Beslutningsprotokol

onsdag den 28. november 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp forlod mødet kl. 18:30 og deltog ikke i behandling af punkterne 240-242.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46919, Sagsinitialer: sn

  Sagsfremstilling

  Der afholdes kommunalpolitisk topmøde den 21. og 22. marts 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

  Lovgrundlag

  Ifølge KL kan alle kommuner udpege én delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. Som delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges medlemmer af byrådet.

  Der er mulighed for at udpege personer uden stemmeret.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Aabenraa Kommune udpeger 8 stemmeberettigede delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Udpeget blev:

  Delegeret: Tove Larsen, Jan Toft Jensen, Folke G. Kryger, Povl Kylling Petersen, Philip Tietje, Tim Wulff, Thomas Andresen, Kurt Andresen.

  Stedfortræder: Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp, Jørgen Witte, Frede Rahr Petersen, Kirsten Nørgård Christensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Erwin Andresen.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33001, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Forslag til udmøntning af tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud i Aabenraa Kommune fremlægges til behandling.

  Der er i finansloven for 2012 afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i de enkelte kommuner. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

  Regeringen og KL vil følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 og 2013. Dette skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

  Aabenraa Kommunes andel af tilskuddet er 4,812 mio. kr. i 2013 prisniveau, som er overført til Skole- og Dagtilbudsudvalget ved budgetlægningen.

  Det fremgår af KL’s budgetvejledning, at kommunerne og de enkelte institutioner har forskellige behov og udfordringer. Der er derfor forskellige initiativer, der kan føre til kvalitetsforbedringer. Det kan fx være:

  · Fokus på normeringer i dagtilbud

  · Fokus på læringsmiljøet i dagtilbud, herunder

  organisering og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, planlægning af læringsforløb og udvikling af relationsarbejder

  · Brug af ressourcepædagoger, som er særligt uddannede eller har særlig viden indenfor fx læring eller inklusion, og dermed kan sikre kvalitet og faglighed i indsatsen

  · Familiepædagoger eller socialrådgivere i daginstitutionerne

  · Praksisudvikling i institutioner med høj andel af børn med svag familiebaggrund koblet med efter-/ videreuddannelse indenfor inklusion og didaktik, så pædagogerne er bedre rustet til at planlægge og målrette det pædagogiske arbejde

  Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til udmøntning af tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud i Aabenraa Kommune.

  Forslag 1

  Midlerne foreslås fordelt på følgende områder:

  Bedre kvalitet i dagtilbud.

  Udmøntning af beløb (1.000 kr.):

  2013

  2014

  2015

  2016

  Socioøkonomi til 0-5 års området (dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede inst.)

  1.500

  1.500

  1.550

  1.625

  Inklusion

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Harmonisering af tildeling til vuggestuer og småbørnsgrupper

  250

  250

  250

  250

  Finansiering af institutionernes deltagelse i LP

  800

  800

  800

  800

  Inklusionskoordinator for LP og faglig udvikling

  500

  500

  500

  500

  Udisponeret beløb / opstart af LP i 2013

  271

  139

  163

  166

  IT udvikling

  100

  100

  100

  100

  Kompensation for lønudgifter til pædagogiske assistentelever (PAU)

  30

  250

  250

  250

  Fripladsudgifter

  238

  242

  246

  250

  Søskendetilskud

  123

  126

  127

  130

  Tilskud til private institutioner

  158

  153

  156

  160

  Bruttoudgifter

  4.970

  5.060

  5.142

  5.231

  Forslag 2

  Midlerne foreslås fordelt på følgende områder:

  Bedre kvalitet i dagtilbud.

  Udmøntning af beløb (1.000 kr.):

  2013

  2014

  2015

  2016

  Socioøkonomi til 0-5 års området (dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede inst.)

  4.210

  4.290

  4.370

  4.440

  Fripladsudgifter

  225

  230

  234

  238

  Søskendetilskud

  118

  122

  116

  123

  Tilskud til private institutioner

  259

  254

  259

  263

  Bruttoudgifter

  4.812

  4.896

  4.979

  5.064

  Forslagene med nærmere definering af områderne er vedlagt som bilag.

  Børne- og Kulturchefforeningen for Region Syddanmark har forespurgt kommunerne i regionen om, hvordan de påtænker at anvende midlerne til bedre kvalitet i dagtilbud. Opgørelsen er vedlagt til orientering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget beslutter, hvordan beløbet til bedre kvalitet i dagtilbud udmøntes, og at det indgår som grundlag for takstberegningen for 2013, og

  at de udvalgte områder søges udmøntet, som en del af det kommende administrationsgrundlag for daginstitutionsområdet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

  BUPL´s § 33 høringssvar af 12. november 2012 blev udleveret på mødet og indgik i udvalgets behandling af sagen.

  Thomas Andresen foreslog, at beløbet til bedre kvalitet i dagtilbud udmøntes med 2,750 mio. kr. til socioøkonomi, inklusion og harmonisering af tildeling til vuggestuer og småbørnsgrupper. Restbeløbet reserveres i 2013 i en pulje til bl.a. klubområdet, og fra 2014 som en 1 procent besparelse på dagtilbudsområdet (jf. budgetforliget).

  For stemte Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V) og Kurt Andresen (S).
  Imod stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard A) og Dorte Soll (A).


  Jørn Ulrik Larsen begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Ændringsforslag fra Socialdemokraterne og SF, som anbefaler, at beløbet på 4,812 mio. kr. fra 2013 og frem udmøntes således:

  1. 0,250 mio. kr. anvendes til personaletildelingen til småbørnspladser, således at grundnormeringen harmoniseres med vuggestuepladser, jfr. forvaltningens beregning.
  2. Det resternde beløb 4,562 mio. kr., anvendes til styrkelse af institutionernes grundnormering i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner for 0,5 års gruppen.

  Beløbene indgår i takstberegningen pr. 1.1.2013, og udmøntes med virkning fra samme dato.

  Afstemning om ændringsforslaget:

  FOR 17 (A,F,O) IMOD 13 (V,S).

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19317, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er beregnet takster på Dagtilbudsområdet.

  Taksterne på dagtilbudsområdet i 2013 afhænger af Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutning i sagen ”princip for beregning af dagtilbudstakster 2013”.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har i ovenstående sag taget beslutning om hvilket af nedenstående principper, der skal benyttes. Beslutning herom vil foreligge til økonomiudvalgsmødet den 20. november 2012.

  1. Budgettet til støttepædagogkorpset og integrationsteamet indregnes i 0-6 års institutionerne, og på dagplejen indregnes et fast beløb.
  2. Budgettet til støttepædagogkorpset, integrationsteamet og handicappladserne på dagplejen indregnes i 0-6 års institutionerne.

  I forbindelse med regeringsaftalen blev der afsat 500 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa’s andel heraf udgør 4,8 mio. kr.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 13. november 2012, blev en udmøntning af dette beløb drøftet, men sagen blev sendt videre til beslutning i Byrådet.

  Der foreligger to forslag til udmøntning af de 4,8 mio. kr.

  1. 4,8 mio. kr. fordeles ud på dagplejen og 0-6 års institutionerne.
  2. 2,75 mio. kr. fordeles på dagplejen og 0-6 års institutionerne, og resten lægges i en pulje i 2013. Der træffes i 2013 beslutning om restpuljens udmøntning i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovgivningen for området fremgår af 668 af 17/06 2011 Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud m.v. til Børn og Unge (Dagtilbudsloven).

  Og 31 af 06/05 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009.

  Økonomi og afledt drift

  Som følge af beslutningerne i sagerne ”princip for beregning af dagtilbudstakster 2013” der behandles i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 20. november 2012, og ”Bedre kvalitet i dagtilbud – udmøntning” der behandles i Byrådet den 28. november vil taksterne i 2013 være:

  1. Budgettet til støttepædagogkorpset og integrationsteamet indregnes i 0-6 års institutionerne, og på dagplejen indregnes et fast beløb.

  Takst (kr/md. (11mdr))

  Dagpleje

  Vuggestue

  Småbørn

  Børnehave

  Fr.klub

  A: 4,8 mio. Kr. fordeles ud på dagplejen og 0-6 års institutionerne

  2.490

  2.969

  2.810

  1.594

  363

  B: 2,75 mio. kr. fordeles på dagplejen og 0-6 års inst. Resten puljes

  2.490

  2.921

  2.737

  1.582

  365

  2. Budgettet til støttepædagogkorpset, integrationsteamet og handicappladserne på dagplejen indregnes i 0-6 års institutionerne

  Takst (kr/md. (11mdr))

  Dagpleje

  Vuggestue

  Småbørn

  Børnehave

  Fr.klub

  A: 4,8 mio. Kr. fordeles ud på dagplejen og 0-6 års institutionerne

  2.549

  2.945

  2.785

  1.570

  363

  B: 2,75 mio. kr. fordeles på dagplejen og 0-6 års inst. Resten puljes

  2.548

  2.896

  2.713

  1.558

  365

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om taksterne for 2013 således, at Byrådet kan godkende taksterne endeligt, når beslutning om udmøntning af puljen til bedre kvalitet i dagtilbud, er truffet i Byrådet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 20-11-2012

  Jørn Ulrik Larsen stillede ændringsforslag om, at taksterne fastsættes med baggrund i, at de 4,8 mio. kr. udmøntes til vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner eksklusiv dagplejen, således at der indstilles en takstmodel 2C til godkendelse i byrådet.

  For stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (A) og Dorte Soll (A).

  Imod stemte Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V) og Kurt Andresen (S).

  Et flertal bestående af Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V) og Kurt Andresen (S) stemte for at takstmodel 2B indstilles til godkendelse i byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Økonomiudvalget anbefaler model 2 og afventer stillingtagen vedr. hvorvidt, dagplejen er omfattet af mertildeling samt spørgsmålet om tildeling vedr. 2,75 mio. kr. og 4,8 mio. kr.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Takstmodel 2 godkendt med udmøntning af 4,812 mio. kr. i 2013 jf. sag 226.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/30013, Sagsinitialer: ahk

  Sagsfremstilling

  Kvalitetskontrakten er en konsekvens af en ændring i Styrelsesloven fra 2009, som betyder at kommunerne skal udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt fra 2010 og en årlig opfølgningsredegørelse fra 2012. Byrådet har ansvaret for at fastlægge kvalitetskontrakten, og opgaven kan ikke delegeres til økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

  Aabenraa Kommunes opfølgningsredegørelse skal ligge på hjemmesiden – brugerinformation senest 30. november 2012, og derfor behandles kvalitetskontrakten i økonomiudvalget den 20. november og på byrådsmødet den 28. november.

  Den 3. august 2012 besluttede direktionen en tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakten og evt. justering af målene.

  I Aabenraa Kommune har vi valgt at involvere det relevante politiske udvalg inden kvalitetskontrakten fastlægges i Byrådet. Involveringen omfatter:

  Input til opfølgningsredegørelsen.

  Evt. justering af fokusområder/mål eller udarbejdelse af nye mål.

  Nye mål har virkning fra 1. januar 2013.

  Hver forvaltning er ansvarlig for at udarbejde input til opfølgningsredegørelsen og for at involvere det relevante politiske udvalg. Input til opfølgningsredegørelsen har været behandlet på følgende møder i 2012:

  · Børne- og Familieudvalget den 11. januar

  · Plan- og Trafikudvalget den 9. august

  · Socialudvalget den 20. september

  · Sundhedsudvalget den 25. september

  · Teknik- og Miljøudvalget den 24. oktober

  · Skole- og Dagtilbudsudvalget den 13. november

  · Kultur- og Fritidsudvalget den 19. november

  · Økonomiudvalget den 20. november (temaerne erhverv og borgerservice).

  Opfølgningsredegørelsen er vedlagt som bilag 1.

  Aftale mellem regeringen og KL om ophævelse af krav om kvalitetskontrakt

  Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, er det aftalt at ophæve kravet om at udarbejde en kvalitetskontrakt.

  Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 3. oktober, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

  I følge lovens bemærkninger betyder dette, at den enkelte kommunalbestyrelse selv inden for lovgivningens rammer afgør, hvordan de ønsker at arbejde med udviklingen i kvaliteten af den kommunale opgaveløsning.

  Når loven er vedtaget udarbejder Sekretariat & Udvikling et forslag til hvordan Aabenraa Kommune fremover kan håndtere opgaven.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opfølgningen på kvalitetskontrakten tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40633, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering. Det skal anføres, at områderne ”Tilskud/udligning”, ”Skatter”, ”Beskæftigelsestilskud” og ”Renteudgifter netto i alt” er indarbejdet i nærværende sag.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012 ansøges der om negative tillægsbevillinger vedrørende driften i 2012 på i alt 7,534 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler.

  Det skal nævnes, at der som indledning til ”Bilag T2 Noter til ansøgninger om tillægsbevillinger – kassefinansieret” er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

  2012:

  Det kan anføres, at der vedrørende ”Skatter og tilskud” ansøges om en negativ tillægsbevilling på 8,828 mio. kr., primært som følge af yderligere kompensation vedrørende beskæftigelsestilskud, der tilføres de likvide midler.

  Under ”Finansiering” ansøges om en negativ tillægsbevilling på 2,075 mio. kr., primært som følge af lavere renteudgifter i kølvandet på det meget lave renteniveau p.t. Beløbet tilføres de likvide midler.

  Socialudvalget søger, på overførselsområdet, om en samlet tillægsbevilling på 1,541 mio. kr., hvoraf 1,111 mio. kr. kan henføres til merudgifter til førtidspension.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på i alt 4,281 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Dette hidrører fra tekniske korrektioner i forbindelse med ændringer i børnetal m.v.

  Børne- og Familieudvalget søger om en samlet tillægsbevilling på 3,304 mio. kr. Heraf kan de 2,571 mio. kr. fordeles med et forventet merforbrug på 1,758 mio. kr. vedrørende Anbringelser og 0,813 mio. kr. vedrørende anbringelsesrelaterede merudgifter. Endelig indgår en teknisk korrektion på 0,733 mio. kr. vedrørende Produktionsskoler.

  Sundhedsudvalget ansøger om en netto tillægsbevilling på 6,007 mio. kr. Heri indgår en tillægsbevillingsansøgning på 6,307 mio. kr. vedrørende forventede merudgifter på Aktivitetsbestemt medfinansiering, samt en negativ tillægsbevillingsansøgning på 0,3 mio. kr. vedrørende Sundhedscenteret, der ønskes omplaceret fra anlæg til drift.

  Teknik- og Miljøudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler. Beløbet hidrører fra en del af det forventede mindreforbrug på Entreprenørgården.

  Øvrige udvalgs ansøgninger, der netto udgør mindre end én mio. kr. pr. udvalg, fremgår af de vedhæftede bilag.

  Staben bemærker, at Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger. Der kan i den forbindelse gengives følgende målsætning fra ”Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 – 2016”:

  ”I løbet af budgetåret vedtages der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen vedrørende servicedriftsudgifter indenfor de enkelte udvalgs budgetrammer. Overskridelser på enkelte områder finansieres via omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme.

  Undtagelsen kan være forskydninger i driftsoverførsler mellem årene, som bevilges ved regnskabsafslutningen og tekniske korrektioner som følge af for eksempel pasningsgarantireguleringer. Til finansiering heraf afsættes der i budgetfasen en budgetværnspulje.

  Vedrørende overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som ikke er finansieret ved merindtægter/mertilskud fra staten (budgetgaranti m.m.)”.

  Tillægsbevillingsansøgningerne fra Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget lever ikke umiddelbart op til ordlyden om finansiering via omprioritering inden for udvalgenes budgetrammer. Imidlertid er Aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsudvalget) normalt betragtet som et område, hvor kassebeholdningen bærer evt. udsving, såvel positive som negative. Endvidere har Socialudvalget angivet finansiering via bufferpuljen, såfremt der er midler til overs herfra. Det er derfor Stabens vurdering, at disse to udvalgs bidrag lever op til kravene i den økonomiske politik. Bidraget fra Børne- og Familieudvalget lever efter Stabens opfattelse imidlertid ikke op til den økonomiske politik, og det bør derfor drøftes om dette udvalg skal pålægges at komme med forslag til kompenserende besparelser. Staben konstaterer, at der efter tillægsbevillingen på ca. 2 mio. kr. i august 2012 til området ikke er gennemført en konkret behandling af ændring af serviceniveau for at imødegå den restfinansieringsudfordring på 0,8 mio. kr., der på daværende tidspunkt var residualen. Staben forventer, at det næppe i 2012 vil kunne lykkes at skaffe kompenserende besparelser svarende til det ansøgte, men der bør allerede nu tages fat på problemet, da der også er et problem i forhold til 2013 budgettet.

  2013 – 2016:

  I 2013 søges der om en tillægsbevilling på 0,650 mio. kr., under Plan- og Trafikudvalget, hvilket hidrører fra forventet mindreforbrug i 2012, der søges overført til 2013.

  For 2014 søges der om en negativ rammekorrektion på 0,010 mio. kr., mens der i 2015 m.v. søges om en negativ rammekorrektion på 0,093 mio. kr. årligt, der tilføres de likvide midler. Beløbet hidrører fra lejeindtægter i forbindelse med udlejning af stueetagen i ejendommen Storegade 30.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 viser tillægsbevillingsønsker i 2012 på driften som fordeler sig således:

  Område

  i 1.000 kr.

  Tilskud/udligning, Skatter og Beskæftigelsestilskud

  -8.828

  Serviceudgifter

  1.828

  Overførselsudgifter

  1.541

  Finansiering (renteudgifter m.v.)

  -2.075

  I ALT

  -7.534

  Tillægsbevillingsansøgningerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg/område

  TB 2012

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Skatter og gen. tilskud i alt

  -8.828

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -120

  0

  -10

  -93

  -93

  Socialudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  -4.281

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudvalg

  3.304

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  6.007

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -132

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -2.300

  0

  0

  0

  0

  Plan- og Trafikudvalg

  -650

  650

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  1.828

  650

  -10

  -93

  -93

  Socialudvalg - ovf. udg.

  1.541

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv.–ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  1.541

  0

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.075

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -7.534

  650

  -10

  -93

  -93

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 7,534 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om en tillægsbevilling i 2013 på i alt 0,650 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningen om negative rammekorrektioner i 2014 på i alt 0,010 mio. kr. og i 2015 m.v. på i alt 0,093 mio. kr. årligt, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at det drøftes om Børne- og Familieudvalget skal pålægges at komme med forslag til kompenserende besparelser, i forbindelse med den del af deres tillægsbevillingsansøgninger i 2012, som ikke er omfattet af tekniske korrektioner (2,571 mio. kr.).

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  1. til og med 3. at anbefales godkendt. I forhold til 4. at laves der en ekstraordinær budgetkontrol primo januar 2013 i forhold til 2013-budgettet med henblik på at justere budgettet og/eller serviceniveauet.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40633, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Skatter og gen. tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansiering

  943

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  1.652

  2.863

  3.160

  3.205

  3.205

  Socialudvalg

  -213

  -216

  -283

  -296

  -296

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  -760

  -1.405

  -1.521

  -1.542

  -1.542

  Børne- og Familieudvalg

  -3.204

  -2.008

  -2.063

  -2.063

  -2.063

  Sundhedsudvalg

  1.845

  848

  843

  842

  842

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -19

  -51

  -90

  -97

  97

  Teknik- og Miljøudvalg

  15

  16

  11

  9

  9

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  -2

  -2

  -2

  Beredskabskommission

  0

  -1

  -4

  -4

  -4

  Socialudvalg - ovf. udg.

  -148

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.

  245

  -46

  -51

  -52

  -52

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv.–ovf. udg.

  -356

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  Tillægsbevillingsansøgningerne består bl.a. af omplacering fra Økonomiudvalget af 1,421 mio. kr. i 2012 (stigende til 3,295 mio. kr. i 2015 m.v.) vedrørende ”Pulje vedr. indkøbseffektiviseringer” til de respektive udvalg.

  Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser på 0,943 mio. kr. i 2012 indgår ligeledes, idet konsekvenserne for 2013 – 2016 er indarbejdet i budgettet for 2013 - 2016.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2012 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2013 – 2016 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/40633, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter opdelt på henholdsvis noter vedrørende skattefinansierede anlæg og noter vedrørende jordforsyning.

  Udvalgsområderne ansøger samlet om en negativ tillægsbevilling på 47,222 mio. kr. i 2012, der ønskes tilført de likvide midler. Heraf søges 30,947 mio. kr. vedr. igangsatte anlæg på det skattefinansierede område, 5,838 mio. kr. vedr. igangsatte anlæg på jordforsyning og 2,301 mio. kr. vedr. ikke igangsatte anlæg på det skattefinansierede område overført til 2013.

  Anlægsmidler, der ønskes tilført de likvide midler i 2012 og ikke søges overført til 2013, udgør 8,136 mio. kr. Herunder indgår bl.a. ikke igangsatte anlæg og anlæg afsluttet med mindreforbrug m.v.

  Der er oprindeligt budgetteret med 89,6 mio. kr. i lånefinansiering til anlægsinvesteringer i 2012. Som følge af et lavere anlægsforbrug viser beregningerne at der i 2012 kan optages ca. 29,5 mio. kr. mindre i lånefinansiering end budgetteret.

  For igangsatte anlægsarbejder, hvor der er bevilget lånetilsagn i 2012, kan lånedispensationen søges overført til 2013. Det er dog en forudsætning, at anlægsprojektet er igangsat i 2012 og at der er afholdt udgifter af ikke ubetydelig karakter eller indgået en bindende anlægskontrakt. Aftaler om forprojektering og lignende er således ikke tilstrækkeligt til overførsel til 2013.

  Ansøgningen om overførsel af låneadgangen til 2013 skal indsendes til ministeriet medio januar 2013 og resultatet af de bevilgede overførsler af låneadgang, kendes først i løbet af 1. kvartal 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg

  TB i 2012 *)

  TB i 2013 *)

  Skattefinansierede anlæg:

  Økonomiudvalget

  -7.502

  7.502

  Socialudvalget

  -2.213

  1.663

  Arbejdsmarkedsudvalget

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalget

  625

  0

  Børne- og Familieudvalget

  0

  0

  Sundhedsudvalget

  300

  0

  Kultur- og Fritidsudvalget

  -5.493

  5.493

  Teknik- og Miljøudvalget

  -15.823

  12.311

  Plan- og Trafikudvalget

  -2.279

  2.279

  Beredskabskommissionen

  -4.000

  4.000

  Skattefinansierede anlæg i alt

  -36.385

  33.248

  Skattefinansierede anlæg – igangsat

  -34.235

  30.947

  Skattefinansierede anlæg – ikke igangsat

  -2.150

  2.301

  Jordforsyning:

  Jordforsyning – Plan-og Trafikudvalget

  -10.712

  5.838

  Jordforsyning – Økonomiudvalget

  -125

  0

  Jordforsyning i alt

  -10.837

  5.838

  Jordforsyning – igangsat

  -6.602

  5.838

  Jordforsyning – ikke igangsat

  -4.235

  0

  ALT I ALT - ANLÆGSPROJEKTER

  -47.222

  39.086

  FINANSIERING – ÆNDRET LÅNEOPTAG

  29.481

  -14.313

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Herunder kan det anføres, at der under Økonomiudvalget ansøges overført 3,526 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende forventet mindreforbrug på ”Indskud i Landsbyggefonden”.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. i 2012. Denne ansøgning er begrundet med, at der i forbindelse med tidligere afslutning af en række anlægsregnskaber, fejlagtigt er blevet tilført de likvide midler 0,625 mio. kr. for meget.

  Sundhedsudvalget ansøger om 0,3 mio. kr. i tillægsbevilling i 2012. Der er dog reelt tale om en omplacering af et budgetbeløb fra driftsudgifter til anlægsudgifter.

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2012 på i alt 47,222 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger til igangværende anlægsprojekter på 36,785 mio. kr. i 2013, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsler af lånetilsagn til 2013,

  at ansøgningerne om overførsel til 2013 af ikke igangsatte skattefinansierede anlæg på 2,301 mio. kr. afventer regnskabsafslutningen,

  at ansøgningen om tillægsbevilling, til ændret låneoptagning i 2012, på 29,481 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling, til ændret låneoptagning i 2013, på 14,313 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsel af lånetilsagn, i henhold til foranstående 2. at, til 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46230, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Kolstrup Boligforening har den 21. september 2012 fremsendt skema B vedrørende opførelse af 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby.

  Byrådet godkendte i mødet den 21. december 2011 skema A for ovennævnte projekt med en samlet anskaffelsessum på 26,909 mio. kr. beregnet ud fra maksimumbeløbet for 2011 og 15 boliger.

  Byggeprojektet er udvidet med en boligenhed i forhold til skema A. Projektet udgør ved skema B 16 boliger (dobbelthuse).

  Den samlede anskaffelsessum må i 2012 ikke overstige 29,401 mio. kr., jf. det bindende maksimumbeløb i 2012 på 17.390 kr./m² plus energitillæg på 940 kr./m².

  Anskaffelsessummen udgør ved skema B følgende i forhold til skema A:

  Omkostninger

  Skema A

  (projektstadiet)

  (15 boliger)

  Skema B

  (efter licitation)

  (16 boliger)

  Grundudgifter

  2,376 mio. kr.

  2,534 mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  19,177 mio. kr.

  20,582 mio. kr.

  Omkostninger

  3,803 mio. kr.

  4,142 mio. kr.

  Gebyr

  0,390 mio. kr.

  0,423 mio. kr.

  Anskaffelsessum

  26,910 mio. kr.

  29,372 mio. kr.

  Den årlige husleje er beregnet til 781 kr./m² ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Den gennemsnitlige boligstørrelse ligger på 100 m², hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 6.510 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 af lov om almene boliger mv. (almenboligloven).

  Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om atøtte til almene boliger mv. (støttebekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Matriklen er omfattet af lokalplan N 26.

  Økonomi og afledt drift

  Det kommunale grundkapitaltilskud udgjorde ved byrådets godkendelse af skema A 3,767 mio. kr.

  Ved skema B udgør grundkapitaltilskuddet 4,112 mio. kr. En merudgift for kommunen på 0,345 mio. kr. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2013.

  Boligselskabet har oplyst, at det ikke er muligt at reducere projektet til 14 boliger i stedet for 16.

  Til indskud i landsbyggefonden henstår der i 2012 et rest rådighedsbeløb på 3,484 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2013 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

  I budget 2013 er der til indskud i landsbyggefonden afsat et rådighedsbeløb på 0,958 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at skema B godkendes,

  at merudgiften til grundkapitaltilskud på 0,345 mio. kr. finansieres i 2013 af afsat rådighedsbeløb til ”indskud i Landsbyggefonden”, og

  at beløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43177, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejerne af matrikel nr. 385c og 385d Stubbæk, Ensted har i brev af 3. september 2012 anmodet byrådet om, at ophæve Lokalplan S14 for et forsøgsdambrug ved Enstedværket.

  Baggrunden for anmodningen er, at Lokalplan S14 kun giver mulighed for at anvende ejendommen til forsøgsdambrug. Dambruget har været lukket ned i mange år og der er ingen planer om, at anvende bygningerne til dette formål igen.

  Ejerne ønsker, at kunne anvende bygningerne til lager, værksted og administration, men lager og værksted er ikke tilladt i henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

  Der kan ikke dispenseres fra Lokalplan S14 til andre anvendelser, da dette vil være i strid med lokalplanens principper. Det vil sige de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra lokalplanens formål.

  Teknik & Miljø finder, at det er uhensigtsmæssigt, at der udarbejdes en ny lokalplan, før der foreligger samlede ønsker for området ved Enstedværkets anvendelse og disponering på længere sigt.

  Med ændringen af Lov om planlægning, der trådte i kraft 1. juli 2012, kan byrådet beslutte, at ophæve lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af Planlovens §§14 og 19 vedrørende forbud og dispensation. Områdets hidtidige zonestatus opretholdes, selv om lokalplanen ophæves.

  Såfremt lokalplanen ophæves, kan området administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis den ønskede anvendelsesændring ikke i sig selv er lokalplanpligtig, kan der gives tilladelse til den ønskede anvendelse, som er lager og værksted.

  Det vurderes, at den ønskede anvendelsesændring ikke er lokalplanpligtig, at der er tale om anvendelse af eksisterende bygninger, og at den påtænkte anvendelse i øvrigt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.1.221.E.

  Da kommuneplanens rammebestemmelser er forholdsvis vide, bør det dog sikres, at den fremtidige anvendelse ikke er til gene for naboejendommene med boliger og sommerhuse.

  Området som er udlagt til rekreative formål, jf. lokalplanens delområde C2, bør sikres opretholdt som offentligt tilgængeligt strandareal. Når DONG trækker sig ud af området må det forventes, at strandarealet i område C2 søges afhændet til anden side. Strandarealet har stor rekreativ værdi for beboerne i Hostrupskovområdet og til dels Stubbæk.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Lokalplan S14 ophæves således, at området kan anvendes til andre formål end kun forsøgsdambrug. Se vedhæftede forslag til ophævelses af Lokalplan S14. Som vilkår bør ejer lade tinglyse servitut, der fastsætter,

  at der kun må indrettes værksted, lager og administration inden for de nuværende rammer af bebyggelse, som der er angivet i anmodningen om ophævelse af Lokalplan S14.

  at matrikel nr. 385d Stubbæk, Ensted forsat kun må anvendes til rekreative formål,

  at der sikres offentlig adgang til strandarealet på matr. 385d Stubbæk, Ensted,

  at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg på matr. 385d Stubbæk, Ensted,

  at Aabenraa Kommune bliver påtaleberettiget efter servitutten.

  Løsningsforslag 2

  Lokalplan S14 ophæves ikke med den begrundelse, at en aflysning af lokalplanen bør afvente en samlet planlægning for Enstedværkets område, herunder den igangværende VVM-procedure for udvidelse af olieterminalen nord for området. Konsekvensen af forslag 2 er, at området fortsat kun kan anvendes til forsøgsdambrug.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning §33,  stk. 1 nr. 2 og §33, stk. 2-5 vedrørende ophævelse af lokalplaner.

  Beslutning om ophævelse kan først træffes, efter, at byrådet har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Byrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse. Efter udløbet af fristen kan byrådet vedtage forslaget om ophævelse.

  Lov om Planlægning §42 vedrørende tinglysning af servitutter.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan S14 fastsætter, at området kun må anvendes til forsøgsdambrug inden for område C1 og rekreative formål i område C2.

  Rammebestemmelserne i rammeområde 1.1.221.E Enstedværket anvendes som kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Området må anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg/ virksomheder i miljøklasse 4-7. Den del af området, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omfattet af en 500 meter bred miljøkonsekvenszone.

  Høring/udtalelse

  Såfremt forslag til ophævelse af Lokalplan S14 vedtages, skal beslutningen fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at Løsningsforslag 1 vedtages, således at forslag til ophævelse af Lokalplan S14 offentliggøres i 8 uger, og

  at ophævelsen vedtages på vilkår af, at de under Løsningsforslag 1 nævnte krav tinglyses på de berørte ejendomme.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Poul Solberg Hansen, Folke G. Kryger og Hans Henrik Philippsen deltog ikke under dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39342, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

  Staten har udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens handleplaner.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  Efter Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger, godkendte Byrådet den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring. Høringssvarene er nu vurderet i Teknik & Miljø, og forelægges sammen med tilrettede handleplaner til politisk godkendelse.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere regionplaner (ophævet til landsplandirektiver) med hensyn til målsætninger for recipienter m.m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

  Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til østvendte fjorde) og P-ådalsindsatsen (oversvømmelsesprojekter som skal tilbageholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:
  1. Planlægning og konsekvensvurdering i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse.

  2. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse.
  3. Anlægs- og kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger samt restaurering.

  Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejder.

  Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sondrer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde og nyt.

  Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal gennemføres.

  Kommunen har i årene 2013-2015 modtaget 1,2 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne. Jf. gældende investeringsoversigt er der afsat 0,75 mio. kr./år i 2013-2016 til implementering af planerne. Pengene forventes anvendt til ansættelse af projekt medarbejdere og konsulenter, gennemførelse af projekter m.m.

  Høring/udtalelse

  Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende handleplanerne.

  Planerne har været forelagt Det Grønne Råd og der har været afholdt et offentligt møde.

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring i 10 uger til den 10. august 2012.

  Der indkom i høringsperioden 19 høringssvar vedrørende vandhandleplanen og 9 svar vedrørende naturhandleplanerne.

  Desuden har Kommunernes Landforening efter høringsfristens udløb anbefalet kommunerne visse ændringer af planudkastene.

  Teknik & Miljø har i vedlagte hvidbøger vurderet og kommenteret høringssvarene og anbefalingerne fra KL. Det vurderes, at hovedparten af svarene omhandler generelle forhold, som ikke giver anledning til ændringer af planudkastene. Det indstilles dog, at visse af svarene og anbefalingerne medfører ændringer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at indhold og indstilling i hvidbøger godkendes, og

  at natur- og vandhandleplanerne godkendes og offentliggøres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

  Anbefales godkendt med tilføjelse af følgende, at projekter om ændret vandløbsvedligehold ikke igangsættes før administrationsgrundlaget herfor og konsekvenserne heraf er kendte.

  Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget, når alle redskaber til gennemførelse af vandløbsvedligehold foreligger, med henblik på endelig prioritering.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt som anbefalet af

  Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2012.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19317, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for klubområdet i Aabenraa kommune.

  Modellen vedrører udelukkende pasning af børn i 4.-6. klasse. Aftenklubber og juniorklubber m.v. oprettet under Dagtilbudsloven, Ungdomsskoleloven og Folkeoplysningsloven indgår således ikke i denne model.

  Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at ”pengene følger barnet” således, at distriktsskolen modtager et kronebeløb pr. 4.-6. klasses elev i distriktet, og derefter selv beslutter hvilken type klubtilbud, der skal tilbydes i hvert enkelt distrikt.

  Den nye model er udarbejdet efter følgende principper:

  · Modellens hovedprincip er, at pengene følger barnet

  ·  Klubtilbuddene kan benyttes af alle børn i 4. – 6. klasse uagtet om børnene går i folkeskolen eller andre undervisningstilbud, f.eks. private skoler

  · Fordelingsmodellen understøtter stigning og fald i antallet af alle elever i 4.- 6. klasse

  · Modellen følger den valgte skolestruktur

  · Fordelingen af midler påvirkes ikke af den enkelte skoles eget valg

  · Forældrebetalingstakster fastlægges af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år i oktober

  · Forældrebetalingen tilfalder den enkelte distriktsskoles tilbud

  · I fordelingen til de enkelte distriktsskoler tages der højde for de socioøkonomiske faktorer.

  Økonomi og afledt drift

  Modellen fordeler den afsatte ramme til skolepasning af 4.-6. klasses elever efter nye kriterier, der er således ingen merudgifter for kommunen ved modellen, men der vil ske en harmonisering af fordelingen af midlerne.

  Den enkelte skole kan med udgangspunkt i lokale behov vurdere hvilket/hvilke tilbud der skal tilbydes i området med baggrund i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven eller Folkeoplysningsloven.

  Tilbud oprettet under dagtilbudsloven:

  Taksten beregnes ud fra en gennemsnitsberegning for området. Da det endnu er usikkert hvilke tilbud der bliver oprettet under dagtilbudsloven er det ikke muligt, at beregne takster ud fra disse kommende tilbud. Der er derfor beregnet takster ud fra fordelingen af udgifter i de nuværende klubber, korrigeret for den nye tildeling pr. barn.

  Tilbud under Folkeskoleloven:

  For tilbud oprettet under folkeskoleloven er der ingen lovmæssige krav til beregning af taksten, men denne fastsættes af Byrådet.

  Det foreslås at forældrebetalingstaksten på SFO2 fastsættes til 50% af taksten på SFO1, svarende til 805 kr./md. i 11 måneder.

  Takster 2013

  SFO2

  Klubtilbud

  Tildeling (kr/år) inkl. Forældrebet

  11.271

  5.235

  Forældrebetalingstakst (kr/år)

  8.855

  913

  Forældrebetalingstakst (kr/md)

  805

  83

  Høring/udtalelse

  Fordelingsmodellen på pasning af elever i 4. – 6. klasse sendes til høring hos de høringsberettigede.

  Af hensyn til det videre forløb i henhold til tidsplanen, fastsættes høringsfristen til den 27. november 2012, hvorefter høringsmaterialet forventes klargjort til forelæggelse på udvalgets møde den 4. december 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fordelingsmodel for pasning af elever i 4.–6. klasse sendes til høring

  at taksten i 2013 for SFO2 godkendes til 805 kr./md. i 11 måneder, og

  at taksten i 2013 for klubtilbud oprettet under dagtilbudsloven fastsættes til 83 kr./md. i 11 måneder, jf. vedlagte bilag. Ved ændring af tildelingen som følge af høringen, vil taksten efterfølgende reguleres.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

  1. at godkendt med de faldne bemærkninger om, at høringsmaterialet justeres med, at fordelingsmodellen evalueres i foråret 2013, at mindretallets stilling præciseres og at modellen reguleres fremadrettet i fht. det faktiske antal indskrevne børn,

  2. at anbefales godkendt med maksimalt 805 kr./md. i 11 måneder, og

  3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/24918, Sagsinitialer: LBAE

  Sagsfremstilling

  I forvaltningens oplæg til besparelser på Børne- og Familieudvalgets område 2013-2016 indgik en reduktion på 1,928 mio. kr. i 2013 og frem som følge af færre børn i specialbørnehave. Beløbet er skønsmæssigt delt med 1,000 mio. kr. til spareprovenu på Børne- og Familieudvalget fra 2013 frem og 0,928 mio. kr. til mulige merudgifter til flere børn på Skole- og Dagtilbudsudvalgets områder fra 2013 og frem.

  Ændringen medfører ikke øgede udgifter på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område fra 2012 til 2013. En flytning af midler til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område vil øge dets serviceniveau i forhold til aktuelt niveau i 2012.

  De 0,928 mio. kr. som er reserveret til mulige merudgifter til specialbørn på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område kan derfor disponeres til andre formål. Der foreligger to forslag hertil: ”Forsøg med fremskudt indsats i Tinglev Skoledistrikt” og ”Videreførelse af projekt Virksomhedspraktikcenter”, jf. disse sager på dagsordenen.

  Børn & Familie visiterer ikke nye børn til særlige klubtilbud efter Serviceloven, jf. sag om Aabenraa Kommunes brug af det private opholdssted Nybro på Børne- og Familieudvalgets møde den 23. maj 2012. I stedet henvises til Fjordskolens FFO.

  Når de nuværende pladser bliver ledige foreslås budget svarende til Fjordskolens takst flyttet til Skole- og Dagtilbudsudvalget, mens resten forbliver på Børne- og Familieudvalget (spareprovenu).

  Forældre har klaget til det sociale nævn som følge af afslag på ansøgning om bevilling til fritidstilbuddet på Nybro. Nævnet har hjemvist sagerne med en anmodning om kommunens vurdering af, hvorvidt børnene er omfattet er Servicelovens § 32. Der er ingen tvivl om, at der er tale om børn med særlige behov, men Børn & Familie har fastholdt afslagene med henvisning til serviceniveauet som er 136.000 kr. på Nybro og 87.000 kr. på Fjordskolens FFO. Kommunen finder således ikke, at der et tale om særlige behov, der ikke kan dækkes i tilbud efter anden lovgivning.

  Såfremt det Sociale Nævn når frem til, at børn i målgruppen for Servicelovens § 32, stk. 3 også skal have tilbud efter samme lov, bør Aabenraa Kommune godkende nogle pladser på Fjordskolen efter Serviceloven til samme serviceniveau, som gælder for FFO.

  Økonomi og afledt drift

  Ved afgang af børn fra Nybros fritidsordning foreslås budgettet fordelt som følger:

  2013: 80.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 25.000 kr.

  2014: 220.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 60.000 kr.

  2015: 300.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 85.000 kr.

  2016: 435.000 kr. til FFO (fuldt indfaset). Børn & Familie spareprovenu 125.000 kr.

  928.000 kr. i mindreforbrug til specialbørnehave i 2013 og frem foreslås reserveret til fremskudt indsats for sårbare børn på skoler og i daginstitutioner, og til arbejdsdusør på VPC i 2013.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der omplaceres 80.000 kr. i 2013, 220.000 kr. i 2014, 300.000 kr. i 2015 og 435.000 kr. i 2016 og frem fra Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedrørende forventede medudgifter til FFO,

  at der omplaceres 300.000 kr. i 2013 og frem fra Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedrørende forsøg med fremskudt indsats i et skoledistrikt,

  at 180.000 kr. af ikke disponeret mindreudgift i 2013 anvendes til arbejdsdusør på virksomhedspraktikcentret i regi af Ungeindsatsen, og

  at de resterende ikke disponerede midler reserveres til fællesinitiativer mellem Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget ved senere udmøntning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 07-11-2012

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  3. og 4. at godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46771, Sagsinitialer: mbch

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges om frigivelse af anlægsmidler til udbygning af tandklinikken på Kongehøjskolen.

  Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2012, at tandklinikstrukturen skulle tilpasses den kommende skolestruktur i forbindelse med nedlæggelse af Brundlundskolen og udvidelse af Rugkobbelskolen (jf. sagsnr.: 11/456, BY 12.10.2011).

  Sundhedsudvalget godkendte den 30. april 2012 projektbeskrivelsen for Kongehøjklinikken som skulle danne grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet (jf. sagsnr.: 12/21190). Udbuddet er afsluttet og nærmere drøftelse med totalrådgiver er påbegyndt.

  Økonomi og afledt drift

  Sundhedsudvalget prioriterede oprindeligt 4,750 mio. kr. i 2012 til udvikling af en ny tandklinikstruktur. Samlet set havde Sundhedsudvalget en anlægsramme på 10,000 mio. kr. til disponering i 2012 til 2015.

  Udbygningen af tandklinikken følger selve skolebyggeriet. Som en konsekvens af debatten om den fremtidige skolestruktur i 2011/2012 blev udbygningen udskudt og er derfor nu prioriteret så 2/3 af udgifterne forventes at falde i 2013 og 1/3 i 2014. Det svarer til, at der i budgetforslaget for 2013-2016 er afsat et rådighedsbeløb på 3,165 mio. kr. i 2013 og 1,585 mio. kr. i 2014. Byrådet forventes at vedtage budgettet den 10. oktober 2012 – og dermed også anlægsrammen til Sundhedsudvalget, som i perioden 2013 til 2016 er på samlet 6,640 mio. kr.

  Det forudsættes i denne sag, at anlægsrammen vedtages som prioriteret i budgetforslag 2013-2016 for Sundhedsudvalget. Sker dette ikke, skal sagen genoptages.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der sker frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på samlet 4,750 mio. kr. fordelt på 2013 og 2014.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 09-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker. Tim Wulff.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje, Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/32431, Sagsinitialer: AMD

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013 er en tværgående plan med indsatser, der skal medvirke til at løfte målsætningerne i Sundhedspolitik 2012-2020 inden for alle fagudvalg.

  Fagudvalgene er i løbet af forår/sommer 2012 fremkommet med forslag til indsatser til Sundhedsplanen. Disse indsatser er beskrevet i A4 skemaer, som efterfølgende er bearbejdet til den nuværende form i samarbejde med Styregruppen vedr. Sundhedspolitik.

  Sundhedsplanens aktiviteter bygger på sundhedspolitikkens fire temaer, ”Sund og aktiv hverdag,” ”Udsatte og syge borgere,” ”Nytænkning – nye opgaver og udfordringer” og ”Sundhed på tværs.” De enkelte indsatser er beskrevet med formål, indsatser eller aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier. En del af indsatserne opstiller succeskriterier i forbindelse med den videre planlægning.

  Indenfor Sundheds- og Socialudvalgets områder rammer sundhedsplanens indsatser sundhedspolitikkens temaer ved at koncentrere indsatserne omkring fokusområderne: Bevægelse, overvægt, rehabilitering, kronikerindsatsen, rusmidler, kompetenceudvikling, og forebyggende indsatser til ældre og sindslidende. Indsatserne indenfor de øvrige fagudvalg falder godt ind i disse fokusområder.

  Bevægelse og det planlagte bevægelsesprojekt, som startes i begyndelsen af 2013, er et tværgående projekt, som igangsætter aktiviteter indenfor alle forvaltningsområder. Projektet skal medvirke til at styrke den samlede sundhed blandt borgerne i Aabenraa kommune.

  Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013 er første sundhedsplan i Aabenraa Kommune, og indholdet er resultatet af mange bidragydere. Sundhedsplanen skal medvirke til at fastholde fokus på sundhed, sikre synlighed omkring sundhed, skabe sundhed på tværs og politisk ejerskab.

  Sundhedsplanen er et prioriteringsredskab til afsættelse af ressourcer internt i forvaltningerne og til indsatser på tværs. Sundhedsplanen skal sikre at indsatserne i planen gennemføres. Flere af Sundhedsplanens indsatser indgår i kommunens vækstplan.

  I Sundhedsplan 2013 introduceres et sundhedsbarometer, hvormed Byrådet i forlængelse af Sundhedspolitik 2012-2020 formulerer et ambitionsniveau for de kommende års sundhedsplaner og sundhedsindsatser.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Sundhedsudvalget drøfter forslag til Sundhedsbarometer, og

  at Aabenraa Kommunens Sundhedsplan 2013 godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 13-11-2012

  1. at: Sundhedsbarometeret anbefales godkendt som overordnet politisk pejlemærke for de kommende års sundhedsindsats.
  2. at: Anbefales godkendt.

  Sundhedsudvalget henleder Byrådets opmærksomhed på, at Sundhedsplanen forudsætter, at de enkelte fagudvalg prioriterer og finansierer egne indsatser i de årlige Sundhedsplaner.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39323, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2012 at tilbagesende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Efterfølgende har bestyrelsen for Kollund Forsamlingshus den 7. september 2012 fremsendt mail, og anmodet udvalget på ny at vurdere sagen.

  Bestyrelsen for Kollundhus har henvendt sig til Aabenraa Kommune den 6. august 2012 og anmodet om at blive fritaget for at betale renter og afdrag på det lån, som kommunen har ydet. Lånet er sikret ved pant i ejendommen.

  Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at den nuværende indtjening til forsamlingshuset ikke muliggør afdrag på gæld, hvis man skal have mulighed for at vende udviklingen i en mere positiv retning således at forsamlingshuset kan overleve til gavn for lokalsamfundet.

  Bestyrelsen oplyser, at man vil igangsætte en række nye aktiviteter og tiltag, der skal forbedre huset fysisk og dermed øge udlejningen, men er afhængig af, at kommunen imødekommer ansøgningen.

  Kollundhus har pt. en gæld til Aabenraa Kommune på 0,240 mio. kr. Kollundhus har ikke afregnet de to sidste afdragsrater på 2 x 0,010 mio. kr. vedrørende lånet.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. juni 2007 en lignende ansøgning fra Kollundhus vedrørende henstand med tilbagebetaling af lånet. Byrådet imødekom dengang en henstand på 0,080 kr. i perioden 2007-2010.

  Den 6. august 2012 holdt formanden og næstformanden møde med to repræsentanter for bestyrelsen for Kollundhus. Kommunen tilkendegav at være positiv overfor bestyrelsen og bad om, at bestyrelsen fremsendte et budget i balance. Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt to budgetter for 2013. Et optimistisk og et realistisk.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stilling til ansøgningen fra bestyrelsen for Kollundhus med baggrund i referatet fra mødet den 17. oktober 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Det anbefales,

  at lånet gøres afdragsfrit fra 1. juli 2011, og

  at lånets restgæld skal indfries dersom Kollundhus ikke længere drives som forsamlingshus

  Afbud: Karina T. Rogat

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben bemærker, at det reelt svarer til en tillægsbevilling, og økonomiudvalget derfor bør overveje at reducere tilsvarende i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

  Kultur- og Borgerservice udarbejder et notat, der redegør for kommunens sikkerhed i ejendommen.

  Notatet fremsendes til udvalgets medlemmer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2012

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50823, Sagsinitialer: sje
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25468, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI