Beslutningsprotokol

mandag den 6. marts 2023 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard Christensen, Carina Underbjerg Hansen, Carina F. Davidsen
Bemærkninger: Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V).

Mødet sluttede kl. 18.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  -         Status på ukrainske flygtninge

  -         Status på Cyperhus.

   

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

   

  Børnehuset Mølleløkke

  Byggearbejdet fortsætter i henhold til tidsplanen for projektet, stadigvæk så indflytning/indretning vil kunne ske omkring og i ugerne efter påske 2023. Indvielsen er planlagt til torsdag den 8. juni 2023.

   

  Fjordskolen, indvendig renovering

  Eleverne kom som planlagt tilbage til Fjordskolen fra Felsted Centralskole efter vinterferien, og de er nu på plads i de renoverede lokaler.

   

  Fjordskolen, tagrenovering

  Der er nu valgt en totalrådgiver/arkitekt til tagrenoveringen. Ifølge tidsplanen, som var en del af betingelserne i totalrådgiverudbuddet, så fortsætter processen nu med udarbejdelse af forslag, projektering og myndighedsbehandling. Udbuddet i hovedentreprise finder i henhold til tidsplanen sted i november-december 2023, og efter valg af hovedentreprenør påbegyndes den etapevise renovering af tagene i februar 2024. Det forventes at være afsluttet til februar 2026.

  Der henvises til sag nr. 31.

   

  Kongehøjens Børnehus

  Arbejdet med byggeprogrammet og det øvrige materiale til totalentrepriseudbuddet fortsætter i henhold til tidsplanen. Den 1. marts 2023 afholdt Børn og Kultur et informationsmøde for den nye daginstitutions naboer.

   

  Klippigården

  Den 10. marts 2023 forventes det, at der foreligger en kontrakt med den valgte totalrådgiver, som derefter vil udarbejde et forslag til om- og tilbygningen. Ifølge den overordnede projekttidsplan, som Byggeudvalget har godkendt, så vil der være byggestart primo september 2023 og aflevering af det færdige byggeri til ibrugtagning primo august 2024.

  Der henvises til sag nr. 32.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

  Anders Koch-Hørlyck (C) deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27766, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. januar 2023 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. januar 2023 for udvalgets område ligger på 8,9%. På samme tid sidste år lå forbruget på 8,1%. Den forhøjede forbrugsprocent på Dagtilbud og Børn & Familie skyldes betalingsforskydninger.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. I januar 2023 udgør det samlede sygefravær 6,4% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,3% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2022 udgjorde sygefraværet 10,4%.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

  Anders Koch-Hørlyck (C) deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4586, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til regnskab 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2022 og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Børne- og Uddannelsesudvalget viser resultatet for 2022 et mindreforbrug på 14,14 mio. kr. Dette svarer til 1,32% af udvalgets nettodriftsbudget på 1.073,84 mio. kr. Det samlede resultat fremgår af bilag 2.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte politikområder under udvalget, hvor mindreforbruget primært kan henføres til opsparing på et begrænset antal aftalestyrede enheder på skoleområdet og daginstitutionsområdet. Samlet er der et mindreforbrug på området vedrørende de aftalestyrede enheder på 6,63 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2021, hvor der var et samlet mindreforbrug på 15,10 mio. kr. Der er derved sket en nedsparring på institutionerne. Dagplejen kom i 2021 på en afviklingsplan, som overholdes. Opgørelse fremgår af bilag 1.
   

  Der er i årets løb omplaceret 5,00 mio. kr. mellem politikområderne. Der er omplaceret 4,00 mio. kr. fra Dagtilbud til Børn & Familie og 1,00 mio. kr. fra Skole og Undervisning til Børn og Familie.

   

  Mindreudgifter vedr. puljer og projekter på i alt 1,99 mio. kr. overføres til 2023 og vedrører bl.a. Projekt En bedre chance i livet under Dagtilbud og Projekt Tidlig Tysk under Skole og Undervisning.

   

  På området for øvrige udgifter er der på serviceudgifterne et samlet mindreforbrug på 4,29 mio. kr. På Dagtilbud udgør mindreforbruget 0,43 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn viser et merforbrug på 0,22 mio. kr. På Skole og Undervisning er der et mindreforbrug på 0,20 mio. kr. På Børn og Familieområdet er der et mindreforbrug på 3,65 mio. kr., hvilket primært skyldes en højere statsrefusion, vedrørende særligt dyre enkeltsager, end forventet.

   

  Udgifter afledt af flygtningesituationen i Ukraine, på Dagtilbud og Skole & Undervisning, var i 2022 på 4,21 mio. kr.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 6,09 mio. kr., som tilføres kassen.

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2022 afsluttes to anlæg med en bevilling under 2 mio. kr. Der er ingen afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr. De samlede overførsler fremgår af bilag 3.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Regnskab 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

   

  Med baggrund i en undersøgelse fra Teknologisk Institut godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet.

  Som led i handleplanen har det eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

   

  Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to projekter, indvendig renovering og tagrenovering

   

  COWI’s anbefaling i forhold til tagrenoveringen er, er at der sker en omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit. Tage på bygning 4 og 5 (Afdeling A) bør prioriteres højest, herefter bygning 1/3.2 (mellembygning og administration) og bygning 13 (fritidshjem), og dernæst de øvrige bygninger. Etapeopdeling tilpasses skolens drift, så arbejderne forstyrrer mindst muligt.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der afsat et rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til renovering af taget på Fjordskolen, heraf 9,0 mio. kr. i 2023.

  Der blev samtidig afsat et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. til genhusning af Fjordskolen elever i ombygningsperioden, heraf 0,9 mio. kr. i 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en anlægsbevillingen til tagrenovering på Fjordskolen på 9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives, og

  at der gives en anlægsbevilling til genhusning af Fjordskolens elever på 0,9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Anbefalet godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33748, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten for 2023 er der afsat 7,4 mio. kr. til nedrivning af pavillon og ombygning og renovering af lokaler i den selvejende aldersintegrerede daginstitution Klippigården i Kliplev.

  Plan, Teknik og Miljø har lavet beregninger på anlægsprojektet, der omhandler ca. 200 m² nybygning samt renovering af ca. 95 m² og beløber sig til ca. 7,4 mio. kr. Nybygningen vil primært rumme Vuggestuen og Børnehaven mens de renoverede arealer vil rumme personalefaciliteterne.

  Den eksisterende pavillon som nedrives er på 142 m2.

  Økonomi og afledt drift

  Ved budgetvedtagelsen af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til nedrivning af pavillon og renovering af daginstitutionen Klippigården.

  Beregninger fra Plan, Teknik og Miljø viste i 2022, at den ønskede renovering ville kræve en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. Byrådet bevilgede ved budgetvedtagelsen 3,4 mio. kr. yderligere til projektet, således at det samlede rådighedsbeløb er på 7,4 mio. kr.

   

  Byrådet godkendte den 27. april 2022 frigivelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Klippigården på 6,9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Anbefalet godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/5700, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag bedes Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til, om folkeskolerne med 8. og 9. klasser i Aabenraa Kommune samt 10. Aabenraa skal have mulighed for at deltage i afprøvning af en ny karakter- og bedømmelsespraksis i udskolingsklasserne.

   

  Baggrund og formål

  Som led i den politiske aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem fra oktober 2021, har Børne- og Undervisningsministeriet den 7. februar 2023 rettet henvendelse til kommunerne. Med henvendelsen ønsker Ministeriet gennem tre forskellige typer af afprøvninger, fra april 2023 til og med juni 2025, at give kommunale folkeskoler mulighed for at undersøge hvordan skoler kan anvende karakterer og skriftlig feedback på nye måder. Derunder hvordan det påvirker eleverne, at få karakterer for arbejdsindsats, eller orden og adfærd - eller slet ikke at få karakterer.

   

  Afprøvningerne skal give skolerne mulighed for at udvikle egen praksis med bedømmelse, feedback og motivation i udskolingen. Ved evt. deltagelse i afprøvningen vil skolerne undervejs blive inviteret til netværksmøder, modtage inspirationsmaterialer til arbejdet samt få sparring fra læringskonsulenter ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

   

  Indhold – mulighed for deltagelse i én af tre afprøvninger

  Under afprøvningen får skolerne mulighed for at deltage i én af tre afprøvninger:

   

  Karakter for arbejdsindsats

  Skolen undersøger, hvordan bedømmelse af elevernes arbejdsindsats kan bidrage til deres motivation og trivsel.

   

  Karakter for orden og adfærd

  Skolen undersøger, hvordan bedømmelsen af orden og adfærd kan bidrage til elevernes motivation og trivsel. Karakterne gives som en samlet karakter på tværs af fag.

   

  Karakterfrihed indtil afgangskaraktererne med skriftlig formativ feedback

  Skolen undersøger, hvordan et karakterfrit læringsmiljø og skriftlig feedback kan bidrage til elevernes motivation og trivsel. Der gives kun afsluttende standpunktskarakter i fagene.

   

  Evaluering af afprøvningerne

  Ministeriet vil evaluere på de tre afprøvninger, men evalueringsdesign er ikke fastlagt pt.

   

  Økonomi

  Deltagelse i afprøvningerne er for skolernes egen regning.

   

  Ansøgning og ansøgningsfrist

  Hver skole kan ansøge om at deltage i én af de tre afprøvninger. I ansøgningsskemaet skal skolen angive, hvilke klasser og fag der tilmeldes afprøvningen og kort redegøre for skolens motivation for at deltage. STUK afholder webinar den 1. marts kl. 13.30 for interesserede folkeskoler.

   

  Ansøgningsfristen for deltagelse i én af afprøvningerne er tirsdag den 28. marts 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at folkeskolerne i Aabenraa Kommune med 8. og 9. klasser samt 10. Aabenraa får mulighed for deltage i afprøvning af en ny karakter- og bedømmelsespraksis i udskolingsklasserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

  Theis Kylling Hommeltoft og Cathrina Aaes Sørensen (A) stemte imod med bemærkning om, at der ikke er lokal mulighed for, at inddrage elever og fagprofessionelle i processen.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4628, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i november 2018 en aftale om erhvervsuddannelserne. Som en del af erhvervsuddannelsesaftalen er det besluttet, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Måltallene skal sammen med de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne fremgå af kommunernes hjemmeside. Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10%, skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

   

  Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt og senest ved udgangen af marts opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og fastsætte måltal for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

   

  • Erhvervsuddannelserne (EUD og EUX).
  • Gymnasiale uddannelser (2- og 3-årige).
  • Øvrige.

   

  Aabenraa Kommunes tal for søgning til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasse i 2019-2022 fremgår af det vedlagte bilag. Søgetallene for 2022 så således ud:

   

  • Erhvervsuddannelser: 27,6%
  • Gymnasiale uddannelser: 60,0%
  • Øvrige: 12,3%

   

  Sammenlignet med 2021 skete der i 2022 et fald på 0,7 procentpoint i søgningen til erhvervsuddannelserne og et fald på 1,1 procentpoint i søgningen til de gymnasiale uddannelser, mens der skete en stigning på 1,8 procentpoint i kategorien øvrige.

   

  Forvaltningen foreslår følgende måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023:

   

  • Erhvervsuddannelser: 28,5%
  • Gymnasiale uddannelser:  60,5%
  • Øvrige: 11,0%

   

  Den nationale målsætning for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, øges til mindst 30% i 2025.

   

  Måltallene vil sammen med søgetallene blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

  Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/8008, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 9. januar 2023, at der skal afholdes fælles dialogforum for folkeskolerne den 16. marts 2023.

   

  Møder i det fælles dialogforum har tidligere været afholdt efter følgende ramme:

  1. Velkomst ved formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
  2. Præsentation
  3. Information/orientering fra forvaltningen
  4. Dialog ved bordene med repræsentant fra udvalget
  5. Opsamling i plenum
  6. Afslutning

   

  Til dialogen ved bordene foreslås det, at bestyrelserne kan medbringe de emner, der aktuelt optager de enkelte bestyrelser.

   

  Skolerne har haft mulighed for at indsende forslag til emner, men de har ikke fremsendt forslag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovenstående ramme for Fælles dialogforum for folkeskoler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 13. december 2022 godkendt at indhente bemærkninger til udviklingsplanen ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” i fagudvalgene..

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 9. januar sagen og sendte planen i høring.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”, som er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. Heri beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger. I rapporten lægges der op til, at der vælges en retning og ambitionsniveau, som fokuserer på, hvilke helheder der prioriteres, og dermed også hvilke yderligere undersøgelser der skal igangsættes.

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1

  Scenarie 1 er funderet i et ejendomsfokus, som handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden, at 1905/55-bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

   

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden.  

   

  Scenarie 2

  Scenarie 2 er funderet i funktionelle sammenhænge, og baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev.

   

  I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn- og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter. Derudover etableres et borgerhus med bibliotek i forbindelse med 1905/55-bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn- og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner såsom hjemmepleje og sygeplejeklinik.

   

  Scenarie 2 anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion. Inden for begge scenarier beskrives varianter. Ud over funktionsrokaden indeholder rapporten bystudier, der omfatter Centerpladsen, Friluftsscenen, Skolen og fritidscenteret samt nye boliger i Tinglev.

   

  Høringssvar

  Der er indkommet et fælles høringssvar fra de tre bestyrelser (bilag):

   

  • Børnehaven Nørreager
  • Børnehaven Sønderskov
  • Tinglev Skole

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar anbefales det, at der arbejdes videre med scenarie 2 funderet i funktionelle sammenhænge.

   

  Efter høringen vil Plan, Teknik & Miljø behandle bemærkninger og høringssvar samt udarbejde et høringsnotat med anbefalinger til Økonomiudvalget til eventuelle ændringer i rapporten. Plan, Teknik & Miljø vil i den forbindelse lægge op til en prioritering af, hvilke scenarier og varianter, der skal belyses nærmere og eventuelle tiltag, der bør igangsættes for at skabe et solidt grundlag for politiske beslutninger for fremtidige udviklingstiltag i Tinglev.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at på baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget, at der arbejdes videre med scenarie 2 funderet i funktionelle sammenhænge.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt – med bemærkning om, at alle varianter i scenarie 2 indgår i det videre arbejde

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder – først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger. En af konsekvenserne heraf er, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, og der kan også konstateres lange ventetider på behandling.

   

  Regionen vurderer, at udfordringerne dels er vedvarende dels er af en sådan alvorlighed, at der er behov for finde løsninger, der kan robustgøre børne- og ungdomspsykiatrien samt sikre bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling. Det er også vurderingen, at løsningerne ikke kan findes inden for den nuværende organisering af børne- og ungdomspsykiatrien. Løsningerne vil således skulle findes inden for den samlede psykiatri, herunder i forhold til samspillet mellem voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

  Der er også behov for øget fokus på samspillet med kommuner og almen praksis. På den baggrund besluttede Regionsrådet i maj 2022 at igangsætte en proces med en række dialogmøder med samarbejdspartnere, der skulle munde ud i forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området.

   

  Der er udarbejdet et forslag hvor hovedelementerne er følgende:

  • Ændring af aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatrien fra 19 til 17 år
  • Samling af nuværende børne- og ungdomspsykiatriske sengefunktioner i Esbjerg og Aabenraa til en fremtidig sengefunktion i Aabenraa
  • Akutmodtagelse hele døgnet i Odense og fra 08.00-18.00 i Aabenraa. Det betyder, at akutmodtagelsen fra Esbjerg flyttes til Aabenraa. Akutmodtagelse for børn varetages som nu i Odense
  • Styrkelse af forebyggelses- og opfølgningsindsatsen i samarbejde med kommunerne – herunder forslag om udbyggelse af fremskudt funktion og indførelse af STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed)
  • Samlet ledelse af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen
  • Styrkelse af den ambulante kapacitet.

   

  Voksenpsykiatrien vil med dette forslag overtage behandlingsansvaret for de 18-19 årige.

  Overtagelse af behandlingsansvaret for de 18-19 årige medfører, at der vil skulle rummes flere medarbejdere i voksenpsykiatrien. Dette giver visse steder lokalemæssige udfordringer.

  Derfor foreslås det at genetablere de 15 midlertidige lukkede senge i Aabenraa. Dette sengeafsnit vil kunne afhjælpe ved en forventet høj belægning i Vejle og Esbjerg.

   

  Region Syddanmark har den 23. januar 2023 besluttet at sende udkastet til en fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark i bred offentlig høring med en høringsfrist den 27. marts 2023.

   

  Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Syddanmark har udarbejdet et  fælleskommunalt høringssvar på vegne af de 22 kommuner (bilag)

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder det fælleskommunale høringssvar.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/7418, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til afholdelse af et tværgående politisk temamøde om unges liv i Aabenraa Kommune.

   

  Formålet med temamødet vil være at informere om og drøfte indsatser og tilbud til unge i Aabenraa Kommune.

   

  I Aabenraa Kommune har vi haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”

   

  Ungeindsatsen består af medarbejdere fra:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • Ungeteamet i Børn og Familie
  • Medarbejdere i Jobcentret som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp
  • Visitation og understøttelse

   

  I december 2022 fremlagde den nye regering (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) deres regeringsgrundlag, der beskriver den politik, regeringen ønsker at føre.

  I regeringsgrundlaget er der fokus på, at de næsten 45.000 unge, der ikke er under uddannelse eller i arbejde, skal i gang med netop uddannelse eller arbejde. Som tidligere er der fokus på vilkårene for erhvervsuddannelserne, velfærdsuddannelser og søgningen hertil.

   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmarkingenhed har i januar 2023 offentliggjort en undersøgelse af andelen af unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Af undersøgelsen fremgår det, at i Aabenraa Kommune er 7% af de unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Det tilsvarende tal på landsplan er 6,3%.

  I undersøgelsen er der også taget højde for de socioøkonomiske forhold, som viser, at det forventede antal unge uden uddannelse eller beskæftigelse i Aabenraa Kommune er 8,2%. Dvs. at Aabenraa Kommune har flere i uddannelse eller beskæftigelse end forventet.

   

  Det foreslås, at der afholdes et tværgående politisk temamøde om unges liv i Aabenraa Kommune mellem:

   

  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Arbejdsmarkedsudvalget
  • Social- og Seniorudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ovennævnte politiske udvalg inviteres til en drøftelse af unges liv i Aabenraa Kommune i første halvår 2023.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1832, Sagsinitialer: CTAD

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om den generelle status på sikkerheden på legepladserne i dagtilbud og skoler i Aabenraa Kommune

   

  Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. november 2016 fremgår det, at ejendommens ubebyggede arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre, eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter bestemmelsen er det som udgangspunkt ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker. Heri ligger også, at ejeren af legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at udbedre fejl, der kan være farlige for børn og andre, der måtte bruge den.

   

  Som følge heraf har Aabenraa Kommune, som ejer en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale legepladser, herunder legepladser der ligger ved institutioner med offentlige formål.

   

  Der er udarbejdet en procedure der omfatter en årlig inspektion foretaget af en certificeret legepladsinspektør, dennes skriftlige og visuelle rapportering, efterfølgende udbedring af eventuelle påpegede fejl og mangler samt dokumentation af denne udbedring.

   

  Der er udarbejdet en oversigt over indberetninger vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed for 2022. Det fremgår heraf, at alle dagtilbud og skoler har fået foretaget legepladsinspektionen i 2022.  Af de indsendte skemaer fremgår det, at fejl og/eller mangler er udbedret straks efter, at de er konstateret – alternativt er legeredskabet taget ud af drift, indtil udbedringen er sket.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt orienteres udvalget om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen på dagtilbudsområdet.

   

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

  • Friplads – både hel og delvis
  • Socialpædagogisk friplads
  • Privat pasningsordning efter § 80-85 i Dagtilbudsloven
  • Sprogstimulering
  • Sprogvurdering
  • Godkendelse af tilskud til pasning af egne børn

   

  I 2022 har Dagtilbud ingen sager haft i Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13218, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i 2022. I henhold til dagtilbudslovens § 5 skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Tilsynet skal føres på indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efterleves. Tilsynet med det pædagogiske indhold skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag.

   

  Tilsynene er gennemført i perioden maj 2022 til og med februar 2023.

   

  Det pædagogiske tilsyn i 2022:

   

  • Et uanmeldt tilsyn
  • Et anmeldt tilsynsmøde med deltagelse af ledelses-, medarbejder- samt forældrerepræsentant
  • Et opfølgningsmøde med dagtilbudslederen

   

  På baggrund af observationer på det uanmeldte tilsyn samt de faglige drøftelser på det anmeldte tilsynsmøde udarbejdes et skriftligt materiale med tilsynets vurdering, begrundelse og anbefalinger for hvert af temaerne i tilsynet. Efter opfølgningsmødet udarbejdes en tilsynsrapport.

   

  Flg. kriterier ligger til grund for tilsynets vurdering

  • God indsats – er kendetegnet ved forhold, som er i stabil og god udvikling
  • Fokuseret indsats – er kendetegnet ved forhold, som kræver fokuseret opmærksomhed
  • Ny indsats – er kendetegnet ved forhold, som skal ændres 

   

   

  Opsamling på temaer for 2022 samt tilsynets vurderinger

   

  Et pædagogisk forløb

  God indsats: 40

  Fokuseret indsats: 2

  Ny indsats: 1

   

  Arbejdet med de seks læreplanstemaer synes at være godt forankret i alle dagtilbud, og der er en god opmærksomhed på, at de pædagogiske læringsmiljøer skal understøtte arbejdet med de pædagogiske mål for læreplanstemaerne. Det vurderes endvidere, at dagtilbuddene arbejder godt med at udmønte elementerne fra det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Der planlægges i forhold til den aktuelle børnegruppe, der justeres undervejs under udførelsen og der dokumenteres og evalueres. Forældre informeres om de igangværende temaer og involveres i varieret grad i børnenes læring. Det er tilsynets vurdering, at der i flere dagtilbud fortsat skal arbejdes med at få kvalificeret en mere systematisk og skriftlig tilgang til evaluering.   

   

   

  Pædagogiske læringsmiljøer

  God indsats: 37

  Fokuseret indsats: 5

  Ny indsats: 1

   

  Dagtilbuddene etablerer pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen med afsæt i det pædagogiske grundlag og med et fortløbende blik for, at hele dagen skal byde på trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Der er særligt arbejdet med hverdagsrutiner og børns selvhjulpenhed men også gentagende pædagogiske aktiviteter som samling, hvor der mere er fokus på en grad af medbestemmelse og medindflydelse samt en legende tilgang.

  De pædagogiske læringsmiljøer i forbindelse med daglige rutiner og vokseninitierede aktiviteter vurderes i varierende grad at understøtte inddragelse af børneperspektivet, medbestemmelse og dannelse. Dette kunne i højere grad være genstand for pædagogisk fokus og systematisk evaluering.

   

   

  Interaktion

  God indsats: 39

  Fokuseret indsats: 4

  Ny indsats: 0

   

  Der er grundlæggende en rolig og rar stemning i dagtilbuddene med nærværende, imødekommende og omsorgsfulde medarbejdere – der observeres gode eksempler på, at medarbejderne indgår i udviklingsstøttende samspil med børnene. Det vurderes, at medarbejderne har en god opmærksomhed på børnene, og at børnene mødes omsorgsfuldt og empatisk. Der observeres variationer i graden af udviklingsunderstøttende samspil; særligt i aktiviteter, hvor flere børn skal deltage, kan det være vanskeligt for medarbejderne at indgå i udviklingsstøttende samspil med alle børn.

   

  Kommunikation og sprog

  God indsats: 33

  Fokuseret indsats: 10

  Ny indsats: 0

   

  Der er i overvejende grad gode betingelser for dialog med mange turtagninger i dagtilbuddene, samt en god fordeling af børn og voksne og et lavt støjniveau. Dagtilbuddene får god hjælp ved såvel tale/hørekonsulent som ved tosprogsteamet og har et godt overblik over børnegruppens sproglige udfordringer. Der observeres variation i, i hvilken grad dagtilbuddene har forankret et stærkt sprogligt læringsmiljø; variationen ses både i indretningen af læringsmiljøet, samt i hvilken grad medarbejderne inviterer børnene til samtaler af høj kvalitet - og sætter ord på det, der sker i forbindelse med leg, aktiviteter og daglige rutiner. Der ses ligeledes en variation i, hvordan viden fra sprogvurderingerne anvendes til at kvalificere og udvikle de sproglige læringsmiljøer. Flere dagtilbud efterspørger kompetenceudvikling og viden om, hvordan børn med manglende dansksproglige forudsætninger bedst muligt styrkes i deres sproglige udvikling.

   

   

  Leg

  God indsats: 38

  Fokuseret indsats: 4

  Ny indsats: 1

   

  Legen synes i alle dagtilbud at blive tillagt værdi og prioriteret i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at der i dagtilbuddene er fokus på, at indretning og tilgængelighed af materialer skal understøtte og tilbyde børnene forskellige former for leg.

  Det pædagogiske personale er godt kendte med at gå foran, ved siden af og bagved - også i legene - og der er en styrket bevidsthed om medarbejdernes egen rolle og position i børnenes leg. I børnenes spontane og selvinitierede lege observeres variation i, i hvilken grad medarbejderne guider og støtter børnene i at kunne mestre deltagelse i legefællesskaber.

   

  Børn i udsatte positioner

  God indsats: 38

  Fokuseret indsats: 5

  Ny indsats: 0

   

  Det er tilsynets overordnede vurdering, at der i dagtilbuddene er en god opmærksomhed på en tidlig forebyggende indsats – og på at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere samt forældre i arbejdet med at udvikle børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Begrebet ’Børn i udsatte positioner’ har i flere dagtilbud været genstand for fælles faglige drøftelser med henblik på at skabe fælles forståelse og afsæt for den pædagogiske praksis. Der er en god bevidsthed om at agere med omsorg og tryghed, så graden af udsathed reduceres.

  Observationer, gjort ved de uanmeldte tilsyn, har vist en variation i, i hvilken grad de pædagogiske læringsmiljøer i forbindelse med børns lege, aktiviteter og daglige rutiner, har understøttet børn i udsatte positioners deltagelsesmuligheder samt trivsel, læring og udvikling.

  Når flere børn i en børnegruppe er i udsatte positioner, kan særligt fællesaktiviteter være svære at få til at fungere positivt for alle børn.

    

  Fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere

  16 dagtilbud havde ved udfyldelsen af tilsynsskemaet ikke en andel af pædagogisk uddannet personale på 60%. Flere dagtilbud har givet udtryk for at være udfordret på at rekruttere uddannede pædagoger til tidsbegrænsede stillinger og begivenhedsansættelser.

   

  Skærpet tilsyn

  Der er iværksat skærpet tilsyn i to dagtilbud.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen om det pædagogiske tilsyn 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64236, Sagsinitialer: HOLE

  Sagsfremstilling

  Ultimo 2019 imødekom Socialstyrelsen Aabenraa, Hvidovre og Jammerbugt Kommuners ansøgning om midler til projektet ”Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge” med 4,0 mio. kr. i perioden 2020 til 2022.

   

  Formålet med projektet er at udvikle en indsatsmodel målrettet en styrkelse af læringsmiljøerne i skole og hjem, og derigennem løfte anbragte børn og unges faglige udvikling og trivsel.

   

  Børns skolegang udgør en væsentlig beskyttelsesfaktor for senere vanskeligheder og kan samtidig være en løftestang for en succesfuld anbringelse. Projektets mål på lang sigt er at flere anbragte og tidligere anbragte unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

   

  I projektet er der tre centrale principper, som tilsammen tegner den fælles retning for det tværprofessionelle samarbejde om barnets læring og skolegang:

  • Positive forventninger til barnets faglige præstationer
  • Et ligeligt og samtidigt fokus på barnets faglige læring og sociale trivsel
  • Sammenhængende læringsmiljøer mellem skole og hjem.

   

  Principperne afspejler ambitioner, som er betydningsfulde for arbejdet med alle børns læring og trivsel og dermed for almene læringsmiljøer i bred forstand. Viden og praksiserfaringer indikerer imidlertid et behov for et skærpet fokus på principperne som retningsgivere for professionelle og nære voksne i det anbragte barns hverdagsliv.

   

  Indsatsmodellen bygger på en forståelse af, at en stærkere sammenhæng mellem læringsmiljøet i skole og i hjem først og fremmest må skabes med barnet i centrum for indsatsen. Det betyder, at støtten tilrettelægges med fokus på det enkelte barns forudsætninger, behov og kompetencer samt med kontinuerlig opmærksomhed på at inddrage barnets egne perspektiver og ønsker.

   

  Afsluttende evaluering

  Projektet er nu afsluttet, og konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet en samlet evalueringsrapport for de tre deltagende kommuner med følgende anbefalinger:

   

  Anbefalinger til justering af indsatsmodellens principper og faglige elementer:

  • Der tilføjes et fjerde princip om inddragelse af barnets perspektiv
  • Ét fagligt element der indeholder faglig sparring og vejledning til plejeforældre/institutionen om skoleunderstøttende aktiviteter i hjemmet
  • Løbende inddragelse af specialiserede ressourcer fra f.eks. PPR integreres

   

  Anbefalinger til justeringer af indsatsmodellens organisering

  • Den organisatoriske forankring i PPR ændres til et krav om en delt forankring mellem PPR og myndighed
  • Faglig sparring og vejledning til fagpersoner i skolen og plejeforældre/institutioner samles hos læringsvejlederen
  • Vedvarende ledelsesfokus på flere niveauer og på tværs af sektorområder.

   

  Implementering i Aabenraa Kommune

  Med baggrund i projektet er rammen for det tværfaglige distriktssamarbejde blevet tilpasset med henblik på at lægge særligt fokus på chancelighed for børn i udsatte positioner, herunder anbragte med fokus på et styrket læringsmiljø (bilag).

   

  Aabenraa Kommune har især været med til at påvirke konklusionens anbefalinger i forhold til inddragelse af barnets stemme, håb og drømme i forhold til skolemæssige færdigheder, og hvad der har skullet til for at skabe et bedre læringsmiljø. Aabenraa Kommune har endvidere i højere grad end modellens udgangspunkt sikret inddragelse af Myndighedsafdelingen, således at læringsmål indskrives i konkrete handleplansmål for barnet eller den unge.

   

  Døgninstitutionen Rønshoved er, afledt af projektet, blevet en del af Læs for livet og har fået et bibliotek med litteratur, der matcher de børn, der bor på institutionen, og de børn der er i aflastning. Der er kommet et større fokus på læsning - både som højtlæsning og ”læs selv” i dagligdagen. Derudover er der fokus på læring i mange af dagligdagens gøremål og aktiviteter. Det handler både om sociale kompetencer men også om mere viden og information, når der f.eks. holdes børnemøder, laves kahoot eller spilles spil.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/332, Sagsinitialer: KRHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om underretninger indgivet om et barn eller en ung i 2022. Disse ses i forhold til modtagne underretninger i 2018, 2019, 2020 og 2021

   

  Der er i 2022 indgivet 1629 underretninger omhandlende 903 børn og unge. Hermed er både antallet af modtagene underretninger og antallet af børn og unge, som der modtages underretninger om, steget. Antallet af underretninger dækker over underretninger modtaget i Aabenraa Kommune fra såvel professionelle, private personer samt underretninger modtaget som mellemkommunale underretninger fra andre kommuner.

   

  Underretningstallet for et givent år kan ændre sig bagudrettet som følge af, at kommunen modtager sager fra andre kommuner, hvorefter eksisterende underretninger i disse sager tæller med i Aabenraa Kommunes interne opgørelse. Når Danmark Statistik årligt opgør kommunernes underretningstal, opgøres dog kun underretninger, der oprindeligt er modtaget og oprettet i de enkelte kommuner.

   

   

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Antal unikke personer

  903

  769

  846

  981

  789

  Antal underretninger

  1629

  1424

  1427

  1633

  1385

  -      Piger

  838

  674

  707

  774

  683

  -      Drenge

  791

  750

  719

  859

  702

   

   

   

   

   

   

  Antal aktive sager ved sagsgennemgang i marts

  850

  811

  915

  1008

  1001

   

   

  Det er fortsat i høj grad professionelle, der underretter. Heraf er der især modtaget mange underretninger fra skoler, tandpleje, politi, sygehus og psykiatrien. Herudover er der også modtaget mange underretninger fra anden kommunal afdeling, anonyme og familie.

   

  Der er en overvægt af underretninger om børn og unge i skolealderen (7-17 år), hvilket ligeledes har været tilfældet i de tidligere år. Underretningerne på 0-6 årige er dog steget fra 2021 til 2022, og er nu mere end tidligere på niveau med antallet af underretninger for børn og unge i skolealderen. Der er modtaget flest underretninger om piger i 2022.  I 2018, 2019, 2020 og 2021 blev der modsat modtaget flest underretninger om drenge.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Social- og Ældreministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på Ministeriets område for regnskabsåret 2021. En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers tilbagemelding på kommunens revisionsberetning.

   

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2021, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

   

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til orientering for fagudvalg og Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Indstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-03-2023

  Protokollen er godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)