Beslutningsprotokol

onsdag den 29. august 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Bent Sørensen, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen
Bemærkninger: Jørn Ulrik Larsen deltog fra og med sag nr. 72.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer:

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det konstituerende møde den 9. december 2009 blev Hans Henrik Philippsen (V) valgt til Økonomiudvalget og Thomas Andresen (V) blev valgt til Plan- og Trafikudvalget.

  Efter anmodning fra Venstres byrådsgruppe, Hans Henrik Philippsen og Thomas Andresen ønsker de nu at bytte hverv, således at Thomas Andresen indtræder i Økonomiudvalget og Hans Henrik Philippsen indtræder i Plan- og Trafikudvalget. Samtidig udtræder Hans Henrik Philippsen af Økonomiudvalget og Thomas Andresen udtræder af Plan- og Trafikudvalget.

  Anmodningen er begrundet i, at Thomas Andresen er blevet gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 17.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet tager stilling til anmodningen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Anmodningen imødekommet.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/1431, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede den 27. januar 2010 byrådsmedlem Susanne Beier (V) til Sønderjysk Koordinationsudvalg.

  Udvalget består af 2 repræsentanter – hvoraf borgmesteren er den ene – fra hver af de 4 sønderjyske kommuner.

  Udvalget har til opgave at koordinere fælles interesser og vurdere ansøgninger om støtte fra forskellige organisationer, der sendes til alle 4 kommuner.

  Som følge af omkonstituering i Venstres byrådsgruppe ønsker Susanne Beier og gruppen, at Susanne Beier (V) udtræder af koordinationsudvalget, og at Thomas Andresen (V) indtræder i stedet.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger en ny repræsentant til Sønderjysk Koordinationsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14908, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev det konstateret, at der på Børne- og Familieudvalgets område var en forventet udfordring.

  Det blev derfor besluttet, at der for udvalget skulle udarbejdes en ekstra budgetkontrol pr. 31. maj 2012 hvor den aktuelle udfordring skulle vurderes og behandles.

  Der er udarbejdet budgetkontrol for Børne- og Familieudvalgets område pr. 31. maj 2012, og denne viser at der forventes en udfordring i 2012 på 2,843 mio. kr. som skyldes anbringelser.

  Der er betydelig usikkerhed om det fremtidige behov for nyanbringelser og udgifterne hertil.

  En enkelt sag kan koste 2 mio. kr. eller mere. Er der tale om en familie med flere børn kan udgifterne blive endnu højere.

  Børne- og Familieudvalget behandlede den 8. februar 2012, sag nr. 19 forebyggende initiativer i budget 2012 og frem. Kataloget over initiativer indeholder 21 punkter. Flere af disse kræver medvirken fra andre udvalg, fx i form af tidlig familierehabilitering ved udmøntningen af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende Børne-, familie- og ungepolitik.

  De 21 initiativer bidrager til at nedbringe de fremtidige anbringelsesudgifter. Ingen kan garantere at et bestemt resultat nås på et bestemt tidspunkt.

  Den opgjorte udfordring for 2012 kan imødekommes ved 2 initiativer som er indeholdt i budgetkontrollen.

  Det ene vedrører rammebesparelser på Familie og Ungecentret, Ungdomskollektivet Aabenraa og Rønshoved Skolehjem på samlet 0,669 mio. kr. Før iværksættelse skal institutionerne høres.

  Det andet vedrører lavere serviceniveau for nyanbringelser, som fremkommer ved ændring af et eller flere af kriterierne i det anbringelsesgrundlag som udvalget besluttede den 8. februar 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at nærværende sag tages til efterretning, og

  at budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetramme jf. bilag godkendes.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

  1.  at taget til efterretning,

  2.  at, Udvalget vurderer ikke det er realistisk at finde udfordringerne på 2,843 mio. kr. inden for eget område i 2012. Udvalget ønsker ikke rammebesparelser på 0,699 mio. kr. på institutionerne og ønsker ikke ændringer i kriterierne i anbringelsesgrundlaget fra 8. februar 2012.

  Sagen videresendes til Økonomiudvalg med ønske om en tillægsbevilling på 2,843 mio. kr. i 2012.

  De øvrige budgetomplaceringer godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Udsat.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er vedhæftet 2 nye bilag, nemlig ”Nøgletal for serviceudgifter til børn og unge med særlige behov” og ”Sammenligning anbringelser nabokommuner”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af en negativ tillægsbevilling på økonomiudvalgets område vedr. tjenestemandspensioner.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49672, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december:

  • en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen, og
  • en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret.

  Staben har udarbejdet vedhæftede ”Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012”, der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

  Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 og forventet regnskabsresultat for hele 2012:

  I økonomiaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

  Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune, varede til og med den 13. juli 2012. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbendes skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

  Det forventede regnskab for 2012 udviser et forbrug på 3.396,4 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt”, mod et oprindeligt budget på 3.360,1 mio. kr. hertil. Det forventede merforbrug på 36,3 mio. kr. kan opdeles på overførsler fra 2011 til 2012 på 4,738 mio. kr., tillægsbevillinger på 22,329 mio. kr. (Arbejdsmarkedsudvalget fik tillægsbevilling på 23,553 mio. kr. i forbindelse med deres budgetkontrol pr. 29.2.2012), interne omplaceringer på 1,497 mio. kr. og et forventet merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,748 mio. kr.

  Det skal anføres, at forventningen til helårsresultatet på ”Driftsudgifter i alt” er fremkommet i forlængelse af forvaltningernes indmelding af forventet helårsresultat for 2012, hvilket er indmeldt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012. Endvidere er der i forventningen til helårsresultatet for 2012 taget højde for tillægsbevillinger frem til 30. juni 2012 samt indarbejdet en forventning om et merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,748 mio. kr. i 2012.

  På ”Anlægsudgifter i alt” (ekskl. jordforsyning) forventes et forbrug på 111,5 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 146,5 mio. kr., hvilket er baseret på en ny opgørelse i august 2012 af det forventede anlægsforbrug i 2012. Incl. Jordforsyning forventes et samlet anlægsforbrug på 117,6 mio. kr.

  Det korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2012 udgør 135,5 mio. kr. og indeholder en overførsel af 38,7 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende uforbrugte anlægsmidler. Endvidere er der, i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3.2012 tilført 47,4 mio. kr. til de likvide midler vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb (ekskl. jordforsyning).

  Regnskab pr. 30. juni 2012:

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 har været på 159,1 mio. kr. Aabenraa Kommune overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr.

  Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 12 mio. kr. pr. 31. december 2012, hvilket bl.a. beror på forudsætninger om at driftsoverførslerne fra 2012 til 2013 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., og at der, i forlængelse af opgørelsen over forventet anlægsforbrug i 2012, vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 24 mio. kr. i 2012 i forhold til det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) på 135,5 mio. kr.

  Der er pr. 30. juni 2012 forbrugt 48,3 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2011 udgjorde 49,5 %, mens det pr. 30. juni 2010 udgjorde 51,8 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,5 % af servicerammen pr. 30. juni 2012 mod 49,7 % pr. 30. juni 2011 og 50,6 % pr. 30. juni 2010 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 52,0 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2012 mod 53,0 % pr. 30. juni 2011.

  Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2012 udgjorde 50,8 % af det korrigerede budget mod 53,5 % pr. 30. juni 2011 og 56,2 % pr. 30. juni 2010.

  Lovgrundlag

  Budget- og regnskabssystem for kommuner: afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen", afsnit ”7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område”, afsnit ”7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet” og afsnit ”7.8 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område”.

  Lov om kommunernes styrelse § 45a, § 46 og § 57.

  Økonomi og afledt drift

  Forventningerne til helårsresultatet for 2012 kan vises som følger (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2012

  Korrigeret budget 2012

  Resultat pr. 30.6.2012

  Forventet resultat 2012

  Indtægter

  -3.507.230

  -3.506.413

  -1.746.761

  -3.506.413

  Driftsudgifter incl. renter

  3.382.192

  3.406.395

  1.681.648

  3.414.143

  Resultat af ordinær drift

  -125.038

  -100.018

  -65.113

  -92.270

  Anlæg – skattefinansieret

  146.505

  135.527

  27.455

  111.547

  Anlæg – jordforsyning

  0

  6.016

  -1.395

  6.016

  Resultat

  21.467

  41.525

  -39.053

  25.293

  Låneoptagelse

  -89.671

  -89.671

  -35.000

  -66.671

  Afdrag lån

  51.478

  51.478

  25.618

  51.478

  Finansforskydninger

  -4.009

  10.341

  24.349

  10.341

  Påvirkning kassebeholdning

  -20.735

  13.673

  -24.086

  20.441

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2012 fremgår af vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012, med bl.a. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet 2012 samt forventningen til helårsresultatet for 2012 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24869, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 28. maj 2008 godkendte Aabenraa Kommunes Byråd Informationssikkerhedspolitikken med tilhørende bilag. På det tidspunkt var standard for informationssikkerhed i danske kommuner DS 484. I mellemtiden er standarden ændret til ISO 27001. Som udgangspunkt betyder dette i sig selv ikke de store ændringer m.h.t. varetagelse af informationssikkerhed ved Aabenraa Kommune. Det drejer sig stadigvæk om at sikkerheden ved behandling af personoplysninger både i digital form og persondata i manuelle registre håndhæves til en hvertid.

  Informationssikkerhedspolitikken har indtil nu været organiseret via et Informationssikkerhedsudvalg bestående af ledere fra forvaltningerne. I praksis har dette udvalg ikke fungeret eller haft møder siden den 30. september 2009. Det betyder ikke, at der ikke har været fokus på informationssikkerhed. Dette er blot håndhævet i administrativ regi, bl.a. via Nyhedsbrev fra Staben, Nyhedsbrev fra IT samt lederkørekort, hvor informationssikkerhed er det gennemgående emne på IT-delen.

  Informationssikkerhed er også et gennemgående emne, når revision gennemfører it revision, og det er da også bemærket fra revisionens side, at udvalget ikke har holdt møder. Revisionen har dog også kunnet se, at informationssikkerheden er håndhævet på anden vis, hvorfor sikkerheden ud fra revisionens betragtninger rangordnes som tilfredsstillende, hvilket også kan ses af revisionens delkonklusioner

  • Det er observeret, at Aabenraa Kommune har nedsat et informationsudvalg, som skal fungere som besluttende, igangsættende og styrende i forhold til sikkerhedsarbejdet. Det er oplyst, at dette udvalg sidst mødtes i 2009. Kommunen har oplyst at punktet er ledelsesmæssigt nedprioriteret. Der er modtaget dokumentation på, at kommunen har fokus på efterlevelse af krav og forventninger til it-sikkerheden igennem effektiv oplysning af alle ledere.
  • Den fysiske sikkerhed i og omkring serverrummene er betryggende.

  Som en del af digitaliseringen ved Aabenraa Kommune er der nedsat Den Digitale Styregruppe med IT- og digitaliseringschefen som formand og med deltagelse af afdelingschefer fra alle forvaltninger. Denne gruppe holder som udgangspunkt møde hver måned, og her behandles relevante IT tiltag i relation til digitalisering. Det være sig nedsættelse af web redaktionsudvalg, nedsættelse af kanalstrategiske arbejdsgruppe, digital modenhed, tælle uge, forvaltningernes digitale strategier etc. Det ses derfor som en oplagt mulighed også at tilføre håndtering af informationssikkerheden til denne gruppe, idet emnerne her vil være inden for samme kategori, og der er ydermere sammenfald i roller idet sekretæren for DDS også er daglig medarbejder på informationssikkerheden, ligesom IT- og Digitaliseringschefen også er daglig sikkerhedsleder.

  Informationssikkerhedspolitikken, bilag til informationssikkerhedspolitikken samt organisering af informationssikkerhedspolitikken er derfor alle gennemskrevet med forslag til at DDS overtager organiseringen, ligesom materialet er rettet til jf. ISO 27001.

  Endvidere er revision af politikken ændret fra hvert år til hvert andet år i første kvartal.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Informationssikkerhedspolitikken med tilhørende bilag godkendes jf. de beskrevne ændringer,

  at det oprindelige Informationssikkerhedsudvalg nedlægges, og

  at Den Digitale Styregruppe fremover er Informationssikkerhedsudvalg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26494, Sagsinitialer: sn

  Sagsfremstilling

  Byrådet træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert år bekendtgørelse herom i den lokale presse efter byrådets bestemmelse.

  Det foreslås, at møderne afholdes på Skelbækvej 2, Aabenraa kl. 17.00 den sidste onsdag i hver måned, bortset fra marts måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af påskeugen, september måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af tidsfristerne for budgetbehandling og december måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af jul.

  1. og 2. behandling af budget holdes henholdsvis 18. september og 9. oktober.

  Forud for alle byrådsmøder reserveres tid til temamøder fra kl. 14.30-16.00.

  Datoer for budgetseminar i 2013 foreslås fastsat til den 26. og 27. august.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 8.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at byrådsmøderne afholdes kl. 17.00 på Skelbækvej 2, Aabenraa

  at byrådets mødekalender godkendes

  at datoer for budgetseminar godkendes, og

  at dato og tidspunkt for reservation af temadrøftelser godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Budgetseminar flyttes en uge.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det bemærkes, at i bilaget er budgetseminaret flyttet til den første mandag/tirsdag i september, nemlig hhv. den 2. og 3. september 2013.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 Teknik & Miljøs udkast til handleplaner, som blev sendt i offentlig høring.

  På baggrund af handleplanerne skal der planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  En rådgiver medvirker ved udarbejdelse af planerne. Der er behov for yderligere hjælp fra rådgivere til at opkvalificere planerne. Endvidere vil der være udgifter til at planlægge og gennemføre projekter, der ikke dækkes af staten.

  Jf. Investeringsoversigten er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne. Beløbet søges frigivet.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.09.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten 2012-2015 (note 51) er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne (1 mio. kr.i 2012).

  Beløbet søges frigivet. Omkring 450.000 kr. forventes anvendt til rådgivere til udarbejdelse af handleplanerne, omkring 150.000 kr. til nødvendige biologiske undersøgelser o. a. som opkvalificerer planerne, omkring 300.000 kr. til planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten (herunder projekter i Natura 2000 området ved Hostrup Sø) og omkring 100.000 kr. til mindre naturgenopretningsprojekter m. m..

  Høring/udtalelse

  Handleplanerne er sendt i offentlig høring frem til den 10. august 2012.

  Evt. indsigelser forelægges ved handleplanernes fremlæggelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af handleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6036, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Kriteriet for puljen er, at investeringen på 5 mio. kr. hvert år skal afstedkomme en driftsbesparelse på 600.000 kr., som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Besparelsen vil løbende blive omplaceret til de konkrete institutioner i takt med færdiggørelsen af projekterne.

  Dette forudsætter en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 8 år.

  Projekterne sendes på baggrund af et overslag på investering og besparelse i udbud. Der laves en efterkalkulation, og hvis projektet under de givne forudsætninger stadig kan overholde kriterierne igangsættes projektet.

  Den berørte institution orienteres i god tid inden igangsættelse. Det er en forudsætning, at beslutning om accept af projekter ligger hos Teknik & Miljø.

  Projekterne

  Kort gennemgang af de emneområder, hvor energibesparende foranstaltninger kan gennemføres.

  Varmeinstallationer.

  Der vil fortsat blive gennemført udskiftning af pumper og isolering af rør samt etablering af styringer.

  Ventilation.

  En del ventilationsanlæg er af ældre dato, eller der er områder, hvor kravene til ventilering ikke er opfyldt. Disse projekter vil blive søgt gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Klimaskærm.

  Der vil blive gennemført energiforbedringer omkring klimaskærmen. Nogle af disse vil blive gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Belysning.

  Der pågår p.t. en del udvikling omkring belysning. Den udvikling følges og der vil så småt begynde at vise sig projekter, hvor besparelsen kan begynde at matche investeringerne. Det er steder med lange driftstider og høj effekt.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Efterhånden som projekterne gennemføres i samarbejde med institutionerne, nedsættes institutionens driftsbudget hvert år herefter med et beløb svarende til den årlige resulterende besparelse.

  Det første år beregnes driftsbesparelsen for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at beslutningskompetencen vedrørende projekter og disses gennemførelse henlægges til Teknik & Miljø,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til årligt at reducere institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede besparelse, og

  at den afsatte driftsindtægtspulje under Teknik- og Miljøudvalget samtidig nedskrives med tilsvarende beløb.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien ”Sund Vækst”, som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

  Sund Vækst bygger på en vision om, at Aabenraa Kommune er en aktiv og sund kommune i bevægelse, et stærkt vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse, førende inden for transport og logistik, et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn og kendt for en smuk og levende Aabenraa by.

  Sund Vækst sætter fokus på indsatsområderne: Sundhed & Bevægelse, Uddannelse & Viden og Byliv & Oplevelser.

  Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

  I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllandshallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunerne præsenteret ved motorvejsløbet.

  Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

  at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

  Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

  Drøftet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har ansøgt Realdania om en støtte til projektet Aabenraa fremtidens købstad og har den 21. juni 2012 fået tilsagn fra Realdania om en bevilling på op til 1,820 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk langsigtet visionsplan for Aabenraa by.

  Forudsætningen for bevillingen er bl.a. at Aabenraa Kommune selv bidrager med 1,5 mio. kr.

  Da projektet vil optage en del personaleressourcer i Teknik & Miljø, er det i projektansøgningen til Realdania forudsat, at der indgår en projektansættelse i kommunen til at gennemføre processen. Projektansættelsen indeholder faglig sparring, intern projekt- og økonomistyring og varetagelse af intern og ekstern koordinering.

  Projektet forventes at forløbe fra august 2012 til medio 2013.

  Processen er opdelt i to faser:

  1. Forundersøgelse og programfase

  Der gennemføres en proces med analyser inden for detailhandel, infrastruktur, byliv, kultur og oplevelse, bosætning, investeringsattraktivitet og klimatilpasning og udarbejdelse af program for et parallelopdrag. Denne fase forventes hovedsagligt at forløbe i 2012.

  2. Planlægning og udvikling

  Der gennemføres en proces med parallelopdrag/-konkurrence med deltagelse af tre tværfaglige teams. Med udgangspunkt i resultaterne fra parallelopdraget sammenfattes den endelige visionsplan Aabenraa fremtidens købstad. Denne fase forventes hovedsagligt at forløbe i 2013.

  Det nærmere indhold af visionsplanen fremgår af bilagsmaterialet.

  Planmæssige forhold

  Der er tidligere udarbejdet følgende temaplaner for Aabenraa.

  Helhedsplan for Aabenraa Havn og by, Udviklingsplan for Erhvervshavnen samt Plan for ny strandpromenade, Masterplan for Brundlund.

  Disse planer indgår i det videre arbejde med Projektet Aabenraa Fremtidens købstad.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen har ansøgt Realdania om 1,820 mio. kr. og skal selv bidrage med 1,5 mio. kr. Det samlede beløb for projektet er 3,320 mio. kr.

  I kommunens budget 2012 er der afsat og frigivet 0,8 mio. kr. af anlægsmidlerne til udarbejdelse af en midtbyplan.

  Det vurderes at de 0,8 mio. der allerede er frigivet til midtbyplanen i 2012 er tilstrækkelige til at gennemføre fase 1, som hovedsagligt forløber i 2012.

  Hovedparten af fase 2 forventes at forløbe i første halvdel af 2013.

  Der er ikke afsat midler i 2013, så der er samlet set en manglende finansiering på 0,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2013.

  Dette foreslås afsat i budget 2013 og skal derfor indgå i budgetbehandlingerne.

  I budgettet for projektet er der afsat 0,5 mio. kr. til en projektansættelse. Projektet forventer at forløbe over ca.12-15. mdr.

  Projektansættelsen foreslås finansieret af anlægsbevillingen til projektet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgning og deltagelse i projekt Aabenraa Fremtidens købstad godkendes,

  at den manglende finansiering på 0,7 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2013, og

  at der ansættes en projektmedarbejder finansieret af anlægsbevilling til Midtbyplan.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/65225, Sagsinitialer: mcar

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 31 Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. april 2012 til den 13. juni 2012.

  Lokalplan nr. 31 omfatter det tidligere stadionområde i Padborg og erstatter Lokalplan 1/107.

  Baggrunden for lokalplanen er Planlægningsudvalgets beslutning i november 2007, om udarbejdelse af en ny lokalplan, så det tidligere klubhus også kan anvendes til boliger og liberale erhverv samt som hidtil til offentlige formål.

  Den vestlige del af det tidligere stadion fastholdes til boligformål som tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse. Området med klubhuset kan indgå i boligområdet eller anvendes til liberale erhverv eller offentlige formål.

  Der kan bygges ca. 14 boliger som fritliggende parcelhuse eller ca. 28 boliger som tæt-lav bebyggelse, f.eks. som rækkehuse.

  Lokalplanen rummer desuden mulighed for en kombination af boligtyperne.

  Den østlige del af lokalplanområdet fastholdes til rekreative formål med grønne områder, boldbaner, tennis- og petanquebaner, klubhus m.v.

  I forhold til den gældende Lokalplan 1/107 sker der mindre justeringer af vejudlæg i boligområdet og en mindre ændring af områdegrænsen i forhold til det rekreative område.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet omfatter et areal, hvor der i dag er en gældende lokalplan 1/107 som er vedtaget i 2006. Denne lokalplan erstattes af lokalplan nr. 31.

  Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.1.019.B og 3.1.022.F. Lokalplanens afgrænsning mellem delområder er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens områdeafgrænsning. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 4, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne, så der er overensstemmelse med lokalplan nr. 31.

  Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar:

  Haderslev Stift: Stiftsøvrigheden har vurderet, at lokalplanforslaget ikke berører Bov Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag, ikke finder anledning til at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.

  Museum Sønderjylland: Museet vurderer, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under anlægsarbejde på området.

  SydEnergi: Ønsker generelt i lokalplaner en tilføjelse vedrørende sikring af lednings- og forsyningsanlæg.

  Forvaltningen har orienteret SE om, at man ikke finder at en sådan retningslinie skal indarbejdes i lokalplanerne, da det ikke er et forhold der skal reguleres via lokalplanerne men via ledningsregisteret LER og evt. tinglysning.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 31.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og Lokalplan nr. 31 – Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40460, Sagsinitialer: klh

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Rammeområde 3.3.020.E, Hjerneshøjvej, er udlagt til erhverv i form af Speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-6.

  Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 50. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Silo og blandeanlæg kan etableres i op til 30 m. højde. Desuden kan antenner og skorstene etableres i større højde.

  Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og til arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs oplag, og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.

  Området er p.t. landzone, og hovedparten af området er landbrugsjord i omdrift. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplanen giver mulighed for placering af virksomheder i miljøklasse 6 i den centrale del af området. Erhverv med høj miljøklasse skal placeres centralt i området for at sikre en god afstand til beboelsesejendomme.

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammeafgrænsning, har der sideløbende med lokalplanen været fremlagt et forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplanen.

  Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

  Høringssvar fra Haderslev Stift uden bemærkninger.

  Høringssvar fra ejer af en naboejendom.

  Høringssvar fra Vejdirektoratet vedrørende omlægning af hovedvej 8 til Bjerndrupvej i forbindelse med åbningen af Sønderborgmotorvejen. Herunder bemærkninger til vejadgang til overordnet vej.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 20. juni 2012.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 55.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt Lokalplan nr. 55 – erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev vedtages som forelagt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46992, Sagsinitialer: klh

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser og bygningsregulerende bestemmelser, har der sideløbende med lokalplanen været fremlagt et forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Området udlægges til offentlige formål under rammeområde 1.1.216.D.

  Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende form efter Byrådets godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009.

  Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

  Høringssvar fra Haderslev Stift uden bemærkninger.

  Høringssvar fra SydEnergi om ændring af bestemmelse om forsyningsledninger i området.

  Bemærkninger fra Teknik og Miljø vedrørende parkeringsforhold, bebyggelse og beplantning.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 12. juli 2012.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 57.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt Lokalplan nr. 57 – Kongehøjskolen, Aabenraa tilrettes som foreslået i Indstillingsnotat af 12. juli 2012 og tilhørende bilag og vedtages endeligt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30760, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har den 30. april 2012 på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til etablering af 1. etape, der udgør 10 almene familieboliger. Med fuld udbygning af arealet over 3-4 etaper vil der kunne opføres ca. 35 almene familieboliger på arealet i Bovrup.

  Skema A, projektbeskrivelse og følgebrev kan ses i sagen.

  Byggeriet ønskes opført på del af matr. nr. 618 Bovrup, Varnæs beliggende umiddelbart nord for Bovrup Plejecenter. Arealet ejes af Aabenraa Kommune. Arealet agtes solgt til boligselskabet, såfremt skema A ansøgningen godkendes.

  Området er omfattet af lokalplan nr. 51.

  Aabenraa Almene Boligselskab har i samarbejde med styregruppen for Bovrup/Varnæs området og arkitektfirmaet Blaavand og Hansson A/S udarbejdet idéoplægget, idet boligselskabet tilkendegiver, at der er et udækket behov for gode ældrevenlige lejeboliger i Bovrup.

  Byggeriet omfatter 10 fritliggende 3- og 4-rums boliger med egen lille have. Boligerne får en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 88 m².

  Bebyggelsen tænkes opført i vedligeholdelsesvenlige byggematerialer, som teglfacader, træ/alu vinduer mv. som sikrer en god driftsøkonomi på lang sigt. Det tilstræbes, at boligerne opføres som lavenergibolig, klasse 2015.

  Den samlede anskaffelsessum inkl. energitillæg er opgjort til 16,130 mio. kr. inkl. moms.

  Anskaffelsessummen finansieres således:

  Beboerindskud 2%

  0,323 mio. kr.

  Grundkapitaltilskud 10% *)

  1,613 mio. kr.

  Kreditforeningslån 88%

  14,194 mio. kr.

  I alt

  16,130 mio. kr.

  *) Ministeriet for Bo, Bolig og Landdistrikter har i brev af 28. juni 2012 orienteret om, at som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er det aftalt at søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitaltilskud til almene boliger til 10% fra den 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af 2016.

  Lovforslag bliver fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2012. Nedsættelsen foreslås at have tilbagevirkende kraft og vil gælde for kommunale tilsagn til etablering af nye almene boliger, der meddeles fra og med den 1. juli 2012.

  Vedtages lovændringen får det betydning for denne sag, således at grundkapitaltilskuddet nedsættes fra 2,258 mio. kr. til 1,613 mio. kr. og kreditforeningslånet forhøjes fra 84% til 88% af anskaffelsessummen.

  Ifølge de foreløbige beregninger udgør boligafgiften ca. 806 kr. /m²/år, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 5.910 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

  Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån (almenboliglovens § 127). Kommunal garanti ydes for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt før ejendommen er værdiansat. Det må påregnes, at garantien vil komme til at udgøre 40-85% af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantiens størrelse vil blive nærmere belyst ved skema B.

  De garantier, der udstedes med hjemmel i almenboliglovens indgår ikke i kommunens låneramme.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 1363 af 28. december 2011 og lov nr. 123 af 23. februar 2011 (delvis) af lov om almene boliger mv. (almenboligloven).

  Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. (støttebekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 51 - boligområde og offentlige formål ved Nørrekær, Bovrup.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Almene Boligselskab søgte i 2011 om støtte til opførelse af 1. etape omfattende 10 almene familieboliger i Bovrup. Projektforslaget var et af de fire projekter, som byrådet prioriterede i mødet den 30. marts 2011.

  I budget 2011 var der afsat 12 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Budgetbeløbet er overført til 2012. Af de 12 mio. kr. er der foreløbigt brugt/afsat 10,429 mio. kr. i henhold til godkendte skema A og B. Restbeløbet udgør 1,571 mio. kr.

  I budgetforslaget for 2013 m.v. er der til grundkapitaltilskud afsat 1 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015.

  Grundkapitaltilskuddet for projektet i Bovrup udgør 1,613 mio.kr. Kommunens udgift til grundkapitaltilskud indbetales til Landsbyggefonden i 2013, jf. aftale med Kuben Management A/S.

  Der forventes en indtægt på minimum 0,235 mio. kr. ekskl. moms ved salg af ca. 4.700 m² råjord til Aabenraa Almene Boligselskab.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at der meddeles tilsagn om offentlig støtte til byggeriet,

  at skema A godkendes,

  at den samlede anlægsudgift på 16,130 mio. kr. godkendes,

  at det resterende rådighedsbeløb i 2012 på 1,571 mio. kr. overføres til 2013,

  at der ydes en anlægsbevilling til grundkapitaltilskud på 1,613 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013, og

  at der opkræves et gebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen, jf. § 107 i almenboligloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/38636, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten for 2012 – 2015 er der i Socialudvalgets område, politikområdet Handicap & Psykiatri afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013 til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

  Ved behandlingen af budgetkontrol pr. 31. marts 2012 blev det besluttet at omlægningen af plejehjemspladser til botilbudspladser fremmes, således at der i muligt omfang etableres botilbud i 2012.

  Etableringen af botilbud er påbegyndt og dette nødvendiggør mindre bygningsmæssige ændringer, således at botilbuds-opgaverne kan varetages.

  Der søges på denne baggrund om fremrykning og om at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 0,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013.

  Lovgrundlag

  Botilbuddet Møllemærsk drives i.h.t serviceloven § 107/108 jf. Almenboligloven § 105 og med støtte efter Servicelovens § 85.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. i 2013 i Socialudvalgets anlægsbudget til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

  Ved fremrykning af en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til 2012 udgør restrådighedsbeløbet i 2013 3,24 mio. kr.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2012 til anlægsprojektet plejecenter til Botilbud (Møllemærsk) finansieret af kassebeholdningen ved at fremrykke 0,2 mio. kr. afsatte rådighedsbeløb i 2013 under Socialudvalget.

  Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Det anbefales, at anlægsbevillingen på 3,54 mio. kr. i 2013 frigives i 2012.

  Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

  Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

  Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt, idet 30 stemte for.

  Ejler Schütt (O) stemte imod med begrundelsen, at han ikke ønsker Møllemærsk Plejecenter nedlagt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/2001, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvordan implementeringen af plejeboligstrategiens første etape skal igangsættes. Det drejer sig om om- eller tilbygninger af plejehjemmene Lergården, Rødekro, Grønningen, Bovrup og Birkelund. Disse plejehjem er i plejeboligstrategien udpeget til om- eller tilbygning i perioden frem til 2017.

  Der er i planoplægget ikke taget højde for lokalplansforhold, der kan forskyde processerne. Planoplægget fremgår af bilag.

  Ved samme lejlighed ansøges om frigivelse af midler til en projektlederstilling.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2012 samt overslagsårene 2013-2014 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt til en projektleder.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at tidsplan og indhold drøftes,

  at det afsatte rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. årligt i 2012 – 2014 til en projektleder frigives.

  Beslutning Socialudvalget den 14-06-2012

  1. at: Drøftet.
  2. at: Anbefales godkendt.

  Projektlederen vil understøtte forvaltningens projektstyring og fremdrift i forhold til de enkelte projekter, herunder varetage de forudsatte modelprogramprocesser m.v.

  Afbud: Gert Larsen, Mette-Sophie Thomsen, Dorte Soll.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19805, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har indgået to driftsoverenskomster med Danske Diakonhjem. En vedr. plejeboliger på ”Enggården” og én vedr. botilbud på ”Engbo”. For så vidt angår ”Enggården”, er driftsaftalen opsagt med virkning fra udgangen af 2012. Aftalen vedr. ”Engbo” er tidsbegrænset, og udløber ved udgangen af 2012.

  Der er i samarbejde med direktøren for Danske Diakonhjem, Emil Tang, udarbejdet en ny samlet driftsoverenskomst, som omfatter 29 boliger i det nuværende ”Enggården” samt 8 boliger i nuværende ”Engbo”. Alle boligerne skal fremadrettet benyttes til plejehjemsboliger i overensstemmelse med plejeboligstrategien.

  Det fremgår af forslag til driftsoverenskomst § 3, stk. 2, at Danske Diakonhjem er omfattet af kommunens regler for virksomhedsaftaler og dialogbaseret aftalestyring.

  Det fremgår endvidere af forslag til driftsoverenskomst § 2, stk. 3, at angående produktion af mad, så aftales varetagelsen af denne opgave i et tillæg til driftsoverenskomsten. Dette for at imødegå eventuel fremtidig etablering af friplejehjem.

  Lovgrundlag

  Botilbuddet Engbo drives i.h.t. Serviceloven § 108.

  Plejecentret Enggården drives i.h.t. almenboliglovens § 5 med tilhørende bekendtgørelser.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiske ressourcer tildeles Enggården efter samme retningslinjer som øvrige plejehjem i kommunen med udgangspunkt i det godkendte budget samt retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at forslag til driftsoverenskomst godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 14-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen, Mette-Sophie Thomsen, Dorte Soll.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40611, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Familieudvalget behandle høringssvarene vedr. Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne- familie- og ungepolitik.

  Der er indkommet i alt 26 høringssvar.

  Generelt forholder høringssvarene sig positivt til de tanker, intentioner og målsætninger, der kommer til udtryk i oplægget. Flere udtrykker tilfredshed med, at politikken lægger vægt på helhed, sammenhæng og samarbejde på tværs.

  I 12 af høringssvarene formuleres der på forskellig vis en bekymring for, om de økonomiske ressourcer er tilstrækkelige til, at de gode intentioner og ambitiøse mål kan føres ud i praksis.

  Vigtigheden af at udarbejde konkrete handleplaner og delpolitikker som supplement til politikkens meget overordnede målbeskrivelser understreges i 4 af høringssvarene. BUPL fremfører, at delpolitikker og handleplaner ”vil have indflydelse på pædagogernes arbejde i den enkelte institution” og derfor skal ”forhandles med BUPL Sydjylland inden implementering…”. Medarbejderrepræsentanterne i MED-områdeudvalget for Dagtilbud tilbyder deres kompetencer i diverse arbejdsgrupper, der skal udarbejde delpolitikker og handleplaner for området.

  10 af høringssvarene indeholder specifikke forslag og ønsker til uddybning, omformulering og tilføjelser til teksten:

  · Kontaktrådet for Børnehandicapområdet mangler konkret omtale af handicappede børn og unge

  · MED-udvalget ved Rønshoved Skolehjem anfører, at teksten bør suppleres med en understregning af, at børn og unge skal høres.

  · Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, BUPL og MED-områdeudvalget for Dagtilbud har et ønske om eksplicit fokus på klubområdet.

  · MED-områdeudvalget for Dagtilbud savner mere fokus på den tidligere indsats.

  · 10. Aabenraa (Skolebestyrelsen og MED-udvalget) efterlyser visioner, som skiller sig ud fra andre kommuners, og kortere og klarere målsætninger samt mere fokus på aktivt medborgerskab.

  · Sundhedsplejen foreslår en tilføjelse om tydelig og god voksenkontakt og om sammenhængen mellem indsatsen mod ulighed i sundhed og for social forebyggelse.

  · Det Kriminalpræventive Sekretariat henleder opmærksomheden på, at den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet ikke er nævnt i teksten.

  · Skolebestyrelsen, Tinglev Skole, foreslår, at politikken evalueres efter senest 2 år.

  · Sundhedskoordineringsgruppen savner en uddybning af begrebet ”inkluderende miljø” og en definition på, hvem ”vi” er. Gruppen foreslår, at titlen ændres til ”Familie-, børne- og ungepolitik”.

  · Familie- og Ungecentrets MED-udvalg foreslår en ændring af teksten under ”Børn”, så det tydeliggøres, at nogle børn har så særlige behov, at selv ressourcestærke forældre har brug for støtte. Udvalget foreslår endvidere at supplere listen over risikofaktorer hos børn (Under ”Forebyggelse”) med yderligere to faktorer: Forældre med psykisk sygdom og forældre med belastet tilknytningshistorie. Endelig mener MED-udvalget, at definitionen på forebyggelse kunne være mere klar og entydig.

  Høringssvarene indeholder endvidere en tilkendegivelse fra MED-udvalget for Dagtilbud om, at kompetencerne fra støtte- og specialkorpset bør forblive i området. Også BUPL gør opmærksom på kompetencerne i støtte- og specialkorpset.

  Familie- og Ungecentrets MED-udvalg påpeger, at den nødvendige faglige ekspertise skal være til stede, for at politikken kan gennemføres.

  Skolebestyrelsen på Tinglev Skole understreger vigtigheden i, at skolen inddrages, når der skal udarbejdes løsningsforslag for elever/børn med specielle behov.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret tekst, der imødekommer de fleste konkrete forslag og ønsker i de indkomne høringssvar. Ændringer i forhold til den oprindelige tekst er markeret med rødt. Andre høringssvar vil blive imødekommet ved udarbejdelsen af konkrete handleplaner.

  På enkelte punkter forudses forslag og ønsker fra høringssvarene dog ikke imødekommet i hverken forslaget til revideret tekst eller gennem arbejdet med udvikling af handleplaner. Det gælder følgende:

  · forslaget om en ændring af titlen

  · ønsket om visioner, der skiller sig ud fra andre kommuners.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik” godkendes med de foreslåede ændringer.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker, at fremtidige politikker så vidt muligt indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5451, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 en omplacering af et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2012 vedrørende ombygning af Musikskolen i Aabenraa.

  Der er udarbejdet to forslag til ombygning og renovering. Et hvor der gives dispensation for ventilation, og et hvor den mekaniske ventilation er medtaget.

  Da den samlede bevilling på 2 mio. kr. ikke rækker til at færdiggøre projektet, er det opdelt i 2 faser.

  Hvor stor en andel af fase 1, der bliver mulighed for at gennemføre, afhænger af om Musikskolen kan opnå dispensation for mekanisk ventilation.

  Økonomi og afledt drift

  I den reviderede investeringsoversigt 2012-2015 er der nu afsat 2 mio. kr. i 2012 til renovering og ombygning af Musikskolen. De 0,5 mio. kr. blev frigivet af Byrådet den 25. april 2012.

  Høring/udtalelse

  Musikskolens ledergruppe er positiv over for ombygning og renovering af lokalerne i indeværende år.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering og ombygning af Musikskolen, finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012-2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27208, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I 2007 indgik de fire sønderjyske kommuner en aftale med Museum Sønderjylland om, at kommunerne betaler et tilskud svarende til 17,5% moms af Museum Sønderjyllands modtagne fondsbidrag. Kommunerne har haft vanskeligt ved at styre udgiften til dette fondsbidrag, idet det samlede beløb gennem årene har varieret fra 0,3 mio. kr. til over 1 mio. kr. årligt.

  Kommunerne har haft forskellige procedurer for finansiering af dette variable bidrag. Forskellige bidrag fra år til år sammenholdt med kravet om overholdelse af servicerammen, har skabt udfordringer for kommunerne.

  Det er derfor et samlet ønske fra de fire sønderjyske kommuner, at der fra 2013 findes en mere fast tilskudsmodel, som er styrbar for kommunerne.

  På et møde den 6. marts 2012 mellem kulturudvalgsformændene i de fire sønderjyske kommuner blev det besluttet, at det anbefales at fastsætte det årlige fondsbidrag til Museum Sønderjylland til 1 mio. kr. Fondsbidraget tillægges anlægsbudgettet og fordeles blandt kommunerne efter indbyggertal. Med denne ”fastfrysning” af det årlige fondsbidrag skal Museum Sønderjylland selv regulere finansieringen af fondsmomsen inden for sit samlede budget.

  Museum Sønderjylland er orienteret om denne drøftelse og borgmestrenes koordinationsudvalg inddrages for en samlet løsning.

  Økonomi og afledt drift

  Det anbefales at forhøje det faste anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra 2013 og fremefter, så kommunerne får bedre mulighed for styring af budgetterne. Det vil sige, at der skal afsættes et større rådighedsbeløb på investeringsoversigterne til formålet. Herved undgås også, at kommunernes servicerammer belastes.

  Det faste anlægstilskud for de fire sønderjyske kommuner i 2013-priser udgør 3,349 mio. kr.

  Forslaget betyder, at der samlet tillægges yderligere 1 mio. kr., så anlægstilskuddet fra de fire kommuner stiger til 4,349 mio. kr. i alt.

  Beregningsgrundlaget bliver for Aabenraa Kommunes vedkommende 4,349 mio. kr./230.965 indbyggere i alt x 59.600 indbyggere i Aabenraa (Antal indbyggere fastsat i 2012-tal).

  Dermed kommer anlægstilskuddet for Aabenraa Kommunes vedkommende til at udgøre brutto 1,122 mio. kr. og netto 0,932 mio. kr.

  For Aabenraa Kommune vil det betyde, at der på den godkendte investeringsoversigt for budget 2012-15 skal afsættes yderligere 0,244 mio. kr. som anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Det samlede anlægstilskud vil herefter udgøre 0,932 mio. kr., og i 2016 skal der i alt afsættes 0,932 mio. kr.

  Finansieringen af det forhøjede anlægstilskud på 0,244 mio. kr. årligt opnås i perioden 2013-15 ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet, der er afsat til halpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget.

  Der sker en evaluering af aftalen mellem kommunerne og Museum Sønderjylland i løbet af 2013 med henblik på at udarbejde en ny 4-årig driftsaftale for perioden 2014-2017, svarende til en byrådsperiode.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at den foreslåede model med et fast beløb, der vedrører Museum Sønderjyllands udgifter til fondsmoms  godkendes under forudsætning af, at alle fire kommuner godkender denne model,

  at der i investeringsoversigten for budget 2013-15 indarbejdes en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 0,244 mio. kr., således at Aabenraa Kommunes årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland herefter udgør 0,932 mio. kr., og

  at forhøjelsen i 2013-2015 finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på investeringsoversigten til halpuljen med 0,244 mio. kr. årligt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  1. at anbefales godkendt med tilføjelse af, at aftalen er gældende for 2012-2015. Ordningen søges indarbejdet i den nye driftsaftale med Museum Sønderjylland og de 4 kommuner.

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI