Beslutningsprotokol

mandag den 9. januar 2023 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Carina Underbjerg Hansen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  -         Børne- og Unge Topmøde

  -         Status på Ukraine flygtninge.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet. Der er siden sidste udvalgsmøde ikke ændret i teksten vedrørende Børnehuset Mølleløkke, Fjordskolen, indvendig renovering og Fjordskolen, tagrenovering.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Byggearbejdet fortsætter i henhold til tidsplanen for projektet, stadigvæk så indflytning vil ske omkring påske 2023.

   

  Fjordskolen, indvendig renovering

  Renoveringsarbejderne fortsætter i henhold til tidsplanen for udførelsen af håndværksarbejdet, således at eleverne kan komme tilbage til deres afdeling i begyndelsen af februar 2023.

   

  Fjordskolen, tagrenovering

  Licitationen på rådgivningsydelserne vil blive afholdt i februar 2023.

   

  Kongehøjens Børnehus

  Udarbejdelsen af det detaljerede byggeprogram er i gang, og det forventes, at det vil blive forelagt Byggeudvalget til godkendelse i løbet af marts 2023. Der er nu valgt en bygherrerådgiver, der i første omgang skal bistå med udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale til totalentrepriseudbuddet. Byggeprogrammet vil være en del af dette udbudsmateriale, som vil blive sendt ud til de bydende primo april 2023.

   

  Klippigården

  Udbuddet på totalrådgivningsydelserne vil forløbe fra 27. januar til 24. februar 2023, hvor der afholdes licitation. Den 10. marts 2023 forventes det, at der foreligger en kontrakt med den valgte rådgiver, som derefter vil udarbejde et forslag til om- og tilbygningen.

  Ifølge den overordnede projekttidsplan, som Byggeudvalget har godkendt, så vil der være byggestart primo september 2023 og aflevering af det færdige byggeri til ibrugtagning primo august 2024.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. november 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30. november 2022 for udvalgets område ligger på 92,1%. På samme tid sidste år lå forbruget på 91,3%.

   

  Børne- og familieområdet ligger fortsat højere med et forbrug på serviceudgifterne på 96,3%, hvor det efter november 2021 lå med et forbrug på i alt 91,2%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til november 2022 udgør det samlede sygefravær 6,3% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,0% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,2%.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32358, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev senest orienteret om status for arbejdet med styrkelse af almenområdet den 5. december 2022 (sag nr. 155). Arbejdet tager afsæt i den eksterne analyse af specialundervisningsområdet, som blev udarbejdet af BDO og forelagt for udvalget den 12. maj 2020.

   

  Den eksterne analyses anbefalinger omfatter ti temaer, hvoraf lederen af PPR på udvalgsmødet den 5. december 2022 orienterede om arbejdet med temaerne 8-10.

   

  På dette udvalgsmøde orienteres der om de øvrige temaer. Skolelederne Michael Petersen, Stubbæk Skole og Jens Boddum, Fjordskolen deltager i punktet.

   

  Ti temaer

  Arbejdet har samlet set omfattet samtlige anbefalinger fra BDO, som af praktiske hensyn blev grupperet under 10 temaer:

   

  Tema 1: Prøveordninger og startstøtte

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2020 at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021.

   

  Tema 2: Takster

  Anbefalingerne fra arbejdsgruppen indgik i arbejdet med den justerede fordelingsmodel for folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 13. april 2021.

   

  Tema 3: Gentænkning af tilbudsviften

  Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til en justeret tilbudsvifte, som organisatorisk understøtter, at flere børn får et tilbud tættere på almenområdet. Forslaget til justeret tilbudsvifte forelægges for udvalget i en separat sag.

   

  Tema 4: Visitation

  Fra september 2020 er der ændret i visitationsudvalgets sammensætning og nedsat et fordelingsudvalg jf. BDO’s anbefalinger. Desuden styrkes brugen af visitations- og indsatsskema.

   

  Tema 5: Tydelig retning

  Der iværksættes en række tiltag til understøttelse af en kontinuerlig kultur- og dialogindsats og opfølgning på arbejdet med styrkelse af almenområdet – både på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

   

  Tema 6: Øget fokus på udslusning fra specialtilbud

  Der afholdes temadag for ledere og medarbejdere fra specialcentrene, og der udarbejdes en model for brobygning fra specialtilbud til efterskoler og 10. klasse-tilbud i Ung Aabenraa. Desuden udarbejdes der en beskrivelse af kriterier for kvalitet i mellemformer (mellem almenskole og specialtilbud) i Aabenraa Kommune.

   

  Tema 7: Færre børn segregeres ved skolestarten

  Samarbejdet mellem dagtilbud og skoleområdet styrkes, bl.a. gennem et årligt fællesmøde.

   

  Tema 8: Overblik over støttefunktioner

  Støttefunktionerne blev samlet i PPR fra den 1. august 2020. Der er udviklet en model for inddragelse af specialviden fra Fjordskolen i styrkelsen af almenområdet.

   

  Tema 9: Pædagogisk fokus i PPR

  Udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på skolen, frem for om eleven kan være på skolen. Der skal som hovedregel have været et konsultativt forløb, inden der laves en indstilling til PPR.

   

  Tema 10: Ensartede PPV’er

  Der er udarbejdet en ny skabelon for PPV’er (Psykologisk Pædagogisk Vurdering) med henblik på, at de bliver mindre omfattende og mere ensartede, konkrete og handlingsanvisende.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. december 2022 godkendt at indhente bemærkninger til udviklingsplanen ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” ved bl.a. Børne- og Uddannelsesudvalget.

   

  Ifølge tidsplanen skal Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. marts behandle sagen, og for at kvalificere denne, foreslås det at udviklingsplanen sendes i høring ved bestyrelserne i de berørte institutioner.

   

  Formålet med planen er at få lavet en langsigtet økonomisk realistisk plan for udvikling af Tinglev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme.

   

  Plan, Teknik og Miljø har i samarbejde med konsulenter gennemført en analyse af følgende kommunale bygninger: Børnehaven Sønderskov, Børnehaven Nørreager, Grønningen – ældre del, Grønningen Bella Vista, 1905/1955-bygningen samt Tinglev skole på overordnet niveau. Bygningerne er vurderet i forhold til tilstand, beliggenhed, bevaringsværdi og anvendelse. I analysen vurderes også egnethed i forhold til anden mulig anvendelse.

   

  Efterfølgende har Plan, Teknik og Miljø udarbejdet rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”, som er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. Der beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger.

   

  Perspektiverne omfatter, udover ovennævnte bygninger, Borgerhuset og Biblioteket, Tinglev Fritidscenter, Friluftsscenen i Byskoven, et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev, Centerpladsens omgivelser, Byens forbindelse, det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka, hjemmeplejens faciliteter samt ungdomsklubben.

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1: Ejendomsfokus

  Dette scenarie handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden, at 1905/1955-bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

   

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden.

   

  Scenarie 2: Funktionelle sammenhænge

  Dette scenarie baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner der har funktionelle synergier og sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev. I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter, og der etableres et borgerhus med bibliotek og så videre i forbindelse med 1905/1955-bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner hjemmepleje, sygeplejeklinik og så videre. Scenariet anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion.

   

  Inden for begge scenarier beskrives varianter.

   

  Dagtilbudsstruktur

  Byrådet godkendte den 23. juni 2021 en justeret dagtilbudsstruktur 2021. I forhold til Tinglev fremgår følgende:

  ” Der skal ske en sammenlægning af Børnehaven Nørreager og Børnehaven Sønderskov til én integreret institution med plads til 120 børn.”

  ”Økonomien vedr. daginstitutionsbyggeri i Tinglev afventer, at forundersøgelsen af muligheder for at etablere en ny 0-5 års institution i Tinglev og undersøgelse af den generelle bygningsanvendelse i Tinglev foreligger.”

  Høring/udtalelse

  Udviklingsplanen ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” sendes i høring i bestyrelserne for:

  -         Børnehaven Nørreager

  -         Børnehaven Sønderskov

  -         Tinglev Skole

  i perioden 10. januar – 23. februar 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udviklingsplanen ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” sendes i høring i bestyrelserne for ovennævnte institutioner i perioden 10. januar – 23. februar 2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36846, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I maj 2021 lancerede regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen initiativet Sammen om skolen. Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, kommuner og politikere sammen drøfter de udfordringer, folkeskolen står over for, samt mulige løsninger der kan bidrage til udvikling af folkeskolen.

   

  Parterne i Sammen om skolen blev blandt andet inddraget i arbejdet omkring den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om den 8. august 2022.

   

  I regeringsgrundlaget for den nytiltrådte SVM-regering fremgår det, at regeringen mener, at folkeskolens udfordringer og mulige løsninger skal udvikles i samarbejde med parterne bag Sammen om skolen.

   

  Sammen om skolen lokalt

  KL afviklede i november 2022 to seminarer i henholdsvis Aarhus og København om Sammen om skolen lokalt. Fra Aabenraa Kommune deltog skolechefen og formanden for Aabenraa Lærerkreds i seminaret i Aarhus.

   

  Nogle kommuner har påbegyndt udviklingen af rammer for lokale udgaver af Sammen om Skolen.

   

  I Sønderborg Kommune godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. november 2022 en samarbejdsaftale om ’Sammen om skolen i Sønderborg’ med de lokale parter fra Sammen om Skolen.

   

  I Billund Kommune deltog de lokale parter fra Sammen om Skolen i KL-seminaret i november og var efterfølgende enige om at arbejde videre med at etablere et lokal dialogforum. Billund Kommunes Børne- og Familieudvalg udtrykte den 29. november 2022 opbakning til etablering af et lokalt forum, som udvalget valgte to repræsentanter til.

   

  I Aabenraa Kommune har Børne- og Uddannelsesudvalget historisk afholdt et årligt møde med de faglige organisationer på området (BUPL, DLF og Skolelederforeningen). Derudover afholder Børne- og Uddannelsesudvalget to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne, hvor forældre- og medarbejderrepræsentanter samt skoleledere deltager.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget drøfter Sammen om skolen i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3194, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Fælles dialogforum for folkeskolerne er et forum, der skal drøfte spørgsmål vedrørende hele skolevæsnets vilkår og udvikling og skal sikre skolernes dialog med Børne- og Uddannelsesudvalgets repræsentanter.

   

  Forummet består af ét forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. Folkeskolelovens § 41, pkt. 4 og § 46.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, at der skal afholdes to møder årligt i Fælles dialogforum for folkeskoler.

   

  Det foreslås, at disse møder i 2023 vil blive afholdt torsdag den 16. marts og torsdag den 5. oktober kl. 19-21.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovenstående datoer for afholdelse af Fælles dialogforum med folkeskolerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28538, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst ét anmeldt dialogbesøg pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogbesøg på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

   

  Dialogbesøget skal synliggøre de enkelte institutioner og give et indblik i de enkelte institutioners forhold og eventuelle problematikker.

   

  Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

   

  Udvalgets dialogbesøg skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 2 dage til dialogmøderne i 2023.

   

  Følgende dage foreslås til dialogmøder i 2023:

   

  • Torsdag den 27. april 2023
  • Torsdag den 2. november 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovenstående datoer for dialogbesøg i 2023 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39982, Sagsinitialer: CTAD

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelser af 0-2 års pladser i dagtilbud.

   

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, hvoraf det fremgår, at der i 2022 er oprettet 19 nye 0-2 års pladser i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39982, Sagsinitialer: CTAD

  Sagsfremstilling

  Udvalget får en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

   

  Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

   

  I Aabenraa Kommune er det besluttet, at forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation i særlige tilfælde, så barnet kan starte tidligere.

   

  Forvaltningen har i 2022 ikke haft nogen ansøgninger om dispensation.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 23

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2023

  Protokollen er underskrevet.