Beslutningsprotokol

onsdag den 19. december 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58192, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (SF) har i h.t. § 11 i Lov om kommunernes styrelse den 6. december 2012 fremsendt nedenstående beslutningsforslag med følgende begrundelse:

  Byrådets vision om, at byen skal udvikle sig til at blive den smukkeste, mest levende og moderne købstad i Danmark i 2035, og at vi skal gøre byen attraktiv og tiltrækkende for mange nye ansatte på sygehuset, så de ikke bosætter sig i nabokommunerne Haderslev, Sønderborg og Flensborg, hvor der allerede er lykkedes at opbygge attraktive havnebymiljøer.

  På Arkitekturens Dag den 1. oktober og senest ved besøget af den verdenskendte arkitekt Jan Gehl den 8. november blev det fremhævet, at kommunen her havde en enestående mulighed for at binde byen og havnen sammen.

  Selv Dansk Industris formand i Sønderjylland mener, at man skal gøre havnen til et attraktivt sted for sejlere og turister, idet den gradvis vil miste sin betydning som erhvervshavn.

  Byrådet bør arbejde aktivt for at flytte havnen eller dele af den ud til Enstedværket, inden der her kommer en anden aktør og driver havnevirksomhed, der kan fjerne grundlaget helt for den kommunale havns fremtid.

  Indstilling

  Jørn Ulrik Larsen, SF, foreslår,

  at kommunen snarest overtager Sydhavn fra kommunens ”selvstyrehavn”, og

  at Byrådet sikrer, at Sydhavn ikke fyldes op.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Oversendes til Plan- og Trafikudvalget samt til drøftelse på temamøde vedr. Havnen i januar måned og ny behandling i Byrådet i februar måned 2013.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58837, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. § 11 i lov om kommunernes styrelse anmodet om en redegørelse om borgerservice:

  ”Som bekendt har vi i Byrådet vedtaget lukning af borgerservice i Rødekro / Tinglev.

  Besparelsen herved er oplyst til at udgøre 260.000 kr.

  Lukningen har været mere eller mindre omtalt i dagspressen i den seneste tid.

  I den anledning er jeg blevet kontaktet af nogle borgere fra hhv. Rødekro og Tinglev, som på manges vegne udtrykker stor utilfredshed med og utryghed ved lukningen af borgerservice.

  Især kontaktede de mig på vegne af ældre, handicappede, og personer uden adgang og kendskab til IT.

  Jeg har forsøgt at berolige de pågældende med, at et samarbejde med bibliotekerne i de to byer giver et brugbart alternativ til den hidtidige løsning på borgerservice.

  Jeg tror ikke, at man er blevet beroliget og, at man er utilfreds med situationen, som anses for at være en markant serviceforringelse.

  Det undrer mig meget, at samarbejdet med bibliotekerne som alternativ, ikke har været nævnt i forbindelse med lukning af borgerservice i Rødekro og Tinglev.

  For at få skabt fuldstændig klarhed om sagen, anmoder jeg om, at byrådet, og dermed offentligheden, modtager en redegørelse om, hvordan den alternative løsning med

  samarbejdet med bibliotekerne føres ud i livet, og hvilke opgaver man kan få hjælp til at få løst på bibliotekerne i Rødekro og Tinglev, herunder om der f. eks. ydes hjælp til IT- anvendelse og manuel udfyldelse af blanketter.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Redegørelsen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58617, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  1.viceborgmester har med mail af 12. december 2012 anmodet om at få tilladelse til at fratræde posten som viceborgmester med udgangen af december 2012.

  Byrådsmedlem Jørgen Witte (A) blev på det konstituerende møde den 9. december 2009 valgt som 1. viceborgmester i h.t. lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 4 og 5.

  I h.t. samme lovs § 6, stk. 6 har valg af viceborgmester virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Denne bestemmelse kan ikke fraviges. Dog kan kommunalbestyrelsen – efter anmodning - fritage en viceborgmester for hvervet for resten af funktionsperioden, jf. lovens § 7, stk. 2.

  Såfremt en viceborgmester fritages for sit hverv, skal der foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1 (flertalsvalg) for resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Er der valgt flere viceborgmestre, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående viceborgmester.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse §§ 6, 7 og 24.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet tager stilling til fritagelse for hvervet som 1. viceborgmester, og

  at en eventuel fritagelse træder i kraft den 1. januar 2013.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58617, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Såfremt Byrådet i den foregående sag har godkendt at fritage 1. viceborgmester Jørgen Witte fra sit hverv, skal der foretages valg af ny 1. viceborgmester.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 7, stk. 3.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at Byrådet vælger ny 1. viceborgmester med funktionsperiode fra 1. januar 2013.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Povl Kylling Petersen valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/16338, Sagsinitialer: LSBOI

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  Krav, der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. Til de sidste bemærkes, at kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT. SKAT har ligeledes kompetencen til at eftergive gæld, som de skønner er håbløs at inddrive.

  Hovedparten af de krav der afskrives er således krav, som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden, og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning og hvor kravet er forældet efter 3 år.

  Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Borgerservice og Erhverv, via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller børnebidrag, eller modregning i boligstøtte og boligstøttekrav og boligindskud.

  2012 har været præget af, at der i forbindelse med nyt økonomisystem er sket en gennemgang af samtlige sager, og dermed en kraftig oprydning. Desuden har overgangen af familieydelser til Udbetaling Danmark betydet at SKAT har afsluttet en række sager. Dette har medført en øget afskrivning på underholdsbidrag.

  Udover de afskrivninger, der sker i opkrævningen, har også pensionsområdet været i gang oprydning som forberedelse til overgangen til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om en række gamle sager, primært sager fra sammenlægningen, der nu afsluttes helt.

  Økonomi og afledt drift

  Opkrævningsgruppen har opgjort afskrivningerne i regnskabsåret 2012 til i alt 5.659.060 kr., heraf udgør den kommunale andel 2.874.028 kr.

  I regnskabsåret 2011 udgjorde afskrivningerne 6.043.931 kr. med en kommunal andel på 2.908.534 kr.

  Af den vedlagte oversigt fremgår det, at der i 2012 afskrives 628.792 kr. på boligindskudslån, hvilket er en stigning på 157.430 kr. i forhold til 2011. Stigningen skyldes, at der i 2011 har været tekniske fejl i IT-systemet, der har betydet at ikke alle beløb blev medtaget på daværende tidspunkt.

  Ligeledes ses en stigning i afskrivninger på underholdsbidrag, hvilket som nævnt skyldes at SKAT har afsluttet en række sager i forbindelse med områdets overgang til Udbetaling Danmark.

  Som nævnt har pensionsområdet ligeledes haft fokus på afslutning af gamle sager inden overgangen til Udbetaling Danmark. På dette område afskrives således 302.000 kr. Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af en række enkeltsager, der med få undtagelser hidrører fra kommunesammenlægningen.

  Afskrivningerne sker direkte på kommunens balance og påvirker ikke kommunens driftskonti.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at den opgjorte saldo på sammenlagt 5.960.896,45 kr. hvoraf kommunens samlede andel udgør 3.175.864,00 kr. afskrives på kommunens balance.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33721, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Den første version af Vækstplan 2018 foreligger nu i en endelig udgave. Vækstplan 2018 tager afsæt i planstrategien Sund Vækst 2012-2024. Formålet med Vækstplan 2018 er:

  At Aabenraa Kommune er vækstparat frem mod 2018, når sygehusene i Aabenraa er færdigbyggede.

  Vækstparat betyder for os, at det er attraktivt at flytte til, besøge og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

  Profiler i Vækstplan 2018

  Indsatserne i vækstplanen er grupperet under tre profiler, der samlet refererer til Sund Vækst:

  · Centrum for sundhed og læring

  Aabenraa Kommune som naturligt centrum for sundhed og læring

  · Byer i bevægelse

  Byer i Bevægelse over hele kommunen med byerne Aabenraa og Rødekro som sammenvokset hovedby, der rummer unikke oplevelser med bymiljø, bynær natur, kultur og handelsliv.

  · Viljen til virksomhed

  Vilje til virksomhed i kraft af et stærkt erhvervs- og foreningsliv, der trives og tager lokalt medansvar.

  Profilerne repræsenterer kommunens image. Profilerne er grafisk illustreret i tre collager, der tager afsæt i de styrkepositioner vi har i dag og det vi fremadrettet vil udvikle for at blive vækstparat frem mod 2018.

  Opbakning fra interessenter til profiler

  For at blive vækstparat er det afgørende at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige kan genkende profilerne, da de er ambassadører for vores profiler og kommunens image. Som ambassadører er de med til at fortælle den samme fortælling om Aabenraa Kommune.

  På baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 20. november 2012 har Vækstsekretariatet primo december 2012 afholdt møde med udvalgte interessenter inden for erhverv, kultur, fritid og sygehuset. Formålet med mødet var at få interessenternes kommentarer til profilerne i vækstplanen. Interessenterne har på mødet tilsluttet sig profilerne i vækstplanen. Interessenterne betragter profilerne som dynamiske i forhold til udvikling af kommende versioner af vækstplanen jf. bilag 2.

  Indikatorer på Sund Vækst

  En gang årligt afrapporterer Vækstsekretariatet til økonomiudvalget og byrådet på effekten af indsatserne i Vækstplan 2018. Effekten måles på udvalgte indikatorer, der indikerer i hvor høj grad Aabenraa Kommune er vækstparat. Indikatorerne vedrører:

  • Bosætning
  • Erhvervsudvikling
  • Sundhed og læring
  • Image

  På baggrund af Økonomiudvalgets kommentarer til indikatorer på mødet den 20. november 2012 er der under Image tilføjet indikatorer omhandlende Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

  Indikatorerne er beskrevet i bilag 3.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Vækstplan 2018 godkendes, og

  at indikatorer for Vækstplan 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39362, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Kolstrup Boligforening ansøger om Byrådets godkendelse af Skema A vedrørende etape 2 for renoveringsprojekt i afdeling 15.

  Projektets gennemførelse forudsætter støtte fra Landsbyggefonden, jf. Almenboliglovens § 91, samt garantitilsagn fra Aabenraa Kommune.

  Afdeling 15 består af tidligere afdeling 15 og 16, på adresserne Hørgård, Uglekær og Frueløkke.

  I renoveringens første etape er fire blokke blevet renoveret.

  I anden etape renoveres fire blokke i den tidligere afdeling 15, efter samme princip som i første etape. Dette medfører umiddelbart ikke nogen ændringer i hverken antallet af de 96 lejligheder eller de 9.824m2.

  I den tidligere afdeling 16 renoveres en blok, efter samme princip som i første etape. Hermed reduceres antallet af lejligheder fra 51 til 36 med et areal på 3.243 m2. De øvrige tre blokke rives ned til kælderetagen og genopbygges som rækkehuse, hvor det forventes, at antallet af lejligheder reduceres fra 148 til 33. Det endelige antal lejligheder og m2-tal afgøres ved projekteringsfasen.

  I den nuværende form, vil projektet samlet set reducere boligantallet fra 296 til 168, hvilket vil være til gavn for ledighedsprocenten for almene boliger i Aabenraa Kommune. Ledighedsprocenten har tidligere på året været over 2 % og ligger pr. 1. november 2012 på 1,91 %. Kommer den over 2 % kan Aabenraa Kommune ikke på lovligt grundlag give tilsagn om nyt alment boligbyggeri jf. Almenboliglovens § 115 stk. 7.

  Nedrivning af boliger kræver By-, Bolig- og Landdistriktsministeriets samt Byrådets godkendelse.

  På generalforsamling i afdeling 15 den 29. november 2012 blev reduktion af antal boliger vedtaget. Huslejekonsekvenser og det konkrete projekt for renoveringen skal godkendes på ekstraordinært afdelingsmøde. Kommunen behandler en foreløbig husleje i forbindelse med skema B.

  Landsbyggefonden har den 20. juni 2012 givet et foreløbigt tilsagn om støtte til gennemførelse af projektet. Selve ombygningsarbejdet anslås til 230,494 mio. kr., og den fulde finansiering sker med støttede realkreditlån, dvs. med statslig ydelsesstøtte og kommunal garanti for lånet.

  I forbindelse med nedrivning/renovering indfries restgæld på 157,772 mio. kr. heraf 120,709 mio. kr. med kommunal garanti.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, § 91

  Støttebekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011. kap. 6.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ er opgjort til 230,494 mio. kr. inkl. moms.

  Ifølge almenboliglovens § 91, stk. 6 i bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. kan den givne støtte kun gives, hvis Byrådet garanterer for de optagne lån. Kommunen garanterer fuldt ud for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens vurderede værdi.

  Ifølge § 91 stk. 7 garanterer Landsbyggefonden for halvdelen af den kommunale garanti, hvorefter Landsbyggefonden forpligter sig til at godtgøre kommunen halvdelen af det eventuelle tab som følge af garantistillelsen.

  På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en opgørelse over garantikravet til kommunen. Der kan derfor tages udgangspunkt i, at der vil blive krævet en garanti for hele lånet med regaranti for halvdelen af garantikravet fra Landsbyggefonden.

  Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

  Kommunen yder ikke som i almindelige støttesager grundkapitallån og har ikke øvrige udgifter forbundet med garantistillelsen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at renovering og ombygning, herunder nedrivning/nedlæggelse af boliger i afdeling 15 godkendes,

  at skema A godkendes, og

  at der gives tilsagn om garanti for det realkreditlån, der finansierer ombygningen af afdeling 15, som er anslået til 230,494 mio. kr. hvor Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af garantikravet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/29189, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2011 skema B vedrørende ombygning af 8 almene ungdomsboliger til 4 almene familieboliger i Padborg Boligforenings afd. 13, Jernbanegade 4A, Bov.

  Kuben Management A/S har på vegne af boligforeningen fremsendt skema C, byggeregnskab og revisionsprotokol for ombygningen. Revisionen af byggeregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra den uafhængige revision, Sønderjyllands Revision.

  Anskaffelsessummen for ombygningen i afdeling 13 udgør i forhold til skema B følgende:

  Omkostninger

  Skema B

  (efter licitation)

  Skema C

  (byggeregnskab)

  Grundudgifter

  0,001 mio. kr.

  0,029 mio. kr.

  Entreprisesum

  2,245 mio. kr.

  2,366 mio. kr.

  Teknisk rådgivning

  og omkostninger

  0,830 mio. kr.

  0,678 mio. kr.

  Gebyrer

  myndigheder

  0,057 mio. kr.

  0,052 mio. kr.

  Genhusning og

  Lejetab

  0 mio. kr.

  0 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum

  3,134 mio. kr.

  3,126 mio.kr.

  Der er en besparelse på 0,008 mio. kr. i forhold til skema B, hvilket kan henføres til større grundudgifter, større entreprisesum men færre omkostninger til teknisk rådgivning, byggeadministration mv.

  Kommunen har indbetalt 0,428 mio. kr. til Landsbyggefonden i grundkapital. Det endelige grundkapitallån beløber sig på 0,438 mio. kr. Der er i indberetningen af skema B sket en fejl, som medfører, at Landsbyggefonden har opkrævet et for lille beløb. På grund af dette, vil kommunen skulle betale ca. 0,010 mio. kr. til Landsbyggefonden efter skema C er godkendt i BOSSINF.

  Som oplyst ved behandling af skema B finansieres ombygningen ved en huslejedifferentiering på ca. 750 kr. pr. måned pr. bolig, og optagelse af et kreditforeningslån på maksimum 2,625 mio. kr. Nykredit har tidligere meddelt Kuben Management, at Aabenraa Kommune ikke skal stille garanti for dette kreditforeningslån.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, § 115

  Støttebekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 14. december 2011, kap. 10.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for ombygning af Padborg Boligforening, afd. 13 godkendes

  at merudgiften til grundkapitalindskud på 0,010 mio. kr. finansieres i 2013 af afsat rådighedsbeløb til ”indskud i Landsbyggefonden”, og

  at beløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47525, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Den økonomiske samfundsmæssige afmatning har betydet, at der ikke er solgt ret mange erhvervsarealer i 2012.

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme m2-pris som i 2012.

  Lovgrundlag

  Bktg. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2013 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Følgende priser justeres:

  B1 og B2 til 100 kr. pr. m².

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Bilaget er tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47273, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter en gang årligt salgspriserne for parcelhusgrunde og andre boliggrunde, hvorefter grundene offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Det foreslås, at kommunens byggegrunde udbydes til salg til samme priser som i 2012, med en mindstepris for en byggegrund på 40.640 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsbidrag.

  Lovgrundlag

  Bktg. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at forslag til salgspriser for parcelhusgrunde og andre boliggrunde 2013 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55999, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Fødevarenetværket ”Sønderjyske Fristelser” har ansøgt de 4 sønderjyske kommuner om at medfinansiere udviklingsaktiviteter i projekt ”Syddanske Madoplevelser”, for i alt 1.004.648 i perioden 2013-2014. Ansøgningen sker i forlængelse af, at alle 4 sønderjyske kommuner i juni 2012 har indgivet en interessetilkendegivelse for at deltage i medfinansieringen af projekt ”Syddanske Madoplevelser”.

  I mellemtiden har Sønderborg Kommune meddelt, at de ikke deltager i projektet, hvilket kan få indflydelse på Aabenraa Kommunes andel af medfinansieringen, da det ikke vides om Sønderborgs andel bliver lagt over på de øvrige kommuner eller om der sker en reduktion af projektindholdet.

  Formålet med projekt ”Syddanske Madoplevelser” er gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling og innovation i Region Syddanmark at styrke væksten i virksomheder indenfor fødevare- og turismeerhvervet både med hensyn til omsætning og beskæftigelse.

  Parterne bag ”Syddanske Madoplevelser” har siden juni måned skærpet mål og midler så projektet i dag udgøres af 20 delprojekter, med et samlet budget på 12,7 mio.kr

  Som udgangspunkt var den ønskede medfinansiering fra de 4 sønderjyske kommuner fordelt på følgende måde:

  Andel af medfinansiering, år 2013-2014

  Kommune

  Befolkningstal, 3. kvt. 2012

  Nøgle

  Andel af medfinansiering kr. i alt

  Tønder

  39.038

  17

  170.790

  Haderslev

  56.290

  24

  241.116

  Aabenraa

  59.430

  26

  261.208

  Sønderborg

  76.055

  33

  331.534

  I alt

  230.813

  100

  1.004.648

  Aktiviteterne i projekt ”Syddanske Madoplevelser” er opdelt i hvv. fælles, lokale og småø aktiviteter. For alle 3 aktivitetstyper gælder, at de medfinansierede kommuner kan forvente aktiviteter og virksomhedsinddragelse over den 2-årige periode, der forholdsmæssigt matcher medfinansieringen.

  Projektets aktiviteter gennemføres i et samarbejde mellem Væksthus Syddanmark (Projekt Syddansk Fødevareklynge), Småøernes Fødevarenetværk, Sønderjyske Fristelser og Smagen af Fyn/Udvikling Fyn.

  Foreningen ”Sønderjyske Fristelser” har i projektets varighed en af de 3 lokale projektkoordinatorer, hvorfra ”Sønderjyske Fristelser” kan gennemføre og deltage i aktiviteterne lokalt, regionalt og på småøerne.

  Projektets primære målgruppe er alle fødevarerelaterede erhverv i region Syddanmark: Jordbrugere, husdyravlere, forarbejdningsvirksomheder, delikatessebutikker, mejeriudsalg, restauranter m.fl., hvoraf flertallet er små virksomheder med få ansatte. Desuden er projektet målrettet virksomheder indenfor turisme, design og kultur.

  Projektet vil opsøge 400 virksomheder i målgruppen og det vurderes, at 135 potentielle virksomheder vil deltage.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet løber fra 2013 til 2014. Aabenraa Kommunes andel udgør i alt 261.208 kr. (130.604 i 2013 hhv. 2014). Det er under forudsætning af, at Sønderborg Kommunes andel ikke bliver lagt over på de øvrige kommuner.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at projektet godkendes og

  at udgiften finansieres af et forventet mindre forbrug i 2012 på erhvervsområdet. Den sidste rate i 2014 afklares i forbindelse med budgetlægningen

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Økonomien i projektet nedjusteres med 37 %.

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Trukket af dagsordenen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6347, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Der er nu 40 almene vandværker i Aabenraa.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag.

  Aabenraa Kommunes Byråd godkendte den 30. maj 2012, at Teknik & Miljø fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i Udvalg og Byråd.

  Primo juni 2012 var takstblade for 17 vandværker godkendt i Byrådet.

  Herefter har Teknik & Miljø godkendt takstblade for yderligere 21 vandværker.

  Der har været sendt skriftlig anmodning om indsendelse af takstblade til godkendelse ud til 17 vandværker. Heraf mangler kommunen at modtage takstblade for 2 vandværker.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2012

  Tages til efterretning, og fremsendes til Byrådet til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Taget til orientering.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57607, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Arwos har den 4. december 2012, fremsendt takstblade for 2013 til godkendelse.

  De fremsendte forslag til takster for 2013 er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2013 og er enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Arwos.

  Taksterne fremgår af det vedhæftede bilag.

  Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede som i 2010, 2011 og 2012 med undtagelse af indførelse af en ny takst for ombytning af renovationsbeholdere. Den nye takst dækker udskiftning af renovationsbeholdere, såfremt borgeren selv transporterer beholderen til Genbrugsplads Aabenraa.

  Der vil således fremover være penge at spare for de borgere, der selv transporterer beholdere til ombytning.

  Genbrugstaksten nedsættes med 240 kr. ekskl. moms. Takstnedsættelsen skyldes effektiviseringer og bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

  Taksterne for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne sænkes med 25 %, og aflevering af pap, metal, papir og plastfolie vil blive fritaget for betaling. Ændringerne skyldes i lighed med nedsættelsen af genbrugstaksten for private effektiviseringer og en bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

  Taksten for brændbart affald direkte til forbrændingsanlægget sænkes med 60 kr. pr. ton ekskl. moms. Ændringen skyldes, at Sønderborg Kraftvarmeværk nedsætter forbrændingsprisen tilsvarende.

  Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2013 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet.

  En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2013.

  På vandforsyningsområdet er driftstaksterne uændrede som i 2010, 2011 og 2012, medens tilslutningsbidragene er reguleret med 3,1 % og afrundet ned til hele 100 kr.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

  På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

  Vandafledningsbidrag og fast afregningsafgift på spildevand fastholdes uændret som i 2012 på 31,00 kr. pr. m3 henholdsvis 250 kr.

  Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse.

  Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2009, 2010 og 2012.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2013 godkendes.

  Beslutning- Teknik og Miljøudvalget 19. december 2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt stemte imod med begrundelsen, ”at taksterne skulle nedsættes generelt idet Arwos bruger for mange penge”.

  Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2013 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  Padborg erhvervsområde er under forandring bl.a. med tomme erhvervslejemål til følge. Formålet med planen er bl.a., at pege på udviklingsretninger både på kort og lang sigt.

  I processen med at tilvejebringe planen skal interessenter og parter inddrages. Der skal udarbejdes et analysegrundlag, som grundlag for udarbejdelse af helhedsplanen, så en hensigtsmæssig udvikling af området kan pege på udviklingsretninger for erhvervsområderne i Padborg.

  På bilaget er der vist en bruttoafgrænsning af området.

  Planmæssige forhold

  Området for helhedsplanen omfatter følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: 3.1.030E – 3.1.042.E.

  Alle områderne er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

  Hele området er lokalplanlagt og ligger i byzone.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har i budget 2013 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  Teknik & Miljø anbefaler, at der ansættes en projektmedarbejder til at varetage opgaven.

  Projektmedarbejderen skal udover udarbejdelse af planen varetage den interne og eksterne kommunikation og koordination.

  Projektet forventes at løbe ca. et år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling brutto 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg, og

  at der ansættes en projektmedarbejder, finansieret af anlægsbevillingen, til udarbejdelse af en helhedsplan for Padborg erhvervsområde.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Hans Henrik Philipsen deltog ikke under dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55946, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På vegne af sine medlemmer i Aabenraa Kommune har Dansk Taxi Råd (DTR) den 15. november 2012 søgt om regulering af maksimaltaksterne for taxikørsel i Aabenraa Kommune.

  Maksimaltaksterne reguleres i mange kommuner på baggrund af et taxiindeks, som Danmarks Statistik udarbejder til DTR. Den seneste regulering af maksimaltakster i Aabenraa Kommune er også foretaget på baggrund af ændringer i taxiindekset.

  De gældende maksimaltakster i Aabenraa Kommune er godkendt af økonomiudvalget den 13. december 2011, og er beregnet efter taxiindekset for 2. kvartal 2011 (=140,3). Taxiindekset for 2. kvartal 2012 er steget til værdien 143,6, svarende til en stigning på 2,4%.

  Det gældende takstblad er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges forslag til takstblad, hvor de ansøgte regulering er indbygget.

  De ansøgte takstændringer vedrører alene kilometertakster: Km-takst 1 (+70 øre), km-takst 2 (+30 øre), km-takst 3 (+70 øre) samt km-takst 4 (+35 øre).

  Lovgrundlag

  Taxibekendtgørelsens §28: Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsættes af kommunalbestyrelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen har kun betydning for kunder der kører på taxameterpriser. Prisen for Aabenraa Kommunes indkøb af kørsel til lovpligtig befordring af borgere er bestemt efter udbud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at DTR’s ansøgning om takstforhøjelser imødekommes.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Hans Henrik Philipsen deltog ikke under dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56782, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Ved behandling af punktet ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” på Skole og Dagtilbudsudvalgets møde den 13. november 2012, blev det anbefalet godkendt, at forældrebetalingen maksimalt kunne sættes til 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Skolebestyrelsen på Høje Kolstrup Skole har på sit møde den 12. november besluttet at oprette en SFO 2. Oprettelsen skal ske med virkning fra den 1. marts 2013 eller hurtigst muligt herefter.

  Bestyrelsen har fremsendt en anmodning om, at Byrådet godkender, at forældrebetalingstaksten for 2013 fastsættes til 390 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget skal i denne sag tage stilling til om udvalget kan anbefale, at den foreslåede takst godkendes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Høje Kolstrup Skoles anmodning om, at forældrebetalingstaksten gældende for 2013 fastsættes til 390 kr. i 11 måneder anbefales godkendt.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 04-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46345, Sagsinitialer: JMAR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes nuværende frivillighedspolitik er gældende frem til udgangen af 2012.

  Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny frivillighedspolitik for 2013 – 2016.

  Den nye frivillighedspolitik er udarbejdet i et helt nyt design. Hensigten har været at gøre den mere tilgængelig, konkret og imødekommende.

  Den er nu formuleret i et mere nutidigt og enkelt sprog med fokus på målgruppen, som den primært henvender sig til, nemlig foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune.

  I politikkens forord præsenterer Formanden for Socialudvalget den politiske opbakning og støtte til det frivillige sociale arbejde i Aabenraa Kommune.

  Derudover er der indarbejdet forslag til følgende ændringer:

  • Frivillighedspolitikken bliver en 4-årig aftale
  • Ansøgningsfristen for de to årlige ansøgningsrunder ændres til den 1. juni og 1. november
  • Der gøres opmærksom på, at de frivillige sociale foreninger og organisationer gratis kan låne Bjerggadehuset til møder og mindre arrangementer

  Der gøres opmærksom på, at der i 2013 kan ske nogle redaktionelle tilretninger af den nye frivillighedspolitik som følge af en eventuel organisationsændring.

  Lovgrundlag

  § 18 i Lov om Social Service (Serviceloven).

  Høring/udtalelse

  Udkast til den nye frivillighedspolitik har været til høring i Frivillighedsrådet, som ikke har fremsendt nogen bemærkninger eller ønsker om ændringsforslag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked & Social indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Frivillighedspolitik for 2013 – 2016 godkendes, og

  at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle tilretninger som følge af en evt. organisationsændring.

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  1. at: Anbefales godkendt.

  2. at: Godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43600, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. januar 2013 er der indgået en ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune, godkendt på Socialudvalgsmødet den 14. juni 2012.

  Det fremgår af driftsoverenskomstens § 2, stk. 3, at produktion af mad aftales i et tillæg til driftsoverenskomsten.

  I henhold til dette er der i samarbejde med Danske Diakonhjem blevet udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten.

  Socialudvalget behandlede sagen på mødet den 8. november 2012 og besluttede at anbefale godkendelse af tillægget til driftsoverenskomsten.

  Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 20. november 2012 og besluttede at sende sagen tilbage til udvalget.

  Sagen forelægges til genbehandling efter en præcisering i tillægsaftalen og en justering af økonomibilag.

  Økonomi og afledt drift

  Der afregnes et kommunalt tilskud til Enggården på 30,17 kr. pr. beboer pr. dag, jf. bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at tillæg til driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54332, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Socialudvalget træffe beslutning om at søge Økonomiudvalget om frigivelse af et på Socialudvalgets anlægsbudget for 2013 afsat rådighedsbeløb på 2,54 mio. kr., til en omlægning af det nuværende plejecenter Møllemærsk til et botilbud under Bo & Aktivitet.

  Rådighedsbeløbet skal dække de nødvendige omkostninger i 2013 til tilpasning og justeringer af de nuværende lokalers indretning, således at disse bedst muligt kan benyttes som botilbud til Bo & Aktivitets målgrupper, der på en række punkter har anderledes behov end lokalerne er indrettet til i dag.

  Lovgrundlag

  Botilbuddet Møllemærsk drives efter Lov om almene boliger § 115 jf. § 105 og med støtte efter Lov om social Service § 85.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2013-2016 blev afsat et rådighedsbeløb på 2,54 mio. kr. til en omlægning af det nuværende plejecenter Møllemærsk til et botilbud under Bo & Aktivitet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller, at der gives en anlægsbevillig på 2,54 mio. kr. finanseret og det afsatte rådighedsbeløb på 2,54 mio. kr. i 2013 til omlægning af det nuværende plejecenter Møllemærsk til botilbud Møllemærsk.

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

  Ejler Schütt stemte imod.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55852, Sagsinitialer: csc

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2013-2016 blev der i 2013 afsat et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. til ombygning af Rødekro Plejecenter (Special- & Rehabiliteringscenter).

  Rådighedsbeløbet er afsat til etablering af et Special- og rehabiliteringscenter via en renovering af Rødekro Plejehjem.

  Special- og Rehabiliteringscentret bliver etableret ved at samle Aabenraa Kommunes aflastningspladser, der er en forudsætning for at skabe grundlaget for en godkendt besparelse/effektivisering.

  I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til frigivelse af 7,3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. i 2013.

  Der er i forhold til de 7,3 mio. kr. foretaget en prioritering af disse midler, så der kan udarbejdes udbudsmateriale og renoveringen igangsættes indenfor denne ramme.

  En arbejdsgruppe med to afdelingschefer fra Sundhed & Omsorg samt relevante ledere og medarbejdere har drøftet de funktioner, der fremover skal løses dels i Special- & Rehabiliteringscentret og dels i den sygeplejeklinik, der skal etableres i en del af bygningen.

  De ændrede funktioner stiller en række krav til den nuværende bygning. Teknik & Miljø har vurderet, at udgifterne til renovering og etablering vil udgøre 7,3 mio. kr.

  Afhængig af udbudsresultatet forventes op mod 6 mio. kr. at blive anvendt til etableringen i 2013. Den resterende 1,0 mio. kr. af de 7,0 mio. kr. vil blive anvendt til forskellige driftsoptimerende og kvalitetsudviklende foranstaltninger som f.eks. forskellige velfærdsteknologiske løsninger og en virtuel platform for Special- & Rehabiliteringscentret.

  Disse tiltag bliver en del af centrets udvikling, og investeringerne bør derfor bygge på de konkrete erfaringer fra driften.

  Det bemærkes, at renoveringen forventes at løse de påbud fra Arbejdstilsynet, der er givet er i forhold til det nuværende Rødekro Plejehjem. Renoveringen giver mulighed for at etablere i alt 28 værelser, hvilket er mere end de 25 aflastnings- og rehabiliteringspladser, som Special- & Rehabiliteringscentret er normeret til. De ekstra værelser anvendes til at optimere dækningsgraden af pladserne eller til at etablere akutpladser.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2013-2016 blev afsat et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. i 2013 til ombygning af Rødekro Plejehjem (Special- & Rehabiliteringscenter).

  Der søges om frigivelse af en del af rådighedsbeløbet 7,3 mio. kr., restrådighedsbeløbet i 2013 udgør således 2,5 mio. kr.

  Af de 7,3 mio. kr. er der afsat ca. 6,0 mio. kr. til renovering, mens den resterende 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige velfærdsteknologiske løsninger og en virtuel platform for Special- & Rehabiliteringscentret.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. under Socialudvalget til ombygning af Rødekro Plejehjem (Special- & Rehabiliteringscenter).

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54589, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Socialudvalget træffe beslutning om at søge Økonomiudvalget om frigivelse af et på Socialudvalgets anlægsbudget for 2013 afsat rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., til en omlægning af det nuværende plejecenter Kliplev til et botilbud under Hjernecenter Syd.

  Rådighedsbeløbet skal dække de nødvendige omkostninger i 2013 til tilpasninger og justeringer af de nuværende lokalers indretning, således at disse bedst muligt kan benyttes som botilbud til Hjernecenter Syds målgrupper, der på en række punkter har anderledes behov, end lokalerne er indrettet til i dag.

  Lovgrundlag

  Botilbuddet Kliplev drives efter Lov om almene boliger § 115 jf. § 105 og med støtte efter Lov om social Service § 85.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2013-2016 blev der i 2013  og 2014 afsat et årligt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til omlægning af det nuværende plejecenter Kliplev til et botilbud under Hjernecenter Syd.

  Det samlede rådighedsbeløb udgør således 2,0 mio. kr. I denne sag søges om frigivelse af de 1,0 mio. kr., som er afsat i 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2013 til omlægning af det nuværende plejecenter Kliplev til botilbud Kliplev frigives.

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55827, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev der foretaget en revurdering af udvalgenes anlægsbudgetter.

  For Socialudvalgets vedkommende betød det, at udvidelsen vedr. Botilbuddet Engvej først kan gennemføres i 2013, da der skal udarbejdes lokalplan for området.

  I samme forbindelse blev etableringen af glasgangen mellem Engbo og Enggården fremrykket til 2012 fra 2014, da Engbo blev forventet overdraget fra Handicap & Psykiatri og sammenlagt med Enggården i 2012. Det afsatte rådighedsbeløb til tilpasningen af Engbo udgør 0,8 mio. kr.

  Det er en forudsætning, at rådighedsbeløbet frigives i 2012 for at opnå låneadgang via kvalitetsfondsmidlerne.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at det afsatte rådighedsbeløb udgør 0,8 mio. kr., som oprindeligt var afsat i 2014, men i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev rådighedsbeløbet fremrykket til 2012.

  Investeringen forventes at øge en eventuel salgspris med et tilsvarende beløb.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. under Socialudvalget til etablering af glasgang mellem Engbo og Enggården.

  Beslutning Socialudvalget den 29-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44270, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu udkast til nye kontrakter vedrørende fritvalgsområdet af hjemmehjælp. Der er udarbejdet en kontrakt for dels praktisk hjælp og dels personlig pleje.

  De mest betydningsfulde ændringer i forhold til eksisterende kontrakter er følgende:

  • der vil kunne ske godkendelse i to områder (Nord og Syd), og
  • afregning vil foregå i såkaldte pakker, hvilket betyder, at leverandørerne får større frihed i tilrettelæggelsen af deres arbejde, og at de er forpligtet til – uden yderlig afregning – at levere akut hjælp til en borger, der har behov for hjælp.

  Socialudvalget og Sundhedsudvalget ønsker:

  • ens afregning af alle leverandører
  • varetagelse af hele opgaven inklusiv nattevagt
  • krav til personalets kompetencer, og
  • elevforpligtelse.

  Elevforpligtelse er beskrevet, hvis man godkendes som leverandør af personlig pleje og har mere end 5 % af den samlede visiterede tid til personlig pleje.

  Borger vil kunne vælge én leverandør for hver ydelseskategori. Hvis borger har ret til både praktisk hjælp og til personlig pleje, vil det således være muligt at vælge to forskellige leverandører.

  På baggrund af høringssvar er kapitel 6 ”Priser og afregning” tilrettet. Det tilrettede kapitel 6 svarer til den nuværende afregningsform med den kommunale leverandør. Det er vurderet, at en evt. ændring vil give for store usikkerheder i beregning af timeprisen.

  Socialudvalget besluttede den 29. november 2012 at anbefale udkast til nye kontrakter på hjemmehjælpsområdet.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 14. november 2012:

  Seniorrådet prioriterer fortsat at sikre borgernes frie valg af hjemmehjælp.

  Seniorrådet har derfor ud fra det foreliggende materiale fra Bjarne Ipsens oplæg besluttet, at

  • den nuværende godkendelsesordning fortsætter
  • kommunen gør brug af de generelle udbudsregler
  • de anførte emner i oplægget til ændring i ”Godkendelseskontrakter” kan anbefales, idet fordelene herved forekommer større end ulemperne
  • de anførte emner i oplægget til ændringer 2013 i ”Godkendelsesmodellen” kan ligeledes anbefales ud fra større fordele end ulemper.

  Handicaprådet den 22. november 2012:

  Handicaprådet anbefaler godkendelsesmodellen.

  Høringssvar fra leverandører af hjemmehjælp

  Den kommunale leverandør og de private leverandører tilslutter sig generelt de nye kontraktudkast. Bemærkninger fremgår af bilag.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at de forelagte udkast til kontrakter på hjemmehjælpsområdet godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 04-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen genoptages.

  Der er udarbejdet et supplerende bilag som er udsendt den 17. december 2012 og nu vedhæftet dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2012

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: tlind
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25555, Sagsinitialer: TKJE
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33290, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/42071, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51919, Sagsinitialer: AHMT
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51927, Sagsinitialer: AHMT
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI