Beslutningsprotokol

onsdag den 30. januar 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Susanne Beier.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3612, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. Lov om kommunernes styrelse den 8. januar 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  ”At byrådet beslutter, at der skal etableres dobbeltrettet cykelsti på Haderslevvej fra Genner Bygade frem Bodum, hvor cykelstien tilsluttes

  den eksisterende cykelsti, som forgrener sig til Løjt Kirkeby og Aabenraa.

  At 1. del af cykelstien finansieres af den i TM udvalgets budget afsatte puje til mørke pletter på 1.859.000 kr.

  At den resterende del af udgiften til cykelstien finansieres af kommende års budget hvor der i overslagsårene er afsat 2,5 mill. pr. år.

  At TM udvalget udarbejder forslag til handleplan for etableringen af den dobbeltrettede cykelsti.

  Begrundelse:

  Haderslevvej er som bekendt meget trafikeret.

  Mig bekendt er der endnu ikke sket alvorlige uheld med cyklister på den foreslåede strækning, men bare et uheld er et uheld for mange.

  Fornylig kunne man i dagspressen læse om en cyklist som mistede livet ved at blive påkørt bagfra af en lastbil på en vejstrækning næsten lig Haderslevvej.

  Som bekendt skal skoleelever fra Genner fra og med 7. klasse gå på Løjt Skole, og deres vej til skole kan ikke gøres sikker nok, hvorfor en cykelsti vil være til stor gavn.

  Mange forældre kører i øjeblikket deres børn i skole i bil, fordi de forståeligt nok ikke tør lade deres børn cykle på Haderslevvej.

  Cykelstien fra Genner til Bodum kan udmærket etapeopdeles.

  Det optimale ville være en cykelsti fra Genner Bygade frem til Bodum til den eksisterende cykelsti en strækning på ca. 4,3 km.

  En anden løsning kunne være fra Øster Løgumvej i Genner til Bodum en strækning på ca. 3,4 km

  En tredie løsning kunne være fra Genner Bygade til Nørbyvej en strækning på ca. 2,3 km.

  En fjerde løsning kunne være fra Øster Løgumvej til Nørbyvej en strækning på ca. 1,4 km

  Der findes sikkert andre muligheder.

  Det afgørende er at komme igang, for som bekendt er det bedre at forebygge end at helbrede.

  Jo før der tages fat på løsning af problemet desto bedre.

  Jeg vil ikke lægge skjul på, at inspirationen til dette forslag fik jeg til byrådets nytårsreception fornylig, hvor en beboer fra Genner gjorde mig opmærksom på

  den store utryghed mange beboere i Genner har med de nuværende trafikale forhold for deres børn på Haderslevvej ikke mindst når børnene skal cykle til skole i Løjt Kirkeby.”

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58926, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I løbet af de seneste par år har der været eksempler på, at der under udførelsen af anlægsprojekter er opstået tvivl om hvilke retningslinjer der er gældende, såfremt der i forbindelse med en licitation viser sig, at det laveste bud er mindre end forudsat i anlægsbevillingen. Det har ført til tvivl om det er legitimt at foretage ekstra tilkøb til projektet (f.eks. tilvælge elementer i anlægsprojektet, der var blevet fravalgt i idéfasen, for at få anlægsprojektets økonomi til at hænge sammen). I andre tilfælde har der været forespørgsler om det er legitimt at anskaffe inventar, hvis der viser sig at være et økonomisk råderum i anlægsprojektet – f.eks. når dette nærmer sig sin afslutning.

  Udgangspunktet for det udarbejdede forslag til retningslinjer er, at det er Byrådet der foretager den tværgående prioritering af de økonomiske ressourcer, idet bevillinger til anlægsprojekter er meddelt af Byrådet til det enkelte projekt og ikke til et fagudvalg.

  Staben har udarbejdet forslag til retningslinjer vedr.

  1. Bevillingsmæssige korrektioner når licitationsresultater afviger fra det forudsatte

  2. Afklaring og dokumentation af omfanget af inventar inkluderet i anlægsprojekter

  Retningslinjerne, der fremgår af Bilag A, kan opsummeres således:

  Ad 1.

  Når der ved gennemførelse af licitation på et anlægsprojekt konstateres, at det billigste bud ligger mere end 5 % (dog minimum 50.000 kr.) under det budgetterede, tilføres det overskydende budgetbeløb til kassen. Hvis det billigste bud derimod overstiger det i budgettet forudsatte, foretages en justering af projektet, således anlægsbudgettet overholdes. Undtagelsesvist kan der vælges at annullere projektet, eller alternativt foretage en delvis justering kombineret med en flytning af yderligere midler fra et andet anlægsprojekt.

  Ad 2.

  Inventar er ikke inkluderet i et anlægsprojekt, med mindre det tydeligt fremgår af projektbeskrivelsen, hvilket inventar der er tale om og hvilken beløbsramme der er afsat. Formålet med denne retningslinje er at sikre, at køb af inventar via et anlægsprojekt udelukkende forekommer, når der er truffet en politisk beslutning herom.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at såfremt der konstateres et licitationsresultat der er mere end 5 % under det forudsatte – dog minimum 50.000 kr. – tilbageføres forskelsbeløbet til kassen,

  at såfremt der konstateres et licitationsresultat, der overstiger det i projektet forudsatte, gælder følgende:

  1. som hovedregel tilpasses projektet til den økonomiske ramme

  2. som undtagelse medfører licitationsresultatet en aflysning af licitationen eller evt. en kombination af reduktion i projektets omfang og en omprioritering mellem anlægsprojekter

  at inventar udelukkende er indeholdt i et anlægsprojekt, såfremt der i projektet er taget positivt stilling hertil, og at det fremgår i anlægsprojektbeskrivelsen, og

  at efterfølgende beslutning om inventaranskaffelser via et anlægsprojekt afgøres i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/54281, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i efteråret 2010 udsendt vejledning om kommunernes årlige indberetninger af midler modtaget fra kommunens vand- og spildevandsselskaber.

  Det fremgår af vejledningen, at kommunerne hvert år skal foretage indberetning til Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat om uddelinger eller vederlag modtaget fra kommunens selskaber, eller afgive erklæring om, at der ingen midler er modtaget.

  Første gang der skulle indberettes var senest 1. februar 2011 for årene 2007, 2008, 2009 og 2010.

  I alle årene er der afgivet erklæring om at der ikke er modtaget midler.

  Aabenraa Kommune har den 16. april 2012 modtaget et udkast til en afgørelse fra Forsyningssekretariatet om, at der er foretaget en afgiftspligtig udlodning fra et forsyningsselskab til kommunen.

  I forbindelse med lovgivningen omkring udskillelsen af vandselskaber i aktieselskabsform blev der indført en lovgivning om, at udlodninger fra el- og vandselskaber til kommunerne er afgiftspligtige til staten. Lovgivningen blev vedtaget den 7. juni 2010 med tilbagevirkende kraft til den 1. februar 2007.

  I udkastet til afgørelse fastslår Forsyningssekretariatet at Aabenraa Kommune i perioden 2007-2010 har fået en udlodning fra spildevandsområdet på ca. 6,3 mio. kr.

  Afgørelsen vedrører fastsættelsen af vejafvandingsbidrag, det vil sige kommunens betaling til spildevandsforsyningen for det regnvand der afledes fra vejnettet til spildevandsledningsnettet.

  Der var tale om en generel afgørelse som er sendt til alle de kommuner, som har haft et vejafvandingsbidrag på under 8 %.

  I henhold til lovgivningen på spildevandsområdet skal kommunen betale et vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. I Aabenraa Kommune var denne procentsats fastsat til 3 i perioden 2007-2010 og fra og med 2011 er procentsatsen fastsat til de maksimale 8.

  Arwos Spildevand A/S har indsendt oplysninger til Forsyningssekretariatet om udledt vejvand fra kloaknettet til spildevandsanlæg. Ifølge disse oplysninger udgør vejafvandingens belastning af kloaknettet mere end 8 % af anlægsudgifterne. Forsyningssekretariatet tager derfor udgangspunkt i et vejafvandingsbidrag på 8 %, som er det maksimale lovgivningen tillader.

  Forsyningssekretariatets afgør, at idet Aabenraa Kommune ikke har betalt de faktiske udgifter til udledning af vejvand (dog maksimalt 8 % af anlægsudgifterne), har der været tale om en udlodning fra spildevandsselskabet til kommunen.

  Som en konsekvens heraf, har Forsyningssekretariatet fastsat en udlodning fra spildevandsforsyningen til Aabenraa Kommune på 6,3 mio. kr. inkl. renter.

  Den 18. april 2012 har Aabenraa Kommune fremsendt sine kommentarer/bemærkninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’s høringsbrev af 16. april 2012.

  Den 14. september 2012 modtager Aabenraa Kommune et nyt udkast til afgørelse med baggrund i bl.a. kommunens høringssvar. Dette nye udkast svarer til det udkast der blev fremsendt den 16. april 2012.

  Den 29. november 2012 modtages den endelige afgørelse jf. stoploven fra Forsyningssekretariatet.

  Forsyningssekretariatet kan som indberetningsmyndighed efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven) ikke godkende kommunens indberetning af rådighedsbeløb m.v..

  Med baggrund heri vil Forsyningssekretariatet, ud fra en samlet vurdering, indberette et samlet rådighedsbeløb på kr. 6.261.478 inkl. rentetillæg til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der derefter vil beregne og reducere kommunens statstilskud.

  Det forventes at reduktionen vil blive foretaget i forbindelse med midtvejsreguleringen af udligning og tilskud i 2013.

  Der er i sagsforløbet taget kontakt til Kommunernes Landsforening med henblik på at få KL til at lave en koordineret indsats for kommunerne.

  KL oplyser at man tidligere har rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet uden egentligt resultat, og der er endvidere taget skriftlig kontakt til miljøminister Ida Auken med anmodning om at sagen hastebehandles.

  Miljøministeren har ikke svaret, hvilket formodentlig bunder i at der i økonomiaftalen for 2013 er indarbejdet et afsnit, hvoraf fremgår at der er enighed mellem Regeringen og KL om at der i efteråret 2012 skal ses nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne. KL oplyser endvidere at kommunerne ikke skal gøre sig forhåbninger om at sagerne for årene 2007-2011 vil blive genoptaget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i kommunens budget for 2013 afsat 5 mio. kr. til formålet på konto xg-6913000000-0002.

  Der er således en forskel 1.261.478 kr., som foreslås finansieret af kontoen for tjenestemandspensioner i 2013.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til efterretning, og

  at den manglende finansiering af restbeløbet på 1.261.478 kr. finansieres af mindreudgifter på kontoen for tjenestemandspensioner i 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/29189, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. januar 2012 skema B vedrørende etablering af to elevatorer ved Padborg Boligforenings afd. 12, Centrumgaden 50-128, Padborg, som en renoveringsordning i henhold til § 91 i almenboligloven.

  Kuben Management A/S har på vegne af boligforeningen fremsendt skema C, byggeregnskab og revisionsprotokol for etableringen. Revisionen af byggeregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra den uafhængige revision, Sønderjyllands Revision.

  Anskaffelsessummen for tilgængelighedsprojektet i afdeling 12 udgør i forhold til skema B følgende:

  Omkostninger

  Skema B

  (efter licitation)

  Skema C

  (byggeregnskab)

  Håndværkerudgifter

  1,270 mio. kr.

  1,126 mio. kr.

  Omkostninger

  0,471 mio. kr.

  0,303 mio. kr.

  Gebyrer

  0,031 mio. kr.

  0,034 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum

  1,772 mio. kr.

  1,463 mio. kr.

  Der er en besparelse på 0,309 mio. kr. i forhold til skema B, hvilket kan henføres til lavere håndværkerudgifter, færre omkostninger til bl.a. teknisk rådgivning og byggeadministration.

  Anskaffelsessummen for etablering af elevatorer finansieres med et ydelsesstøttet realkreditlån på 1,463 mio. kr.

  Nykredit har oplyst, at der ikke er behov for kommunal garantistillelse for lånet. Den tidligere stillede garanti vil blive frigivet, når lånet er nedbragt til det ved skema C godkendte beløb.

  Ydelse og fremtidige driftsudgifter forudsættes dækket ved dispensation fra indbetaling af dispositionsfondsforpligtigelserne, hvorfor projektet ikke giver huslejestigning for afdelingens beboere.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, §91.

  Støttebekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011, kap. 6.

  Planmæssige forhold

  Padborg Boligforening afd. 12 er omfattet af PBV 12.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen yder ikke grundkapitallån som i almindelige støttesager og har ikke øvrige udgifter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C for tilgængelighedsprojektet godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/10511, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø arbejder som vandløbsmyndighed jævnligt med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 800 km åbne, offentlige vandløb. Baggrunden for dette er, at træer dels kan forringe afstrømningen dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse.

  Når lodsejere har henvendt sig om problemer, har forvaltningen så vidt muligt reageret, især ved mere massive problemer.

  Kommunen har i 2012 fået detaljeret viden om problematiske områder gennem entreprenørernes indberetninger.

  Entreprenørgården indsamler således oplysninger i en internet-database. Derudover er der oplysninger om problemskabende træer fra kommunens anden vandløbsentreprenør samt fra forvaltningens tilsyn. Herved bliver det muligt at agere proaktivt, og Teknik & Miljø planlægger på dette grundlag indsatsen over nødvendige rydninger de kommende år.

  Mange steder står der gamle læhegn, der er plantet langs vandløbene, og som kan gøre maskinel færdsel umulig på den ene side. Disse hegn tilhører lodsejerne. Andre steder er der tale om selvsåede træer og buske.

  Træer kan også være plantet af hensyn til den skyggegivende effekt. Træer og buske langs vandløb anses således for at være gavnlige i forhold til biologi, vandkemi m. m. (skygger og køler vandet, mindsker iltforbruget, begrænser grødevæksten o. a.) og i vandplanerne er plantning af træer ét af virkemidlerne til at forbedre vandløbskvaliteten.

  I henhold til regulativerne er det kun træer, der står på selve vandløbsarealet inden for vandløbsprofilet, der er omfattet af kommunens myndighedsrolle. De fleste regulativer har bestemmelser om træer og andet inden for arbejdsbæltet, som lodsejerne kan blive pålagt at holde frit.

  Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde hvor der er behov, er stor og omkostelig.

  Jf. Investeringsoversigten 2013-2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af vand- og naturplaner på 1,25 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. til ekstra rydninger af træer langs vandløb.

  Dette beløb søges frigivet for 2013.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb.

  Vandløbsregulativer.

  Lov om naturbeskyttelse, § 3 om ændringer af tilstanden af beskyttede vandløb.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik & Miljø har hidtil brugt i gennemsnit ca. 200.000 kr. pr. år til fjernelse af problematiske træer og buske. Der er til dels tale om en evighedsopgave, idet der løbende kommer nye træer ved naturlig såning og genvækst fra stød.

  Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. til implementering af vand- og naturplaner. Heraf er 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb.

  Dette beløb søges frigivet for 2013. Efter frigivelsen resterer der 0,75 mio. kr. til implementering af planerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2013 til projektet Rydninger af træer langs vandløb. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra implementering af vand- og naturplaner på investeringsoversigten for 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60052, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges forslag til opstart af en 20-20-model i 10. Aabenraa til evt. godkendelse.

  Formålet med 20-20-modellen er, at eleverne

  - gennemfører 10. klasse

  - bliver afklaret i valg af ungdomsuddannelse

  - påbegynder ungdomsuddannelse, mens de fortsat er i kontakt med det kommunale skolesystem

  En 20-20-model på 10. årgang dækker over, at elever i 10. skoleår tager både en 10. klasse afgangsprøve og starter i et erhvervsfagligt grundforløb. De 20 uger på en erhvervsskole kan i Aabenraa foregå på EUC-Syd.

  Der er positiv interesse for samarbejdet, og når det indledende forløb er igangsat, kan modellen udvides til andre erhvervsuddannelser.

  Skoleåret 2013-2014 kan betragtes som et opstartsår. Vejledningen fra UU med henblik på skoleåret er allerede godt i gang. Antallet af elever på forløbet i opstartsåret kan således ikke betragtes som retningsgivende for den generelle interesse for gennemførelse af 20-20-forløb. Der lægges op til at 20-20-modellen evalueres efter et år.

  Ledelsen på 10. Aabenraa har udarbejdet rammebestemmelser, der beskriver detaljerne omkring modellen. Rammebestemmelserne forholder sig til; lovgivning, målgruppe, fag, aktivitetsplan, prøveafvikling, teamsamarbejde, vejledning, sekretær, skole/hjemsamarbejde, it, økonomi, planlægning, styregruppe, foreløbige aftaler samt yderligere samarbejde.

  Skolebestyrelsen i 10. Aabenraa er positive overfor muligheden.

  Der er endvidere indledt et samarbejde med 10. klasse i Tønder, som arbejder med 20-20-modellen i 10. skoleår.

  Lovgrundlag

  20-20-modellen udbydes i henhold til lov nr. 640 af 14/06/2010 og lovbekendtgørelse nr. 593 af 24/06/2009 som er ændret ved lov nr. 486 af 11/05/2010.

  § 1 stk. 1:

  ”Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klasseforløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb”.

  Økonomi og afledt drift

  Ordningen holdes indenfor budgetrammen i Skole og Undervisning. Der tages i tildelingen til 10. klasse højde for antallet af elever, der har valgt et 20-20-forløb.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at etablering af 20-20-modellen godkendes med opstart i skoleåret 2013-14,

  at modellen evalueres efter et år.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/9751, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der blev på mødet givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne, f.eks. garderobe, inventar og pusleborde.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution, og der er pt. oprettet 108 småbørnspladser fordelt på 10 institutioner.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2013 afsat midler hertil i 2013 og overslagsårene.

  Økonomi og afledt drift

  Der ønskes følgende anlægsbevilling frigivet, svarende til det afsatte rådighedsbeløb til småbørnspladser.

  (1.000 kr)

  2013

  2014

  2015

  2016

  Pulje til småbørnsgrupper

  1.000

  500

  500

  500

  Anlægsmidlerne bruges løbende, efter institutionernes ansøgning om oprettelse af småbørnspladser, og godkendelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Ved hver årsregnskabsafslutning vil det fremgå af regnskabsmaterialet hvilke beløb der er brugt på de enkelte institutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2013, og 0,5 mio. kr. i 2014-2016 til etablering af småbørnspladser, og

  at anlægsbevillingen finansieres af det i investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  1. at anbefales godkendt med 1,0 mio. kr. i 2013,
  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59963, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om udvalget kan anbefale, at den foreslåede forældrebetalingstakst for SFO 2 godkendes.

  Ved behandling af punktet ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 13. november 2012 blev det anbefalet godkendt, at forældrebetalingen maksimalt kunne sættes til 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Løjt Kirkeby Skole har den 20. december henvendt sig til Skole og Undervisning med en anmodning om, at Byrådet godkender, at forældrebetalingstaksten for 2013 fastsættes til 793 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 3 stk. 4.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Løjt Kirkeby skoles anmodning imødekommes således, at forældrebetalingstaksten gældende for 2013 fastsættes til 793 kr. i 11 måneder.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1103, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er hos Socialudvalget.

  Der er stor sammenhæng mellem førtidspensioner og de indsatser, som udføres på beskæftigelsesområdet. Det bevillingsmæssige ansvar for beskæftigelsesområdet er hos Arbejdsmarkedsudvalget.

  Årsagen til at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er hos Socialudvalget kan henføres til Lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Loven angiver regler for, hvilke opgaver de enkelte udvalg kan varetage.

  Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner placeres hos Arbejdsmarkedsudvalget.

  Aabenraa Kommune ønsker derfor, at gøre brug af udfordringsretten, og har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra § 14 stk. 3 i lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats, som angiver, at udvalget der varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet ikke kan varetage andre opgaver.

  Ansøgningen er indsendt 19. november 2012, og Økonomi- og Indenrigsministeriet har en frist på 8 uger til behandling af ansøgningen, svarende til den 14. januar 2013.

  En dispensation vil betyde, at der vil være sammenhæng mellem de opgaver der løses af forvaltningen og det bevillingsmæssige ansvar Arbejdsmarkedsudvalget har.

  Forvaltningen ser flere fordele ved at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner er placeret i Arbejdsmarkedsudvalget, herunder at undgå at der er incitamenter i et udvalg til at reducere i eget udvalgs udgifter på bekostning af andre udvalgs udgifter samt en administrativ forenkling, hvor der fremadrettet dermed kun vil være en forvaltning, der servicerer socialudvalget.

  Der er ansøgt om en dispensation i en forsøgsperiode for budget 2013-2015.

  Såfremt Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender ansøgningen, vil styrelsesvedtægten skulle tilrettes som følge af ændringen. Dette vil kunne ske med virkning fra 1. januar 2014.

  Indstilling

  Arbejdsmarked og Social indstiller,

  at det bevillingsmæssige ansvar for førtidspensioner flyttes fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, gældende fra 1. januar 2013, og

  at styrelsesvedtægten tilrettes som følge af ændringen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt under forudsætning af godkendelse fra ministeriet.

  Afbud: Ejler Schütt.

  Beslutning Socialudvalget den 17-01-2013

  1. – 2. at: Anbefales godkendt under forudsætning af godkendelse fra ministeriet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt under forudsætning af godkendelse fra ministeriet.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Udgår.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60383, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. vedrørende en halpulje til vedligeholdelse af kommunale og selvejende idrætshaller. Der er udarbejdet en bruttoliste over vedligeholdelsesopgaver på baggrund af indkomne ønsker fra idrætsinstitutionerne.

  Forvaltningen har inddelt ønskerne i 4 kategorier som grundlag for udvalgets endelige prioritering.

  • Tag og fag
  • Energibesparende foranstaltninger i selvejende institutioner
  • Gulve
  • Øvrige vedligeholdelsesopgaver

  Forvaltningen har vurderet de indkomne ønsker og udarbejdet forslag til prioritering.

  Lovgrundlag

  Det påhviler den enkelte institution at overholde udbudsreglerne for det konkrete projekt, der modtages tilskud til.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2013-2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til halpuljen i 2013.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling til halpuljen på 2,0 mio. kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013, og

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til halpuljen godkender anlægsopgaver for i alt 2,0 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/213, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til anvendelse af puljen til mindre opgaver på 1,0 mio. kr. for 2013.

  Listen indeholder forslag til prioritering af ansøgninger vedrørende bygninger, anlæg og investeringer, som Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for.

  I prioriteringen er der bl.a. lagt vægt på nyinvesteringer, nedslidt inventar udbedres og at anvendeligheden af de grønne områder opretholdes.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2013-2016 er der i 2013 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. til pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013,

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til pulje til mindre opgaver godkender anlægsopgaver på i alt 1,0 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver inden for den afsatte ramme til akutopgaver på 0,220 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  1. at anbefales godkendt.

  Udvalget prioriterer puljen på næste udvalgsmøde.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/75, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Ifølge investeringsoversigten 2013-2016 får Billedkunstrådet stillet en årlig anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til rådighed med henblik på at fremme kunst i hele kommunen.

  Puljen anvendes bl.a. til indkøb af kunst og skulpturer i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

  Billedkunstrådet søger frigivet 0,300 mio. kr. i 2013. Beløbet er disponeret til kommunal medfinansiering til et projekt i Nygade Skolegård, hvor Billedkunstrådet søger fondsmidler.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2013 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til kunst.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2013 på 0,300 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60257, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa blev oprettet i 2009 og er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og udvalgte samarbejdspartnere indenfor idrætsgrene med særligt fokus på talentudvikling.

  I 2013 samarbejder Elite Aabenraa med AAIG atletik, tri og motion, Aabenraa Sejl Club, Swim Team Sønderjylland, Sønderjyllands Golfklub og et damehåndboldfællesskab bestående af repræsentanter fra Bov IF Håndbold, Rødekro IF Håndbold, Sydstjernen Håndbold og SønderjyskElite Damehåndbold.

  Elite Aabenraa ønsker at fremme unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Projektet skal bl.a. være med til at fremme kommunens Sund Vækst-strategi, og dermed sætte fokus på kommunen som et attraktivt sted at bo og uddanne sig.

  Elite Aabenraa arbejder med at forbedre det eksisterende talentmiljø via samarbejde med eksterne aktører med viden og indsigt i talentudvikling.

  Elite Aabenraa ønsker på sigt at indfri følgende mål:

  • Etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter
  • Sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling
  • Præsentere idrætsmæssige resultater
  • Inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter

  For at kunne udnytte projektmidlerne optimalt og mere smidig, ønsker forvaltningen, at Elite Aabenraa godkendes som en aftalestyret enhed, som får en virksomhedsaftale efter retningslinier for dialogbaseret aftalestyring.

  Der er projektgrupper for hver af de fem idrætsgrene, der er involveret i talentarbejdet bl.a. styring af indsatser, koordinering af talentudviklingen, udarbejdelse af målsætninger samt fordeling og udmøntning af budgetrammen. Da idrætsgrenene er sæsonbetonet, giver det en uhensigtsmæssig planlægning, hvis budgettet skal følge et kalenderår.

  Elite Aabenraa skal overholde retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring og værdier, der er gældende for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Elite Aabenraas budget er på 1,3 mio. kr. i 2013.

  Der udarbejdes hvert år budgetter for de enkelte idrætsgrene efter dialog mellem samarbejdsparterne og forvaltningen og indgår som en del af virksomhedsaftalen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Elite Aabenraa bliver en aftalestyret enhed med virksomhedsaftale efter principperne i retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring gældende fra og med 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/73, Sagsinitialer: MSOE

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2012 en mere fast model vedrørende anlægstilskuddet for Museum Sønderjylland. Modellen kompenserer behovet for finansiering af fondsmoms.

  Det faste anlægstilskud for de fire sønderjyske kommuner i 2013-priser udgør 3,349 mio. kr.

  Den nye aftale betyder, at der samlet tillægges yderligere 1 mio. kr., så anlægstilskuddet fra de fire kommuner stiger til 4,349 mio. kr.

  Kommunerne indbetaler efter aftale det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

  Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

  Aftalen betyder, at anlægstilskuddet for Aabenraa Kommune forøges til 0,932 mio. kr. i perioden 2012-2015.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2013 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,932 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,932 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2013 på 0,932 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3600, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Preben Rasmussen, Kirkebakken 15, Aabenraa, har fremsendt følgende spørgsmål med mail den 9. januar 2013:

  ”Den 12.12. 2012 iværksætter Aabenraa Havn med havnebestyrelsen som ansvarlig myndighed en opgravning af 3.050 m3 giftigt havneslam ved tankskibsbro 1.

  Det opgravede slam dumpes derefter i hhv. Sydhavn og ved Ro-Ro kajen.

  Det iværksatte grave- og dumpningsarbejde er en overtrædelse af såvel Havmiljøloven som Klapvejledningen og Naturstyrelsen nedlægger derfor den 18. 12 2012 et standsningspåbud for det fortsatte arbejde.

  Ifølge Havnelovens § 9 stk. 4 er havnebestyrelsen overfor kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse.

  Dette betyder, at Aabenraa Kommune har en tilsynsforpligtigelse overfor havnebestyrelsen.”

  Spørgsmålet er :

  Har kommunalbestyrelsen i medfør af havnelovens tilsynsbestemmelse i § 9 stk. 4 pådraget sig et juridisk medansvar for den ulovlige opgravning og dumpning af slam Aabenraa Havn foretog i perioden 12.12. 2012  til 18.12.2012 ?

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Spørgsmålet besvaret af Borgmesteren:

  ”Spørgsmålet om det stedfundne har været ulovligt, ligger nu til besvarelse hos politiet, og Byrådet vil herefter afvente politiets vurdering, hvorfor det rejste spørgsmål ikke vil blive kommenteret yderligere”.

  Afbud: Susanne Beier.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: hlp