Beslutningsprotokol

mandag den 30. januar 2023 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Carina Underbjerg Hansen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  -         Børne- og Unge Topmøde 2023

  -         Ny formand for Handicaprådet

  -         Møde i sundhedsklynge Sønderjylland

  -         Status på Ukraine flygtninge

  -         Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet

  -         Indskrivning på skolerne

  -         Status Universitetsskolen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Byggearbejdet fortsætter i henhold til tidsplanen for projektet, stadigvæk så indflytning vil ske omkring påske 2023. Indvielsen er nu planlagt til at skulle finde sted torsdag den 8. juni 2023.

   

  Fjordskolen, indvendig renovering

  Renoveringsarbejderne fortsætter i henhold til tidsplanen for udførelsen af håndværksarbejdet, således at eleverne kan komme tilbage til deres afdeling i begyndelsen af februar 2023.

   

  Fjordskolen, tagrenovering

  Licitationen på rådgivningsydelserne vil blive afholdt i februar 2023.

   

  Kongehøjens Børnehus

  Arbejdet med byggeprogrammet og det øvrige materiale til totalentrepriseudbuddet vil være afsluttet i slutningen af april 2023, hvor det blive forelagt Byggeudvalget til godkendelse inden det sendes i udbud i den første uge i maj 2023. Byggestarten bliver til efteråret 2024, og byggeriet vil blive afleveret til Aabenraa Kommune i løbet af vinteren 2025/2026. Efter afleveringen vil nedrivningen af den del, som daginstitutionen har anvendt under byggeriet af det nye, blive nedrevet og terrænet reetableret/anlagt i løbet af efteråret 2026.

   

  Klippigården

  Den 10. marts 2023 forventes det, at der foreligger en kontrakt med den valgte totalrådgiver, som derefter vil udarbejde et forslag til om- og tilbygningen. Ifølge den overordnede projekttidsplan, som Byggeudvalget har godkendt, så vil der være byggestart primo september 2023 og aflevering af det færdige byggeri til ibrugtagning primo august 2024.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2827, Sagsinitialer: FSE

  Sagsfremstilling

  Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har den 9. januar 2023 offentliggjort en ny analyse om unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Analysen har fokus på gruppen af unge mellem 15 og 24 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

   

  Som del af analysen er der udarbejdet en benchmarkingindikator, som angiver en forventet andel af unge uden uddannelse eller beskæftigelse for de enkelte kommuner på baggrund af kommunernes rammevilkår såsom de unges køn og alder og forældrenes uddannelsesniveau. En værdi under 0 indikerer, at kommunen klarer sig bedre end forventet, mens en værdi over 0 omvendt indikerer, at kommunen klarer sig dårligere end forventet.

   

  Analysen viser, at Aabenraa kommunes benchmarkingindikator i 2018 har været på -1,6, i 2019 på -1,8, i 2020 på -1,1 og i 2021 på -1,3. Aabenraa Kommune havde i 2021 den fjerde bedste benchmarkingindikator af landets 98 kommuner. I gennemsnit har de ti kommuner, som har klaret sig bedst haft en benchmarkingindikator på -1,1, mens de ti kommuner som har klaret sig dårligst har haft en benchmarkingindikator på 2,2. 

   

  I tabellen nedenfor ses et uddrag fra analysen, hvor Aabenraa Kommune sammenlignes med de andre sønderjyske kommuner. 

   

   

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Aabenraa

  2018

  -0,6

   0,4

   0,2

  -1,6

  2019

  -1,5

  -0,2

  -0,4

  -1,8

  2020

  -0,9

  -0,5

  -1,3

  -1,1

  2021

  -0,5

  -0,1

  -1,5

  -1,3

   

  Som det fremgår af tabellen, er det kun Tønder Kommune, der i 2021 klarer sig bedre end Aabenraa Kommune, der dog i hele perioden 2018-2021 har klaret sig bedre end forventet.

   

  De positive resultater for Aabenraa Kommune vurderes blandt andet at kunne tilskrives det tværfaglige samarbejde i den kommunale Ungeindsats, tværfaglige mentorordninger og et tæt samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser i kommunen.

   

  Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager under punktet for at orientere om resultaterne af analysen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2753, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges forslag til justering af ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune”.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på udvalgsmødet den 7. marts 2022 (pkt. 32) godkendt ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa kommune”.

   

  Med afsæt i erfaringerne ved de afholdte pædagogiske tilsyn i 2022 foreslår forvaltningen en ændring af ’Opfølgning på tilsyn’ i forhold til den oprindeligt beskrevne form.

   

  I de gældende rammer for tilsyn står flg. under ’Opfølgning’:

   

  ”Den tilsynsførende inviterer dagtilbudslederen til et opfølgningsmøde ca. tre måneder efter det anmeldte tilsyn. Formålet er at følge op på vurdering, eventuelle anvisninger og iværksatte tiltag samt understøtte dagtilbuddets arbejde med at videreudvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø”.

   

  Dette foreslås ændret til:

   

  I det omfang det vurderes relevant aftales opfølgning med dagtilbudslederen/dagplejelederen.

   

  Jf. Dagtilbudsloven ”skal kommunen efter et tilsynsbesøg indgå i dialog med dagtilbudslederen om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, herunder eventuelle opfølgende tiltag”. Denne dialog finder for nuværende sted ved det anmeldte tilsyn og den efterfølgende tilbagemelding til dagtilbudslederen.

   

  Der er ligeledes foretaget sproglige justeringer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune”.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at justerede ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40251, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Til støtte for arbejdet på myndighedsområdet i Børn og Familie er der formuleret en række kvalitetsstandarder – herunder et anbringelsesgrundlag. Grundlaget for kvalitetsstandarder og anbringelsesgrundlag er altid lovgivningen på området.

   

  Anbringelsesgrundlaget blev senest opdateret i december 2019. Forvaltningen har gennemgået anbringelsesgrundlaget og vurderet, at der er behov for en opdatering heraf. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en opdateret udgave af anbringelsesgrundlaget.

   

  De foreslåede ændringer af anbringelsesgrundlaget fremgår nedenfor. Der er ud over de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplægget.

   

  Indledning

  Det har hidtil fremgået, at anbringelsesgrundlaget tager udgangspunkt i lovgivningen, Sund Opvækst (Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik), Fællesskabets Børn (handleguide til arbejdet med børn og unge i Aabenraa Kommune) samt Aabenraa-modellen. Det foreslås tilføjet, at anbringelsesgrundlaget også tager udgangspunkt i kommunens udviklingsstrategi Det Gode Liv samt Sund Indsats, der er Børn og Families forandringsstrategi, som har erstattet Aabenraa-modellen.

   

  Grundholdninger

  Det foreslås tilføjet til grundholdningerne, der udgør udgangspunktet for anbringelsesgrundlaget, at børn og unge har ret til inddragelse i egen sag.

   

  Vurdering af barnets/den unges behov for anbringelse

  Det foreslås præciseret, at den børnefaglige undersøgelse udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge og forældrene. Ifølge servicelovens § 50 gennemføres den børnefaglige undersøgelse så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

   

  Overordnede kriterier for anbringelse

  Det foreslås præciseret, at de overordnede kriterier for anbringelse gælder, når der er åbenbar risiko for barnets eller den unges sundhed, udvikling eller trivsel, jf. servicelovens § 58.

   

  Det foreslås præciseret, at der i alle sager om anbringelse af spæd- og småbørn skal tages stilling til adoption, jf. servicelovens § 68 d.

   

  Anbringelsesgrundlag for 0-3-årige

  Der er i afsnittet oplistet en række tilfælde, der kan nødvendiggøre en anbringelse. Her foreslås ’Forældreomsorgen er stærkt begrænset’ fjernet, da den vurderes indeholdt i ’Forældrene er stærkt udsatte i form af personlige, fysiske, psykiske og sociale faktorer, misbrug eller andet med meget begrænset udviklingskompetence’. Dette foreslås også ændret i afsnittene Anbringelsesgrundlag for 4-14-årige og Anbringelsesgrundlag for 15-17-årige.

   

  Anbringelsesgrundlag for 4-14-årige

  Aldersgruppen for afsnittet foreslås ændret, så afsnittet udgør anbringelsesgrundlag for de 4-12-årige. Baggrunden er, at målgrupperne for Børn og Families børne- og ungeteams på myndighedsområdet er ændret, så målgruppen for børneteamet er 4-12-årige, og målgruppen for ungeteamet er 13-17-årige. På den måde vil anbringelsesgrundlaget med denne ændring følge organiseringen i Børn og Familie.

   

  Det foreslås tilføjet som tilfælde, der kan nødvendiggøre en anbringelse, at ’Anbringelse er nødvendig for at beskytte den unge mod alvorlig selvskadende adfærd’, som også fremgår under anbringelsesgrundlaget for de 15-17-årige.

   

  Anbringelsesgrundlag for 15-17-årige

  Aldersgruppen for afsnittet foreslås ændret, så afsnittet udgør anbringelsesgrundlag for de 13-17-årige. Baggrunden er som ovenfor, at målgrupperne for Børn og Families børne- og ungeteams på myndighedsområdet er ændret, så målgruppen for børneteamet er 4-12-årige, og målgruppen for ungeteamet er 13-17-årige. På den måde vil anbringelsesgrundlaget med denne ændring følge organiseringen i Børn og Familie.

   

  Opfølgning på anbringelsen

  De to indledende passager i afsnittet foreslås fjernet, da de beskriver konkrete sagsbehandlingstrin, som er beskrevet i interne procedurer i Børn og Familie.

   

  Samarbejde med forældrene

  Det foreslås præciseret, at forældrene under en anbringelse har ret til en støtteperson, jf. servicelovens § 54.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det opdaterede anbringelsesgrundlag godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt med de faldne bemærkninger om sproglige ændringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40251, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en opdatering af dokumentet Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov for støtte.

   

  Dokumentet blev senest opdateret i januar 2020. Forvaltningen har gennemgået dokumentet og vurderet, at der er behov for en opdatering heraf. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en opdateret udgave.

   

  De foreslåede ændringer af dokumentet fremgår nedenfor. Der er ud over de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplægget.

   

  Kriterier for bevilling af aflastning

  Det foreslås præciseret, at det i en børnefaglig undersøgelse skal konkluderes, at udfordringerne kan afhjælpes ved hjemmebaserede indsatser. Det foreslås endvidere præciseret, at de hjemmebaserede indsatser også skal have fokus på, at aflastning som udgangspunkt er supplement til anden indsats i hjemmet, således at forældrene får redskaber til selv at tackle vanskelighederne.

   

  Henvisninger til Aabenraa-modellen foreslås fjernet, da Aabenraa-modellen er erstattet af Børn og Families forandringsstrategi Sund Indsats.

   

  Rammerne for aflastningsforløb

  Passager vedrørende børne- og ungeydelse samt mulige placeringer af aflastninger foreslås fjernet, da det ikke vurderes relevant i beskrivelsen af serviceniveauet for aflastningen.

   

  Opfølgning

  Afsnittet foreslås tilrettet, så det fremgår, at der i forbindelse med den kommunale handleplan med formål og mål for aflastningen tages stilling til, hvornår og hvordan den ønskede effekt med aflastningen forventes opnået. Det skal minimum hver sjette måned vurderes, om handleplanen skal revideres, jf. servicelovens § 70.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det opdaterede Serviceniveau for aflastning til hjemmeboende børn og unge med særlige behov for støtte godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt med de faldne bemærkninger om sproglige ændringer.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40251, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en opdatering af dokumentet Serviceniveau for aflastning til børn og unge med handicap.

   

  Dokumentet blev senest opdateret i januar 2020. Forvaltningen har gennemgået dokumentet og vurderet, at der er behov for en opdatering heraf. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en opdateret udgave.

   

  De foreslåede ændringer af dokumentet fremgår nedenfor. Der er ud over de foreslåede ændringer indarbejdet redaktionelle og faktuelle ajourføringer i oplægget.

   

  Opfølgning

  Det har hidtil fremgået, at der i henhold til Aabenraa-modellen følges op på en iværksat aflastning minimum hver tredje måned. Dette foreslås fjernet, da der er tale om børn med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau, hvorfor opfølgning sker ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns/unges udviklingspotentiale. Det vil fortsat fremgå, at der ved denne type aflastning/afløsning, jf. servicelovens §§ 44 og 84, er en forpligtelse til at følge op på den iværksatte aflastningsforanstaltning minimum én gang årligt.

   

  Bemærkning omkring servicelovens § 41 foreslås fjernet, da der er tale om et vejledningsafsnit, som fremover fremgår af interne procedurer i Børn og Familie.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det opdaterede Serviceniveau for aflastning/afløsning til børn og unge med handicap godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/2602, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et forslag til Serviceniveau for egenbetaling ved børns og unges anbringelse uden for hjemmet.

   

  Det følger af bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019, at forældre til børn og unge under 18 år, der anbringes uden for hjemmet, har pligt til at bidrage til udgifterne til børnenes/de unges ophold på anbringelsesstedet. Aabenraa Kommune har pligt til at opkræve forældres egenbetaling hertil.

   

  Afgørelse om egenbetaling skal træffes samtidig med afgørelsen om anbringelse, uanset om det er en frivillig eller tvangsmæssig afgørelse. Egenbetalingen for anbringelser beregnes ud fra forældrenes skattepligtige indtægt efter en særlig lovgivningsbestemt beregningsmodel.

  Ved en husstandsindkomst under 151.000 kr., er der ingen egenbetaling. Den maksimale egenbetaling udgør for nuværende 5.000 kroner om måneden.

   

  Forældre kan fritages helt eller delvist for egenbetalingen, selv om de efter en økonomisk vurdering har mulighed for at betale til anbringelsen. Mulighederne for fritagelse eller nedsættelse af egenbetaling er beskrevet i bekendtgørelsen.

   

  Folketinget forkastede den 3. juni 2021 et borgerforslag om at ophæve kravet om egenbetaling ved anbringelse af børn og unge.

   

  Forslag til Serviceniveau for egenbetaling ved børns og unges anbringelse uden for hjemmet

  Med udgangspunkt i bekendtgørelsen samt Ankestyrelsens principafgørelser på området har forvaltningen udarbejdet et forslag til Aabenraa Kommunes Serviceniveau for egenbetaling ved børns og unges anbringelse uden for hjemmet. Forslaget til Serviceniveau for egenbetaling ved børns og unges anbringelse uden for hjemmet er vedlagt som bilag sammen med bekendtgørelsen.

   

  Af dokumentet fremgår det, at der skal træffes afgørelse om egenbetaling i alle anbringelsessager. Den helt klare hovedregel er, at den efter bekendtgørelsen beregnede egenbetaling opkræves. Der foretages dog en individuel og konkret vurdering af, om en eller flere af fritagelsesgrundene kan anses for opfyldte, og der på den baggrund skal træffes afgørelse om hel eller delvis fritagelse for egenbetalingen. Fritagelsesgrundene beskrevet i bekendtgørelsen anses for udtømmende og skal ikke fortolkes udvidende. Det er i dokumentet beskrevet, hvordan de enkelte fritagelsesgrunde vurderes at kunne danne grundlag for en afgørelse om hel eller delvis fritagelse.

   

  De mulige fritagelsesgrunde er:

  • Særlige forhold såsom sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen eller andre ændringer, der i en begrænset tid vil afskære den pågældende i at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens ophold.
  • Anbringelsesopholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte.
  • Fritagelse af er i særlig grad af betydning for at fremme forældrenes medvirken.
  • Den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til familiens underhold eller ville have gjort dette, hvis den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet.
  • Der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge.
  • Forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder.

   

  Det er nærmere beskrevet i dokumentet, hvordan Aabenraa Kommune vurderer de enkelte fritagelsesgrunde.

   

  Forældrene har mulighed for at klage over afgørelsen om egenbetaling, herunder beregningsgrundlaget. Når afgørelsen sendes til forældrene medsendes en klagevejledning.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

   

  Ankestyrelsens principafgørelser 29-22 og 158-12.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Serviceniveau for egenbetaling ved børns og unges anbringelse uden for hjemmet godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Godkendt – med ønske om en årlig status.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20442, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om dagtilbuddenes arbejde med de politisk besluttede indsatsområder ’Leg’ samt ’Børn i udsatte positioner’, hvor følgende mål er sat:

   

  Leg – indsatsområde for 2021-2022

  • Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper
  • Alle børn udvikler nye legekompetencer
  • Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

   

  Børn i udsatte positioner – indsatsområde for 2022-2023

  • Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i ’Den gode barn-voksen-interaktion’
  • Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og refleksivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn
  • Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.

   

  Tilføjede mål for Børn i udsatte positioner – 2023-2024

  • Det pædagogiske personales viden og kompetencer til at arbejde forebyggende og understøtte børn i udsatte positioner øges
  • Forældre til børn i udsatte positioner involveres i højere grad i deres barns dagtilbud med det formål at styrke barnets og børnegruppens trivsel, det sociale sammenhold samt relationerne mellem børn og forældre.


  Dagtilbuddenes arbejde med indsatsområderne er drøftet til dialogsamtaler mellem dagtilbudsleder, dagtilbudschef og pædagogisk konsulent; der er lagt særlig vægt på delmål.

   

  Dagtilbuds arbejde med indsatsområderne:

   

  Leg

  Dagtilbuddene har afsluttet arbejdet med leg som indsatsområde og har vurderet, at de har opnået 65% af deres opsatte delmål i høj grad/i meget høj grad, 27% er opnået i nogen grad/i mindre grad, mens 8% af delmålene ikke er opnået. Dagtilbuddene har systematisk skabt viden om udbuddet af legetyper - såvel ude som inde - og om børnenes udvikling af legekompetencer, fx ved iagttagelser, videoanalyser, praksisfortællinger og børneinterviews. Flere dagtilbud har sammenkoblet vurderinger af børns trivsel med vurderinger af børns legekompetencer og brug af forskellige legetyper. Der har været afsat tid til faglige drøftelser og arbejdet med leg på stue- og personalemøder, hvor dagtilbuddene har forholdt sig til viden om leg og analyseret og reflekteret over pædagogens egen rolle og dennes betydning for børnenes leg, bl.a. via aktionslæring og Vækstmodel.

   

  Børn i udsatte positioner

  Dagtilbuddenes opsatte delmål for arbejdet med børn i udsatte positioner tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplans beskrivelser af arbejdet med børn i udsatte positioner, men også specifik videns- og kompetencetilegnelse gennem diplomforløbet ”Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner, 0-2 år” ved UC Syd, og andre lokale tiltag, som fx ressource- og relationsorienteret pædagogik, ICDP og tryghedscirklen. Dagtilbuddene arbejder i høj grad med systematisk indsamling af data fra egen praksis ved hjælp af metoder som observationer, praksisfortællinger, videoanalyser, læringsmiljøanalyse, børneinterview, relationsskemaer og småbørnsbeskrivelser. Den indhentede data er genstand for faglige drøftelser på personalemøder i form af refleksioner og evalueringer, og giver viden om egen praksis i forhold til barn-voksen-interaktion, deltagelsesbarrierer/-muligheder samt børnenes trivsel. Dagtilbudslederne har sikret tid på personalemøder til at fastholde fokus på arbejdet med indsatsområdet og sikre organisatorisk læring.

   

  For at øge viden og kompetencer til at arbejde forebyggende og understøtte børn i udsatte positioner, arbejder dagtilbuddene med vidensdeling fra bl.a. diplomforløbet ved UC Syd, viden om børns tilknytningsadfærd, viden om tryghed, viden om tosprogethed og motoriske udfordringer, et stærkere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som har særlig viden og kompetencer samt warm data om barnets udvikling. Flere vil i højere grad benytte sig af specialpædagogkorpsets muligheder for at styrke de pædagogiske læringsmiljøer. I styrkelsen af forældresamarbejdet har dagtilbuddene sat sig mål for mere aktiv inddragelse af forældre til børn i udsatte positioner. Dagtilbuddene anser det for helt afgørende med tidlig forældreinddragelse og tværfaglig involvering. Flere dagtilbud har sammenkoblet vurderinger af børns trivsel med vurderinger af børns legekompetencer og brug af forskellige legetyper.

   

  Egne indsatsområder

  12 dagtilbud har evalueret eget indsatsområde og/eller opsat egne indsatsområder for 2023.

   

  Institutionsaftalerne med tilhørende indsatsområder er tilgængelige på medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1552, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Overordnede opgaver og målsætninger i 2022 var Børn og Kulturs fokuspunkter for året 2022 på udvalgets område, som blev fremlagt for udvalget på mødet den 7. februar 2022.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger er den sammenhængende børne- unge- og familiepolitik, Sund Opvækst.

   

  Oversigten fremlægges efterfølgende i relevante MED-udvalg

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1552, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger Børn og Kultur forventer at arbejde med i 2023 på udvalgets område.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger er den sammenhængende børne- unge- og familiepolitik, Sund Opvækst.

   

  De overordnede opgaver og målsætninger 2023 for Børn og Kultur suppleres i de enkelte afdelinger bl.a. af institutionsaftaler.

   

  Oversigten fremlægges efterfølgende i de relevante MED-udvalg.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2023

  Protokollen er godkendt.