Beslutningsprotokol

mandag den 13. juni 2022 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Carina F. Davidsen, Ditte Vennits Nielsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.40
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  -         Henvendelse fra skolebestyrelserne

  -         Status Ukraine-flygtninge

  -         Besøg fra Færøerne på skoleområdet

  -         Status op elevråd

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17974, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Af Aabenraa Kommunes budgetforlig 2022 fremgår det, at der er afsat 0,250 mio. kr. til en ekstern analyse af dagplejens fordelingsmodel og drift med henblik på at identificere udfordringer og muligheder for en bæredygtig dagpleje. Dette udmøntes i en ekstern analyse af Dagplejen.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 7. februar 2022 kommissoriet for analysen, og at der herefter blev indgået en aftale med en ekstern leverandør om udarbejdelse. Arbejdet med udarbejdelsen af analysen er nu afsluttet, og konsulentfirmaet BDO vil på mødet fremlægge resultatet.

   

  Dagplejen i Aabenraa Kommune har gennem en årrække haft uoverensstemmelse mellem budget og regnskab i form af et merforbrug i forhold til det budgetterede.

   

  Den 1. juni 2021 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget en undersøgelse af Dagplejen. Af sagen fremgår det, at:

  • Dagplejen har været berørt af et nedadgående børnetal. Der har, som følge heraf, været behov for at justere og tilpasse antallet af dagplejere
  • Det er vanskeligt at skabe et ensartet serviceniveau for gæstedagpleje og legestueaktiviteter i alle områder
  • Der er etableret et stigende antal 0-2 års pladser i daginstitutionerne, og flere børn er indmeldt her

   

  Resultatkrav til analysen og afrapporteringen

  Analysen og afrapporteringen skal omfatte følgende:

  • En benchmarking af Dagplejen mellem Aabenraa Kommune og et antal sammenligningskommuner

   

  Derunder analyse af og forslag til evt. justering af:

  • Organisering af dagplejen, herunder opgaveprioritering og ressourceudnyttelse
  • Økonomi og budgettildeling
  • Kapacitetsudnyttelse
  • Gæstedagpleje
  • Dagplejepædagoger 

   

  Analysen og afrapporteringen skal således beskrive tiltag og handlemuligheder, der vil kunne medføre et budget i balance for Dagplejen på kort og lang sigt. Det skal ske ved, at:

   

  • Anvise muligheder for at styre og optimere økonomien i Dagplejen
  • Identificere og beskrive bedste praksis og derigennem komme med forslag til nye arbejdsgange, som kan skabe effektiviseringer samt et forbedret grundlag for tilrettelæggelsen af den fremtidige styring og udvikling af Dagplejen

   

  Det eksterne konsulentfirma har udarbejdet en rapport, der er vedlagt sagen.

   

  Med baggrund i rapporten fra BDO vil forvaltningen til det førstkommende udvalgsmøde komme med forslag til den videre proces.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at rapporten tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Det har nu været muligt at opdatere den detaljerede tidsplan for byggeriet sammen med de udførende håndværkere. Ifølge denne tidsplan vil håndværksarbejderne være afsluttet til årsskiftet 2022/2023. I januar 2023 følger indkøring og overdragelse af de tekniske anlæg samt afleveringsproceduren. Børnehuset Mølleløkke vil herefter i løbet af februar 2023 kunne flytte ind og sætte bygningen i drift, således at endelig ibrugtagning kan ske i starten af marts 2023.

   

  Fjordskolen

  Byrådet godkendte den 27. april 2022 en anlægsbevilling til indvendig renovering på 7,240 mio. kr., samt at finansieringen af den resterende del af løsningen tages med til budgetforhandlingerne 2023-2026.

  Der henvises til sag nr. 86 på denne dagsorden.

   

  Integreret daginstitution i Aabenraa syd

  Der er nu nedsat et byggeudvalg bestående af ledere og medarbejdere (AMR og TR) fra de to daginstitutioner, der fusionerer, repræsentanter fra bestyrelserne, FDDB, Plan-, Teknik og Miljøforvaltningen samt fra Børn- og Kulturforvaltningen. Det første møde i Byggeudvalget har været afholdt den 23. maj 2022, og på dette møde blev behandlet emner vedrørende kommissoriet for Byggeudvalget, planforhold, etapeopdeling, trafik, tidsplan, økonomi samt en kommende workshop.

   

  Klippigården

  Møde nr. 2 i Byggeudvalget har været afholdt den 17. maj 2022. På mødet blev blandt andet behandlet emner vedrørende funktioner og funktionssammenhænge, tilbygnings- og ombygningsmuligheder samt den dermed forbundne økonomi.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. april 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 30. april 2022 for udvalgets område, ligger på 30,8%. På samme tid sidste år lå forbruget på 28,9%.

   

  Børne- og familieområdet ligger højere med et forbrug på 34,8%, hvor det efter april 2021 lå med et forbrug på i alt 32,8%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til april 2022 udgør det samlede sygefravær 8,6% for serviceområdet Børn og Kultur mod 9,1% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,3%.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023- 2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023- 2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Børne- og Uddannelsesudvalget er nu, frem til den 13. juni, at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør 5,2 mio. kr. Der er fremlagt i bilag en oversigt over effektiviseringsforslag til udvalgets drøftelse.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Budgetønskerne vil blive endeligt behandlet i udvalget i juni. Der er fremlagt i bilag en oversigt over budgetønsker, herunder også ønsker som er tilkendegivet fra udvalget, som udvalget bedes drøfte.

   

  Budgetbidrag herunder akut anlæg behandles for sidste gang i udvalget. På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

   

   

  Udtalelse

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på mødet den 2. maj 2022 første gang effektiviseringsforslag og ønsker til driftsudvidelser. Materialet fra mødet har været sendt til udtalelse i SektorMED, Børn og Kultur som har drøftet materialet på deres møde den 19. maj 2022. Udtalelse fra Medarbejdersiden i SektorMED, Børn og Kultur er vedhæftet sagen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget vælger, hvilke af de fremlagte budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget, og

  at udvalget vælger, hvilke af de fremlagte effektiviseringsforslag på 5,2 mio. kr., som skal gennemføres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  1.at -  Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender følgende udvidelsesønsker i prioriteret rækkefølge:

  -         1. Pilotprojekt GIV-Indsatsen - Generationer i Vækst (note 9) – 3,550 mio. kr.

  -         2. Den åbne skole (Note 2) – 0,099 mio. kr.

  -         3. Morgenåbning i SFO – nyt modul (Note 5) – 0,438 mio. kr.

  -         4. Resten af forslagene (note3, note 4, note 6, note 7, note 8, note 10) prioriteres lige.

  To-voksen ordning i indskolingen (note 1) prioriteres ikke

   

  2.at – Børne- og Uddannelsesudvalget valgte følgende effektiviseringsforslag:

  -         Center for familier (note 13) – 0,900 mio. kr.

  -         0,64 % på aftalestyrede enheder - Skole og Undervisning – 2,820 mio. kr.

  -         0,64 % på aftalestyrede eneheder – Dagtilbud – 1,453 mio. kr.

  I alt effektiviseringsforslag for 5,173 mio. kr. i 2023.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19670, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Den 10. marts 2022 indgik regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader i skoleåret 2022/2023 samt mulighed for at anvende fjernundervisning i grundskolen.

   

  Aftalen er efterfølgende udmøntet i et lovforslag til ændring af folkeskoleloven, der blev fremsat den 27. april og er planlagt til tredje og sidste behandling i Folketinget den 9. juni.

   

  Som del af aftalen videreføres muligheden for at fravige målsætningen for kompetencedækning i skoleåret 2022/2023, og skolerne gives mulighed for at anvende fjernundervisning. Derudover videreføres skolernes mulighed for at søge om at konvertere understøttende undervisning i skoleåret 2022/2023.

   

  Skolerne vil ligesom i skoleåret 2021/2022 få mulighed for at søge om at konvertere al understøttende undervisning på 0.-9. klassetrin, inkl. specialklasser, til andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Dermed kan undervisningstiden i skoleåret 2022/2023 afkortes med henblik på tilrettelæggelse af f.eks. tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag. Det er en forudsætning for at kunne søge, at skolens leder vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling.

   

  I forvejen giver folkeskolelovens § 16 b skolerne mulighed for at afkorte undervisningstiden på 0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin i specialklasser, mens § 16 d giver mulighed for at afkorte med op til 2 timer på 4.-9. klassetrin i almenklasser. Alle folkeskoler i Aabenraa Kommune har allerede gjort brug af mindst én af disse muligheder for skoleåret 2022/2023.

   

  Den 3. august 2021 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning, som følge af frihedsgraderne i skoleåret 2021/2022, skulle vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”

   

  Ovenstående kriterier er tilsvarende de gældende kriterier for afkortning, jf. §§ 16 b og d.

  Forvaltningen foreslår, at ansøgningerne for skoleåret 2022/2023 vurderes ud fra samme kriterier.

   

  Ansøgninger vil skulle godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget og kan godkendes for klasser eller hele årgange.

   

  Lovforslaget er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at de beskrevne kriterier for vurdering af ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2022/2023 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2022/2023 skal godkendes:

  • 4.a, 4.b og 4.c
  • 5.a, 5.b og 5.c
  • 6.a. 6.b og 6.c
  • 7.a, 7.b, 7.c og 7.d
  • 8.a, 8.b og 8.c
  • 9.x, 9.y og 9.z

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. april 2022 Kongehøjskolens ansøgninger om at afkorte undervisningstiden med 4,125 timer ugentligt for skolens specialklasser på mellemtrinnet og 5,25 timer ugentligt for specialklasserne i overbygningen, jf. folkeskolelovens § 16 b. Denne giver skolen mulighed for at søge om at konvertere timer til understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin.

  Samtidig har Kongehøjskolen besluttet at afkorte undervisningstiden med 2 timer ugentligt for skolens almenklasser på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover har Kongehøjskolen besluttet at afkorte med yderligere 2 lektioner ugentligt på 7. klassetrin for at gøre plads til konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 2.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne. Den 2. maj 2022 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Udvalget er i en anden sag på denne dagsorden blevet forelagt en ændring af folkeskoleloven, der giver skolerne mulighed for at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin, inkl. specialklasser, i skoleåret 2022/2023. Udvalget har i den forbindelse taget stilling til kriterierne, der skal til ligge til grund for vurdering af ansøgningerne. Forvaltningen har foreslået nedenstående kriterier, som er tilsvarende de kriterier, der lå til grund for vurdering af ansøgninger for skoleåret 2021/2022:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”.

   

  Kongehøjskolen ønsker at reducere det ugentlige timetal med yderligere 2,175 timer på 4. klassetrin, 1,25 timer på 5.-6. klassetrin samt 1,425 timer på 7.-9. klassetrin, så der pr. uge i alt vil være reduceret med 4,175 timer på 4. klassetrin, 3,25 timer på 5.-6. klassetrin, 4,925 timer på 7. klassetrin samt 3,425 timer på 8.-9. klassetrin. Timerne vil blive konverteret til tovoksenordninger.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres på 4.-6. klassetrin i samarbejde med skolens elevråd og skolebestyrelsen og på 7.-9. klassetrin via den nationale trivselsmåling og den faglige løfteevne.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden for 4.-9. klassetrin på Kongehøjskolen godkendes for skoleåret 2022/2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2022/2023 skal godkendes:

  • 0.A, 0.B, 0.C
  • 1.A, 1.B
  • 2.A, 2.B, 2.C
  • 3.A, 3.B, 3.C
  • ISA, ISC (specialklasser indskoling)
  • 4.A, 4.B, 4.C
  • 5.A, 5.B, 5.C
  • 6.A, 6.B, 6.C
  • Ma, Mb, Mc (specialklasser mellemtrin)
  • 7.A, 7.B, 7.C
  • 8.A, 8.B, 8.C
  • 9.A, 9.B
  • 8.X, 8.Y, 8.Z (specialklasser udskoling)

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. april 2022 Hærvejsskolens ansøgninger om at afkorte undervisningstiden med 3 lektioner ugentligt for skolens specialklasser på mellemtrinnet og 5 lektioner ugentligt for specialklasserne i overbygningen, jf. folkeskolelovens § 16 b. Denne giver skolen mulighed for at søge om at konvertere timer til understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-3. klassetrin samt specialklasser og klasser på specialskoler på 4.-9. klassetrin. Samtidig har Hærvejsskolen tidligere besluttet at afkorte undervisningstiden med 2 lektioner ugentligt for skolens almenklasser på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover har Hærvejsskolen besluttet at afkorte med yderligere 2 lektioner ugentligt på 7. klassetrin for at gøre plads til konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 2.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne. Den 2. maj 2022 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Udvalget er i en anden sag på denne dagsorden blevet forelagt en ændring af folkeskoleloven, der giver skolerne mulighed for at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin, inkl. specialklasser, i skoleåret 2022/2023. Udvalget har i den forbindelse taget stilling til kriterierne, der skal til ligge til grund for vurdering af ansøgningerne. Forvaltningen har foreslået nedenstående kriterier, som er tilsvarende de kriterier, der lå til grund for vurdering af ansøgninger for skoleåret 2021/2022:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”.

   

  Hærvejsskolen ønsker at reducere det ugentlige timetal med:

  • 5 lektioner for almen- og specialklasser på 0. klassetrin
  • 2 lektioner for almen- og specialklasser på 1.-3. klassetrin
  • Yderligere 2 lektioner for almenklasser på 4.-5. klassetrin
  • Yderligere 1 lektion for almenklasser på 6. klassetrin
  • Yderligere 3 lektioner for specialklasserne på 4.-6. klassetrin
  • Yderligere 2 lektioner for almen- og specialklasser på 7.-9. klassetrin

   

  Det vil betyde, at der pr. uge i alt vil være reduceret med:

  • 5 lektioner for almen- og specialklasser på 0. klassetrin
  • 2 lektioner for almen- og specialklasser på 1.-3. klassetrin
  • 4 lektioner på 4.-5. klassetrin
  • 3 lektioner på 6. klassetrin
  • 6 lektioner for specialklasserne på 4.-6. klassetrin
  • 6 lektioner for almenklasser på 7. klassetrin
  • 4 lektioner for almenklasser på 8.-9. klassetrin
  • 7 lektioner for specialklasser på 7.-9. klassetrin

   

  Timerne vil blive konverteret til tolærerordninger, primært i dansk og matematik.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres via den nationale trivselsmåling og de nationale test samt samtaler med elever og forældre.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningerne om afkortning af undervisningstiden for almen- og specialklasser på 0.-9. klassetrin på Hærvejsskolen godkendes for skoleåret 2022/2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Genner Univers’ ansøgning om afkortning af undervisningstiden for 0.-3. klassetrin i skoleåret 2022/2023 skal godkendes.

   

  Genner Univers har tidligere besluttet at afkorte undervisningstiden ugentligt med 2 timer på 4. klassetrin og 1,42 timer på 5.-6. klassetrin i skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne. Den 2. maj 2022 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Udvalget er i en anden sag på denne dagsorden blevet forelagt en ændring af folkeskoleloven, der giver skolerne mulighed for at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin, inkl. specialklasser, i skoleåret 2022/23. Udvalget har i den forbindelse taget stilling til kriterierne, der skal til ligge til grund for vurdering af ansøgningerne. Forvaltningen har foreslået nedenstående kriterier, som er tilsvarende de kriterier, der lå til grund for vurdering af ansøgninger for skoleåret 2021/22:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”

   

  Genner Univers ønsker at reducere med 40 minutter pr. uge på 0.-3. klassetrin. Timerne vil blive konverteret til tolærerordninger.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres via nationale test og andre faglige test.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for 0.-3. klassetrin i Genner Univers godkendes for skoleåret 2022/2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8952, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Stubbæk Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2022/2023 skal godkendes:

  • 0.a
  • 1.a
  • 2.a
  • 3.a
  • 3.b

   

  Stubbæk Skole har tidligere besluttet at afkorte undervisningstiden med 2 timer ugentligt på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 1. Denne giver mulighed for at konvertere op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge på 4.-9. klassetrin til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover har Stubbæk Skole besluttet at afkorte med yderligere 1,5 time ugentligt på 7. klassetrin for at gøre plads til konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens § 16 d, stk. 2.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende folkeskolelovens § 16 d er uddelegeret til skolebestyrelserne. Den 2. maj 2022 blev udvalget orienteret om afkortninger af undervisningstiden for skoleåret 2022/2023, jf. folkeskolelovens § 16 d.

   

  Udvalget er i en anden sag på denne dagsorden blevet forelagt en ændring af folkeskoleloven, der giver skolerne mulighed for at søge om at konvertere al understøttende undervisning til aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen på 0.-9. klassetrin, inkl. specialklasser, i skoleåret 2022/2023. Udvalget har i den forbindelse taget stilling til kriterierne, der skal til ligge til grund for vurdering af ansøgningerne. Forvaltningen har foreslået nedenstående kriterier, som er tilsvarende de kriterier, der lå til grund for vurdering af ansøgninger for skoleåret 2021/2022:

  • Om der er søgt om at afkorte undervisningstiden til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen vil understøtte klassens faglige udvikling og trivsel
  • Om det er beskrevet, hvordan afkortningen evalueres
  • At afkortningen er udgiftsneutral
  • At indholdet i ansøgningen beskrives under overskrifterne ”Ønsket forandring”, ”Konkretisering”, ”Økonomi” og ”Evaluering”

   

  Stubbæk Skole ønsker at reducere det ugentlige timetal med 2 lektioner på 0.-1. klassetrin og 1 lektion på 2.-3. klassetrin. Lektionerne vil blive konverteret til tolærerordninger.

   

  Effekten af afkortning af undervisningstiden evalueres via nationale test, læsetest og den nationale trivselsmåling.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for 0.-3. klassetrin på Stubbæk Skole godkendes for skoleåret 2022/2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet på Fjordskolen. Med baggrund i denne handleplan har den eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

   

  Byrådet godkendte den 27. april 2022 en anlægsbevilling til indvendig renovering med bemærkning om, at genhusning ved indvendig renovering undersøges nærmere med anbefalinger fra Fjordskolen, PPR og evt. eksterne rådgivere.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 2. maj 2022 kommissoriet for genhusning, hvor følgende undersøges:

  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i byggetekniske forudsætninger undersøge hvordan byggeprocessen for den indvendige renovering påvirker skolens hverdag.
  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i byggeprocessen, komme med anbefalinger i forhold til omfanget og muligheder for genhusning, samt forventninger til fysiske forhold ved genhusningen ved lokalerne
  • Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i genhusnings mulighederne foretage en pædagogisk vurdering af genhusningen

   

  Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport (vedlagt), der indeholder følgende sammenfatning:

   

  ”At der i hele byggeperioden ikke kan være elever i de 6 klasselokaler i parterre i bygning 4, og at eleverne derfor foreslås genhuset.

   

  At eleverne, der undervises i stueplan, bygning 4 og 5, fortsat undervises i de vante lokaler på Fjordskolen og ikke genhuses, under forudsætning af, at anbefalingerne til begrænsning af gener fra byggeriet imødekommes (støjende arbejde udføres uden for undervisningstiden). Det må forventes, at byggeriet vil påvirke eleverne i bygning 4 og 5 i nogen grad, men arbejdsgruppen vurderer, at såfremt anbefalingerne følges, vil den samlede påvirkning være mindst ved at lade eleverne blive i egne klasselokaler frem for at genhuse dem.

   

  Det er arbejdsgruppens vurdering, at de øvrige dele af den indvendige renovering ligeledes kan ske uden genhusning, såfremt kravene til gener fra byggeriet imødekommes (støjende arbejde udføres uden for undervisningstiden).

   

  Arbejdsgruppen peger på genhusning i pavilloner med lokaler, der matcher skolens nuværende indretning i nær tilknytning til skolens eksisterende bygninger”

   

   

  Det er Kommunale Ejendommes vurdering, at det vil være muligt at udbyde opgaven med den forudsætning, at støjende arbejde udføres uden for undervisningstiden, men det kan påvirke prisen på opgaven.

   

  Med baggrund i rapporten fra Arbejdsgruppen vil forvaltningen til det førstkommende udvalgsmøde belyse de forskellige muligheder for genhusning nærmere, herunder økonomi.

   

  Skoleleder Jens Boddum deltager i punktet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sagen Fjordskolen – renoveringsprogram blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. april 2022 (sag nr. 47), Økonomiudvalget den 19. april 2022 (sag nr. 100) og i Byrådet den 7. april 2022 (sag nr. 102). I forlængelse heraf har Borgmesteren udbedt sig et økonomisk overblik og svar på følgende tre spørgsmål:

   

  a)     Renoveringsplan for Fjordskolens fremtidige udskiftning af vinduer, døre alm. renovering.

  b)     Nedbrydning af de oprindelige bygninger fra 1964-76 og nybyggeri på matriklen til at dække behovet fra disse.

  c)      Pris på opførelse af en ny skole på en ny grund.

   

  Der er udarbejdet et notat med svar på spørgsmålene (Bilag 1):

   

  Ad a) Renoveringsplan for Fjordskolens fremtidige udskiftning af vinduer, døre, alm. renovering

  I vedligeholdelsesplanen for Fjordskolen 2022-2028 er der angivet arbejder for 8 mio. kr. Heraf relaterer 4 mio. kr. sig til arbejder der erstattes af renoveringsplan udarbejdet af ekstern rådgiver (jf. sagen i Byrådet den 27. april).

   

  Ad b) Nedbrydning af de oprindelige bygninger fra 1964-76 og nybyggeri på matriklen til at dække behovet fra disse.

  Den eksterne rådgiver har udarbejdet et prisoverslag på 272 mio. kr. inkl. omkostninger til genhusning.

   

  Ad c) Pris på opførelse af en ny skole på en ny grund.

  Den eksterne rådgiver har udarbejdet et prisoverslag på 235 mio. kr.

   

  Prisoverslag for hhv. genopførelse på matriklen og nyopførelse af skole på ny lokalitet udarbejdet af den eksterne rådgiver fremgår af vedlagte bilag 2, hvor der samtidig er taget en række forbehold for prisberegningerne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/343, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 23 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion med videre for 2021.

   

  På Børne-og Uddannelsesudvalgets område er følgende områder omfattet:

  • Statsrefusion, central refusionsordning
  • Refusion vedr. flygtninge
  • Merudgiftsydelse
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Advokatbistand, aktindsigt med videre

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionen af de sociale udgifter har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-06-2022

  Protokollen er godkendt.