Beslutningsprotokol

onsdag den 10. oktober 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Der var afbud fra Hans Henrik Philippsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/364, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. september 2012 1. behandlet forslag til budget 2013-2016.

  Økonomiudvalget budgetforslag som var fremsat ved 1. behandlingen, indebar en grundskyldsstigning på 2,1 ‰ og gav 17,3 mio. kr. årligt. Herudover var der i overslagsårene et betydeligt træk på kassebeholdningen, ligesom anlægsbudgettet alene var afsat som puljer. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav Aabenraa kommune afslag på at hæve grundskyldspromillen, det vil således være forbundet med en skattesanktion hvis grundskyldes hæves.

  Der er den 25. september indgået et bredt forlig om budget 2013-2016 mellem Socialdemokraterne, Venstre, Slesvigsk Parti, Dansk Folkeparti og Konservativt Folkeparti. Budgetforliget ændrer spillerummet i forhold til 1. behandlingen med en netto merudgift i 2013 på 5,7 mio. kr., en netto mindreudgift i 2014 på 37,8 mio. kr., en netto mindreudgift i 2015 på 14,5 mio. kr. og en netto mindreudgift i 2016 på 15,2 mio. kr.

  De politiske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Grundskyldsstigning tilbageføres
  • Ekstra besparelser på overførselsrammen
  • Ekstra indsats på lønområdet i jobcentret
  • Driftsbesparelser på henholdsvis Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Socialudvalget
  • Ændring sparekrav på Børn og Familieudvalg
  • Salgsindtægter vedr. ejendomme
  • Særtilskudspulje indarbejdes forlods
  • 1 % besparelser på servicerammen fra 2014
  • Ændr. Anlæg, låneoptagelse, renter og afdrag
  • Flytning af pulje til dagtilbudsområdet og sundhedsindsats fra Økonomiudvalg til de respektive udvalg
  • Udmøntning af kanalstrategi
  • Tilskud til Sozialdienst Nord
  • Husleje Kirsebærhaven
  • Pulje vedr. garantioverførsel.

  Ændringsforslagene samt forligsnotatet fremgår af bilag 2.

  Anlæg foreslås udmøntet jf. investeringsoversigten i bilag 4.

  Der er ikke indkommet andre ændringsforslag.

  Efter byrådets 1. behandling er tekniske ændringsforslag opgjort til i alt 6,6 mio. kr. i netto merudgift i 2013 og en mindreudgift på 0,026 mio. kr. i 2014-2016 jf. bilag 2A.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Regulering af folkeskoler, privatskoler og privatskoler SFO efter faktisk elevtal pr. 5/9-2012 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.
  • Efterbetaling for vejafvandingsbidrag 2007-2010
  • Drift på Sofiedalvej 48-50.

  Regulering vedr. efterskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2012 skal også indgå som ændringsforslag til budget 2013-2016. Elevtallet er dog først kendt efter 1. oktober 2012 hvorfor ændringsforslaget først kan medtages ved byrådets 2. behandling af budgettet.

  Takster for 2013 er vedlagt som bilag 6 og 7. Taksterne for dagtilbudsområdet er midlertidige, idet de forventes ændret som følge af udmøntningen af dagtilbudspuljen der flyttes til Skole og dagtilbudsudvalget som en del af budgetaftalen. De endelige takster på dagtilbud behandles som en særskilt sag i november 2012.

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2013 jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2013.

  Udvalgenes budgetbidrag danner udgangspunkt for budget 2013-2016 incl. ændringer indarbejdet ved 1. behandling. De specielle bemærkninger ligger til gennemsyn i Byrådssekretariatet.

  Økonomi og afledt drift

  Som følge af de politiske ændringsforslag vil budget 2013-2016 udgøre følgende:

  Spillerum 6 (mio. kr.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  Indtægter

  -3.547

  -3.582

  -3.658

  -3.725

  Driftsudg. Incl. renter

  3.412

  3.445

  3.511

  3.553

  Resultat ordinær drift

  -135

  -138

  -147

  -172

  Anlæg

  121

  119

  120

  129

  Anlæg – jordforsyning

  6

  17

  4

  2

  Resultat

  -8

  -2

  -23

  -41

  Låneoptagelse

  -46

  -37

  -24

  -28

  Afdrag lån

  52

  51

  53

  54

  Finansforskydninger

  -5

  -6

  -6

  -6

  Påvirkning kassebeholdning

  -8

  7

  1

  -20

  + = kassetræk / ÷ = kasseforøgelse

  De politiske ændringsforslag medfører, at faldet i serviceniveau ændres fra -1,96 % til -2,08 %.

  Ændringsforslagene medfører en ændring af kassebeholdningen fra -14 mio. kr. til -8 mio. kr. i 2013.

  Endvidere overholdes den økonomiske politik på nær målsætningen om en kasseopbygning på 100 mio. kr. over 4 år.

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 7), hvor de politiske samt de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 8). Ligeledes er der udarbejdet en oversigt over ændringer fra spillerum 6 til 7, som er vedlagt som bilag 9.

  De tekniske ændringsforslag vil ændre kassebeholdningen i 2013 fra -8 mio. kr. til -1 mio. kr. og faldet i serviceniveauet ændres til -1,81 %.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de politiske ændringsforslag jf. bilag 2 og bilag 4 indarbejdes i budget 2013-2016,

  at de tekniske ændringsforslag jf. bilag 2A indarbejdes i budget 2013-2016,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2013,

  at skatten fastsættes uændret til

  • 25,4 % indkomstskat
  • 18,9 0/00 grundskyld
  • 9,45 0/00 dækningsafgift for offentlige bygninger
  • 8,75 0/00 forskelsværdi
  • 4,1 0/00 landbrugsjord
  • 0,00 0/00 dækningsafgift for erhverv

  at takster for 2013 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger jf. bilag 3,

  at de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen undlader at stemme.

  Ejler Schütt deltog under denne sag.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/29192, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. Det fastsatte ligningsbeløb indbefatter landskirkeskatten som fastsættes af Kirkeministeriet.

  Aabenraa Provsti har den 5. september 2012 fremsendt et budgetforslag for 2013 indeholdende et ønske til den kirkelige ligning på 68,2 mio. kr.

  Kirke og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen

  57.184.167 kr.

  Landskirkeskat

  11.141.472 kr.

  Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2012 (kirken til gode)

  -110.000 kr.

  Finansieringsbehov i alt

  68.215.639 kr.

  Af § 18 stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, som indstillet af Staben. Dette medfører at ovennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2016.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2013 fastsat til 7,245 mia. kr.

  Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 68,8 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet, og der forventes en opsparing på 0,6 mio. kr. i 2013.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat.

  Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes uændret til 0,95%.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42337, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Kommunen har ingen ledige parcelhusgrunde i Rødekro, hvorfor der er igangsat et byggemodningsprojekt af 9 parcelhusgrunde ved Vesterallé – 1. etape. Byggemodningsområdet ligger vest for Løkkegårdsvej ved Nr. Hostrupvej.

  Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 28. marts 2012.

  I henhold til tidsplanen forventes projektet afsluttet medio oktober 2012.

  Beregning af udgifterne til byggemodningen er foretaget på baggrund af et overslag over de samlede byggemodningsudgifter.

  I grundprisen er indregnet et beløb på 10.000 kr. pr. grund til evt. kompensation for blød bund.

  Grundenes størrelse ligger mellem 945 – 1.090 m². Grundstørrelserne er angivet i ca. mål, idet grundene ikke er endeligt udstykkede endnu.

  Lovgrundlag

  Bktg. nr. 799 af 24. juni 2011 om salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  Planmæssige forhold

  Byggemodningsområdet ligger i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 25 – Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at de 9 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/29189, Sagsinitialer: KTN

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 skema B vedrørende ombygning af 8 almene ungdomsboliger til 4 almene familieboliger i Padborg Boligforenings afd. 12, Centrumsgaden 50-128, Padborg.

  Kuben Management A/S har på vegne af boligforeningen fremsendt skema C, byggeregnskab og revisonsprotokol for ombygningen.

  Anskaffelsessummen for ombygningen i afdeling 12 udgør i forhold til skema B følgende:

  Omkostninger

  Skema B

  (efter licitation)

  Skema C

  (byggeregnskab)

  Grundudgifter

  0,001 mio.kr.

  0,031 mio.kr.

  Entreprisesum

  2,410 mio.kr.

  2,313 mio.kr.

  Teknisk rådgivning

  og omkostninger

  0,790 mio.kr.

  0,552 mio.kr.

  Gebyrer

  myndigheder

  0,060 mio.kr.

  0,055 mio.kr.

  Genhusning og

  lejetab

  0,096 mio.kr.

  0,106 mio.kr.

  Samlet anskaffelsessum

  3,357 mio.kr.

  3,056 mio.kr.

  Der er en besparelse på 0,301 mio. kr. i forhold til skema B, som kan henføres til færre omkostninger til håndværkerudgifter, teknisk rådgivning, byggeadministration mv.

  Kommunen har indbetalt 0,457 mio. kr. til Landsbyggefonden i grundkapital. På grund af besparelsen vil kommunen få ca. 0,042 mio. kr. retur fra Landsbyggefonden efter at skema C er godkendt i BOSSINF.  

  Som oplyst ved behandling af skema B finansieres ombygningen ved en huslejedifferentiering på ca. 750 kr. pr. måned pr. bolig, og optagelse af et kreditforeningslån på maksimum 2,567 mio. kr.

  Nykredit har meddelt Kuben Management A/S, at Aabenraa Kommune ikke skal stille garanti for lånet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, § 105

  Støttebekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011, kap. 10.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at skema C for ombygning af Padborg Boligforening, afd. 12 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42501, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Der forelægges forslag til ny renholdelsesordning i Aabenraa midtby.

  I forbindelse med udbud af delområde 2 har Teknik & Miljø vurderet den nuværende Gågadeordning og Weekendordning for Aabenraa midtby og foreslår en revision af de eksisterende ordninger, se bilag.

  Den eks. Gågadeordning er fra 1971 og er brugerfinansieret Weekendordningen fra medio 1990´erne er skatte-finansieret.

  Formanden for Teknik- Miljøudvalget, og Teknik & Miljø har i løbet af sommeren afholdt 3 dialogmøder. Det første med grundejerne i området, det andet med repræsentanter for værtshusene, grundejere og Shop i City og det tredje med grundejere, lejere og politiet. Teknik & Miljø har på baggrund af disse møder udarbejdet 3 forslag til en ny ordning for renholdelse af Aabenraa midtby.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser vedr. renholdelse og vintertjeneste på alle veje som er markeret med gult og grønt på kortet – kortbilag 2.

  Vejene vedligeholdes som den nuværende gågade. Vedligeholdelsesbeskrivelse kan ses i vedlagte bilag.

  Forslaget betyder, at renholdelsesstandarden i hele midtbyen er ens. Alle CVR- og CPR- registrerede ejere betaler den samme takst. De private grundejere friholdes. Eksisterende gågadefond opløses og egenkapitalen betales tilbage til bidragsyderne.

  Løsningsforslag 2

  Gågadeordningen udvides til at gælde til og med Store Torv.

  Renholdelsesstandarden er den samme som på gågaden dags dato, og alle grundejere betaler til ordning ud fra én takst. Eksisterende gågade fond opløses og tilbagebetales til nuværende bidragsydere og der etableres en ny.

  Weekendordning bibeholdes og udvides med Humlehaven og Skibbroen samt udvides til også at gælde om lørdagen i vinterperioden.

  Fremover skal alle CVR – og CPR- registrerede ejere betale et vederlag til ordningen. De private friholdes. Der oprettes en weekendfond som buffer til pludselig opståede vedligeholdelsesudgifter.

  Forslaget kan ses på vedlagte bilag.

  Ordningerne i forslag 1 og 2 skal økonomisk hvile i sig selv.

  Løsningsforslag 3

  Ordningerne opløses og grundejerne overtager alle forpligtigelser og opgaver i henhold til lovgivningen. Der opkræves ingen takst. Forslaget kræver dog konsensus blandt gågade ejerne om standarden og borgere og turister vil opleve, at der er mindre rent i weekenderne, end der er i dag. Gågadefonden opløses og egenkapitalen tilbage betales til bidragsyderne.

  På høringsmøderne blev det foreslået at nuværende skraldespande udskiftes med nye større skraldespande som kan indeholde bl.a. Pizzabakker o. lign. Udgiften til denne ændring skønnes at blive i størrelsesordnen ca. 200.000 kr., som vil kunne finansieres af driften i regnskabsåret 2012.

  Lovgrundlag

  Vejloven, Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3711-2011.

  Lov om Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lbk. 1103 af 16/9-2010.

  Økonomi og afledt drift

  I dag opkræves en takst på 315 kr. pr. facademeter i gågaden og kommunen bidrager selv som grundejere med ca. 64.000 kr. hvert år for den nuværende renholdelse i gågaden.

  Kommunen betaler for hele den nuværende weekendordning.

  Både kommunens andel af gågadeudgifterne samt weekendordningen afholdes af driftsbudgettet på politikområdet Drift af veje og parker.

  I dag koster gågadeordningen og weekendordningen kommunen i alt ca. 347.000 kr.(i 2011 priser) inkl. vandafledningsudgifterne til springvandene.

  Kommunens andel af udgifterne for renholdelse af midtbyen vil falde ca. 250.000 kr. uanset hvilke løsningsforslag der vælges.

  Løsningsforslag 1

  Med en takst på 380 kr. pr. facademeter forventes der en indtægt på ca. 1.007.000 kr. hvor kommunen som ejer en del facademeter forventes, at skulle erlægge ca. 105.000 kr. til ordningen som finansieres af driftsbudgettet.

  Løsningsforslag 2

  Med en takst på 385 kr. til alle grundejerne på gågaden inkl. udvidelsen af gågaden til Storetorv forventes det at give kommunen en indtægt på ca. 500.000 kr., heraf skal kommunen som grundejer selv erlægge ca. 25.000 kr.

  På weekendordningens vejstrækninger opkræves der i dag ingen afgift, dette gøres fremover.

  De CVR – og CPR- registrerede ejere opkræves en takst på 225 kr. pr. facademeter og med denne takst forventes der at blive opkrævet i alt ca. 300.000 kr. hvoraf kommunen selv som grundejer skal betale ca. 48.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet.

  Løsningsforslag 3

  Der opkræves ingen takst og enhver betaler selv sine udgifter.

  Det forventes, at kommunens renholdelsesudgift på gågaden vil blive uændret, men at kommunens administrative udgifter til myndighedsbehandlingen vil blive væsentligt større. Udgiften til weekendordningen vil falde i forhold til entreprenørudgifterne, men udgiften til myndighedsbehandlingen vil blive en del større end i dag. Det forventes ikke, at forslaget vil give nogen besparelse for kommunen på årsbasis, idet affaldsmængden om mandagen vil være større end den er i dag.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt dialogmøder med grundejere, lejere og politiet.

  Teknik & Miljø foreslår, at der ikke derudover afholdes en offentlighedsfase før gennemførelse af forslaget.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at kommunen overtager alle grundejernes forpligtigelser vedr. renholdelse og vintertjeneste på alle veje, som er markeret med gult og grønt på kortbilag 2 (Løsningsforslag 1),

  at der for 2013 opkræves en facadetakst på 380 kr. af de CVR- og CPR- registrerede ejere, dog max. 20.000 kr. pr. ejendom,

  at nuværende gågade ordning opløses og formuen tilbagebetales ligeligt ud fra facademeterne. Der betales penge tilbage til dem, som ejer ejendommen pr. 1. november 2012, og

  at der oprettes en ny midtbyfond som har til formål at skabe en bufferzone for pludseligt opståede øgede vedligeholdelsesudgifter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2012

  Anbefales godkendt, dog for så vidt 3. at, at dette er foreneligt med fondsbestemmelserne. Dette undersøges til den videre behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Mellemregningskontoen - Gågadefonden

  Gågade ordningen.

  Der er i Gammel Aabenraa etableret en selvstændig mellemregningskonto på det kommunale budget, for at kunne styrer kommunens indtægter og udgifter på gågaden.

  Mellemregningskontoen skal være buffer for uforudsete driftsudgifter på gågaden og den skal i princippet være styrende for taksten 2 år efter fondens årlige opgørelse og det ligger i byrådsbeslutningen fra april 1971, at taksten ”reguleres på grundlag af de foregående års faktiske udgifter og indtægter, således at ordningen økonomisk hviler i sig selv”. Mellemregningskontoen er primært oprettet, for at kunne dokumentere overfor lodsejerne hvad pengene bruges til og til at sørge for at evt. større udsving i vedligeholdelsen ikke på virker taksten som elastik.

  Fondens egen kapital er tidligere blevet brugt til at betale for evt. driftsbesparende tiltag såsom flere eller nye skraldespande, men ikke inventar som f.eks. bænke, skilte, renovering af belægninger samt lygtepæle.

  Egenkapitalen kan således bruges til at lave tiltag for at effektivisere renholdelsen af gågaden.

  På det foreliggende grundlag vurderer Teknik & Miljø – efter en drøftelse med juridisk kontor – at Aabenraa Byråd ved opløsning af Gågadefonden kan vælge enten at bruge egenkapitalen til ekstraordinær vedligeholdelse af gågaden eller tilbagebetale pengene til de nuværende grundejere.

  Teknik & Miljø foreslår på det grundlag at egenkapitalen anvendes til ekstraordinær vedligeholdelse af gågaden.

  Derfor foreslår Teknik & Miljø at

  indstillingens pkt. 3 ændres til:

  at det foreslås, at ”fondens” egenkapital pr. 31. december 2011 på ca. 174.600 kr. opløses og benyttes til ekstraordinær vedligeholdelse af gågaden, herunder indkøb af større og mere moderne skraldespande i det gamle gågade område for at effektivisere renholdelsen i området.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Socialudvalget og Børn & Familieudvalget med henblik på udvalgenes anbefaling af Byrådets vedtagelse af Styringsaftale 2013.

  KKR Syddanmark har den 31. august 2012 fremsendt Styringsaftale 2013 på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. KKR Syddanmark har drøftet Styringsaftalen den 29. august og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 30. august. Både KKR og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalen.

  Det er hensigten at rammeaftalerne, bestående af Styringsstrategien og Udviklingsstrategien, benyttes af kommunerne som et redskab i forhold til udvikling og ikke mindst styring af det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategi 2013, er udsendt og godkendt i foråret.

  Styringsaftalen 2013 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2013. Den overordnede ambition er, at: ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Kommunerne og Region Syddanmark vil i 2013 have et særligt fælles fokus på effekt, effektivitet og transparens. Kommunerne og regionen ønsker at sætte fokus på, hvordan et udvidet samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det specialiserede socialområde.

  Kommunerne og regionen vil derfor, som et led i udmøntningen af Styringsaftale 2013, udarbejde et koncept for optimering af effekt og ressourceudnyttelse, der er bredt funderet og kan anvendes på hele det specialiserede socialområde, uanset hvem der driver tilbuddene. Der sættes i den forbindelse særligt fokus på fire temaer:

  - Effektiv økonomistyring

  - Synergi med psykiatri og somatik

  - Kundebestyrelser

  - Effektmåling

  Styringsaftalen gælder for 2013 og genforhandles årligt.

  Lovgrundlag

  De fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Syddanmark baserer sig bl.a. på følgende regelsæt og vejledninger:

  - Lov om social service § 6, stk. 4 og 185 b, stk. 5 i lov om almene boliger (Regler om redegørelser og rammeaftaler om behov for sociale tilbud og almene ældreboliger i regionen).

  - Lov om ændring af § 174 i lov om social service (indførelse af omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud).

  - Bekendtgørelse af 23. januar 2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  - Bekendtgørelse af 15. juni 2006 om befordringsudgifter.

  - Bekendtgørelse af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Vejledningen til bekendtgørelsen om rammeaftaler mv.

  - Lov om specialundervisning § 6 h samt bekendtgørelse af 28. april 2012 om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet.

  - Fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, oktober 2005.

  Økonomi og afledt drift

  KKR Syddanmark har tidligere opfordret alle kommuner til at sikre, at deres udbydere fulgte KKR’s opfordring om at reducere taksterne med hhv. 2 % i 2011 og 3 % i 2012.

  De anbefalede reduktioner i taksterne er indarbejdet Aabenraa Kommunes budgetlægning.

  Høring/udtalelse

  Udtalelse fra Handicaprådet af 24. september 2012 vedrørende Styringsaftale 2013:

  Styringsaftale 2013 fra KKR Syddanmark har som overordnet ambition at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Handicaprådets brugerrepræsentanter er ikke enig i, at der skal være et lavere omkostningsniveau. Standarden for mange områder er allerede nu blevet væsentlig forringet.

  Det nævnes i sagsfremstillingen, at man vil have fælles fokus på ”effekt, effektivitet og transparens”. Hvis transparens skal forstås som gennemsigtighed, er vi helt enige.

  Der sættes særligt fokus på 4 temaer: Effektiv økonomistyring, synergi med psykiatri og somatik, kundebestyrelser og effektmåling.

  Handicaprådet kan kun bifalde de tre første temaer. Hvad effektmåling angår, bør det præciseres, at der ikke bør tages ressourcer fra kerneydelserne for at finansiere et større forbrug af personale til målinger/statistikker/rapporter.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,

  at Styringsaftale for 2013 på socialområdet godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 20-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 03-10-2012

  Anbefales godkendt med bemærkning om at udvalget er enig i Handicaprådets høringssvar.

  Afbud: Else Gehrke Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Økonomiudvalget anbefaler sagen godkendt under forudsætning af Børn- og Familieudvalgets anbefaling den 3. oktober 2012.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40530, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  REVA er en institution, der er organiseret under forvaltningen Arbejdsmarked & Social. REVA blev ved sammenlægningen i 2007, overdraget fra den daværende amtskommune til Aabenraa Kommune. Institutionen er bestående af et træværksted, et metalværksted, et pakkeri og en administration (kontor). REVA har 31 ansatte, heraf 17 på særlige vilkår.

  REVA ”leverer” beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, og med visitation og finansiering Sundhed & Omsorg. Sundhed & Omsorg har 7 borgere i beskyttet beskæftigelse ved REVA. REVA driver endvidere en indtægtsdækket virksomhed med leverancer til offentlige og private virksomheder. Sidst, men ikke mindst, varetager REVA udførsel af arbejdsevneundersøgelser (Arbejdsprøvninger) for Jobcentre. Primært for Aabenraa Jobcenter, men også for Jobcentrene i Tønder og Haderslev. De to sidste dog i meget begrænset omfang. Udførsel af disse undersøgelser udgør langt størstedelen af REVAs opgaver og indtægt. Aabenraa Jobcenter har primært anvendt REVA til afklaring af arbejdsevne hos personer fra Jobcenterets målgrupper, særligt fra borgere, der modtager enten sygedagpenge eller kontanthjælp.

  Ny vision for beskyttet beskæftigelse:

  Der er igennem de seneste to år arbejdet målrettet ud fra en vision om en omlægning af den beskyttede beskæftigelse under overskriften ”Fra beskyttet til støttet beskæftigelse”. Omlægningen indebærer, at borgerne i langt højere grad søges tilknyttet det almindelige arbejdsmarked gennem løntilskudsjob (skånejob), arbejdsprojekter og praktikker, således at de egentlige værkstedstilbud er forbeholdt de svageste i målgruppen for beskyttet beskæftigelse.

  Sundhed & Omsorg har konstateret en mærkbar tilgang af borgere og nye målgrupper, til støttet eller beskyttet beskæftigelse. (Se bilag 4) For alle disse grupper gælder det, at tilknytningen til arbejdsmarkedet kræver en håndholdt indsats med afklaring af arbejdsevne/ressourcer, praktikker, udplaceringer og tæt opfølgning herpå. Denne håndholdte indsats tilbydes og udvikles af afdelingen Job & Uddannelse i forvaltningen.

  Indsatsen vil med fordel kunne spredes på flere lokaliteter end det er tilfældet i dag. Ved REVA`s afvikling vil der ved Sundhed & Omsorg både være behov – og interesse for, at overtage værkstedet på Næstmark. Med tilførsel af disse bygningsmæssige rammer vil før nævnte tilbud ved Job & Uddannelse kunne kvalificeres yderligere.

  Sundhed & Omsorg vurderer, at de borgere der har et tilbud om beskyttet beskæftigelse ved REVA, med forholdsvis kort varsel, kan tilbydes beskæftigelse under Job & Uddannelse.

  Ny vision for arbejdsevneundersøgelser:

  Jobcenteret har i mindre og mindre grad brug for ”in-house” afprøvning som leveres af REVA, og ser i højere grad perspektiver ved at bruge private og offentlige virksomheder beliggende i kommunen, kombineret med tilknytning af mentorer for at belyse borgernes arbejdsevne i et reelt og virkeligt arbejdsmiljø. En sådan fremgangsmåde vil, når man ser på det samlede virksomhedstilbud, være langt mere mangfoldig og differentieret end det ”in-house” afprøvninger kan præstere. Jobcenteret vil derfor igennem denne omlægning fra anvendelse af REVA til anvendelse af virksomheder, kunne byde på forløb, der i langt større udstrækning er målrettet den enkelte borger, såvel i indhold som i varighed.

  Den primære opgave med arbejdsevneundersøgelse og opgaven med arbejdsoptræning af kontanthjælpsmodtagere ses altså i stedet løst via køb af fortløb ved virksomheder. Opgaven tænkes varetaget i et samarbejde mellem anden leverandør og Jobcenteret, der i den forbindelse påtænker ansættelse af to virksomhedskonsulenter, der kan varetage etablering og arbejdsevnebeskrivelser af arbejdsprøvninger i de private og offentlige virksomheder. Ved længerevarende arbejdsprøvninger og – optræninger tilknyttes mentorer. I en sådan konstruktion vurderer Jobcenteret, at der også vil være god sammenhæng til kommende ny lovgivning, pensionsreform m.v.

  Konsekvenser:

  Omlægningen af indsatsen som omtalt ovenfor, vil betyde en nedlæggelse af REVA, hvis leverancer, der ikke længere vil være behov for.

  En nedlæggelse af REVA må forventes at strække sig over en periode på 10-11 måneder fra det tidspunkt, hvor beslutningen tages. Dette skyldes en lang række forhold, ikke mindst afskedigelsesprocedure, opsigelse af diverse aftaler. Eksempelvis lejeaftaler på bygninger samt aftaler om leverancer.

  De 7 borgere i beskyttet beskæftigelse flyttes til beskæftigelsestilbuddet under Job & Uddannelse. For disse borgere vil der hurtigst muligt (1 – 3 dage) blive afholdt orienterende møde. Borgerne orienteres om beslutningen, konsekvenserne heraf og den proces, der iværksættes frem til flytningen.

  Økonomi og afledt drift

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud 2011 inkl. rentetillæg

  Forventet regnskab 2012

  Forventet regnskab 2013

  Forventet merfor-brug i alt

  Indtægt arbejdsprøvning

  -5.947

  -1.003

  Indtægt beskyttet beskæftigelse

  -1.293

  -437

  Værkstedssalg

  -820

  -262

  Salg af inventar m.v.

  ??

  Indtægter i alt

  -8.060

  -1.702

  Lønninger

  6.623

  2.318

  Øvrige driftsudgifter

  1.727

  691

  "Tomgangsdrift" bygning, Lavgade

  0

  100

  Udgifter i alt

  8.350

  3.109

  Årets resultat

  290

  1.408

  Budget

  47

  -9

  Merforbrug

  1.338

  243

  1.417

  2.998

  For yderligere uddybning af de økonomiske konsekvenser henvises til bilag 3.

  Forslag til finansiering

  Forvaltningerne Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked & Social angiver følgende forslag til finansiering af det forventede merforbrug.

  Forvaltningerne anbefaler, at det forventede merforbrug finansieres både af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget.

  Ligeledes anbefaler forvaltningerne, at underskuddet fra tidligere år på 1,338 mio. kr. finansieres af Arbejdsmarkedsudvalget, og at merforbruget i 2012 og 2013, i alt 1,660 mio. kr. fordeles mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget. Det foreslås, at fordelingen af merforbruget i 2012 og 2013 sker ud fra, hvor stor en andel af budgettet den beskyttede beskæftigelse samt arbejdsprøvningen udgør af det samlede budget på Reva.

  I nedenstående ses forslag til fordeling af det forventede merforbrug.

  Reva
  (1.000 kr.)

  Overført underskud (finansieres kun af Arbejdsmarkedsudvalget)

  1.338

  Samlet merforbrug 2012/2013 (finansieres af begge udvalg)

  1.660

  Forventet merforbrug

  2.998

  Beregnet fordeling af merforbrug 2012/2013:

  Socialudvalget

  16%

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget

  84%

  1.391

  I alt

  100%

  1.660

  Opsummering af fordeling af merforbrug:

  Socialudvalg

  268

  Arbejdsmarkedsudvalget (1.338+1.391)

  2.729

  I alt

  2.998

  Forvaltningen Sundhed & Omsorg angiver følgende forslag til finansiering af merforbruget på Socialudvalgets område;

  1. At merforbruget finansieres i 2013 af de budgetlagte udgifter til køb af beskyttet beskæftigelse på Reva.

  Forvaltningen Arbejdsmarked & Social angiver følgende alternative forslag til finansiering af merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område;

  1. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med 0,910 mio. kr. i årene 2013-2015, svarende til en ligelig fordeling i 3 år

  2. At budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalget overførselsudgifter på køb af aktivering/arbejdsprøvning reduceres med merforbruget på 2,729 mio. kr. i år 2013

  Forvaltningen har beskrevet konsekvenserne af finansieringsforslagene.

  Finansieringsforslag 1 og 2 betyder, at kapaciteten ift udførsel af arbejdsprøvninger må forventes reduceret i et omfang, der vil gøre afklaring af sager til fleksjob og førtidspension, betydelig langsommere. Det betyder, at de pågældende borgere må oppebære overførselsindkomst (Kontanthjælp eller sygedagpenge) i længere tid. Finansieringsforslag 1 og 2, vil således påføre kommunen øget udgifter på overførselsområderne i de berørte år.

  Forslag 1 vil medføre denne situation over en 3 årige periode, men med en årlig kapacitetsafvigelse, der er mindre markant end finansieringsforslag 2. Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være mindre markant i de enkelte år, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Forslag 2 vil medføre denne situation i kun et år (2013), dog med en kapacitetsafvigelse, der er markant større end finansieringsforslag 1 i det enkelte år. Øgede udgifter på overførselsområderne vil ligeledes være markant højere i 2013, end tilfældet vil være ved forslag 2.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været til høring i Handicaprådet den 23.8.2012. Rådet anbefaler forvaltningens indstilling.

  Sagen har været til høring i Sektor MED for Arbejdsmarked & Social den 23.8.2012. Medarbejdersiden fra Sektor MED og de ansatte på Reva har fremsendt vedlagte høringssvar.

  Bestyrelsen for Reva er orienteret om sagen på et bestyrelsesmøde den 29.8.2012.

  Efter en grundig drøftelse tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social og Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at nedlæggelsen af Reva påbegyndes i 2. halvår af 2012,

  at Socialudvalget godkender, at den nuværende beskyttede beskæftigelse på Reva hjemtages, således at Job & Uddannelse fremover selv varetager opgaven,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget tager stilling til valg af finansieringsforslag inden for eget budget,

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at bygningen på Næstmark 17, Aabenraa, overgår til Socialudvalget i 2013,

  at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at bygningen på Lavgade 52, Aabenraa overgår til Økonomiudvalget i 2013, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at konsekvenser af nedlæggelsen samt underskud ved nedlæggelsen håndteres ved budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  1. at: Anbefales godkendt. Frede Rahr Petersen undlod at stemme.

  3. at: Finansieringsforslag 2 anbefales godkendt.

  4.-6. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Socialudvalget den 20-09-2012

  2. at: Godkendt.

  3. at: Merforbruget i Socialudvalget finansieres som indstillet i 2013.

  4. at: Anbefales godkendt

  6. at: Anbefales godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 har i perioden fra den 29. juni 2012 til den 31. august 2012 været fremsendt til bemærkninger i LBR. Beskæftigelsesregionen har ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til Beskæftigelsesplanen.

  Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen og fra LO/FTF.

  Planen skal efter behandling i LBR godkendes politisk (Økonomiudvalget den 18. september 2012 og Byrådet den 10. oktober 2012).

  Iflg. tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest den 31. oktober 2012. Den endelige Beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan for 2013 skal offentliggøres senest den 31. januar 2013.

  Jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal LBR`s virksomhedsplan samt budget indgå i Beskæftigelsesplanen. I den forbindelse vil der på septembermødet i LBR blive afholdt en temadrøftelse vedr. virksomhedsplanen for 2013, hvor Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret.

  Administrationen udarbejder et udkast til virksomhedsplanen og et oplæg til debat.

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 23 og 46.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/19654, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Under henvisning til organisationsændring i Sundhed & Omsorg, der er trådt i kraft 1. september 2012, hvor myndighedsdelen i afdelingen Handicap & Psykiatri og myndighedsdelen i afdelingen Sundhed & Forebyggelse (ældreområdet) er lagt sammen til én myndighedsafdeling, Visitation og Rehabilitering, er det nødvendigt at revidere kompetencen til at anmode Statsforvaltningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse heraf.

  Kompetencen er aktuelt delegeret til jobcenterchefen i Arbejdsmarked & Social for voksenområdet, afdelingschefen for Handicap & Psykiatri for handicap- og psykiatriområdet og til afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse for ældreområdet.

  Organisationsændringen i Sundhed & Omsorg betyder, at kompetencen for handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet skal samles i den nye myndighedsafdeling.

  Lovgrundlag

  Værgemålsloven.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at kompetencen til at anmode om værgemål eller om ændring eller ophævelse heraf til persongruppen tilhørende handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet delegeres til afdelingschefen for myndighedsafdelingen Visitation & Rehabilitering, og

  at afdelingschefen i Visitation & Rehabilitering i tilfælde af fravær bemyndiges til at delegere kompetencen til teamlederne i afdelingen.

  Beslutning Socialudvalget den 20-09-2012

  1. - 2. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 25-09-2012

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

  Beslutning Byrådet den 10-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/38879, Sagsinitialer: NJ
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4932, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4937, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI