Beslutningsprotokol

mandag den 3. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Carina Underbjerg Hansen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.35
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Godkendt.

   

  Ditte Vennits Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  -         Aflysning af dialogbesøg den 24. november 2022

  -         Fælles dialogforum for Folkeskoler

  -         Status Ukraine flygtninge

  -         Status minimumsnormeringer Dagtilbud fra Danmarks Statistik

  -         Opstart af Fælleselevrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Byggearbejdet fortsætter overordnet i henhold til den gældende udførelsestidsplan for byggeriet.

   

  Fjordskolen, indvendig renovering

  De billigste tilbud ved licitationen den 19. september 2022 stemmer overens med rådgivernes estimat. Kontraheringen med entreprenørerne er derfor i gang nu.

  Den 3. oktober 2022 forventes det fortsat, at byggearbejdet startes op med opstilling af skure, indretning af byggeplads og andre forberedende arbejder udendørs.

  Eleverne i de berørte klasselokaler genhuses på Felsted Centralskole før efterårsferien.

  I efterårsferien udføres de mest støjende håndværksarbejder i de pågældende klasselokaler.

   

  Integreret daginstitution i Aabenraa syd

  På baggrund af workshops, studie- og inspirationstur samt inddragelse af brugergrupper fortsættes denne del af processen med udarbejdelsen af et detaljeret byggeprogram.

   

  Klippigården

  Processen omkring brugerinddragelse, idéoplæg, byggeprogram med mere afventer for øjeblikket godkendelse af Budget 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. august 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31. august 2022 for udvalgets område ligger på 68,6 %. På samme tid sidste år lå forbruget på 67,5 %.

   

  Børne- og familieområdet ligger højere med et forbrug på serviceudgifterne på 73,8 %, hvor det efter august 2021 lå med et forbrug på i alt 73,0 %. Skole og undervisning ligger med et forbrug på 69,2 % også højere end i 2021, hvor forbruget var 66,5 %. Dette skyldes at skolerne generelt har et højere forbrug i år end i 2021.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til august 2022 udgør det samlede sygefravær 6,4 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,1 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 4,9 %.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20210, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret.

  I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte, der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering, kvalificering og prioritering af forslag frem til november 2022.

   

  Formålet er, at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog, der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til at bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte og lange bane.,

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

  Juni – sept. 2022: Idégenerering af forslag i fagudvalg

  Okt. – nov. 2022: Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg

  December 2022: Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg.

  Jan. – feb. 2023: Mulighed for yderlig kvalificering

  Marts 2023: Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave i august – september var at gennemføre en idégenerering, som bestod af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år.

   

  I den indledende fase var det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.

  Forslag til anlægsprojekter kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan eksempelvis være investeringsbehov som følge af den demografiske udvikling, ønsket om mere bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens planstrategi. 

   

  Udvalgets opgave i oktober - november er at kvalificere og prioritere de indkomne ideer.

  I denne sag fremlægges anlægskatalog med input fra bestyrelser og forvaltningen samt politiske forslag fra udvalget behandling af sagen i august 2022 jf. bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget foretager en foreløbig prioritering af idéer til et kommende anlægskatalog med 10 års sigte.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9814, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 29. maj 2018 den nuværende model for basisundervisning for dansk som andetsprog. Beslutningen betød, at der blev ”etableret modtageklasser for elever på 0.-9. årgang på en eller to endnu ikke udvalgte skoler, således at eleverne indskrives på en af disse skoler i stedet for på distriktsskolen.”

  Modtageklasserne blev etableret på Høje Kolstrup Skole og Ungdomsskolen.

   

  Med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine blev behovet for modtageklasser øget, og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte derfor den 4. april 2022, at der kan oprettes modtageklasser på distriktsskolerne efter behov.

  Der er på nuværende tidspunkt modtageklasser på Høje Kolstrup Skole, Tinglev Skole og Ungdomsskolen.

   

  Med den gældende model for basisundervisning for dansk som andetsprog, placeres alle elever uden danskkundskaber i en modtageklasse.

  Det har været et ønske fra skolerne, at nogle af disse børn kan optages i en distriktsskole, og dermed have eleven så tæt på bopæl og almenområdet som muligt.

   

  Det foreslås, at der fremover i nogle tilfælde gøres brug af §3 i ”Bekendtgørelse om folkeskolen undervisning i dansk som andet sprog” - elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives undervisningen i dansk som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, enten som en dimension i den almindelige undervisning, eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

   

  Processen vil være følgende:

  • Når en elev uden danskkundskaber flytter til kommunen, vurderer distriktsskolen om de kan løfte opgaven med at tilbyde eleven at deltage i den almindelige undervisning i klassen. Skolen skal samtidig vurdere i hvilket omfang supplerende danskundervisning skal tilbydes
  • Vurderer skolen at eleven kan tilbydes den lovpligtige undervisning i distriktsskolen, kontakter skolen forvaltningen, der foretager en vurdering af om eleven bedst placeres i distriktsskolen eller en modtageklasse.
  • Er der enighed mellem skolen og forvaltningen om, at eleven kan optages i distriktsskolen sker dette, ellers optages eleven i en modtageklasse.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053 af 29/06/2016).

  Økonomi og afledt drift

  Tilflyttede elever indgår i opgørelsen af elever pr. 5. september, som indgår i budgettet i det kommende år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det fremover ved skoleplacering af elever uden danskkundskaber er en konkret vurdering, hvorvidt eleven placeres i distriktsskolen, eller tilbydes undervisning i en modtageklasse.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16140, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 8. august 2022 orienteret om lovændringerne som følge af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2022.

   

  Obligatoriske test

  Fra og med skoleåret 2026/2027 erstattes de nuværende nationale test af Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

  Fra skoleåret 2022/2023 skal Folkeskolens Nationale Overgangstest i dansk læsning og matematik benyttes.

   

   

  Nuværende obligatoriske test

   

  Folkeskolens Nationale Overgangstest

  (2022/23 – 2025/26) og

  Folkeskolens Nationale Færdighedstest

  (fra 2026/27)

  2. klassetrin

  Dansk

  Dansk og matematik

  3. klassetrin

  Matematik

  Dansk

  4. klassetrin

  Dansk

  Dansk og matematik

  5. klassetrin

   

   

  6. klassetrin

  Dansk og matematik

  Dansk og matematik

  7. klassetrin

   

  Matematik

  8. klassetrin

  Dansk og matematik

  Dansk og matematik

   

  Frivillige test

  Som en del af de nye Nationale Færdighedstest vil der blive udviklet nye, frivillige test i engelsk, natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, dansk som andetsprog, historie, tysk og fransk.

  I de tidligere nationale test var der frivillige, adaptive test i dansk læsning, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog. I overgangsperioden vil skolerne fortsat kunne afvikle disse frivillige, adaptive test med undtagelse af de frivillige test i dansk læsning og matematik, som ikke længere er tilgængelige.

   

  Den 15. september 2020 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en justeret strategi for folkeskolerne ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune – sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv”, med seks strategiske mål for området.

   

  Mål nr. 1 er:

  Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.

   

  For at kunne måle progressionen i dansk og matematik er de obligatoriske test i dansk læsning og matematik blevet suppleret med de frivillige test i dansk læsning og matematik i Aabenraa Kommune.

  Da det ikke fremover er muligt at afvikle frivillige test i dansk læsning og matematik, bortfalder kravet til skolerne i Aabenraa Kommune om at benytte de nationale frivillige test i disse fag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det fremover er op til den enkelte skole at beslutte, om de vil gøre brug af frivillige nationale test.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Godkendt – med bemærkning om, at det gælder alle frivillige nationale test herunder også de frivillige nationale færdighedstest.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28784, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den selvejende integrerede daginstitution Bakkehuset har indgået en driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune, som blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. juni 2021 (pkt. 84).

   

  Bestyrelsen for Bakkehuset har henvendt sig Aabenraa Kommune med meddelelse om at den selvejende integrerede institution Bakkehuset, Gråstenvej 3, Felsted har valgt at opsige samarbejds- og administrationsaftalen med Foreningen De Danske Børneinstitutioner, FDDB, med udgangen af indeværende regnskabsår.

  De anmoder derfor om, jvf. driftsoverenskomsten § 13 stk. 2 at ændre i driftsoverenskomsten med udgangspunkt i, at indgå en administrationsaftale med Aabenraa kommune med virkning fra den 01.01.2023

   

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

   

  Byrådet godkendte den 24. marts 2021 (pkt. 49) skabeloner for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og Aabenraa Kommune. En skabelon til institutioner, hvor regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, og en, hvor institutionen har egen regnskabsføring.

   

  Daginstitutionen Bakkehuset har på nuværende tidspunkt en driftsoverenskomst udarbejdet efter skabelonen for institutioner med egen regnskabsføring.

   

  Med baggrund i institutionens ønske om, at indgå aftale med Aabenraa Kommune om, at regnskabsføringen fremover varetages af Aabenraa Kommune er der udarbejdet en driftsoverenskomst ud fra denne skabelon, som er underskrevet af institutionen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den nye driftsoverenskomst for Bakkehuset godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/343, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Forslaget til mødekalender for Børne- og Uddannelsesudvalget er udarbejdet efter de samme principper som i 2022, således at møderne afholdes mandage kl. 15.30 på følgende datoer:

   

  • Den 9. januar 2023
  • Den 30. januar 2023
  • Den 6. marts 2023
  • Den 27. marts 2023
  • Den 1. maj 2023
  • Den 12. juni 2023
  • Den 7. august 2023
  • Den 11. september 2023
  • Den 2. oktober 2023
  • Den 6. november 2023
  • Den 4. december 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at mødekalenderen for 2023 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35591, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Projekt ”Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg” afsluttes ved årsskiftet 2022/2023. Projektet er i perioden fra efteråret 2019 og frem til udgangen af 2022 blevet støttet af A.P. Møllerfonden med et beløb på op til 4.010.000 kr. UC SYD har været faglig leverandør og projektleder på projektet. Aabenraa Kommune har stået som hovedansøger på projektet.

   

  Ifølge Folkeskoleloven starter tyskundervisningen først fra og med 5. klassetrin. Siden skoleårets start i 2015 er der i Aabenraa Kommune blevet undervist i tidlig tysk med en lektion ugentligt på henholdsvis 3. og 4. klassetrin.

   

  Indsatser

  Projekt ”Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg” har indebåret følgende indsatser:

   

  1. Kompetenceudvikling af lærere og vejledere i skolernes indskoling, mellemtrin og udskoling i Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommuner
  2. Udvikling af målrettede læremidler
  3. Udvikling af målrettet evalueringsmateriale
  4. Årlig temadag for tysklærere i de tre kommuner med henblik på videndeling
  5. Forankring og fortsat kapacitetsopbygning via intern tyskfaglig tovholderfunktion i hver af de tre kommuner
  6. Tilbud om uddannelse af tyskfaglige vejledere på diplomniveau i år 3 i projektet.

   

  Forud for projektet ligger projekt ”Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune”. Projektet blev afviklet i perioden 2015-2018, og det blev også støttet af A.P. Møllerfonden. Dengang med et beløb på op til 1.325.000 kr. Aabenraa Kommune var også hovedansøger på dette projekt. Projektet indebar uddannelse af tyskfaglige vejledere i Aabenraa Kommune og kompetenceudvikling af lærere i Tønder Kommune. Samtidig blev der i samarbejde mellem Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og UVM udviklet kompetence, viden og færdighedsmål for tysk på 1. – 4. klassetrin. Det vil sige en ramme for, hvilke kompetencer eleverne skulle opnå på de forskellige klassetrin.

   

  Målet med begge projekter har været, at styrke tyskfaget på alle trin i folkeskolen.

   

  UC SYD samler kompetence, viden og færdighedsmålene for tysk i 1. – 4. klassetrin samt de nye undervisnings og evalueringsmaterialer på deres hjemmeside, så materialet bliver frit tilgængeligt for andre evt. interesserede kommuner. Eksempelvis har Vestbjerg Skole i Aalborg fra skolåret 2019/2020 efter besøg hos Aabenraa Kommune indført en ugentlig lektion i tidlig tysk på 3. og 4. klassetrin.

   

  Den 13. oktober 2022 afholdes en afsluttende temadag for tysklærere i Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune. De politiske udvalg er også inviteret til at deltage i temadagen om formiddagen. Temadagen afvikles på Campus Aabenraa i Aabenraa.

   

  Tidlig tysk er et strategisk mål i Aabenraa Kommune frem til og med 2025

  Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2014 besluttede byrådet i Aabenraa Kommune at indføre tysk fra 3. klasse ved skoleårets start i 2015. Siden da har tidlig tysk været et strategisk mål for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Først i strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune

  skal blive så dygtige, de kan” (2015-2020) og efterfølgende i strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv” (2021-2025). Frem til og med 2025 lyder det strategiske mål omkring tidlig tysk:

   

  Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.

   

  Ved udgangen af strategiperioden vil der blive lavet en evaluering på målet omkring tysk. Evalueringen vil, som det fremgår af det strategiske mål herover, fokusere på, om elever på 9. klassetrin opnår et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end elever på 9. klassetrin gjorde i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  At orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17974, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. august 2022 (sag 99) processen for arbejdet med anbefalingerne i den analyse et eksternt konsulentfirma, BDO, havde udarbejdet om Dagplejen.

  Processen omfatter følgende:

  • Organisering af dagplejen og dagplejekonsulenter
  • Økonomi og budgettildeling
  • Kapacitetsudnyttelse og gæstedagplejen (behandlet på udvalgets møde den 12. september 2022 (sag nr. 115))

   

  I forhold til ”Organisering af dagplejen og dagplejekonsulenter” har BDO i analysen anbefalet, at der arbejdes på at optimere arbejdsgange, og at der generelt ses på ressourcerne til bl.a. administration og ledelse.

  Forvaltningen har i samarbejde med lederen af Dagplejen undersøgt muligheder for at optimere Dagplejen

  • Ledelsen har tidligere varetaget arbejdsopgaver omkring private pasningsordninger – disse opgaver varetages nu af dagplejekonsulenterne.
  • Arbejdsgangen omkring gæsteplacering er lagt fra dagplejekonsulenter til administrativt personale
  • De administrative opgaver i forbindelse med tilsyn i dagtilbud er flyttet fra dagplejekonsulenter til administrativt personale
  • Diverse opgaver der tidligere er købt hos eksterne udbydere varetages fremover af det administrative personale
  • Der arbejdes på en optimering/effektivisering med pladsanvisningen – herunder nyt styreredskab fra KMD (ProKap)

   

  Optimeringen af arbejdsgange og ændring i fordelingen af opgavevaretagelsen forventes at kunne frigive ca. 0,6 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/353, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-10-2022

  Protokollen er godkendt.