Beslutningsprotokol

onsdag den 27. juni 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Susanne Beier, Povl Kylling Petersen, Hans Henrik Philippsen, Svend Hansen Tarp, Gert Larsen, Helga Nørgaard, Tim Wulff, Karsten Meyer Olesen, Thomas Andresen, Poul Solberg Hansen, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Kirsten N. Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Karina T. Rogat, Jan Toft Jensen, Philip Tietje, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen, Jørgen Witte, Bent Sørensen, Else Gehrke Hansen, Ejler Schütt, Folke G. Kryger, Erwin Andresen, Frede Rahr Petersen, Kurt Andresen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Jørn Ulrik Larsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 08/906, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes overførselsregler er beskrevet i kommunens retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring (de nuværende regler samt reglerne i vores nabokommuner er vedhæftet som bilag).

  Med baggrund i den kommende Budgetlov vurderer Staben, at der er behov for at indskrænke margenen for overførselsmuligheder mellem årene, med henblik på en reduktion af risikoen for sanktioner i forbindelse med manglende overholdelse af Servicerammen. Sammen med den afsatte pulje til garantioverførsler vil det sende et tydeligt signal til institutionerne om, at de fortsat kan have tiltro til reglerne for garantioverførsler.

  Idet kommunen ønsker at bevare institutionernes overførselsadgang, er der i vedhæftede bilag beskrevet 2 alternative forslag til justering, gældende fra 1. juli 2012, af de nuværende overførselsregler for kategori 1 – overførsler, også benævnt ”garantioverførsler”.

  De 2 forslag/alternativer:

  1. garantioverførselssatsen udgør 5 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger mellem 0 og 10 mio. kr., 3 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger mellem 10 og 30 mio. kr. og 1 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger udover 30 mio. kr.
  1. hovedreglen er, at garantioverførselssatsen er på 4 %. Undtaget herfra er nogle store og specielle områder (p.t. ”Dagplejen” og ”Det administrative område”), hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %

  Det skal endvidere anføres, at det for begge forslag fortsat er gældende, at forventet mindreforbrug udover garantisatsen, kan ansøges overført til efterfølgende år, ved ansøgning inden 1. september.

  Direktionen har behandlet sagen på direktionsmødet, den 25. maj 2012, og anbefaler i forlængelse heraf alternativ 2, som den fremtidige model for garantioverførsler i Aabenraa Kommune.

  Det indstilles at ”Det administrative område”, set under ét, fremover indgår som en ”kategori 1 – overførsel” (garantioverførsel).

  Timingen i forbindelse med ændringen af overførselsreglerne vurderes at være god, idet kommunens overførselsniveau, i forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012, var meget lavt. De samlede driftsoverførsler udgjorde ca. 4,7 mio. kr., hvoraf garantioverførslerne udgjorde ca. halvdelen.

  Med de 2 forslag til nye overførselsregler, reduceres det maksimale udsving i garantioverførslerne med ca. 15 – 20 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ”Det administrative område” (jf. foranstående og vedhæftede definition), fremover indgår som ét område med garantioverførsel, og

  at alternativ 2 vælges som fremtidig model for garantioverførsler i Aabenraa Kommune, gældende fra 1. juli 2012.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  HMU har på deres møde den 12. juni 2012 behandlet sagen og har ikke bemærkninger til forslaget.

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14805, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 2 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2011. (afsluttende beretning for året 2011).

  Revisionens gennemgang har givet anledning til følgende bemærkninger:

  3. Konklusion på den udførte revision

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2011.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler.

  3.1 Revisionens bemærkninger

  Revisionsbemærkninger skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende:

  3.1.1 Opfølgning og journalisering i personsager

  I forbindelse med revision af personsager konstaterede vi, at der på en række områder ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for opfølgning og journalføring i sagerne.

  Opfølgning

  Generelt manglende der opfølgning på følgende områder:

  • Der foreligger ikke dokumentation for økonomisk opfølgning efter LAS § 10 hver 3. måned på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
  • Der indhentes ikke årligt erklæring om oplysningspligt på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
  • Forsinkelser af væsentligt omfang i kontaktforløbene på kontanthjælp/starthjælp, aktivering, ledighedsydelse og længerevarende sygedagpenge
  • Manglende opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Journalføring

  Af den enkelte sag skal bl.a. fremgå grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet, for at kommunen kan opnå statsrefusion.

  Vi vurderer, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteres af journalerne på følgende områder:

  • Dagpenge ved barsel
  • Hjælp i særlige tilfælde, jf. aktivlovens §§ 81-85 og integrationslovens §§ 34-36
  • Servicelovens § 100 Merudgifter voksne
  • Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse

  Konklusion

  Efter vores revision af sager har kommunen ultimo 2011 beskrevet og iværksat helt konkrete tiltag og målbare handlinger, der kan understøtte en gunstig faglig udvikling på områderne. Såfremt kommunen fuldt ud efterlever disse tiltag, vurderer vi, at sagsbehandlingen fremadrettet vil leve op til gældende lovgivning og retningslinjer for opfølgning og journalføring i de sociale sager.”

  Forvaltningens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 2 er vedlagt.

  Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet beretningen den 11. juni 2012 hvor forvaltningens redegørelse blev godkendt og beretningen taget til efterretning. Ejler Schütt undlod at stemme.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Arbejdsmarked og social’s redegørelse tages til efterretning,

  at beretning nr. 2 for året 2011 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14805, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har den 1. juni 2012 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 3 vedrørende regnskabsåret 2011.

  Revisionsberetningen er i medfør af § 42 b i lov om kommunernes styrelse, udsendt til byrådets medlemmer den 1. juni 2012.

  Revisionens eventuelle bemærkninger skal i henhold til § 45 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse meddeles økonomiudvalget.

  Byrådet træffer herefter afgørelse med hensyn til de eventuelle fremkomne bemærkninger og godkender endeligt årsregnskabet for 2011.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores tiltrædelsesberetning af 14. april 2011.

  Revisionen af årsregnskabet for 2011 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

  Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.

  Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  Revisionen anfører følgende i sin konklusion i vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling:

  "Aabenraa Kommune har udarbejdet en økonomisk politik, senest for perioden 2012 – 2016. Det er målsætningen, at resultatet af ordinær drift (efter nettorenter) skal vise et resultat, der som minimum finansierer afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke skal lånefinansieres.

  Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til finansiering af investeringer i anlæg og i den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning.

  Vi har ikke yderligere bemærkninger.”

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse §§ 42 og 45

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 3 for året 2011 godkendes, og

  at årsregnskabet for 2011 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27560, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  På vegne af Padborg Boligforening, afd. 8, søger Kuben Management A/S om låneoptagelse og godkendelse af huslejestigning til en renoveringsopgave bestående af tagudskiftning, reparation af murværk mv. Afdeling 8 ligger på Kildevej, Lindevej og Birkevej i Padborg og består af 47 boliger.

  Renoveringsarbejderne og huslejeforhøjelsen er behandlet og godkendt på et afdelingsmøde den 22. maj 2012. Referat fra afdelingsmødet kan ses i sagen.

  Den samlede anskaffelsessum udgør i alt 10,423 mio. kr. inkl. moms og finansieres således:

  Finansiering af henlæggelser

  3,000

  mio. kr.

  Foreningens trækningsret hos LBF

  0,500

  -

  30-årigt kreditforeningslån

  6,923

  -

  I alt

  10,423

  mio. kr.

  For en bolig på 100 m² er den nuværende månedlige husleje 4.160 kr. Den månedlige huslejestigning er beregnet til 707 kr. svarende til en stigning på 16,99%.

  For en bolig på 120 m² er den nuværende månedlige husleje 4.710 kr. Den månedlige huslejestigning er beregnet til 849 kr. svarende til en stigning på 18,03%.

  Padborg Boligforening anmoder om kommunens godkendelse af låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på 6,923 mio. kr. samt godkendelse af huslejestigningen.

  Nykredit har beregnet, at kommunen skal stille en garanti på ca. 40% af realkreditlånet svarende til ca. 2,739 mio. kr.

  De kommunegarantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven indgår ikke i kommunens låneramme.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven).

  Økonomi og afledt drift

  Huslejestigningen vil medføre ekstraudgifter på boligydelse og boligsikring.

  Den årlige merudgift til boligydelse vil udgøre ca. 66.000 kr. Der er 75% statsrefusion på boligydelse, hvilket betyder, at den kommunale udgift vil udgøre ca.16.500 kr. årligt.

  Den årlige merudgift til boligsikring vil udgøre ca. 27.000 kr. Der er 50% statsrefusion på boligsikring, hvilket betyder, at den kommunale udgift vil udgøre ca.13.500 kr. årligt.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at renoveringsarbejderne i afdeling 8 iværksættes,

  at lånoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på 6,923 mio. kr. godkendes,

  at kommunen yder garanti for lånet på 6,923 mio. kr. med ca. 40% svarende til ca. 2,739 mio. kr., og

  at huslejeforhøjelserne godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27155, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Lejerbo fremsender skema A ansøgning dateret 22. maj 2012 om støtte til gennemførelse af nødvendige miljøarbejder, tilgængelighed og ombygning/sammenlægning af lejligheder i Lejerbo, Tinglev, afd. 466-0. Skema A kan ses i sagen. Afdelingen ligger ved Jernbanegade/Stationsvej i Tinglev og består i dag af 46 boliger.

  Renoveringsarbejdet omfatter etablering af elevator ved Jernbanegade 10-30, opgradering af de grønne arealer på havesiden af Stationsvej 6-12 og sammenlægning af 1-værelses lejlighed på 2. sal, Jernbanegade.

  Renoveringen forventes påbegyndt i marts 2013 og byggetiden er ca. 6 måneder.

  Den samlede anskaffelsessum udgør 3,3 mio. kr. inkl. moms.

  Lejerbo oplyser, at byggeskadearbejder mv. finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Beliggenhedskommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

  Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011 er 10,5 mio. kr.

  Garantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven indgår ikke i kommunens låneramme, jf. bktg. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

  Landsbyggefonden har i brev af 15. februar 2011 til Lejerbo, Tinglev givet en forhåndstilkendegivelse om støtte til renovering af afdeling 466-0 og afsat et beløb på 5,7 mio. kr. til støttede lån.

  Beboerne har endnu ikke vedtaget gennemførelsen af renovering, og den heraf følgende huslejestigning. Denne er alene besluttet i boligorganisationen. Årsagen er den, at Lejerbo har sendt en ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til huslejenedsættelse, eftersom udlejningsvanskeligheder allerede nu gør, at der ikke er basis for at lade den nugældende husleje stige. Det er nødvendigt med tilskud til huslejenedsættelse, hvis projektet skal kunne gennemføres.

  Den nuværende husleje pr. år er 774 kr./m².

  Afdelingen har et akkumuleret huslejetab på 259.913 kr., hertil kommer årets underskud på 177.333 kr. – i alt et samlet underskud på 380.246 kr. i 2011, som skal dækkes ind, hvis afdelingen skal have en mulighed for at komme driftsmæssigt på fode igen.

  Der er p.t. 9 ledige boliger.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 lov om almene boliger mv.

  Økonomi og afledt drift

  Af Lejerbo’s driftsstøtteansøgning til Landsbyggefonden fremgår det, at Lejerbo anser følgende som nødvendigt for at sikre afdelingens fremtid:

  • gennemførsel af driftsstøttesagen/forbedring af tilgængelighed,
  • tilskud til at udligne huslejekonsekvensen på ca. 22 kr./m² ved gennemførelse af driftsstøttesagen,
  • nedsættelse af huslejerne i 24 boliger, og
  • dækning af det oparbejdede underskud på 380.246 kr.

  Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.

  Særlig driftsstøtte kan ydes i form af lån eller tilskud efter fondens afgørelse.

  Såfremt fonden beslutter at yde en kapitaltilførsel vil det betyde, at kommunen skal bidrage med 1/5 af beløbet i form af lån/tilskud.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at skema A og projektet i sin helhed godkendes, under forudsætning af beboernes godkendelse heraf på et afdelingsmøde, herunder godkendelse af huslejens størrelse,

  at kommunens godkendelse af projektet er betinget af, at Landsbyggefonden yder driftsstøtte til afdelingen,

  at optagelse af støttede lån på 3,3 mio. kr. godkendes, og

  at Aabenraa Kommune garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi, med regaranti for halvdelen af garantiforpligtelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/32344, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab ansøger ved brev af 31. maj 2012 om en forlængelse af en eksisterende kommunal garantistillelse.

  Aabenraa Kommune har givet kommunegaranti for et lån på 23,2 mio.kr. med udløb den 31. december 2014. Lånet er nu nedbragt til 8,5 mio. kr.

  Lovgivningen giver kommunen mulighed for at garantere for lån til forsyningsselskaber med en løbetid på op til 25 år. Kommunekredit har foretaget en beregning der viser, at det i henhold til lovgivningen er muligt at løbetidsforlænge lånet med 8 år. Samtidigt vil renten ved konverteringen blive reduceret fra 3,13% p.a. til 1,83% p.a.

  Løbetidsforlængelsen vil give fjernvarmeværket en markant likviditetsforbedring, og vil gøre det muligt at fastholde en stabil varmepris.

  Den ansøgte garanti er på 8,467 mio. kr. hertil kommer indfrielsesomkostninger på det eksisterende lån. Disse udgør pr. 29. maj 2012 0,347 mio. kr. Indfrielsesomkostningerne kan lånefinansieres.

  Den forventede kommunale garantistillelse er dermed på 8,815 mio. kr.

  Under hensyntagen til det nuværende lave renteniveau ønsker fjernvarmeværket en konvertering pr. 30. juni 2012. Dette har den konsekvens, at Kommunekredit senest den 13. juni skal have Aabenraa Kommunes accept af at forlænge garantistillelsen.

  Aabenraa Kommune garanterer pt. for to lån med en samlet restgæld på 11,3 mio. kr. Lånene afdrages planmæssigt.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011, at der i forbindelse med kommunale garantistillelser opkræves en garantiprovision på 1,25% af lånebeløbet.

  Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen.

  Idet det nuværende lån ville være udløbet den 31. december 2014 anbefales det, at der opkræves en garantiprovision af det nye låns restgæld på dette tidspunkt.  

  Denne restgæld udgør 6,866 mio. kr. Garantiprovisionen kan på dette grundlag fastsættes til 0,086 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at borgmesteren i henhold til Styrelseslovens § 31 bemyndiges til at godkende forlængelsen af lånet på nominelt 8,467 mio. kr. således at lånet udløber den 31. december 2022, og

  at der på tidspunktet for garantistillelsen opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet svarende til 0,086 mio. kr. Garantiprovisionen tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Ejler Schütt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8396, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba med etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumperne, samt supplerende nødvendig varmeproduktion, blev den 25. april 2012 foreløbig godkendt af Byrådet, efter anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 24. april 2012.

  Aabenraa Kommune har efterfølgende underrettet berørte forsyningsselskaber, regionplanmyndighed og grundejere, der skal afgive areal, om projektforslaget.

  Der er ikke indkommet bemærkninger fra de berørte parter, hvorfor projektforslaget nu kan endeligt godkendes.

  For gennemgang af projektforslaget henvises til den politiske behandling den 24. og 25. april 2012 med tilhørende bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles endelig varmeplanmæssig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og

  at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/5839, Sagsinitialer: HNHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.A ansøger ved brev af 3. maj 2012 om en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 475 mio. kr.

  Låneprovenuet skal finansiere en halmfyret kedelcentral med tilhørende geotermiprojekt ved Tinglev.

  Projektet er etapeopdelt og gennemførelsen af det fulde projekt forudsætter blandt andet prøveboringer med et positivt resultat. Projektet forventes at strække sig over 3 år. Den fulde garantistillelse bliver alene aktuel såfremt projektet gennemføres i sin helhed.

  Byrådet godkendte den 25. april 2012 projektforslaget for etablering af et nyt grundlastanlæg (sag 86).

  Investeringsudgiften er låneberettiget jævnfør bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 2 stk. 3, og påvirker således ikke kommunens låneramme. Det er en betingelse, at kommunens garanti maksimalt må svare til de afholdte anlægsudgifter.

  Den seneste godkendte årsrapport for perioden 1. juni 2010 – 31. maj 2011 udviser et overskud på 19,1 mio. kr. og en egenkapital på 21,3 mio. kr. (medlemmernes indskud). Overskuddet indregnes i henhold til lovgivningen i det kommende års varmepriser.

  Årsrapporten er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

  Til finansiering af anlægsprojektet oprettes der en kassekredit, hvor trækningsretten løbende forhøjes op til maksimalt 475 mio. kr. Ved anlægsprojektets afslutning konverteres kassekreditten til et 20 eller 25 årigt lån i KommuneKredit. En låneoptagelse i KommuneKredit forudsætter en kommunal lånegaranti.

  Aabenraa Kommune garanterer for tiden for et lån med en restgæld på 5,7 mio. kr. samt en kassekredit på 105 mio. kr. Kassekreditfaciliteten er p.t. ikke udnyttet. Lånene afdrages planmæssigt. Ved godkendelse af ovenstående garanti vil den samlede garantistillelse overfor Aabenraa-Rødekro Fjernvarme beløbe sig til ca. 586 mio. kr. Aabenraa Kommunes skattefinansierede gæld er til sammenligning på ca. 513 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011 at der i forbindelse med kommunale garantistillelser på låneoptagelser opkræves en garantiprovision på 1,25% af lånebeløbet. Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantiens underskrift.

  Ved en garantistillelse på den maksimale garanti på 475 mio. kr. opkræves der 5,938 mio. kr. i garantiprovision. Opkrævningen af garantiprovisionen forventes at ske i perioden 2012-2014 i takt med at trækningsretten på kassekreditten udvides.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en garanti, som svarer til den endelige anlægsudgift, dog maksimalt 475 mio. kr.,

  at det er et krav for garantistillelsen, at der årligt i januar måned indsendes en revisoropgørelse, der dokumenterer at udnyttelsen af kassekreditten alene er sket til de i ansøgningen nævnte anlægsprojekter, og

  at der på tidspunktet for garantistillelserne opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er den 7. juni 2012 afholdt et møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, hvor muligheden for at faseopdele anlægsprojektet blandt andet har været drøftet.

  Fjernvarmeselskabet har foreslået at opdele anlægsprojektet i nedenstående faser

  1. Halmanlæg Egelund igangsættes i 2012. Investeringsudgift 152 mio. kr.
  2. Geotermisk boring ved Tinglev igangsættes i 2013. Investeringsudgift på 142 mio. kr.
  3. Transmissionsledning og etablering af overfaldeanlæg igangsættes 2013. Investeringsudgift på 181 mio. kr.

  Det anbefales, at der i første omgang alene godkendes en kommunal garantistillelse vedrørende fase 1. Der forventes optaget et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

  Som en betingelse for en kommunal garantistillelse vedrørende fase 2 skal fjernvarmeværket tegne en forsikring, der minimerer værkets udgifter, såfremt prøveboringen viser, at der ikke er nok varmt vand til at lave geotermiløsninger. Det forventes, at der kan tegnes en forsikring, der i dette tilfælde vil minimere udgifterne til 15 – 17 mio. kr.

  Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har tilkendegivet, at det af hensyn til den videre planlægning er af stor betydning, at byrådet giver en principgodkendelse af det samlede anlægsprojekt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der overfor Aabenraa-Rødekro Fjernvarme meddeles en principgodkendelse af det samlede anlægsprojekt på op til 475 mio. kr., dog således at der særskilt skal ansøges om en kommunal garantistillelse for låneoptagelsen vedrørende fase 2 og 3,

  at der som betingelse for en kommunal garantistillelse vedrørende fase 2 skal tegnes en forsikring, der minimerer fjernvarmeselskabets udgifter, såfremt projektet efter prøveboringerne må indstilles,

  at der godkendes en kommunal garantistillelse til fase 1 ”Halmanlæg Egelund”, som svarer til den endelige anlægsudgift dog maksimalt 152 mio. kr.,

  at det er et krav for garantistillelsen, at der årligt i januar måned indsendes en revisoropgørelse, der dokumenterer, at låneoptagelsen alene er sket til de i ansøgningen nævnte anlægsudgifter, og

  at der på tidspunktet for garantistillelserne opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. I beslutningen blev det bl.a. anbefalet, at der umiddelbart skulle arbejdes videre med idéforslag til promenadens forløb og indhold, samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lystbådhavnen.

  Det vurderes, at projektet ligesom ”Aabenraa by -områdefornyelse i forbindelse med 700 års jubilæet” vil styrke Aabenraa i at blive en attraktiv bosætningsby med mange spændende oplevelser.

  I december 2009 blev et arkitektfirma ansat som konsulenter på opgaven med idéforslag til promenadens forløb og indhold.

  Projektet strandpromenaden er opdelt i etaper. Etape 1 er etablering af strandeng ved Sønderstrand. Som en del af det nye promenadeforløb anlægges en ”sports park” med cykelparkering, parkour- og skateboardbane og udendørs ”motionscenter”, etableret som inventar på en plan belægning.

  Planen for promenaden behandles med henblik på godkendelse på Plan- og Trafikudvalgets møde efter sommerferien 2012. Der vil blive indgået en aftale med rådgiver om udarbejdelse af et projekt for strandpromenadens 1. etape så hurtigt som muligt efter udvalgsbehandlingen.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2012-2015 for Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af en plan for strandpromenaden 1. etape og 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 for realisering af planen.

  Der forventes i lighed med projektet på Høje Kolstrup, at der vil være gode muligheder for at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania ligesom der forventes medfinansiering fra bl.a. lystbådehavnene.

  Ved ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til realisering af projektet i 2013 vil der blive søgt om frigivelse af midler til afledt drift.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for strandpromenadens 1. etape med finansiering af det under Teknik- og Miljøudvalget afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9096, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Krydset mellem Skibbroen og Nyvej er udpeget som sort plet, da der i en 5-årig periode er registreret 4 personskadeulykker med personbiler, som svinger ind foran bagfrakommende knallerter.

  Derfor foreslår Vej & Park at ombygge krydset for at forhindre dette ulykkesbillede.

  Det foreslås at forlægge svingbanen med 1 meter, anlægge en overkørbar helle mellem ligeudsporet og svingbanen og forlænge hellen til tankstationen. Dette vil reducere hastigheden og skabe større fokus på de bagfrakommende bløde trafikanter.

  Se skitse af projektet under bilag.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10.

  Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2012-2015 afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til at fjerne den sorte plet i krydset Skibbroen/Nyvej.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projektet med ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej godkendes, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2012

  1. at Godkendt.
  2. at Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14030, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har iværksat analyse og igangsætning af byomdannelsesplan for to erhvervsområder i Aabenraa. De to erhvervsområder ligger tæt på Aabenraa bymidte ved Vestvejen og er henholdsvis området ved Langrode samt området ved Engvej. Arbejdet resulterer i forelagte forslag til kommuneplantillæg.

  Lovgrundlag

  Planloven. Lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20.10.2008 om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.9 2009.

  Planmæssige forhold

  I begge områder er der en begyndende omdannelse til lettere anvendelse. Nogle virksomheder er rykket ud, andre overvejer udflytning ligesom en del erhvervsbygninger i områderne står tomme eller er nedslidte.

  Der foreslås ændring i rammeområde.

  1.1.053.B Kolstrupvænget

  Rammen blev ændret i forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Kolstrupvænget i 2011. Rammebetingelser uændret men boligområdet udvides mod vest, hvormed rammerne for to eksisterende boliger ændres fra erhverv til boligområde.

  1.1.055.B Langrode

  Fremtidig anvendelse til primært boligområde blandet med let erhverv.

  1.1.052.M Næstmark

  Blandet område med erhverv, offentlig og privat service og boliger.

  1.1.030.E Vestvejen

  Øst for Vestvejen ændres ramme til lettere erhverv i miljøklasse 1-2 fra tidligere op til miljøklasse 4. Der vil uændret være mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

  1.1.056.B Engvej

  Ændres til Boligområde med virksomheder i miljøklasse 1 samt mulighed for bevaring af benzintank på hjørnet af Forstalle og Vestvejen.

  Planen er screenet i henhold til lov om vurdering af planer og programmer. Det vurderes, at planen ikke ville få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  Efter Planlovens §23c, har byrådet primo maj 2012 indkaldt ideer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet for byomdannelsesplan for erhvervsområderne ved Langrode og Engvej i Aabenraa.

  Interessenter i områderne har været indbudt til orienteringsmøde samt modtaget udkast til forslag, med henblik på kommentering i foråret 2012.

  Aabenraa Kommune har modtaget to henvendelser. En vedrører mulighed for ændring af bebyggelsesgraden ved Engvej og en vedrører mulighed for ændring af område ved Vestvejen til centerområde. Centerområdet kan ikke udvides jf. Planlovens bestemmelser. Den endelige bebyggelsesplan for Engvejområdet vil først blive fastlagt i lokalplanlægningen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2012-2015 vedtaget at afsætte 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af en Midtbyplan og områdefornyelse.

  Planlægningen ønskes igangsat med forundersøgelser, interessentanalyse og udarbejdelse af plan i august 2012.

  Der skal tilknyttes konsulenter med bred viden indenfor byplanlægning i form af infrastruktur, byliv osv.

  Teknik & Miljø har i øjeblikket dialog med forskellige partnere om at indgå i projektet.

  Hvis dette falder på plads anses det som nødvendigt at tilknytte en fast projektmedarbejder til projektet.

  Det vil indgå som en forudsætning i en samarbejdsaftale med en evt. ekstern partner.

  Teknik & Miljø oplyser, at ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i marts 2012 har reserveret en ramme på 5 mio. kr. til områdefornyelse i en del af Aabenraa Midtby.

  For at få tildelt rammen, skal der udarbejdes et program for områdefornyelsen. Det vil foregå parallelt med processen for Midtbyplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2012 afsat 0,8 mio. kr. til Midtbyplanen. Såfremt der indgås en aftale med eksterne partnere i projektet, vil det være nødvendigt at tilknytte en projektmedarbejder til projektet. I en evt. samarbejdsaftale vil det indgå som forudsætning, at der skal tilknyttes en medarbejder og projektet skal bidrage til finansieringen af dette. Udgiften vurderes til mellem 0,4 -0,5 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Midtbyplan for Aabenraa, finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22128, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 13. marts 2012 at sende et strukturoplæg for 0-6 års området i høring indtil den 10. maj 2012 (pkt. 57).

  Strukturoplægget er opdelt i områder, der svarer til overbygningsskolerne og omfatter følgende 0-6 års institutioner indenfor dagtilbud i Aabenraa Kommune:

  · Dagplejen

  · Støtte/specialpædagogkorpset

  · Vuggestuerne

  · Integrerede institutioner

  · Børnehaver

  Skole- og Dagtilbudsudvalget havde forinden efterspurgt en interessetilkendegivelse fra institutioner, der ønskede at oprette småbørnspladser. Derfor indeholdt strukturoplægget også ønske fra nogle institutioner om at udvide med 0-2 års pladser.

  Disse ønsker blev behandlet i et særskilt oplæg og udvalget godkendte den 13. marts 2012 - 54 pladser og efterfølgende yderligere 4 pladser fordelt på i alt 9 institutioner.

  Forvaltningen har udarbejdet et resumé af de indkomne høringssvar ” Børn og Skole – Resumé af høringssvar til ny dagtilbudsstruktur”.

  Resuméet er inddelt efter områder jf. skoledistrikterne i høringsoplægget og indeholder også Børn og Skoles indstillinger til de forskellige forslag.

  Efter Byrådets behandling af strukturoplægget skal der udarbejdes handle- og tidsplaner for de enkelte godkendte strukturændringer, ligesom der skal udarbejdes økonomiske overslag over afledte drifts- og anlægsudgifter inden igangsætning.

  Høring/udtalelse

  Strukturoplægget vedr. 0-6 års området har været i høring i perioden 20. marts til 10. maj 2012 .

  De indkomne høringssvar vedlægges som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at indstillingerne, der fremgår af bilaget ”Resumé af høringssvar samt indstillinger på baggrund heraf” godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-05-2012

  Udvalgets anbefaling til Byrådet er tilføjet bilaget ”Resumé af høringssvar samt indstillinger”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/51347, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Kruså har søgt om etablering af 12 pladser for 0-2 årige med virkning fra den 1. august 2012.

  Bestyrelsen oplyser, at der ligeledes vil kunne etableres gæstepleje i institutionen, således at gæsteplejen i Kruså altid er det samme sted. Desuden vil det pladsmæssigt også være muligt at have legestue for områdets kommunale dagplejere.

  Institutionen vil desuden kunne tilbyde at have det pædagogiske tilsyn med områdets resterende dagplejere, evt. have dagplejerne ansat i institutionen.

  Pladserne ønskes etableret i de kommunale lokaler, som Ådalen SFO nu har til rådighed. Fra 1. august 2012 har Ådalen SFO ikke længere brug for lokalerne og bygningen kan herefter afhændes eller anvendes til andet formål.

  Det er fra skolen oplyst, at inventar, garderobe og legeplads fra Ådalen flyttes til SFO’ens nye lokaliteter.

  Der er 7 kommunale dagplejere ansat i lokalområdet med i alt 26 børn.

  Pr. 1. maj 2012 har Børnehuset Kruså 50 indmeldte børn i 3-5 års alderen.

  Hvis der oprettes 12 pladser for 0-2 årige i Børnehuset Kruså, vil forældrene fortsat have en valgmulighed med hensyn til pasningstilbud for børn mellem 0-2 år.

  Såfremt dagplejen blive reduceret med 12 børn, skal der fremover ske samarbejde med dagplejen i nabodistrikterne for at kunne opretholde pasningsforpligtigelsen i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

  En imødekommelse af ansøgningen vil medføre genberegning af forældrebetalingen.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget traf på mødet den 9. februar 2011 (pkt. 39) beslutning om principper for prioritering af oprettelse af småbørnspladser, herunder at pladserne oprettes i institutionens eksisterende bygninger.

  Økonomi og afledt drift

  Etablering

  Anlægs- og etableringsudgifter i forbindelse med etablering af 12 pladser for 0-2 årige i Børnehuset Kruså vil udgøre i alt ca. 130.000 kr., fordelt med ca. 66.000 kr. til inventar og ca. 64.000 kr. til fast ejendom (bygningsmæssige ændringer m.v.)

  Heraf kan institutionen selv finansiere 34.000 kr.

  Restbeløbet på i alt ca. 96.000 kr. kan finansieres af anlægspuljen til småbørnspladser, som oprindelig var på 1.531.000 kr., og hvor der resterer et uforbrugt beløb på 119.000 kr.

  Tildeling pr. barn

  Aabenraa Kommune yder pasningsgaranti fra barnet er fyldt 26 uger til og med, at barnet går ud af 4. klasse. Institutionernes budget reguleres kvartalsvis for mer-/mindreindskrivninger. Ved budgetårets sidste budgetkontrol gives der en teknisk korrektion (positiv/negativ tillægsbevilling) til udvalget, svarende til mer-/mindreindskrivningerne i året.
  Det betyder, at flyttes børn fra dagplejen til småbørnsgrupper, vil forskellen i udgiften reguleres via teknisk korrektion.

  Flytning af 12 børn fra dagplejen til småbørnsgrupper, vil alt andet lige betyde en teknisk korrektion på:

  Teknisk korrektion 2012

  Antal børn

  Kroner/barn

  Kroner i alt

  Dagpleje

  12

  81.000

  972.000

  Småbørnsgruppe

  12

  75.000

  900.000

  Teknisk korrektion – 12 mdr.

  -72.000

  Teknisk korrektion – 5 mdr.

  -30.000

  I 2013 og overslagsårene vil effekten svare til helårsvirkning, reguleret for takstændringer.

  Bygningsdriftsudgifter

  Budgettet til bygningsdrift er placeret under Skole og Undervisnings SFO’område, da bygningerne på nuværende tidspunkt bruges af en SFO.

  Budgettet skal derfor omplaceres fra SFO til integrerede institutioner. Forvaltningen undersøger til mødet om skolen har disponeret den mindre udgift til bygningsdrift til andet formål.

  Budget 2012 (kr.)

  Vedligehold

  Forsikring, vand og renovation

  El og varme

  Rengøring

  I alt

  12 mdr.

  42.480

  40.659

  43.360

  101.649

  228.148

  5 mdr.

  17.700

  16.941

  18.067

  42.354

  95.062

  I 2013 og overslagsårene vil effekten svare til helårsvirkning, reguleret for P/L-fremskrivning, samt evt. politisk besluttede ændringer til budgettet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget tager stilling til ansøgningen om oprettelse af 0-2 års pladser,

  at spørgsmålet vedr. gæsteplejeordning i institutionen tages op i forbindelse med beslutningen om, hvilken/hvilke institutioner dagplejen indgår et samarbejde med,

  at tilsyn med dagplejen fortsat foretages af den kommunale dagpleje for at bevare dagplejens stordriftsfordel og et ensartet tilbud i hele kommunen. Børnehuset Kruså er i øvrigt en selvejende institution, og

  at der sker en genberegning af forældrebetalingen, såfremt ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-05-2012

  Gert Nordklitgaard foreslog, at ansøgningen om etablering af 12 pladser til 0 – 2 årige i Børnehuset godkendes.

  For stemte Gert Nordklitgaard, Dorte Soll og Jørn Ulrik Larsen.

  Imod stemte Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje og Kurt Andresen.

  Et flertal bestående af Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje og Kurt Andresen ønskede ansøgningen yderligere belyst for så vidt angår finansiering af bygningsdriftsudgifter og bygningsanvendelse.

  Imod stemte Gert Nordklitgaard, Dorte Soll og Jørn Ulrik Larsen.

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Byrådet godkendte, at der pr. 1. august 2012 gives mulighed for oprettelse af 4-6 pladser i Børnehuset Kruså i nuværende bygning, og at sagen sendes tilbage til udvalget til endelig afklaring af bygningens fremtidige anvendelse.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24858, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  En arbejdsgruppe bestående af tre SFO-ledere og Skole og Undervisning har udarbejdet et forslag til oprettelse af forældreråd i SFO. Udvalget skal tage stilling til, hvordan oprettelsen af forældreråd i SFO’erne skal foregå.

  Formålet med oprettelse af forældreråd er et ønske om at styrke forældrenes muligheder for at få indflydelse på skolernes SFO-virksomhed.

  Forslaget beskriver rammerne for forældrerådets virksomhed, områder hvor rådet har høringsret samt hvilke områder rådet har indflydelse på.

  Forslaget har været sendt ud til skolerne med henblik på, at skolebestyrelserne, MED-udvalg m.fl. kunne indsende kommentarer til forslaget.

  Der er indkommet 4 svar. Ifølge disse er der ikke opbakning til, at der etableres forældreråd i den form, som oplægget beskriver.

  Svarene peger på, at det er skolebestyrelsen, som har det overordnede ansvar for hele skolens virksomhed og dermed også SFO.

  Det foreslås derfor, at det er den enkelte skole, som tager stilling til, hvordan et forældreråd eller trivselsråd etableres på skolen.

  Dette kan sikres ved, at der i Styrelsesvedtægtens bilag indsættes et punkt om, at der skal oprettes et forældreråd i skolens SFO.

  Hvis der er emner af særlig betydning for SFO-området, kan et forældreråd indkaldes ad hoc til møder med bestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at oprettelse af forældreråd i SFO indarbejdes i Styrelsesvedtægten for skolevæsnet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-05-2012

  Muligheden for oprettelse af forældreråd indarbejdes i styrelsesvedtægten. Herved delegeres muligheden til skolebestyrelsen.

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19290, Sagsinitialer: HLH

  Lovgrundlag

  ICS knytter sig særligt til Servicelovens børnefaglige undersøgelse (§ 50), handleplanen (§ 140) og opfølgningen (§70).

  DUBU og ICS er tilpasset dansk lovgivning så systemet understøtter intentionerne i Anbringelsesreformen og Barnets reform samt FNs Børnekonvention.

  Økonomi og afledt drift

  DUBU systemet koster 10,50 kr. pr. borger pr. år, hvilket giver en forventet udgift på 634.116 kr. for abonnement og drift årligt. Abonnement for integrationsmodul til ESDH forventes at koste 50.000 kr. årligt, når det er færdigudviklet ultimo 2012.

  Investeringsudgifterne omfatter den tekniske it-implementering, implementering af den socialfaglige metode ICS og it-systemet DUBU i Børn og Familie samt licens til Acadre-integration.

  KOMBIT har udarbejdet en business-case for Aabenraa Kommune (vedlagt som bilag). Børn og Skole har – med de forudsætninger der er lagt til grund for scenarie 2 i business-casen beregnet, at udgifter til implementering og drift af systemet - ved en forventet besparelsesprocent på 0,84 af forbruget på det specialiserede område vedr. udsatte børn og unge – være en netto mindreudgift i år 2 efter ibrugtagning.

  Samlet set forventes det, at udgiften til investering og drift i 2013 vil være 2,1 mio. kr. og i flg. business-casen vil der i 2014 være en forventet besparelse på 0,129 mio. kr., og i de følgende år på 0,664 mio. kr.

  DUBU (1.000 kr)

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Udgifter

  2.366

  684

  684

  684

  684

  Forventet gevinst

  -293

  -813

  -1.348

  -1.348

  -1.348

  Udfordring/besparelse

  2.073

  -129

  -664

  -664

  -664

  Tilskud Digitale styregruppe

  -50

  Netto udfordring

  2.023

  -129

  -664

  -664

  -664

  Der er ikke umiddelbart dækning af investeringsudgifterne på Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i 2013, hvor der i forvejen er en forventet udfordring på anbringelsesområdet.

  Der er ansøgt Den digitale Styregruppe om finansiering af investeringsudgiften i 2013, og der er bevilget 0,050 mio. kr.

  Der søges en rammekorrektion i 2013 på 2,023 mio. kr. til investering i DUBU, finansieret af Økonomiudvalgets IT-anlægspulje. Besparelsen tilbagebetales via en negativ rammekorrektion af Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i perioden 2014 – 2017, jf. nedenstående tabel.

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Børne- og Familieudvalget

  -129

  -664

  -664

  -566

  2.023

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at implementeringen af ICS og DUBU igangsættes og

  at der søges en anlægsbevilling på 2,023 mio. kr. til implementering af DUBU finansieret af Økonomiudvalgets IT anlægspulje i 2013.
  Besparelsen tilbagebetales via en negativ rammekorrektion af Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i perioden 2014 – 2017, jf. ovenstående tabel.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Ejler Schütt stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Lovgrundlag

  Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

  Aftalerne omfatter fremadrettet:

  1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

  2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

  3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

  4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

  5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

  6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

  7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

  8) Aktivitets‐ og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

  9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107‐110 i lov om social service.

  10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

  11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

  12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

  13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsstrategi 2013 har været forelagt til høring for Handicaprådet den 14. maj 2012. Af høringssvaret fremgår, at Handicaprådet lægger vægt på, at der bakkes op om de ”gamle amtsinstitutioner”, f.eks. CHK og Hjernecenter Syd, således at ekspertisen bevares og udvikles, jf. bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,

  at Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/667, Sagsinitialer: AMLU

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger, § 5.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de ændrede kriterier for anvisning af en ældrebolig er en forudsætning for de tiltag/løsningsforslag som dels indgår i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 og dels i forudsætningerne for budgetlægningen for 2013-2016 for at løse de budgetudfordringer på samlet 10,467 mio. kr., som vedrører mellemkommunale betalinger i Pleje og Omsorgs regi.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 23. maj 2012:

  Seniorrådet tager revision af ”Information om visitation til og anvisning af ældrebolig” til efterretning med bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.

  Forvaltningen har indarbejdet de ønskede ændringer.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at vedlagte ”Information om visitation til og anvisning af ældrebolig” godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen, Mette-Sophie Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/667, Sagsinitialer: AMLU

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 5, stk. 2.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at de ændrede kriterier for anvisning af en plejebolig er en forudsætning for de tiltag/løsningsforslag som dels indgår i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 og dels i forudsætningerne for budgetlægningen for 2013-2016 for at løse de budgetudfordringer på samlet 10,467 mio. kr., som vedrører mellemkommunale betalinger i Pleje og Omsorgs regi.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 23. maj 2012:

  Seniorrådet tager revision af ”Information om visitation til og anvisning af plejebolig” til efterretning med bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.

  Forvaltningen har indarbejdet de ønskede ændringer.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at vedlagte ”Information om visitation til og anvisning af plejebolig” godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 06-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Else Gehrke Hansen, Mette-Sophie Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13575, Sagsinitialer: hrw

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Høring/udtalelse

  Jf. lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionen 2011 været fremsendt til LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden 1. maj – 21. maj 2012.

  Der er indkommet bemærkninger fra LO/FTF og fra Beskæftigelsesregionen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at resultatrevisionen med bemærkninger godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/17828, Sagsinitialer: ESK

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber § 11.

  Økonomi og afledt drift

  I 2010 var der 666 borgere visiteret til handicapkørsel. Den gennemsnitlige pris pr borger udgjorde 5.538 kr. samme år.

  Det antages, at 25 af denne gruppe er visiteret til handicapkørsel som følge af dårligt syn og at disse borgere ikke vil være berettiget til handicapkørsel, såfremt kriterierne ændres svarende til sagsfremstillingen. Forudsat at gennemsnitsprisen er stabil, vil det betyde en mindre udgift på ca. 0,140 mio. kr. årligt.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra Seniorrådets møde den 18. april og Handicaprådets møde den 19. april 2012 er bilagt.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at præciseringen af kriterierne for optagelse i handicapkørsel godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 30-04-2012

  Anbefales godkendt.

  Der udarbejdes informationsmateriale om kommunens kørselsordninger, herunder det særlige tilbud om Flextrafik (dør-til-dør) med en mindre egenbetaling.

  Afbud: Mette-Sophie Thomsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

  Faldne bemærkninger drøftes med Handicap- og Seniorråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25094, Sagsinitialer: BCT

  Økonomi og afledt drift

  Omkostningerne for chipløsningen er anslået til ca. 1,5 mio. kr.

  Der er i investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr.

  Restbeløbet finansieres af Aabenraa Bibliotekerne, i henhold til retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til chipløsningen på Aabenraa Bibliotekerne,

  at bevillingen er under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2012, og

  at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2012-2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

  Anbefales godkendt, idet 1. at justeres inden byrådsbehandlingen.

  Ovenstående 1. at erstattes med:

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2012 til chipløsning på biblioteket,

  at der overføres 0,7 mio. kr. fra bibliotekets driftsbudget i 2012 til rådighedsrammen på anlæg i 2012,

  at anlægsbevillingen finansieres af det herefter reviderede rådighedsbeløb i 2012 på 1,5 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI