Beslutningsprotokol

onsdag den 31. oktober 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Der var afbud fra Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49512, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 14. oktober 2012 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”Jeg har fået oplyst, at Forsyningsselskabet Arwos har besluttet at lukke mini miljøstationerne i Løjt Kirkeby og i Stubbæk pr. 31. oktober 2012 og genåbne dem igen den 1. marts 2013, men kun for grønt affald.

  I forvejen har de to miljøstationer kun åbent 1 dag om ugen hele året rundt med 5 timer og med yderligere 1 dag i perioden 1. april til 31. oktober også med 5 timer.

  Det kan da ikke være rigtigt, at en lille selvbestaltet bestyrelse i Arwos kan afgøre at ødelægge serviceniveauet på dette område for beboerne i Løjt Kirkeby og i Stubbæk.

  Både Løjt Kirkeby og Stubbæk ligger helt i top blandt småbyer, som nogle af de bedste bosætningsbyer i Region Syddanmark, og den position skal fastholdes og udbygges, og det gøres ikke ved at reducere servicen på dette område.

  Det vil være et helt forkert at lukke disse små, men yderst gavnlige miljøstationer.

  Jeg fatter ikke, at nogen kan få den ide.

  Er det af sparehensyn kunne åbningstiden, som i jo forvejen er meget lille, måske sættes yderligere lidt ned.

  Iøvrigt er der hos Arwos et hav af andre sparemuligheder. F. eks. Arwos-Puljen, hvor der hvert år udbetales 500.000 kr. til uvedkommende projekter, på dyre annoncer og publikationer, måske på noget personale, hvor man jo lige har ansat to nye afdelingschefer, samt f. eks. på de helt urimelige bestyrelseshonorarer.

  Så der er penge nok at hente til at holde de to små miljøstationer i drift og dermed opretholde dette serviceniveau i Løjt Kirkeby og Stubbæk.

  I øvrigt finder jeg det meget besynderligt, at Arwos for nylig pralede med stor miljøbevidsthed og bidrag til mindre CO2 udslip i forbindelse med ibrugtagning en ny skraldebil, samtidig med, at man ved lukning af de to små miljøstationer nu vil tvinge mange privatbilister til at forøge miljøbelastningen ved at tvinge dem ud på landevejen med affaldet.

  Jeg finder det helt uacceptabelt at Arwos alene kan bestemme en så væsentlig serviceforringelse.

  Ejler Schütt foreslår,

  at Byrådet pålægger Arwos at sørge for, at miljøstationerne i Løjt Kirkeby og i Stubbæk bliver opretholdt med deres nuværende åbningstider.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Forslaget trukket af dagsordenen af forslagsstilleren.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46043, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Når givne betingelser i h.t. selskabsloven er opfyldt har medarbejderne i danske moderselskaber og disses danske datterselskaber ret til at vælge medlemmer til det øverste ledelsesorgan.

  Bestyrelsen for Arwos Holding A/S og datterselskaberne fremsender på denne baggrund forslag til nye vedtægter til Byrådets/aktionærernes behandling.

  For Arwos Holding A/S og Arwos Service A/S ændres vedtægterne, således at de i overensstemmelse med lovgivningen giver mulighed for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Derudover indeholder forslagene nogle få redaktionelle ændringer.

  I de fremsendte forslag er ny tekst skrevet med rød skrift og der er derudover markeret med lodret streg i venstre margen.

  Ændring af vedtægterne skal godkendes af aktionærerne på en generalforsamling, og der planlægges med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter Byrådets møde den 28. november 2012. I h.t. vedtægterne skal bestyrelsesformanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

  Lovgrundlag

  § 140 – 143 i Lov nr. 470 af 12. juni 2009 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

  Bkg. Nr. 806 af 28. juni 2010 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Bestyrelsesmedlemmer i Arwos honoreres således i h.t. bestyrelsesbeslutning fra 2010:

  Formandshonorar 105.000 kr./år

  Øvrige medlemmer 46.000 kr./år

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Byrådet anmoder bestyrelserne om at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger, der foreslås afholdt onsdag den 28. november 2012 umiddelbart efter Byrådets møde,

  at Borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne på selskabernes ekstraordinære generalforsamlinger, og

  at Borgmesteren bemyndiges til at fremsende forslag til generalforsamlingen i Arwos Holding A/S om, at de samlede udgifter til bestyrelseshonorarer ikke forøges som en konsekvens af en udvidelse af bestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Det blev oplyst, at bestyrelseshonorarer er fastsat på samme niveau som honorarer til medlemmer af havnebestyrelsen.

  Honorar til bestyrelsesmedlemmer i Arwos udgør således 7.667 kr. pr. selskab.

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt, idet det forudsættes, at valgperioden følger samme periode som for øvrige bestyrelsesmedlemmer, og

  3. at anbefales godkendt således, at bestyrelseshonorarer først revurderes ved nyvalg pr. 1. januar 2014.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt stemte imod 3. at.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46230, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Kolstrup Boligforening har den 21. september 2012 fremsendt skema B vedrørende opførelse af 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby.

  Byrådet godkendte i mødet den 21. december 2011 skema A for ovennævnte projekt med en samlet anskaffelsessum på 26,909 mio. kr. beregnet ud fra maksimumbeløbet for 2011 og 15 boliger.

  Byggeprojektet er udvidet med en boligenhed i forhold til skema A. Projektet udgør ved skema B 16 boliger (dobbelthuse). Skema B kan ses i sagen.

  Den samlede anskaffelsessum må i 2012 ikke overstige 29,401 mio. kr., jf. det bindende maksimumbeløb i 2012 på 17.390 kr./m² plus energitillæg på 940 kr./m².

  Anskaffelsessummen udgør ved skema B følgende i forhold til skema A:

  Omkostninger

  Skema A

  (projektstadiet)

  (15 boliger)

  Skema B

  (efter licitation)

  (16 boliger)

  Grundudgifter

  2,376 mio. kr.

  2,534 mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  19,177 mio. kr.

  20,582 mio. kr.

  Omkostninger

  3,803 mio. kr.

  4,142 mio. kr.

  Gebyr

  0,390 mio. kr.

  0,423 mio. kr.

  Anskaffelsessum

  26,910 mio. kr.

  29,372 mio. kr.

  Den årlige husleje er beregnet til 781 kr./m² ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Den gennemsnitlige boligstørrelse ligger på 100 m², hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 6.510 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 af lov om almene bolier mv. (almenboligloven).

  Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om atøtte til almene boliger mv. (støttebekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Matriklen er omfattet af lokalplan N 26.

  Økonomi og afledt drift

  Det kommunale grundkapitaltilskud udgjorde ved byrådets godkendelse af skema A 3,767 mio.kr.

  Ved skema B udgør grundkapitaltilskuddet 4,112 mio. kr. En merudgift for kommunen på 0,345 mio. kr. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2013.

  Boligselskabet har oplyst, at det ikke er muligt at reducere projektet til 14 boliger i stedet for 16.

  Til indskud i landsbyggefonden henstår der i 2012 et rest rådighedsbeløb på 3,484 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2013 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

  I budget 2013 er der til indskud i landsbyggefonden afsat et rådighedsbeløb på 0,958 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at skema B godkendes,

  at merudgiften til grundkapitaltilskud på 0,345 mio. kr. finansieres i 2013 af afsat rådighedsbeløb til ”indskud i Landsbyggefonden”, og

  at beløbet frigives.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Udgår af dagsordenen.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/15582, Sagsinitialer: KALA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af den nye brandstation i industrikvarteret i Bov, er det nødvendigt at forlænge den eksisterende vej forbi brandstationen for, at skabe vejadgang til grundene nord for brandstationen.

  Sagen er tidligere blevet drøftet i Plan- og Trafikudvalget den 10. maj 2012 og Økonomiudvalget den 22. maj 2012 under forudsætning af, at en forlængelse af Plantagevej skulle skabe vejadgang til en grund i den nordligste del af arealet.

  Det tidligere dagsordenspunkt med tilhørende bilag er vedhæftet som bilag.

  Salget af denne grund bliver måske ikke til noget og der er derfor udarbejdet et revideret projekt, hvor der kun etableres 60 meter vej hen forbi brandstationen således, at det salgbare areal, der ligger nord for brandstationen, kan vejbetjenes.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 1/73 udarbejdet i den tidligere Bov Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Overslaget over udgiften til forlængelse af vejen er på 0,63 mio. kr.

  Den afledte drift er på 0,01 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2012 afsat et rammebeløb til byggemodning af erhvervsformål på 2,3 mio. kr. med et restrådighedsbeløb på 1,01 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,63 mio. kr. til forlængelse af Plantagevej, Bov finansieret med 0,63 mio. kr. af ”Erhvervsformål, rammebeløb”, og

  at den afledte drift på 0,01 mio. kr. finansieres fra puljen til afledt drift i 2013 under Økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

  Udsat.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9751, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, har den 12. marts 2012 aflagt Løjt Kirkeby Skole et tilsynsbesøg.

  Tilsynet medførte 2 påbud:

  1. Der skal etableres kontrolanordning ved procesudsugningerne i hjemkundskabslokalet og i fysik/kemilokalet.
   Kontrolanordningen skal alarmere såfremt procesudsugningsanlæggene ikke fungerer tilstrækkeligt.
  2. I lokalerne 39, 40, 41, 101, 102 og 103, beliggende i en del af skolen bygget i 50´erne, er der blevet målt konstant forhøjet indhold CO2 i indeluften, hvilket medfører en meget ringe luftkvalitet. Dette forhold er bl.a. påpeget af både lærere og elever og en enkelt elev lider meget direkte af luftvejsgener ved ophold i især et af lokalerne.
   Der skal derfor installeres et balanceret, mekanisk ventilationsanlæg, der sikrer et tilstrækkeligt luftskifte i lokalerne.

  Påbud 1 er efterkommet og udgiften er afholdt af skolen (ca. 10.000 kr.).

  Påbud 2 skal være efterkommet og arbejdet udført senest den 1. marts 2013. Det er dog muligt at afslutte arbejdet i 2012 ved snarlig igangsætning.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlaget for påbuddet om tilvejebringelse af tilstrækkeligt luftskifte i undervisningslokalerne er følgende;

  • § 34 stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer og
  • § 77, stk. 1, og § 42 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Ingeniør Gruppen Syd har den 13. april 2012 opstillet et overslag på 1,0 mio. kr. som en anlægsramme for installering af mekanisk ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole.

  Til finansiering af projektet foreslås følgende løsning:

  1. Der har været afholdt licitation på ombygning af Stubbæk Skole, denne viser et resultat der er 1,4 mio. kr. lavere end det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med budgetlægning af anlæg i 2013 er anlæggets rådighedsbeløb i den foreløbige investeringsoversigt reduceret med 1 mio. kr.

  Det foreslås derfor, at de 0,4 mio. kr. der ikke forventes brugt til ombygning af Stubbæk Skole overføres til projektet på Løjt Kirkeby Skole.

  1. Anlægsarbejdet med støjskærm på Hjordkær skole er afsluttet, og opgørelsen viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det foreslås, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af udgifterne til ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole.
  1. Anlægsarbejdet på Skovbogaard – Ungdomsskolen er stort set afsluttet. På nuværende tidspunkt er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og der forventes kun evt. få yderligere udgifter. Det foreslås derfor, at der bruges 0,1 mio. kr. heraf til finansiering af ventilationsanlægget på Løjt Kirkeby Skole.

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Ventilationsanlæg Løjt Kirkeby Skole

  1.000

  Stubbæk Skole

  - 400

  Hjordkær Skole – støjskærm

  - 500

  Skovbogaard – Ungdomsskolen

  - 100

  I alt

  0

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole, finansieret med en negativ anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. på anlægsprojektet Stubbæk Skole, og en negativ anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på anlægsprojektet Støjskærm Hjordkær Skole, samt en negativ anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. på anlægsprojektet Skovbogaard – Ungdomsskolen.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-10-2012

  Anbefales godkendt med 1,0 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/7654, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på sit møde den 6. august at sende et forslag til en revideret ressourcemodel for SFO-området til høring blandt skolerne.

  På baggrund af det udsendte forslag og de indsendte høringssvar har Skole og Undervisning i samarbejde med budgetafdelingen udarbejdet en ressourcemodel.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om den kan anbefales godkendt.

  Skole og Undervisning foreslår følgende ændringer til det oplæg som blev udsendt i august:

  • Tilføjelse: Mulighed for at tilkøbe et morgenmodul, der kun gælder i de perioder, hvor der ikke er undervisning på skolerne.
  • Vedrørende puljemidler til inkluderende læringsmiljø.
   Den børnetalsbestemte del af inklusionspuljen fordeles efter antallet af indskrevne elever i 0. – 4. årgang pr. 5. september.

  Forslaget til en ny ressourcemodel er i sin fulde ordlyd vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Et morgenmodul der kun kan benyttes de dage, hvor der ikke er undervisning på skolen, kan afhængig af den enkelte skoles ferieplan anvendes ca. 50 dage om året.

  Ud fra forældretaksten på det almindelige morgenmodul, er taksten for dette modul beregnet til 500 kr.

  Høring/udtalelse

  Høringssvarene viser en bred enighed om, at modellens opbygning med en grundtildeling og en tildelingstakst pr. indskrevet barn er gennemskuelig og håndterbar. Enkelte høringssvar peger på, at taksten ikke afspejler det serviceniveau, som politikerne, skolen og forældrene ønsker.

  Der er enighed om, at pladstyperne er anvendelige. Omfanget af den tilkøbte morgenåbning ønskes præciseret, og det foreslås at være muligt at tilkøbe morgenåbning, der kun gælder på de dage, hvor der ikke er undervisning.

  I enkelte af høringssvarene peges der på, at fordelingen af puljen til inkluderende læringsmiljø mellem børnetal og socioøkonomiske forhold bør være 75/25, og at det bør være antallet af indskrevne elever i skolen (0. – 3./4. kl.) der anvendes som tildelingskriterium i stedet for antallet af indmeldte børn i SFO-en.

  En del høringssvar udtrykker ønske om, at de sikres stabile økonomiske forhold af hensyn til personalet og det pædagogiske arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til en ny ressourcemodel på SFO-området godkendes og

  at taksten på 500 kr. for morgenmodulet, der kun kan benyttes på de dage, hvor der ikke er undervisning på skolen, godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-10-2012

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44323, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. september 2012 truffet beslutning om principper for ny organisering af klubområdet.

  Principperne tager højde for, at det skal være muligt at etablere klubløsninger med udgangspunkt i de lokale forhold.

  Det vil fremover være distriktsskolen, der vil være ansvarlig for, at der er et kvalificeret klubtilbud i distriktet.

  Som en konsekvens heraf har Byrådet sendt et brev til Hjordkær Fritidscenter om påtænkt opsigelse af driftsoverenskomsten pr. 31. juli 2013 eller før efter gensidig aftale.

  Driftsoverenskomsten er varslet opsagt med henblik på indgåelse af ny driftsoverenskomst uden klubbørn.

  Lovgrundlag

  I henhold til Forvaltningslovens § 19 skal bestyrelserne have lejlighed til at udtale sig til opsigelsesgrundlaget.

  Der har været afholdt en § 33 forhandling med BUPL den 5. september 2012.

  Høring/udtalelse

  Der er sendt brev om påtænkt opsigelse af driftsoverenskomsten til institutionen.

  Samtidig er der sendt orientering herom til BUPL og FOA, der ligeledes har haft mulighed for at afgive høringssvar.

  Høringsfristen udløb den 1. oktober 2012.

  Institutionens og BUPL’s høringssvar vedlægges.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune opsiger driftsoverenskomsten pr. 31. juli 2013 eller før efter gensidig aftale,

  at Aabenraa Kommune sender forslag til ny driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Hjordkær Fritidscenter uden klubbørn og

  at den selvejende bestyrelse anmodes om hurtigst muligt at iværksætte en proces med afvikling af fritidsklubaktiviteterne, herunder opsigelse af personale, aftaler m.v.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-10-2012

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  3. at anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  - at processen først iværksættes efter forudgående dialog med de faglige organisationer, behandling i MED-udvalg samt drøftelse med de selvejende institutioners bestyrelser og

  - at Aabenraa Kommune er indstillet på at give tilbud til de berørte medarbejdere om ansættelse i eventuelle stillinger i forbindelse med klubtilbud og skolebørnspasningen.

  Afbud: Kirsten N. Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44325, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. september 2012 truffet beslutning om principper for ny organisering af klubområdet.

  Principperne tager højde for, at det skal være muligt at etablere klubløsninger med udgangspunkt i de lokale forhold.

  Det vil fremover være distriktsskolen, der vil være ansvarlig for, at der er et kvalificeret klubtilbud i distriktet.

  Som en konsekvens heraf har Byrådet sendt et brev til Tinglev Danske Fritidsklub om påtænkt opsigelse af driftsoverenskomsten pr. 31. juli 2013 eller før efter gensidig aftale.

  Lovgrundlag

  I henhold til Forvaltningslovens § 19 skal bestyrelserne have lejlighed til at udtale sig til opsigelsesgrundlaget.

  Der har været afholdt en § 33 forhandling med BUPL den 5. september 2012.

  Høring/udtalelse

  Der er sendt brev om påtænkt opsigelse af driftsoverenskomsten til institutionen den 19. september 2012.

  Samtidig blev der sendt orientering til BUPL og FOA, der ligeledes har haft mulighed for at afgive høringssvar.

  Høringsfristen udløb den 1. oktober 2012.

  Institutionens og BUPL’s høringssvar vedlægges.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune opsiger driftsoverenskomsten pr. 31. juli 2013 eller før efter gensidig aftale og

  at den selvejende bestyrelse anmodes om hurtigst muligt at iværksætte en proces med afvikling af fritidsklubaktiviteterne, herunder opsigelse af personale, aftaler m.v.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-10-2012

  1. at anbefales godkendt.

  2. at anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  - at processen først iværksættes efter forudgående dialog med de faglige organisationer, behandling i MED-udvalg samt drøftelse med de selvejende institutioners bestyrelser og

  - at Aabenraa Kommune er indstillet på at give tilbud til de berørte medarbejdere om ansættelse i eventuelle stillinger i forbindelse med klubtilbud og skolebørnspasningen.

  Afbud: Kirsten N. Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/14878, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. august 2012 er der truffet beslutning om, at der ønskes udarbejdet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. august 2012.

  Budgetkontrolsagen omfatter følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalget (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre bevillingsniveauer/udvalg (netto 0)

  Ligeledes indeholder sagen forventet regnskab på aftalestyrede enheder med tilhørende noter.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, tillægsbevillingsansøgninger, tillægsbevillingsansøgninger finansieret af andre bevillingsniveauer samt de hertil hørende noter.

  Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke deltager i den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012 jf. kommunens økonomiske årshjul – medmindre den vurderer, at der er væsentlige ændringer i forhold til denne budgetkontrol.

  Økonomi og afledt drift

  I tabellen herunder ses en oversigt over de forventede udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2012.

  Ud for de enkelte udfordringer er der angivet om, der er tale om områder, som hører under henholdsvis budgetgaranterede områder (*), øvrige overførsler (**) eller beskæftigelsestilskuddet (***).

  Arbejdsmarkedsudvalget
  (1.000 kr.)

  Forventet
  mer/mindrefor-brug
  2012

  Anbefalede
  omplaceringer
  /finansiering
  2012

  Forventet
  mer-/mindreforbrug 2012
  (kassefinansieret tillægsbevillingsbehov)

  Note

  Udfordringer:

  Serviceudgifter

  Øvrige sociale udgifter

  -207

  207

  0

  1, 8, 12, 13

  I alt serviceudgifter

  -207

  207

  0

  Overførselsudgifter:

  Ydelse/forsørgelse*

  595

  0

  595

  2

  Sygedagpenge**

  3.224

  0

  3.224

  3

  Indsats/aktivering */**

  -2.785

  0

  -2.785

  4

  Udlændinge *

  2.049

  0

  2.049

  5

  I alt overførselsudgifter

  3.083

  -1.618

  1.465

  9, 11

  Forsikrede ledige

  Forsikrede ledige - beskæftigelsestilskud

  Forsikrede ledige - dagpenge ***

  16.027

  0

  16.027

  6

  Forsikrede ledige - beskæftigelsesindsats***

  -3.185

  0

  -3.185

  6

  I alt forsikrede ledige - beskæftigelsestilskud

  12.842

  -9.432

  3.410

  Forsikrede ledige - budgetgaranti

  Forsikrede ledige - driftsudgifter*

  -1.411

  1.411

  0

  7, 10

  I alt forsikrede ledige budgetgaranti

  -1.411

  1.411

  0

  Udfordringer i alt

  14.307

  -9.432

  4.875

  Konklusion

  Der forventes et samlet merforbrug på 14,307 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområder, hvoraf -0,207 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, 3,083 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 11,432 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets forsikrede ledige.

  Forvaltningen kan anvise finansiering på i alt 9,432 mio. kr., svarende til midtsvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012, hvorefter merforbruget udgør 4,875 mio. kr. Dette er sammensat af et merforbrug på 1,465 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter og 3,410 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

  Direktøren for Arbejdsmarked og Social anbefaler, at der til merforbruget søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 4,875 mio. kr., og at der søges en tillægsbevilling på 9,432 mio. kr., som er finansieret via midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

  I budgetkontrolsagen er der foreslået forskellige budgetomplaceringer mellem de enkelte bevillingsniveauer under Arbejdsmarkedsudvalget, som ligeledes fremgår af ovenstående oversigt. Direktøren anbefaler, at mindreforbruget på 0,207 mio. kr. på bevillingsniveauet Serviceudgifter (den særlige fleksjobpulje) overføres til bevillingsniveauet Overførselsudgifter, idet puljen ved oprettelse er finansieret af overførselsudgifter. Ligeledes anbefales, at mindreforbruget på 1,411 mio. kr. på de budgetgaranterede områder under bevillingsniveauet Forsikrede ledige overføres til bevillingsniveauet Overførselsudgifter til finansiering af merforbrug på andre budgetgaranterede områder.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at budgetomplaceringerne indenfor eget udvalg tages til efterretning,

  at der søges en tillægsbevilling på 12,842 mio. kr. til bevillingsniveauet Forsikrede ledige, hvoraf 9,432 mio. kr. er finansieret af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og at det resterende beløb på 3,410 mio. kr. søges som en kassefinansieret tillægsbevilling,

  at der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,465 mio. kr. til bevillingsniveauet Overførselsudgifter,

  at ansøgning om tillægsbevillinger (netto 0) finansieret af andre bevillingsniveauer/udvalg jf. oversigt samt bilag, godkendes, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget ikke deltager i den ordinære budgetkontrol pr. 30. september 2012 i henhold til kommunens økonomiske årshjul – med mindre forvaltningen vurderer, at der er væsentlige ændringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1. at: Taget til efterretning.
  2.-5. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  2.- 5. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46818, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Kompetencecenteret ved Aabenraa kommune har i perioden fra september 2007 til dags dato fungeret som et såkaldt ”in house” tilbud til jobsøgende -, ledige borgere og borgere på sygedagpenge. I begyndelsen blev der udbudt straks aktivering på hold til kontanthjælpsmodtagere, som bestod af afklarings-, vejlednings- og jobsøgningsforløb.

  I samme periode har udviklingen medført, at der i stigende omfang indgås kontrakter med eksterne leverandører om at udbyde sådanne forløb.

  I 1. halvår 2012 blev lovgivningen ændret således, at behovet for vejlednings- og opkvalificeringsforløb blev væsentlig reduceret. Indsatsen blev derfor omlagt fra holdforløb til hyppigere individuelle kontaktforløb jvf. sag nr. 27 behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. marts 2012. Disse forløb består nu kun af en kontaktsamtale med borgeren hver anden uge.

  Ændringen af indsatsen medfører, at lokalebehovet ved Kompetencecenteret nu er blevet betydelig mindre. Aktiviteterne ved Kompetencecenteret, vil derfor kunne udføres indenfor de fysiske rammer på Kallemosen 20. Det betyder, at der ikke længere er brug for de lejede lokaler på Møllemærsk 29.

  Det er ledelsens mål, at en sådan placering af indsatsen på Kallemosen 20 kan gennemføres således, at den er på plads i 1. kvartal 2013. Det forudsætter dog en beslutning hurtigst muligt, således at lejemålet ved Møllemærsk 29 kan opsiges.

  Økonomi og afledt drift

  Kompetencecentret har til huse i et privat lejemål på Møllemærsk 29. Ved indgåelse af dette lejemål tilbage til 2009 havde kommunen fået deponeringsfritagelse fra det daværende Velfærdsministeri fra 1. januar 2009 til 31. december 2011. Efter udløb af deponeringsfritagelsen blev der for år 2012 og frem deponeret 3,550 mio. kr., som var finansieret af kassebeholdningen jf. sag nr. 194 behandlet i Byrådet den 26. oktober 2011.

  Afvikling af lejemålet på Møllemærsk betyder, at der ikke længere skal deponeres i forhold til det pågældende lejemål.

  Forvaltningen forventer, at lejemålet kan opsige med virkning i 1. kvartal 2013.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at Kompetencecentrets aktiviteter integreres i de fysiske rammer på Kallemosen 20,

  at lejemålet på Møllemærsk 29 opsiges, og

  at deponeringen på 3,550 mio. kr. vedr. Møllemærsk 29 frigives og tilføres kassebeholdningen i 2013.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2012

  1.-2. at: Godkendt.
  3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37680, Sagsinitialer: DAW

  Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012-14 med henblik på forelæggelse for Byrådet.

  Region Syddanmarks Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012-14 er udarbejdet af regionen og de 22 kommuner i fællesskab og danner grundlag for de overenskomstmæssige forhold vedrørende den ridefysioterapeutiske kapacitet. Udviklingsplanen vil blive et bilag til Praksisplanen for Fysioterapiområdet i Region Syddanmark 2011-2014.

  Udviklingsplanen viser, at der er store forskelle i antallet af borgere, der får vederlagsfri ridefysioterapi og store rideterapeutiske kapacitetsforskelle i de enkelte kommuner. Udviklingsplanen er flere gange behandlet i Sundhedsstrategisk Forum, især vedrørende det faglige udbytte af ridefysioterapi og hvordan kommunerne kan kvalitetssikre myndighedsopgaven for vederlagsfri ridefysioterapi. Aabenraa Kommune har i den forbindelse udført et analysearbejde af kommunens høje forbrug af ridefysioterapi. Konklusionen blev, at der skal ses nærmere på kvaliteten af henvisningerne og sagsgangen for henvisningerne hos Sygesikringen. Det arbejde er igangsat.

  Udviklingsplanen lægger ikke op til ændringer, der får betydning for Aabenraa Kommune.

  Udkast til udviklingsplan har efterfølgende været sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske Handicaporganisationer og relevante faglige organisationer. Kun Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark, Danske Handicaporganisationer og ridefysioterapeuterne i Region Syddanmark har afgivet høringssvar. Høringssvarene gør især opmærksom på at udviklingsplanen ikke indfrier planens gode formål, og at den mangler konkrete handlingsforslag. De centrale bemærkninger er drøftet i Sundhedsstrategisk Forum og Samarbejdsudvalget for fysioterapi, der har anbefalet udviklingsplanen godkendt for perioden 2012-14 under forudsætning af, at der arbejdes videre med de udfordringer, udviklingsplanen har afdækket.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at ”Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012-14” godkendes,

  at forvaltningen arbejder videre med udfordringerne på området i dialog med relevante parter.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 09-10-2012

  1. at: Anbefales godkendt.

  2. at:Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker. Tim Wulff.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  1. at anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2012

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Hans Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: hlp