Beslutningsprotokol

onsdag den 25. april 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Mette-Sophie Thomsen (V).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. februar 2012 er der truffet beslutning om, at der ønskes udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 29. februar 2012.

  I regnskab 2011 blev der givet kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 12,609 mio. kr., som var sammensat af 1,156 mio. kr. til serviceudgifter, 34,081 mio. kr. til overførselsudgifter samt en negativ tillægsbevilling på 22,628 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Allerede nu vurderes der at være risikoområder, og dermed udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet for 2012.

  Forvaltningen Arbejdsmarked og Social har i forbindelse med den ekstraordinære budgetkontrol foretaget en vurdering af forventet regnskab for 2012.

  Der er ikke foretaget beregninger i forhold til evt. økonomiske konsekvenser for budget 2013-2016.

  Der gøres opmærksom på, at der foreligger flere lovforslag, som vedrører Arbejdsmarkedsudvalgets område, men som på nuværende tidspunkt ikke er vedtaget. Ligeledes er der enkelte lovforslag, som for nylig er blevet vedtaget, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf endnu ikke er beregnet, og dermed ikke indgår i budgetkontrollen.

  I denne budgetopfølgning er der indarbejdet forventede resultater ved implementering af KLK´s anbefalinger. Da KLK ikke i deres rapport er kommet med egentlig effektvurderinger på deres anbefalinger, er det forvaltningens vurderinger der her ligger til grund i denne budgetopfølgning.

  På sygedagpengeområdet anbefales det, at der udover KLK’s anbefalinger yderligere gøres en ekstra indsats. Det anbefales at der ansættes en konsulent i fire måneder, med formål at nedsætte antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Det vil samtidig i de fire måneder være muligt at lave en ekstra indsats på sager under 52 uger.

  Økonomi og afledt drift

  I tabellen herunder ses en oversigt over de forventede udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2012. Ligeledes er angivet forvaltningens løsningsforslag.

  Ud for de enkelte udfordringer er der angivet om, der er tale om områder, som hører under henholdsvis budgetgaranterede områder (*), øvrige overførsler (**) eller beskæftigelsestilskuddet (***).

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2012

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  636

  I alt serviceudgifter

  636

  Overførselsudgifter:

  Ydelse/forsørgelse *

  4.635

  Sygedagpenge **

  3.279

  Indsats/aktivering:

  Revalidering *

  370

  Ledighedsydelse *

  10.975

  Fleks- og skånejob **

  1.304

  Berigtigelse særlig fleksjobrevision for 2010 */**

  1.129

  Beskæftigelsesordninger/driftsudgifter *

  1.501

  Udlændinge *

  4.467

  I alt overførselsudgifter

  27.660

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige ***

  7.654

  Forsikrede ledige *

  297

  I alt forsikrede ledige

  7.951

  Udfordringer i alt

  36.247

  Løsningsforslag:

  Serviceudgifter

  Ingen løsningsforslag

  0

  I alt serviceudgifter

  0

  Overførselsudgifter

  Budgetgaranti (forventet efterregulering for 2011 i 2012)

  8.000

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering)

  0

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) - lovændringer udlændinge

  4.107

  I alt overførselsudgifter

  12.107

  Forsikrede ledige

  Budgetværn

  3.156

  Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 2012

  -15.400

  Beskæftigelsestilskud (forventet midtvejsregulering) 2012

  19.898

  Budgetgaranti (forventet midtvejsregulering) 2012

  0

  I alt forsikrede ledige

  7.654

  Løsningsforslag i alt

  19.761

  Afvigelse

  16.486

  Konklusion

  Der forventes et samlet merforbrug på 36,247 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf 0,636 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, 27,660 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 7,951 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige.

  Forvaltningen kan p.t. kun anvise finansiering til en del af det forventede merforbrug. På de forsikrede ledige kan den overvejende del af finansieringen anvises.

  Efter angivelse af løsningsforslag forventes der et samlet merforbrug på 16,486 mio. kr., som p.t. ikke kan finansieres. Det er fordelt med 0,636 mio. kr. på serviceudgifter, 15,553 mio. kr. på overførselsudgifter samt 0,297 mio. kr. på forsikrede ledige.

  Direktøren for Arbejdsmarked og Social anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling, idet der afventes en evt. midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder herunder midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling på 16,486 mio. kr., idet der afventes resultatet af endelige midtvejsreguleringer og efterreguleringer af budgetgaranterede områder samt midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, og

  at der budgetomplaceres 3,156 mio. kr. fra bevillingsniveauet Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter til bevillingsniveauet Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 26-03-2012

  1. at: med hensyn til områderne ”forsikrede ledige” og ”udlændinge” søges der ikke tillægsbevilling. Til området overførelsesudgifter søges der om en tillægsbevilling på 23,553 mio. kr. (27,660-4,107).

  2. at: anbefales godkendt.

  Frede Rahr Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget har valgt at hæve besparelseskravet i 2013 – 2016 med 5 mio. kr. pr. år for at finansiere ovenstående.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/9350, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Med byrådets vedtagelse af ”Boligpolitik for almene familieboliger i Aabenraa Kommune” i 2010 forelægges alle ansøgninger om støtte til opførelse af almene familieboliger en gang årligt.

  Boligselskaberne har frist til at indsende ansøgninger inden udgangen af januar måned for indeværende år.

  Kommunen har ved fristens udløb modtaget 6 projektforslag omfattende i alt ca. 129 familieboliger.

  Boligselskab

  Projektets beliggenhed

  Antal familie-

  Boliger

  Grundkapital

  (foreløbig beregning)

  A.

  Domea, Rødekro

  Plantevænget,

  Rise

  20

  4,3 mio. kr.

  B.

  Rødekro Andelsboligforening

  Tidl. Rema,

  Østergade, Rødekro

  39

  10,1 mio. kr.

  C.

  Aabenraa Almene

  Boligselskab

  Stegholt 11, Aabenraa

  33

  (i alt 90)

  8,5 mio. kr.

  D.

  Padborg Boligforening

  Tidl. Padborg Stadion

  15

  (i alt 30)

  3,3 mio. kr.

  E.

  Aabenraa Almene Boligselskab

  Damms Have Felsted

  12

  2,6 mio. kr.

  Oversigt over de enkelte projekter er vedlagt som bilag.

  Beskrivelse af projekterne kan ses i sagen.

  De enkelte projekter er vurderet ud fra de kriterier, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af boligpolitikken.

  • at der er et reelt behov for familieboliger det påtænkte sted,
  • at nye familieboliger placeres i områder, hvor der er en god infrastruktur, herunder indkøbsmuligheder, institutioner/skoler, kollektiv trafik mv.
  • at nybyggeriet opføres som lavenergi byggeri, og
  • at materialevalg, indretning og huslejeniveau indgår i vurdering af projektet.

  Det bemærkes, at den officielle opgørelse på Landsbyggefondens hjemmeside over antal ledige familieboliger pr. 1. marts 2012 ikke er retvisende, idet lejligheder, der er under renovering, ikke indgår i denne opgørelse som ledige. Det reelle antal ledige familieboliger er derfor noget højere end den officielle opgørelse, hvor Aabenraa Kommune pr. 1. marts 2012 har en ledighedsprocent på 1,61.

  Landsbyggefonden vil ikke anbefale opførelse af nybyggeri, når antal ledige boliger er mere end 2% af det samlede antal almene boliger.

  I 2011 var der afsat 12 mio. kr. til støtte til opførelse af almene familieboliger. Heraf er der foreløbig afsat/brugt i henhold til godkendt skema A eller B:

  Padborg Boligselskab, ombygning

  0,909 mio. kr.

  Domea, Rødekro, 23 familieboliger

  5,777 mio. kr.

  Kolstrup Boligselskab, 15 boliger i Løjt

  3,767 mio. kr.

  I alt

  10,453 mio. kr.

  Aabenraa Almene Boligselskab søgte ligeledes i 2011 om støtte til opførelse af 1. etape på 10 almene familieboliger nord for Bovrup Plejecenter. Boligselskabet fremsender snarest skema A om støtte til dette projekt, som byrådet var positiv overfor.

  Det kommunale tilskud i form af grundkapital til 1. etape udgør ca. 2,3 mio. kr.

  Forvaltningen har gennemgået de fem indkomne projekter, og forvaltningens forslag er i prioriteret rækkefølge således:

  C.

  Aabenraa Almene Boligselskabs projekt i Aabenraa ved Stegholt.

  B.

  Rødekro Andelsboligforenings projekt i Rødekro midtby i den tidligere Rema.

  E.

  Aabenraa Almene Boligselskabs projekt i Felsted ved Damms Have.

  D.

  Padborg Boligforenings projekt i Padborg på det tidligere Padborg Stadion.

  A.

  Domea Rødekro’s projekt i Rise på Plantevænget ved Rise Plejehjem.

  Lovgrundlag

  Bktg. nr. 1288 af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv., med senere ændringer (Støttebekendtgørelsen).

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 (delvis) (Almenboligloven).

  Planmæssige forhold

  Oplysning om de planmæssige forhold er indarbejdet i oversigten, der er vedlagt som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler i budget 2012 og 2013 til støtte (grundkapital) til opførelse af almene familieboliger.

  I 2014 er der afsat 3 mio. kr.

  Såfremt der er politisk ønske om at støtte opførelse af alment boligbyggeri i kommunen, skal der afsættes midler i de kommende års budgetter til grundkapital.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekterne drøftes, og

  at forvaltningens forslag til prioritering godkendes.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-04-2012

  Sagen udsættes til mødet i Plan- og Trafikudvalget den 10. maj 2012.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Udgår.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Trukket af dagsordenen

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6488, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med skolesammenlægning i Rødekro skal alle elever i fremtiden samles på Fladhøjskolen, der kommer til at hedde Hærvejsskolen.

  Der er i dag meget færdsel af bløde trafikkanter på Fladhøjvej, der er etableret som en 2 – 1 vej. For at flytte de bløde trafikkanter fra Fladhøjvej har Teknik & Miljø ladet udarbejde skitseprojekt og overslag over en 860 m lang sti, der forbinder Fladhøjskolen med Savværksvejs vestlige side.

  Endvidere er der udarbejdet skitseprojekt og overslag over en forbindelse fra denne sti til Mjølsvej.

  Stien udføres med asfaltbelægning og der etableres belysning.

  Økonomi og afledt drift

  860 m sti:

  Overslaget over udgifterne til etablering af stien er på 2,13 mio. kr.

  Den afledte drift er på 0,03 mio. kr.

  Forbindelse til Mjølsvej:

  Overslaget er på 0,75 mio. kr.

  Udgiften søges indarbejdet i budgettet for 2013.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt et møde med medlemmer af skolebestyrelsen for Fladhøjskolen, hvor man enedes om placeringen af stien, og at det ville være hensigtsmæssigt, at etablere en forbindelse til Mjølsvej. Skolebestyrelsen ønsker stien etableret inden skolestart i august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til etablering af sti til Hærvejsskolen finansieret med 1,1 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb til ”Sti til Fladhøjskolen” og med 0,7 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb til ”Naturstier” samt med 0,33 mio. kr. som omplaceres fra projektet ”Dobbeltrettet cykelstil langs Bjerndrupvej”, og

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på -0,33 mio. kr. til projektet ”Dobbeltrettet cykelsti langs Bjerndrupvej”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 28-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8396, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Priebe Rådgivende Ingeniørfirma har for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med en halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

  Punktet er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2012, med anbefaling til Økonomiudvalget.

  På mødet i Økonomiudvalget den 20. marts 2012, blev punktet udsat med henblik på afholdelse af et møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

  Genbehandling efter afholdt møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme den 10. april 2012

  Mødet blev afholdt mellem Borgmesteren og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

  På mødet enedes man om, at muligheden for at modtage grundlasten fra et evt. kommende biofuel anlæg samt fra Stadtwerke i Flensborg tillige undersøges.

  På baggrund heraf har fjernvarmeselskabet fået udarbejdet samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger for et alternativ 3 – Varmeforsyning fra Stadtwerke.

  Dette alternativ udviser over en 20-årig periode en samlet omkostning på 1.482 mio. kr. og fremstår dermed som det billigste alternativ.

  Der er dog en del omkostninger, som man ikke har kunnet indregne på den tyske side af grænsen.

  Prisudviklingen er meget usikker for dette alternativ. Bl.a. overvejer Stadtwerke at indføre et nyt produktionsanlæg med gasturbine, som uvægerligt vil påvirke prisen på den leverede varme fremover, ligesom forskelle i afgiftspålægninger i Danmark og Tyskland vil kunne medføre væsentlige prisændringer.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme oplyser, at man ikke har været i stand til at gennemføre samfundsøkonomiske beregninger for et alternativ med biofuel anlæg.

  Varmemængden fra biofuel anlægget er af fjernvarmeselskabet blevet oplyst til hen ved 50.000 MWh/år, hvilket ikke er nok til, at et sådant anlæg kan indregnes som et egentligt selvstændigt grundlastanlæg.

  Til sammenligning kan oplyses, at leveringen fra Enstedværket i regnskabsåret 2010/11 var 294.559 MWh, og endog denne mængde var betydelig lavere end tidligere år, hvorfor spidslastkedlerne måtte benyttes i større udstrækning end ønskeligt, hvilket førte til stigende brugerpriser.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har tillige i vedhæftede redegørelse oplyst om forhandlinger med DONG om evt. overtagelse af EV2.

  DONG har dog afvist flere løsningsforslag fra fjernvarmeselskabet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1184 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  Fjernvarmeselskabets grundstykke på Egelund er omfattet af lokalplan M55 delområde B.

  Delområde B er udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder m.v. samt luft- og støjforurenende virksomheder.

  Plangruppen har tidligere vurderet, at et varmeværk kan placeres i området.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse af Byrådet fremlægges projektforslaget i en 4 ugers høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles foreløbig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og

  at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-04-2012

  Indstillingen blev stillet til afstemning.

  For indstillingen stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte, Hans Philip Tietje, Helga Nørgaard og Bent Sørensen.

  Imod indstillingen stemte Christian Panbo og Gert Nordklitgaard.

  Udvalget anbefaler dermed indstillingen.

  Christian Panbo og Gert Nordklitgaard stemte imod med den bemærkning, at de hellere ser samarbejde med Stadtwerke i Flensborg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Imod stemte Christian Panbo (A), Gert Nordklitgaard (A) og Ejler Schütt (O).

  Jan Riber Jakobsen undlod at stemme.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35128, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, samt forslag til Lokalplan nr. 52 – Konferencecenter m.m., Nr. Hostrup har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. januar 2012 til den 21. marts 2012.

  Lokalplanområdet omfatter det gamle SI Center og DGI Sønderjyllands kontor på Øbeningvej. Området er beliggende i det åbne land ca. 1 km nordvest for Nr. Hostrup. Den nye lokalplan udlægger området til konferencecenter, samt lege og aktivitetscenter.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 937 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  LBK nr. 936 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området har et samlet areal på 6,8 ha. Det er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Gennem lokalplanen gives der mulighed for at opføre yderligere en hal på 2.000 m2 umiddelbart syd for den eksisterende. Den tilladte bygningshøjde hæves fra 8,5 til 12 meter. Det samlede etageareal for lokalplanområdet som helhed hæves fra 6.000 m2 til 8.000 m2.

  I forbindelse med projektering har bygherre ønsket etablering af

  aktivitetshal på ejendommen med en taghældning på 15 grader / tagbeklædning i eternit. Som følge heraf justeres § 8.8 fra

  Tage skal udformes som flade tage eller saddeltage med en taghældning på mellem 25-45 grader. Bygninger med en bygningshøjde over 8.5 meter må ikke udføres med flade tage. (hældning maks. 5 grader).

  til :

  Tage skal udformes som flade tage eller saddeltage med taghældning indtil 45 grader. Bygninger med en bygningshøjde over 8.5 meter må ikke udføres med flade tage (hældning maks. 5 grader).

  Teknik & Miljø vurdering af taghældningen er samhørig med den øvrige bygningsmasse på ejendommen.

  Området er sammenfaldende med rammeområde 2.9.002.D i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune - beliggende i det åbne land. Kommuneplanrammen ændres, så 2.9.002.D udlægges til offentlige formål som kursuscenter, idrætsformål, aktivitets- og legecenter, efterskole, feriecenter m.v. Dele af området kan ligeledes anvendes til beboelse.

  Planområdet er omfattet af Lokalplan Å 4.4, der ophæves med denne lokalplan.

  Lokalplan nr. 52 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke indgået bemærkninger til planforslaget i høringsperioden.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 52.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 19-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44419, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  Inden der kan byggemodnes og sælges arealer i det fremtidige erhvervsområde nord vest for Kliplev, skal der foretages forundersøgelser.

  Området er delt i et nordligt og et sydligt område af Hjerneshøjvej.

  I forbindelse med en konkret forespørgsel om køb af areal blev Haderslev Museum sat i gang med at prøvegrave det sydlige område i november 2011. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder, som efterfølgende skulle udgraves.

  Inden salgspriserne kan fastsættes, skal det nordlige område også prøvegraves. Museet oplyser, at der er fundet fortidsminder i umiddelbar nærhed.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslag nr. 55 forventes godkendt i Byrådet den 28. marts 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Overslag over udgifter til prøvegravningerne er:

  Det sydlige område 0,428 mio. kr.

  Det nordlige område 0,862 mio. kr.

  I alt ekskl. moms 1,290 mio. kr.

  Der er afsat et rammebeløb på 2,3 mio. kr. til byggemodning af erhvervsarealer. Efter frigivelse af anlægsbevilling på 1,29 mio. kr. til forundersøgelser Kliplev erhverv NV vil der henstå et resterende rådighedsbeløb på 1,010 mio. kr.

  Udgifterne til prøvegravningerne af det sydlige område på 0,428 mio. kr. er midlertidig afholdt af kontoen ”Forundersøgelser, erhverv”, som er en puljekonto, hvor rådighedsbeløbet er frigivet, så forundersøgelser straks kan igangsættes, når behovet opstår. De afholdte udgifter tilbageføres kontoen i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det samlede overslag for prøvegravninger på 1,29 mio.kr. godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 1,29 mio. kr. til ”Forundersøgelser Kliplev erhverv NV”. Bevillingen finansieres af ”Rammebeløb til byggemodning, erhverv”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 22-03-2012

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/955, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal føre tilsyn med bygninger, der anvendes til beboelse eller ophold for mennesker. Frembyder disse boliger sundheds- eller brandfare for brugerne, kan boligen kondemneres.

  Kondemnable forhold er dog typisk sundhedsfare på grund af grundfugt og skimmelsvampe.

  I forbindelse med kommunens tilsyn og sagsbehandling er det nødvendigt at gennemføre særlige undersøgelser af ejendommen, ligesom der kan være behov for genhusning, når en ejendom kondemneres.

  Kommunen skal afholde udgifterne til undersøgelser og genhusning. Staten refunderer 50 % via byfornyelseslovens kap. 9 og 11

  .

  Der er afsat 0,3 mio. kr. brutto/netto 0,15 mio. kr. til formålet i 2012 og overslagsårene 2013 – 2015.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lbk. nr. 132 af 5. februar 2010.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplanen, kommuneatlas og SAVE-registreringen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på netto 0,15 mio. kr. (udgift 0,3 mio. kr., indtægt 0,15 mio. kr.) til byfornyelse (dårlige boliger).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til byfornyelse (dårlige boliger) finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 22-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/955, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Til opfølgning på Byrådets handlingsplan af 26. august 2009 er projektet med nedrivning af tomme faldefærdige boliger ført videre med afsat budget brutto på 1,0 mio. kr./netto 0,3 mio. kr. i investeringsoversigten 2012.

  Staten har den 20. april 2011 meddelt, at Aabenraa kommune er tildelt et tilskud på 1,08 mio. kr.

  Puljen til faldefærdige bygninger fordeler sig med 70 % statslig tilskud og 30 % kommunal tilskud.

  Kommunen annoncerer p.t. i lokalpressen og på hjemmesiden om muligheden for at søge kommunal nedrivning eller tilskud til nedrivning. Det forventes, at puljen vil være anvendt (indgået aftale) inden udgangen af 2012.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lbk. nr. 132, af 5. februar 2010.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplanen, kommuneatlas og SAVE-registrering.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på netto 0,3 mio. kr. (udgift 1,0 mio. kr., indtægt 0,7 mio. kr.) til tomme og faldefærdige boliger – den særlige indsatspulje.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til tomme og faldefærdige boliger (indsatspuljen) finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 22-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7660, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden § 7 skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til Byrådets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet skal udvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde. Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab 2011 godkendes.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 01-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-03-2012

  Udgår.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9751, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Frigivelse af anlægsmidler.

  I forbindelse med igangsætning af skolebyggeri på Kongehøjskolen og Stubbæk skole i Aabenraa området, og Lyreskovskolen i Bov er der behov for frigivelse af anlægsmidler.

  Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 50 mio. kr. til skolebyggeri.

  Økonomi og afledt drift

  Til opstart af byggeri på Kongehøjskolen, Stubbæk Skole og Lyreskovskolen ønskes frigivet rådighedsbeløb til dækning af udgifter til forundersøgelse, bygherrerådgivning, lokalplansarbejde samt de første byggeudgifter.

  Der søges til dette frigivet rådighedsbeløb på 13,3 mio. kr.

  Der er tidligere frigivet:

  (1.000 kr.)

  Frigivet fra Investeringsoversigt 2011

  4.640

  Forbrug 2011

  226

  Overført til 2012

  4.414

  Frigivet fra investeringsoversigt 2012

  16.700

  Frigivne anlægsmidler til rådighed i 2012

  21.114

  Af de frigivne anlægsmidler til rådighed i 2012, er der på nuværende tidspunkt brugt 17 mio. kr. bl.a. til køb af Max Jenne bygning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 13,3 mio. kr. til opstart af skolebyggeri – finansieret af rådighedsbeløb på 50,0 mio. kr. i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Indenrigs- og Socialministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Følgende 5 anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. er afsluttet:

  - Renovering og udbygning af Rugkobbelskolen

  - Renovering og udbygning af Løjt Kirkeby Skole

  - Brundlundskolen, indeklima

  - Løjt Kirkeby Skole, ekstra klasselokaler

  - Stuffi Fritidshjem og klub - tilbygning

  Samlet set er der et mindreforbrug på de 5 anlægsprojekter på 1,525 mio. kr.

  Det igangværende anlægsprojekt ”Kruså Skole – fugearbejde” har en anlægsbevilling på 0,350 mio. kr., men der forventes et forbrug på 1,250 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,9 mio. kr. Dette skyldes en fejl, hvor en anlægsbevilling til renovering af limtræsbjælker er givet sammen med et andet anlægsprojekt i 2010, og oprettet som et selvstændigt anlæg. Men da udgifterne er konteret på ovenstående anlæg har der ikke været udgifter på anlægsbevillingen til limtræsbjælker, og anlægsbudgettet er derfor blevet fjernet i forbindelse med revurdering af anlæg i foråret 2011.

  Det foreslås, at der meddeles en tillægsbevilling til det igangværende anlæg ”Kruså Skole – fugearbejde” – ligeledes finansieret af mindreforbruget på anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område:

  Forbrug

  Bevilling

  Afvigelse

  Renovering og udbygn. af Rugkobbelskolen

  19.056

  19.906

  750

  Renovering og udbygn. af Løjt Kirkeby Skole

  18.731

  20.045

  1.314

  Brundlundskolen, indeklima

  10.849

  10.297

  -552

  Løjt Kirkeby Skole, ekstra klasselokaler

  6.546

  6.552

  6

  Stuffi Fritidshjem og klub - tilbygning

  3.755

  3.762

  7

  I alt anlæg over 2 mio. kr.

  1.525

  Igangværende anlæg med manglende anlægsbevilling:

  Forventet forbrug

  Bevilling

  Afvigelse

  Kruså Skole - fugearbejde

  1.250

  350

  -900

  I alt

  -900

  Samlet set er der et mindreforbrug på 0,625 mio. kr. der tilføres kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlægsregnskaber med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,525 mio. kr.

  at der meddeles tillægsbevilling til det igangværende anlæg ”Kruså Skole – fugearbejde” på 0,900 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlægsregnskaber med en bruttoudgift over 2 mio. kr., og

  at det samlede mindreforbrug på 0,625 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13562, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 22. februar 2012 (pkt. 37) behandlet en skrivelse fra Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa og bestyrelsesrepræsentanter fra Stuffi Klub og Klub Engen. De oplyser, at de vil være indstillet på at søge om godkendelse af drift af private fritidshjem, såfremt vilkårene ikke forringes i forhold til tidligere fastsatte vilkår.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på baggrund heraf, at der udarbejdes et grundlag for etablering og drift af private fritidshjem.

  Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til ”Aftalegrundlag for private fritidshjem”.

  Aftalegrundlaget tager udgangspunkt i det tidligere godkendte ”Aftalegrundlag – private fritidshjem” gældende fra 1. august 2011. Dette aftalegrundlag blev ophævet igen af Byrådet den 21. september 2011 (pkt. 178), idet KL og regeringen havde indgået en aftale om, at reglerne for de yngste børn i skolealderen blev samlet i folkeskoleloven.

  En forventet ny lovgivning på dette område ville betyde, at der ikke længere var grundlag for at oprette private fritidshjem. Finansministeriet har imidlertid overfor KL oplyst, at den nuværende regering ikke ønsker at fremsætte lovforslaget om harmonisering af regler om klubtilbud, fritidshjem og SFO.

  Da lovforslaget ikke fremsættes, vil det fortsat være op til den enkelte kommune, om den vil videreføre fritidshjem og klubber efter dagtilbudsloven uændret eller omlægge tilbuddene til SFO m.v.

  Det nye aftalegrundlag adskiller sig fra det tidligere på følgende områder

  • Loven er ændret, så private fritidshjem nu fremgår af § 52 stk. 5.
  • Der er enkelte ændringer/tilføjelser eller sætninger, der er fjernet, men som ikke påvirker de tidligere godkendte vilkår.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 52, stk. 5.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Aftalegrundlaget for private fritidshjem” godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 27-03-2012

  Anbefales godkendt af et flertal.

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen (F) stemte imod.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9751, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. marts 2012, blev et nyt aftalegrundlag for private fritidshjem anbefalet godkendt.

  Der er foretaget beregninger med den budgetforudsætning, at tilskud til de private fritidshjem beregnes med udgangspunkt i tildeling og forældrebetaling for SFO.

  Dertil kommer et tilskud til husleje til de private fritidshjem.

  Beregning af tilskud til private fritidshjem fremgår af vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 60.

  Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til private fritidshjem give et tilskud pr. barn, der optages i et privat fritidshjem, hvis opholdskommunen har private fritidshjem som tilbud til aldersgruppen.

  Stk. 2. Tilskud til private fritidshjem fastsættes af kommunalbestyrelsen.

  Stk. 3. Private fritidshjem fastsætter og offentliggør forældrenes egenbetaling.

  Økonomi og afledt drift

  Tilskuddet der tildeles private fritidshjem er opdelt på heltids og deltidspladser. Der gives institutionerne, som andre privatinstitutioner et nettodriftstilskud, hvor bruttodriftstilskuddet er reduceret med den i året godkendte kommunale forældrebetalingstakst for SFO.

  Tilskuddet er beregnet som et kronebeløb pr. barn/år og der udbetales 1/12 af beløbet pr. måned.

  De private fritidshjem fastsætter selv forældrebetalingen.

  De beregnede takster for 2012 er følgende:

  Heltid

  Deltid

  Note

  Huslejetilskud

             4.329

             4.329

  1

  Bygningsdrift

             2.130

             2.130

  2

  Bruttodriftstilskud

           23.715

           20.924

  3

  Administrationsbidrag

               543

               484

  4

  Forældrebetalingsandel SFO takst

          -16.500

          -13.750

  5

  Tilskud 2012

            14.217

            14.117

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tilskudstaksterne til private fritidshjem for 2012 godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 10-04-2012

  Anbefales godkendt af et flertal.

  Jørn Ulrik Larsen undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales.

  Jørn Ulrik Larsen (F) undlod at stemme.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen undlod at stemme.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43443, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2011, at der etableres et Børneunivers på Genner Skole, og at godkendelsen ikke omfatter midler til ny- og ombygninger.

  Bestyrelserne for Genner Børnehave og Genner Skole har den 20. december 2011 fremsendt en detaljeret ansøgning om at kunne igangsætte etableringen af børneuniverset.

  Børn og Skole vurderer, at en ombygning er vigtig, hvis Genner Børneunivers skal have mulighed for fuldt at udnytte de muligheder, der ligger i samdriften i forhold til ledelse, personale og drift.

  Udvalget skal i denne sag godkende, at etableringen af børneuniverset igangsættes på baggrund af nedenstående finansieringsforslag.

  I forslaget overføres den nuværende tildeling til bygningsdriften af Genner Børnehave fraregnet udgiften til vedligehold i salgsperioden til Genner Børneunivers i perioden 2012-2015. Bygningsdriften udgør 0,156 mio. kr.

  Samtidig foreslås provenuet fra salg af børnehaven anvendt til etableringen af Genner Børneunivers.

  Genner Børneunivers bevilliges et merforbrug på 0,409 mio. kr. (differencen mellem omkostninger ved ombygning og provenu ved salg) i 2012, der afvikles over 3 år uden straf-renter.

  Økonomi og afledt drift

  Prisoverslag på omkostninger til ombygninger og renovering af eksisterende bygninger på Genner Skole, 1.159.000 kr.

  Bygningen er blevet vurderet af en ejendomsmægler, og salget af børnehavens bygning forventes at kunne indbringe ca. 0,750 mio. kr.

  Det anbefales, at projektet etableres som en anlægssag således, at servicerammen ikke påvirkes.

  Genner Børneunivers

  (1.000 kr.)

  Anlægsbehov

  1.159

  Forventet provenue ved salg af ejendom

  -750

  Driftsmidler Genner Børnehave

  -409

  Det skal bemærkes, at salgsindtægter almindeligvis tilgår kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,159 mio. kr. i 2012 til ombygning til børneunivers, finansieret med en negativ anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. for salg af nuværende børnehavebygning og omplacering af 0,409 mio. kr. fra Genner Børneunivers driftsmidler,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om, at Genner Børneunivers bevilliges at et merforbrug på 0,409 mio. kr. til ombygning kan afdrages over 3 år uden straf-renter, og

  at Genner Børneunivers beholder midlerne til den sparede drift på institutionen i perioden 2012-2015.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 27-03-2012

  Anbefales godkendt, idet det betinges, at ejendommen afhændes før rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/2001, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget skal i denne sag endeligt godkende forslaget til plejeboligstrategi for udvikling og udbygning på plejeboligområdet i de kommende år. Det gælder både på kort sigt (2012 – 2017) og længere sigt (2018 – 2025). Strategien skal endvidere understøtte kapacitetsudviklingen på handicapområdet, som anbefalet i Masterplan for Bo og Aktivitet og Masterplan Hjernecenter Syd.

  Med afsæt i visionens pejlemærker lægges i Plejeboligstrategien op til beslutninger vedr.:

  • Behovet for plejeboliger, herunder typer af plejeboliger og målgrupper samt geografisk dækning
  • Kapacitetsudvikling, herunder nybyggeri og udbygning / renovering eller omlægning af eksisterende plejehjem
  • Sammentænkning med udfordringer og behov på Handicap og Psykiatriområdet, herunder i form af omlægning af plejehjem til handicapformål
  • Kommunens muligheder for at påvirke efterspørgslen efter plejeboliger m.v. samt tackle de nye opgaver på sundhedsområdet, herunder gennem etablering af et Special- og Rehabiliteringscenter
  • Drifts- og anlægsøkonomi, herunder finansieringsbehov og -muligheder via etablering af bæredygtige enheder

  Forslaget til plejeboligstrategi indeholder en vurdering af udfordringer og behov, herunder analyser af den demografiske udvikling, den aktuelle efterspørgsel, bindinger og muligheder i forhold til den eksisterende bygningsmasse, bæredygtighed - fagligt og økonomisk – samt kapacitetsbehov på Handicap- og Psykiatriområdet m.v.

  Forslaget til plejeboligstrategien anbefaler udviklingsscenariet ”vi skaber udviklingen”, som den strategiske tilgang, der giver det bedste grundlag for at håndtere kommunens udfordringer og efterspørgslen efter plejeboliger frem til 2025, herunder de betydelige usikkerhedsfaktorer, der kendetegner kompleksiteten af morgendagens udfordringer og efterspørgsel.

  Plejeboligstrategi opererer med en handleplan i 2 faser: 2012 – 2017 og 2018 – 2025. Usikkerhedsfaktorer kendetegner i nogen grad den lange bane – deraf behovet for fleksibilitet i valg af løsninger. Beslutningsgrundlaget i forhold til 2012 – 2017 er derimod på så sikker grund, som forvaltningen vurderer, det er muligt at komme. De nødvendige beslutninger vedrører fase 1.

  De centrale beslutningsparametre for handleplanen, udledt af visionen og analysedelen, kan sammenfattes på følgende vis:

  • plejeboligstrategien skal tilvejebringe den nødvendige kapacitet som følge af den demografiske udvikling,
  • plejeboligstrategien skal være fleksibel i forhold til den udvikling af den samlede plejeboligstruktur, i forhold til det enkelte plejehjem og i forhold til den enkelte bolig,
  • plejeboligstrategien skal være fagligt og driftsøkonomisk bæredygtig,
  • plejeboligstragien skal tilvejebringe tidssvarende boliger og hjemlighed,
  • plejeboligstrategien skal sikre den attraktive arbejdsplads

  I handleplanen er der for tidshorisonten 2012 – 2017 taget udgangspunkt i det godkendte budget 2012 – 2015 samt de afklarende politiske drøftelser i foråret 2011.

  Den foreslåede handleplan er den handleplan, der bedst tilgodeser de centrale beslutningsparametre i Plejeboligstrategien.

  Handleplanen indebærer bl.a., at:

  • Der etableres 312 nye plejeboliger, der kan karakteriseres som tidssvarende og udviklingsorienterede.
  • Der etableres plejeboliger, der er mere bæredygtige end den nuværende struktur, svarende til en reduceret driftsudgift på ca. 13,8 mio. kr. i 2025.
  • Der etableres flest mulige fleksible boliger med fokus på at inddrage den nyeste viden om trivsel, livskvalitet og hjemlighed og mulighed for at udnytte mulighederne i ny teknologi m.v.
  • Der i handleplanen, i forbindelse med om- og nybygning, fokuseres på at optimere den energimæssige gevinst i forhold til den kommunale del af byggeriet.

  Endelig er der i handleplanen med etablering af et Special- & Rehabiliteringscenter, som et foreløbigt treårigt forsøgsprojekt, taget et væsentligt skridt til at imødegå de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet samt bidrage til at forebygge den fremtidige efterspørgsel efter plejeboliger. Special- & Rehabiliteringscentret er således et vigtigt element i udvikling af den sammenhængende rehabilitering.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de økonomiske opstillinger er i overensstemmelse med ”Forslag til Plejeboligstrategi for Aabenraa kommune 2012-2025”.

  Antal plejeboliger

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016-

  2018

  2020-

  2025

  Handleplan

  401

  421

  425

  435

  494

  578

  Budget 2012-2015

  401

  433

  429

  429

  429

  429

  Difference

  0

  -12

  -4

  6

  65

  149

  Anlægsøkonomi

  2012

  2013

  2014

  2015

  2012-2015

  2016-

  2025

  I alt

  Handleplan

  15,5

  31,1

  2,3

  33,9

  82,8

  58,5

  141,2

  Budget 2012-2015

  15,5

  30,3

  8,2

  25,0

  79,0

  79,0

  Difference

  0

  -0,8

  -5,9

  -8,9

  -3,7

  -58,5

  -62,2

  Jf. den godkendte investeringsoversigt 2012-2015 udgør Socialudvalgets samlede andel 85,815 mio. kr. Heraf vedrører 79,014 mio. kr. anlæg i Pleje & Omsorgs regi. I oversigten fremgår den kommunale andel af investeringsbehovet jf. handleplanen, som svarer til grundkapital, serviceareal og inventar til servicearealer. Investeringsbehovet er angivet med 1 års forskydning fra 2014, da bygningerne skal stå klar til brug i starten af året.

  Driftsøkonomi:

  Budgetrammen i oversigten over driftsøkonomien udgør forventede udgifter til drift af plejehjemmene herunder plejepersonale, servicemedarbejdere, samt øvrig drift i forhold til bygning, personale og beboere. Udgifter til områdeledelse, administration samt reguleringspulje er afsat i en særskilt budgetramme.

  1.000 kr.

  2012

  2015

  2018

  2025

  Handleplan

  132.644

  136.347

  153.879

  177.409

  Budget 2012-2015

  132.140

  139.943

  139.943

  139.943

  Difference

  -504

  3.596

  -13.936

  -37.466

  Det forventede merforbrug i budget 2012 på 0,506 mio. kr. vedrører et forventet krav til procesoptimering, som skal udmøntes i 2012. Budget 2015 viser et forventet mindre forbrug på 3,6 mio.kr. efter udmøntning af optimeringskrav på 5,6 mio.kr.

  Det bemærkes, at det forudsættes, at de økonomiske forudsætninger for budget 2014-2015 er uændrede og dermed er i overensstemmelse med det godkendte budget for 2012 samt overslagsårene 2013-2015. Der er således ikke taget højde for objektive tekniske korrektioner af ældreområdets budget efter 2015 som følge af den demografiske udvikling.

  Differencen i 2018-2025 er udtryk for nettobehovet for tilførsel af driftsmidler til finansiering af nye boliger, idet den opnåede driftsoptimering er indregnet som en del af finansieringen.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 22. marts 2012:

  ”Seniorrådet noterer sig, at der har været en god og løbende orientering af Seniorrådet i processen frem mod forslaget til plejeboligstrategi.

  Seniorrådet kan anbefale forslag til plejeboligstrategi 2012-2025”.

  Handicaprådet den 22. marts 2012:

  ” Handicaprådet er enig i mission og vision og finder overordnet at plejeboligstrategien er udmærket.

  Dog savner vi fokus på tilgængelighed (for fysisk handicappede og blinde). Tilgængelighed gælder både indendørs og udendørs arealer. Grundplanen på side 10 viser med en række cirkler, at der er plads til en kørestol i boligen. Men tilgængeligheden bør nævnes direkte og indarbejdes. Det vil også være i overensstemmelse med punkt 3.1.2, hvori det nævnes at plejehjemmene skal kunne rumme borgere med nedsat funktionsniveau som følge af handicap eller en kronisk sygdom”.

  Sektorudvalget for Sundhed & Omsorg den 27. marts 2012:

  ”Medarbejderrepræsentanterne hilser forslaget til plejeboligstrategi med moderne og tidssvarende boliger samt attraktive arbejdspladser velkommen.

  Medarbejderrepræsentanterne noterer med tilfredshed, at påbud fra Arbejdstilsynet håndteres med gennemførelsen af plejeboligstrategien.

  Det er væsentligt, at der med vedtagelsen af en plejeboligstrategi endelig sker afklaring af omlægning af plejehjem, der tilgodeser behovet for de fremtidige fysiske rammer for tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet.

  Medarbejderrepræsentanterne lægger vægt på, at etablering af et Special- & Rehabiliteringscenter som et treårigt projekt indgår som en del af løsningen i plejeboligsstrategien, hvilket er god ramme for tværfaglig løsning af de nye sundhedsopgaver.

  Endelig gør medarbejderrepræsentanterne opmærksom på, at det er vigtigt fra starten at sikre medarbejderinddragelse i en overgangsløsning og en samlet plan i de tilfælde, hvor et plejehjem overgår fra Pleje & Omsorg til Handicap & Psykiatri.

  Sektorudvalget ser frem til, at medarbejderne kan deltage aktivt i virkeliggørelsen af de enkelte projekter i plejeboligstrategien”.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at forslag til plejeboligstrategi 2012-2025 godkendes,

  at forslag til plejeboligstrategi 2012-2025 indarbejdes i budgetlægningen for 2013-2016.

  Beslutning Socialudvalget den 29-03-2012

  1. at: Anbefales godkendt.
  2. at: Godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2012

  Økonomiudvalget anbefaler, at plejeboligstrategi 2012 – 2025 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt (O) stemte imod.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.