Beslutningsprotokol

onsdag den 27. februar 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Christian Panbo ønsker, at sag nr. 32 udgår af dagsordenen. For Christian Panbos forslag stemmer 4: Christian Panbo (A), Gert Nordklitgaard (A), Jørn Ulrik Larsen (F) og Ejler Schütt (O) .
27 stemte imod. Forslaget faldt således, og sagen behandles.

Dorte Soll forlod mødet efter sag nr. 33.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7964, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. Lov om kommunernes styrelse den 18. februar 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Med stemmerne 5 for og 2 imod besluttede Teknik - og Miljøudvalget den 9. januar i år, at Nørreskovvej skulle have navneændring til Camma Larsen-Ledets Vej.

  Jeg og mange andre synes, at det er synd og skam, at denne flotte vej med det yderst rammende navn, og som leder op igennem det flotte område ved Nørreskoven, pludselig nu, efter ca. 30 år, skal have navneforandring.

  Og som det er fremgået af dagspressen volder det også praktiske problemer for nogle beboere langs med vejen, idet der bl.a. er problemer med det lange nye navn i relation til f. eks. Sundhedskortet.

  Men hvorfor skal det være sort eller hvidt.

  Nørreskovvej er ca. 3 km lang, fra Haderslevvej til Gl. Ribevej.

  Vejen kan udmærket deles op med to navne.

  Ingen vil blive generet heraf, og beboerne langs vejen slipper for en masse besvær, og så er der jo kun de få nyopsatte vejskilte, der skal flyttes.

  Jeg foreslår derfor følgende:

  At Nørreskovvej fortsat hedder Nørreskovvej fra Haderslevvej op til, hvor Damms Teglgaard munder ud i vejen, og derfra og resten af vejen ud til Gl. Ribevej ændres vejnavnet til Camma Larsen-Ledets Vej.”

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Venstre fremsatte et ændringsforslag:

  ”Nørreskovvej forbliver navngivet Nørreskovvej. Byrådet henstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anden unavngiven vej opkaldes efter Camma Larsen-Ledet f.eks. ny anlagt vej. T&M udarbejder retningslinjer for fremtidig navngivning efter kendte personer.”

  For Venstres forslag stemte følgende 15:

  Tove Larsen (A), Christian Panbo (A), Frede Rahr Petersen (A), Jørn Ulrik Larsen (F), Ejler Schütt (O), Gert Larsen (V), Susanne Beier (V), Hans Henrik Philippsen (V), Tim Wulff (V), Thomas Andresen (V), Hans Philip Tietje (V), Kirsten N. Christensen (V), Karina T. Rogat (V), Philip Tietje (V) og Mette Hørlück (V).

  Følgende 16 stemte imod:

  Svend Hansen Tarp (A), Helga Nørgaard (A), Povl Kylling Petersen (A), Karsten Meyer Olesen (A), Poul Solberg Hansen (A), Dorte Soll (A), Jan Toft Jensen (A), Jørgen Witte (A), Else Gehrke Hansen (A), Folke G. Kryger (A), Gert Nordklitgaard (A), Signe Bekker (A), Jan Riber Jakobsen (C), Erwin Andresen (S), Kurt Andresen (S) og Bent Sørensen (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41405, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter garantioverførsel af driftsbevillinger for institutioner og områder omfattet af Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring (kategori 1).

  Garantioverførselssatsen udgør 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, med undtagelse af Dagplejen og Det administrative område, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.

  I forbindelse med justering af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring (punkt 3, på Byrådsmødet, den 25. januar 2012), blev det bl.a. vedtaget, at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner (ved merforbrug over garantisatsen) på maksimalt 3 år. Såfremt der fremlægges afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke kan godkende, typisk ved ønske om længere løbetid end 3 år, vil disse blive fremlagt for Økonomiudvalget i marts måned.

  Samlet ansøges der om garantioverførsler fra 2012 til 2013 på i alt 23,563 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte garantioverførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Overført fra 2011 til 2012

  Regnskab 2012 1)

  Korrigeret budget 2012 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt overført til 2013 2)

  Økonomiudvalg

  1.202

  248.927

  259.668

  10.741

  5.979

  Socialudvalg

  16.497

  475.321

  497.788

  22.467

  15.962

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -1.310

  819

  -572

  -1.391

  -1.419

  Skole- og Dagtilb. udv.

  -15.735

  693.528

  694.286

  758

  392

  Børne- og Familieudv.

  -279

  90.456

  90.060

  -396

  -396

  Sundhedsudvalg

  2.217

  89.203

  90.377

  1.174

  350

  Kultur- og Fritidsudv.

  -789

  43.525

  43.719

  194

  179

  Teknik- og Miljøudvalg

  1.284

  -7.802

  -3.810

  3.992

  2.594

  Plan- og Trafikudvalg

  52

  2.450

  2.427

  -23

  -23

  Beredskabskommission

  271

  10.704

  10.649

  -55

  -55

  I ALT

  3.410

  1.647.131

  1.684.592

  37.461

  23.563

  1) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantiovf.

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter og afviklingsplaner, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder.

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 37,461 mio. kr. i 2012. Heraf søges overført 23,563 mio. kr. til budget 2013 i henhold til reglerne for garantioverførsel. Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 13,898 mio. kr., der forbliver i kassen. Specifikt fremkommer mindreforbrugene primært på følgende områder.

  Det skal i den forbindelse anføres, at Skole- og Dagtilbudsudvalget i løbet af 2012 har fået nedbragt det merforbrug på 15,7 mio. kr. som man, under ét, fik overført fra 2011 til 2012.

  Økonomiudvalgets garantioverførsler udgør 4,864 mio. kr. vedr. Det administrative område. Mindreforbruget for området udgjorde 8,107 mio. kr.

  Socialudvalgets garantioverførsler udgør 15,962 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør 22,467 mio. kr., fordelt med 5,968 mio. kr. på Handicap & Psykiatri, 16,489 mio. kr. på Pleje & Omsorg og 0,009 mio. kr. under Øvrige sociale udgifter.

  Endelig kan under Teknik- og Miljøudvalget anføres, at Entreprenørgården har en garantioverførsel på 2,594 mio. kr. Entreprenørgårdens mindreforbrug udgør reelt 3,992 mio. kr., men grundet 4%-reglen for garantioverførsler, kan der ”kun” overføres 2,594 mio. kr. af mindreforbruget.

  Endvidere fremgår, af en kolonne i vedhæftede bilag, en specifikation af det samlede rentetillæg på 0,221 mio. kr., til de institutioner, der enten har haft merforbrug 3 år i træk eller har haft et merforbrug over 4 % (2 %).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der til udvalgene, vedrørende garantioverførsler (kategori 1), meddeles en tillægsbevilling til budget 2013 på 23,563 mio. kr. (mindreforbrug), samt en negativ tillægsbevilling til budget 2013 på 0,221 mio. kr. vedrørende rentetillæg, jf. foranstående oversigt samt vedhæftede bilag, der netto finansieres via de likvide midler i 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/29192, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2012 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2012 opgjort til 68,579 mio. kr. I marts 2012 blev der optaget et á conto lån på 35,0 mio. kr. Der er således hjemmel til at hjemtage lån for yderligere 33,5 mio. kr. hvilket skal gennemføres inden udgangen af marts måned 2013.

  Lånerammeopgørelsen består af følgende hovedposter:

  Lån på baggrund af kvalitetsfondsinvesteringer

  43,8

  mio. kr.

  Lån fra den ordinære lånepulje

  4,3

  mio. kr.

  Byfornyelse samt energibesparende foranstaltninger

  6,9

  mio. kr.

  Anlægsinvesteringer vedr. Aabenraa Havn

  13,5

  mio. kr.

  I alt

  68,5

  mio. kr.

  Heraf låneoptaget á conto

  -35,0

  mio. kr.

  Resterende låneadgang vedr. 2012

  33,5

  mio. kr.

  Jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 kan kommuner med kommunale selvstyrehavne medregne havnens anlægsinvestering i lånerammen. Tilsvarende skal havnens eventuelle optagelse af lån indregnes. Aabenraa Havn har ikke optaget lån i 2012.

  I opgørelsen er der medregnet anlægsinvesteringer som er foretaget af Aabenraa Havn. Aabenraa Kommune har ikke tidligere gjort brug af denne bestemmelse. Såvel låneprovenue, som renter og afdrag af lånet er et kommunalt anliggende, der således ikke har nogen betydning for havnens økonomi.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 68 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25. januar 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2014. Der er budgetteret med renter og afdrag af lånet.

  I forbindelse med budgetkontrollen vedr. anlæg pr. 30. september 2012 blev den budgetterede låneoptagelse for 2013 forhøjet med 14,313 mio. kr. idet der blev overført ikke udnyttede rådighedsbeløb på en række anlægsprojekter. Aabenraa Kommune har søgt Økonomi- og indenrigsministeriet om tilladelse til at overføre ikke udnyttet låneadgang fra 2012 til 2013 med henblik på færdiggørelse af disse anlægsprojekter. Når der foreligger svar fra ministeriet præsenteres oplæg til korrektioner af overførte bevillinger i en særskilt sag.

  Den endelige låneoptagelse for 2012 på i alt 33,5 mio. kr. vedrører således de i 2012 afholdte anlægsudgifter og medfører dermed behov for en bevilling til yderligere låneoptagelse på 33,5 mio. kr. i 2013.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der optages lån for 33,5 mio. kr. vedr. regnskabsår 2012 og

  at der meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse i 2013 på 33,5 mio. kr. der tilføres den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/29192, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Budget 2013 er baseret på en forventet samlet låneoptagelse på 46,0 mio. kr. Heri indgår, at Aabenraa Kommune har modtaget tilsagn om et lån på 10,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Dette lån er begrænset til 10 års løbetid og skal derfor optages særskilt.

  En betingelse for den resterende låneoptagelse for 2013 er, at Aabenraa Kommune afholder anlægsudgifter for 121,0 mio. kr. Erfaringsmæssigt sker der en tidsmæssig forskydning af nogle af anlægsudgifterne til efterfølgende regnskabsår, hvorfor det anbefales at a´conto optage en andel af den forventede låneoptagelse af hensyn til likviditeten.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 68 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25. januar 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik, med første afdrag i 2014. Der er budgetteret med renter og afdrag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der optages et 10-årigt likviditetslån på 10 mio. kr. som forudsat i budget 2013 og

  at Staben bemyndiges til at optage a´conto lån for 2013 indenfor den budgetterede ramme på 46,0 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2466, Sagsinitialer: sje

  Sagsfremstilling

  Udbudsenheden fremlægger udbudsplan for 2013, bestående af to delplaner henholdsvis Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, samt Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser.

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT

  Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende punkter:

  • Gennemførelse af udbud på de områder der er identificeret i Effektiviseringsstrategien.
  • Gennemførelse af genudbud.
  • Flest mulige udbud i samarbejde med Tønder Kommune gennem nyt udbudssamarbejde.
  • Gennemførelse af udbud på områder hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet at der er et stort besparelsespotentiale.

  Det er i udbudsplanen angivet hvilke udbud der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, og hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Tønder Kommune, og hvilke der gennemføres af eksterne som SKI eller Kombit.

  Indkøbsvolumen for de områder hvor der er planlagt udbud i 2013, modsvarer et årligt indkøb på ca. 35 mio. kr. Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste prisbesparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 % af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter.

  Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser

  Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og Vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser er prioriteret ud fra henholdsvis de besluttede anlægsprojekter på investeringsoversigten, de gennemførte bygningssyn og de løbende udbud af driftsopgaver på Vej og Park området.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udbudsplanen for 2013 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56743, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø ansøger om midler til nedrivning af 3 kommunale ejendomme.

  Møgelmosevej 4, Felsted, 6200 Aabenraa.(Tidl. brandstation)

  Kongenshøj 3, Holbøl, 6340 Kruså.(Tidl. Entreprenørgård)

  Forstalle 51, 6200 Aabenraa (Anvendt af Børn og Skole)

  Det er gældende for alle ejendomme, at de ikke har kunnet sælges til acceptable priser samt at der ved salg er stor fare for, at de nye ejere vil lade bygningerne stå og forfalde, hvorved de lokalområder ejendommene er beliggende i bliver skæmmet. Og når først ejendommene er blevet solgt til 3. mand, har Aabenraa Kommune ikke så mange sanktionsmuligheder overfor de nye ejere. Grundsalgsudvalget har derfor indstillet, at disse 3 bygninger bliver nedrevet. Arealerne kan så på et senere tidspunkt evt. sælges som byggegrunde, anvendes til grønt areal eller andet offentligt formål.

  Møgelmosevej 4, Felsted har et grundareal på 834 m2. Bygningen er opført i 1971 og har et erhvervsareal på 193 m2. Ejendommen har været udbudt til salg i foråret 2012, men Byrådet valgte at afslå de indkomne tilbud, med henvisning til at de var for lave. Tilbuddene lå alle på en pris under 100.000 kr.

  Kongenshøj 3, Holbøl har et grundareal på 843 m2. Bygningen er opført i 1925/1983 og har et erhvervsareal på 280 m2. Ejendommen har været til salg ved Nybolig Padborg siden november 2011 til en kontantpris på 250.000 kr. Det har ikke været muligt at sælge ejendommen til denne pris og de indkomne tilbud har været langt under udbudsprisen.

  Forstalle 51, Aabenraa har et grundareal på 884 m2. Bygningen er opført i 1946 og har et boligareal på 228 m2 og kælder på 117 m2. Ejendommen er i meget dårlig stand og skal nedrives, alternativt totalrenoveres. Ejendommen har været udbudt til salg, men der kom kun et tilbud, som lå en del under den udbudte pris.

  En evt. anvendelse af indsatspuljen til brug for nedrivning af de 3 ejendomme har været drøftet i Teknik og Miljø og det vurderes, at ejendommene Møgelmosevej 4, Felsted og Kongenshøj 3, Holbøl ligger indenfor målgruppen ”tomme og faldefærdige bygninger på landet” hvor indsatspuljen kan finde anvendelse. Puljen er p.t. disponeret fuldt ud, idet der er planlagt kondemnering af 3 ejendomme, samt erhvervelse af 2 ejendomme. Såfremt gennemførelsen af disse projekter bliver billigere end beregnet, vil restbeløbet blive anvendt til medfinansiering af ovennævnte ejendomme.

  Ejendommen Forstalle 51, Aabenraa vurderes ikke at ligge indenfor Indsatspuljens målgruppe.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til nedrivning af de 3 ejendomme anslås til 400.000 kr.

  Bygningerne forventes nedrevet medio 2013.

  Udgifterne til nedrivning forslås finansieret af indtægterne ved salg af grundene. Der er under Økonomiudvalget i 2013 afsat et rådighedsbeløb til salgsindtægter til boligformål på 3,0 mio. kr.

  I det omfang det viser sig, at der er et restbeløb i Indsatspuljen for tomme og forfaldne huse vil medfinansiering kunne ske herfra. Omfanget af medfinansieringen vil være kendt ved budgetkontrol pr. 30.09.2013 eller senest ved regnskabsafslutningen.

  Nedrives bygningerne vil der være en mindre udgift på driften på 0,087 mio. kr., som fordeler sig på følgende ejendommene:

  Møgelmosevej 4, Felsted = 0,02 mio. kr. – Beredskabskommissionen

  Kongenshøj 3, Holbøl = 0,02 mio. kr. – Teknik- og Miljøudvalget

  Forstalle 51, Aabenraa = 0,047 mio. kr. – Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller,

  at ejendommene beliggende Møgelmosevej 4, 6200 Aabenraa, Forstalle 51, 6200 Aabenraa, Kongenshøj 3, 6340 Holbøl nedrives,

  at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til Nedrivning af 3 ejendomme, som finansieres af Salgsindtægter boligformål under Økonomiudvalget, og

  at der gives en negativ rammekorrektion i 2014-2016 på 0,087 mio. kr. jf. foranstående opgørelse, som indgår i 1% besparelsespuljen i budget 2014-2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Ejler Schütt fremsatte ændringsforslag:

  ”At ejendommen Forstallé 51 ikke nedrives, men sælges for højeste bud med klausul om, at ny ejer forpligtiges til at renovere ejendommen senest 1½ år efter overtagelsen”.

  For stemte Ejler Schütt (O). Imod stemte 30.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30760, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har den 8. februar 2013 på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema B vedrørende opførelse af 10 almene familieboliger i Bovrup.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. august 2012 skema A for ovennævnte projekt med en samlet anskaffelsessum på 16,130 mio. kr.

  Den samlede anskaffelsessum må i 2013 ikke overstige 16,403 mio. kr. jf. det bindende maksimumsbeløb i 2013 på 17.680 kr./m2 plus energitillæg på 960 kr./m2.

  Anskaffelsessummen udgør ved skema B følgende i forhold til skema A:

  Omkostninger

  Skema A

  (projektstadiet)

  Skema B

  (efter licitation)

  Grundudgifter

  1,205 mio. kr.

  1,503 mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  12,011 mio. kr.

  12,026 mio. kr.

  Omkostninger

  2,638 mio. kr.

  2,618 mio. kr.

  Gebyr

  0,276 mio. kr.

  0,256 mio. kr.

  Anskaffelsessum

  16,130 mio. kr.

  16,403 mio. kr.

  Den årlige husleje er beregnet til 817 kr/m2 ekskl. forbrugsafgifter mv.

  For en bolig på 85 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 5.839 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv. For en bolig på 95 m2, svarer det til en månedlig husleje på ca. 6.349 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 af lov om almene boliger mv. (Almenboligloven).

  Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. (Støttebekendtgørelsen).

  Lovforslag om nedsættelse af det kommunale grundkapitalindskud fra 14 til 10 % blev vedtaget af Folketinget d. 22. november 2012. Loven trådte i kraft 1. december 2012 og gælder for tilsagn om støtte, der er givet eller gives i perioden 1. juli 2012 til og med 31, december 2016.

  Grundkapitalindskuddet er derfor 10 % for de 10 almene familieboliger i Bovrup, som også angivet ved skema A.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 51 – boligområde og offentlige formål ved Nørrekær, Bovrup.

  Økonomi og afledt drift

  Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved byrådets godkendelse af skema A 1,613 mio. kr.

  Ved skema B udgør grundkapitalindskuddet 1,640 mio. kr. En merudgift for kommunen på 0,027 mio. kr.

  Til finansiering af byggeriet optager boligforeningen et kreditforeningslån på maksimalt 14,435 mio. kr.

  Kommunen skal yde en garanti på lånet, som foreløbig af Nykredit er beregnet til ca. 80 %.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at skema B godkendes, og

  at merudgiften til grundkapitalindskud på 0,027 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje ”Indskud i Landsbyggefonden”, på investeringsoversigten for 2013 under Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Udsættes med henblik på afklaring af, om det er sandsynligt, at boligerne kan udlejes.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efterspørgsel på boligerne er dokumenteret i notat vedrørende venteliste til nybyggeri, dat. 20. februar 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/54281, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede på mødet den 30. januar 2013 en sag om vejafvandingsbidrag for perioden 2007 – 2010, med baggrund i Forsyningssekretariatets afgørelse i henhold til Stoploven.

  Ovenstående sagsfremstilling var mangelfuld og ikke korrekt i forhold til kommunens muligheder, og derfor genfremlægges sagen.

  Aabenraa kommune har i de 4 år hvert år betalt 3%, og Forsyningssekretariatet har opgjort vejafvandingsbidraget til 8%, hvilket i øvrigt er den største procentsats, der kan opkræves jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

  Dette betyder at Aabenraa Kommune ifølge afgørelsen fra Forsyningssekretariatet har betalt ca. kr. 6,2 mio. for lidt i perioden 2007-2010.

  Forsyningssekretariatet har derfor foretaget indberetning til Økonomi- og indenrigsministeriet med henblik på at kommunen modregnes i udligning og tilskud.

  Regnskabsafdelingen har i forbindelse med tidligere sagsbehandling alene taget udgangspunkt i at der vil ske modregning i udligning og tilskud men ikke været opmærksom på at der er følgende 3 muligheder for modregning.

  Model 1 – 100% betales til forsyningsselskabet ARWOS

  Ved model 1 afregnes det fulde beløb på kr. 6,2 mio. til forsyningsselskabet ARWOS. Idet Aabenraa Kommune ejer forsyningsselskabet med 100% bliver beløbet således i ”eget regi”.

  I tilfælde af at der sker ændring i lovgivningen med tilbagevirkende kraft, kan dette ændre i betalingen til forsyningsselskabet. Forsyningssekretariatets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men afgørelsen kan indbringes for domstolene. Sagen kan således genoptages, hvis der f.eks. via et civilt søgsmål, skulle komme anden afgørelse, der ændrer på beregningerne af størrelsen af vejafvandingsbidraget.

  Kommunen har haft en kontakt til Forsyningsselskabet ARWOS der oplyser at man vil være indstillet på at udføre anlæg i f.eks. klimainvesteringer for kr. 6,2 mio.

  Kommunen har ikke låneadgang til investeringer foretaget af Arwos – derimod er der, dog med væsentlige begrænsninger, adgang til at lånefinansiere den kommunale andel af klima-anlægsprojekter, der etableres sammen med Arwos, men det kræver afsætning af rådighedsbeløb til sådanne projekter.

  Udgangspunktet for et valg af model 1 bør således være hensynet til, at pengene bliver indenfor kommunegrænsen, og kan komme borgerne til gode i form af yderligere investeringer eller nedsættelse af taksterne.

  Model 2 – 60% betales via modregning til staten

  Ved model 2 afregnes 60% til staten i sidste kvartal af 2013 svarende til kr. 3,75 mio.

  Ved valg af denne model vil eventuelle ændringer i lovgivningen med tilbagevirkende kraft ikke bevirke ændring af kommunens betaling.

  Model 3 – 40% modregnes til staten og 60% deponeres

  Ved model 3 sker der modregning af 40% til staten i sidste kvartal af 2013 svarende til kr. 2,5 mio.

  De resterende kr. 3,75 mio. skal deponeres i 10 år på en spærret konto i kommunens pengeinstitut.

  Deponeringen frigives med 1/10-del hvert år svarende til kr. 0,375 mio. Såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld kan deponeringen med Økonomi- og indenrigsministeriets godkendelse reduceres ekstraordinært.

  Ved valg af denne model vil eventuelle ændringer i lovgivningen med tilbagevirkende kraft ikke bevirke ændring af kommunens betaling.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.

  Bekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsselskaber

  Bekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2009 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne

  Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier

  Økonomi og afledt drift

  Model 1 indebærer at Aabenraa Kommune afregner hele beløbet på 6,2 mio. kr. til Arwos, der har retten til at disponere beløbet til yderligere anlægsinvesteringer eller til en reduktion af taksterne.

  Model 2 vurderes ikke som attraktiv. Den giver en likviditetsgevinst på kort sigt, idet de resterende 40% ikke er bundet, men indebærer at Aabenraa Kommune afregner 3,75 mio. kr. hvilket er 1,25 mio. kr. mere end i Model 3

  Hvis ikke afregningen skal foretages til Arwos vurderer Staben, at Model 3 er det mest attraktive alternativ, idet der afregnes 2,5 mio. kr. og de resterende 3,75 mio. kr. frigives over en 10-årig periode. Samlet set koster model 3 Aabenraa Kommune ca. 1,25 mio. kr. mindre end model 2.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at model 1 eller model 3 vælges og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved første budgetkontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådets beslutning af 30. januar 2013 annulleres,

  at model 1 vælges,

  at Arwos pålægges at fremlægge forslag på generalforsamlingen til anvendelse af midlerne,

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57651, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  DSI Frøslevlejren har i brev af 30. november 2012 søgt om en garanti for et lån på max. 6 mio. kr. Lånet skal finansiere en renovering og opbygning af en teatersal i en barak i Frøslevlejren, lejet af Frøslevlejrens Efterskole.

  Ifm. forberedelsen af denne sag har der været drøftelser mellem Staben og Kultur- og Borgerserviceforvaltningen. Det har medført udarbejdelse af et supplerende notat med oplysninger om DSI Frøslevlejrens økonomiske stilling samt om perspektiverne for lejrens fremtidige drift. Notat samt ansøgning er vedlagt som bilag.

  De påtænkte investeringer opfattes som afgørende for at kunne fastholde Frøslevlejrens største lejer (Efterskolen bidrager med ca. 55 % af lejeindtægterne).

  I drøftelserne er det blevet klarlagt, at det vil være hensigtsmæssigt, at DSI Frøslevlejren søger om bidrag til finansieringen hos relevante fonde for at nedbringe Frøslevlejrens eget bidrag, og dermed nedbringe størrelsen af lånet, der søges kommunegaranteret.

  Erfaringsmæssigt styrkes mulighederne for finansiel støtte, hvis ansøger kan dokumentere, at kommunen bakker op om projektet. DSI Frøslevlejren har i det supplerende notat af 7. februar 2013 ændret ansøgningen, til en anmodning om et forhåndstilsagn om en garanti for et ikke specificeret beløb, dog max. 6 mio. kr.

  Byrådet vil på et senere tidspunkt få mulighed til at tage stilling til en konkret ansøgning fra DSI Frøslevlejren om kommunegaranti for et lån til den ikke fonds-finansierede andel af investeringen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier.

  Økonomi og afledt drift

  En kommunegaranti for lån til sådanne formål skal indregnes i kommunens lånerammeopgørelse, og reducerer dermed kommunens mulighed for låneoptagelse, alternativt skal der foretages deponering.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at DSI Frøslevlejren gives et forhåndstilsagn om kommunal garantistillelse med henblik på Frøslevlejrens ansøgninger om fondsmidler til projektet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Tove Larsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58320, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I brev af 4. februar 2013 søger Barsø Vandværk a.m.b.a. om en kommunegaranti for optagelse af et lån på op til 350.000 kr. Lånet skal finansiere en fremtidssikring af vandforsyningen på øen.

  Barsø Vandværk a.m.b.a., der skal varetage de forpligtelser som drift af et vandværk medfører, er etableret i 2012. Vandværket har ingen likvid beholdning.

  Naturstyrelsen har foretaget to prøveboringer på øen, og disse boringer vurderes af Teknik og Miljøafdelingen til at kunne sikre drikkevandsforsyningen på øen fremover. Det anbefales dog Barsø Vandværk at få foretaget en gennemgang af målingerne for at bekræfte denne vurdering.

  Den påtænkte løsning, som lånet skal finansiere, er erhvervelse af boringerne (prissat til 10.000 kr.), etablering af forsynings-rørledning fra boringerne til vandværket, el-installationer, en renovering af vandværket, samt montering af stophaner på distributions-ledningsnettet.

  Aabenraa Kommune har hjemmel til at meddele en kommunegaranti uden det belaster kommunens låneramme. Kommunen skal opkræve provision for garantien, hvilket jf. Byrådsbeslutning af 25. maj 2011 udgør 1,25% af lånebeløbet.

  I det vedlagte notat er der anført nogle perspektiver ifm. vurderingerne om en garanti.

  Projektet har en tidsmæssig udfordring, idet rørledningen ønskes etableret inden markerne skal tilsås. Vandværket har mundtligt tilkendegivet, at man er indstillet på at finansiere en yderligere vurdering af boringernes kapacitet, hvorfor en beslutning om etablering af løsningen er betinget af denne vurderings positive udfald.

  For at undgå forsinkelse af processen foreslås, at en beslutning om garanti meddeles under forudsætning af, at vandværket træffer beslutning om etablering af løsningen, og endvidere foreslås, at garantien udvides i forhold til det ansøgte, således at evt. uforudsete udgifter kan rummes indenfor garantien, uden en fornyet behandling i byrådet.

  På baggrund af ovenstående anbefaler Staben en imødekommelse af ansøgningen via meddelelse af en kommunegaranti for et lån, der svarer til den endelige anlægsudgift, dog max 0,4 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Barsø Vandværk a.m.b.a. meddeles en garanti på op til 0,4 mio. kr. betinget af at Barsø Vandværk a.m.b.a. træffer beslutning om etablering af løsningen og

  at bevillingsmæssige konsekvenser vedr. salg af boring samt garantiprovision afventer vandværkets beslutning, og medtages i budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2877, Sagsinitialer: aamoe

  Sagsfremstilling

  Til projektet Energibesparende foranstaltninger blev der i årene 2012 til 2015 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene.

  Byrådet frigav den 29. august 2012, 5 mio. kr. for 2012.

  Projektet videreføres nu med frigivelse af 5 mio. kr. for 2013.

  Kriteriet for puljen er, at investeringen på 5 mio. kr. hvert år skal afstedkomme en driftsbesparelse, for 2013 er det 632.000 kr. (inkl. fremskrivning), som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Besparelsen vil løbende blive omplaceret til de konkrete institutioner i takt med færdiggørelsen af projekterne.

  Dette forudsætter en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 7,9 år.

  Projekterne sendes på baggrund af et overslag på investering og besparelse i udbud. Der laves en efterkalkulation, og hvis projektet under de givne forudsætninger stadig kan overholde kriterierne igangsættes projektet.

  Den berørte institution orienteres i god tid inden igangsættelse. Det er en forudsætning, at beslutning om accept af projekter ligger hos Teknik & Miljø.

  Projekterne

  Kort gennemgang af de emneområder, hvor energibesparende foranstaltninger kan gennemføres.

  Varmeinstallationer

  Der vil fortsat blive gennemført udskiftning af pumper og isolering af rør samt etablering af styringer.

  Ventilation

  En del ventilationsanlæg er af ældre dato, eller der er områder, hvor kravene til ventilering ikke er opfyldt. Disse projekter vil blive søgt gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Klimaskærm

  Der vil blive gennemført energiforbedringer omkring klimaskærmen. Nogle af disse vil blive gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

  Belysning

  Der pågår p.t. en del udvikling omkring belysning. Den udvikling følges og der vil så småt begynde at vise sig projekter, hvor besparelsen kan begynde at matche investeringerne. Det er steder med lange driftstider og høj effekt.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2013 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

  Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en driftsbesparelsespulje på i alt 1,264 mio. kr., som følge af videreførelse af projektet.

  Efterhånden som projekterne gennemføres i samarbejde med institutionerne, nedsættes institutionens driftsbudget hvert år herefter med et beløb svarende til den årlige resulterende besparelse.

  Det første år beregnes driftsbesparelsen for førstkommende kvartal efter projektets afslutning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at beslutningskompetencen vedrørende projekter og disses gennemførelse henlægges til Teknik & Miljø,

  at Teknik & Miljø bemyndiges til årligt at reducere institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede besparelse, og

  at den afsatte driftsbesparelsespulje under Teknik- og Miljøudvalget samtidig nedskrives med tilsvarende beløb.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Chr. Panbo

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Besparelsen fordeles med 75% til Teknik og Miljøs driftspulje og 25% til institutionerne.

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48734, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Byrådet godkendte den 28. november 2012 Teknik & Miljøs vandhandleplan og naturhandleplaner, efter de havde været i offentlig høring. Også hvidbogen som behandlede indgåede høringssvar blev godkendt. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget havde forud anbefalet godkendelse under visse forudsætninger.  

  En meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af planerne blev frigivet af Byrådet den 29. august 2012 efter forudgående anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

  Teknik & Miljø arbejder nu videre med implementering af handleplanerne. Der skal bl.a. planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  Natur- og Miljøklagenævnet har dog nylig afgjort, at vandplanerne er ugyldige, idet en af staten gennemført høringsperiode (forud for kommunens høringsperiode) var for kort. Det forventes, at vandplanerne vedtages på ny i løbet af 1. halvår 2013.

  Jf. Investeringsoversigten 2013-2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandhandleplanerne.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven LBK nr. 932 af 24.09.09.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplaner. Heraf er 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb. Der resterer således 0,75 mio. kr. til implementering af planerne.

  Beløbet søges frigivet til konsulenter, projektansættelser, nødvendige undersøgelser til at opkvalificere planerne, planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten, mindre naturgenopretningsprojekter m.m.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14030, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune for et område ved Vestvejen, Aabenraa, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. juli 2012 til den 5. september 2012.

  Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 27. juni 2012, punkt 153.

  Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på byomdannelse af to erhvervsområder umiddelbart vest for bymidten i Aabenraa ved Langrode/Næstmark og Engvej.

  I begge områder er der en begyndende omdannelse til lettere anvendelse. Nogle virksomheder er rykket ud, andre overvejer udflytning ligesom en del erhvervsbygninger i områderne står tomme eller er nedslidte.

  Der foreslås ændring i rammeområde.

  1.1.053.B Kolstrupvænget

  Rammen blev ændret i forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Kolstrupvænget i 2011. Rammebetingelser uændret men boligområdet udvides mod vest, hvormed rammerne for to eksisterende boliger ændres fra erhverv til boligområde.

  1.1.055.B Langrode

  Fremtidig anvendelse til primært boligområde blandet med let erhverv.

  1.1.052.M Næstmark

  Blandet område med erhverv, offentlig og privat service og boliger.

  1.1.030.E Vestvejen

  Øst for Vestvejen ændres ramme til lettere erhverv i miljøklasse 1-2 fra tidligere op til miljøklasse 4. Der vil uændret være mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

  1.1.056.B Engvej

  Ændres til Boligområde med virksomheder i miljøklasse 1 samt mulighed for bevaring af benzintank på hjørnet af Forstalle og Vestvejen.

  1.1.058.M Vestvejen-Langrode-Næstmark

  Ændres til blandet område med facadeerhverv langs Vestvejen med lette erhverv kombineret med boliger i 1-2 etager.

  Sagen var sat på dagsorden ultimo 2012 med henblik på endelig vedtagelse. Sagen blev udsat, således at der kunne foretages en nabohøring med henblik på evt. ændring af rammebestemmelse for facadearealet ved Vestvejen-Langrode-Næstmark (se nedenfor under høring/udtalelse).

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området.

  Området ved Næstmark/Langrode er omfattet af lokalplanerne: M72, LP 37 og LP47.

  Engvej er ikke lokalplanlagt.

  Realiseringen af visse dele af kommuneplantillægget - f.eks. boligbyggeri – fordrer lokalplanlægning.

  Planen er screenet i henhold til Lov om vurdering af planer og programmer. Det vurderes, at planen ikke ville få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

  Haderslev Stift har ingen bemærkninger til forslaget.

  Ejeren af erhvervsejendom på hjørnet af Langrode og Vestvejen, hvor der er autoforhandling, ønsker at ejendommen får samme rammebestemmelser som Næstmark. Han ønsker endvidere, at facadearealerne mod Vestvejen får samme status, som bagarealet, så der er mulighed for eksempelvis erhvervsbebyggelse i stueplan med boliger i overetage.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 25. oktober 2012/justeret 29. januar 2013.

  På baggrund af bemærkning, er der foretaget naboorientering fra den 9. januar 2013 - 25. januar 2013 vedr. ændring af ramme, der giver mulighed for erhvervsbebyggelse i stueplan og boliger i overetager på facadeareal til Vestvejen.

  Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til fremsendte.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 30.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, Byomdannelse ved Vestvejen vedtages endeligt med ændring af rammeområde 1.1.058.M.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/26277, Sagsinitialer: klh

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 27 -  Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 27 - Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2013

  Taget til efterretning.

  Helga Nørgaard deltog ikke under dette punkt.

  Afbud fra Chr. Panbo

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 27 - Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet omfatter den nordvestlige del af Lergårdområdet syd for Camma Larsen-Ledets Vej og øst for Gl. Ribevej.

  Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at skabe et varieret og attraktivt boligområde, der blandt andet skal give mulighed for bosætning i forbindelse med udbygningen af sygehuset.

  Lokalplanforslaget udgør den første del af helhedsplanen for Lergård – den bæredygtige bydel – hvor det er intentionen, at bydelen udbygges ud fra bæredygtige principper omkring sundhed og rekreative muligheder, klimatiske hensyn og energieffektivitet samt naturmæssige og landskabelige hensyn.

  Området er opdelt i 5 delområder. Delområde 1-3 er udlagt til boligformål. Delområde 4 og 5 er henholdsvis grønt, rekreativt område og naturområde med skov. Planen rummer mulighed for 53 parcelhuse eller som alternativ 35 parcelhuse og op til cirka 60 tæt lave boliger og etageboliger. Etageboliger kan kun etableres i delområde 3.

  Hovedparten af lokalplanområdet er ejet af Aabenraa Kommune, mens den vestlige del er privatejet.

  I forhold til lokalplangrundlaget, der blev godkendt af Plan- og Trafikudvalget den 7. november 2012, punkt 151, er der foretaget enkelte justeringer af vej- og stiforløb. Antallet af vejadgange til området er blandt andet reduceret til 1 adgangsgivende vej fra Camma Larsen-Ledets Vej.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er hovedsageligt beliggende i byzone, idet en mindre del af fredskovsarealerne i den sydlige del af området er beliggende i landzone. Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanens endelige vedtagelse.

  Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner og byplanvedtægter.

  Området er beliggende i rammeområde 1.1.112.B – Lergård i Kommuneplan 2009. I rammerne er fastsat, at området kan planlægges til etage-, tæt lave og åbne lave boliger, samt offentlige formål og anlæg til områdets forsyning.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30, bygningshøjden til maks. 12,5 meter og etageantal til maks. 3. Mindste grundstørrelse er fastsat til 700 m².

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til tæt lav bebyggelse med grunde på mindst 350 m². Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41686, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Den 21. december 2011 vedtog Byrådet Udviklingsplan for Erhvervshavnen, som bl.a. indebar, at de i kommuneplanen udlagte havnearealer nord for Kilen ændrer planstatus fra havneformål til byudviklingsformål, f.eks. boliger, liberale erhverv, detailhandel osv.

  Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Havn anmodede den 23. januar 2012 i et brev, om at der påbegyndes en udvikling af området nord for Kilen og at der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvilke foranstaltninger der bør igangsættes i forhold til Sydhavn, enten sikring af havnen eller opfyldning.

  Havnen oplyser i brevet, at der blandt berørte lejere er utilfredshed med, at der kun gives en uopsigelighed fra Havnens side indtil 2020, som der er praksis nu. Dette betyder bl.a. problemer med finansiering af nødvendige investeringer. Havnen frygter ligeledes forfald og manglende lejeindtægter pga. den manglende afklaring.

  Havnen anbefaler, at der etableres en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Havnebestyrelsen og Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune har i et brev til Havnen foreslået, at der i samarbejde mellem kommune og havn udarbejdes en strategi for udvikling af området nord for Kilen.

  Nærmere redegørelse for havnens anmodning, sagens forløb, forholdet til udviklingsplanen, planmæssige forhold m.v. fremgår af bilag 1, Indstillingsnotat 26. januar 2013.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa

  Den 21. december 2011 vedtog Byrådet Udviklingsplan for Erhvervshavnen. Planen er ikke juridisk bindende for hverken Aabenraa Havn eller Byråd. Realisering af udviklingsplanen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af yderligere plangrundlag herunder evt. temaplan, retningslinjer til kommuneplan 2012, lokalplaner for delområder osv.

  Fremtidens Købstad

  Området ligger indenfor områdeafgrænsningen i arkitektkonkurrencen Fremtidens købstad.

  Det vurderes, at det er nødvendigt, at udarbejde et særskilt beslutningsgrundlag for arealudvikling af Kilen som beskrevet i et senere afsnit.

  Økonomi og afledt drift

  Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for arealudvikling af området Nord for Kilen vurderes, at beløbe sig til ca. 0.7 -0.8 mio. kr.

  Det vurderes, at være i fælles interesse for både Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune. Derfor anbefales det, at Havnen bidrager med 50 % af udgifterne, som det var tilfældet med Udviklingsplan for erhvervshavnen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der igangsættes udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for arealudvikling af området nord for Kilen, som beskrevet ovenfor,

  at der sideløbende vurderes og besluttes, om Aabenraa Havn skal ændre status til aktieselskab,

  at udgifterne til planlægning deles ligeligt mellem Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune,

  at der nedsættes en administrativ styregruppe, bestående af repræsentanter for Kommune og Aabenraa Havn,

  at der som i forbindelse med Udviklingsplan for Erhvervshavnen, afholdes fællesmøder med repræsentanter for Byråd og Havnebestyrelse i løbet af processen, og

  at beslutningsgrundlaget for udvikling af området nord for Kilen udarbejdes sideløbende med projektet Fremtidens Købstad.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod 2. at.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod 2. at.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56902, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn ønsker, at byrådet tager stilling til om Sydhavnen kan opfyldes eller havnen skal påbegynde renovering af et havnebassin, hvor der ikke er omfattende havnerelaterede aktiviteter.

  Baggrunden for henvendelsen er, at Kystdirektoratet har pålagt Aabenraa Havn, at renovere nordkajen i Sydhavn.

  Kystdirektoratet har siden 2010 givet havnen dispensation.

  Renoveringen kan ikke udsættes længere og skal påbegyndes senest i 2013.

  Den 21. december 2011 vedtog Byrådet ”Udviklingsplan for Erhvervshavnen”. Planen er ikke juridisk bindende for hverken Aabenraa Havn eller Byråd. Realisering af udviklingsplanen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af yderligere plangrundlag herunder evt. temaplan, retningslinjer til kommuneplan 2012, lokalplaner for delområder osv.

  Det fremgår af ”Udviklingsplan for Erhvervshavnen”, at Sydhavn kan opfyldes og anvendes til havne relateret virksomhed. Som en forudsætning for opfyldning af Sydhavn, skal der etableres en ny byhavn langs Kystvej.

  Nærmere redegørelse for havnens ansøgning, forholdet til udviklingsplanen, planmæssige forhold m.v. fremgår af bilag 1, Indstillingsnotat 26. januar 2013.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplan for Erhvervshavnen i Aabenraa

  Den 21. december 2011 vedtog Byrådet Udviklingsplan for Erhvervshavnen. Planen er ikke juridisk bindende for hverken Aabenraa Havn eller Byråd. Realisering af udviklingsplanen forudsætter udarbejdelse og godkendelse af yderligere plangrundlag herunder evt. temaplan, retningslinjer til kommuneplan 2012, lokalplaner for delområder osv.

  Fremtidens Købstad

  En del af området indgår i arkitektkonkurrencen Fremtidens købstad.

  I konkurrencens områdeafgrænsning indgår arealet til henholdsvis byudviklingsformål og havneformål i overensstemmelse med Udviklingsplan for Erhvervshavnen.

  Lokalplan

  Sydhavnen er omfattet af Lokalplan M 41. Sydhavnen er udlagt til havnebassin og opfyldning kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

  VVM

  Kystdirektoratet skal ansøges om udvidelse og renovering af bestående havne. Hvis renoveringen eller udvidelsen sker inden for havnens dækværker, kan projektet principielt udføres uden tilladelse fra Kystdirektoratet, hvis en VVM-screening viser, at der ikke er behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

  Kystdirektoratet skal i praksis altid ansøges – også om udvidelser inden for havnenes dækværker – for at kunne foretage denne vurdering.

  Økonomi og afledt drift

  Etablering af Byhavn

  Ifølge Beregninger fra Grontmij, vil etablering af en byhavn beløbe sig til ca. 14 mio. kr.

  Jf. Notatet - Fremtidig organisering af Aabenraa Havn, vil det kun i meget begrænset omfang være muligt for Aabenraa Havn, at bidrage til etablering af byhavnen som Selvstyrehavn.

  Der vil under bestemte forudsætninger være muligheder for at få finansieret byhavnen, hvis Aabenraa Havn bliver et aktieselskab.

  Der er ikke afsat midler i budget 2013 og overslagsårene 2014-16.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at det oplyses overfor Aabenraa Havn, at der ikke er noget til hinder for, at igangsætte renovering af Sydhavn,

  at lokalplanlægning igangsættes og Aabenraa Havn yder teknisk bistand til lokalplanlægningen,

  at der jf. Byrådets tidligere beslutning ikke gives tilladelse til opfyldning af Sydhavn, førend detailplanlægning for et nyt byhavnebassin indeholdende anlægs- og driftsoverslag og model for finansiering af bassinet er gennemført,

  at mulighederne for medfinansiering fra Aabenraa Havn gennem omdannelse til aktieselskab, indgår som en del af beslutningsgrundlaget, og

  at detailplanlægning igangsættes.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-02-2013

  Anbefales godkendt, idet 2. at præciseres til, at Aabenraa Havn udover teknisk bistand afholder udgifterne til lokalplanen.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Jørn Ulrik Larsen stemte imod 3. og 4. at.

  Tidsplanen justeres til beslutning i december 2013.

  Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  28 stemte for 3. og 4. at.

  Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (A), Christian Panbo (A) stemte imod.

  29 stemte for 1., 2. og 5. at.

  Jørn Ulrik Larsen (F) og Gert Nordklitgaard (A) stemte imod.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4895, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal føre tilsyn med bygninger, der anvendes til beboelse eller ophold for mennesker. Frembyder disse boliger sundheds- eller brandfare for brugerne, kan boligen kondemneres.

  Kondemnable forhold er dog typisk sundhedsfare på grund af grundfugt og skimmelsvampe.

  I forbindelse med kommunens tilsyn og sagsbehandling er det nødvendigt at gennemføre særlige undersøgelser af ejendommen, ligesom der kan være behov for genhusning, når en ejendom kondemneres.

  Kommunen skal afholde udgifterne til undersøgelser og genhusning. Staten refunderer 50 % via Byfornyelseslovens kap. 9 og 11.

  Der er afsat 0,3 mio. kr. brutto/netto 0,15 mio. kr. til formålet i 2013 og overslagsårene 2014 – 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer, lbk. nr. 132 af 5. februar 2010.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplanen, kommuneatlas og SAVE-registreringen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på netto 0,15 mio. kr. (udgift 0,3 mio. kr., indtægt 0,15 mio. kr.) til byfornyelse (dårlige boliger).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. (udgift 0,3 mio. kr., indtægt 0,15 mio. kr.) til byfornyelse (dårlige boliger) finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25626, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012 indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og personalemæssige forhold.

  Opfølgningen på fokusområderne i skolepolitikken blev afsluttet i forbindelse med godkendelse af sidste kvalitetsrapport. Der er dog en del skoler, der har haft fokus på områder, der kan henføres til politikområderne. Skole og Undervisning har derfor bedt skolerne om en tilbagemelding inden for politikområderne; organisering af skoletilbud, faglighed og inklusion.

  I forbindelse med skolernes tilbagemeldinger til forvaltningen, er der indkommet følgende emner til fælles indsatser for hele skolevæsnet:

  · Udvikle nye lærings- og samarbejdsformer

  · Digitale læremidlers udfordringer til undervisningen med fokus på udvikling af nye undervisningsmetoder

  · Udvikling af den inkluderende skole

  · LP-projektet

  · Fælles Faglighed, udvikling og øgning af samarbejdet mellem lærere og pædagoger med henblik på at udvikle den inkluderende skole

  · Etablering af trådløse netværk på alle skoler

  · Udskolingen

  · Tidlig læseindsats i samarbejde med daginstitutionerne

  · Rullende skoleindskrivning

  · Helhedsskolen

  I rapporten anbefaler Skole og Undervisning, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der ud fra de indsendte emner skal udarbejde et oplæg til kommunale indsatsområder.

  Siderne 4–6 i rapporten indeholder et kort resume.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a

  Høring/udtalelse

  En foreløbig udgave af kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolelederne, hvilket kun gav anledning til enkelte rettelser i de faktuelle oplysninger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten godkendes og

  at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne og skoleforvaltningen, som skal udarbejde et oplæg til kommunale indsatsområder i skolevæsnet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 04-12-2012

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/53995, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Stubbæk Børnehave søger om at etablere 12 småbørnspladser for 0-2 årige med virkning fra 1. september 2013.

  Pladserne ønskes oprettet i afdelingen Stubben, Stubbæk Bygade 5.

  Bygningen ejes af Aabenraa Kommune.

  Der er 11 kommunale dagplejere ansat i lokalområdet med i alt 43 børn.

  Pr. 1. november 2012 har Stubbæk Børnehave 83 indmeldte børn i 3-5 års alderen. Børnene er fordelt med henholdsvis 39 børn i afdeling Stubben og 42 børn i afdeling Idun.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringsudgifter i forbindelse med etablering af de 12 pladser for 0-2 årige vil udgøre i alt ca. 65.000 kr.

  Beløbet på 65.000 kr. søges finansieret af Aabenraa Kommune. Dette beløb kan finansieres af anlægspuljen til småbørnspladser, hvor der i budget 2013 er afsat 1 mio. kr. til formålet.

  Institutionen kan selv finansiere evt. andre omkostninger i forbindelse med oprettelse af pladserne, herunder bl.a. opsætning at hegn.

  Oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner betyder, at dagplejen skal afgive antallet af børn til det formål i området.

  Konsekvensen for dagplejen er opsigelse af en dagplejer pr. 3,59 barn i 6 mdr. fra opsigelsestidspunktet. Såfremt en opsagt dagplejer ikke kan fratræde inden småbørnspladserne starter, vil restperioden betyde 3,59 tomme pladser pr. måned.

  Dagplejen skal således betale for en dagplejer uden børn. Dette belaster dagplejens budget.

  En gennemsnitsdagplejer modtager ca. 28.600kr./md i grundløn inkl. pension og feriepenge uanset antallet af børn.

  Etableringen af 12 småbørnspladser i Stubbæk Børnehave med mere end 6 mdrs. varsel, medfører ingen merudgifter for dagplejen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om oprettelse af 12 småbørnspladser (0-2 årige) imødekommes.

  Bilag:

  Etablering af småbørnsgruppe i Stubbæk Børnehave til 12 børn

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 4. december 2012

  Udsat.

  Sagen genoptages.

  Bestyrelsen for Stubbæk Børnehave søger om oprettelse af 12 småbørnspladser fra september 2013.

  Ansøgningen begrundes med, at forældre efterspørger småbørnspladserne i lokalområdet.

  Pladserne skal oprettes i afdeling Stubben, Stubbæk Bygade 5. Det er muligt at anvende lokalerne som de er, og der er taget hensyn til pladskravet til småbørn og børnehavebørnene.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringsudgifterne i forbindelse med etablering af de 12 pladser for 0-2 årige er nu oplyst til at udgøre 82.000 kr.

  Beløbet søges finansieret af Aabenraa Kommune.

  Eventuelle øvrige udgifter vil institutionen selv kunne afholde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om oprettelse af 12 småbørnspladser (0-2 årige) med virkning fra den 1. september 2013, imødekommes, og

  at pladserne oprettes i eksisterende bygninger.

  Bilag:

  Etablering af småbørnsgruppe i Stubbæk Børnehave til 12 børn

  Ansøgning om oprettelse af småbørnsgruppe i Stubbæk Børnehave

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 8. januar 2013

  Godkendt.

  Sagen genoptages efter anmodning fra Venstre.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-01-2013

  Kurt Andresen (S) stillede forslag om, at oprettelse af 12 småbørnspladser (0-2 årige) i Stubbæk ikke imødekommes på grund af mangelfulde oplysninger i sagen, og at Stubbæk Børnehave anmodes om at genfremsende ansøgning om oprettelse af småbørnspladser med dokumentation for behovet for oprettelse af småbørnspladser.

  For stemte Kurt Andresen (S) Thomas Andresen (V), Philip Tietje (V) og Kirsten N. Christensen (V).

  Imod stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (A).

  Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (A) stillede forslag om, at der oprettes 8 småbørnspladser (0-2 årige) i Stubbæk Børnehave, så der samtidig hermed opretholdes en bæredygtig dagpleje i Stubbækområdet.

  For stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (A).

  Imod stemte Kurt Andresen (S), Thomas Andresen (V), Philip Tietje (V) og Kirsten N. Christensen (V).

  Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (A) begærede sagen i byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Udgår.

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19865, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  På mødet den 1. maj 2012 anbefalede Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendt, at en eventuel lånoptagning til energibesparende foranstaltninger tillægges anlægsrammen for hvert enkelt byggeprojekt under Børn og Skoles område.

  Økonomiudvalget anbefalede den samme indstilling godkendt på mødet den 8. maj 2012 med den bemærkning, at det i forbindelse med øget låneoptagelse er naturligt, at revurdere driftsudgifterne til energiforbrug i fremtidig tildeling til området.

  Byrådet godkendte indstillingen på mødet den 30. maj 2012.

  De foreløbige kalkulationer på de energibesparende bygningsmæssige foranstaltninger, der ønskes foretaget ved ombygningen og renoveringen af fagfløjen på Kongehøjskolen, Tøndervej og på Dronning Margrethes Vej viser at disse byggearbejder og leverancer vil beløbe sig til ca. 10,0 mio kr.

  Det endelige beløbs størrelse kendes dog først efter afholdelse af licitationerne på byggearbejderne, hvor priserne vil være specificerede i entreprenørernes tilbud.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede driftsudgifter for Kongehøjskolen er i indeks 2013 ca. 5,0 mio kr.

  Driftsbesparelsen når den nye skole står færdig i 2014 vurderes i forhold til dette beløb at ville være ca. 1,5 mio. kr.

  Investeringen til energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolens eksisterende bygninger vil derfor kunne tilbagebetales ved sparede driftsudgifter over en periode på ca. 10 år.

  Der kan optages lån til energibesparende foranstaltninger med 100%. Det foreslås, at der optages lån på 10 mio. kr. og at lånet afvikles over 10 år. Der skal som følge af låneoptagelse indarbejdes midler til renter og afdrag. Renter og afdrag er beregnet til at udgøre ca. 1,102 mio. kr.

  Låneoptagelsen kan også afvikles over henholdsvis 20 eller 25 år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2013 til energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolen, der finansieres af en yderligere låneoptagelse,

  at der optages et 10 årigt lån på 10 mio. kr.,

  at der gives en negativ rammekorrektion til driften af Kongehøjskolen fra og med 2014 til og med 2023 på 1,102 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag, og

  at der gives en rammekorrektion fra og med 2014 på 1,102 mio. kr. til renter og afdrag.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

  Økonomiudvalget anbefaler 1. at.

  Økonomiudvalget anbefaler at 2., 3. og 4. at indgår i 1. budgetkontrol efter samme princip som den eksisterende pulje til energibesparende foranstaltninger.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44156, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Byrådets godkendelse af køb af servicearealer den 19. december 2012 betyder det, at det er Aabenraa Kommune, der bliver bygherre på servicedelen, som udvides i forbindelse med udbygningen af boligerne.

  Økonomi og afledt drift

  Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 udgør 3,0 mio. kr., som i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev afsat til grundkapitalindskud.

  Da Aabenraa Kommune med Byrådsbeslutningen den 19. december 2012 køber servicearealerne, betyder det, at Aabenraa Kommune er bygherre på udvidelsen af servicearealerne og dermed skal finansiere denne udvidelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til grundkapitalindskud.

  Beslutning Socialudvalget den 17-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3900, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Domea Rødekro har den 4. februar 2013 fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til 3. etape, udbygning med 3 ældreboliger på Skovbo i Rødekro.

  Skema A samt projektskitser kan ses i sagen.

  Byggeriet ønskes opført på del af matr. nr. 1242, Brunde, Rise som tilbygning til de eksisterende ældreboliger.

  Matr. nr. 1242, Brunde, Rise er omfattet af lokalplan R.2. 20, hvor arealet er udlagt til boliger, boenheder, liberale erhverv, rådgivende firmaer eller klinikker.

  Byggeriet omfatter 3 boliger på hver 75 m2, opført som tilbygninger til det eksisterende byggeri.

  Den samlede anskaffelsessum er beregnet til 4,934 mio. kr. inkl. moms.

  Ifølge de foreløbige beregninger udgør boligafgiften ca. 1.271 kr./m2/år, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 7.944 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

  Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån (almenboliglovens § 127). Kommunal garanti ydes for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før ejendommen er værdisat. Det må påregnes, at garantien vil udgøre 40-85 % af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantiens størrelse vil blive nærmere belyst ved skema B.

  Der er afsat 0,462 mio. kr. til grundkapitalindskud for udvidelse af Skovbo på Socialudvalgets budget 2013.

  Lovgrundlag

  Lovbktg. Nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 1363 af 28. december 2011 og lov nr. 123 af 23. februar 2011 (delvis) af lov om almene boliger (Almenboligloven).

  Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. (Støttebekendtgørelsen).

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. R.2.20 – Det gamle savværksområde i Rødekro by.

  Der er givet dispensation til byggeriet fra lokalplanens § 7.3 til overskridelse af byggelinje mod skel ved plantage mod vest.

  Økonomi og afledt drift

  Af investeringsoversigt 2013-2016 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,462 mio. kr. til grundkapitalindskud til udvidelse af Skovbo.

  Den samlede økonomi og finansiering fordeler sig som følger:

  Anlæg:

  Samlet anskaffelsessum, jf. skema A 4,934 mio. kr.

  Kommunale udgifter:

  Kommunal andel af grundkapital 10 % 0,493 mio. kr.

  Øvrig finansiering:

  Låneoptagelse 88 % 4,342 mio. kr.

  Beboerindskud 2 % 0,099 mio. kr.

  Dette betyder, at der er en merudgift på 0,031 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilsagn om offentlig støtte til byggeriet,

  at Skema A godkendes,

  at den samlede anlægsudgift på 4,934 mio. kr. godkendes,

  at grundkapitalindskuddet på 0,493 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,462 mio. kr. på Socialudvalgets budget og at anlægsbevillingen frigives,

  at der gives et tillæg til det afsatte rådighedsbeløb på 0,031 mio. kr. finansieret af Socialudvalgets midler til Velfærdsteknologi i 2013, og

  at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen jf. § 107.

  Beslutning Socialudvalget den 21-02-2013

  1. – 6 at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2013

  Godkendt.

  Dorte Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51054, Sagsinitialer: uro
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3619, Sagsinitialer: rdj
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50803, Sagsinitialer: rdj
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI