Beslutningsprotokol

onsdag den 29. februar 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Der var afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8397, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 16. februar 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”For at fjerne usikkerheden hos fonden bag Sønderjyllandshallen og hos forpagteren af Sønderjyllandshallen, Sønderjyllandshallen ApS, om fortsat fritagelse for betaling af kommunal grundskyld på ca. 130.000 kr.  foreslås, at byrådet allerede på nuværende tidspunkt beslutter, at Sønderjyllandshallen fortsat fritages for betaling af kommunal grundskyld.

  Beløbet ca. 130.000 kr. foreslås finansieret af puljen på knap 1 million kr. som Kultur - og fritidsudvalget råder over og som skal fordeles til hel eller delvis fritagelse af grundskyld til institutioner, klubber mv. i. h. t. kommende retningslinier.

  Begrundelse:

  Jeg tror ikke, at nogen her i byrådet kan forestille sig, at Sønderjyllandshallen ikke fortsat skal være et kulturelt centrum i kommunen.

  For at skabe overblik og for at kunne indgå kontrakter med lang tidshorisont er det meget vigtigt for både Sønderjyllandshallen og for forpagteren, Sønderjyllandshallen ApS, at kende de økonomiske vilkår så godt som muligt. Herunder ikke mindst forholdet omkring grundskyld.

  At meddele Sønderjyllandshallen fritagelse for grundskyld allerede på nuværende tidspunkt danner på ingen måde præcedens, idet forholdene ikke er sammenlignelige.”

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Trukket af dagsordenen af forslagsstilleren.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8406, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 15. februar 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Jeg ønsker en redegørelse og forklaring på følgende, samt at fremsætte følgende forslag :

  På basis af kommunens udbud af 2. marts 2011 på kørsel med specialklasserækker i kommunen afgav Bolderslev Taxa

  tilbud herpå.

  Den 16. juni 2011 bliver Bolderslev Taxa pr. mail fra kommunen gjort opmærksom på, at kommunen har været nødsaget til at aflyse udbuddet.

  I omtalte mail gør kommunen opmærksom på, at opgaven genudbydes for en periode, der starter 1. januar 2012 med mindst 1 års varighed og, at der som hidtil vil være behov for kørsel med specialklasseelever til og fra skole i perioden 1. august 2011 indtil 31. december 2011.

  Til trods for disse oplysninger har Bolderslev Taxa ikke på nogen måde fået mulighed for at få adgang til denne kørsel eller til at afgive tilbud.

  Denne mærkværdige sagsbehandling fra kommunens side rejser en række spørgsmål, bl. a. :

  Er Bolderslev Taxa bevidst blevet afskåret fra at give tilbud ?

  Har kørslen været udbudt påny ?

  Og i givet fald hvorfor har Bolderslev Taxa så ikke fået mulighed for at afgive tilbud ?

  Hvem udfører kørslen i øjeblikket ?

  Hvem har udført kørslen fra 1. august 2011 til 31. december 2011 ?

  Hvordan kan kommunen være sikker på, at ydelsen købes bedst og billigst ?

  Er fremgangsmåden i overensstemmelse med god forvaltningsskik og med loven om offentlige udbud ?

  Endvidere ønsker jeg oplyst om kommunen, efter at et flertal i byrådet, trods dispensationsmulighed, har besluttet at Bolderslev Taxa skal tvangssammenlægges til et bestillingskontor, har benyttet sig af Taxabekendtgørelsens kapt.4 § 18.stk. 5, som bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan kræve at få tilsendt budget og regnskab for bestillingskontoret, samt oplysning om aktiviteten i bestillingskontoret. Bestemmelser lavet bl. a. for at kunne få indsigt i de økonomiske vilkår en tvangstilslutning medfører.

  Hvis ikke denne mulighed er udnyttet, så hvorfor ikke ?

  Såfremt muligheden er udnyttet, hvad er så konklusionen ?

  Jeg anmoder om, at ovenstående spørgsmål besvares på byrådsmødet.

  Med baggrund i ovenstående uklarheder fremsætter jeg følgende forslag:

  at kørslen med specialklasserækkerne udbydes med virkning fra den 1. april 2012 og til udgangen af skoleåret 2012-2013,

  at byrådets beslutning om tvangstilslutning til bestillingskontor ophæves, og

  at byrådet udnytter lovgivningens dispensationsmulighed til at opretholde land-taxier, bl. a. for at opretholde servicen i landdistrikterne.”

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Drøftet.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter Garantioverførsel af driftsbevillinger for institutioner og områder omfattet af Dialogbaseret aftalestyring, samt overførsler vedrørende konto 6.

  Økonomi og afledt drift

  Garantioverførsler samt overførsler vedr. konto 6 er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Ovf. fra 2010 til 2011

  Regnskab 2011 1)

  Korr. budget 2011 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt ovf. til 2012 2)

  ØK adm. org. – Øvr. ovf. (kat. 3)

  4.310

  239.385

  246.716

  7.331

  3.277

  ØK adm. org. løn- og barselspuljer – Puljer og projekter (kat. 2)

  -2.322

  2.786

  -4.099

  -6.885

  -7.696

  I alt – ØK (kto. 6)

  1.988

  242.171

  242.617

  446

  -4.419

  Økonomiudvalg

  1.189

  23.265

  24.467

  1.202

  1.202

  Socialudvalg

  9.306

  355.895

  378.092

  22.197

  16.497

  Arbejdsm. udvalg

  380

  2.346

  1.036

  -1.310

  -1.310

  Skole- og Dagt. udv.

  -18.557

  692.213

  677.031

  -15.336

  -15.735

  Børne- og Fam. udv.

  -2.223

  95.764

  95.444

  -320

  -279

  Sundhedsudv.

  -102

  79.371

  81.695

  2.324

  2.217

  Kultur- og Fr. udv.

  -916

  42.705

  41.927

  -778

  -789

  Teknik-og Miljøudv.

  2.541

  -2.169

  -885

  1.284

  1.284

  Plan- og Trafikudv.

  154

  2.624

  2.676

  52

  52

  Beredskabskomm.

  195

  11.009

  11.280

  271

  271

  Garantiovf. i alt (kat. 1.) ekskl. Dagplejen, luk. fr. hjem. og CHK

  -8.033

  1.303.023

  1.312.763

  9.586

  3.410

  OVF. I ALT (ekskl. Dagpl., luk. fr. hjem, og CHK)

  -6.045

  1.545.194

  1.555.380

  10.032

  -1.009

  Dagplejen

  195

  97.697

  102.628

  4.931

  4.931

  Lukkede fritidshjem

  6

  33.089

  32.078

  -857

  -857

  CHK

  0

  9.328

  8.021

  -1.307

  -1.307

  ALT I ALT

  -5.844

  1.685.308

  1.698.107

  12.799

  1) regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantiovf.

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag (tilknyttet noter), fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder.

  Endvidere fremgår, af en kolonne, en specifikation af det samlede rentetillæg på 0,760 mio. kr. (udgør 0,736 mio. kr. ekskl. lukkede fritidshjem) til de institutioner, der enten har haft merforbrug 3 år i træk eller har haft et merforbrug over 5 %.

  Der henvises til note 18 vedrørende Dagplejen, der har haft et mindreforbrug på 4,931 mio. kr. Der søges om overførsel af dagplejens mindreforbrug til 2012 til dækning af de forventede underskud i forbindelse med privatisering af institutioner og overgang fra fritidshjem til SFO.

  I sagen ”Budget 2010 – bevillingsmæssig opfølgning på budgetkontrol 28. februar 2010” (Byrådet 23.6.2010), fik Skole- og dagtilbud en tillægsbevilling på 10 mio. kr. vedr. nulstilling af overførsel fra 2009. Heraf var 7,094 mio. kr. øremærket til Dagplejen. Staben indstiller modregning heraf, i nærværende ansøgning om overførsel af mindreforbrug på 4,931 mio. kr.

  Forvaltningen i Børn & Skole har anført et samlet merforbrug på 0,857 mio. kr. for en række fritidshjem, der er blevet lukket (Børneviften afd. Rugkobbel (note 24), Bh. Stuffi Fritidshjem, Fr. Stjernen, Fr. Skovly, Fr. Anna Gydebæk, Fr. Hjelmrode, Fr. Nygade, Fr. Nyløkke/Agoraen (note 27), Fr. Himmelblå og Fr. Regnbuen).

  I forlængelse af stabens foranstående indstilling om at undlade overførslen af mindreforbruget vedrørende Dagplejen, indstiller staben, at merforbruget vedrørende de lukkede fritidshjem, der overgår til SFO, ligeledes ikke overføres til 2012.

  Endvidere henvises til note 43 vedrørende CHK (Aabenraa Kommunes andel). Merforbruget herunder på 1,307 mio. kr. kan opdeles på et merforbrug på 0,232 mio. kr. vedrørende abonnementer og et merforbrug på 1,074 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. Der argumenteres for, at CHK ingen mulighed har for at afvikle et merforbrug genereret af Aabenraa Kommune vedrørende hjælpemidler, og at merforbruget kan tilskrives Aabenraa Kommunes nuværende serviceniveau, hvorfor de 1,074 mio. kr. vil blive medtaget (med modsat fortegn) som ansøgning under kategori 3 (øvrige overførsler).

  Staben indstiller hele merforbruget overført som en garantioverførsel. Staben bemærker, at differencen på 1,074 mio. kr. kan ansøges refunderet i sagen ”Øvrige overførsler” (kat. 3).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der til Økonomiudvalget, vedr. overførsler (kat. 2 og kat. 3), meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2012 på 4,419 mio. kr. (merforbrug), jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler,

  at der til udvalgene, vedr. garantioverførsler (kat. 1), meddeles en tillægsbevilling til budget 2012 på 3,410 mio. kr. (mindreforbrug), samt en negativ tillægsbevilling til budget 2012 på 0,736 mio. kr. vedr. rentetillæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der netto finansieres af de likvide midler,

  at mindreforbruget på 4,931 mio. kr. vedr. dagplejen og merforbruget på 0,857 mio. kr. for de lukkede fritidshjem, ikke overføres fra 2011 til 2012 som en garantioverførsel, og

  at der til Sundhedsudvalget meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2012 på 1,307 mio. kr. (merforbrug) vedr. garantioverførsler fra 2011 til 2012 vedr. CHK, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  1., 2. og 4. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt for såvidt angår de lukkede fritidshjem.

  For såvidt angår dagplejens mindreforbrug tages det med i overførsel i kategori 3 sagen.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14118, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er i 2012 tildelt lånedispensationer på i alt 89,7 mio. kr.

  Lånedispensationerne er fordelt med 74 mio. kr. til kvalitetsfondsområdet (investeringsudgifter på børne- ældre- og idrætsområdet), samt med 8,4 mio. kr. til øvrige anlægsudgifter. Hertil kommer en budgetteret låneoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger og byfornyelsesudgifter på i alt 7,3 mio. kr.

  En betingelse for låneoptagelsen er afholdelsen af konkrete anlægsudgifter på i alt 136,8 mio. kr. Realiseres dette investeringsniveau ikke i 2012 reduceres låneadgangen forholdsmæssigt.

  Af likviditetsmæssige årsager anbefales det, at der foretages en foreløbig låneoptagelse vedrørende 2012.

  Det anbefales, at staben bemyndiges til at forestå den løbende låneoptagelse inden for rammen på de 89,7 mio. kr.

  Den løbende låneoptagelse skal sikre, at der er den fornødne likviditet tilstede til at finansiere anlægsudgifterne.

  For låneoptagelsen gælder, at det er en betingelse, at lånet er optaget i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Viser det sig, at de låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet, forudsættes det, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag.

  Der vil i 2012 løbende ske en revurdering af lånerammen i forbindelse med budgetkontrollerne. Den endelige låneramme for 2012 vil blive opgjort i februar måned, samtidig med en eventuel foreløbig låneoptagelse for regnskabsår 2013.

  Der anbefales optaget lån med en maksimal løbetid på 25 år, og med første afdrag i 2013. Låneoptagelsen vil ske inden for Finanspolitikkens rammer. Der er budgetlagt med renter og afdrag på låneoptagelsen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der kan hjemtages foreløbige lån for regnskabsåret 2012 inden for den budgetterede ramme på 89,7 mio. kr., og

  at den forventede låneadgang revurderes i forbindelse med budgetkontrollerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3889, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 23. august 2011 truffet beslutning om igangsættelse af en partshøring med henblik på tilbagekaldelse af paragraf 8 fritagelse for betaling af grundskyld for alle formål, der har fået det i 2011.


  Der blev endvidere truffet beslutning om etablering af en eller flere puljer under de stående udvalg, til støtte af kultur- og fritidsformål. Baggrunden var blandt andet et ønske om at skabe større gennemsigtighed i støtten til forskellige formål i form af direkte tilskud i stedet for det reelt skjulte tilskud. Hensigten var således, at skabe en bevidst synlig politisk prioritering af tilskudskronerne.

  Efter partshøring blev der på Byrådsmødet den 30. november 2011 truffet beslutning om, at administrere fritagelse af grundskyld med virkning fra 1. januar 2012 efter følgende model:

  · Der skal ske tilbagekaldelse af paragraf 8 fritagelse for betaling af grundskyld for alle kategorier, der får det på nuværende tidspunkt. Der gives ikke paragraf 8 fritagelse for grundskyld til nogen områder bortset fra institutioner med driftsoverenskomst med kommunen samt andre private skoler og institutioner.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om Kommunal ejendomsskat, jf. § 8, stk. 1.

  Økonomi og afledt drift

  Ud fra vurderingerne fra 2009, vil der være en maksimal merindtægt på 0,983 mio. kr. Da det er SKAT, der fastsætter den afgiftspligtige værdi, er det ikke muligt at give et eksakt tal.

  Der vil efterfølgende være muligt at etablere en eller flere tilskudspuljer under de stående udvalg til hel eller delvis udlodning af merindtægten.

  Merindtægten på 0,983 mio. kr. fordeler sig på følgende områder:

  Kultur og Fritidsområdet:

  913.716

  Skole og Dagtilbudsområdet:

  66.772

  Teknik og Miljøområdet:

  2.720

  I alt

  983.208

  Staben anbefaler at der kun afsættes en pulje, der bevillingsmæssig placeres under Kultur- og Fritidsudvalget, udvalget udarbejder efterfølgende et sæt retningslinjer for ansøgning af tilskud.

  Oprettelse af flere puljer vil være administrativt tungt at håndtere ligesom flere puljer kan skabe tvivl for ansøgere om hvilken forvaltning de skal henvende sig til.

  Indstilling

  Staben indstiller,
  at der gives en indtægtsbevilling på skatteindtægter i 2012 og overslagsår 2013 og fremefter på 0,983 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 0,983 mio. kr. på Kultur og Fritidsudvalgets bevillingsramme i 2012 og overslagsår finansieret af kassebeholdningen, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder retningslinjer for ansøgning af tilskud fra puljen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/16338, Sagsinitialer: LSBOI

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  Krav, der afskrives, er generelt 5 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældsaneringssager og for frivillige akkorder. Til de sidste bemærkes, at kompetencen til at træffe afgørelse herom ligger hos SKAT. SKAT har ligeledes kompetencen til at eftergive gæld, som de skønner er håbløs at inddrive.

  Hovedparten af de krav, der afskrives er således krav som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning og hvor kravet er forældet efter 3 år.

  Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Borgerservice og Erhverv via de muligheder lovgivningen giver at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller børnebidrag, eller modregning i boligstøtte til boligstøttekrav og boligindskud.

  Økonomi og afledt drift

  Opkrævningsgruppen har opgjort afskrivningerne i regnskabsåret 2011 til i alt 6.043.931 kr., heraf udgør den kommunale andel 2.908.534 kr.

  I regnskabsåret 2010 udgjorde afskrivningerne 7.606.703 kr. med en kommunal andel på 1.458.234 kr.

  Af den vedlagte oversigt fremgår det, at der i 2011 afskrives 3.568.166 kr. på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Dette er en stigning på 1. 845.997 kr. i forhold til 2010. Den kraftige stigning skyldes primært at forældelsesfristen er ændret fra 5 til 3 år. Omvendt ses et kraftigt fald i afskrivninger på underholdsbidrag, hvilket skyldes at SKAT havde fokus på dette område i 2010, hvor der blev ryddet op i gamle sager.

  Afskrivningerne sker direkte på kommunens balance og påvirker ikke kommunens driftskonti.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at den opgjorte saldo på 6.043.934 kr., hvoraf kommunens andel udgør 2.908.534 kr., afskrives på kommunens balance.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Der ønskes en redegørelse over hvilke muligheder lovgivningen giver for at få de skyldige beløb hjem, og hvordan de anvendes i Aabenraa Kommune.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/4001, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Den tidligere brandstation beliggende Varnæsvej 680A, 6200 Aabenraa er blevet overflødig efter at det frivillige brandværn i Varnæs er ophørt.

  Beredskabskommissionen besluttede på et møde den 25. maj 2010, at ejendommen vederlagsfrit kunne overdrages foreningslivet i Varnæs.

  Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening har oplyst, at de gerne vil overtage ejendommen.

  Varnæsvej 680A er beliggende på matr. nr. 449 Varnæs og har et grundareal på 1.461m. Bygningen Varnæsvej 680A er opført i 1942 og har et erhvervsareal på 125 m. Varnæsvej 680A er bygget sammen med bygningen Varnæsvej 680B, som ejes af Varnæs vandværk.

  Kommunen har mulighed for uden offentligt udbud at sælge en ejendom til institutioner, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Afgørende for om kommunen kan overdrage ejendommen vederlagsfrit er, om der er tale om en forening kommunen kan yde støtte til. En forening der varetager opgaver med henblik på at støtte borgernes muligheder for fritidsaktiviteter, er en forening kommunen kan yde støtte til. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng, at der er tale om en forening, hvor der er adgang for alle, eller at adgangen alene er begrænset ud fra saglige kriterier og som ikke har profitformål for øje.

  For at sikre ovenstående formål mv. er det aftalt med formanden for Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening, at foreningens vedtægter på næstkommende generalforsamling ændres således, at kommunen fremadrettet skal godkende ændringer af formålsbestemmelsen.

  Af foreningens vedtægter fremgår det allerede, at deres formål er, gennem en upolitisk sammenslutning, at varetage borgernes interesser og i øvrigt arbejde for egnens udvikling og trivsel og at der som medlem kan optages enhver borger, der er fyldt 18 år og bosiddende i området.

  Der er derudover ved en tilbageskødningsklausul sikret kommunen, ved foreningens opløsning, en ret til at tilbageskøde ejendommen vederlagsfrit, dog mod betaling af eventuelt merværdi, fremkommet ved foreningens ombygning af ejendommen.

  Endeligt bliver det tinglyst på ejendommen, at kommunen skal godkende lånoptagelse i ejendommen.

  Ovenstående bevirker, at der med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, kan ske vederlagsfri overdragelse af ejendommen Varnæsvej 680 A uden offentligt udbud til Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening.

  Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening skal tåle den på ejendommen tinglyste servitut, som giver Varnæs vandværk lov til vederlagsfri benyttelse af grunden.

  Lovgrundlag

  Jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 2 litra 6 kan offentligt udbud undlades ved salg til institutioner m.v. som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Jf. reglerne om kommunalfuldmagten

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i landzone og er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet bebyggelse med boliger og mindre erhverv.

  Økonomi og afledt drift

  Ejendommen overdrages vederlagsfrit til Bovrup & Varnæs-Birk Borgerforening mod at de betaler alle omkostninger i forbindelse med handlen såsom registreringsafgifter, salær til advokat for berigtigelse m.v.

  Beredskabet får en årlig mindreudgift på driften på ca. 7.500 kr. ved salget.

  Høring/udtalelse

  Salget at Varnæsvej 680A, 6200 Aabenraa har været i intern høring i Teknik og Miljø og de indkomne bemærkninger er medtaget i salgsvilkårene.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at matr.nr. 449 Varnæs, Varnæs overdrages vederlagsfrit til Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening,

  at Bovrup og Varnæs-Birk Borgerforening betaler alle omkostninger i forbindelse med handlen,

  at der tinglyses en tilbageskødningsklausul til Aabenraa Kommune på ejendommen,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på 7.500 kr. til Beredskabskommissionen, som tilføres kassebeholdningen, og

  at der gives en negativ rammekorrektion i 2013-2015 på 7.500 kr. til Beredskabskommissionen, som tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  1. til 3. at anbefales godkendt.

  4. og 5 at kan ikke anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/42069, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Den tidligere brandstation, beliggende Skolevej 25C, Kollund, 6340 Kruså, er blevet overflødig efter at det frivillige brandværn i Kollund er ophørt.

  Beredskabskommissionen besluttede på et møde den 25. maj 2010, at ejendommen vederlagsfrit kunne overdrages til foreningslivet i Kollund, såfremt dette blev ønsket.

  Kollund Borger- og Ungdomsforening har oplyst, at de gerne vil overtage ejendommen.

  Ejendommen Skolevej 25C er beliggende på matr. nr. 669 Kollund, Bov og har et grundareal på 830 m². Bygningen er opført i 1975 og har et erhvervsareal på 159 m².

  Kommunen har mulighed for, uden offentligt udbud, at sælge en ejendom til institutioner, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Afgørende for om kommunen kan overdrage ejendommen vederlagsfrit, er om der er tale om en forening kommunen kan yde støtte til. En forening der varetager opgaver med henblik på at støtte borgernes muligheder for fritidsaktiviteter, er en forening kommunen kan yde støtte til. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng, at der er tale om en forening, hvor der er adgang for alle, eller at adgangen alene er begrænset ud fra saglige kriterier og som ikke har profitformål for øje.

  Det fremgår af Kollund Borger- og Ungdomsforenings vedtægter, at formålet er ved kulturelt og idrætslig virke, at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel og at der er adgang for personer, der vedkender sig disse vedtægter.

  For at sikre ovenstående formål mv. er det en betingelse for handlen, at foreningens vedtægter på næstkommende generalforsamling ændres, således, at kommunen fremadrettet skal godkende ændringer af formålsbestemmelsen. Der er derudover ved en tilbageskødningsklausul sikret kommunen, ved foreningens opløsning, en ret til at tilbageskøde ejendommen vederlagsfrit, dog mod betaling af eventuel merværdi, fremkommet ved foreningens ombygning af ejendommen.

  Endeligt bliver det tinglyst på ejendommen, at kommunen skal godkende lånoptagelse i ejendommen.

  Ovenstående bevirker, at der med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, kan ske vederlagsfri overdragelse af ejendommen Skolevej 25C, Kollund, 6340 Kruså uden offentligt udbud til Kollund Borger- og Ungdomsforening.

  Lovgrundlag

  Jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 2 litra 6 kan offentligt udbud undlades ved salg til institutioner m.v. som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Jf. reglerne om kommunalfuldmagten.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af byplanvedtægt nr. 25.

  Økonomi og afledt drift

  Ejendommen overdrages vederlagsfrit til Kollund Borger- og Ungdomsforening mod at de betaler alle omkostninger i forbindelse med handlen såsom registreringsafgifter, salær til advokat for berigtigelse m.v.

  Beredskabet får en negativ tillægsbevilling vedr. driften på ca. 35.000 kr. årligt ved salget.

  Høring/udtalelse

  Salget af Skolevej 25C, 6340 Kruså har været i intern høring i Teknik og Miljø og de indkomne bemærkninger er medtaget i salgsvilkårene.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at ejendommen Skolevej 25C, Kollund, 6340 Kruså overdrages vederlagsfrit til Kollund Borger- og Ungdomsforening,

  at Kollund Borger- og Ungdomsforening betaler alle omkostninger i forbindelse med handlen,

  at der tinglyses en tilbageskødningsklausul til Aabenraa Kommune på ejendommen,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2012 på 35.000 kr. til Beredskabskommissionen, som tilføres kassebeholdningen, og

  at der gives en negativ rammekorrektion i 2013-2015 på 35.000 kr. til Beredskabskommissionen, som tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  1. til 3. at anbefales godkendt.

  4. og 5 at kan ikke anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/773, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Rødekro Andelsboligforening påtænker en ombygning af 10 ungdomsboliger til 4 almene familieboliger og udvidelse af viceværtsfaciliteter i afdeling 7, Ryttervænget i Rødekro.

  Bygningerne er opført i 1988-1992, og afdelingen består af i alt 76 boliger – 66 almene familieboliger og 10 ungdomsboliger.

  Boligforeningen oplyser, at en del af de nuværende beboere i ungdomsboligerne ikke er under uddannelse, og de tilhører således ikke den beboergruppe, som boligerne oprindeligt er opført til. Der er også en afmatning i efterspørgslen efter ungdomsboligerne.

  Boligforeningen ønsker derfor ungdomsboligerne ombygget til 4 familieboliger fordelt med 3 stk. 3-rums boliger og 1 stk. 2-rums bolig og viceværtsfaciliteter.

  Beboerne har i afdelingsmødet den 1. februar 2012 enstemmigt godkendt ombygningen, herunder projektets økonomi.

  Botjek, Haderslev har gennemgået bygningerne, og den samlede vurdering af bygningernes tilstand er, at de eksisterende bygninger er egnet til den påtænkte ombygning. Rapporten kan ses i sagen.

  Anskaffelsessummen for renoveringsarbejderne er budgetteret til ca. 5,650 mio. kr. Beløbet finansieres ved optagelse af et ustøttet kreditforeningslån på ca. 5,650 kr. og fritagelse for indbetaling til landsdispositionsfonden.

  Beregninger over ombygningens udgifter viser, at det ikke vil være nødvendigt med en huslejeforhøjelse ved den foreslåede finansiering.

  Under forbehold af kommunens godkendelse af ombygningen og kommunegaranti for lånet har Landsbyggefonden i brev af 3. januar 2012 meddelt fritagelse for betaling af andel af ydelse (1/3) vedrørende afviklede prioriteter (oprindelig finansiering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, jf. driftsbekendtgørelsens § 45, stk. 2.

  Et tilsagn til ombygningen gives under forudsætning af, at kommunen yder garanti for den del af realkreditlånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af markedsværdien. Den endelige garantistillelse kan således først fastsættes, når kreditforeningen har fastsat markedsværdien, hvilket vil ske i forbindelse med indhentning af lånetilbud efter godkendelse af skema A. Markedsværdien vil dog typisk være lavere end anskaffelsessummen.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 lov om almene boliger mv. (Almenboligloven).

  Bktg. nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger mv. (Driftsbekendtgørelsen)

  Planmæssige forhold

  Afdeling 7 er omfattet af lokalplan nr. R.2.5.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af ombygningen:

  Anskaffelsessum

  5,650

  mio. kr.

  Kommunal andel grundkapital

  0

  -

  Låneoptagelse 100%

  5,650

  -

  Beboerindskud

  0

  Låneoptagelsen kræver kommunegaranti.

  Garantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven indgår ikke i kommunens låneramme, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk. 2.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at der meddeles Rødekro Andelsboligforening dispensation for indbetaling til landsdispositionsfonden,

  at byrådet godkender ombygningen af 10 ungdomsboliger til 4 almene familieboliger, og

  at byrådet godkender boligforeningens låneoptagelse af et kreditforeningslån på 5,650 mio. kr., og

  at byrådet accepterer kommunegarantistillelse for lånet på 5,650 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/42461, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har fremlagt forslag til Den Regionale Udviklingsplan for Region Syddanmark 2012-2015 – Det Gode liv -  i offentlig høring.

  Udviklingsplanen sætter fokus på Det Gode Liv som vækstskaber. Planen rummer 4 regionale initiativer: Viden til vækst, Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet samt Klima. Desuden er der 4 områdeinitiativer for henholdsvis Sydøstjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og Fyn.

  Lovgrundlag

  Planlovens §10 fastlægger, hvorledes den regionale udviklingsplan skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for byer, landdistrikter og udkantsområder samt natur, miljø, rekreative formål, erhverv/turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Planen skal redegøre for infrastruktur og samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om planlægnings- og udviklingsmæssige emner.

  Høring/udtalelse

  I høringssvaret fremhæver Aabenraa Kommune, at Den Regionale Udviklingsplan falder fint i tråd med Aabenraa Kommunes planstrategi.

  Aabenraa Kommune pointerer det positive i, at den regionale udviklingsplan har visioner og vilje til at styrke og satse på det grænseoverskridende samarbejde samt sætte fokus på de udfordringer og muligheder, der følger af at være en grænseregion. Aabenraa Kommunes høringssvar nævner det konkrete initiativ med udvikling af et grænseoverskridende erhvervsudviklingsområde.

  Af høringssvaret fremgår endvidere Aabenraa Kommunes satsning på uddannelsesområdet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at vedlagte høringssvar fremsendes til Region Syddanmark.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt med tilføjelse af den grænseoverskridende kulturaftale.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Planstrategien og den tilhørende offentlige debat skal sikre, at byrådets strategi for udviklingen og beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen debatteres i offentlighed inden kommuneplanrevisionen. Hensigten er, at borgere skal have mulighed for at debattere byrådets tanker om kommunens fremtid.

  Planstrategien tager udgangspunkt i Byrådets temamøde den 31. august 2011 samt interview med byrådsmedlemmer september 2011. Direktionen har efteråret 2011 drøftet strategiens pejlemærker, og besluttet at indstille til revision af byrådets overordnede vision sideløbende. Den 25. januar 2012 blev planforslaget forelagt på Byrådets temamøde.

  Planstrategien tager afsæt i, at der i kommunen findes en solid base for vækst, og at der er nogle udfordringer. Strategien fokuserer på 3 indsatsområder, som der strategisk satses på for at gøre fremtidens kommune attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Indsatsområderne er

  • Sundhed & Bevægelse
  • Uddannelse & Viden
  • Byliv & Oplevelser

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Planstrategien skal indeholde

  - oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen

  - byrådets vurdering af udviklingen

  - byrådets strategi for udviklingen, samt

  - beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

  Jf. Planlovens §33a skal kommunen offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysning om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).

  Planmæssige forhold

  I forbindelse med offentliggørelse af planstrategien skal byrådet vælge mellem to modeller for revision af kommuneplanen.

  1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller

  2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

  De statslige krav til Kommuneplanrevisionen fremgår af Miljøministeriets ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår bl.a. en række forhold, som kommunen skal planlægge for i den kommende kommuneplanrevision.

  Som følge af ”Aftale om Grøn Vækst” er kommunerne nu forpligtiget til at planlægge for lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Disse anlæg er der ikke planlagt for i den gældende Kommuneplan 2009.

  Som led i planstrategien offentliggøres Lokal Agenda 21 redegørelsen.

  Bilag svarer til det materiale, som er udleveret ved byrådets temamøde den 25. januar 2012.

  Høring/udtalelse

  Planstrategien sendes i offentlig høring i perioden 14.3 – 9.5 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Planstrategi 2011 inkl. Lokal Agenda 21 redegørelse godkendes til offentlig høring,

  at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, og

  at der sideløbende med planstrategien indkaldes ideer og input til den forestående kommuneplanrevision.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Ejler Schütt og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  at skriftstørrelsen overvejes,

  at musiklivet i afsnittet om Kultur- og Fritidslivet synliggøres, og

  at bemærkningerne om det kreative kraftcenter flyttes over i afsnittet om erhverv.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen inkl. anbefalinger fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Socialudvalget den 23-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/65225, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 31. Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg.

  I maj 2006 vedtog Bov Byråd lokalplan 1/107 for området ved det tidligere Padborg Stadion. Den vestlige del af stadion udlægges til boliger, med mulighed for opførelse af tæt-lave boliger og/eller parcelhuse. Den østlige del fastholdes som tennis- og petanquebaner samt offentlige grønne friarealer med idrætslegeplads, boldbaner m.v. Anvendelsen af det eksisterende klubhus var fastlagt til klubhus og lign. offentligt formål. Klubhuset er ikke længere i brug.

  Planlægningsudvalget besluttede i november 2007, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan, så det tidligere klubhus også kan anvendes til boliger og liberale erhverv samt som hidtil til offentlige formål.

  Lokalplan nr. 31 erstatter hele lokalplan 1/107. Den vestlige del af det tidligere stadion fastholdes til boligformål som tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse. Området med klubhuset kan indgå i boligområdet eller anvendes til liberale erhverv eller offentlige formål.

  Der kan bygges ca. 14 boliger som fritliggende parcelhuse eller ca. 28 boliger som tæt-lav bebyggelse, f.eks. som rækkehuse.

  Lokalplanen rummer desuden mulighed for en kombination af boligtyperne.

  Den østlige del af lokalplanområdet fastholdes til rekreative formål med grønne områder, boldbaner, tennis- og petanquebaner, klubhus m.v.

  I forhold til den gældende lokalplan 1/107 sker der mindre justeringer af vejudlæg i boligområdet og en mindre ændring af områdegrænsen i forhold til det rekreative område.

  Justeringen af områdegrænsen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 4, der ændrer områdegrænsen i overensstemmelse med lokalplanens udlæg.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 937 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  LBK nr. 926 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov ommiljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet omfatter et areal, hvor der i dag er en gældende lokalplan 1/107 som er vedtaget i 2006. Denne lokalplan erstattes af lokalplan nr. 31.

  Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.1.019.B og 3.1.022.F. Lokalplanens afgrænsning mellem delområder er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens områdeafgrænsning. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 4, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne, så der er overensstemmelse med lokalplan nr. 31.

  Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
  at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 31 Boligområde og rekreativt område ved Tværgade tages til efterretning.

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 31 Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43285, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Ejeren af matr. 286 Bjerndrup, tidl. Bjerndrup Betonvarefabrik, har søgt om ophævelse af lokalplan 16-11. Lokalplanen giver ikke mulighed for anden anvendelse end betonvarefabrik. Lokalplanens område har landzonestatus.

  I ansøgningen oplyser ejer (IBF Betonvarer, Ikast), at Bjerndrup Betonvarefabrik er nedlagt, og at der ikke skal være betonvarefabrik fremover. Ejeren ønsker mulighed for at afhænde ejendommen til anden anvendelse, fx håndværksvirksomhed, der kan etableres med landzonetilladelse.

  Planlovens § 33, stk. 1 åbner mulighed for, at Byrådet kan beslutte at ophæve lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

  Efter ophævelse af lokalplanen gælder de almindelige landzonebestemmelser for området – i dette tilfælde kommuneplanens bestemmelser for landsbyafgrænsningen for Bjerndrup – rammeområde 4.8.008.L.

  I de afgrænsede landsbyer skal der kunne ske en mindre udvikling. Der kan etableres boliger, lokal serviceforsyning, mindre butikker og mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkning, fx i tiloversblevne landbrugsbygninger.

  Der kan etableres erhverv i miljøklasse 1-3, fx liberale erhverv, mindre værksteder, håndværk og servicevirksomheder.

  Lovgrundlag

  Planloven § 33, stk. 1. Ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009

  Området er en del af landsbyafgrænsningen for Bjerndrup. Rammeområde 4.8.008.L.

  I de afgrænsede landsbyer skal der kunne ske en mindre udvikling. Der kan etableres boliger, lokal serviceforsyning, mindre butikker og mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkning, fx  i tiloversblevne landbrugsbygninger.

  Der kan etableres erhverv i miljøklasse 1-3. Det kan være liberale erhverv, mindre værksteder, håndværk og servicevirksomheder.

  Betonvarefabrikker er miljøklasse 4-6.

  Lokalplan 16-11

  Lokalplanens formål er bl.a. at udlægge området til erhvervsformål i form af betonvarefabrik med tilhørende oplagsplads, administration og lager. Der er ikke mulighed for anden anvendelse indenfor lokalplanens område.

  Høring/udtalelse

  Beslutning om ophævelse af lokalplan kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at udtale sig. Der er en frist på min. 8 uger.

  Der er kun én ejer indenfor lokalplanområdet. Der er ikke kommet udtalelse indenfor 8-ugers fristen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at lokalplan 16-11 Betonvarefabrik i Bjerndrup ophæves. En planlægning for området er ikke længere nødvendig. For området gælder fremover retningslinjerne for landsbyafgrænsningen af Bjerndrup, rammeområde 4.8.008.L , jf. Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42445, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011 programmet for områdefornyelsen i Felsted. Byrådet traf beslutning om at gennemføre områdefornyelse i Felsted, fremsende anmodning om endeligt tilsagn fra Socialministeriet samt at meddele anlægsbevilling til projekt Områdefornyelse i Felsted, netto 0,4 mio. kr. med finansiering af afsat rådighedsbeløb i Investeringsoversigt 2011-2014 under forudsætning af Socialministeriets tilsagn om tilskud til projektets udgiftsramme.

  Det blev endvidere besluttet at forlænge projektets forløb til 2016, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne for områdefornyelse.

  Socialministeriet har den 7. juli 2011 givet tilsagn om støtte og godkendt byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen i Felsted. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at der senest den 31. december 2012, når afgørelsen af medborgerhusets placering er truffet, indsendes et tillæg til byfornyelsesprogrammet til ministeriets endelige godkendelse.

  Der er i programmet opstillet tre alternativer for placering og etablering af et medborgerhus:

  Alternativ 1: Opkøb og istandsættelse af Damms Gård (stuehus og rejsestald)

  Alternativ 2: Indretning af det tidligere Lundtoft Kommunes rådhus

  Alternativ 3: Indretning i en endnu ukendt lokalitet i Felsted.

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 2. maj 2011 orienteret om projektet og ønskede, at der blev afholdt et fællesmøde med Plan- og Trafikudvalget efterfølgende, og at der i forbindelse med det kommende budgetseminar skulle drøftes en koordinering af tværgående projekter med afledt drift.

  Den 18. august 2011 blev der afholdt et fællesmøde mellem de to udvalg, hvor medborgerhuset blev drøftet.

  Kultur- og Fritidsudvalget gav udtryk for interesse i den del af projektet, der omhandler en evt. biblioteksfunktion i en eller anden form som en del af medborgerhuset, og der blev givet udtryk for, at udvalget formentlig kunne bidrage med driftsmidler i et vist omfang.

  På mødet blev det oplyst, at der vil blive mulighed for en politisk stillingtagen til de tre alternativer, hvor den afledte drift også vil blive belyst.

  I løbet af efteråret har kommunen indsendt en ansøgning til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål til renovering af Damms Gård og til LAG i Aabenraa om støtte fra EU og Fødevareministeriet til udvikling af lokalsamfundet.

  Den 14. december 2011 modtog Aabenraa Kommune tilsagn fra Fonden om støtte til restaurering af Damms Gård og etablering af et medborgerhus. Fonden lagde vægt på, at kulturarven kunne bevares, og der kunne etableres et medborgerhus med både kommunale og medborgerfunktioner.

  Tilsagnet er på 5,125 mio. kr. inkl. moms.

  Den 16. december 2011 modtog Aabenraa Kommune meddelelse om, at den lokale LAG bestyrelse indstiller, at områdefornyelsen får et tilskud på 2,444 mio. kr. ekskl. moms.

  Den 5. januar 2012 blev udvalgsformænd og næstformænd for Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Trafikudvalget orienteret om tilsagn om tilskud.

  Der blev lagt vægt på, at medborgerhusets indhold og fremtidige drift skal foregå i tæt dialog med repræsentanter for borgerne i Felsted.

  Det blev aftalt, at sagen skal forelægges de to udvalg på møderne i henholdsvis januar og februar 2012.

  Det forventes, at den endelige beslutning om anlægs- og driftsøkonomi og medborgerhusets indhold og placering besluttes på byrådsmødet i april 2012.

  Hvis det besluttes, at arbejde videre med et medborgerhus i Damms Gård, er det næste skridt at tilknytte en rådgiver til det videre forløb med restaurering af Damms Gård, herunder projektering, udførelse og økonomi i forbindelse med byggeopgaven. Indretning af huset og husets indhold vil foregå i dialog med repræsentanter for borgergrupperne.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer – ”Byfornyelsesloven”.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2012 er afsat rådighedsbeløb på brutto 1,080 mio. kr., netto 0,720 mio. kr.

  I 2013 er der ikke afsat midler og i 2014 og 2015 er der i hvert af årene afsat 1,3 mio. kr. til en byfornyelsespulje, der kan anvendes til områdefornyelse enten i Aabenraa midtby eller i Felsted.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2013 foreslås rådighedsbeløbene til byfornyelse for 2014 og 2015 fremrykket til 2013 og 2014.

  Den samlede finansiering til etablering af selve medborgerhuset i Damms Gård vurderes at beløbe sig til 8,9 mio. kr. ekskl. moms. Budget og finansiering fremgår af bilag 3, Budget - Damms Gård.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der arbejdes videre med en placering af medborgerhuset i Damms Gård, der erhverves og renoveres til formålet som beskrevet i Alternativ 1 i byfornyelsesprogrammet, og

  at der frigives anlægsbevilling på brutto 1,080 mio. kr., netto 0,720 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse Felsted i investeringsoversigten for 2012-2015.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7660, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950 til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50 %.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi og originalitet. De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009-2021 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Lovgrundlag

  Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i Lov om byfornyelse og udvikling af 27.12.2003, kap.4.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012 med brutto 0,5 mio. kr. og netto 0,25 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling brutto 0,5 mio. kr. og netto 0,25 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/20319, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Det er Byrådets mål, at alle fredede og bevaringsværdige bygninger bliver kortlagt og registreret i perioden 2009-2012.

  De fredede og bevaringsværdige bygninger registreres efter SAVE-metoden, der er en systematisk gennemgang af bygninger efter 5 vurderingsparametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitets- og tilstandsværdi, hvoraf de tre første almindeligvis vægtes højest. Efter SAVE-metoden vurderes fredede og bevaringsværdige bygninger efter skalaen 1-9, hvor 1 er den højeste.

  En bevaringsværdig bygning er i Aabenraa Kommune defineret som bevaringsværdig, når den har en bevaringsværdi fra 1 til 4 efter SAVE-metoden.

  I Aabenraa Kommune er bygninger i de tidligere kommuner Lundtoft, Rødekro og Tinglev ikke SAVE-registreret.

  Der er for 2011 igangsat registrering af bevaringsværdige bygninger i Felsted og omegn. Budget for 2012 vil gå til udvidelse af denne registrering.

  Lovgrundlag

  SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger har hjemmel i:

  LBK nr. 937 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) § 11a, stk. 15.

  LBK nr. 685 af 9. juni 2011 - Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §§ 17 og 20.

  LBK nr. 838 af 3. oktober 2002 – Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012 på 0,18 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,18 mio. kr. til SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i Felsted og omegn finansieret af rådighedsbeløb afsat for 2012 i investeringsoversigten 2012-2015.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3330, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Den nye motorvej, M51, mellem Kliplev og Sønderborg indvies den 31. marts 2012 og åbnes for almindelig trafik den samme dag. Samtidig hermed nedklassificeres ldv. 319, Sønderborgvej til kommunevej og overdrages til henholdsvis Sønderborg og Aabenraa kommuner.

  Aabenraa Kommune overtager en ca. 17,2 km lang strækning af Sønderborgvej mellem motorvejen og kommunegrænsen.

  Aabenraa Kommune kan ikke afvise at tage imod vejen og kan ikke gøre krav på kompensation til kommunens øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af vejen.

  Når Vejdirektoratet nedklassificerer en statsvej til kommunevej er det normal praksis, at vejen skal afleveres i en ”rimelig stand”, vurderet som et gennemsnit for den samlede strækning. Og i den forbindelse kan det komme på tale, at Vejdirektoratet i forbindelse med overdragelse af vejen, betaler et éngangsbeløb til kommunen fordi vejen ikke er i en ”rimelig stand”. Det er udtryk for, at der er et økonomisk efterslæb med hensyn til drift og vedligeholdelse af vejen.

  Vejdirektoratet har i 2011 haft 3 møder med begge kommuner omkring de vedligeholdelsesmæssige vilkår i forbindelse med overdragelsen.

  Vejdirektoratets første oplæg, dateret 16. august 2011, til kompensation for det økonomiske efterslæb på Sønderborgvej blev af begge kommuner anset for utilstrækkeligt.

  På det efterfølgende møde med Vejdirektoratet, den 10. oktober 2011, i Sønderborg blev det aftalt at begge kommuner kom med oplæg til hvilke beløb, der var nødvendige for at kompensere for at ldv. 319 ved overdragelsen til kommunerne ikke var i en ”rimelig stand”.

  På baggrund af kommunernes oplæg udarbejdede Vejdirektoratet et revideret oplæg, som dannede grundlag for et efterfølgende møde den 21. december 2011. Her blev kommunernes oplæg gennemgået og sammenholdt med Vejdirektoratets reviderede oplæg.

  Teknikerne fra begge kommuner accepterede – med forbehold for byrådets godkendelse - Vejdirektoratets reviderede oplæg til tilstandsvurdering af ldv. 319 samt forslaget til et éngangsbeløb som kompensation for at landevejen ved overdragelsen ikke er i en ”rimelig stand” og at der således er et økonomisk efterslæb med hensyn til drift og vedligehold af vejen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 310 af 30. april 2008, Lov om omklassificering af visse veje.

  Økonomi og afledt drift

  Det opnåede kompromis, som Teknik & Miljø – med forbehold for byrådets godkendelse – har indgået med Vejdirektoratet medfører, at Vejdirektoratet betaler et éngangsbeløb på 2,647 mio. kr. som kompensation for at ldv. 319 ikke er i en ”rimelig stand” ved overdragelsen til Aabenraa Kommune og at der således er et økonomisk efterslæb for drift og vedligeholdelse af vejen, når Aabenraa Kommune overtager vejen.

  Beløbet vil blive udbetalt som refusion efterhånden som Aabenraa Kommune fremsender dokumentation for at der er gennemført vedligeholdelsesarbejder på strækningen.

  Refusionsbeløbet skal anvendes på strækningen inden for 2 år og udbetales, når dokumentation for mindst refusionsbeløbet er fremsendt til Vejdirektoratet.

  Vejdirektoratet yder ikke kompensation for kommunens øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af de ca. 17,2 km vej. De øgede udgifter er beregnet til ca. 2,0 mio. kr. pr. år og de bevillingsmæssige forhold forelægges i en særskilt sag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Vejdirektoratets notat: ”Tilstandsvurdering af vej 319, Sønderborgvej i Aabenraa Kommune”, dateret 5. december 2011, tages til efterretning, og

  at refusionsbeløbet på i alt 2,647 mio. kr. godkendes som kompensation for manglerne i forhold til en ”rimelig stand” ved overdragelsen af Sønderborgvej fra Vejdirektoratet til Aabenraa Kommune den 31. marts 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  1. at taget til efterretning.
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3105, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 24. marts 2010, Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen: ”Separering af fælleskloak i Haderslevvej Kvarteret”. Gennemførelsen af planen er opdelt i 4 etaper og de to første etaper er gennemført.


  Kommunens forsyningsselskab, Arwos, har udarbejdet et projektforslag for 3. og 4. etape, der omfatter separering af spildevandet i området langs selve Haderslevvej.

  Anlægsarbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt og forventes afsluttet i 2012. Teknik & Miljø vil snarest give de nødvendige udledningstilladelser for at gennemføre projektet.


  For at etape 3 og 4 kan gennemføres, er der en del steder, hvor det er nødvendigt at lægge nye spildevandsledninger gennem private grundarealer. De vil hovedsageligt blive udført ved boringer (opgravningsfrit).

  Der skal ikke erhverves jord til de nye ledninger, men der vil blive behov for rådighedsindskrænkninger på de ejendomme, hvor der etableres ledninger og adgangsveje. Gennem de fleste arealer, hvor der etableres nye ledninger, er den eksisterende fællesledning allerede tinglyst.

  Der skal derimod erhverves jord for at kunne etablere et nyt regnvandsbassin i et område ejet af grundejerforeningen Lindbjergparken. Der ønskes erhvervet i alt 3635 m2 jord.

  Der er tale om i alt 57 forhold, hvor arbejdet påvirker den private ejendomsret.

  Det er Byrådet, der skal tage stilling til projektet og beslutte, om projektet skal gennemføres, og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker Byrådet ekspropriations­villighed, hvilket betyder, at det også er Byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 om ekspropriation.

  Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5 (spildevandsbekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen, der blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2010. Plantillægget muliggør, at kloaksystemet i Haderslevvej-kvarteret kan ændres fra et fællessystem til separatsystem.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens forsyningsselskab Arwos afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Høring/udtalelse

  Projektet - etape 3 og 4 - har ikke været sendt i høring eller til udtalelse hos borgerne i området. Borgerne er dog blevet bekendt med det generelle arbejde i forbindelse med høringsfasen for tillægget til spildevandsplanen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at kloaksepareringen for 3. og 4. etape, jf. bilag 1 og 2, gennemføres,

  at rådighedsindskrænkninger og arealerhvervelse søges gennemført ved forhandling,

  at kommunen pålægger indskrænkninger i ejernes arealrådighed ved ekspropriation, såfremtder ikke kan indgås frivillig aftale med ejerne af arealerne, jf. listen over matrikler og angivelse af indgrebets karakter, og

  at arealerhvervelse gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/45527, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/2011 indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder fakta vedrørende elevtal, timetal og personalemæssige forhold.

  Endvidere er der foretaget opfølgning på de tre politikområder:

  • Organisering af skoletilbud.
   Rapporten anbefaler at: Der nedsættes en IT-styregruppe, der bemyndiges til at træffe beslutninger vedrørende skolevæsnets IT-undervisningsdel.
  • Faglighed
   Rapporten anbefaler, at resultatet af sammenstillingen af opnået karakterniveau og forventeligt niveau indgår i vurderingen af, om der skal udarbejdes handleplaner for et bestemt fagområde på en skole, jf. anbefalingen fra Kvalitetsrapporten for skoleåret 2009 – 2010.
  • Inklusion.
   Rapporten anbefaler, at der bør etableres efteruddannelse for lærere og pædagoger, så begge faggrupper styrkes i deres kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre inkluderende undervisningsforløb.

  Siderne 4 – 7 indeholder et kort resume af rapporten.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40a.

  Høring/udtalelse

  En foreløbig udgave af rapporten har været sendt til udtalelse på skolerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten godkendes og

  at forvaltningen udarbejder et oplæg om nedsættelse af en IT-styregruppe på skolernes IT-undervisningsdel til politisk behandling.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-12-2011

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Uddelt oversigt over undervisningstid.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40573, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til navnet på den nye skole i Rødekro området.

  Skolebestyrelserne ved Rødekro Skole og Fladhøjskolen har ud fra tilkendegivelser fra borgere i området drøftet hvilket navn den nye folkeskole i Rødekro området, der etableres pr. 1. august 2012, bør få.

  Skolebestyrelserne har efterfølgende fremsendt ønske om at skolen får navnet ”Hærvejsskolen”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at navnet ”Hærvejsskolen” godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40573, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til navnet på den nye skole i Bov området.

  Skolebestyrelserne ved Kruså Skole, Bov Skole og Frøslev-Padborg Skole har indsendt forslag til navnet på den nye skole i Bov området.

  Bestyrelserne foreslår, at den nye skole får navnet ”Lyreskovskolen”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at navnet ”Lyreskovskolen” godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/7974, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Dagplejen har, i samarbejde med forældrebestyrelsen, udarbejdet ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i Aabenraa Kommunale Dagpleje.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 15, stk. 2.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i Aabenraa Kommunale Dagpleje godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/20198, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har undersøgt 81 sager fra 16 kommuner om flytning og hjemgivelse af anbragte unge. Aabenraa Kommune deltog med 8 sager.

  Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at genoptage nogle af de undersøgte sager. Det er således ikke påpeget, at der er truffet forkerte beslutninger i kommunerne. Mulige formodninger om at kommunerne, herunder Aabenraa kommune skulle flytte og hjemtage unge uden socialfagligt grundlag får således ikke næring fra undersøgelsen.

  Ankestyrelsen finder fejl i dokumenterne i en meget stor del af sagerne i alle kommuner. Ingen af de undersøgte kommuner opfylder alle krav i alle sager.

  For Aabenraa vurderer Ankestyrelsen, at der mangler afgørende oplysninger i 1 af de 8 sager. Sagen drejer sig om en ung på 17 år, som klart giver udtryk for ønsket om at flytte. Børn & Familie har støttet den unges ønske. Efter Ankestyrelsens opfattelse skulle Børn & Familie have journaliseret en udredning af den unges problemer, ligesom man skulle have journaliseret en mere udførlig handleplan ved flytningen.

  I de øvrige 7 sager fra Aabenraa er der enten ingen eller kun enkelte mindre væsentlige mangler i oplysningsgrundlaget.

  På det formelle (juraen) har Aabenraa Kommune efter Ankestyrelsens opfattelse mangler i samtlige sager. Ofte mangler dokumentation for afholdt børnesamtale, som blev et lovkrav med Barnets Reform fra 1. januar 2011. Børn & Familie har altid haft samtaler med børn og unge både før og efter lovændringen. Det gælder også i alle de undersøgte sager. Fremover skal samtalerne dokumenteres som formelle børnesamtaler. Endvidere skal vi huske at dokumentere ændringer i handleplan ved ændringer i foranstaltning.

  Aabenraa Kommune har resultater fra undersøgelser af dokumenterne i anbringelsessager fra 2008, 2010 og 2011. Billedet er det samme: Kun få og mindre væsentlige socialfaglige mangler, men formelle mangler vedrørende procedurer og tidsfrister i mange sager.

  Det dokumenterede socialfaglige grundlag for beslutninger i Børn & Familie er altså altovervejende i orden.

  Desværre kan der ikke spores forbedringer i overholdelsen af formalia fra 2008 til 2011. Den hidtidige indsats til sikring af formalia i kvaliteten af sagsbehandlingen i Børn & Familie i Aabenraa Kommune er derfor utilstrækkelig.

  Børn & Familie vil i 2012 sætte fokus på kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen. Det vil ske i dialog med medarbejderne bl.a. i regi af MED- og sikkerhedsorganisation. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for god sagsbehandling. Mulig læring fra andre kommuner vil indgå, ligesom der vil blive set på, om de eksisterende IT værktøjer er tilstrækkelige. Der findes ingen snuptagsløsninger, som giver hurtige resultater.

  Lovgrundlag

  For kommuner der har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen herom i retssikkerhedslovens § 79 a.

  Ankestyrelsen har besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 2.

  Baggrunden for reglen om forelæggelse for kommunalbestyrelsen er, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, og have kendskab til eventuelle uregelmæssigheder i administrationens praksis.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at resultat af Ankestyrelsens undersøgelse tages til orientering, og

  at de bebudede tiltag i Børn & Skole tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 11-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier, Signe Bekker

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44679, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Borgerstyret personlig assistance bevilges efter Servicelovens §§ 95 og 96, og angiver rammerne for handicappedes muligheder for at ansætte egne handicaphjælpere.

  Fra 1. september 2011 er myndighedsopgaven for borgerstyret personlig assistance samlet i politikområdet handicap og psykiatri under Socialudvalget.

  Det vejledende serviceniveau for henholdsvis § 95 og § 96 er baseret på Servicelovens bestemmelser incl. bekendtgørelser og vejledninger, og KL’s vejledning og udmålingsnotat.

  I det vejledende serviceniveau afgrænses målgruppen i forhold til anden lovgivning og der fastsættes krav til arbejdsleder- og arbejdsgiverfunktionen. Målgruppen defineres stramt, således at den borgerstyrede personlige assistance målrettes handicappede, og vægtningen af vidtgående og langvarige funktionsnedsættelser afgrænser målgruppen i forhold til aldersbetingede funktionsnedsættelser. Endelig afgrænses målgruppen til de borgere, der har kompetencer til som minimum at fungere som arbejdsleder.

  Det vejledende serviceniveau fastsætter takster for ydelser og løn og fastlægger niveauet for ferie m.v.

  Som supplement til det vejledende serviceniveau udarbejdes efterfølgende en brugerhåndbog med vejledning og fastsættelse af administrative procedurer.

  Som en konsekvens af det fastsatte serviceniveau foretages der en revurdering af samtlige personsager indenfor området i 1. halvår 2012. Denne revurdering kan medføre at borgere, der aktuelt har en hjælperordning, ikke fremover vil være berettiget til en BPA.

  Notat fra Handicap og Psykiatri af 22 februar 2012 er vedhæftet. Notatet er udarbejdet på baggrund af spørgsmål rejst på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service §§ 95 og 96 med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 31.10.2011 er der registreret 14 borgere med en BPA i.h.t. § 95.

  Pr. 31.10.2011 er der registreret 12 borgere med en BPA efter § 96.

  I budget 2011 er der afsat 10.078.035 kr. til BPA efter §§ 95 og 96. Budgettet er uændret fremskrevet til 2012.

  Regnskabsresultatet for 2011 udgør i alt 10.216.984 kr., hvilket medfører et merforbrug på ca. 139.000 kr. i 2011. Merforbruget er finansieret af den samlede budgetramme under Handicap & Psykiatri.

  Det vejledende serviceniveau er udarbejdet med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2012.

  Høring/udtalelse

  Det vejledende serviceniveau høres i Handicaprådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at vejledende serviceniveau for BPA godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 24-11-2011

  Sendes til høring i Handicaprådet.

  Afbud: Else Gehrke Hansen, Mette Hørlück, Kirsten Nørgård Christensen

  Beslutning Handicapråd den 20-12-2011

  Indstilling godkendt.

  Beslutning Socialudvalget den 19-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/18084, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  På mødet den 15. december 2011 blev der godkendt nye timepriser for hjemmehjælp, baseret på den kommunale hjemmeplejes brugertidsprocent. Timeprisberegningen var baseret på regnskab 2010 og BTP-målingen fra efteråret 2011.

  Hjemmeplejen har i 2011 gennemgået en større organisatorisk tilpasning, og flere effektiviseringer er gennemført. Derfor er timeprisen for 2012 blevet revideret i forhold til regnskab 2011. Det er fortsat efterårets BTP-måling, der danner grundlag for beregningen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at den reviderede timepris for hjemmeplejen for 2012 godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 19-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46975, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat en halpulje på 2,500 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af de kommunale og selvejende idrætshaller.

  Det blev besluttet på mødet den 19. december 2011, at der af halpuljens rådighedsbeløb omplaceres 0,200 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot.

  Med henblik på at få udarbejdet og igangsat en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne vedrørende idrætshaller, anbefales anlægsrammen på 2,3 mio. kr. frigivet.

  Der er udarbejdet en bruttoliste på baggrund af indkomne ønsker fra idrætsinstitutionerne.

  Efter frigivelsen af anlægsbevillingen udarbejder forvaltningen forslag til kriterier i forhold til at udmønte halpuljen og sagen fremlægges på ny for udvalget i februar måned til endelig prioritering.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til halpuljen i 2012. Heraf er der prioriteret 0,200 mio. kr. til en forundersøgelse og arkitektkonkurrence vedrørende udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot. Restrådighedsbeløbet er dermed 2,300 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 2,300 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver af idrætshaller- og anlæg, finansieret af restrådighedsbeløbet på investeringsoversigten til halpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier og Karina Tietje Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/952, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Ifølge investeringsoversigten 2012-2015 får Billedkunstrådet stillet en årlig anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til rådighed med henblik på at fremme kunst i hele kommunen.

  Puljen anvendes til indkøb af kunst og skulpturer i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

  Da udvalget har omprioriteret 0,100 mio. kr. til Brundlund Slot, søges de resterende 0,200 mio. kr. frigivet.

  Billedkunstrådet har disponeret midlerne til bl.a. konkurrencen ved Nygadeområdet og udsmykning i kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2012 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til kunst.

  På mødet den 19. december 2011 besluttede udvalget at omprioritere 0,100 mio. kr. til finansiering af forundersøgelse vedrørende udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot og dette er godkendt i Byrådet den 25. januar 2012. Der resterer således et rådighedsbeløb på 0,200 mio kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til kunstindkøb finansieret af det afsatte rest rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012 på 0,200 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Godkendt.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8603, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Preben Rasmussen, Kirkebakken 15, Aabenraa, har fremsendt følgende spørgsmål med mail af 13. februar 2012:

  ” Aabenraa Brand og Redning og Aabenraa Kommune har sammen med Arbejdstilsynet og Syd- og Sønderjyllands Politi tilsynet med og ansvaret for sikkerheden på IAT Tanklager på havnen i Aabenraa.

  Aabenraa Kommune har i efteråret 2011 på baggrund af en rapport udarbejdet for IAT A/S af  COWI besluttet at reducere planlægningszonen ( risikozonen ) omkring IAT Tanklager til 205 meter.

  Udgangspunktet for beregningen er den værst tænkelige ulykke på IAT Tanklager : en eksplosion i en l/4 fyldt tank med 90 tons Heptan.

  Tankeksplosionen sender fragmenter ud i en radius af op til 205 meter, og indenfor denne radius er fragmenter potentielt dræbende.

  Efterfølgende opstår en gasskybrand over tanken samt en pølbrand

  ( dvs. brand i udstrømmende væske på jorden ).

  Scenariet forudsætter, at tankeksplosionen, gasskybranden og pølbranden ikke forårsager skade på andre dele af IAT Tanklagers tankanlæg med yderligere brand eller eksplosion til følge.

  Der forelå ikke på beslutningstidspunktet en samlet risikovurdering omfattende en af eksplosionsbranden internt på IAT Tanklager afledt dominoeffekt og de konsekvenser dette har for Aabenraa Frysehus med et oplag på 14 tons ammoniak, Haahr Tank Lager samt et oplag på 4000 tons gødning i Stema’s lagerhal.”

  Spørgsmålene til Byrådet er :

  1.

  Har Aabenraa Kommune på et fyldestgørende og retvisende grundlag besluttet at reducere planlægningszonen ( risikozonen ) omkring IAT Tanklager til 205 meter, når der stadig ikke foreligger analyser og vurderinger af en mulig eksplosionsafledt dominoeffekt internt på IAT Tanklager samt konsekvenserne heraf for de omkringliggende virksomheder og boligområder ?

  2.

  Bør Aabenraa Kommunes beslutningsgrundlag om fastlæggelse af den fremtidige planlægningszone ( risikozone ) omkring IAT Tanklager ikke som minimum forudsætte, at ovennævnte analyser og vurderinger er til stede ?

  3.

  Bør risikovurderingen af IAT Tanklager og Haahr Tank Lager ikke fremtidigt foretages af en instans der er uafhængig af og ikke bestilt og betalt af virksomhederne ?

  4.

  Har Aabenraa Kommune siden 1.1 2011 stillet konkrete krav til IAT Tanklager om nedbringelse af risikoniveauet på virksomheden ?

  Hvis nej :

  Hvorfor ikke ?

  Beslutning Byrådet den 29-02-2012

  Spørgsmålene besvaret af Borgmesteren.

  Afbud fra Jørgen Witte (A) og Hans Philip Tietje (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI