Beslutningsprotokol

onsdag den 20. marts 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Jørgen Witte og Dorte Soll.

Gert Nordklitgaard har meddelt, at han ikke længere repræsenterer Socialdemokratiet.

Det blev sat til afstemning om sag nr. 43 skulle behandles. Imod stemte 28. Ejler Schütt undlod at stemme.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11537, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Ejler Schütt har den 15. marts 2013 anmodet om at få genoptaget sag nr. 22 fra byrådsmødet den 27. februar 2013 vedr. nedrivning af 3 kommunale ejendomme.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Udgik.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41405, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Puljer og projekter m.v. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes en redegørelse til de ansøgninger, hvor beløbet overstiger 500.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Overført fra 2011 til 2012

  Regnskab 2012 1)

  Korrigeret budget 2012 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt overført til 2013 2)

  Økonomiudvalg

  -6.949

  268

  8.100

  7.832

  6.468

  Socialudvalg

  1.079

  -27

  451

  478

  478

  Arbejdsmarkedsudvalg

  102

  271

  102

  -169

  -169

  Skole- og Dagtilb. udv.

  5.303

  2.756

  2.931

  175

  175

  Børne- og Familieudv.

  0

  682

  703

  21

  21

  Sundhedsudvalg

  429

  1.581

  2.593

  1.012

  1.012

  Kultur- og Fritidsudv.

  3.755

  4.602

  6.432

  1.830

  1.830

  Teknik- og Miljøudvalg

  -9.113

  98.275

  93.987

  -4.288

  -4.283

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -5.394

  108.408

  115.291

  6.891

  5.532

  1) Regnskabs- og budgettal for de puljer og projekter, der indgår i oversigten over garantiovf.

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler.

  Under ansøgningerne kan under Økonomiudvalget anføres, at 3,011 mio. kr. vedrører Barselspulje, hvor mindreforbruget er opstået som følge af et færre antal barsler end budgetteret.

  Endvidere kan det anføres, at Teknik- og Miljøudvalget samlet overfører et merforbrug på 4,283 mio. kr. Herunder kan bl.a. nævnes et merforbrug på 3,162 mio. kr. på Vintertjenesten og et merforbrug på 1,295 mio. kr. på Drift af Veje og Parker.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførslerne vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 5,532 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2012 til 2013, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2013, der finansieres via de likvide midler i 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41405, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes redegørelse for alle ansøgninger herunder, med en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for overførslen.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Overført fra 2011 til 2012

  Regn-skab 2012 1)

  Korr. budget 2012 1)

  Mer- /mindre- forbrug 2)

  Ansøgt overført til 2013 2)

  Økonomiudvalg

  3.317

  2.298

  3.749

  1.451

  984

  Socialudvalg

  1.657

  82.470

  85.208

  2.739

  1.897

  Arbejdsmarkeds-udvalg

  -137

  0

  434

  434

  434

  Skole- og Dagtilbudsudv.

  931

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudv. 3)

  1.074

  20.788

  22.973

  2.185

  4.678

  Kultur- og Fritidsudvalg

  259

  352

  383

  31

  20

  Teknik- og Miljøudvalg (vintervedligeh.)

  0

  4.977

  6.106

  1.129

  1.129

  Plan- og Trafikudvalg

  251

  23.686

  23.741

  55

  55

  Beredskabs-kommission

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  7.352

  134.570

  142.594

  8.024

  9.197

  1) Regnskabs- og budgettal for de områder, der indgår i oversigten over garantiovf.

  2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  3) Tallene er incl. ansøgningen vedr. Støtte til køb af biler (se at-indstillingen herom)

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler.

  Sagen er justeret efter Økonomiudvalgets behandling.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at driftsoverførsler, fra 2012 til 2013, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 5,525 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2013, der finansieres via de likvide midler i 2013, og

  at der tages stilling til, hvor stor en andel af beløbet mellem 0,388 mio. kr. og de ansøgte 2,543 mio. kr. vedrørende ”Støtte til køb af biler”, der skal overføres fra 2012 til 2013 (en given overførsel (minimum 0,388 mio. kr.) vil medføre tillægsbevilling til budget 2013, der finansieres via de likvide midler i 2013).

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Økonomiudvalget anbefaler 1. at og at der overføres 2,543 mio. kr. vedr. 2. at og netto 1,129 mio. kr. vedr. vintervedligeholdelse.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7014, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2012 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Indenrigs- og Socialministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Denne sag indeholder - jf. tabellen nedenfor - en opsamling af de afsluttede anlægsprojekter, der ikke i løbet af året er blevet godkendt i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekg. 1463 af 21. december 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr., som skal forelægges til godkendelse i Byrådet:

  Projekt

  Udvalg/ dato

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse *)

  Renovering af gymnastiksale, Brundlundskolen

  SD
  29/1-13

  2.135

  2.032

  103

  Faciliteter – forebyggende indsats (Rådhusgangen 4)

  BF
  6/2-13

  5.700

  5.322

  378

  Permanent placering af skøjtebane

  KF
  4/2-13

  5.000

  5.001

  -1

  Kultur- og fritidspolitikken 2009-2012

  KF
  18/2-13

  2.679

  2.651

  28

  Samling af madproduktion Lundsbjerg

  SO
  21/2-13

  8.445

  8.445

  0

  Etablering af nyt Skovbogaard

  SO
  21/2-13

  12.300

  12.043

  257

  Områdefornyelse Høje Kolstrup

  PT
  28/2-13

  4.000

  4.039

  -39

  Udvidelse af Skovgårdsvej (jordforsyning)

  PT
  28/2-13

  3.175

  3.181

  -6

  Varmtvandsbassin i sundhedscentret i Rødekro

  SU
  5/3-13

  7.600

  7.600

  0

  Bygningsvedligehold, øvr. områder, 2,5 mio.

  TM
  6/3-13

  2.500

  2.509

  -9

  Energibesparende foranstaltninger, 10 mio.

  TM
  6/3-13

  10.000

  9.995

  5

  Signalanlæg Hermesvej/Thorsvej

  TM
  6/3-13

  2.266

  2.266

  0


  Salg af ejendomme

  ØK
  12/3-13

  -5.845

  -5.986

  141

  Salgsindtægter
  boligformål

  ØK
  12/3-13

  -1.925

  -2.297

  372

  Salgsindtægter
  erhvervsformål

  ØK
  12/3-13

  -6.020

  -3.021

  -2.999

  Salgsindtægter
  ubestemte formål

  ØK
  12/3-13

  -2.250

  -2.250

  0

  I alt anlæg over 2 mio. kr.

  49.760

  51.530

  -1.770

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Samlet set er der på ovenstående projekter netto et merforbrug på 1,770 mio. kr. der indgår som en del af regnskabsafslutningen for 2012.

  I ovenstående tabel fremgår hvornår fagudvalgene har behandlet sagerne, og de er alle anbefalet godkendt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede anlægsregnskaber med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et samlet merforbrug på 1,769 mio. kr., der indgår som en del af regnskabsresultatet for 2012.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Tilføjes Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 4. februar 2013 vedr. anlægsregnskab om skøjtebanen.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9661 , Sagsinitialer: jfu

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes årsregnskab for 2012 udviser følgende resultat:

  Oversigt i 1.000 kr.

  Oprindeligt Budget 2012

  Korrigeret budget 2012

  Regnskab 2012

  Afvigelse

  Skatter og generelle tilskud i alt

  3.507.230

  3.514.298

  3.513.042

  1.256

  Driftsudgifter i alt

  -3.360.080

  -3.403.908

  -3.350.682

  -53.226

  Driftsresultat

  147.150

  110.390

  162.360

  -51.970

  Renteudgifter netto i alt

  -22.112

  -15.806

  -15.990

  184

  Resultat af ordinær drift

  125.038

  94.584

  146.370

  -51.786

  Anlæg i alt

  -146.505

  -116.728

  -76.862

  -39.866

  Jordforsyning netto i alt

  0

  4.821

  3.806

  1.015

  Resultat

  -21.467

  -17.323

  73.314

  -90.637

  Netto låneoptagelse

  38.193

  8.843

  -16.387

  25.230

  Finansforskydninger

  4.009

  -5.244

  -21.774

  16.530

  Påvirkning kassebeholdning

  20.735

  -13.724

  35.153

  -48.876

  - underskud/kassetræk/mindreforbrug
  + overskud/kasseforøgelse

  I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2012 til 2013. Når de endelige overførsler er godkendt, vil kolonerne i årsberetningen med overførsler blive korrigeret med eventuelle ændringer

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse (§§ 45,46 og 57).

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Resultatet af den ordinære drift udviser et overskud på 146,4 mio. kr., hvilket er 51,8 mio. kr. mere end budgetteret (korrigeret budget).

  Resultatet af det samlede skattefinansierede område (dvs. inkl. anlægsudgifter) udviser et overskud på 73,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 17,3 mio. kr. (korrigeret budget). Der er ansøgt overførte driftsbevillinger til regnskab 2012 på 34,6 mio. kr. og anlægsbevillinger på 42,8 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2012 oversendes til revisionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Bilaget er justeret på få områder vedr. 2011 og der er tilføjet en side vedr. igangværende anlæg siden Økonomiudvalgsmødet.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9588, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Nykredit har på vegne af DSI Folkehjem den 5. februar 2013 fremsendt en forespørgsel til Aabenraa Kommune om tilsagn om en rykningspåtegning, således at DSI Folkehjem kan foretage en låneomlægning. Folkehjems administration oplyser, at provenuet ved låneomlægningen primært skal anvendes til nødvendig renovering af tagbelægning m.v.

  Aabenraa Kommune har i 1977 ydet et rente- og afdragsfrit lån på 3,0 mio. kr. som er sikret via et ejerpantebrev. Dette ejerpantebrev er placeret på 4. pladsen i prioritetsrækkefølgen.

  Forrest i prioritetsrækkefølgen ligger Nykredit med et pantebrev på 4,076 mio. kr., tinglyst i 2004. Herefter ligger to prioriteter på i alt 3,355 mio. kr. hvor Staten er kreditor.

  Den ønskede låneomlægning vedrører første prioritet. Gennemføres omlægningen som planlagt, frigøres et provenue på ca. 3,3 mio. kr. og løbetiden forlænges, idet det nye lån optages som 20-årigt lån.

  Samlet set stilles kommunens sikkerhed som på det tidspunkt, hvor det lån der ønskes konverteret blev optaget, men kommunens oprykning vil ske i et langsommere tempo, idet lånet nu optages som 20-årigt.

  Økonomi og afledt drift

  Låneomlægningen har alene betydning for Aabenraa Kommunes økonomi i det tilfælde, at DSI Folkehjem ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser og måtte blive erklæret konkurs. I dette tilfælde vil Aabenraa Kommunes muligheder for at få tilbagebetalt det stående lån forringes.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilsagn om rykningspåtegning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Tove Larsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Tove Larsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7214, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. august 2010 skema B for etablering af 4 ældreboliger samt tilhørende serviceareal på Botilbuddet Villa Catharina, Callesensvej 1A, Rødekro.

  Godkendelsen vedrørte etableringen af 4 boliger til personer, som er handicappede, samt det tilhørende serviceareal, der tillige er serviceareal for de 5 eksisterende boliger i botilbuddet.

  Bygherrerådgiveren Kuben Management har for bygherren for boligdelen, Rødekro Andelsboligforening fremsendt skema C den 2. august 2012. Skema C, byggeregnskabet og revisionserklæring fremgår af sagen.

  Aabenraa Kommune er bygherre for servicedelen og skema C samt anlægsregnskab fremgår af sagen og fremlægges til godkendelse i denne sag.

  Anskaffelsessummen for de 4 almene ældreboliger udgør ved skema C følgende,

  1.000 kr.

  Skema A

  (Projekt)

  Skema C

  (Byggeregnskab)

  Grundudgifter

  511

  292

  Entrepriseudgifter

  3.776

  3.490

  Omkostninger

  1.238

  988

  Gebyrer

  0

  88

  Endelig anskaffelsessum

  5.525

  4.858

  Anskaffelsessummen for de tilhørende servicearealer udgør ved skema C følgende,

  1.000 kr.

  Skema A

  (Projekt)

  Skema C

  (Byggeregnskab)

  Grundudgifter

  132

  284

  Håndværkerudgifter

  776

  679

  Omkostninger, gebyrer m.v.

  290

  29

  Momsrefusion

  -229

  -188

  Endelig anskaffelsessum

  969

  774

  Da Byrådet den 24. oktober 2010 frigav en anlægsbevilling var det med følgende forudsætninger i forhold til det anlægsregnskab som foreligger,


  1.000 kr.

  Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Kommunal andel grundkapital 7%

  387

  340

  47

  Anskaffelsessum ekskl. moms

  969

  792

  176

  Grund- og ejdendomsværdi, boligdelen

  -96

  -96

  0

  Statstilskud 9 lejligheder

  -360

  -360

  0

  Samlet anlægsudgift

  899

  658

  223

  Det samlede anlægsregnskab viser et mindre forbrug på 0,223 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger m.v. §105 – lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at skema C for de 4 almene boliger godkendes,

  at anlægget for servicedelen på Villa Catharina godkendes med en mindre forbrug på 0,223 mio. kr. som tilføres kommunens likvide midler, og

  at skema C for servicedelen godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 21-02-2013

  1. – 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8325, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til, om de foreslåede forældrebetalingstakster i 2013 for SFO2 kan godkendes.

  Byrådet har den 28. november 2012 i sagen ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” godkendt, at forældrebetalingstaksten i 2013 maksimalt må udgøre 805 kr. pr. måned i 11 måneder (juli betalingsfri).

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde hhv. den 8. januar og den 5. marts 2013 blev følgende takster anbefalet godkendt:

  Skole

  Takst (kr/md)

  Antal md./år

  Opstart

  Bylderup Skole

  200

  11

  1.8. 2013

  Felsted Skole

  495

  11

  1.4. 2013

  Genner Univers

  800

  11

  1.8. 2013

  Hjordkær Skole

  600 (4. årgang)
  500 (5. årgang)
  400 (6. årgang)

  11

  1.4. 2013

  Hovslund Børneunivers

  600

  11

  1.8. 2013

  Kliplev Skole

  550

  10

  1.8. 2013

  Kollund Skole

  805 (4. årgang)
  150 (5/6. årgang)

  11

  1.8. 2013

  Lyreskovskolen

  495

  +250 for morgenåbning

  11

  1.8. 2013

  Stubbæk Skole

  363

  11

  1.4. 2013

  Tinglev Skole

  (1.4.-31.7)

  300 (4.-6. årg)

  (1.8.-31.12)

  500 (4. årg)
  400 (5.-6.årg.)

  11

  1.4. 2013

  *)Kongehøjskolen

  500

  + 250 for morgenåbning

  11

  1.4.2013

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 3 stk. 4.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fastsættelse af forældrebetalingstaksten godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalget den 5. marts 2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  *)

  Ved en fejl var takster vedr. Kongehøjskolen, forældrebetaling for SFO 2 ikke med i Økonomiudvalget den 12. marts 2013.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik og besluttet, at sende forslaget i høring.

  Forslaget til Kultur- og Fritidspolitikken er udarbejdet på baggrund af materiale fra fokusgruppeinterview, workshops, Planstrategien Sund Vækst m.m. Politikkens indsatser er målrettet inden for følgende overordnede temaer:

  • Vi skaber rum for samarbejde
  • Vi udnytter det særlige ved Aabenraa
  • Vi sikrer en god fødekæde
  • Vi understøtter bosætningsstrategien

  Udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken har i januar måned 2013 været i offentlig høring. Der er indkommet i alt 6 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at de indkomne høringssvar drøftes, og

  at Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet.
  2. at Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.


  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5782, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til ny Bibliotekspolitik, og besluttet at sende forslaget i høring.

  Udkastet til Bibliotekspolitikken har i januar måned været i offentlig høring. Der er indkommet 1 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil.

  Bibliotekspolitikken indeholder mission, vision og tre politiske målsætninger:

  Borgernes tilgængelige bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  Borgernes bevægende bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  Borgernes inviterende bibliotek: Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Bibliotekspolitikken sætter retning for bibliotekets virksomhed og definerer bibliotekets rolle som en central, kompetent, dynamisk og robust aktør, der løbende udvikler og fornyr kommunens bibliotekstilbud. Samtidig understøtter biblioteket kommunens øvrige politikker og strategier.

  Bibliotekspolitikken kommer på et tidspunkt, hvor bibliotekssektoren står over for omfattende forandringer som følge af digitalisering, selvbetjeningsløsninger og kommercielle aktørers nye forretningsmodeller, der påvirker bibliotekets virksomhed.

  Samtidig får biblioteksrummet ny betydning som læringssted, mødested, oplevelsessted og debatsted. Endelig er der stigende opmærksomhed på bibliotekets potentiale som understøttende faktor for tværgående indsatser og strategier, idet biblioteket agerer decentralt og borgernært med betjent åbningstid og høje besøgstal.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at høringssvaret drøftes, og

  at Aabenraa kommunes bibliotekspolitik godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet
  2. at Aabenraa kommunes bibliotekspolitik godkendes.


  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3830, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til en ny landdistriktspolitik og besluttet, at sende forslaget i høring.

  Forslaget er udarbejdet med afsæt i evalueringen af landdistriktspolitikken og tager udgangspunkt i

  • 8 lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet i 2011,
  • 7 besvarelser af et særligt spørgeskema til landdistriktspolitikken, som alle landdistrikter har haft mulighed for at besvare i løbet af forår 2012
  • en ad hoc facebook-side til indsamling af forslag i samme periode,
  • møder med dialogforummet, Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen internt.

  Udkastet til Landdistriktspolitikken har i januar måned 2013 været i offentlig høring. Der er indkommet i alt 6 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvarerne, samt forvaltningens bemærkninger hertil.

  Som opfølgning på Byrådets temamøde den 28. november 2012 foreslår forvaltningen en fornyet drøftelse af definitionen af landdistriktet i Aabenraa Kommune. Konkret skal der tages stilling til, hvilke mellembyer der skal være omfattet af landdistriktspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at høringssvarene til Landdistriktspolitikken 2013-2016 drøftes, og

  at Landdistriktspolitikken 2013-2016 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet
  2. at Landdistriktspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.

  Forvaltningen kommer med oplæg til en mulig landsbypedelordning.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/83, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 20. august 2012 indstillingerne fra Den politiske styregruppe for processen mod en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig omkring indsatsområder og finansieringsmodel for den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Efterfølgende har aftaleteksten gennemgået en redigeringsproces i Kulturministeriet og den dansk-tyske kulturfaggruppe, så den opfylder de formelle krav.


  Region Syddanmark bevilgede 17. december 2012 1,250 mio. kr. til projektet KulturBoost, der indgår i Kulturaftalen.

  Kulturministeriets finansieringsdel afventer endelig bekræftelse.

  Aftalen underskrives af Kulturministeren og repræsentanter for aftalepartnerne i Flensborg den 10. april 2013.

  Lovgrundlag

  lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften på 0,448 mio. kr. finansieres af budgettet til kulturaftaler og fælles sønderjyske kulturanliggender.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at aftalen anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1404, Sagsinitialer: bei

  Sagsfremstilling

  Rehabiliteringscenteret med fysisk placering på det gamle Rødekro Plejehjem er besluttet som et 3-årigt projekt sammen med plejeboligstrategien i sag nr. 11/2001 i Økonomiudvalget den 17. april 2012.

  Special- & Rehabiliteringscenteret har til formål at tilbyde individuel genoptræning og rehabilitering hele døgnet.

  Centeret skal herunder varetage opgaven vedrørende midlertidige ophold i kommunen som samles på Special- & Rehabiliteringscentret i Rødekro. Det nye i forhold til tidligere midlertidige pladser er at rehabilitering er en målrettet del af basisopgaven. Der etableres således ikke flere midlertidige pladser, men opgaven samles og der tilføres Special- & Rehabiliteringscenteret ressourcer og kompetencer, så der kommer mere fokus på at opholdene bliver mere målrettede og tidsbegrænsede, herved forventes borgeren i højere grad, at blive i stand til at klare sig i eget hjem. Midlet til dette er rehabilitering.

  Formålet med at samle de midlertidige ophold er at gøre den målrettede rehabiliterende indsats mere effektiv, så borgeren kommer hurtigere tilbage til eget hjem.

  Størstedelen af opholdene på Special- & Rehabiliteringscenteret forventes at blive målrettet træning og afklaring.

  Der er udarbejdet kvalitetsstandard for ophold med overskriften aflastning. Her er det overordnede formål ikke træning men i højere grad, at kompensere for borgerens manglende evne til at klare sig selv, men hvor der ikke forventes den store udvikling hos borgeren. Disse borgere vil ikke blive mødt med de samme forventninger til en aktiv deltagelse i et træningsforløb. Der forventes at disse forløb er kortere og færre.

  Basisydelses for et ophold på Special- & Rehabiliteringscenteret svarer således til et ophold på plejehjem men med større fokus på rehabilitering. Borgeren kan forvente at deltage i pleje og omsorg hele døgnet og deltage i fælles måltider og socialt samvær, men individuelt tilrettelagt.

  Specielt borgere der er visiteret til døgnrehabilitering og afklaring vil ud over basisydelserne skulle deltage i træning m.v.

  Træning vil blive tilrettelagt individuelt, men der vil i løbet af projektperioden blive arbejdet med og afprøvet forskellige standard forløb i forhold til forskellige målgrupper.

  • I forhold til tidligere praksis strammes op på, hvornår pladsen fraskrives, når borgeren sygehusindlægges i forbindelse med ophold på SRC. Ved vurderingspladser, rehabiliteringspladser samt ved aflastningpladser af pårørende holdes pladsen maximalt åben i et døgn mod tidligere 5 døgn. I særlige tilfælde kan der dog afviges fra dette. Denne skærpelse vil bidrage til effektivitet og især belægningsgrad. Ved aflastningspladser for alvorligt syge og døende og ved aflastningspladser for borgere, der afventer plejebolig, opretholdes pladsen fortsat i 5 døgn ved sygehusindlæggelse.

  • Vurderingspladser er et nyt begreb, hvor der laves en vurdering inden for de første 5 hverdage til brug for tilrettelæggelsen af det videre forløb/ophold. Vurderingspladser vil være den typiske indgang til et videre ophold på SRC.

  • Ved ophold på SRC med behov for permanent tilbud om en plejebolig SKAL der søges bredt i hele kommunen og borger forpligtiger sig til at tage imod førstkommende tilbud. Dette er en skærpelse, som ønskes indført for at sikre det fornødne flow på pladserne i SRC og undgå unødigt lange ophold på SRC.

  Der har været drøftet, om der skal være plads til borgere om behov for genhusning i forbindelse med skader på hjemmet f.eks. vandskader, skadedyr.

  Det er ikke vurderet muligt indenfor nuværende ramme at udvide målgruppen, da det vil kræve et akut-beredskab på minimum en plads, hvilket vil betyde en knap så effektiv udnyttelse af pladserne (svarende til ca. 4% ringere udnyttelsesgrad).

  Kapacitet

  Der er uforandret 24 midlertidige pladser i Aabenraa Kommune, forvaltningen håber igennem en målrettet indsats, at kunne opnå at opholdene på aflastning bliver kortere og at borgeren ved udskrivelse har behov for mindre hjælp.

  En øgning af kapaciteten er mulig dels på SRC, men også ved evt. at anvende resterende 14 plejeboliger som midlertidige pladser.

  Med henblik på øget fokus på rehabilitering vil det specielt være borgere som er udskrevet til eget hjem og til plejebolig som vil være i fokus.

  I en anden sag orienteres udvalget om etablering af 3 akut pladser på SRC. Dette betyder, at kapaciteten på SRC foreløbig er udnyttet. Hvis der ønskes en udvidelse af den midlertidige kapacitet vil der være tale om etablering af midlertidige pladser i eksisterende plejeboliger.

  I 2012 har belægningen på kommunens aflastningspladser været imellem 89 % og 97 % med et gennemsnit på 93%. Det vurderes at svare til fuld belægning, når der tages højde for ind og udflytninger.

  Der har i 4. kvartal af 2012 været behov for flere aflastningspladser end budgetteret, dette vurderes at hænge sammen med den overordnede plejeboligstrategi, hvor den interne flytning af beboere på plejehjem har betydet færre pladser til nye borgere. Så problemet forventes at fortsætte frem til udvidelsen af Lergården er afsluttet.

  Der har i 2012 i alt været 199 indlæggelser på aflastning, som er afsluttet som beskrevet nedenfor.

  2012

  Hos-

  pice

  Hjem

  Død

  Pleje-

  bolig

  Syge-

  hus

  Anden

  afl.

  I alt

  2

  121

  29

  39

  4

  4

  Gennemsnitlig

  liggetid i dage

  11,5

  27

  19

  52

  26

  28

  14.1.13 råder vi over 24 midlertidige boliger. Alle boliger er optaget og blandt de 24 borgere, der pt. har ophold der, er der 7, der ”venter på plejebolig”.

  Der er 11 borgere på venteliste, hvoraf de 3 borgere også er på venteliste til plejebolig. En enkelt på ventelisten er på sygehuset, færdigbehandlet 14.1.13.

  Øvrige borgere på venteliste er hovedsagelig demente borgere.

  Lovgrundlag

  Midlertidige pladser oprettes i henhold til servicelovens § 84.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2013 budgetteret med samlet 13,4 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 24 aflastningspladser og 14 almindelige plejepladser.

  Høring/udtalelse

  Sundhedsudvalget den 29. januar 2013:

  Sundhedsudvalget lægger vægt på udviklingsperspektivet i det nye Special- og Rehabiliteringscenter, herunder udvikling af rehabiliteringsforløb, der understøtter borgerens mestrings- og egenomsorgsevne og bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser på sygehuset. Det er samtidig vigtigt at sikre dokumentation og effekt af de nye tilbud.

  Seniorrådet den 6. februar 2013:

  Seniorrådet kan udtale tilfredshed med formålet om at gøre den målrettede rehabiliterende indsats mere effektiv med målrettet træning og afklaring.

  Ligeledes er det tilfredsstillende, at der er om nødvendigt er mulighed for at øge kapaciteten på SRC.

  Vedrørende ”Kvalitetsstandard: Afventer plejebolig” er Seniorrådet specielt tilfreds med den fleksible ”Leverancesikkerhed”, således at borgeren kan sige nej til en ikke ønsket permanent plejebolig det tilbudte anviste sted fra kommunen, og at der i så tilfælde skal etableres de nødvendige hjælpeforanstaltninger i eget hjem, indtil tilbud om den ønskede plejebolig et bestemt sted i kommunen kan tilbydes.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at forslag til kvalitetsstandard, aflastning af pårørende, godkendes,

  at forslag til kvalitetsstandard, aflastning: venter på plejebolig, godkendes,

  at forslag til kvalitetsstandard, aflastning: alvorligt syge og døende, godkendes,

  at forslag til kvalitetsstandard døgnrehabilitering godkendes,

  at forslag til kvalitetsstandard vurderingsophold godkendes,

  at behov for yderligere midlertidige pladser drøftes, og

  at kvalitetsstandarden for midlertidige ophold forelægges Handicaprådet til orientering.

  Beslutning Socialudvalget den 21-02-2013

  1. – 5. at: Anbefales godkendt.

  6. at: Drøftet.

  7. at: Godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6416, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  De 4 politiske målsætninger for sundhedsområdet, der er godkendt i KKR Syddanmark (se vedlagte bilag) på baggrund af kortlægning og udspil fra Sundhedsstrategisk Forum og KL.

  Målene har været drøftet den 21. januar 2013 på ”kommunalt temamøde om det nære sundhedsvæsen” med deltagelse af udvalgsformænd og næstformænd.

  KKR Syddanmark har den 30. januar 2013 godkendt de fælles sundhedspolitiske målsætninger og anbefaler de 22 syddanske kommuner at drøfte og godkende målsætningerne.

  Formålet med politiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsindsatser man leverer til borgerne og, hvad man kan forvente, at alle kommuner i regionen kan løfte. Målene rummer endvidere prioriterede udviklingsområder i forhold til kvalitetsmål og metoder til arbejde med effektmåling.

  Resultaterne af en fælles fokus skal forstærke de kommunale positioner i forbindelse med bl.a. økonomiforhandlingerne i foråret, evalueringen af sundhedsområdet, samt Regeringens sundhedsudspil i 2013.

  De 4 mål er, at alle kommuner skal:

  • forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser

  • have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge

  • skal arbejde med rehabilitering

  • arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet

  Forvaltningens bemærkninger:

  Alle 4 mål er nævnt i Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik. De 4 mål indarbejdes ved revision af sundhedsplan 2014. Aktiviteterne skal således finansieres indenfor Sundhedsudvalgets budget med henvisning til de økonomiske rammer for sundhedsplanen og regeringsaftalens 3,2 mio. kr. der behandles i en anden sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at de 4 fælleskommunale sundhedspolitiske mål i Region Syddanmark godkendes, og

  at, finansiering sker indenfor godkendt budgetramme.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 05-03-2013

  1. at anbefales godkendt.
  2. at godkendt, idet det forudsættes, at tilførte DUT-midler herunder 3,191 mio. kr. til sundhedsområdet kan anvendes til formålet.

  Afbud: Frede Rahr Petersen.

  Helga Nørgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Økonomiudvalget anbefaler 1. at godkendt.

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19805, Sagsinitialer: tlind

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om de kommunale bygninger, som huser plejehjemmet Enggården i Bylderup-Bov, skal udbydes til salg med den klausul, at der skal drives et friplejehjem i bygningerne.

  Det er en forudsætning, at de beboere, der bor på Enggården, fortsat kan forblive der.

  Der foreligger i dag en driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem, der driver de 37 plejehjemspladser. Driftsoverenskomsten skal opsiges inden den 31. marts 2013, såfremt der ønskes mulighed for etablering af et friplejehjem fra 1. januar 2014.

  De væsentligste forhold, som indgår i grundlaget for en stillingtagen til evt. udbud til salg af Enggården plejehjem – sammenholdt med et kommunalt ejet plejehjem med driftsoverenskomst - er følgende:

  · Driftsøkonomiske konsekvenser, da en friplejehjemsplads er dyrere per plads i forhold til et plejehjem med driftsoverenskomst. De borgere fra Aabenraa Kommune, som vælger friplejehjemmet, vil således betyde en øget omkostning.

  · Merudgifter som følge af evt. huslejetab og tomgangsomkostninger forbundet med, at ikke alle pladser bebos. Størrelsen af merudgiften for et kommunalt ejet plejehjem vil afhænge af, om der tages udgangspunkt i den nuværende rammestyringsmodel og en kommende aktivitetsstyringsmodel, idet tabet vil være mindre ved aktivitetsstyring. Med et friplejehjem er det friplejehjemmet, der bærer risikoen for evt. merudgifter.

  · Kapacitetstab og konsekvenser for Plejeboligstrategien. Et friplejehjem vil indebære et kapacitetstab for Kommunen, såfremt et antal af boligerne bebos af ikke-Aabenraa borgere. Kapacitetstabet vil skulle finansieres.

  · Størrelsen af provenuet, som kommunen vil få ved et salg. I forbindelse med et evt. salg skal der bl.a. tages højde for indfrielse af restgælden.

  · Øvrige forhold – herunder mulige konsekvenser for den kommunale madproduktion og vurdering af et friplejehjems mulige betydning for bevarelsen af lokale arbejdspladser m.v.

  Etablering af et friplejehjem kræver, at den kommende ejer af bygningerne godkendes til at drive det antal plejehjemspladser, som Enggården indeholder. Den nye ejer kan så etablere et plejehjem med det værdigrundlag, som ejeren ønske at drive friplejehjemmet efter, og ofte med hele landet som målgruppeområde. Dermed kan friplejehjem blive et kvalitativt supplement til de kommunale tilbud. Kommunen har tilsynspligten og visitationsopgaven i forhold til plejehjemmet.

  De nævnte forhold er belyst nærmere ud fra forskellige scenarier i vedlagte bilag.

  Følgende hovedpunkter vil blive påvirket af et salg:

  • Økonomien, bestående driftsudgifter og evt. huslejetab. I forhold til driftsudgifterne vil det være mest fordelagtigt for kommunen at fortsætte som hidtil, dvs. en driftsoverenskomst med Enggården og fuld belægning af plejehjemmet. Ved et salg vil kommunen ikke kunne finansiere et evt. kapacitetstab indenfor plejehjemmenes nuværende ramme.
  • Den samlede udbygningsplan for plejeboligkapacitet i kommunen bliver påvirket, men den kan stadig honorere det forventede behov. Der vil dog være projektmæssige og geografiske forhold der skal revurderes og eventuelt ændres.
  • Mad & Måltider kan blive påvirket af en eventuel ny leverandør på fritvalgsområdet. Dette vil betyde øgede udgifter til kommunalt tilskud.
  • Desuden bør en alternativ tidsplan vurderes, dels for at sikre en kontinuerlig drift af plejehjemmet og dels for at få endelig klarhed over fremtidig takststruktur.

  På det foreliggende grundlag vurderer Sundhed & Omsorg, at det ikke er lønsomt at sælge Enggården med baggrund i økonomi, geografisk kapacitet og risiko for påvirkninger af andre kommunale funktioner (madproduktion). Hvis det besluttes at sælge Enggården, kan forvaltningen ikke umiddelbart anvise finansiering til udgiftsforøgelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om friplejeboliger, jf. Lovbekendtgørelse af 17. august 2012.

  Endvidere henvises til bilagt notat ”Etablering af friplejehjem” af 17. april 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til bilagt notat ”Friplejehjem - Økonominotat” af 14. februar 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at nye forhold vedrørende kapacitet og behov, konsekvenser for madproduktion m.m. drøftes,

  at udvalget tager stilling til udbud/salg af Enggården,

  at udvalget tager stilling til et evt. salgstidspunkt, og

  at udvalget tager stilling til finansieringen af merudgifter, fra ca. 3,1 mio. kr. i 2014 til ca. 1,9 mio. kr. i 2018 ved et evt. salg af Enggården.

  Beslutning Socialudvalget den 21-02-2013

  1. at: Drøftet.

  2. at: Socialudvalget anbefaler at udbyde Enggaardens bygninger  til salg med henblik på etablering af friplejehjem.

  3. at: Salgstidspunkt og etablering af friplejehjem anbefales at ske 1. januar 2014, idet driftsoverenskomsten opsiges inden udgangen af marts 2013.

  4. at: Finansiering af merudgifter anbefales at indgå i budget 2014-2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2013

  Anbefales godkendt, idet 4. at præciseres, at det afholdes indenfor Socialudvalgets eget budget.

  3 stemte imod (Karsten Meyer Olesen (A), Jan Toft Jensen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F)).

  Afbud fra Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 20-03-2013

  Godkendt, idet 20 stemte for:

  (Tove Larsen (A), Svend Hansen Tarp (A), Christian Panbo (A), Folke G. Kryger (A), Povl Kylling Petersen (A), Helga Nørgaard (A), Else Gehrke Hansen (A), Susanne Beier (V), Gert Larsen (V), Thomas Andresen (V), Kirsten N. Christensen (V), Philip Tietje (V), Bent Sørensen (V), Tim Wulff (V), Hans Philip Tietje (V), Karina T. Rogat (V), Mette Hørlück (V), Ejler Schütt (O), Erwin Andresen (S) og Kurt Andresen (S),

  og 6 stemte imod:

  (Jan Toft Jensen (A), Karsten Meyer Olesen (A), Frede Rahr Petersen (A), Signe Bekker (A), Jan Riber Jakobsen (C) og Gert Nordklitgaard (UP)).

  Poul Solberg Hansen (A), Hans Henrik Philippsen (V) og Jørn Ulrik Larsen (F) deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Jørgen Witte, Dorte Soll.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI