Beslutningsprotokol

onsdag den 28. marts 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Bent Sørensen, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Povl Kylling Petersen og afbud fra Mette Hørlück, jf. punkt 48.

Signe Bekker meddelte, at hun fremover indgår i den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/15594, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren har modtaget meddelelse om, at byrådsmedlem Mette Hørlück (V) er forhindret i at varetage sit hverv pga. sygdom i en forventet periode på mindst 1 måned .

  I h.t. § 15, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse skal borgmesteren indkalde stedfortræderen og Byrådet godkende, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Ved valget til Byrådet den 17. november 2009 blev Mette-Sophie Thomsen, Hovslundvej 44, Rødekro, 1. stedfortræder på kandidatlisten for Venstre, Danmarks Liberale Parti.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

  Indstilling

  Sekretariat og Udvikling indstiller,

  at betingelserne for en stedfortræders indtræden godkendes, og

  at Mette-Sophie Thomsen godkendes som rette og valgbare stedfortræder.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/28158, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Der aflægges udstykningsregnskaber for nedenstående udstykninger, hvor alle grunde/arealer er solgt og udstykningerne derfor afsluttes. Denne sag indeholder den endelige afslutning af byggemodningsregnskaber for perioden 2007 – 2011.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Udstykningerne er startet op før 2007 i de tidligere kommuner og afsluttet i Aabenraa Kommune.

  Ved fastlæggelse af grundværdien, der er inddraget i udstykningerne er der anvendt forskellige principper for værdiansættelsen:

  · Hvor prisen for arealerhvervelsen forelå, er denne anvendt.

  · På en del udstykninger er værdiansættelsen af jorden i forbindelse med fastsættelse af salgspriser anvendt.

  · På udstykninger, hvor hverken arealerhvervelsen eller værdiansættelse i.f.m. salgspriser forelå er den offentlige vurdering af råjorden anvendt.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen. I forbindelse med udstykningsområdets opstart er salgsprisen fastsat så den dækker alle kommunens udgifter til udstykningen inkl. den moms der refunderes af den kommunale momsudligning.

  Kommunerne har en forpligtigelse til at tilbagebetale denne moms delvist i takt med at byggegrundene sælges. Budgetbeløbet til denne tilbagebetaling er i henhold til konteringsreglerne bevillingsmæssigt placeret under Økonomiudvalget (finansiering). Der vil derfor generelt være kalkuleret med et overskud på de enkelte udstykninger som minimum kan dække momstilbagebetalingsforpligtigelsen.

  Udstykninger (1.000 kr.)

  Arealudg.

  Byggemodn.

  Salgsindt.

  Resultat

  Boligformål:

  Tunneldal, Padborg

  45

  1.323

  -2.627

  -1.259

  Granhaven, Rødekro

  160

  1.340

  -3.105

  -1.605

  Sejsbjerg, Stubbæk

  329

  1.080

  -1.549

  -140

  Midtkobbel, Kollund

  924

  5.577

  -4.220

  2.281

  Møllehøj, Hjordkær

  182

  783

  -2.586

  -1.621

  Lærkeparken, Rødekro

  1.620

  1.501

  -5.319

  -2.198

  Klosterbakken, Rødekro

  4.000

  6.054

  -10.434

  -380

  Frueløkke, Aabenraa

  342

  1.702

  -2.412

  -368

  7.602

  19.360

  -32.252

  -5.290

  Erhvervsformål:

  Erhvervsomr. Bov lkp. 1/96

  6.883

  8.686

  -12.346

  3.223

  Brunde 0. etape

  109

  5.057

  -7.851

  -2.685

  Brunde 6. og 7. etape

  2.907

  4.288

  -12.325

  -5.130

  Brunde 3. etape

  3.225

  3.083

  -9.427

  -3.119

  13.124

  21.114

  -41.949

  -7.711

  Ialt

  20.726

  40.474

  -74.201

  -13.001

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse. Styrelseslovens § 46 bemyndiger Indenrigs- og Sundhedsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab.

  Jævnfør Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner:

  ”Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb.

  Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi.

  Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning”.

  Indstilling

  Staben indstiller, at opgørelserne over afsluttede udstykningsregnskaber tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47481, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  IT - leasing

  10.719

  10.719

  0

  Salg af ejendomme - 2011

  -3.335

  -4.834

  1.499

  I alt

  7.384

  5.885

  1.499

  Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -3.007

  -6.464

  3.457

  Salgsindtægter erhvervsformål

  -6.614

  -918

  -5.696

  I alt

  -9.621

  -7.382

  -2.239

  Samlet er der en mindreindtægt på 0,740 mio. kr. der kan tilskrives et væsentligt mindre salg af erhvervsjord end budgetteret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,740 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Kvalitetsfond 9,5 mio. kr. Bygningsvedligehold

  9.500

  9.496

  4

  Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskov


  2.713


  2.646


  67

  Mindreforbruget på 0,071 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

  Teknik og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne godkendt. (Sag 33, 9. marts 2012).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets afsluttede anlægsregnskaber for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,071 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  På Børne- og Familieudvalgets område er anlægsprojektet ”Lille Kolstrup – aflastningspladser” afsluttet i 2011.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Lille Kolstrup - Aflastningspladser

  5.000


  4.990

  10

  Mindreforbruget på 0,010 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

  Børne- og Familieudvalget anbefaler anlægsregnskabet godkendt. (Sag 14, 8. februar 2012).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Børne- og Familieudvalgets afsluttede anlægsregnskab for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,010 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område er anlægsprojektet ”Renovering af tag og gulv i Kliplevhallen” afsluttet i 2011.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Renovering af tag og gulv i Kliplevhallen

  2.875

  2.836

  39

  Mindreforbruget på 0,039 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

  Kultur og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet godkendt. (Sag 35, 5. marts 2012).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlægsregnskab for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,039 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Puljer og projekter m.v. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes en redegørelse til de ansøgninger, hvor beløbet overstiger 500.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede ansøgte overførselsbeløb udgør et mindreforbrug på 2.302.000 kr., fordelt således (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Over- ført fra 2010

  Regnskab 2011 1)

  Korrigeret budget 2011 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt ovf. til 2012 2)

  Økonomiudvalg

  -2.267

  2.425

  3.172

  747

  747

  Socialudvalg

  4.499

  136

  1.215

  1.079

  1.079

  Arbejdsm. udvalg

  290

  188

  290

  102

  102

  Skole- og Dagt udv.

  1.761

  2.047

  7.350

  5.303

  5.303

  Børne-og Fam. udv.

  30

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  912

  2.438

  2.866

  428

  429

  Kultur- og Frit. udv.

  2.559

  2.109

  5.866

  3.757

  3.755

  Teknik-og Miljøudv.

  -354

  99.166

  90.053

  -9.113

  -9.113

  Plan- og Trafikudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskomm.

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  7.430

  108.509

  110.812

  2.303

  2.302

  1) regnskabs- og budgettal for de puljer og projekter, der indgår i oversigten

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte puljer og projekter.

  Det kan anføres, at der for Teknik- og Miljøudvalgets område søges overført et merforbrug på 9,113 mio. kr. til 2012. Heraf kan 4,85 mio. kr. henføres til manglende indtægt i 2011 vedrørende energibesparende foranstaltninger, som ikke er blevet færdigmeldt inden årsafslutningen. I anlægssagen søges der ligeledes overført et uforbrugt puljebeløb vedrørende energibesparende foranstaltninger til 2012.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførslerne vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 2,302 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2011 til 2012, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2012, der finansieres via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes redegørelse for alle ansøgninger herunder.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er fordelt således (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Ovf. fra 2010

  Regnskab 2011 1)

  Korrigeret budget 2011 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt ovf. til 2012 2)

  Økonomiudvalg

  4.824

  0

  40

  40

  40

  Socialudvalg

  -283

  8.505

  16.737

  8.232

  1.657

  Arbejdsm. udvalg

  963

  0

  -137

  -137

  -137

  Skole- og Dagt udv.

  230

  97.697

  102.628

  4.931

  931

  Børne-og Fam. udv.

  1.186

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  0

  9.328

  8.021

  -1.307

  1.074

  Kultur- og Frit. udv.

  1.068

  3.307

  3.600

  293

  259

  Teknik-og Miljøudv.

  -12.385

  0

  0

  0

  0

  Plan- og Trafikudv.

  1.313

  24.314

  24.565

  251

  251

  Beredskabskomm.

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -3.084

  143.151

  155.454

  12.303

  4.075

  1) regnskabs- og budgettal for de områder, der indgår i oversigten

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte øvrige overførsler.

  Det kan anføres at der under de ansøgte overførsler under Socialudvalget indgår en ansøgning om overførsel af et mindreforbrug vedrørende SOSU-uddannelsen på 1,545 mio. kr. (note 2). SOSU-uddannelsen havde et mindreforbrug på 8,12 mio. kr. som følge af væsentligt færre af de dyre voksenelever end budgetteret. De 1,545 mio. kr. søges overført til 2012 primært til dækning af lønudgifter til 11 ekstra elever som blev optaget i 2011.

  Under Skole- og Dagtilbudsudvalgets område indgår en ansøgning om overførsel af 0,931 mio. kr. ud af et mindreforbrug på i alt 4,931 mio. kr. vedrørende Dagplejen (note 5). Argumentet er at det overførte beløb bl.a. skal anvendes til Tidlig indsats omkring 0 – 3 årige børn & udsatte familier med fokus på opkvalificering af dagplejere. Det ansøgte overførselsbeløb fremkommer som mindreforbruget på 4,931 mio. kr. fratrukket de 4 mio. kr. som Skole- og Dagtilbudsudvalget på mødet 22. juni 2010 (punkt 227) tilførte til Dagplejen, ud af en samlet tillægsbevilling på 10 mio. kr. som udvalget havde fået tilført. Dette er forvaltningens anbefaling, hvorved tillægsbevillingen på 4 mio. kr. i 2012 er tilbagebetalt.

  Under Sundhedsudvalgets område ansøges om overførsel af et ”mindreforbrug” på 1,074 mio. kr. vedrørende CHK (note 6). Under garantioverførselssagen blev der overført et merforbrug på i alt 1,307 mio. kr. Heraf vedrører de 1,074 mio. kr. hjælpemidler, som i denne overførselssag søges ”tilbageført”, idet der er talte om lovbundne visiterede udgifter i henhold til Serviceloven.

  Under Kultur- og Fritidsudvalgets område ansøges om overførsler for i alt 0,259 mio. kr. 0,132 mio. kr. vedrører Landdistrikter (note 10).

  Staben anbefaler at overførslerne, vedr. Landdistrikter, godkendes til det målrettede projekt, der er søgt midler til. Opnås der ikke støtte hertil, går midlerne tilbage til kommunekassen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførslerne vedrørende Øvrige overførsler på i alt 4,075 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2011 til 2012, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2012, der finansieres via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på anlæg, hvorpå der er frigivet anlægsbevilling, dvs. igangværende anlægsprojekter.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede ansøgte overførselsbeløb er opgjort til 26.811.000 kr. (mindreforbrug) og fordeler sig på følgende områder (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  Bilagsnr.

  Korr. budget 2011

  Forbrug 2011

  Mindre-forbrug 2011

  Ansøgt overført til 2012

  Skattefinansierede anlæg

  A1 + A2

  106.318

  80.405

  25.913

  25.419

  Jordforsyning (byggemodning)

  A3 + A4

  4.490

  3.098

  1.392

  1.392

  I ALT

  -

  110.808

  83.503

  27.305

  26.811

  Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Det kan anføres, at der under økonomiudvalgets område søges overført et restbudget vedr. grundkapitalindskud på 6,590 mio. kr. til 2012.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 25,419 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende det skattefinansierede område, overføres fra 2011 til 2012, og

  at rådighedsbeløb på i alt 1,392 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2011 til 2012.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med justering af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring (punkt 3 på Byrådsmødet, den 25. januar 2012), blev det bl.a. vedtaget, at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner på maksimalt 3 år, ved merforbrug over 5 %.

  Ved regnskabsafslutningen for 2011, var der flere udvalg med institutioner/områder, med merforbrug over 5 %. Nærværende sag, omhandler de afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke har godkendt, hvilket typisk vil være afviklingsplaner med længere løbetid end 3 år.

  Vedhæftet er afviklingsplanen for Løjt Børnehus (Skole- og Dagtilbudsudvalget), der som den eneste afviklingsplan ikke er blevet godkendt af det respektive udvalg. Heraf fremgår beskrivelse af, hvorledes merforbruget er opstået, samt forvaltningens og udvalgets bemærkninger hertil.

  Det kan anføres, at Løjt Børnehus blev etableret den 1. januar 2011 ved sammenlægning af Børnehuset Ludo, Løjt Danske Børnehave og Gården Bojskov. Børnehusets underskud er opstået i årene 2010 og 2011, og vedrører blandt andet ekstraordinære udgifter i byggeperioden.

  Med den fremlagte afviklingsplan forventes merforbruget afviklet ved udgangen af 2014, hvilket svarer til en samlet afviklingsperiode på 4 år, når 2011 medregnes (der blev lavet afviklingsplan startende i 2011, på baggrund af merforbruget i 2010).

  Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefalede den 13. marts 2012 at afviklingsplanen for Løjt Børnehus bliver godkendt.

  Indstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler,

  at afviklingsplanen for Løjt Børnehus godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag pga. inhabilitet.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37452, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes årsregnskab for 2011 udviser følgende resultat:

  1.000 kr.

  Regnskab

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Afvigelse (i forhold til korrigeret budget)

  Indtægter

  3.358.360

  3.310.425

  3.356.709

  -1.651

  Driftsudgifter/renter

  -3.258.240

  -3.167.921

  -3.269.910

  -11.670

  Resultat af ordinær drift

  100.120

  142.504

  86.799

  -13.321

  Anlægsudgifter

  -92.447

  -108.001

  -114.745

  -22.298

  Jordforsyning

  2.460

  -4.186

  3.192

  732

  Resultat

  10.133

  30.317

  -24.754

  -34.887

  Nettolåneoptagelse

  -4.345

  -26.593

  -4.905

  -560

  Finansforskydninger

  22.229

  -6.972

  -4.047

  -26.276

  Påvirkning kassebeholdning

  28.017

  -3.248

  -33.706

  -61.723

  - underskud/kassetræk/mindreforbrug
  + overskud/kasseforøgelse

  Regnskabet behandles af økonomiudvalget den 20. marts og af byrådet den 28. marts 2012.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse (§§ 45,46 og 57).

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Resultatet af den ordinære drift udviser et overskud på 100,1 mio. kr., hvilket er 13,3 mio. kr. mere end budgetteret (korrigeret budget).

  Resultatet af det samlede skattefinansierede område (dvs. inkl. anlægsudgifter) udviser et overskud på 10,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 24,7 mio. kr. (korrigeret budget). Der er ansøgt overførte driftsbevillinger til regnskab 2012 på 4,0 mio. kr. og anlægsbevillinger på 26,8 mio. kr.

  Der er i løbet af 2011 givet tillægsbevillinger til driften på netto ca. 57 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært givet med 34 mio. kr. til aktivering, ledighedsydelse og sygedagpenge (overførselsområdet), 15 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 (forsikrede ledige) og 7 mio. kr. til anbringelsesområdet.

  Der har i 2011 været en likviditetsopbygning på 28 mio. kr. mod et budgetteret træk på 33 mio. kr. (korrigeret budget).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2011 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/11072, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af den økonomiske politik for 2013, har et af opmærksomhedspunkterne været, hvordan Aabenraa Kommune håndterer afledt drift i forhold til anlægsprojekter og strukturændringer.

  I dag håndteres afledt drift ikke ensartet på tværs i Aabenraa Kommune, hvilket giver udfordringer i flere konkrete anlægs og strukturprojekter. Eksempelvis udestår der en afklaring af, hvordan den afledte nettodriftsudgift finansieres i følgende projekter - Hal III i Aabenraa, Sønderborgvejen samt flere mindre projekter under Teknik og Miljøudvalget.

  Generelt er Aabenraa Kommunes disponible likviditet under pres. Dette bliver ikke mindre i de kommende år. Det er derfor nødvendigt at finde en model der indarbejder afledt drift tidligt i budgetprocessen, således at der sikres en valid og kontinuerlig økonomistyring.

  Der er derfor behov for en principiel beslutning om, hvordan afledt drift af henholdsvis anlægsprojekter og strukturændringer fremover finansieres og indarbejdes på et hensigtsmæssigt tidspunkt i budgetprocessen.

  Der er beskrevet 3 mulige modeller for hvordan afledt drift kan indarbejdes i budgetprocessen jf. bilag.

  Model I: De afledte driftsudgifter ved anlægsprojekter eller strukturændringer finansieres ved, at der etableres en pulje i budgetfasen, der i forbindelse med 1. behandling af budgettet, udloddes til det enkelte fagudvalg på baggrund af den politiske prioritering af anlægsinvesteringerne.

  Model II: Der etableres en pulje, i budgetfasen, under økonomiudvalget. Puljen udloddes løbende i takt med at de konkrete anlægsprojekter afsluttes. I de situationer hvor afledt drift er negativ, og der dermed opnås en besparelse, tilfalder besparelsen det enkelte område og indgår i områdets samlede budgetramme.

  Model III: Den tredje model er baseret på, at man i takt med, at et anlægsprojekt eller en strukturændring afsluttes, bevilger de afledte driftsudgifter ved en kassefinansiering.

  Det er Stabens vurdering, at model II vil give en ensartet håndtering af afledt drift i forbindelse med fremtidige anlægs- og strukturprojekter.

  Model II understøtter den økonomiske politik og sikrer at den disponible likviditet ikke sættes yderligere under pres. Samtidig indarbejdes den afledte drift så tidligt i budgetprocessen, at risikoen for at blive omfattet af sanktionslovgivningen, og dermed blive reduceret i bloktilskuddet, mindskes.

  I forhold til finansiering af puljen under økonomiudvalget er det Stabens vurdering, at puljen skal indarbejdes inden rammeudmeldingen, for at kunne overholde såvel den økonomiske politik som sanktionslovgivningen. Mellem 1 og 2 behandling af budgettet tilpasses puljen det reelle finansieringsbehov af afledt drift, på baggrund af den endelige anlægsprioritering.

  Økonomi og afledt drift

  For at håndtere den afledte drift af de anlægsprojekter der blev prioriteret i forbindelse med budgetlægning 2012-2015, og som ikke er indarbejdet i budgettet, foreslås puljen for 2013-2016 øget med disse udgifter.

  Det anbefales derfor, at puljens sammensættes af de afledte driftsudgifter, der ikke er indarbejdet i budgettet 2012-2015, samt de afledte driftsudgifter der bliver resultatet af anlægsinvesteringerne for 2014 – 2017. I 2013 prioriteres der ikke nye anlægsprojekter.

  Tabel 2

  Opgjort i 1000 kr.

  2013

  2014

  2015

  2016

  Udestår fra budgetlægning 2012-2014

  2.392

  4.136

  4.166

  4.166

  Ny pulje til kommende anlæg 2014 og eft. år

  0

  1.200

  1.200

  1.200

  I alt pulje under økonomiudvalget til afledt drift

  2.392

  5.336

  5.366

  5.366

  Det forudsættes at den gennemsnitlige årlige anlægssum er på 120 mio. kr. og at puljen årligt øges med nye 1,2 mio. kr. svarende til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum årligt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at afledt drift af fremtidige anlægs- og strukturprojekter indarbejdes i budgetprocessen som anvist i model II, og

  at puljen til afledt drift afsættes før rammeudmelding.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/16072, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter byggemodning af en 1. etape af et område vest for Løkkegårdsvej, hvor der kan etableres 89 kommunale byggegrunde.

  Grundstørrelserne i 1. etape ligger mellem 945 og 1125 m2.

  Der etableres 95 m stamvej og 145 m boligvej samt et grønt nedsivningsområde.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 25.

  Økonomi og afledt drift

  Der skal oprettes en grundejerforening, der skal sørge for drift og vedligehold af veje, stier, grønne områder samt vejbelysning.

  Anlægsudgiften til 1. etape anslås til i alt 2,775 mio. kr.

  Der er afsat 2 mio. kr. til formålet i 2012. Restbeløbet på 0,775 mio. kr. foreslås afholdt af det afsatte rammebeløb til byggemodning af boligområder på 4 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,775 mio. kr. til ”Byggemodning af 1. etape af areal vest for Løkkegårdsvej”. Bevillingen finansieres med 2 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb ”Vest for Løkkegårdsvej” og med 0,775 mio. kr. af ”Rammebeløb til byggemodning, boligformål”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  1. at godkendt, og
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13102, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 7. marts 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Jeg har forespurgt hos kommunen, om hvem der repræsenterer ejeren, altså Aabenraa Kommune, i Arwos A/S.

  Mit spørgsmål blev besvaret med bl.a. "Aabenraa Kommune er eneaktionær og har én stemme i selskabet. Det er borgmesteren, der på ejerens dvs. byrådets vegne repræsenterer ejeren"

  Jeg er ikke enig i denne besvarelse.

  I vedtægternes § 3.6 står anført, at hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver én stemme, og da selskabet som bekendt har en aktiekapital på 216.600.000 kr., er der altså 216.600 stemmer til rådighed.

  Jeg finder det uacceptabelt og udemokratisk, såfremt Borgmesteren alene skulle repræsentere ejeren, altså Aabenraa Kommune i selskabet.

  Skulle det være tilfældet, vil det betyde, at en lille gruppe på 6 personer, bestående af Borgmesteren, 4 byrådsmedlemmer (2 Venstre, 1 Slesvigsk Parti og 1 Socialdemokratiet) og 1 uden for byrådet, suverænt træffer beslutninger om Arwos’s aktiviteter, investeringer mm.

  Det er ikke rimeligt.

  For at undgå den situation foreslår jeg:

  Indstilling

  at alle fremmødte byrådsmedlemmer til generalforsamlinger (ordinære som ekstraordinære) i Arwos hver råder over 1 stemme.

  Denne præcisering indarbejdes i vedtægterne for Arwos Holding A/S.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  For stemte Ejler Schütt (O) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Imod stemte 27.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13123, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 4. marts 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Da byrådet for nylig godkendte en garanti på 100 millioner kr. overfor Kommunekredit på vegne af Arwos kom det frem, at Arwos er i gang med en gigantisk investering på 99.978.000 kr. fordelt på:

  Etape 1 genbrugsstation færdig i 2012 pris 47.130.000

  Etape 2 fælleshus, adm. færdig i 2013 pris 22.297.000

  Etape 3 driftsbygninger færdig i 2013 pris 30.551.000

  Godt nok er Arwos et selvstændigt A/S, men det er trods alt ejet 100 % af Aabenraa Kommune.

  Jeg forstår ikke, hvordan en så gigantisk investering kan sættes i gang uden, at den først har været forelagt byrådet til godkendelse.

  I vedtægterne for Arwos Holding A/S § 3.4 er bestemt, at generalforsamlingen - forud for endelig vedtagelse i selskabet – skal godkende enhver væsentlig beslutning om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Aabenraa Kommune.

  Endvidere fremgår af vedtægternes § 5.12, at bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning.

  Jeg anmoder om en redegørelse for hele sagsforløbet i beslutningsprocessen m.m. om den ovenfor omtalte investering.

  Indstilling

  at der i forbindelse med byrådets godkendelse af Arwos´s takster fremlægges budget for det/de år taksterne ønskes godkendt,

  at formuleringen "Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning " erstattes af

  "Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere Byrådet om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning", og

  at betegnelsen "aktionærerne" i § 5.11 erstattes af ”Byrådet”.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  For stemte Ejler Schütt (O) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Imod stemte 26.

  Jan Riber Jakobsen undlod at stemme.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/34186, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune etablerede pr. 1. januar 2010 aktieselskabet Arwos, som følge af den nye vandforsyningslov.

  Med oprettelsen af forsyningsområdet i et aktieselskab ændres Aabenraa Kommunes styringsmuligheder på området. Aabenraa Kommune har således ikke direkte indflydelse på den daglige drift, idet ejerens indflydelse på selskabet er begrænset til generalforsamlingen.

  Der er derfor behov for at tydeliggøre, hvilke strategiske linjer og hensigter Aabenraa Kommune har i forhold til forsyningsvirksomheden. Det kan Aabenraa Kommune gøre via en ejerstrategi. Ejerstrategien er retningsvisende på områder som samarbejde, økonomi, udvikling af forsyningsvirksomheden og miljø.

  Ejerstrategien lægger op til, at Aabenraa Kommune aktivt udøver sine ejerrettigheder og gør sin indflydelse gældende over for Arwos. Ejerstrategien understøtter Aabenraa Kommunes ønske om, at Arwos varetager Aabenraa Kommunes interesser på forsyningsområdet og sikrer hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling af Arwos.

  Ejerstrategien skal bl.a. medvirke til, at der sker den nødvendige udveksling af information mellem Arwos og Aabenraa Kommune, og at Aabenraa Kommunes ejerskab udøves i positivt samspil med Arwos.

  Arwos skal én gang årligt orientere økonomiudvalget om status på økonomi, aktivitet, organisation og udviklingsplaner.

  Ejerstrategien er gældende efter godkendelse i Byrådet. Aabenraa Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerstrategien efter forudgående dialog med Arwos og efterfølgende godkendelse af Byrådet.

  Det er Stabens vurdering, at Ejerstrategien for Arwos, opridser de områder Aabenraa Kommune ønsker, at Arwos har fokus på for at sikre samspillet med Aabenraa Kommunes øvrige politikker, strategier og konkrete planer. Staben vurderer, endvidere at Ejerstrategien, sammenholdt med selskabets vedtægter sikrer, at Aabenraa Kommune som eneaktionær har den fornødne indflydelse på udviklingen af Arwos.

  I den forbindelse bør der tages stilling til, hvordan Aabenraa Kommune repræsenteres på generalforsamlingerne. Ifølge vedtægterne for Arwos Holding fremgår det, at Generalforsamlingen, forud for endelig vedtagelse i selskabet - skal godkende enhver væsentlig beslutning om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Aabenraa Kommune. Det er derfor Stabens vurdering, at Aabenraa Kommune bør repræsenteres ved borgmester.

  Høring/udtalelse

  Ejerstrategien har været sendt i høring hos Arwos bestyrelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ejerstrategien for forsyningsvirksomheden Arwos godkendes, og

  at Aabenraa Kommune ved generalforsamlinger i Arwos repræsenteres af borgmesteren.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt med følgende ændring:

  Nederst side 2 i bilaget ”Ejerstrategi ” ændres til:

  Arwos orienterer forud for den årlige takstfastsættelse Byrådet om status på områder som økonomi, aktivitet, organisation samt udviklingsplaner.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Imod stemte Ejler Schütt (O).

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/38904, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Kultur & Borgerservice har i samspil med turistforeningerne udarbejdet forslag til Turismepolitik 2012-2014. Forslaget viderefører den turismepolitik, som byrådet vedtog den 27. februar 2008. De dengang udpegede mål er til dels stadig aktuelle, men nye indsatsområder er udpeget.

  Turismepolitik 2012-2014 skal danne rammen for kommunens turistpolitiske mål og indsatsområder og derved medvirke til at styrke turisterhvervets betingelser for udvikling og vækst. I forhold til den tidligere turismepolitik er det forsøgt at gøre indsatsen mere målbar under anvendelse af principperne for smarte mål.

  Del 1 af forslaget til Turismepolitik 2012-2014 beskriver fakta om turismen i Aabenraa Kommune og hvor det er muligt, er der sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner. Del 2 er det egentlige analyse afsnit og indeholder en SWOT-analyse.

  I del 3 angives målene, flere turister (overnattende), flere døgnturister (en dags), øget omsætning i turisterhvervet og flere arbejdspladser indenfor turistområdet. Disse udmøntes gennem de fire indsatsområder, grøn turisme, blå turisme, kultur & historisk turisme og destinationsudvikling.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. oktober 2011, at Turismepolitik 2012-2014 anbefales godkendt med enkelte ændringer, der er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

  Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2011, at godkende med bemærkning at Kløverstien indarbejdes. Det er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

  Høring/udtalelse

  Det oprindelige forslag er blevet gennemgået og drøftet på Turistpolitisk Råds møde den 27. september 2011.

  I den nu foreliggende udgave har forslaget været udsendt i offentlig høring sidste år i uge 48 til 51. Der er indkommet 11 høringssvar, som det fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund finder Kultur & Borgerservice ikke, at der er behov for ændringer i forslaget til Turismepolitik 2012-2014. Forslag til høringssvar fremgår af bilaget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til Turismepolitik 2012-2014 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/11763, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø ansøger om frigivelse af en anlægsbevilling til anlæggelse af en rundkørsel på Erik Jessens Vej, hvor stamvejen (Kresten Philipsens Vej) fra sygehusområdet kobles til Erik Jessens Vej.

  Byrådet har den 26. oktober 2011 bevilget 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser forud for anlæggelsen af rundkørslen

  Rundkørslen anlægges som en et-sporet rundkørsel med en shunt ”smutvej” fra vest mod syd hvilket kan ses i bilaget.

  Rundkørslen udformes med trekantsheller og en midterø af græs omgivet af et overkørselsareal, som kan benyttes af store køretøjer. Der etableres belysning i rundkørslen.

  Trafikberegninger har vist at det er nødvendigt med en shunt fra Erik Jessens Vej til Krestens Philipsens Vej for at rundkørslen kan håndtere trafikken i morgentimerne.

  Rundkørslen er ikke anlagt med cyklistfaciliteter, da cyklisterne ledes udenom krydset ad en dobbeltrettet cykelsti på sygehusets område. Samtidig er der ingen cykelstier på rundkørslens ben.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Planmæssige forhold

  Rundkørslen er omfattet af lokalplanen M55 ”Erhvervsområde ved Egelund” og Lokalplan LP039 ”Sygehusområdet i Aabenraa”.

  Adgangvejen er skitseret i lokalplan LP039, dog som et forsat kryds og ikke en rundkørsel.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etableringen af rundkørslen er anslået til 4,5 mio. kr.

  Dertil kommer 0,5 mio. kr. som byrådet allerede har frigivet til forundersøgelser og projektering i 2011.

  Der er i investeringsoversigten 2012 afsat 5,0 mio. kr. til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus.

  Den afledte drift af rundkørslen udgør 0,075 mio. kr./år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag for en rundkørsel på Erik Jessens Vej og Kresten Philipsens Vej godkendes,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der frigives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæggelsen af rundkørslen finansieret af rådighedsbeløb til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus, og

  at der til afledt drift gives en rammekorrektion fra 2014 og årene frem over på 0,075 mio. kr. til politikområdet: ”Drift af veje og parker”, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  1. at godkendt.
  2. 5. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Økonomiudvalget anbefaler 2. til og med 4. at godkendes.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Byrådet godkender økonomiudvalgets indstilling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2706, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget.

  I 2011 blev der for Parkeringsfondsmidler anlagt yderligere parkeringspladser på grøn parkering ved Skolevænget.

  Der er i den efterfølgende periode indbetalt 0,432 mio. kr.

  I Parkeringsregulativet står der under punktet ”Etablering af parkeringspladser for parkeringsfonds-midler” følgende: ”Parkeringspladserne vil blive etableret inden for en maksimal afstand på 1.000 meter fra den bidragydende ejendom regnet i fugleflugtslinje.

  Kommunen skal have anlagt parkeringspladserne senest 5 år efter, at byrådet har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bygningsreglementets, henholdsvis lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

  Teknik & Miljø har rådgiver til at udarbejde projekt på udvidelse af grøn parkering på Skolevænget. Notat af 02. februar 2012 er vedlagt som bilag.

  Projektet finansieres af puljen for parkeringsfondsmidler.

  Grøn parkering på Skolevænget er i dag en meget benyttet parkeringsplads. Der er på parkeringspladsen ingen tidsrestriktioner, hvilket gør den meget attraktiv at benytte for de studerende i området samt for de personer der arbejder i den sydlige del af centrum.

  Oversigtskort over området med markering af placering af de nye parkeringspladser, er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Vejloven § 10.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til Parkeringsregulativet kan byrådet fravige kravet om at anlægge alle parkeringspladser på egen grund, i forbindelse med nybyggeri, ændret byggeri m.v., mod at der indbetales til Parkeringsfonden.

  Parkeringsfondsbidrag kan således anvendes til anlæg af offentlige tilgængelige parkeringspladser underlagt bestemmelserne i lov om offentlige veje.

  I parkeringsfonden er der pt. 432.942  kr.

  Til projektet søges der frigivet 0,432 mio. kr. derudover søges der en rammekorrektion til udvidelse af driftsrammen for området, Drift af veje og parker. Rammekorrektionen søges finansieret af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,432 mio. kr. til projektet ”Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget”, som finansieres af ”Parkeringsfonden” og

  at der gives en rammekorrektion i 2013-2016 på 0,022 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Drift af veje og parker, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  1. at godkendt.

  2. + 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Økonomiudvalget anbefaler 2. at godkendes.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Byrådet godkender økonomiudvalgets indstilling.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er i Aabenraa Kommune 41 almene vandværker.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, mens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  Almene vandforsyningsanlæg, der årligt indvinder mere end 200.000 m³ er derudover omfattet af Vandsektorlovens prisloft udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  Godkendelse af takster for disse værker er derfor under forudsætning af overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2012.

  Det vil altid være det sidst godkendte takstblad, der er gældende.

  I 2011 modtog kommunen takstblade fra 16 vandværker. Disse blev godkendt i Økonomiudvalget  i juni 2011.

  Aabenraa Kommune har indtil nu modtaget takstblade for 2012 fra 4 vandværker med anmodning om godkendelse. Sammen med takstbladene har kommunen modtaget budget for 2012 og regnskab for henholdsvis 2010 0g 2011. Disse er gennemgået og fundet i orden.

  Bilaget viser de 4 værkers regnskabstal og takster for 2012.

  Takster for vandværker under ARWOS for 2012 er godkendt i Byrådet i december 2011.

  Teknik & Miljø forventer, at der løbende gennem foråret kommer flere anmodninger om takstgodkendelse, da de fleste vandværker ikke sender disse til kommunen før de er blevet godkendt på de forskellige værkers generalforsamlinger i foråret.

  Det er ikke alle vandværker, der har faste takster for tilslutning i landområde. Dette giver i nogle tilfælde meget høje tilslutningsbidrag. Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt med faste takster også i landområder. Teknik & Miljø ønsker derfor at anmode de vandværker, der kører med variable takster i landområderne om at ændre denne praksis.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010 – 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de indsendte regnskaber og takstblade godkendes, og

  at Teknik & Miljø i godkendelsesskrivelserne opfordrer til faste takster for tilslutning i landområde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24940, Sagsinitialer: HH

  Sagsfremstilling

  Optagelse i Green Cities samarbejdet har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget besluttede på mødet den 24. august 2011, at sagen sendes til udtalelse i de stående udvalg med undtagelse af Økonomiudvalget og efterfølgende til genbehandling i Teknik- og Miljøudvalget.

  Spørgsmålet om optagelse i Green Cities har nu været til høring i de stående udvalg.

  Holdningen er overvejende mod optagelse. Kun et enkelt udvalg, Børne- og Familieudvalget er entydigt for optagelse i samarbejdet.

  Herunder ses en oversigt over udvalgenes holdning til spørgsmålet.

  Udvalg

  Medlemskab?

  Høringssvar

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Nej

  Arbejdsmarkedsudvalget finder ikke, at Green Cities vil tilføre arbejdsmarkedsområdet positive

  effekter.

  Børne- og Familieudvalget

  Ja

  Udvalget kan tilslutte sig intentionerne og opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at etablere forbindelser og finansiering af medlemskab.

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Nej

  Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.

  Plan- & Trafikudvalget

  (ja)

  Udvalget anbefaler om muligt at fortsat observatørstatus bevares.

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  (3)

  (3)

  Tre af udvalgets medlemmer anbefaler medlemskab. Tre medlemmer kan ikke anbefale medlemskab idet det ikke vurderes muligt at prioritere de nødvendige anlægsinvesteringer, som medlemskabet forudsætter.

  Socialudvalget

  Nej

  Socialudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.

  Sundhedsudvalget

  Nej

  Sundhedsudvalget finder ikke, at der er særlige perspektiver i Green Cities på sundhedsområdet, der ikke kan realiseres på anden vis.

  Direktionen har 24. juni 2011 behandlet spørgsmålet om Green Cities medlemskab. Beslutning var, at direktionen ikke kunne anbefale medlemskab ”pga. de direkte og indirekte omkostninger forbundet hermed.”

  Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af høringen, at Green Cities samarbejdet helt tages af dagsordenen i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke indgår den forpligtigende samarbejdsaftale med Green Cities kommunerne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Indstillingen sattes til afstemning:

  Imod stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte og Gert Nordklitgaard.

  For stemte Hans Philip Tietje, Christian Panbo  og Helga Nørgaard.

  Udvalget besluttede at sagen videresendes til byrådet.

  Afbud: Bent Sørensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  3 - Erwin Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C) og Jørn Ulrik Larsen (F) stemmer for medlemskab i Green Cities.

  8 stemmer imod.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  For et ændringsforslag fremsat af Erwin Andresen (S) om at fortsætte som observatør i Green Cities i et halvt år – stemte 27 for.

  Imod stemte 3 – Christian Panbo (A), Svend Hansen Tarp (A) og Ejler Schütt (O).

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/33401, Sagsinitialer: old_akk

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 53 for erhvervs- og butiksområde ved Brunde Øst, Rødekro samt Kommuneplantillæg 25 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.

  Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 30. november 2011.

  Lokalplanlægningen er igangsat på foranledning af bygherre. Bygherre ønsker at deres ejendom, matr. nr. 1198, beliggende mellem Brundevej og Brunde Øst, kan anvendes til butik, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for etablering af butikker til forhandling af særligt pladskrævende varegrupper.

  For ikke at lokalplanlægge for enkeltejendomme er lokalplanområdet af kommunen udvidet til at omfatte matr. nr. 1271, 468, 1154, 128, 70, 1220 og 1309 ved Brunde, Rise. Dette skyldes ønsket om dels at skabe en sammenhængende planlægning for området, dels at bringe overensstemmelse mellem de faktiske forhold og lokalplan, samt mellem lokalplan og Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Brunde Øst og mod syd af Ribevej. I området er der forskellige typer af mellemstore virksomheder og butikker, samt 2 boliger. Området vejforsynes fra Brunde Øst via to stikveje.

  Området fremtræder med en markant facadebebyggelse mod Ribevej med facader i sort eller grå metalbeklædning. De to boliger i området er af ældre dato. Friarealerne fremtræder åbne og grønne med klippede græsrabatter og vejtræer.

  Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlægger området til Erhvervsområde med mulighed for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

  Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til planforslagene: Haderslev Stift og Museum Sønderjylland. Ingen af bemærkningerne medfører ændringer i lokalplanen. Den endelige lokalplan samt kommuneplantillægget er således identisk med forslagene.

  Lovgrundlag

  LBK 937 af 24. sept. 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) vedr. kommune- og lokalplanlægning samt detailhandel.

  LBK 936 af 24. sept. 2009– Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er projektområdet udpeget som Erhvervsområde (rammeområde 2.1.042.E – Erhvervsområde nord for Ribevej, Rødekro).

  En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan R.3.10, som foreskriver, at denne del af området anvendes til kontor- og servicevirksomhed, håndværk, lager, samt butikker/udsalg i tilknytning til disse virksomheder. I dette område ligger i dag en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Den resterende del af området er omfattet af Lokalplan R.3.2, som fastsætter anvendelsen til kontor- og serviceformål, forretningsvirksomhed herunder detailhandel.

  Detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper indenfor det pågældende område er i strid med principperne og anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan R.3.10, samt i strid med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 2.1.042.E. For at imødekomme ønsket om at etablere butik af denne art er der derfor udarbejdet en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplan 53 skal samtidig bringe overensstemmelse mellem lokalplan og de faktiske forhold.

  I planlovens § 5n er fastsat, at der uden for bymidter og bydelscentre kan udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Jf. Vejledningen om Detail-handelsplanlægning bør disse arealer lægges i tilknytning til eksisterende centerområder. Lo-kalplanområdet ligger lige øst for centerområdet omkring vejkrydsene Ribevej, Brundevej og Ringvej.

  Byrådet kan fastsætte den maksimale størrelse for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, samt placering af disse i kommuneplanen. I lokalplan nr. 53 gives der mulighed for opførelse af 3.100 m² bruttoetageareal til nybyggeri af butikker og en samlet ramme for lokalplanområdet på 6.500 m².

  Ved vedtagelse af Lokalplan 53 aflyses begge lokalplaner for den del, der omfattes af den nye lokalplan. Som konsekvens heraf udgår muligheden for at etablere ny detailhandel i lokalplan-området, mens eksisterende detailhandel kan fortsætte uændret.

  Høring/udtalelse

  Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.

  Der er i perioden indkommet to bemærkninger

  - Haderslev Stift

  - Museum Sønderjylland

  Ingen af bemærkningerne medfører ændringer i lokalplanen. Den endelige lokalplan samt kommuneplantillægget er således identisk med forslagene.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan 53 og Kommuneplantillæg 25 vedtages som forelagt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40460, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 55, Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 forelægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet er cirka 54 ha stort og beliggende nordvest for Kliplev umiddelbart vest for den sønderjyske motorvej ved tilslutningsanlægget til Kliplev-Sønderborg motorvejen. Området afgrænses mod syd af Bjerndrupvej. Hjerneshøjvej gennemskærer området i øst-vestgående retning.

  Øst og sydøst for området findes erhvervsområder under udbygning. Disse erhvervsområder indeholder speditions-, håndværk og lettere industri samt service.

  Området rummer på nuværende tidspunkt en kreaturstald/salg (Kliplev Eksportmarked matr. 18), to boliger (matr. 906 og matr. 110), samt en landbrugsejendom. Eksportmarkedet og boligerne ejes af private. Landbrugsejendommen ”Fruegård” ejes af Aabenraa Kommune. Børn & Familie har disponeret over ejendommen frem til 1. januar 2012. Størstedelen af arealerne ejes af Aabenraa Kommune og er i omdrift.

  Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at der er en stigende efterspørgsel efter arealer i området, som har en god infrastrukturel beliggenhed. Med Sønderborg motorvejens åbning bliver beliggenheden optimeret. Endvidere er der et konkret ønske om etablering af en virksomhed i miljøklasse 6.

  På mødet den 1. december 2011 besluttede Plan- og Trafikudvalget at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 937 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  LBK nr. 926 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Rammeområde 3.3.020.E, Hjerneshøjvej, er udlagt til erhverv i form af Speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-6. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 50. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Silo og blandeanlæg kan etableres i op til 30 m. højde. Desuden kan antenner og skorstene etableres i større højde. Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og til arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs oplag, og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.

  Området er p.t. landzone, og hovedparten af området er landbrugsjord i omdrift.

  Området foreslås lokalplanlagt med mulighed for placering af en virksomhed i miljøklasse 6 i den centrale del af området. Erhverv med høj miljøklasse skal placeres centralt i området for at sikre en god afstand til beboelsesejendomme.

  Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46992, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 57. Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet omfatter den nuværende Rugkobbelskolen og ejendommen Dronning Margrethes Vej 60, der tidligere har været domicil for en erhvervsvirksomhed. En offentlig parkeringsplads ved Vestvejen inddrages i lokalplanområdet.

  Baggrunden for lokalplanen er Byrådets beslutning om at nedlægge Rugkobbelskolen og Brundlundskolen og i stedet etablere en ny skole – Kongehøjskolen.

  Det er planen, at ejendommen Dronning Margrethesvej 60 indrettes til indskoling og SFO, mens mellem- og overbygning placeres i den nuværende Rugkobbelskolen.

  Formålet med lokalplanen er at udlægge de to ejendomme til offentlige formål, herunder undervisnings- og institutionsformål.

  Lokalplanen udlægger byggefelter, der muliggør opførelse af ny bebyggelse, og der udlægges arealer til ophold og parkering. Bebyggelse kan opføres i indtil 12,5 m højde og i maksimalt 3 etager.

  Der er bestemmelser for udlæg af interne veje og stier og om etablering af støjafskærmning på Dronning Margrethes Vej 60. Det skal sikres, at de udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

  Supplerende sagsfremstilling:

  Under Plan og Trafikudvalgets behandling af forslag til lokalplan nr. 57 – Kongehøjskolen, blev det drøftet om byggefelt 1 kunne udvides mod vest. Plan & Udvikling har udarbejdet et forslag til udvidelse af byggefelt 1. Det foreslås, at byggefeltet udvides som beskrevet i vedlagte notat.

  Der foreligger en støjberegning af området i forhold til trafikstøj fra Vestvejen og Tøndervej samt redegørelse for behovet for støjafskærmende foranstaltninger. Rådgiver vedrørende støjforholdet anbefaler, at støjskærm skal have en højde på 3 meter. Det foreslås, at lokalplanforslagets § 10.6 tilføjes: ”Støjskærmen skal udføres med en højde på mindst 3 meter.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om planlægning (Planloven)

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er byzone, men ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

  Den tidligere Rugkobbelskolen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1.1.216.D, Offentlige formål. Dronning Margrethes Vej 60 ligger indenfor rammeområde 1.1.042.C, Centerområde.

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Med tillægget ændres områdeafgrænsningen mellem område 1.1.216.D og 1.1.042.C, så hele lokalplanens område bliver udlagt til offentlige formål i område 1.1.216.D.

  Planforslagene er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7660, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden § 7 skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til Byrådets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet skal udvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde. Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab 2011 anbefales til Byrådets godkendelse.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 01-03-2012

  Godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Udgår.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/10939, Sagsinitialer: hsoend

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af den nye skolestruktur for Aabenraa Kommune i 2011 blev Bov, Kruså og Frøslev-Padborg skole fusioneret til 1 skole – Lyreskovskolen pr. 1. august 2012. Samtidig blev det besluttet, at der skal være undervisning på alle 3 nuværende skoler indtil en ny fælles skole står færdig.

  Skolebestyrelserne på Bov, Kruså og Frøslev-Padborg skole har sammen med ledelsen på Lyreskovskolen vurderet, at der med den fremtidige økonomi ikke kan drives skole som hidtil. Derfor har de indstillet til Skole- og Dagtilbudsudvalget, at der kun undervises på nuværende Frøslev-Padborg og Kruså matrikler i perioden frem til den nye skole forventes at stå færdig.

  Rationalet der fremkommer ved ikke at have undervisning på Bov-matriklen vil blive anvendt til undervisning og efter-/videreuddannelse af personalet.

  Skolebestyrelserne har ved et møde med forvaltningen tilkendegivet, at beslutningen træffes med forventningen om, at dette ikke har nogen betydning for den fremtidige proces omkring byggeriet af den nye fælles skole.

  Der er endnu ikke udarbejdet detaljeret handlings- og tidsplan for skolebyggeriet og derfor kan der ikke garanteres, at en ny skole kan stå færdig til skoleåret 2014/2015.

  Skoleprojektet er igangsat den 6. marts 2012 med et møde på Bov Skole for alle interessenter.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien afholdes inden for den decentrale enheds (Lyreskovskolens) samlede budget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Lyreskovskolens anmodning om kun at have undervisning på Frøslev-Padborg og Kruså matrikler imødekommes, og

  at forvaltningen undersøger anvendelsesmuligheder for Bov Skole.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/18257, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Vedr. fleksibel indskrivning

  Byrådet traf den 22. december 2010 beslutning om fleksibel indskrivning af børn i børnehaver, herunder

  • at institutionerne får en tildeling svarende til de faktiske udgifter i dagplejen, fratrukket 1.000 kr. pr. måned som hensættes til budgetudfordringer. Tildelingen er udgiftsneutral for kommunen og
  • at forældrebetalingen svarer til dagplejetaksten.

  Fleksibel indskrivning giver mulighed for indskrivning af børn i børnehaver, når barnet er 2 år og 11 måneder. Det kan ske såfremt vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart med 2 år og 11 måneder og børnehaven har mulighed for at modtage barnet.

  Ordningen trådte i kraft den 1. februar 2011 og løber i en forsøgsperiode på et år.

  Der er i perioden fra 1. februar 2011 til 1. januar 2012 i alt 98 børn, der benytter/har benyttet ordningen.

  I forsøgsperioden er der også truffet beslutning om at oprette småbørnspladser som pasningstilbud til børn i alderen 0 – 2 år.

  Vedr. småbørnspladser

  På investeringsoversigten for 2011 var der afsat 1 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser.

  Byrådet traf i 2011 beslutning om:

  • at udmønte beløbet ved, at der løbende med virkning fra 1. august 2011 oprettes 52 pladser i småbørnsgrupper
  • at taksten i 2011 for et barn i en småbørnsgruppe skal udgøre 2.180 kr. pr. måned.
   Den månedlige takst er 250 kr. lavere end dagplejetaksten. Det skyldes, at det tidligere er besluttet at tildele 1.000 kr. mindre pr. måned til småbørnspladser end til dagplejepladser og
  • at taksten fra 2012 for småbørnsgrupperne vil blive beregnet på grundlag af budgettet for 2012 til denne pasningstype.

  Evaluering af fleksibel indskrivning

  Det kan oplyses, at pladsanvisningen ikke er bekendt med klager over ordningen vedr. fleksibel indskrivning.

  Forvaltningen foreslår, at ordningen gøres permanent under følgende forudsætninger:

  · at vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart,

  · at børnehaven har mulighed for at modtage barnet,

  · at tildelingen til institutionerne og forældrebetalingen sker på samme vilkår som til småbørnspladser.

  Forældrebetalingen til en småbørnsplads er for 2012 godkendt til 2.526 kr. pr. måned.

  Forslaget er begrundet med, at der bliver en ens tildeling og forældrebetalingstakst for børn i samme aldersgruppe.

  Af hensyn til varsling af forældrebetalingen kan ændringen ske med tre måneders varsel.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 1, stk. 2.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udarbejdet en beregning af de økonomiske konsekvenser af at gøre ordningen permanent.

  Tabellen viser forskellen mellem den nuværende ordning og det foreslåede.

  Budget 2012

  Nuværende tildeling jf. beslutning

  Foreslået tildeling (småbørn)

  Forskel pr. barn pr. måned

  Antal børn i én måned

  Mindre udgift / mere forældrebetaling

  Tildeling

  7.654

  7.122

  -532

  100

  -53.200

  Forældrebetaling

  2.500

  2.526

  -26

  100

  - 2.600

  Netto Sum

  -55.800

  Resultatet bliver en årlig besparelse på 55.800 kr. Det anbefales, at beløbet medtages i den fremtidige tildeling af budget til institutionernes drift.

  Høring/udtalelse

  Evaluering af fleksibel indskrivning har været sendt i høring hos de berørte parter i perioden 22. december 2011 til 16. januar 2012.

  Der er kommet i alt 6 høringssvar.

  Der er afholdt møde i MED-områdeudvalg – Dagtilbud den 17. januar 2012. Medarbejdernes udtalelse indgår i høringssvarene.

  Høringssvarene og resume heraf vedlægges.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fleksibel indskrivning gøres permanent under forudsætning af:

  at vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart og børnehaven har mulighed for at modtage barnet,

  at tildelingen til institutionerne og forældrebetalingen sker på samme vilkår som til småbørnspladser,

  at taksten ændres 3 måneder efter byrådets godkendelse, og

  at den beregnede besparelse indgår i den fremtidige tildeling af budget til daginstitutionerne.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

  Udsat.

  Afbud: Philip Tietje

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 22-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Gert Nordklitgaard stemte imod tredje at.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  1., 2., 4. og 5 at godkendt.

  3. at godkendt. Gert Nordklitgaard (A) stemte imod 3. at.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/51347, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I budget 2011 var der afsat 1 mio. kr. til etablering af småbørnspladser (pladser for 0-2 årige).

  Heraf er der bevilget 0,596 mio. kr. til etablering af 52 pladser i 6 institutioner. Restbeløbet på 0,404 mio. kr. er overført til budget 2012.

  Der er i budget 2012 ligeledes afsat 1 mio. kr. til etablering af pladser til 0-2 årige.

  Der er således et samlet beløb på 1,404 mio. kr. i 2012 til formålet.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har på mødet den 10. januar 2012 besluttet, at udmøntningen til etablering af 0-2 års pladser sker i forbindelse med dagtilbudsstrukturen, og at der i processen indgår en interessetilkendegivelse fra institutionerne, således at strukturoplægget kan indeholde konkrete forslag til etablering af 0-2 års pladser.

  Alle 3-6 års institutioner er orienteret om muligheden for at søge 0-2 års pladser.

  Der er kommet

  • 12 ansøgninger om oprettelse af 108 0-2 års pladser, herudover har to institutioner vist interesse for etablering af 27 pladser på et senere tidspunkt
  • en ansøgning om tilknytning af dagplejen.

  Høring/udtalelse

  Inden endelig godkendelse skal sagen sendes i høring. Det anbefales, at det sker sammen med ”forslag til høringsoplæg - Struktur for 0-6 års området” og med samme høringsperiode.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det drøftes, i hvilke institutioner der kan oprettes småbørnspladser og antal,

  at forslaget sendes i høring sammen med strukturoplægget og

  at høringsperioden fastsættes indtil den 10. maj 2012.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

  Udvalget besluttede at etablere 54 småbørnspladser.

  Et flertal ønsker pladserne etableret som ansøgt.

  Et mindretal bestående af Kirsten Christensen, Philip Tietje og Thomas Andresen ønsker, at der foretages forudgående høring og begærer derfor sagen forelagt for Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  For flertallets indstilling i Skole- og Dagtilbudsudvalget stemte 18 for.

  Imod stemt 11 (Venstre og Helga Nørgaard (A)).

  Gert Nordklitgaard (A) fremsatte et ændringsforslag om meddelelse af en anlægsbevilling på 1,531 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,531 mio. kr. i 2012:

  For stemte 29.

  Imod stemte 0.

  Hans Henrik Philipsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19158, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der vedtaget særregler for tilskud til daginstitutioner oprettet under det tyske mindretal.

  Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa Kommune blevet privatiseret.

  Dette betyder, at der skal godkendes takster for disse institutioner for 2011 og 2012.

  Lovgivning og beregningsmetode fremgår af vedlagte bilag.

  Det tyske mindretal har i perioden 1. oktober 2011 til taksterne bliver godkendt fået udbetalt ácontotilskud. Når tilskudstaksterne er godkendt, vil der ske en regulering for perioden.

  Principperne og beregningsforudsætninger har været til udtalelse hos kommunens revision og de har ingen bemærkninger hertil jf. vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Lovgivning for området fremgår af  bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 om dags-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

  Økonomi og afledt drift

  Tilskuddet der tildeles det tyske mindretalsinstitutioner er opdelt på aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige. Der gives institutionerne, som andre privatinstitutioner et nettotilskud, hvor bruttotilskuddet er reduceret med den i året kommunale forældrebetalingstakst, for den enkelte tilbudstype.

  Tilskuddet er beregnet som et kronebeløb pr. barn svarende til institutionernes budget i 2010 fremskrevet med KL’s pris- og lønfremskrivning til årets prisniveau.

  Tilskuddet udbetales 12 gange årligt.

  De beregnede takster for 2011 og 2012 er følgende:

  Tilskud til private daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal

  2011

  2012

  Tilskud 0-2 årige

  8.421

  8.535

  Tilskud 3-5 årige

  4.216

  4.360

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tilskudstaksterne for 2011 og 2012 godkendes, og

  at forvaltningen orienterer de private institutioner oprettet under det tyske mindretal om deres tilskud for 2012, samt foretager regulering af udbetalte ácontotilskud.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4718, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  Ny ansøgning 2012 ” Trivsel, Aktivitet og Image” i bydelen Høje Kolstrup.

  En række af den boligsociale helhedsplans projekter 2008- 2012 er nu afsluttet med et positivt resultat.

  Den store udfordring herefter bliver at fastholde de gode resultater og sikre en god overgang til den videre drift og udvikling.

  Der søges derfor om nye projektmidler i en 3 årig periode ved Landsbyggefonden med det formål målrettet at ruste 3 centrale indsatser til, at driften efter udløbet af den nye projektperiode kan håndteres lokalt.

  Der søges overgangsstøtte til flg. projekter:

  1. Forankring af Familiebasen med frivillig indsats – projektforlængelse og forankring 2012-2014

  2. Høje Kolstrup har brug for alle – nyt projekt med fokus på at øge frivillighedsindsatsen 2012-2015

  3. Konfliktforebyggelse fra gulv til loft og fortsat aktivitetsfremme – trivselsindsats med fokus på at styrke social kapital 2012-2015

  Budget for helhedsplanen 2012-2015: 

  Projekt

  LBF

  Aab.Kom.

  Boligorg.

  I alt

  Lokal medfin.

  Projektledelse mv.

  1.300.000

  661.000

  Familiebasen

  1.980.000

  1.002.000

  258.000

  HK brug for alle

  1.800.000

  310.000

  Konflikthåndtering

  1.320.000

  680.000

  6.400.000

  1.002.000

  1.909.000

  9.311.000

  31%

  Aabenraa Kommunes medfinansiering i den nye projektperiode andrager samlet 1.002.000 kr. til Familiebasen, som henhører under Børne- og Familieudvalget.

  Landsbyggefonden har i oktober 2011 givet et forhåndstilsagn om at ville støtte de 3 projekter. Endelig godkendelse vil forelægge i april 2012.

  Der skal fremsendes en endelig ansøgning inden udgangen af februar.

  Ansøgningen skal derfor behandles i samtlige udvalg og på Byrådsmødet i februar.

  Organiseringen af helhedsplanen 2012-2015:

  Af ansøgningen fremgår det, at projektets organisering skal justeres for at skabe en mere entydig boligsocial indgang til kommunens forvaltninger.

  Det forudsættes, at der fortsat er en politisk styregruppe for projektet. Her foreslås det, at formændene for de stående udvalg er repræsenteret.

  Direktionen fastlægger sideløbende med behandlingen af ansøgningen den administrative organisering af projektet i Aabenraa Kommunes regi.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen til Landsbyggefonden godkendes og

  at direktionen bemyndiges til at fastlægge organiseringen

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Bent Sørensen

  Beslutning Socialudvalget den 23-02-2012

  Taget til orientering.

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

  Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/12658, Sagsinitialer: lmhans

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. februar 2009 Den Overordnede Kostpolitik for Aabenraa Kommune. Den Overordnede Kostpolitik anbefaler, at der udarbejdes lokale kostpolitikker. Kostpolitik for Voksne er den sidste af de lokale kostpolitikker, der skal godkendes.

  Kostpolitik for Voksne er formuleret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur & Borgerservice, Staben og Sundhed & Omsorg. Repræsentanterne var udpeget af Styregruppen vedrørende Sundhedspolitik.

  Mål

  Aabenraa Kommune vil med Kostpolitik for Voksne understøtte, at

  • borgernes faktiske og oplevede livskvalitet øges
  • unge under uddannelse får mulighed for forbedret indlæring
  • borgerne på deres arbejde oplever trivsel og føler sig i stand til at yde en optimal indsats
  • livsstilssygdomme og overvægt forebygges.

  Indsatsområder

  Kostpolitik for Voksne indeholder tre indsatsområder:

  • Aabenraa Kommune og ungdomsuddannelserne vil understøtte, at det er muligt for medarbejdere og elever at vælge sund kost og motivere til det sunde valg
  • Aabenraa Kommune vil understøtte, at borgere tilknyttet bofællesskaber og væresteder og borgere, der benytter kommunens idrætstilbud har mulighed for at træffe det sunde valg og tilskyndes til dette
  • Aabenraa Kommune vil gennem information og undervisning motivere borgerne til at træffe det sunde valg.

  Sundhedsudvalget drøftede den 14. december 2011 de indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene er Kostpolitik for Voksne tilrettet.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at udgifter i Sundhedsudvalgets regi afholdes indenfor Sundhed og Forebyggelses nuværende budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Kostpolitik for Voksen har i 2011 været i administrativ og politisk høring.

  Det fremgår generelt af høringssvarene fra fagudvalgene, at man ikke ønsker, at implementering af Kostpolitik for Voksne pålægger de enkelte forvaltninger udgifter til finansiering.

  Indstilling

  Sundhed & omsorg indstiller,

  at Kostpolitik for Voksne godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Godkendt.

  Jørgen Witte og Karina Rogat deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3679, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/7113, Sagsinitialer: MLA
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8107, Sagsinitialer: aho
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI