Beslutningsprotokol

onsdag den 19. september 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/364, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 11. september 2012 behandlet forslag til budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016.

  Et flertal i udvalget har besluttet at ændre grundskyldspromillen samt  besluttet en fordeling af anlægsrammen. Der var enighed om fordeling af reduktionsrammen på driftsområdet.

  Rammereduktionen (1,93 %) på 45 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem udvalg og udmøntet efter de stående udvalgs model 1 reduktioner.

  Grundskyldspromillen hæves med 2,1‰ fra den 1. januar 2013.

  Såfremt der ikke opnås tilladelse til at hæve grundskylden vil der være behov for, at økonomiudvalget forholder sig til et eventuelt ændringsforslag til kompenserende besparelser.

  En oversigt over ændringen af grundskyldspromillen fordelt på boliger, erhverv og landbrug er vedlagt i bilag.

  Budgetforslaget forudsætter således en skatteprocent på

  • 25,4 procent indkomstskat
  • 21,0 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift for offentlige bygninger
  • 8,75 promille forskelsværdi
  • 6,2 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,00 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingstagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

  Budgetforslaget indeholder et fald i serviceniveau på -1,96 % i forhold til budgetaftalen med regeringen.

  Kassebeholdningen forøges med 13,8 mio. kr. i 2013 hvorefter den forudsættes reduceret med 44,4 mio. kr. i 2014 og med 15,3 mio. kr. i 2015. I 2016 forudsættes en forøgelse med 5,2 mio. kr. Ændring af kassebeholdningen udgør samlet en reduktion på 40,8 mio. kr. for budgetperioden.

  På anlægsområdet er der udarbejdet en investeringsoversigt der indeholder et flerårsbudget, hvor der afsættes 120 mio. kr. årligt.

  Der er frigivet anlæg for 12,2 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 der forlods er disponeret. Den resterende anlægsramme er fordelt med et rådighedsbeløb pr. udvalg jf. investeringsoversigten.

  Låneoptagelsen for 2013 er justeret med de godkendte lånerammer for 2013. Det vil sige med 12,055 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter, med 5,148 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter, med 3,325 mio. kr. til byfornyelse og med 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.


  Endvidere har Aabenraa Kommune modtaget lånetilsagn fra puljen vedr. kommuner med lav likviditet på 10 mio. kr. Dette lån kan optages på særlige vilkår med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed.

  Lånetilsagnet på kvalitetsfondsanlæg og øvrige anlæg er øremærket til ansøgte projekter og lånetilsagnet reduceres tilsvarende ved en reduktion af de oplyste forventede anlægsudgifter for 2013.

  Budgetforslaget indeholder ændringer vedr. renter og afdrag som følge af lånetilsagnet samt en justering i forhold til låneoptagelsen for 2012, der er nedjusteret som følge af et lavere anlægsforbrug i 2012.

  I henhold til tidsplanen indsendes politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til beregning af konsekvenserne, senest den 24. september 2012 kl. 12.00.

  Den endelige godkendelse af budget 2013-2016, herunder evt. ændringsforslag sker på byrådsmødet den 10. oktober 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2013-2016 udviser følgende budgetforslag:

  Spillerum 5 (mio. kr.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  Indtægter

  -3.564

  -3.590

  -3.665

  -3.732

  Driftsudg. Incl. renter

  3.420

  3.488

  3.533

  3.575

  Resultat af ordinær drift

  -144

  -101

  -132

  -157

  Anlæg

  120

  120

  120

  120

  Anlæg – jordforsyning

  6

  17

  3

  2

  Resultat

  -18

  36,0

  -8

  -35

  Låneoptagelse

  -41

  -37

  -24

  -19

  Afdrag lån

  52

  51

  53

  54

  Finansforskydninger

  -5

  -6

  -6

  -6

  Påvirkning kassebeholdning

  -14

  44

  15

  -5

  Med de indarbejdede ændringer vil 2013 give en kasseforøgelse (overskud) på 14 mio. kr. i 2013, mens der i 2014 og 2015 vil ske et kassetræk (underskud).

  Det bemærkes i øvrigt, at 2013-tallene isoleret set overholder den økonomiske politiks målsætninger, mens målsætningen om en kasseopbygning på 100 mio. kr. over 4 år ikke med de nuværende forudsætninger opfyldes.

  I vedlagte bilag er udarbejdet generelle bemærkninger, herunder forslag til bevillingsniveau, bevillingsoversigt og investeringsoversigt.

  De specielle bemærkninger, projektbeskrivelser vedr. anlæg samt takster fremgår af materialet udsendt til budgetseminaret.

  De justerede specielle bemærkninger samt takster forelægges til 2. behandling af budgettet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at økonomiudvalgets budgetforslag 2013-2016 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/47703, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Ifølge Aabenraa Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det byrådet, som fastsætter de overordnede regler for kommunens finansielle styring.

  Byrådet godkendte den 25. februar 2009 ”Finanspolitik for Aabenraa Kommune”. Finanspolitikken beskriver de overordnede rammer for anbringelse af midler, brug af finansielle instrumenter, optagelse af lån samt pleje af den langfristede gæld.

  Finanspolitikken er revideret som en følge af ændret lovgivning om kommunernes låntagning. Samtidigt er der foretaget en præcisering af, hvordan en eventuel overskudslikviditet kan placeres.

  Den reviderede finanspolitik har været drøftet med kommunens nuværende samarbejdspartnere.

  Ændret lovgivning om låneregler

  Økonomi- og Indenrigsministeriet skærpede i december 2011 de kommunale låneregler. Bestemmelserne er i februar 2012 uddybet i ministeriets vejledning.

  Lovgivningen er skærpet på to områder. Kommunerne har fremover alene mulighed for at optage lån i DKK og i Euro. Muligheden for eksempelvis lånefinansiering i schweizerfranc er dermed bortfaldet.

  Hertil kommer at brugen af finansielle instrumenter er skærpet. Disse må fremover alene benyttes til at konvertere en fast rente til en variabel rente eller omvendt. Optionselementer, hvor der spekuleres i en fremtidig rente/kursændring, er dermed ikke længere tilladt.

  Aabenraa Kommunes låneportefølje indeholder ikke lån i andre valutaer end DKK (85 %) og Euro (15 %), og der har ikke været indgået finansielle kontrakter med optionselementer.

  Placering af overskudslikviditet

  Bestemmelserne om placering er uddybet i den reviderede finansielle politik. Det er præciseret, i hvilke aktiver overskudslikviditet kan placeres. Der er herunder foreslået, at maksimalt 10 % af porteføljen må placeres i risikoaktiver. Risikoaktiver omfatter investeringsforeninger, som investerer i aktier, højrenteobligationer og virksomhedsobligationer.

  Der er i finanspolitikken endvidere indarbejdet bemyndigelser til administrationen til at indgå porteføljeaftaler med en eller flere kapitalforvaltere.

  Økonomiudvalget orienteres som minimum halvårligt omkring aktiv- og passivporteføljen.

  Kvartalsrapporten på kommunes låneportefølje er vedlagt i bilag. Anbefalingen i rapporten er, at porteføljen er godt afdækket med en god spredning på rentekurven. Nordea anbefaler at fastholde nuværende sammensætning.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1238 af 15. december 2011

  Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 19. februar 2012.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den reviderede finanspolitik godkendes, og

  at kvartalsrapporten fra Nordea tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41405, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet, den 23. juni 2010, punkt 212, blev de nye retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring vedtaget (er efterfølgende justeret af flere omgange, senest på Byrådsmødet, den 27. juni 2012, punkt 143).

  Under afsnit ”6.6 Overførselsadgang”, i retningslinjerne, er der indarbejdet følgende formulering ad. mindre forbrug over 4 % for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (”kategori 1”):

  ”Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

  Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen.”

  Det kan præciseres at den generelle garantioverførselssats er reduceret fra 5 % til 4 %. Endvidere er der indført en reduceret sats på 2 % for store og specielle områder, hvilket gælder for ”Det administrative område” og ”Dagplejen”.

  Foranstående medfører, at en institution, der f.eks. har sparet op til et konkret formål i flere år, skal foretage en ansøgning inden 1. september om overførsel af disse midler til næste år, såfremt der forventes et mindre forbrug udover 4 %.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet ansøges der i nærværende sag om overførsel af 5,970 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende forventet mindreforbrug udover 4 % (2 %). Ansøgningerne fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Garantioverførsel fra 2012 til 2013 *)

  Ansøges overført fra 2012 til 2013 (udover gar. ovf.)

  Socialudvalget

  2.777

  1.270

  Skole- og Dagtilbudsudvalget

  529

  200

  Teknik- og Miljøudvalget **)

  1.920

  4.500

  I ALT

  5.226

  5.970

  *) for de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  **) For Entreprenørgården, der reelt har et nulbudget, er garantioverførslen, som hidtil, opgjort som 4 % af forventet omsætning.

  Ansøgningerne under Socialudvalget omfatter 0,930 mio. kr. vedrørende forventede udgifter i forbindelse med aflevering af de nuværende hjemmeplejebiler og 0,295 mio. kr. vedr. forventet udgift i 2013 i forbindelse med fornyelse af hjemmeplejens Microsoft-licenser.

  Ansøgningerne under Skole- og Dagtilbudsudvalget omfatter 0,150 mio. kr. vedrørende Ungdommens uddannelsesvejledning, med henblik på mulighed for at videreføre et særligt forløb med virksomhedspraktik for 15 – 17 årige, samt 0,050 mio. kr. vedrørende Søndermosen/Skovbrynet, som ønskes overført til imødegåelse af udfordring i forbindelse med faldende børnetal.

  Under Teknik- og Miljøudvalget ønskes overført 4,5 mio. kr. vedrørende Entreprenørgården. Pengene hidrører fra salg af maskiner og materiel i 2012. På sigt ønskes muligheden for genanskaffelse af andre maskiner bevaret, med henblik på øge Entreprenørgårdens konkurrenceevne og mulighed for at løse opgaverne for kommunen billigst muligt.

  Justeret for de områder, der fremover medtages under ”Puljer og projekter m.v.”, blev der ansøgt og overført 2,362 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende forventet mindreforbrug over 5 %.

  Fra 2011 til 2012 blev der overført 0,681 mio. kr., som forventet mindreforbrug over 5 %.

  Jf. vedhæftede søges der overført 5,970 mio. kr. fra 2012 til 2013. Reduktionen af garantisatsen fra 5 % til 4 % (2 % for udvalgte store områder), vil umiddelbart medføre en stigning i den samlede ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug mellem årene.

  Forskydningerne i overførselsniveauet mellem årene følges nøje, idet dette har stor betydning i forhold til mulighederne for overholdelse af servicedriftsrammen.

  Det er besluttet, at nærværende samlesag behandles i direktionen før der sker behandling i de stående udvalg. På baggrund af beslutningsreferatet fra direktionsmødet, må der ske udvalgsbehandling af de respektive ansøgninger.

  Idet det endvidere er besluttet, at samlesagen skal behandles senest på samme økonomiudvalgsmøde, som har 2. behandling af budgettet for det kommende år på dagsordenen, betyder dette, at sidste frist for udvalgsbehandling i 2012 er den 24. september 2012, hvis udvalgsbemærkningerne skal nå med til økonomiudvalgsmødet.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt notesamling med uddybning af de enkelte ansøgninger.

  Staben bemærker til ansøgningen vedrørende Entreprenørgården, at ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug, udover garantisatsen, bør være begrundet enten i ønske om konkrete enkeltanskaffelser som der spares op til (f.eks. eksemplet med en bus til en børneinstitution) eller ekstraordinære forhold (som f.eks. tilpasning af mandskab til reduceret børnetal i en børneinstitution).

  Endvidere kan Staben gengive Økonomiudvalgets anbefaling i forbindelse med ansøgningerne om overførsler fra 2010 til 2011 (som efterfølgende blev godkendt af Byrådet 13.10.2010):

  ”Økonomiudvalget anbefaler, at der medio 2011 gennemføres en opfølgning på, om midlerne anvendtes til formålet. I modsat fald tilbagebetales overførslen.”.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de ansøgte overførsler fra 2012 til 2013 (ekskl. Entreprenørgården), for i alt 1,470 mio. kr., jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, godkendes,

  at der meddeles negativ tillægsbevilling til 2012 på i alt 1,470 mio. kr., der tilføres de likvide midler, samt tilsvarende tillægsbevilling til 2013 på i alt 1,470 mio. kr., der finansieres via de likvide midler, og

  at ansøgningen om overførsel af 4,5 mio. kr. vedrørende Entreprenørgården drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Økonomiudvalget anbefaler 1. og 2. at.

  Økonomiudvalget kan ikke anbefale, at Entreprenørgården overfører 4,5 mio. kr. udenfor garantien.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42464, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udbygningen af akutsygehuset er der på sygehusets matrikel blevet opført en dobbeltrettet cykelsti langs Kresten Philipsens vej. Denne sti ender ved indkørslen til den sydlige indgang til sygehuset, hvor deres matrikel ender.

  For at få et sammenhængende stinet i området mangler der at blive etableret 100 meter sti langs Kresten Philipsens Vej mellem Gl. Ribevej og den allerede etablerede sti.

  Stien anlægges i en bredde af 3 meter med en afstand på 3 meter til vejkanten for at bevare træerne i området. Ved sidevejen op til sygehuset trækkes stien tilbage, og der etableres en helle i vejen.

  Der skal erhverves jord af staten, da der ikke er plads til stien på vejareal.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Vejlovens § 97. Vejbestyrelsen kan anlægge og nedlægge offentlige stier og overtage almene stier og private fællesstier som offentlige. Vejbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal have status som en offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

  Planmæssige forhold

  Stien ligger indenfor lokalplan LP39. LP39 foreskriver, at der skal laves en cykelsti langs Krestens Philipsens Vej, og at den skal sammenkobles eksisterende stinet.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af stien er anslået til 0,47 mio. kr.

  I forbindelse med 1. budgetkontrol 2012 blev rammebeløbet på 1,07 mio. kr. til etablering af stier i området omkring Akutsygehuset overført til 2013.

  Der er imidlertid på investeringsoversigten 2012-2015 afsat et samlet rådighedsbeløb på 2,13 mio. kr. til anlæg af en sti til Hærvejsskolen. Byrådet har tidligere frigivet en anlægsbevilling på hele rådighedsbeløbet.

  Der er på Hærvejsstien et forventet mindreforbrug i 2012 på ca. 1,2 mio. kr.

  Det foreslås, at der af det forventede mindreforbrug anvendes 0,47 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Kresten Philipsens Vej.

  Færdiggørelse af stien til Hærvejsskolen i 2013 vil blive søgt finansieret indenfor det samlede rådighedsbeløb i budget 2013.

  De afledte driftsudgifter er beregnet til 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at projekt og overslag for en dobbeltrettet cykelsti langs Kresten Philipsens Vej godkendes,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejeren med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,47 mio. kr. til projektering, arealerhvervelse og anlæg af stien langs Krestens Philipsens Vej, finansieret af rådighedsbeløbet fra projektet: Sti til Hærvejsskolen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  1. og 3. at godkendt.

  2. og 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/20599, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald 2012 blev foreløbig godkendt af Byrådet den 30. maj 2012.

  Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring i 4 uger.

  Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer eller ændringsforslag til regulativet, hvorfor dette nu kan godkendes endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at regulativet for erhvervsaffald 2012 godkendes endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27170, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Aabenraa Kommune er ajourført.

  Ændringer og tilføjelser i vedtægten, som følge af tidligere beslutninger i Byrådet og Skole- og Dagtilbudsudvalget, er indarbejdet i styrelsesvedtægten og oplistet i bilaget ”Oversigt over ændringer, ajourføringer og tilføjelser”.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 41.

  Høring/udtalelse

  Vedtægtsændringerne er en følge af tidligere vedtagelser i enkelt sager, hvor der forudgående har været en høring eller udtalerunde.

  Skoleforvaltningen anser det derfor ikke for nødvendigt, at den foreliggende styrelsesvedtægt skal sendes til høring blandt skolerne.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at den ajourførte styrelsesvedtægt godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 04-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39377, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole fremlægger et forslag til ny organisering af klubområdet, som skal sikre, at der er klubtilbud til børn i 4. – 6. klasse i alle skoledistrikter. Forslaget tager højde for, at det skal være muligt at etablere klubløsninger med udgangspunkt i de lokale forhold.

  Forslag til ny organisering af klubområdet:

  Distriktsskolen vil være ansvarlig for, at der er et kvalificeret klubtilbud i distriktet. Denne forpligtelse indføjes i virksomhedsaftalen.

  Et udgangspunkt i den lokale skole styrker samarbejdet i lokalområdet og giver pædagoger og lærere bedre rammer for at forbedre de forebyggende og læringsmæssige aspekter på tværs af skole og fritidstilbud. Det vil også kunne bidrage til at understøtte den undervisningspolitiske indsats for at skabe sammenhæng mellem skole, uddannelse og fritid - også for de større børn og de unge.

  At gøre distriktsskolen ansvarlig for klubtilbuddet vil give et mere sammenhængende styringsgrundlag og handlemuligheder i forhold til kvalitetssikring og udvikling af effektiviteten i de enkelte tilbud. Den enkelte skole vurderer på baggrund af lokale forhold og behov, hvordan opgaven klubtilbud til 4. – 6. klasse skal løses.

  Der tildeles en kommunal takst pr. barn i de tre klassetrin. Taksten fastsættes af Byrådet.

  Princippet er, at pengene følger barnet.

  Det bør overvejes at indføre socioøkonomiske kriterier ved fordeling af midler til de enkelte skoler for at styrke den forebyggende indsats.

  Så snart de økonomiske rammer er godkendt, vil de enkelte skolebestyrelser blive bedt om at lave en implementerings- og tidsplan. Igangsætningstidspunktet for de nye tilbud vil strække sig fra tidligst 1. jan. 2013 til senest 1. august 2013.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven, dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven rummer bestemmelser om fritids- og klubtilbud til børn og unge. Det er den enkelte kommune, der vælger, hvilke regelsæt kommunens tilbud skal oprettes efter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til ny organisering af klubområdet principgodkendes og

  at forvaltningen udarbejder forslag til implementeringsplan, takster og evt. socioøkonomiske kriterier for tildeling af midler.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 04-09-2012

  Anbefales godkendt - med bemærkning om at, de socioøkonomiske kriterier skal indgå i tildelingen af midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39377, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget for Skole og Dagtilbud tage stilling til, om der skal ske en varsling om opsigelse af driftsoverenskomsterne med to selvejende klubber under Dagtilbud jf. den kommende reorganisering af klubområdet.

  Status for de selvejende klubber i Aabenraa Kommune er følgende:

  • Hjelmrode Fritids- og Ungdomsklub, Løjt Fritids- og Ungdomsklub og Stuffi klub - driftsoverenskomsten er opsagt pr. 31. december 2012.
  • Hjordkær Fritidscenter samt Tinglev danske Fritidsklub har uopsagte driftsoverenskomster.

  Lovgrundlag

  I henhold til forvaltningslovens § 19 må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at forvaltningen på baggrund af beslutning om ny organisering på klubområdet gennemfører partshøring med henblik på at opsige driftsoverenskomsterne med Hjordkær Fritidscenter og Tinglev danske Fritidscenter pr. 31. juli 2013 eller før efter gensidig aftale.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 04-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33586, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42540, Sagsinitialer: rdj
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24039, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/9558, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI