
  • Sprogvurdering
  • Godkendelse af tilskud til pasning af egne børn

   

  I 2021 har Dagtilbud ingen sager haft i Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30724, Sagsinitialer: NSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ledelsestilsyn i Børn og Familie. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at understøtte kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne. Formålet med ledelsestilsynet er at fastholde og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

   

  Ved gennemgangen sikres at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for, hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen.

  Der blev gennemgået 850 aktive sager. Ved forrige ledelsestilsyn i september 2021 blev der gennemgået 832 sager. Det vil sige, at antallet af sager er steget en smule.

   

  Tidspunkt for gennemgang

  Oktober 2019

  Marts

  2020

  September

  2020

  Marts 2021

  September 2021

  Marts 2022

  Antal aktive sager

  882

  915

  810

  811

  832

  850

   

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de relevante sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin – Marts 2022

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  6%

  49

  Trin 2 Familiepleje

  15%

  121

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  10

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  42%

  341

  Trin 5 Forebyggelse

  36%

  297

   

  Sager fordelt på kompetenceplanens trin – September 2021

  Trin i kompetenceplanen

  Procent

  Antal

  Trin 1 Døgninstitution

  7%

  53

  Trin 2 Familiepleje

  16%

  125

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  2%

  12

  Trin 4 Hjemmebaserede indsatser

  31%

  238

  Trin 5 Forebyggelse

  44%

  337

   

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering. Sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sagerne dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er lukkesager, hvis BFU’en er tre måneder gammel (optalt fra opstartsdato), eller hvis der er journalnotater, der er ældre end én måned. Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Den røde farve er ikke et udtryk for manglende iværksættelse af foranstaltninger for børnene, men den er et udtryk for, at der er en eller flere mangler i forhold til lovgivningen.

   

   

  Andelen af røde sager er 10% af de samlede åbne sager pr. 1. marts 2022.

   

  Marts 2022

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  10%

  7%

  83%

  Antal

  86

  57

  707

   

  September 2021

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  Procent

  8%

  6%

  86%

  Antal

  70

  46

  716

   

  Stigningen af røde sager tilskrives primært, at der grundet Covid-19 har været mange aflysninger henover vinterperioden.

  Den manglende overholdelse af lovgivningen er i hovedparten af de røde sager forårsaget af en eller flere af følgende mangler:

   

  Årsag til at sagerne er røde

  Antal sager september 2021

  Antal sager marts 2022

  At der ikke er truffet afgørelse om egenbetaling i anbringelsen

  17

  16

  At handleplanen ikke er opdateret siden sidste gennemgang i forhold til mål/delmål

  27

  41

  At der ikke er afholdt børnesamtale, inden der er truffet afgørelse, sel § 48

  9

  5

  At der ikke er truffet en skriftlig afgørelse om efterværn

  5

  5

  At der ikke er truffet skriftlig afgørelse vedrørende aktuelle indsatser

  37

  16

  At der på sagen er en igangværende BFU, hvor 4 måneders fristen er overskredet

  7

  14

   

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12684, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  For at få indsigt i karakteristika og risikofaktorer for Børn og Families myndighedsrådgiveres sagsstamme er rådgiverne blevet opfordret til at besvare en spørgeskemaundersøgelse.

   

  Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen havde fokus på følgende risikofaktorer:

  • Forældre opvokset i en socialt udsat familie
  • Forældre på offentlig forsørgelse
  • Psykisk/psykiatrisk diagnose/problematik
  • Forældre med problematisk skilsmisse
  • Søskende med sag
  • Forældre i misbrug
  • Ung i misbrug

   

  Spørgeskemaet blev sendt til 34 rådgivere i Børn og Familie i Aabenraa Kommune. Heraf besvarede 33 rådgivere hele spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev besvaret i perioden den 31. januar til den 25. februar 2022.

   

  Resultater

  Spørgeskemaundersøgelsens resultater viser, at rådgiverne i gennemsnit har 22 sager på deres sagsstamme. Der er flest sager pr. rådgiver i Handicapteamet og færrest sager pr. rådgiver i ungeteams.

   

   

  Børneteams

  Handicapteam

  Ungeteams

  Alle teams

  Gennemsnitligt antal sager pr. sagsstamme

  22,4

  24,1

  20,5

  22,0

   

  I nedenstående tabel fremgår resultaterne for et udpluk af spørgsmålene til rådgiverne. I tabellen fremvises den gennemsnitlige andel af sager, hvor rådgiveren har kendskab til den pågældende karakteristik.

   

  Karakteristika for sager

  Gennemsnitlig andel for alle teams

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at forældrene selv er opvokset i en socialt udsat familie

  30%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at den ene eller begge forældre er på offentlig forsørgelse

  42%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at barnet/den unge har en psykisk/psykiatrisk diagnose/problematik eller er under udredning herfor

  47%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at behovet for støtte helt eller delvist skyldes en problematisk skilsmisse

  13%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at der er søskende, som ikke har en sag i Børn og Familie

  26%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at en eller begge forældre har et misbrug

  6%

  Sager i ungeteams hvor rådgiver har kendskab til, at den unge har et misbrug

  6%

  Sager hvor rådgiver har kendskab til, at der er mere end to af de nævnte risikofaktorer til stede i familien

  45%

  Sager hvor der ifølge rådgiver er ingen af de nævnte risikofaktorer til stede

  12%

  Sager hvor begge forældre er i ordinær beskæftigelse

  39%

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-05-2022

  Protokollen er godkendt.