Beslutningsprotokol

onsdag den 25. januar 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Der var afbud fra Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har valg Povl Kylling Petersen som ny gruppeformand.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/45850, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. november 2011, at Bernhard Kolb - med Poul Erik Andersen som stedfortræder - blev udpeget til Hegnssynet efter at det tidligere medlem og formand for Hegnssynet Per Tvede afgik ved døden den 9. november 2011.

  I perioden fra Per Tvedes dødsfald og indtil ny udpegning deltog Frede Bressen – som stedfortræder - i Hegnssynets arbejde.

  Frede Bressen har nu med mail af 12. januar 2012 meddelt, at han af arbejdsmæssige grunde ikke har mulighed for at fortsætte som stedfortræder og anmoder om at Byrådet udpeger en ny stedfortræder.

  Lovgrundlag

  Lov om hegn §§ 27-32.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger ny stedfortræder for Frede Bressen i Hegnssynet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Kristian Johnsen, Rødekro, blev udpeget.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2480, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det konstituerende møde den 9. december 2009 blev bl.a. Christian Panbo (A) valgt til Havnebestyrelsen med Poul Solberg Hansen (A) som personlig stedfortræder.

  Den socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder nu om, at Christian Panbo og Poul Solberg Hansen bytter hverv, således at Poul Solberg Hansen indtræder i Havnebestyrelsen, og at Christian Panbo bliver stedfortræder.

  Anmodningen er begrundet i Christian Panbo’s arbejdsmæssige situation.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse §§ 25 – 28.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet tager stilling til anmodningen.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Anmodningen imødekommet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/906, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2011, ”Evaluering af de økonomiske procedurer 2011”. Det blev herunder anbefalet, at der udarbejdes en fast skabelon for afviklingsplanen ved merforbrug over 5 %, og at der udarbejdes forslag til de stående udvalgs principper for godkendelse af afviklingsplanerne.

  I nærværende sag fremlægges forslag til justeret afviklingsplan ved merforbrug over 5 % med forslag til de stående udvalgs principper for godkendelse af afviklingsplanerne. Endvidere fremlægges forslag til de afledte justeringer i Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring.

  Jf. vedhæftede forslag til justeret afviklingsplan, lægges der op til følgende væsentlige ændringer i afviklingsplanen:

  • De stående udvalg kan selv godkende afviklingsplaner, når de dels afvikles over maksimalt tre år og ikke indebærer en yderligere opbygning af merforbrug i afviklingsperioden (afviklingsplaner, der afviger fra foranstående, skal fremlægges til godkendelse af Økonomiudvalget).
  • Tilføjelse af nye felter i afviklingsplanen. Dels ét nyt felt til angivelse af den beløbsmæssige årlige afviklingsfordeling og dels ét nyt felt til angivelse af dato for udvalgsbehandling samt udvalgets bemærkninger.
  • Mulighed for forlængelse af den nuværende maksimale afviklingsperiode fra to år til tre år.
  • En præcisering af, at afviklingsplanen forudsætter, at der er tale om afvikling af AL merforbrug over maksimalt to (respektive tre) år. Hermed forstås, at der ikke ”blot” sker afvikling af det gamle merforbrug, men også at der ikke opstår nyt merforbrug i afviklingsperioden.
  • Ved opgørelse af merforbrug (i relation til behov for udarbejdelse af afviklingsplan samt rentetillæg) holdes investeringer i energibesparende foranstaltninger udenfor.

  Idet afviklingsreglerne er omtalt i afsnit 6.6. ”Overførselsadgang”, i Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring, vil en ændring af afviklingsreglerne, herunder præcisering af de stående udvalgs principper for godkendelse af afviklingsplanerne, medføre behov for justering af Retningslinierne for dialogbaseret aftalestyring.

  Som følge heraf er ligeledes vedhæftet udkast til justerede retningslinier for dialogbaseret aftalestyring, hvori ændringerne er markeret.

  I retningslinierne er der ved samme lejlighed, sket nytilføjelse af ”Region Sønderjylland – Schleswig” under ”Puljer og projekter m.v.”, som et udgiftsområde, der får mer- og mindreforbrug overført 100 %.

  Det bør overvejes, om der, i forbindelse med forannævnte ajourføring af retningslinierne for dialogbaseret aftalestyring, er behov for yderligere justeringer af retningslinierne generelt ved samme lejlighed.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslaget til en justeret ”Afviklingsplan ved merforbrug over 5 %”, jf. foranstående og underbilag, godkendes,

  at den justerede skabelon til afviklingsplan ibrugtages i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011, og

  at ændringerne til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, jf. foranstående og underbilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Afsnit 11.2 justeres i henhold til udleveret materiale.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1045, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

   Arwos Forsyning ansøger ved brev af 9. januar 2012 om en kommunegaranti til optagelse af lån med et samlet provenu på 100 mio. kr.

  Låneprovenuet skal finansiere etableringen af driftsbygninger og genbrugsstation.

  Investeringsudgiften er låneberettiget i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 2 stk. 4 og § 3 stk. 3. Garantistillelsen påvirker derfor ikke kommunens låneramme.

  Kommunens garanti må maksimalt svare til den endelige anlægsudgift.

  Arwos Forsyning er et aktieselskab som er ejet 100% af Aabenraa Kommune. Ydelsen på lånene kan indregnes i taksterne på de enkelte forsyningsområder.

  Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

  Aabenraa Kommune garanterer p.t. ikke for yderligere lån vedrørende Arwos Forsyning.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011, at der i forbindelse med kommunale garantistillelser vedrørende låneoptagelser opkræves en garantiprovision på 1,25% af lånebeløbet. Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen.

  Ved en garantistillelse på 100 mio. kr. opkræves der 1,250 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en garanti, som svarer til den endelige anlægsudgift, dog maksimalt 100 mio. kr.,

  at der på tidspunktet for garantistillelsen opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet og

  at der gives en negativ tillægsbevilling til økonomiudvalgets driftsbevilling på 1,250 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget anbefaler, at borgmesteren bemyndiges til at fordele garantien på de enkelte aktieselskaber og evt. holdingselskabet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt undlod at stemme.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19049, Sagsinitialer: PCH

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Brandstation i Padborg.

  Der er afsat 5,0 mio. kr. på investeringsoversigt 2012-2015, beredskabskommissionen.

  Brandstationen placeres på Kejsergade/Plantagevej i Padborg på kommunalt grundstykke.

  Projektet søges iværksat tidligst muligt i 2012.

  Brandstationen skal rumme de frivillige brandværn, der dækker hele Padborg og Bov området.

  I projektforslaget planlægges med 450 m2 garage og 200 m2 mandskabs- og velfærdsrum.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven.

  Serviceniveau for Aabenraa Brand & Redning.

  Slukningsaftaler med de frivillige brandværn.

  Planmæssige forhold

  Der skal ikke søges dispensation fra lokalplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af brandstationen er anslået til 5,0 mio. kr.

  Driftsudgifter på den nye brandstation er beregnet til 239.000 kr. i henhold til V & S prisdata. Lav og middel vedligeholdelse.

  Af disse udgør driftsudgifter til forsyning og overvågning og service 87.000 kr.

  Det bemærkes, at der er beregnet udgifter til indvendig og udvendig renholdelse med i alt 70.000 kr. Disse opgaver udføres sædvanligvis af brandværnet uden udgift for kommunen.

  Endvidere er der beregnet indvendig og udvendig vedligeholdelse med 82.000 kr. Disse opgaver udføres ligeledes sædvanligvis af brandværnet uden udgift for kommunen.

  Kommunen betaler for materialer, der anvendes til renholdelse/vedligehold.

  Der er sædvanligvis også en udgift til snerydning, græsslåning o.lign. på de store brandstationer.

  Den forventede driftsudgift kan herefter beregnes til.

  Forsyning og overvågning 87.000 kr.

  Renholdelse/vedligehold materialer 10.000 kr.

  I alt en beregnet driftsudgift fra 2013 på 97.000 kr.

  Som konsekvens af ny organisering af beredskabet bygges en ny brandstation, der skal rumme de 3 frivillige brandværn i Bov-Padborg, Frøslev og Vejbæk. Ved sammenlægningen fraflyttes de nuværende 3 brandstationer, der dækker området.

  Årlige driftsudgifter i 2012 jfr. budget til de 3 involverede brandstationer udgør i alt 109.000 kr.

  Ved fraflytning vil Brand & Redning fortsat skulle afholde driftsudgiften til el/opvarmning/vand/vandledningsafgift m.v. på de 3 involverede brandstationer, dog vil driftsudgiften være reduceret til 21.000 kr.

  Den fulde driftsbesparelse på disse brandstationer opnås først i forbindelse med konkret salg af disse ejendomme.

  Brandstation

  Afsat driftsudgifter 2012

  Beregnet driftsudgifter efter fraflytning

  Driftsbesparelser efter fraflytning

  Bov-Padborg

  48.000

  7.000

  41.000

  Frøslev

  25.000

  7.000

  18.000

  Vejbæk

  36.000

  7.000

  29.000

  Ialt

  109.000

  21.000

  88.000

  Der er således en mindre merudgift fra 2013 til drift af brandstationer på 9.000 kr. (97.000 – 88.000). Merudgiften afholdes indenfor egen budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Der er nedsat en byggestyregruppe med deltagelse af de frivillige brandværn, der flytter til den nye brandstation.

  Indstilling

  Beredskabskommissionen godkendte i sit møde den 31. oktober 2011, at der bygges en ny brandstation på Kejsergade/Plantagevej.

  Der er truffet følgende formandsbeslutning:

  Beredskabskommissionen indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigt for 2012-2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt stemte imod med bemærkning, at Frøslev Brandværn ikke skal tvangsflyttes til ny brandstation i Padborg.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/29189, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 22. juni 2011 skema A for ombygning af Padborg Boligforening afd. 12 og 13 fra i alt 16 almene ungdomsboliger til 8 almene familieboliger.

  Samtidig godkendte Byrådet etablering af to elevatorer ved afd. 12, som en renoveringsordning i henhold til § 91 i almenboligloven. Afd. 12 består af i alt 40 boliger.

  Landsbyggefonden har i brev dateret 27. september 2011 givet tilsagn om støtte til lån i medfør af almenboligloven.

  Der har været afholdt licitation, og den samlede anskaffelsessum for tilgængelighedsprojektet udgør følgende:

  Omkostninger

  1.000 kr.

  Skema A

  (projektstadiet)

  Skema B

  (efter licitation)

  Håndværkerudgifter

  1.778

  1.270

  Omkostninger

  585

  471

  Gebyrer

  37

  31

  Anskaffelsessum

  2.400

  1.772

  Den godkendte anskaffelsessum er bindende efter at byggearbejdet er påbegyndt.

  Anskaffelsessummen for etablering af elevatorer finansieres med et ydelsesstøttet realkreditlån på 1,772 mio. kr.

  Kommunen skal yde garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af markedsværdien.

  Nykredit har oplyst, at garantien ved en foreløbig beregning udgør ca. 350.000 kr. Landsbyggefonden yder regaranti på 50%. Endelig beregning foretages i forbindelse med byggeregnskabet/skema C.

  Den årlige ydelse på det ydelsesstøttede kreditforeningslån andrager 1,8% plus administrationsbidrag svarende til ca. 37.000 kr.

  Ydelse og fremtidige driftsudgifter forudsættes dækket ved dispensation fra indbetaling af dispositionsfondsforpligtigelserne, hvorfor projektet ikke giver huslejestigning for afdelingens beboere.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 om leje af almene boliger (almenboligloven).

  Planmæssige forhold

  Padborg Boligforening afd. 12 er omfattet af PBV 12.

  Økonomi og afledt drift

  Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at skema B for tilgængelighedsprojektet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46572, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der skal i løbet af 2012 udarbejdes en helhedsplan for centerpladsen i Tinglev, der forbedrer vilkårene for de handlende i Tinglev med hensyn til tilgængelighed, parkering og etableringsmuligheder for nye detailhandelsbutikker.

  Planen skal indeholde en oversigt over projekter og en politisk prioritering heraf. Derudfra udarbejdes et eller flere projektforslag til gennemførelse i 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2012 – 2015 afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til Centerplads Tinglev.

  Eventuelle udgifter til afledt drift beregnes i forbindelse med ansøgning om gennemførelse af konkrete anlægsprojekter for centerpladsen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af en helhedsplan for Centerplads Tinglev. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-12-2011

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44621, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udbygning af Akutsygehuset i Aabenraa, har Aabenraa Byråd i budget 2011 og 2012 afsat rådighedsbeløb til at udbygge eksisterende stinet til sygehuset.

  I budget 2011 er der i investeringsoversigten 2011-2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,27 mio. kr. til anlæg af ca. 90 m lang sti fra Høgelshøj til det nordlige skel af det kommunalt ejede areal.

  Teknik & Miljø forudsatte, at arealet umiddelbart nord for det kommunalt ejede areal var ejet af Region Syddanmark og dermed en del af den sammenhængende grund omkring Akutsygehuset. Dette er umiddelbart ikke rigtigt. Grunden ejes af Center for Undervisningsmaterialer (CFU), University College Syddanmark, som er en statslig ejet institution.

  Teknik & Miljø har derfor optaget forhandlinger med CFU på vegne af University College Syddanmark om anlæg af en sti over det statslige ejede areal med forbindelse til Egelund og dermed til Akutsygehuset. CFU har accepteret, at der føres en sti over arealet under forudsætning af:

  • At stien anlægges så langt mod vest som muligt.
  • At etablering af stien vil være omkostningsfri for University College Syddanmark.
  • At University College Syddanmark kompenseres økonomisk for de arealer, der anvendes til stien.
  • At stien fremadrettet renholdes og vedligeholdes af Aabenraa Kommune.

  Hvis der skal etableres en sti fra Høgelshøj til Egelund, vil Aabenraa Kommune således skulle afholde alle udgifterne til anlæg af hele stien samt efterfølgende afledte driftsudgifter. Stien vil således blive væsentlig dyrere end oprindeligt forudsat, idet stien er væsentlig længere, der er medregnet udgifter til arealerhvervelse og der forudsættes stibelysning på hele strækningen.

  Der var oprindeligt ikke indregnet stibelysning.

  Projektet vil således komme til at omfatte etablering af ca. 260 m sti fra den eksisterende udstykning Høgelshøj til Egelund ved Center for Undervisningsmaterialer (CFU).

  Stien anlægges fra den nordlige boligvej i byggemodning, hvor stien tilsluttes i eksisterende vendeplads. Fra vendepladsen har terrænet en naturlig forhøjning. Cykelstien anlægges ikke i terræn, da det vil betyde, at stien vil starte med en meget stejl bakke, og hvorefter stien vil falde. Stien anlægges derfor med en jævn stigning fra vendepladsen til skel. Det vil betyde, at der skal afgraves en del af bakken, for ikke at stien skal ligge i afgravning på begge sider og dermed skabe en tunnel. For at undgå dette afgraves al jord mellem stiens østlige side og det vestlige skel. Nord for dette punkt anlægges stien så vidt mulig i terræn.

  Stien anlægges som en 3 m bred asfaltsti, med en 1 m bred rabat i begge sider. Stiens beliggenhed ses i vedlagte bilag.

  Der forudsættes etableret afvanding og stibelysning på hele strækningen. Forslaget om stibelysning er ikke i overensstemmelse med belysningspolitikken, men Teknik & Miljø foreslår stibelysning under hensyntagen til de mange ansatte med skiftende arbejdstider og besøgende på Akutsygehuset.

  En sti mellem Høgelshøj og Akutsygehuset vil være et godt tiltag for den samlede stistruktur i hele området, og når hele området er færdigudbygget, vil der være gode og sikre stiforbindelser mellem Aabenraa, Rødekro og Akutsygehuset, som vil fremme cyklismen i hele området.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Der anlægges sti fra Høgelshøj til Egelund, idet de øgede udgifter finansieres som anført under ”økonomi og afledt drift”.

  Løsningsforslag 2

  Stien anlægges ikke, begrundet i at anlægsudgifterne er blevet

  væsentligt højere end forudsat i budget 2011. Rådighedsbeløbet i 2011 på 0,27 mio. kr. tilgår kommunekassen.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Vejlovens § 97. Vejbestyrelsen kan anlægge og nedlægge offentlige stier og overtage almene stier og private fællesstier som offentlige. Vejbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal have status som en offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

  Planmæssige forhold

  Den sydlige del af stien er omfattet af Lokalplan M104 for et område nord for Høgelsbjerg. Den nordlige del af stien er omfattet af Lokalplan 39, Sygehusområdet i Aabenraa. Stien er skitseret i begge lokalplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af stien er anslået til 1,1 mio. kr.

  Der er i investeringsplanen 2011-2014 afsat 0,27 mio. kr. i 2011 til finansiering af fællessti fra Høgelshøj til Akutsygehuset.

  Der er i investeringsoversigt 2012-2015 afsat 1,3 mio. kr. i 2012 til etablering af cykelstier omkring Akutsygehuset.

  Der er desuden i investeringsplanen 2012-2015 afsat 1,6 mio. kr. i 2012 til etablering af cykelsti langs Bjerndrupvej. På dette projekt forventes et mindreforbrug i forhold til det samlede budget på 3,6 mio. kr. på 0,6 mio. kr.

  Udgiften på 1,1 mio. kr. til etablering af stien foreslås finansieret via det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på 0,27 mio. kr., det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012 på cykelsti langs Bjerndrupvej og 0,23 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af cykelstier omkring sygehuset.

  Den afledte drift af hele strækningen udgør 0,015 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Teknik & Miljø har bedt Region Syddanmark om en udtalelse omkring anlæggelsen af stien mellem Høgelshøj og Egelund, og har fået følgende svar:

  ”Region Syddanmark betragter det som et meget positivt tiltag, at fællesstien kommer. Dette betyder en mere sikker cykel-/gangvej til sygehuset og til psykiatriens bebyggelse i og ved familiehuset. For psykiatriens hovedbebyggelse på den anden side af Sygehus Sønderjylland vil en udførelse af fællesstien betyde en tæt sammenhæng med den cykelsti, der etableres i psykiatriens projekt. Den slutter nemlig, hvor Egelund (øst om Sygehus Sønderjylland) føres på Birkelund.

  Sygehus Sønderjylland vil arbejde for, at der på sigt skabes stimæssig sammenhæng til kommunens allerede etablerede sti fra Løgumklostervej langs Egelund til sygehusmatriklens nordvestlige hjørne. Herved vil vi få et sammenhængende stiforløb på tværs at sygehusmatriklen.

  Det er vigtigt, at fællesstien fra Høgelshøj mod nord bliver velbelyst, da den ligger meget afsides.”

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag for en sti fra Høgelshøj til Egelund godkendes, jf. løsningsforslag 1, herunder

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejeren med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering, arealerhvervelse og anlæg af stien fra Høgelshøj til Akutsygehuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 0,27 mio. kr., det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012 på cykelsti langs Bjerndrupvej og 0,23 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af cykelstier omkring sygehuset, og

  at der til afledt drift gives en rammekorrektion fra 2014 og årene frem over på 0,015 mio. kr. til politikområdet: ”Drift af veje og parker”, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-12-2011

  1. og 3. at godkendt, og
  2. 4. og 5. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  2. og 4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/36593, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af den sidste del af den dobbeltrettede sti langs Bjerndrupvej fra Hærvejen til Kådnervej.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 28. september 2011, i forbindelse med frigivelse af midler til arealerhvervelse og etablering af den første del af stien fra Kliplev Erhvervspark til Hærvejen, godkendt projekt og overslag for hele strækningen.

  Etablering af stien på hele strækningen fra Kliplev Erhvervspark til Kådnervej forventes udført til foråret. Arbejdet forventes afsluttet inden industriferien i juli 2012.

  Planmæssige forhold

  I udkast til stiplan er der forudsat en stiforbindelse mellem Søgård og Tinglev. Den dobbeltrettede sti langs Bjerndrupvej udgør en del af den midterste strækning i denne stiforbindelse.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af hele stien fra Kliplev Erhvervspark til Kådnervej er anslået til 3 mio. kr.

  Byrådet har på sit møde den 26. oktober 2011 frigivet 2 mio. kr. til projektering og arealerhvervelse på hele strækningen frem til Kådnervej, samt etablering af stien fra Kliplev Erhvervspark til Hærvejen.

  Der er afsat 1,6 mio. kr. på investeringsoversigten i 2012 til sidste del af stien fra Hærvejen til Kådnervej.

  Den afledte drift for hele strækningen udgør 0,041 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt orienteringsmøde med de berørte lodsejere, og ekspropriationen i forbindelse med arealerhvervelsen er igangsat.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af stien fra Kliplev Erhvervspark til Kådnervej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der til afledt drift gives en rammekorrektion i 2013 – 2015 på 0,041 mio. kr. til politikområdet ”Drift af veje og parker” finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-12-2011

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Økonomiudvalget anbefaler 1. at.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19410, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Engsig Børnehave, Engsig 2-4, 6200 Aabenraa, er den 24. juni 2011 blevet godkendt til oprettelse af privatinstitution.

  Godkendelsen træder i kraft dagen efter, at driftsoverenskomsten for den selvejende institution Engsig Børnehave og Aabenraa Kommune er udløbet, da privatinstitutionen ønsker at benytte den selvejende institution Engsig Børnehaves lokaler. Ejendommen er ejet af den selvejende institution Børnehaven Engsig.

  Godkendelsen sker under forudsætning af

  at institutionen til enhver tid overholder:

  • Gældende lovgivning for området.
  • Kommunens godkendelseskriterier for privatinstitutioner.
  • At institutionen tegner de nødvendige forsikringer.
  • At Civilstyrelsen og Aabenraa Kommune godkender vedtægtsændringerne.

  Privatinstitutionen Engsig Børnehave har søgt om godkendelse til 60 børn. De fysiske rammer er godkendt til max. 88 børn i alderen 3 – 5 år, jfr. opmålinger foretaget i 2008.

  Bestyrelsen for Engsig Børnehave har i brev af 31. oktober 2011 sendt:

  1. Opsigelse af den indgåede driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for Engsig Børnehave og Aabenraa Kommune, med forkortet varsel, med overgang til privat leverandør af dagtilbud pr. 1. februar 2012.
  2. anmodning om, at Aabenraa Kommune godkender børnehavens nye ændrede vedtægter
  3. brev af 11. oktober 2011 fra Civilstyrelsen

  ad 1.:

  Det fremgår af § 15 i den indgåede driftsoverenskomst, at den kan opsiges af begge parter, med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.

  Opsigelsen vil med dette opsigelsesvarsel kunne få virkning fra 1. august 2012.

  Når en daginstitution overgår fra selvejende til privat, skal kommunen udmelde alle børnene og give dem mulighed for en plads i en anden selvejende eller kommunal institution. Det er alene den private institution, der kan optage børnene i deres institution.

  Kommunen skal som minimum varsle udmelding/flytning i så god tid, at forældrene får mulighed for at overveje det nye tilbud og benytte sig af muligheden for at indtræde i et andet tilbud, hvis de ikke ønsker at modtage det nye tilbud. Dette må antages at være 1 måned til den 1. i en måned.

  ad 2.:

  Administrationen har vurderet vedtægterne for den private institution og anbefaler, at der i § 11 tilføjes: For at opnå gyldighed kræver ændringer i privatinstitutionens vedtægt efterfølgende godkendelse fra Aabenraa Kommune.

  Anbefalingen hænger sammen med, at Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed.

  ad 3.:

  Det fremgår af Civilstyrelsen brev, at den selvejende institution Engsig Børnehave ikke kan betragtes om opløst ved overgang til privatinstitution.

  Det fremgår videre, at ejendomsretten til en fonds aktiver tilkommer fonden som sådan, og at ingen – fysisk eller juridisk – tredjemand uden for fonden kan have ejendomsret til fondens formue.

  Administrationen vurderer, at Civilstyrelsens udtalelse ikke udtrykker, at alle midler i institutionen tilhører fonden. Det afgørende er, hvilke midler, herunder inventar, der tilhører fondens formue.

  Det er administrationens opfattelse, at opsigelse af driftsoverenskomsten og efterfølgende overgang til privatinstitution medfører, at man skal forholde sig til midler i institutionen skabt ved kommunale tilskud via en driftsoverenskomst, som ved en ophørssituation. Der skal således ske opgørelse.

  Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en brugsretsaftale til inventaret.

  Økonomi og afledt drift

  Der er lavet beregninger på de 3 tidspunkter for Børnehaven Engsig’s overgang fra selvejende til privat institution. Dette giver følgende udfordringer;

  Alternativer

  Oprindeligt budgetteret

  (fratrukket forældreandel)

  Udfordring

  1. feb.

  2.445.157

  2.208.593

  236.564

  1.mar.

  2.416.777

  2.208.593

  208.185

  1. aug.

  2.350.489

  2.208.593

  141.896

  Forskellen skyldes at tilskud til privatinstitutioner sker ud fra den gennemsnitlige udgift til børnehaver, og at den nuværende tildeling til den selvejende institution Engsig Børnehave ligger under dette gennemsnit.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. august 2012 begrundet i de økonomiske konsekvenser,

  at privat institutionens vedtægt godkendes under forudsætning af, at de anbefalede ændringer indføjes i vedtægtens § 11, da Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed,

  at der foretages en opgørelse og værdifastsættelse af inventaret inden overgang til privatinstitution,

  at der inden overgang til privatinstitution aftales procedure for afklaring af inventarspørgsmålet, og

  at der inden overgang til privatinstitution udarbejdes en brugsretsaftale til inventaret

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 6. december 2011

  Genoptages på næste møde med anvisning af finansiering af den økonomiske udfordring.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen

  Sagen genoptages på baggrund af Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutning af 6. december 2011.

  FDDB har den 30. december 2011 sendt brev til udvalget, hvoraf det fremgår,

  at man håber, at Engsig kan overgå til privat drift tidligere end 1. august 2012,

  at man er i tvivl om, hvordan beregningsgrundlaget er i forhold til børnetal og finansforskydninger (renter og afdrag på kreditforeningslån),

  at man vil anbefale, at der fremadrettet aftales en husleje, svarende til markedslejen for de institutioner, som ejes af den selvejende institution eller FDDB.

  Børn og Skole kan oplyse,

  at der er anvendt et børnetal på 52 i begge beregninger,

  at den sparede udgift til renter og afdrag er medtaget i den foreslåede finansiering,

  at det er aftalt med FDDB, at spørgsmålet om en generel huslejefastsættelse for de institutioner, som ejes af den selvejende institution eller FDDB tages op til nærmere drøftelse.

  Økonomi og afledt drift

  Hvis der ønskes en overgang den 1. august 2012 skal der finansieres 141.896 kr. For den nedlagte institution Spiloppen er der budgetteret med en husleje på 59.000 kr. i budgetåret 2012.

  Yderligere foreligger der en huslejeindtægt fra privatinstitutionen Akeleje, Blegen 39, Aabenraa, på 7.125 kr. pr. måned. I alt 85.500 kr. for år 2012.

  Engsig prioritetsydelser *)

  Spiloppen husleje

  16.358 kr.

  59.000 kr.

  Akeleje huslejeindtægt

  85.500 kr.

  I alt

  160.858 kr.

  Udfordring

  -141.896 kr.

  Rest

  18.962 kr.

  Resten kan bruges til andre formål.

  *) Budgetlagt under finansforskydninger (Økonomiudvalget). Evt. flytning af beløbet til Skole- og Dagtilbudsudvalget kan indgå i en kommende budgetkontrol.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. august 2012 begrundet i de økonomiske konsekvenser,

  at privatinstitutionens vedtægt godkendes under forudsætning af, at de anbefalede ændringer indføjes i vedtægtens § 11, da Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed,

  at der foretages en opgørelse og værdifastsættelse af inventaret inden overgang til privatinstitution,

  at der inden overgang til privatinstitution aftales procedure for afklaring af inventarspørgsmålet,

  at der inden overgang til privatinstitution udarbejdes en brugsretsaftale til inventaret og

  at finansiering af merudgiften sker ved huslejeindtægten fra privatinstitutionen Akeleje og den budgetterede husleje for den nedlagte institution Spiloppen.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-01-2012

  Det anbefales,

  at driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. marts 2012, og

  at anden – sjette at godkendes.

  Merudgiften i 2012 finansieres inden for udvalgets budget som anvist i sagsfremstillingen suppleret med sparede huslejeudgifter til pavilloner ved Regnbuen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Dagtilbudsudvalgets indstillinger, herunder at driftsoverenskomsten opsiges pr. 1. marts 2012 forudsat, at 3. til 5 at er opfyldt pr. 1. marts 2012.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40571, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Jf. separat Økonomiudvalgssag om den fremtidige anvendelse af det nuværende Skovbogaard overtager Autismecenter Syd den kommunale ejendom på Søstvej 11, Aabenraa. Bygningen har senest været anvendt af Fjordskolen til forskellige projekter, men har siden august 2011 været anvendt af Autismecenter Syd til et projekt for Fjordskolen.

  Autismecentercenter Syd planlægger ud over det projekt at anvende bygningen til bl.a. STU-forløb for centrets målgruppe.

  Centrets anvendelse af centret er således primært til indtægtsdækket virksomhed. Som konsekvens heraf vil samtlige driftsudgifter ved anvendelse af bygningen afholdes indenfor centrets indtægtsdækkede virksomhed.

  Søstvej 11 er beliggende i delområde C i lokalplan M 72, der udlægger området til erhvervsformål. Indtil sommeren 2011 har der været givet en dispensation fra lokalplanen til anvendelse af bygningen til offentlige formål.

  For at kunne anvende bygningen skal der udarbejdes ny lokalplan, der giver mulighed for at anvende Søstvej 11 til offentlige formål (undervisning, vejledning, aktivitet og samvær).

  Udarbejdelse af ny lokalplan vurderes at koste ca. 125.000 kr., der dækker udarbejdelse og politisk håndtering af ny lokalplan ved ekstern rådgiver.

  Planmæssige forhold

  Søstvej 11, Aabenraa er omfattet af lokalplan M 72, delområde C.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. på Socialudvalget til tilpasning af Gl. Skovbogaard til nye aktiviteter.

  Indenfor det afsatte rådighedsbeløb foreslås følgende fiansieret:

  Udarbejdelse af lokalplan for Søstvej 11 til 0,130 mio. kr.

  Resterende rådighedsbeløb på 0,87 mio. kr. til tilpasning af Gl. Skovbogaard tilføres kassebeholdningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2011 til tilpasning af Gl. Skovbogaard frigives en anlægsbevilling på 0,130 mio. kr. til finansiering ny lokalplan, der muliggør anvendelsen af Søstvej 11 til offentlige formål, og

  at det resterende rådighedsbeløb på 0,870 mio. kr. til tilpasning af Gl. Skovbogaard tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Socialudvalget den 27-10-2011

  1. – 2. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47073, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Efter nedlæggelse af Padborg Stadion i 2007, er det tidligere klubhus stort set ikke blevet anvendt og er nu så forfalden, at det bør fjernes.

  Den 17. april 2007 blev klubhuset overdraget til Økonomiudvalget, mens Kultur- og Fritidsudvalget stadig er registreret som ansvarlig for driften.

  Kommunen er ved at udarbejde en ny lokalplan, som udlægger området til boligformål, hvor klubhuset ligger.

  Klubhuset står således i dag ubenyttet hen og der er begyndt at komme klager fra områdets beboere.

  Den 4. oktober 2011 blev der givet afslag på, at klubhuset kunne komme i betragtning til den kommunale indsatspulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme. Begrundelsen var, at der ikke vil være tilstrækkelig hjemmel i byfornyelsesloven til at anvende midlerne til dårlig vedligeholdte offentlige bygninger.

  Udover selve klubhuset har udvalget fortsat vedligeholdelsesforpligtigelser vedrørende arealpleje og tennisanlæg.

  Der har i regnskabet for Padborg Stadion kunnet konstateres et merforbrug i 2009 og 2010 på ca. 0,080 mio. kr. Merforbruget er finansieret ved besparelser på vedligehold af øvrige kommunale idrætsanlæg.

  Merforbruget på Padborg Stadion er ikke holdbart, da det belaster vedligeholdelsen af de øvrige kommunale idrætsanlæg.

  Økonomi og afledt drift

  I 2012 udgør det korrigerede budget 0,063 mio. kr.

  Den skønnede udgift til nedrivning af klubhuset på Padborg Stadion udgør ca. 0,060 mio. kr.

  Såfremt klubhuset nedrives vil udgiften til arealpleje og tennisanlæg udgøre 0,025 mio. kr.

  Den årlige besparelse udgør herefter 0,038 mio. kr., som tidligst kan realiseres fra 2013.

  I 2012 kan der finansieres 0,100 mio. kr. fra fælles formål under grønne områder til nedrivning af klubhuset.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at klubhuset ved det tidligere Padborg Stadion nedrives, og

  at der budgetomplaceres 0,060 mio. kr. fra fælles formål under grønne områder til Padborg Stadion.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2011

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43900, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandling af henvendelsen fra Museum Sønderjylland vedrørende udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot med en kunstbygning, udtrykte Byrådet sig i september 2011 positiv i forhold til, at Aabenraa Kommune medvirker til en forundersøgelse.

  Byrådet tilkendegav, at kommunen i 2012 vil medfinansiere en tredjedel af udgifterne til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence til en samlet udgift på 1,5 mio. kr. under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer kan tilvejebringe de resterende 2/3 af udgifterne.

  Museum Sønderjylland har igangsat og finansieret den første del af forundersøgelsen med 0,250 mio. kr.

  Med henblik på at finansiere Aabenraa Kommunes andel på 0,500 mio. kr. skal Kultur- og Fritidsudvalget prioritere udgiften indenfor den samlede investeringsramme for 2012-2015.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsinvesteringsramme for 2012-2015 er der i 2012 afsat en anlægsramme på i alt 16,488 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til halpuljen i 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2011

  Det anbefales godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis Puljen til Billedkunstrådet med 0,100 mio. kr., Puljen til kunststofbelægning på Atletik Stadions med 0,200 mio. kr. og ”halpuljen” med 0,200 mio. kr.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46975, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en liste med forslag til anvendelse af puljen til mindre opgaver på 1,5 mio. kr. for 2012.

  Listen indeholder forslag til prioritering af ansøgninger vedrørende kommunale institutioner og Museum Sønderjylland samt anlæg administreret af Kultur- og Fritidsudvalget.

  I prioriteringen er der blandt andet lagt vægt på, at en række installationer og nedslidt inventar bliver udbedret samt at en række mangler og udfordringer på anlæg udbedres.

  Derudover er der udarbejdet yderligere en liste, der vedrører opgaver, som også indgår i prioriteringen under Teknik og Miljøs anlægsramme for 2012.

  Udmøntningen af denne pulje kendes først sidst i marts 2012. Med henblik på at kunne imødekomme vedligeholdelsesopgaver, som ikke bliver realiseret via Teknik og Miljø, er der i puljen til mindre opgaver reserveret et beløb til disse opgaver.

  Opgaver som indgår i Teknik og Miljøs prioritering er omfattet af samspilsregler for Aabenraa Kommune under vedligeholdelseskonto 2.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2012-2015 er der i 2012 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 1,5 mio. kr. til pulje til mindre opgaver pr. 1. januar 2012 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2012,

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til pulje til mindre opgaver godkender anlægsopgaver på i alt 1,5 mio. kr. og

  at Kultur og Fritid bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver inden for den afsatte ramme til akutopgaver på 0,3 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2011

  1. at anbefales godkendt.

  Endvidere besluttede udvalget at puljen til mindre opgaver fordeles i mødet den 23. januar 2012.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47931, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 20. september 2010, at Aabenraa Kommune ikke ønskede, at deltage i en projektansøgning omfattende alle 22 kommuner i Region Syddanmark – Destinationsudvikling Syddanmark – udarbejdet af Syddansk Turisme (ST) med et samlet budget over tre år på 32 mio. kr.

  I givet fald skulle Aabenraa kommune have investeret 0,5 mio. kr. kontant og i arbejdstimer over en treårig periode. Ansøgningen kunne på den anden side ikke godtgøre, at det ville medføre en hertil svarende øget turismeomsætning i Aabenraa Kommune. Hvortil kom de strukturelle problemer ST på daværende tidspunkt var løbet ind i.

  Der foreligger nu en fornyet projektansøgning om en specifik Sønderjysk destinationsudvikling initieret af de fire Sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Projektet benævnes: Destination Sønderjylland, Danmarkshistorie i 150 år 1864-2014. Det er således hensigten, at sætte fokus på 150-året for 1864 i 2014, på en måde så de nye produkter og oplevelser også kan integreres i 2017-kulturhovedstadsprojektet.

  Projektet forventes at løbe over 2½ år fra 1. juli 2012 til udgangen af 2014, med et samlet budget på 11,8 mio. kr. Fordelt med 5,9 mio. kr. fra EU strukturfondsmidler, 2,95 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, 1,75 mio. kr. som kommunal medfinansiering og 1,2 mio. kr. i privat medfinansiering. Heraf vil Aabenraa Kommunes kontante andel beregnet efter befolkningstallet i givet fald udgøre 0,408 mio. kr.

  Der har i de fire kommuner været en stor interesse fra private virksomheder indenfor branchen for at deltage i projektet. Der foreligger foreløbig tilsagnsbreve for godt 40 virksomheder om en medfinansiering på ca. 1,2 mio. kr.

  Da der søges om strukturfondsmidler skal ansøgningen udarbejdes med et afsnit, der beskriver dels hvordan man vil sikre likviditeten i en kommende projektperiode, og dels hvordan man vil sikre, at der er både den fornødne organisatoriske og tekniske styrke til at gennemføre destinationsudviklingsprojektet. Der er i projektgruppen enighed om, at involveringen af de fire kommuners turismeorganisationer tilfører organisatoriske og tekniske styrker, mens sikring af likviditeten forudsætter en kommune, som en ”lead-partner” med en turistchef som udførende person. Sønderborg Kommune har påtaget sig denne opgave. Der er desuden i projektet afsat de fornødne midler til at engagerer en økonomisk ”controller”.

  Ansøgningen forventes afleveret til Region Syddanmark den 3. januar 2012 med henblik på behandling på Vækstforums møde den 27. marts 2012.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsætter i § 13, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. indenfor vækst og udvikling i turismeerhvervet. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.

  Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og må ikke virke konkurrenceforvridende.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune skal i givet fald i kontante midler bidrage med 0,082 mio. kr. i 2012, 0,163 i hvert af årene 2013 og 2014. For 2012 kan den andel af puljemidlerne, der vil blive afsat til turisme dække udgifterne, mens der for overslagsårene 2013 og 2014 ikke p.t. er afsat midler i budgettet. Aabenraa Kommunes bidrag til projektet i timer forudsættes overvejende dækket af turistchefen.

  Høring/udtalelse

  Turistpolitisk Råd tog på sit møde den 27. september 2011 orienteringen om projektets udformning til efterretning.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune indtræder som partner i projektet, og

  at udvalget drøfter finansieringen i 2013 og 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2011

  Anbefales godkendt under forudsætning af, at Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner bakker op om projektet og at udgifterne i 2013 og 2014 finansieres af puljen vedrørende Erhverv-, Turisme- og Detailhandel.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen, Susanne Beier og Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2012

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/45863, Sagsinitialer: KTN
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI