Beslutningsprotokol

onsdag den 30. maj 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Susanne Beier, Povl Kylling Petersen, Hans Henrik Philippsen, Svend Hansen Tarp, Gert Larsen, Helga Nørgaard, Tim Wulff, Karsten Meyer Olesen, Thomas Andresen, Poul Solberg Hansen, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Kirsten N. Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Karina T. Rogat, Jan Toft Jensen, Philip Tietje, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen, Jørgen Witte, Bent Sørensen, Else Gehrke Hansen, Ejler Schütt, Folke G. Kryger, Erwin Andresen, Frede Rahr Petersen, Kurt Andresen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Jørn Ulrik Larsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26119, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 17. maj 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Allerede på nuværende tidspunkt på året må desværre konstateres, at nogle individer lader hånt om skatteborgernes Sønderstrand.

  For nylig var det fremme, at der på Sønderstrand flød med næsten alle mulige former for affald. Herunder ikke mindst glasskår, som er til stor fare og ulempe for de mange borgere, der bruger Sønderstrand til en frisk morgendukkert.

  Også løsgående hunde og disses efterladenskaber er oplyst at være til stor gene.

  Jeg har ikke nogen patentløsning til løsning af den uholdbare situation.

  Måske ville det være en god ide med nattevagt på stedet eller, at streetworkerne får udvidet deres arbejdsområde.

  Indsats fra nogle kontanthjælpsmodtagere kunne måske også være en mulighed.

  En tilstedeværelse af disse personer vil givetvis virke forebyggende og mindske svineriet.

  Indførelse af mulighed for økonomisk bod for at blive taget på fersk gerning i at svine kan formentlig også virke.

  Noget ekstraordinært bør i hvert fald ske.

  Vi kan ikke bare gøre som indtil nu, for det er desværre en årlig tilbagevendende uacceptabel situation med vandalisme og svineri på Sønderstrand.

  Ejler Schütt foreslår,

  at der iværksættes tiltag således, at hærværk, vandalisme, svineri, forurening med dåser, glasskår, hundeefterladenskaber på Sønderstrand straks ophører, og

  at det overlades til Teknik - og miljøudvalget at indføre foranstaltninger, som sikrer, at Sønderstrand til enhver tid fremstår pæn og ryddelig, så stranden fremstår som den perle, den er for byen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Forslaget oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24624, Sagsinitialer: sn

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 27. januar 2010 besluttet, at Aabenraa kommune repræsenteres i Ejerforeningen Elisabethsminde af en administrativ medarbejder for at sikre en tættere kontakt i hverdagen, og udpeger Inge Jørgensen, Boligadministrationen,  som medlem af bestyrelsen med Gustav Meienburg, tidl. ansat i Teknik og Miljø, som suppleant.

  Da Gustav Meienburg ikke mere er ansat ved Aabenraa kommune, skal der udpeges en ny suppleant.

  Byrådssekretariatat foreslår, at Claus Griepentrog, som er ansat i Aabenraa kommunes afdeling Ejendomme udpeges som suppleant.

  Lovgrundlag

  Vedtægt for Ejerforeningen ”Elisabethsminde”, Callesensgade 2-6, Aabenraa

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger Claus Griepentrog som suppleant i bestyrelsen for Ejerforeningen ”Elisabethsminde”.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/4495, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010-2014.

  Baggrunden for formuleringen af den økonomiske politik er, at Aabenraa Kommune som hovedparten af de øvrige danske kommuner er under et økonomisk pres. Presset består i øget efterspørgsel efter kommunale ydelser dels som følge af ændret demografi og dels som følge af øgede forventninger til de kommunale ydelsers omfang og kvalitet. Samtidigt er Aabenraa Kommunes disponible kassebeholdning negativ selv om den gennemsnitlige kassebeholdning er på et tilfredsstillende niveau. Dette skyldes primært, at Aabenraa Kommune igennem en længere periode har overført relativt store anlægsbevillinger mellem årene. Hvis Aabenraa Kommune ikke havde overført disse store beløb ville kassebeholdningen reelt være meget tæt på nul og dermed en betydelig risiko for, at kommunen kom under administration. Samtidigt betyder en ændret lovgivning vedrørende etableringen af Udbetaling Danmark, at likviditeten kommer under et yderligere pres, idet kommunerne fremover ikke vil opnå en likviditetsgevinst ved udbetaling af forskudsrefusioner fra staten.

  I forbindelse med byrådets godkendelse af den økonomiske politik blev det besluttet at politikken skulle evalueres årligt i april måned.

  Den økonomiske politik for perioden 2010 – 2014 indeholdt overordnede målepunkter for:

  1. resultatet af den ordinære drift
  2. niveauet for skattefinansierede anlægsudgifter
  3. væksten i serviceudgifterne
  4. tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen
  5. den gennemsnitlige kassebeholdning
  6. gældsudviklingen
  7. effektiviseringer
  8. serviceniveautilpasninger
  9. medarbejderinddragelse
  10. beskatningsniveauet

  Det er Stabens opfattelse, at den økonomiske politik i store træk er dækkende og et godt udgangspunkt for både budgetlægning og den løbende økonomistyring. Siden godkendelsen i 2010 er der dog kommet en endnu strammere statslig styring af de offentlige udgifter senest udmøntet i en aftale om en budgetlov for den offentlige sektor. Budgetloven indebærer at tillægsbevillinger på servicedriftsområderne fremover reelt ikke er en mulighed.

  I den reviderede økonomiske politik for 2012-2016 er det derfor præciseret, at ansøgninger om tillægsbevillinger skal indeholde forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen. Den reviderede økonomiske politik indeholder desuden en opfølgning på de enkelte målsætninger i politikken for 2010-2014.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den reviderede økonomiske politik for 2012-2016 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44921, Sagsinitialer: TKJE

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 12. oktober 2011 Aabenraa Kommunes konkurrenceudsættelsespolitik. En politik, der opstiller Aabenraa Kommunes generelle mål for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver (IKU).

  Målene er fastsat på baggrund af, at Aabenraa Kommunes IKU i 2010 var 23,2 % og at den daværende regering og KL indgik en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle opnå en IKU på 31,5 % i 2015. Den siddende regering har efterfølgende meldt ud, at den ikke har et specifikt måltal for kommunernes fremtidige konkurrenceudsættelse.

  Samtidig er det i effektiviseringsstrategien for 2011-2014 forudsat, at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte kommunale tjenesteydelser, udover den effektiviseringsgevinst der er indarbejdet i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Vej og parkområdet. Den forventede effektiviseringsgevinst ved konkurrenceudsættelse af Vej og parkområdet er:

  2012

  2013

  2014

  2015

  2,4 mio.

  2,7 mio.

  3,4 mio.

  3,7 mio.

  I indstillingen til Byrådet fremgik det:

  at der på baggrund af konkurrenceudsættelsespolitikken udarbejdes en konkret plan for konkurrenceudsættelse.

  De enkelte udvalg skal således konkretisere hvilke områder, der skal medtages i en plan for konkurrenceudsættelse.

  Staben har, for at understøtte dette arbejde, udarbejdet en nærmere analyse af grundlaget for beregningen af IKU. Analysen viser, at der er ca. 76 mio.kr. der burde være medtaget i beregningen af IKU, men hvor konteringsmæssige forhold i Aabenraa Kommune har betydet, at de ikke er medtaget i KLs beregningsgrundlag. Korrigeres der for det er Aabenraa Kommunes reelle IKU 26,1 %.

  For at nå målet om en konkurrenceudsættelse på 31,5 % skal der derfor ske en nettokonkurrenceudsættelse på 143 mio. kr. og ikke 219 mio. kr. som det fremgår af konkurrenceudsættelsespolitikken.

  Staben har ligeledes set på hvilke tjenesteydelser andre kommuner har konkurrenceudsat. Bilag 1 er således en inspirationslister over disse områder, suppleret med Aabenraa Kommunes estimerede udgift til ydelserne i dag. Listen er ikke udtømmende, da den enkelte forvaltning kan være bekendt med andre områder, der vil være mulige emner til konkurrenceudsættelse. Det skal bemærkes at § 60 selskaber ikke tæller med i beregningen af IKU.

  Af bilag 1 fremgår det, at det estimerede potentiale for konkurrenceudsættelse er min. 172 mio. kr.

  Fordelingen af nettokonkurrenceudsættelsen på 143 mio. kr. der er nødvendig for at efterleve de opstillede mål, er udarbejdet på udvalgs- og hovedkontoniveau. Da der i konkurrenceudsættelsespolitikken ikke er mål om øget nettokonkurrenceudsættelse på bolig og miljøområdet samt på forsyningsområdet, er disse ikke medtaget i fordelingen.

  Fordelingen er opgjort forholdsvis, ud fra andelen af mulige områder for konkurrenceudsættelse inden for det enkelte udvalg og hovedkonto. Ved at benytte denne fordelingsmodel, er der taget hensyn til hvilke områder, der juridisk og realistisk er mulige at konkurrenceudsætte.

  Det er stabens vurdering, at den foreliggende fordeling giver et realistisk udgangspunkt for konkretisering af målet i konkurrenceudsættelsespolitikken samt for udmøntning af effektiviseringsstrategiens mål om en effektiviseringsgevinst ved konkurrenceudsættelse på 1 mio. kr.

  Staben vurderer samtidig, at det er afgørende, at der foreligger grundige analyser af den enkelte tjenesteydelses modenhed og forventede effektiviseringspotentiale samt evt. transaktionsomkostninger.

  Økonomi og afledt drift

  Hovedkonto – nettokonkurrenceudsættelse

  i 1.000 kr.

  Udvalg

  Veje, kollektiv trafik etc.

  Folke-skoleom-rådet,

  Fritid og kultur

  Sundheds-området

  Beskæf. og integration.

  Dagtilbud.

  Voksen handicap.

  Ældreområdet

  Administra-tion og IT.

  Borgerbetjen.

  I alt

  Teknik og Miljø

  30.000

  30.000

  Plan og trafik

  0

  Social

  48.216

  48.216

  Sundhed

  28.445

  28.445

  Børn og familie

  0

  Skole og dagtilbud

  27.562

  27.562

  Arbejdsmarked

  1.235

  516

  1.751

  Kultur og fritid

  434

  783

  1.217

  Økonomiudvalget

  5.496

  5.496

  I alt

  30.000

  27.996

  28.445

  49.451

  6.795

  142.687

  Fordelingen af nettokonkurrenceudsættelsen på 143 mio. kr. der er nødvendig for at nå en IKU på 31,5 %, er opgjort forholdsvis, ud fra andelen af mulige områder for konkurrenceudsættelse inden for det enkelte udvalg og hovedkonto. Jf. bilag 1

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til om målet stadig er en IKU på 31,5% og i givet fald,

  at fordelingen af nettokonkurrenceudsættelse danner grundlag for det videre arbejde på de enkelte fagområder med henblik på udarbejdelse af en konkret plan for konkurrenceudsættelse,

  at det enkelte udvalg inden udgangen af juni, har udarbejdet en analyse af de enkelte tjenesteydelser der potentielt kan konkurrenceudsættelse,

  at det enkelte udvalg pr. 1 september  har udarbejdet en konkret tidsplan, inklusiv beskrivelse af høringsprocessen, for de tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes, med anvisning af mulig effektiviseringspotentiale, og

  at Økonomiudvalget på oktobermødet 2012 tager stilling til den samlede plan for konkurrenceudsættelse, samt en endelig udmøntning af den forventede effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2012

  Økonomiudvalget  anbefaler, at der ikke længere er et fast måltal.

  Økonomiudvalget godkender 2. til og med 5. at.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19816, Sagsinitialer: sje

  Sagsfremstilling

  Udbudsenheden fremlægger henholdsvis oversigter over de udbud hvor baselineberegningerne er gennemført i 1. kvartal 2012, samt hvordan besparelserne som følge af disse udbud udvalgsfordeles, og henholdsvis status på den centrale pulje vedrørende indkøbseffektiviseringer.

  Udbud hvor baselineberegningerne er gennemført i 1. kvartal 2012.

  Der er i 1. kvartal gennemført baselineberegninger efter henholdsvis gennemførelse af EU-udbud på Bandagistydelser (Kropsbårne hjælpemidler) der er et af områderne i Effektiviseringsstrategien, samt henholdsvis efter EU-udbud af Diabetesprodukter og efter tilslutning til FM-aftalen vedrørende tonere.

  Oversigt over indkøbseffektiviseringer - 1. kvartal 2012

  Udbud med effektiviseringsgevinst

  Note

  2012

  Årligt 2013 - 2015

  Diabetesudbud

  Se bilag

  368.000

  368.000

  Toneraftale

  Se bilag

  242.000

  264.000

  Kropsbårne hjælpemidler

  Se bilag

  183.523

  14.773

  I alt pr. 31-03-12

  793.523

  646.773

  Udbud af Diabetesprodukter

  Udbuddet på diabetesprodukter giver en årlig besparelse på 0,491 mio. kr., svarende til 14 % i forhold til den gamle indkøbskontrakt. Den nye kontrakt er trådt i kraft pr. 1. januar 2012. Budgetterne for diabetes hjælpemidler er ikke blevet reduceret i forbindelse med effektiviseringsstrategien.

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  Tiltrædelsen til FM-aftalen på toner- og dataforbrugsartikler medfører en årlig besparelse på 0,352 mio. kr. svarende til 49 % i forhold til indkøb foretaget før aftalen trådte i kraft. Tiltrædelsen har virkning pr. 24. januar 2012. Budgetterne er ikke blevet reduceret i forbindelse med effektiviseringsstrategien.

  Udbud af Kropsbårne hjælpemidler

  Udbuddet på kropsbårne hjælpemidler giver en årlig besparelse på 0,793 mio. kr., svarende til 25 % i forhold til før udbuddet. De nye kontrakter på forhøjelse af sko og ortopædisk fodtøj og indlæg er trådt i kraft pr. 1. november 2011. Kontrakterne på brystproteser, parykker og toupeer og kompressionsstrømper er trådt i kraft pr. 15. november. Budgetterne for kropsbårne hjælpemidler er blevet reduceret i forbindelse med effektiviseringsstrategien ved budgetlægningen for 2011 og yderligere ved budgetlægningen for 2012. I 2012 er den opnåede besparelse 0,245 mio. kr. højere end budgetterne er reduceret med. I overslagsårene er besparelsen 0,020 mio. kr. højere end budgetterne er reduceret med.

  For yderligere specifikation af udbudsresultaterne og indholdet i de enkelte aftaler, se bilag.

  I Indkøbs- og udbudspolitikken er det fastlagt, at når et udbud reducerer det direkte udgiftsniveau, fordeles besparelsen med 75 % til den centrale pulje vedrørende indkøbseffektiviseringer, og 25 % fastholdes i de decentrale budgetter. Denne fordeling er indarbejdet i ovenstående oversigt, og baselineberegningen anviser følgende udvalgsfordeling af de opnåede besparelser.

  Indkøbseffektiviseringer fordelt på udvalg (1.000 kr.)

  Udvalg

  Udbud

  2012

  Årligt 2013-2015

  Økonomiudvalg

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -92,5

  -100,8

  Socialudvalg:

  Diabetesudbud

  -2,0

  -2,0

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -48,2

  -52,6

  Arbejdsmarkedsudvalg:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -1,0

  -0,9

  Skole- og Dagtilbudsudvalg:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -63,4

  -69,4

  Børne- og Familieudvalg:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -11,8

  -12,8

  Sundhedsudvalg:

  Diabetesudbud

  -366,0

  -366,0

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -12,1

  -13,1

  Kropsbårne hjælpemidler

  -184,0

  -15,0

  Kultur- og Fritidsudvalg:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -5,9

  -6,4

  Teknik- og Miljøudvalg:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -6,3

  -7,0

  Plan- og Trafikudvalg:

  0

  0

  Beredskabskommission:

  FM-aftale på toner- og dataforbrugsartikler

  -0,7

  -0,8

  Økonomiudvalget

  Pulje vedr. indkøbseffektiviseringer

  794

  647

  Status på puljen vedrørende indkøbseffektiviseringer

  Efter fordelingen af de opnåede indkøbseffektiviseringer i 1. kvartal, er følgende status for puljen vedrørende indkøbseffektiviseringer.

  Poster

  2012

  Årligt 2013-2015

  Omplacering efter revurdering af besparelsespotentialet på "Asfalt og vejmarkering"

  -375.000

  -375.000

  Indkøbseffektiviseringer 1. kvartal 2012

  793.523

  646.773

  Status pr. 31-03-12

  418.523

  271.773

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udvalgsfordelingen over de gennemførte indkøbseffektiviseringer godkendes, og

  at de enkelte udvalg reduceres med kr. 793.523 i 2012 og kr. 646.773 fra og med 2013 jf. den i sagen anførte tabel, samt at beløbene tilføres puljen vedrørende indkøbseffektiviseringer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40631, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 31. marts.

  Forvaltningerne har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalgene selv er bemyndiget til at foretage, hvorfor nærværende sag udelukkende fremlægges til orientering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser en udvalgsopdelt oversigt, over de respektive udvalgs samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk samleoversigt med kommunens samlede udvalgsopdelte resultat pr. 31. marts 2012 samt en kolonne med ”Forventet regnskab pr. 31.12.2012”. I henhold til oversigten er der pr. 31.3.2012 forbrugt 23,2 % af det oprindelige servicerammebudget. Det tilsvarende tal pr. 31.3.2011 udgjorde 22,7 %. På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 25,0 % af det korrigerede budget pr. 31.3.2012 mod 24,9 % pr. 31.3.2011.

  Endelig indgår bilagshæftet Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012, hvoraf likviditetsudviklingen og forbruget på det specialiserede socialområde i 1. kvartal 2012 fremgår.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at nærværende sag tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40631, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering. Det skal anføres, at områderne ”Tilskud/udligning”, ”Skatter”, ”Beskæftigelsestilskud” og ”Renteudgifter netto i alt” er indarbejdet i nærværende sag.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 ansøges der om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2012 på i alt 2,074 mio. kr., der ønskes finansieret via de likvide midler.

  Det skal nævnes, at der som indledning til ”Bilag T2 Noter til ansøgninger om tillægsbevillinger – kassefinansieret” er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 31. marts 2012.

  2012:

  Det kan anføres, at Socialudvalget ansøger om 2,207 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter, primært vedrørende førtidspension.

  2013 – 2016:

  For 2013 og overslagsårene ansøges der årligt om en rammekorrektion på 0,114 mio. kr., der ønskes finansieret via de likvide midler. Der er tale om en ansøgning under Økonomiudvalget vedrørende et mindreforbrug på udgifter til arkiver, der er overført til 2012. I 2012 tilføres de likvide midler 0,456 mio. kr., som så overføres til årene 2013 – 2016 til dækning af merudgifter i f.m. arkivsamarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Haderslev Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 viser tillægsbevillingsønsker i 2012 på driften for i alt 2,074 mio. kr., som fordeler sig således:

  Område

  i 1.000 kr.

  Tilskud/udligning, Skatter og Beskæftigelsestilskud

  0

  Serviceudgifter

  1.173

  Overførselsudgifter

  901

  Renteudgifter

  0

  I ALT

  2.074

  Tillægsbevillingsansøgningerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg/område

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Tilskud/udligning

  0

  0

  0

  0

  0

  Skatter

  0

  0

  0

  0

  0

  Beskæftigelsestilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Skatter og gen. tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -133

  114

  114

  114

  114

  Socialudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudvalg

  1.306

  1.306

  1.306

  1.306

  1.306

  Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  1.173

  1.420

  1.420

  1.420

  1.420

  Socialudvalg - ovf. udg.

  2.207

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv.–ovf. udg.

  -1.306

  -1.306

  -1.306

  -1.306

  -1.306

  Overførselsområdet i alt

  901

  -1.306

  -1.306

  -1.306

  -1.306

  Renteudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  2.074

  114

  114

  114

  114

  Der skal gøres opmærksom på følgende omplaceringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter:

  • 1,306 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget, vedr. mindreudgifter på merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (ovf. området), der ønskes overført til merudgifter på anbringelser (serviceområdet)

  Foranstående omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicerammeudgifter medfører ikke noget træk på kassebeholdningen. Det problematiske heri er dog, at dette øger risikoen for merforbrug på servicerammen, hvilket vil indebære sanktioner i 2012, hvilket man skal holde sig for øje.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 på i alt 2,074 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om rammekorrektioner i 2013 – 2016, på i alt 0,114 mio. kr. årligt, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40631, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Skatter og gen. tilskud i alt

  -2.562

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  2.136

  105

  105

  105

  105

  Socialudvalg

  225

  225

  225

  225

  225

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  -3.089

  111

  111

  111

  111

  Børne- og Familieudvalg

  2.975

  -225

  -225

  -225

  -225

  Sundhedsudvalg

  -100

  -100

  -100

  -100

  -100

  Kultur- og Fritidsudvalg

  790

  259

  259

  259

  259

  Teknik- og Miljøudvalg

  -375

  -375

  -375

  -375

  -375

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Socialudvalg - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv.–ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  Tillægsbevillingsansøgningerne består bl.a. af besparelsesforslag for 3,2 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område, der omplaceres til medfinansiering af det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område i 2012.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2012 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2013 – 2016 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40631, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter opdelt på henholdsvis noter vedrørende skattefinansierede anlæg og noter vedrørende jordforsyning.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 45,390 mio. kr. i 2012, der ønskes tilført de likvide midler (incl. 1,2 mio. kr., der vedrører grundkapitalindskud for Botilbuddet Engvej, der er placeret på konto 8). Heraf vedrører 47,390 mio. kr. skattefinansierede anlæg, mens jordforsyning søger om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. (reelt en omplacering under Økonomiudvalget mellem skattefinansierede projekter og Jordforsyning).

  Jf. de vedhæftede bilag, ønskes langt størstedelen af den negative tillægsbevilling på de 45,390 mio. kr. i 2012 overført til brug i 2013 eller senere.

  Aabenraa Kommune har i 2012 fået tilført 21,422 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden, til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder, hvilket forudsætter, at Aabenraa Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsinvesteringerne.

  Som bilag er endvidere vedhæftet en ajourført udgave af ”Justeret investeringsoversigt 2012 – 2015 (ekskl. Jordforsyning)” med hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2012

  RK i 2013

  RK i 2014

  RK i 2015

  Økonomiudvalg

  -2.000

  0

  0

  0

  Socialudvalg **)

  -1.630

  1.439

  -800

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudv.

  -29.179

  17.159

  12.020

  -10.000

  Børne- og Familieudvalg

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  -4.750

  3.165

  1.585

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -6.700

  -1.500

  -1.400

  19.600

  Teknik- og Miljøudvalg

  -3.131

  3.091

  0

  0

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -47.390

  23.354

  11.405

  9.600

  Jordf. – Plan-og Trafikudv.

  0

  0

  0

  0

  Jordf. – Økonomiudvalg

  2.000

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  2.000

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -45.390

  23.354

  11.405

  9.600

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  **) NB: er inkl. 1,2 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, Botilbuddet Engvej, der er placeret på konto 8 – balanceforskydninger.

  Det kan anføres, at der i ansøgningerne, indgår en ansøgning om flytning af 10 mio. kr. i 2015 fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, til medfinansiering af Hal 3.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2012 på i alt 45,390 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om rammekorrektioner til anlægsprojekter på 23,354 mio. kr. i 2013, på 11,405 mio. kr. i 2014 og på 9,6 mio. kr. i 2015 (ekskl. omplaceringen af 10 mio. kr. mellem Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Hal 3), jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion på 10 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget i 2015 og tilsvarende negativ rammekorrektion på 10 mio. kr. til Skole- og Dagtilbudsudvalget i 2015, til medfinansiering af Hal 3, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og bemærker, at Hærvejsskolen vil blive prioriteret i anlægsbudgettet 2013-2016.  I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudget 2013-2016 forventes, at hal 3 færdiggøres i 2016.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard og Jan Riber Jakobsen stemte imod 3. at.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/20194, Sagsinitialer: olu

  Sagsfremstilling

  Staben er blevet opmærksom på, at Aabenraa Kommunes hidtidige kompetencefordelingsregler vedrørende kommunaldirektøren og direktørerne på enkelte områder bør præciseres.

  Forslag til ændringer omkring ansættelse, afskedigelse og lønfastsættelse for kommunaldirektør og fagforvaltningsdirektører fremgår af notat til sagen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag til ændring af kompetenceplan for ansættelse, afskedigelse og lønfastsættelse for ansatte ved Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47273, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Kommunen har 9 parcelhusgrunde, der før 2010 var udbudt til en grundpris inkl. kloaktilslutningsbidrag.

  Da kommunen ikke kan fremskaffe dokumentation for, at kloaktilslutningsbidraget i sin tid er blevet overført til kloakfonden, foreslås det, at grundprisen reduceres med et beløb svarende til kloakbidraget i 2012, og at køber betaler kloaktilslutningsbidraget direkte til Arwos Forsyning, på lige vilkår som for kommunens øvrige byggegrunde.

  Det drejer sig om følgende parcelhusgrunde:

  Adresse:

  Areal:

  Nuværende grundpris

  Reduceret grundpris

  Bovrup Kirkevej 25

  962 m²

  100.165 kr.

  41.790 kr.

  Bovrup Kirkevej 27

  935 m²

  99.015 kr.

  40.640 kr.

  Bovrup Kirkevej 37

  936 m²

  103.960 kr.

  45.585 kr.

  Bovrup Kirkevej 43

  830 m²

  100.165 kr.

  41.790 kr.

  Bovrup Kirkevej 45

  842 m²

  101.545 kr.

  43.170 kr.

  Bækvej 3, Varnæs

  727 m²

  100.165 kr.

  41.790 kr.

  Bækvej 5, Varnæs

  701 m²

  101.660 kr.

  43.285 kr.

  Bajstrupvej 6a, Bjerndrup

  890 m²

  93.265 kr.

  58.265 kr.

  Bajstrupvej 6b, Bjerndrup

  783 m²

  86.825 kr.

  51.825 kr.

  Grundpriserne er inkl. 25% moms.

  Grundene i Bovrup er udstykket i 1979, grundene i Varnæs i 1997 og grundene i Bjerndrup i 2000.

  Lovgrundlag

  Bktg. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens indtægt ved salg af byggegrundene bliver reduceret med henholdsvis 58.375 kr. inkl. moms for grundene i Bovrup og Varnæs og 35.000 kr. inkl. moms for grundene i Bjerndrup.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at de 9 parcelhusgrunde udbydes til den reducerede grundpris.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4932, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med rationalisering af entreprenørvirksomhedens drift, er aktiviteterne på den tidligere materialegård i Tinglev flyttet. Materialegården er derfor blevet overflødig, og hele ejendommen med tilhørende bygninger kan sælges.

  Ejendommen Håndværkersvinget 8, Tinglev, matr. nr. 1428 Tinglev, Tinglev har et samlet grundareal på 11.741 m².

  Bygningsmassen har et samlet etage m² areal på i alt 1.234 m², bestående af kontor og værkstedsbygning samt maskin- og lagerhaller.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. §68 i lov om kommunernes styrelse.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i område 4.1.024.E, Industri vest, Tinglev.

  Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan 1.07.a

  Høring/udtalelse

  Internt i kommunen er der foretaget høring om alternativ anvendelse af ejendommen, men ingen af de øvrige forvaltninger har ønske herom.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ejendommen udbydes til salg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4937, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med rationalisering af entreprenørvirksomhedens drift, er aktiviteterne på den tidligere materialegård i Kruså flyttet. Materialegården er derved blevet overflødig, og hele ejendommen med tilhørende bygninger kan sælges.

  Ejendommen Skovglimt 1B, 6340 Kruså består af matr. nr. 161 og 314 Kruså, Bov og har et samlet grundareal på 7.587 m2.

  Bygningsmassen har et samlet etage m2 areal på i alt 1.221 m2, bestående af kontor- og værkstedsbygning samt maskin- og lagerhaller.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. §68 i lov om kommunernes styrelse.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er ifølge Kommuneplanen beliggende i område 3.1.080.B, Kruså Vest. (udbygget parcelhusområde med enkelte mindre erhverv).

  Høring/udtalelse

  Internt i kommunen er der foretaget høring om alternativ anvendelse af ejendommen, men ingen af de øvrige forvaltninger har ønske herom.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ejendommen udbydes til salg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 2. maj 2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20599, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Seneste Bekendtgørelse om affald er bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011.

  Med denne bekendtgørelse, er der for erhvervsaffald indført lempelser for erhvervenes betaling til kommunernes genbrugspladser.

  I 2010 og 2011 har der for erhvervsvirksomheder været en obligatorisk betalingspligt til genbrugspladserne. Denne ordning er nu ændret til en frivillig tilmeldelsesordning, hvorfor der i kommunerne skal udarbejdes nye regulativer, hvori denne ændring er indarbejdet.

  Teknik & Miljø har i samarbejde med Arwos Affald A/S, udarbejdet udkast til nyt Regulativ for erhvervsaffald 2012.

  Forslaget er udarbejdet i Miljøstyrelsens NSTAR, hvor en stor del af teksten er fastlåst til Miljøstyrelsens standardforslag.

  Derudover kan der vælges mellem forskellige standardtek­ster og endelig kan der i beskrivelse af kommunens ordnin­ger udarbejdes frie tekster.

  Regulativforslaget er udarbejdet på grundlag af den seneste Affaldsbekendtgørelse fra 12. december 2011.

  Regulativforslaget beskriver de nuværende ordninger for afhentning af dagrenovationslignende affald og den ændrede ordning for benyttelse af genbrugspladserne.

  Derudover beskrives ordninger for særlige affaldstyper som farligt affald, klinisk risikoaffald og PVC-affald samt ordning for olie- og benzinudskillere.

  I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §§§16, 17 og 23, skal forslag til regulativer udsendes i offentlig høring ved annoncering i lokale blade, med en frist på 4 uger til at kommentere forslaget.

  Efter denne offentlige høring vil forslaget kunne endelig vedtages af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

  Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011.

  Høring/udtalelse

  Efter foreløbig godkendelse i Byrådet fremlægges regulativforslaget i offentlig høring i 4 uger, hvorefter forslaget på ny vil blive forelagt til politisk godkendelse sammen med evt. indkomne ændringsforslag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regulativforslaget foreløbig godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23167, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler.

  På investeringsplanen for det skattefinansierede område er der afsat et beløb til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Byrådet har på sit møde den 22. november 2010 godkendt idekatalog for ”Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler”. Sagen er nærmere behandlet i vedlagte notat ”Bystrækninger foran skoler”, dateret 3. maj 2012.

  Der er i 2011 udført projekter for ”Bystrækninger foran skoler” ved følgende skoler: Bylderup, Kliplev, Varnæs og Genner.

  På byrådets møde den 22. juni 2011 blev der frigivet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etablering af bystrækninger foran skoler: Løjt, Stubbæk, Ravsted, Hellevad og Hjordkær. I forbindelse med indstillingen blev der meddelt Teknik & Miljø bemyndigelse til at prioritere projekterne ud fra en prioriteringsliste – med baggrund i at det afsatte beløb i 2011 formodedes at være mindre end de fem projekter ville komme til at beløbe sig til.

  Udgifterne til etablering af bystrækninger foran de fem skoler samt færdiggørelsesarbejder fra 2011 beløber sig til 4,0 mio. kr.

  I budget 2012 er der på investeringsoversigten i 2012 angivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

  Teknik & Miljø foreslår, at der frigives 0,9 mio. kr. til gennemførelse af bystrækninger foran de 5 udpegede skoler samt at der frigives 1,1 mio. kr. til påbegyndelse af bystrækninger foran skolerne nævnt i notatet ”Bystrækninger foran skoler”, dateret 3. maj 2012.

  Lovgrundlag

  Vejloven §10. Færdselslovens § 42 og § 92 samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2012-2015 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2012 til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Høring/udtalelse

  Skoleledelse, færdselskontaktlærere samt skolebestyrelsesformændene på de udvalgte skoler er blevet orienteret og hørt i processen omkring hastighedsplan for bystrækninger ud for deres skoler.

  Proceduren har været, at forud for udarbejdelse af skitseprojekterne har rådgiver, skolen, politiet og Vej & Park besigtiget forholdene om skolerne i ”morgen situationen”.

  Ud fra ”morgen situationen” og drøftelser med skolerne har rådgiver udarbejdet skitseforslag for de enkelte skoler. Skitserne er efterfølgende fremvist og drøftet med skolerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. bruges til færdiggørelse af de fem udpegede skoler og 1,1 mio. kr. til opstart af de resterende strækninger. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/15582, Sagsinitialer: KALA

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 1/73 udarbejdet i den tidligere Bov Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Overslaget over udgiften til forlængelse af vejen er på 1,04 mio. kr.

  Den afledte drift er på 0,0156 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2012 afsat et rammebeløb til byggemodning af erhvervsformål på 2,3 mio. kr. med et restrådighedsbeløb på 1,01 mio. kr. samt et rammebeløb til boligformål på 4,0 mio. kr. med et restrådighedsbeløb på 3,225 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,04 mio. kr. til forlængelse af Plantagevej, Bov finansieret med 1,01 mio. kr. af ”Erhvervsformål, rammebeløb” og med 0,03 mio. kr. af ”Boligformål, rammebeløb, og

  at den afledte drift på 0,0156 mio. kr. finansieres fra puljen til afledt drift i 2013 under Økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Tilbagesendes til Plan- og Trafikudvalget.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af den nye brandstation i industrikvarteret i Bov, er det nødvendigt at forlænge den eksisterende vej.

  Da der samtidig har været forhandlinger om yderligere salg af et større areal i området, er der udarbejdet projekt og overslag for en forlængelse af vejen på ca. 115 meter.

  Vejen bliver udlagt i 15 meters bredde som den eksisterende vej og anlægges med 8 meter kørebane og 2 x 3,5 meter rabat. Der etableres vejbelysning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48848, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af den dobbeltrettede cykelsti langs Bodumvej/Løjt Storegade i Løjt Kirkeby.

  Projektet, forlængelse af dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej, er på investeringsplanen for 2012-2015 med afsat beløb på 3,0 mio. i 2012.

  I forbindelse med etablering af den dobbeltrettede cykelsti vil det være nødvendigt at ekspropriere i de tilgrænsende haver.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved stiens etablering.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 7 lodsejere.

  Stien, forudsættes anlagt i Bodumvejs nordlige side. Stien starter i krydset Løjt Storegade –Østervang og føres frem til Gl. Bodumvej – hvor den eksisterende sti ligeledes munder ud. Stien har en længde på ca 340 m. Stien placeres i vejens rabat med afvanding til grøft.

  For at forbedre sikkerheden for krydsende cyklister ombygges krydset Løjt Storegade- Østervang til en hævet flade i afvigende farve. Der etableres støtteheller ved cykelstiens start, for at få cyklisterne til at krydse på de anviste steder.

  Hvor stien krydser Hesselbjergs udmunding i Bodumvej ændres krydset til en hævet flade – dette for at sikre cyklisterne.

  Ekspropriationen forventes udført hen over sommeren.

  Anlægsprojektet forventes udført i efteråret.

  Som bilag til sagen er rådgivers notat vedrørende stien samt kort over stiens forløb.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje,

  § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  § 43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

  Planmæssige forhold

  I udkast til stiplan er der forudsat en forlængelse af den dobbeltrettede sti på Bodumvej – mod nord til Løjt Kirkeby. Den dobbeltrettede sti langs Bodumvej udgør en del af denne sti.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etableringen af den dobbeltrettede sti langs Bodumvej/Løjt Storegade i Løjt Kirkeby, startende i krydset Løjt Storegade – Østergade og frem til den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ved Gl. Bodumvej inklusiv ekspropriation, er anslået til: 2,5 mio. kr.

  Der er afsat 3,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2012.

  Den afledte drift for hele strækningen udgør 0,022 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Løjt Lands Fællesråd.

  Forud for opstart af skitsering af stien har Vej & Park besigtiget strækningen sammen med Løjt Lands Fællesråd (LLF). Formålet med besigtigelsen var i dialog med LLF at drøfte en muligvis alternativ placering af stien. LLF ønskede stien placeret i henhold til investeringsplanen – som dobbeltrettet cykelsti i vejens nordlige side. Mødenotat fra mødet med LLF og Vej & Park er vedlagt som bilag til sagen.

  Berørte lodsejere.

  Der bliver afholdt orienteringsmøde med de berørte lodsejere forud for ekspropriationen.

  Der er indkommet bemærkninger fra to af de berørte lodsejere. Bemærkningerne er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Teknik- og Miljø indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med de syv lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektering, ekspropriation og etablering af den dobbeltrettede cykelsti langs Bodumvej. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012 og

  at den afledte drift på 0,038 mio. kr. til politikområdet ”Drift af veje og parker” finansieres af puljen til afledt drift under økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  1. og 2. at:  Godkendt.
  1. 4. og 5. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er i Aabenraa Kommune 41 almene vandværker.

  I henhold til Vandforsyningslovens §53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, mens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer, skal respektere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  Almene vandforsyningsanlæg, der årligt indvinder mere end 200.000 m³, er derudover omfattet af Vandsektorlovens prisloft udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  Godkendelse af takster for disse værker er derfor under forudsætning af overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2012.

  Det vil altid være det sidst godkendte takstblad, der er gældende.

  I 2011 modtog kommunen takstblade fra 16 vandværker. Disse blev godkendt i Økonomiudvalget i juni 2011.

  Aabenraa Kommune har indtil nu modtaget takstblade for 2012 fra 16 vandværker, med anmodning om godkendelse. De første 4 blev godkendt af Byrådet den 28. marts 2012, punkt 67.

  Sammen med takstbladene har kommunen modtaget budget for 2012 og regnskab for henholdsvis 2010 og 2011 fra yderligere 12 vandværker. Disse er gennemgået og fundet i orden.

  Bilaget viser de 12 værkers regnskabstal og takster for 2012.

  Takster for vandværker under ARWOS for 2012 er godkendt i Byrådet i december 2011.

  Teknik & Miljø forventer, at der løbende gennem foråret kommer flere anmodninger om takstgodkendelse, da de fleste vandværker ikke sender disse til kommunen før de er blevet godkendt på de forskellige værkers generalforsamlinger i foråret.

  Det er ikke alle vandværker, der har faste takster for tilslutning i landområde. Dette giver i nogle tilfælde meget høje tilslutningsbidrag. Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt med faste takster også i landområder.

  Teknik & Miljø ønsker derfor, at anmode de vandværker, der kører med variable takster i landområderne, om at ændre denne praksis.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010 – 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at de indsendte regnskaber og takstblade godkendes, og

  at Teknik & Miljø i godkendelsesskrivelserne opfordrer til faste takster for tilslutning i landområde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Udvalget anbefaler, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende takster, og at sagen forelægges til orientering i udvalg og byråd.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Staten har med vedtagelsen af natur- og vandplanerne udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens udarbejdelse af handleplaner.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m. m..

  Teknik- og Miljøudvalget har i flere omgange behandlet natur- og vandplanerne. Senest blev udvalget den 1. februar 2012 orienteret om Teknik & Miljøs arbejde med handleplanerne. Disse foreligger nu til politisk godkendelse – og efterfølgende offentlig høring.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.09

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

  Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder, som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til de østvendte fjorde) og P-ådalsindsatsen (oversvømmelsesprojekter, som skal fastholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:
  1. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse
  2. Anlægs- og evt. kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer
  3. Anlægs- og evt. kompensationsudgifter ved åbning af rørlagte strækninger og restaurering.

  Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejde. Det er uvist, hvordan kommunale udgifter til administration, projektstyring, lodsejerdialog m.m. dækkes, men der er igangsat DUT- forhandlinger, som forventes afsluttet juni 2012.

  Med hensyn til sø restaurering er der på landsplan afsat 17 mio. kr. Staten ønsker pengene fordelt ved DUT, medens KL ønsker en tilskudsordning – ligesom KL kræver DUT- kompensation på administration af opgaven.

  Med hensyn til dambrug betragter staten disse udgifter som en del af det almindelige myndighedsarbejde – såvel projektudgifter som administration. KL kræver DUT- kompensation.

  Med hensyn til spildevand mener staten, at den konkrete indsats skal finansieres over taksterne. KL har påpeget, at der i så fald skal indskrives en anden hjemmel i lovgivningen, da kommunerne ikke har hjemmel til at forpligte evt. modvillige selskaber.

  Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sondrer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde – og det nye myndighedsarbejde, bl.a. grundet indførelse af tidsfrist for spildevandsrensning i det åbne land.

  Der ligger således en stor administrativ/ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal implementeres.

  Der er i investeringsoversigten meddelt anlægsbevilling (2012) vedr. implementering af Natura 2000-indsatsen, medens der ikke er bevilling vedrørende vandplan-indsatsen.

  Teknik & Miljø har hyret en rådgiver til at hjælpe med udarbejdelse af handleplanerne.

  Høring/udtalelse

  Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende natur-handleplanerne.

  Handleplanerne har været forelagt Det Grønne Råd.

  Handleplanerne skal sendes i offentlig høring. På grund af sommerferien foreslås, at høringsperioden er 10 uger frem til den 10. august 2012.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til natur- og vandhandleplaner godkendes og sendes i offentlig høring frem til den 10. august 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/34886, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 51 – Boligområde og område til offentlige formål ved Nørrekær i Bovrup har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. januar 2012 til den 22. marts 2012.

  Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 21. december 2011, punkt 617.

  Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone og omfatter et areal på ca. 2 ha. nord for Nørrekær i Bovrup, der til dels anvendes til landbrugsformål, til dels rummer nogle ældreboliger ved Bovrup Plejecenter. Terrænet er let kuperet og afgrænses mod nord af et levende hegn.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at opføre nye boliger i Bovrup.

  Lokalplanen har til formål, at åbne mulighed for opførsel af boligbebyggelse i den nordlige og østlige del af lokalplanområdet og sikre areal til en eventuel udvidelse af Bovrup Plejecenter i den sydlige del af området.

  Formålet med lokalplanen er at fastsætte bestemmelser for et bebyggelsesprincip for boliger i åben-lavbebyggelse eller tæt-lavbebyggelse med tilhørende fællesarealer samt for udvidelse af Bovrup Plejecenter.

  Bebyggelse må ikke opføres med en højde der overstiger 8,5 meter.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 (Planloven) og §13, stk. 2 og 3 - Lokalplanpligt og kommunens pligt overfor private til at udarbejde lokalplan.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er ikke omfattet af rammeområde til byudviklingsformål. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens arealudlæg til byudviklingsformål, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 24 til kommuneplanen. Området udlægges til boligområde i et nyt rammeområde 1.6.018.B.

  Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende form efter Byrådets godkendelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009.

  Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 51.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar.

  Høringssvar fra Haderslev Stift uden bemærkninger.

  Høringssvar fra SydEnergi om ændring af bestemmelse om forsyningsledninger i området.

  Høringssvar fra naboer med ønske om tilkøb af kommunens jord.

  Indsigelserne er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 23. marts 2012.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 51.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt Lokalplan nr. 51 -Boligområde og område til offentlige formål ved Nørrekær i Bovrup tilrettes som foreslået i indstillingsnotat af 23. marts 2012 og vedtages endeligt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5135, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte.

  Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. februar 2012, at der skulle arbejdes videre med en placering af medborgerhuset i Damms Gård.

  Teknik & Miljø har efter udbud valgt Oesten Ingeniører og Arkitekter, Aabenraa som totalrådgiver på opgaven med renovering og ombygning af Damms Gård.

  Indretning af Damms Gård og husets fremtidige indhold og brug foregår i tæt dialog med repræsentanter for borgerne i Felsted. Der er nedsat en følgegruppe, der består af repræsentanter for borgerne, repræsentanter fra Kultur- og Fritid, Teknik & Miljø, totalrådgiveren og SBS, der er kommunens rådgiver i forbindelse med områdefornyelsen.

  Følgegruppen har afholdt 2 møder, hvor man har drøftet indretningen af Damms Gård. Følgegruppen er enige om, at anbefale rådgivers skitser til renovering og indretning. Den skitserede indretning kan på kort sigt opfylde ønskerne til brug af bygningen. Der bliver mulighed for fleksibel brug af bygningen til forskellige aktiviteter, f.eks. biblioteksfunktion, møder, klubaktiviteter, undervisning, it-værksted, større møder og foredrag, festlokaler m.v. Hvis der skal være plads til yderligere kommunale funktioner eller andre borger- rettede aktiviteter, kan det på sigt være nødvendigt at indrette 1. sal.

  Der er udarbejdet dispositionsforslag med økonomioverslag med alternativer til renovering og indretning af Damms Gård.

  Løsningsforslag 1

  Forslaget er udarbejdet inden for den økonomiske ramme til håndværkerudgifter på 5,200 mio. kr. Stuehuset renoveres udvendigt, dvs. facaderenovering, nye vinduer og udvendige døre. Det eksisterende tag bibeholdes. Rejsestalden renoveres med nyt tag.

  Indvendigt renoveres bygningen med den eksisterende ruminddeling. Kælderen sløjfes. Bygningen indrettes med mødelokaler, mindre køkken og toiletter i stueetagen. 1. sal udnyttes ikke.

  Rejsestalden renoveres udvendigt og får nyt tag. Rejsestalden indrettes som et stort lokale til sal/festlokale.

  Løsningsforslag 2

  Tagkonstruktionen ændres, så de oprindelige valme gendannes. Taget får ny belægning, f.eks. pandeplader, eternitskifer eller andet hårdt tag, så stuehus og rejsestald fremstår med ens tagbelægning.

  Stueetagen indrettes som i løsningsforslag 1 og der forberedes til udnyttelse af 1. sal, bl.a. med isolering. Tillægspris ca.750.000 kr.

  Rådgiver har desuden beregnet tillægspriser for bevaring af kælder, ca. 250.000 kr. og tillægspris for stråtag til begge bygninger, ca. 450.000 kr. Beløbene er ekskl. omkostninger, uforudseelige udgifter m.v.

  Følgegruppen anbefaler, at der arbejdes videre med forslag 2, som er en fremtidssikret løsning, hvor en udnyttelse af 1. sal er forberedt. Det må forudses, at det nuværende tag har en begrænset levetid, og vil give øgede omkostninger til vedligehold og evt. udskiftning.

  Ved at føre bygningens udseende tilbage ca. 1900, hvor den fungerede som kleinbahnstation og stationskro fås en god arkitektonisk løsning, og det vurderes at være den løsning, der bedst tilgodeser Fondens forudsætninger for støtten.

  Ved begge løsningsforslag er det forudsat,

  at by, bolig og landdistriktsministeriet, jf. tilsagnet af 7. juli 2011, godkender tillæg til byfornyelsesprogrammet, hvor der redegøres for den valgte placering og det endelige budget angives.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer – ”Byfornyelsesloven”.

  Økonomi og afledt drift

  Køb og renovering af Damms Gård til medborgerhus foreslås finansieret af dels byfornyelsesmidler og bygningsfornyelsesmidler, herunder kommunale midler, LAG- midler og A.P. Møller Fonden.

  Ejer har ansøgt om nedrivning af øvrige driftsbygninger via indsatspuljen. Nedrivningen er bevilget og foretages i sommeren 2012.

  Områdefornyelsen har fået tilsagn fra Socialministeriet om refusion inden for en ramme på 2,000 mio. kr. heraf anvendes 1,028.mio kr. til Damms Gård. Refusionen forudsætter, at kommunen bidrager med mindst 4,000 mio. kr. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at der indsendes et tillæg til byfornyelsesprogrammet, hvor der redegøres for den valgte placering og det endelige budget angives.

  Den lokale LAG har indstillet, at der bevilges 2,444 mio. kr. til områdefornyelsen i Felsted. Heraf anvendes 1.259.760 til Damms Gård. Endeligt tilsagn forventes ultimo maj.

  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har bevilget 4,100 mio. kr. til renovering af Damms Gård. Det er en betingelse, at Aabenraa kommune inkl. midler fra områdefornyelse og LAG anvender min. 3,375 mio. kr.

  I tilsagnet fra Fonden lægges der primært vægt på den udvendige renovering, men fonden henstiller, at der indvendigt bevares, hvad der er originalt og økonomisk muligt.

  Fonden skal have tilsendt projektforslag, med budget.

  Løsningsforslag 1

  Det samlede budget for renovering af Damms Gård inkl. køb af ejendommen, etablering af udearealer, omkostninger m.v. er beregnet til 8,444 mio. kr. Renovering efter forslag 1 kan gennemføres inden for den ramme, der er forudsat i byfornyelsesprogrammet.

  Finansiering

  Byfornyelsesmidler

  3.084.240 kr.

  komm.nettoudg. 2.056.160 kr.

  LAG midler

  1.259.760 kr.

  Fonden

  4.100.000 kr.

  Ved løsningsforslag 1 er den samlede kommunale nettoudgift 2.056.160 kr.

  Løsningsforslag 2

  Det samlede budget for renovering af Damms Gård som løsningsforslag 2 inkl. køb af ejendommen, etablering af udearealer, omkostninger m.v. er beregnet til 9,451 mio. kr.

  Finansiering

  Byfornyelsesmidler

  3.084.240 kr.

  komm.nettoudg. 2.056.160 kr.

  LAG midler

  1.259.760 kr.

  Fonden

  4.100.000 kr.

  Bygningsfornyelse

  1.007.000 kr.

  komm.nettoudg. 839.500 kr.

  Ved bygningsfornyelsen kan der opnås tilsagn om tilskud til 1/3 af udgiften, ca. 335.000 kr. med statsrefusion på 50%, dvs. kommunal nettoudgift på 839.500 kr. Beløbet kan lånefinansieres uden for låneramme.

  Ved løsningsforslag 2 er den samlede kommunale nettoudgift 2.895.660 kr.

  I forhold til de afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse på i alt 2,600 mio. kr. mangler der finansiering på 295.660 kr. Finansieringen anbefales bragt på plads i forbindelse med den endelige vedtagelse af investeringsoversigt for 2013-2016.

  Det bemærkes, at der ikke er afsat yderligere midler til områdefornyelsen i Felsted. Finansieringen af de øvrige delprojekter i områdefornyelsen anbefales bragt på plads i forbindelse med den endelige vedtagelse af investeringsoversigt for 2013-2016.

  Høring/udtalelse

  Felsted Borgerforening og Forsamlingshusforeningen støtter omdannelsen af Damms gård til medborgerhus og lægger stor vægt på at projektet med Damms gård lykkes.

  Borgerforeningen frafalder ønsket om at bevare staldbygningen mod vest til brug for private sammenkomster. Dette med forudsætningen om at rejsestalden kan anvendes til private sammenkomster.

  Foreningerne er positive i forhold til driften af Damms gård, sådan at forstå at den udlejning, og indtægten herved, der nu foregår i forsamlingshuset på Østergade, kanaliseres til Damms gård. Herudover vil Borgerforeningen positivt indgå i en drøftelse med kommunen om den fremtidige drift af medborgerhuset i forhold til bistand med praktiske forhold omkring driften.

  Borgerforeningen ønsker som udgangspunkt, gennem en selvejende institution, at overtage Damms gård og drive medborgerhuset selv. Der skal forinden ske en afdækning af de økonomiske forhold ved en sådan overtagelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det godkendes, at der arbejdes videre med renoveringen af Damms Gård som beskrevet i løsningsforslag 2,

  at der indsendes et tillæg til Byfornyelsesprogrammet, hvor der redegøres for placeringen af medborgerhus i Damms Gård og det endelige budget angives,

  at A P møller Fonden orienteres om projektforslag og samlet budget,

  at det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 2,600 mio. kr. til anlægsbevilling til områdefornyelse i Felsted finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 1,300 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, og

  at det indstilles, at de afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse på 1,300 mio. kr. i hvert af årene i 2014 og 2015 fremrykkes til 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Den afledte drift skal finansieres af puljen til afledt drift i 2014 og frem.

  Der forhåndsreserveres 300.000 kr. i 2014 og frem.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19865, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes nye skolestruktur vedtaget 27. april 2011 medfører, at der en del steder skal foretages ombygninger og renovering af eksisterende skolebygninger og andre bygninger, der genanvendes til undervisningsformål.

  En stor del af disse ombygnings- og renoveringsarbejder omfatter energibesparende foranstaltninger, udført enten på bygningernes klimaskærm eller på deres energiforbrugende installationer.

  Disse energibesparende foranstaltninger vil have som formål at opnå besparelser på bygningsdriften og at imødekomme Bygningsreglementets krav ved ombygning, renovering og anvendelsesændringer.

  Børn og Skole ønsker en afklaring og belysning af muligheden for at disse energibesparende foranstaltninger kan finansieres gennem en låneoptagelse, der tillægges anlægsrammen for de enkelte byggeprojekter.

  Lovgrundlag

  Kommunens adgang til låntagningen vil være i henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Nr. 1238 af 15. december 2011, § 2, stk. 1, litra 6, hvori det bl.a. omkring mulighederne for låntagning hedder: ”Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning kan henføres til kommunen……”.

  Videre hedder det: ”e) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet”.

  Teknik og Miljø/Kommunale ejendomme tilstræber at energikravene i Bygningsreglement 2015 skal overholdes ved nybyggeri og større ombygninger og renoveringer, hvilket medfører yderligere forøgelse af byggeomkostningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Retningsgivende nøgletal for de besparelser, der kan opnås ved at udføre de bygnings- og installationsmæssige tiltag, der er tale om, vil variere meget fra bygning til bygning og fra projekt til projekt.

  For ældre byggeri vil det dog være muligt at opnå en besparelse på ca. 120 kWh/m²/år til opvarmningen og ca. 10 kWh/m²/år på elforbruget.

  Samlet svarer dette til en besparelse på ca. 50 kr/m² etageareal/år (2012).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager principiel stilling til mulighederne for lånoptagning til energibesparende foranstaltninger og

  at en eventuel lånoptagning tillægges anlægsrammen for hvert enkelt byggeprojekt under Børn- og Skoleforvaltningens område.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 01-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget bemærker, at det i forbindelse med øget låneoptagelse er naturligt, at revurdere driftsudgifterne til energiforbrug i fremtidig tildeling til området.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14510, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Kollund, Kalveknækket 45, Kollund, 6340 Kruså, har den 12. marts 2012 søgt om overgang fra selveje til kommunal drift.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 10. maj 2011 (pkt. 116) godkendt model for samdrift mellem Kollund Skole og Børnehuset Kollund under følgende forudsætninger;

  · at der opnås dispensation fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. kravet om indbyggerantal jf. folkeskolelovens § 24a

  · at der fremsendes ansøgning fra den selvejende institution Børnehuset Kollund om at overgå til kommunal børnehave.

  Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 2. februar 2012 meddelt, at forsøget kan iværksættes i en forsøgsperiode fra 1. august 2011 til den 31. december 2013.

  Byrådet har den 22. december 2010 opsagt den indgåede driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnehuset Kollund med virkning fra den 30. september 2011.

  Bygningerne, Kalveknækket 45, Kollund ejes af Aabenraa Kommune.

  Følgende forhold gør sig gældende ved overgang til kommunal drevet institution:

  · Institutionens aktiver (bygninger, løsøre, beholdninger m.v.) overdrages vederlagsfrit til Aabenraa Kommune, mod at kommunen overtager institutionens forpligtigelser.

  · Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved kommunalisering af institutionen, da der er tale om en fortsættende aktivitet. Efter virksomhedsoverdragelses-loven overtager kommunen personalet på uændrede ansættelsesvilkår.

  Byrådet har den 22. juni 2011 (pkt. 20) godkendt styrelsesvedtægt for Kollund Skole og Børnehus.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011

  § 19 og § 35.

  Folkeskolelovens § 24a.

  Økonomi og afledt drift

  Ændring ved overgang fra selvejende til kommunal drift vil betyde at udgifter til administrationstilskud bliver reduceret med 0,6 %.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børnehuset Kollund overgår til kommunal drift og

  at forvaltningen bemyndiges til, sammen med institutionen, at afklare de praktiske forhold i forbindelse med institutionens overgang til kommunal drift.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 01-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20565, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I Socialudvalgets anlægsbudget for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth..

  Botilbuddet har i øjeblikket ingen servicearealer til personalefaciliteter. I forbindelse med tilknytning af lejligheder i Persillegade til botilbuddet er det nu muligt at indrette en lejlighed til personalefaciliteter.

  Lovgrundlag

  Botilbuddet drives i.h.t. lov om Social Service § 108 jf. Lov om Almene Boliger § 115 jf. §105 og med støtte efter Lov om Social Service § 85.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Socialudvalgets anlægsbudget for 2012 afsat et rådighedsbeløb 0,3 mio. kr. til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth.

  Driftsudgiften til de nye servicearealer finansieres indenfor centerområdets eksisterende budgetramme.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2012 til etablering af servicefaciliteter i Botilbuddet Günderoth frigives.

  Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2012

  Udsat med henblik på afklaring om stiftelsen selv kan finansiere etablering af servicefaciliteterne.

  Afbud: Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  På økonomiudvalgets møde den 8. maj 2012 blev sagen udsat med henblik på en afklaring af, om Stiftelsen bag botilbuddet Günderoth selv kan finansiere etableringen af servicefaciliteter. Som det fremgår af vedhæftede notat, er dette ikke muligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21916, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Misbrugscentret ønsker at udvide sit nuværende lejemål med 215 m2 bruttoareal på Reberbanen 1-5 st. for en midlertidig periode på 3 år med følgende begrundelser,

  • Misbrugscentret har et 4-årigt projekt (der er p.t. afviklet 1½ år) støttet af Sundhedsstyrelsen ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling”. I forbindelse med projektet er der ansat 2 medarbejdere. Alkoholmedarbejderne arbejder med hele familien, hvilket bevirker at der er mange børn og familier i huset, som modtager familiesamtaler. I de nuværende trange lokaleforhold er det svært at skærme børnene fra de øvrige brugere af huset.
  • Misbrugscentret har indgået en 4-årig kontrakt med Kriminalforsorgen for Syd- og Sønderjylland. Kontrakten omfatter forbehandlingen i de 4 sønderjyske arresthuse. Der er ansat 2 medarbejdere til at varetage denne opgave.
  • Misbrugscentret er midt i en omlægningsfase, hvor der forsøges med at hjemtage en del af døgnbehandlingen. Ved hjemtagelse af døgnbehandlingen er det nødvendigt at udvide det ambulante behandlingstilbud. Misbrugscentret har udvidet det nuværende ambulante tilbud med ambulante afrusninger/afgiftninger, øre akupunktur 2 gange, hvor der møder op til 10 borgere hver gang. Motivationsgruppen, som møder 2 gange ugentligt i huset samt børne- og pårørende gruppe.
  • Det vil ikke være muligt at flytte en del af Misbrugscentrets tilbud f.eks. Alkoholbehandlingen til andre lokaler ude i byen da Misbrugscentret bemandingsmæssigt bliver for sårbar i forhold til f.eks. substitutionsbehandlingen (udlevering af medicin), hvor der af sikkerhedsmæssige grunde altid skal være minimum 4 personer i huset.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal kommuner når de indgår lejemål, som erstatter anlægsudgifter deponere et beløb svarende til værdien af det lejede. Alternativt skal beløbet modregnes i årets låneoptagelse. Ved ophør af et lejemål kan en kommune, der opsiger en lejeaftale og indgår en ny aftale, reducere deponeringsbeløbet med værdien af det opsagte lejemål (bekendtgørelsens §5 stk. 5). Betingelsen er at opsigelse og indgåelse af lejemål sker inden for samme regnskabsår.

  Økonomi og afledt drift

  Udvidelsen af det nuværende lejemål på Reberbanen 1-5 st. tv, betyder årlige lejeudgifter på 0,14 mio. kr. I 2012 vil det med indgåelse af lejekontrakten pr. 1. maj 2012 betyde en udgift på 0,093 mio. kr.

  Lejeudgiften er finansieret via Misbrugscentrets omlægning fra døgnbehandling til dagtilbud samt projektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen” og aftalen med Kriminalforsorgen.

  Endvidere bemærkes, at Misbrugscentrets udvidelse af det nuværende lejemål med 215 ekstra m2, betyder at Aabenraa Kommune skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede, da modregning i årets låneoptagelse ikke er aktuelt ligesom der ikke kan modregnes m2 vedr. gamle lejemål.

  Reberbanen 1-5 st. tv., som Misbrugscentret ønsker at indgå lejekontrakt på er på 215 m2. Den samlede ejendom, som udgør 1.971 m2 er vurderet til 14,2 mio. kr. Det betyder en værdi på 7.204 kr. pr. m2 og at deponeringen vil udgøre 1,549 mio. kr.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der indgås en lejeaftale Reberbanen 1-5 st. tv. pr. 1. maj 2012 under forudsætning af at der opnås deponeringsfritagelse, og

  at der søges om en midlertidig deponeringsfritagelse hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 30-04-2012

  1. og 2. at. Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/53286, Sagsinitialer: ahe

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 licitationen over Rise Plejehjem (skema B) og det blev besluttet af byggeriet kunne igangsættes.

  Denne sag samler op på de bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen, herunder søges der om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

  Finansiering af servicearealerne

  Boligdelen opføres af boligselskabet DOMEA efter reglerne om almene boliger, og servicearealet (fælles- og personalefaciliteter) opføres og finansieres af Aabenraa Kommune.

  I forbindelse med godkendelsen af licitationen blev der godkendt en samlet anskaffelsessum for servicearealerne på 24,305 mio. kr. ekskl. moms (29,849 mio. kr. inkl. moms).

  Af de budgetterede udgifter er 2,299 mio. kr. afholdt i 2011, i 2012 forventes afholdt udgifter på 20,583 mio. kr. og i 2013 forventes der afholdt udgifter på 1,423 mio. kr.

  Pr. 1. april 2012 er der frigivet en anlægsbevilling på 3,473 mio. kr. til servicearealerne. I budgettet for 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,500 mio. kr. og i budgetoverslagsår 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,500 mio. kr.

  Der søges i denne sag derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 15,500 mio. kr. i 2012 samt en fremrykning af det i budgetoverslagsår 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3,909 mio. kr.

  Der resterer herefter i budgetoverslagsår 2013 et rådighedsbeløb på 2,591 mio. kr. der forventes at skulle finansiere færdiggørelsen af byggeriet herunder inventarindkøb og uforudsete udgifter.

  Anlægsindtægtsbevilling vedrørende salg af det tidligere plejehjem

  Byrådet godkendte den 27. oktober 2011 at det tidligere Rise Plejehjem overdrages til boligforeningen. Værdien blev fastsat til 11,450 mio. kr. (inkl. servicearealdelen) og forudsattes anvendt til finansiering af Aabenraa Kommunes udgifter til det nye plejecenter, herunder indbetaling af grundkapitalindskud på 9,6 mio. kr. til Landsbyggefonden. Grundkapitalindskuddet er indbetalt til Landsbyggefonden i 2010 og er finansieret af kassebeholdningen. Boligforeningen har nu indbetalt deres andel af købesummen og der ansøges derfor om en anlægsindtægtsbevilling.

  Servicearealtilskud fra staten

  Når der opføres servicearealer i tilknytning til almene ældreboliger yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt, hvilket forventes at ske i 2013.  Det anbefales, at det forventede servicearealtilskud medtages i budgetlægningen for 2013.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 15,500 mio. kr. til anlægsprojektet Rise Plejecenter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 under Socialudvalget,

  at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 3,909 mio. kr. til anlægsprojektet Rise Plejehjem finansieret af kassebeholdningen ved at fremrykke det i budgetoverslagsår 2013 afsatte rådighedsbeløb under Socialudvalget,

  at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 11,450 mio. kr. vedrørende salg af det tidligere plejehjem som tilføres kommunens kassebeholdning, og

  at det forventede servicearealtilskud på 3,360 mio. kr. indarbejdes som en rammekorrektion til budget 2013 (anlægsindtægt under økonomiudvalgets område).

  Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

  1. - 4. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/14274, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har den 30. april 2012 besluttet at anbefale Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune til Byrådets godkendelse.

  Rusmiddelpolitikken har været i høring i relevante fagudvalg og hos samarbejdspartnere. Politikken skal ses i forlængelse af kommunens ny tværgående sundhedspolitik. Politikken skal udmøntes ved hjælp af en handleplan som en del af kommunens samlede sundhedsplan. Handleplanen for rusmiddelindsatsen skal udformes og implementeres ved hjælp af en tværsektoriel koordineringsgruppe, der skal sikre sammenhæng af rusmiddelindsatsen på tværs af forvaltningerne.

  Rusmiddelindsatsen skal finde sted inden for områderne: forebyggelse, opsporing og tidlig indsats, behandling og sammenhæng i indsatsen. En af de store udfordringer på rusmiddelområdet er de mange aktører (bilag), der efterspørger større kendskab til hinandens indsatser for at kunne skabe bedre sammenhæng og ressourceeffektivitet i indsatsen. Det er indbefattet i denne udfordring at få iværksat et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der skal sikre en helhedsorienteret indsats.

  En bedre tværgående koordinering af rusmiddelindsatsen vil kunne understøtte hovedparten af politikkens målsætninger inden for respektive fagudvalgs afsatte rammer til rusmiddelindsatser. Den første tværgående handleplan vil danne grundlag for en nærmere vurdering af behovet for at prioritere yderligere ressourcer til området, der så vil indgå i fagudvalgenes årlige budgetproces.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010

  Lov om social service nr. 904 af 18. august 2011

  Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge, LBK nr. 1020 af 21. oktober 2008

  Restaurationsloven, LBK nr. 135 af 18. januar 2010

  Økonomi og afledt drift

  Inden for udvalgenes rammer, idet prioriterede indsatser evt. finansieres via omprioriteringer i de enkelte udvalg.

  Høring/udtalelse

  Fagudvalgene for Social, Skole- og Dagtilbud og Arbejdsmarked har anbefalet forslag til rusmiddelpolitik godkendt uden bemærkninger.

  Børne- og Familieudvalget har anbefalet forslaget godkendt med følgende bemærkninger: Udvalget finder, at rusmiddelpolitikken er et godt redskab i udmøntningen at den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik. Udvalget lægger vægt på, at indsatsen koordineres og samordnes mellem alle aktører, der har til formål at fremme forebyggelse, behandling, rehabilitering, uddannelse, beskæftigelse m.v. Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på den borgerrettede indsats.

  Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om Rusmiddelpolitikken og ønsker et samarbejde omkring forebyggelse og sundhedsfremme i et bredt perspektiv for alle borgere. Udvalgets indsatser på området, lige fra institutioners alkoholpolitik til sundhedsfremmende indsatser for børn og unge på aktivitets- eller informationsniveau, vil medvirke til at minimere misbrug i Aabenraa Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at samarbejdet foregår sideløbende med Rusmiddelspolitikkens koordineringsgruppe, begrundet i udvalgets periferi arbejde med indholdet i Rusmiddelpolitikken.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Rusmiddelpolitik for Aabenraa Kommune godkendes.

  Sundhedsudvalget 30. april 2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/18375, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har den 1. marts 2012 på foranledning af Sønderborg Kommune drøftet ansøgningen om at Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig bliver europæisk kulturhovedstad 2017.

  Koordinationsudvalget besluttede bl.a., at Sønderborg Kommune udarbejder et notat, der beskriver hvordan partnerskabskommunerne forpligtes i forhold til projektet.

  Partnerskabsaftalen lægger op til et samarbejde om at udvikle, gennemføre og evaluere kulturhovedstadsprojektet i årene 2013-18 som afløsning af det igangværende Interreg-projekt.

  2017-satsningen udføres i et samarbejde mellem Region Syddanmark, delstaten Schleswig-Holstein, Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommuner samt Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.

  Satsningen skal udvikle regionen til en vækstregion og skabe en model for udvikling af såkaldte udkantsområder i Europa ud fra kodeordene connecting, confronting og celebrating (forbinde, konfrontere og fejre). Satsningen breder sig over såvel erhverv, uddannelse, bosætning, turisme, kultur, infrastruktur og disses indflydelse på regionens demografi.

  Den 24. august 2012 afgør en international jury, om Aarhus eller Sønderborg bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Forudsætningen for at opnå kandidaturen er, at finansieringen er på plads partnerne i mellem. Derfor har Sønderborg fremsendt en partnerskabsaftale til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Organisation

  Realiseringen af projektet organiseres gennem en fond, der oprettes den 1. januar 2013 ved tildelingen af kandidaturen. Fonden er underlagt en bestyrelse, hvori samarbejdspartnerne i et endnu ikke beskrevet omfang er repræsenterede. Nærmere definition af fondens organisation sker i en dialog blandt kulturhovedstadspartnerne, når det efter den 24. august 2012 vides, om Sønderborg er blevet valgt til kulturhovedstad 2017.

  Program

  I beskrivelsen af partnerskabskommunernes forpligtelser lægges der op til, at kommunen selv udvikler et kulturprogram i overensstemmelse med kandidaturens vision og koncept og herudfra i dialog med fonden udvælger, videreudvikler og gennemfører aktiviteter.

  Økonomi

  Aabenraa Kommunes bidrag til satsningen fordeler sig på et kontantbidrag svarende til 3,848 mio. kr. Derudover skal kommunen bidrage med et programbidrag svarende til 5,772 mio. kr. Programbidraget skal anvendes til programaktiviteter udført i partnerkommunen. Hvad midlerne til programaktiviteter må bruges til, afgøres i et samarbejde mellem 2017 fondens kunstneriske ledelse og kommunen efter endnu ikke fastlagte principper.

  Ifølge den løbende analyse og afrapportering omkring europæiske kulturhovedstæder, der foretages af et uafhængige konsulentfirma, er der erfaring for, at investeringen typisk kommer tilbage i forholdet 1:7.

  Personaleresurser og intern organisation

  Frem til udpegningen i august måned 2012 er forberedelserne koordineret af et sekretariat nedsat af parterne i Interreg-projektet ”Kulturhovedstad 2017”.

  Efter udpegningen vil kulturhovedstadsprojektet med virkning fra 1. januar 2013 blive organiseret i en uafhængig fond med egen bestyrelse.

  Fondens medarbejdere vil i et vist omfang være medarbejdere udlånt fra kommunerne til at løse de administrative opgaver i forbindelse med at gennemføre en kulturhovedstad, og ikke mindst til at gennemføre aktiviteter i partnerskabs-kommunerne som en del af programindholdet. Det vil sige, at fagmedarbejdere fra bl.a. Aabenraa Kommune kan indgå, også i fondens medarbejderstab.

  Det konkrete oplæg i denne forbindelse vil skulle drøftes i kredsen af kommunaldirektører til indarbejdelse i ansøgningen som skal sendes i juni måned 2012.

  Fonden, som skal virkeliggøre programmet for kulturhovedstaden, fungerer i armslængde fra den kommunale virksomhed og har ansvaret for udviklingsprojektets indtægter og udgifter fra marts 2013 og frem til og med 2018.

  For at sikre, at programaktiviteterne bliver gennemført i forhold til partnerskabsaftalen og 2017-satsningen, er det nødvendigt med en intern projektorganisation i Aabenraa Kommune på tværs af kommunens fagforvaltninger, således at kompetencerne til at udvikle, afvikle og evaluere projektet er til stede.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for perioden 2013-2018 vedrørende kulturhovedstadssatsningen er 400 mio. kr., jævnfør finansieringsplanen fra interreg-sekretariatet.

  For Aabenraa Kommunes vedkommende fordeler økonomien sig mellem et:

  • kontantbidrag på i alt 3.848 mio. kr. (40 %)
  • bidrag i form af programaktiviteter til værdi af i alt 5.772 mio. kr. (60 %)

  Finansieringsplanen forudsætter, at bidraget fra Aabenraa Kommune overføres til fonden i intervaller som beskrevet i investeringsoversigten jævnfør bilag dateret 25. april 2012 fra Sønderborg Kommune.

  Det forudsættes, at Aabenraa Kommunes programaktiviteter finansieres inden for budgettets rammer til kulturaktiviteter m.v. i perioden 2013 til 2018.

  Der vil for den enkelte partnerskabskommune være et potentiale i at indgå samarbejdsaftaler og sponsorater med det lokale erhvervsliv omkring aktiviteterne, ligesom fundraising kan være med til at realisere projektets målsætninger.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune tiltræder partnerskabsaftalen om deltagelse i 2017-projektet i perioden 2013-2018 med de dertil knyttede forpligtelser jævnfør bilag dateret 25. april 2012 fra Sønderborg Kommune,

  at de sønderjyske partnerkommuner repræsenteres med mindst én plads hver i fondens bestyrelse og ligeledes i et eventuelt forretningsudvalg,

  at Aabenraa Kommune principgodkender finansieringen af partnerskabsaftalen jævnfør investeringsoversigten i bilag dateret 22. marts 2012 fra Sønderborg Kommune, og

  at den endelige finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 – 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2012

  Afstemning om 1.-4. at med tilføjelse af 5. at:

  at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2018 tages stilling til de personalemæssige ressourcer til projekter.

  For stemte 5.

  Imod stemte 1, Christian Panbo, med bemærkning, at det er uforsvarligt, når kommunen samtidig skal spare 45,0 mio. kr. og at materialet fra Sønderborg Kommune ikke ser ud til at være gennemarbejdet.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Økonomiudvalget forudsætter, at kontantbidraget tilbageføres til partnerskabskommunen i form af aktiviteter i den enkelte kommune i forholdet 1:1.

  Økonomiudvalget har ikke forholdt sig til de personalemæssige konsekvenser.

  Anbefales godkendt af et flertal.

  Jørn Ulrik Larsen (F) stemte imod.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2012

  Godkendt.

  Christian Panbo (A), Jørgen Witte (A), Signe Bekker (A), Gert Nordklitgaard (A), Jørn Ulrik Larsen (F) og Ejler Schütt (O) stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/23116, Sagsinitialer: BBJ
 • Udskriv
  Sagsid.: 08/54133, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26341, Sagsinitialer: JBP
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI