Beslutningsprotokol

onsdag den 24. april 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen. Hans Henrik Philipsen forlod mødet efter sag nr. 75.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14942, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (SF) har i.h.t. lov om kommunernes styrelse den 7. april 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag, som dog er betinget af, at der fortsat er lockout den 24. april 2013:

  SF ønsker at Aabenraa Byråd tilslutter sig følgende udtalelse.

  ”Af hensyn til folkeskolens fremtid opfordrer vi vores repræsentanter i KL til at finde en forhandlingsløsning som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at udvikle folkeskolen fremover. Én ultimativ fastholdelse af alle KL´s krav, evt. gennemført ved regeringsindgreb finder vi ikke gavnligt for det efterfølgende, lokale samarbejde om folkeskolen.”

  Pr. 5.4. har 160 byrådsmedlemmer, fordelt over hele landet skrevet under.

  Det drejer sig om 36 fra Socialdemokratiet, 117 fra Socialistisk Folkeparti og 7 uden for parti.

  Indstilling

  Jørn Ulrik Larsen, SF, indstiller,

  at Byrådet tilslutter sig udtalelsen.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Forslaget blev ikke godkendt, idet 22 stemte imod:

  Frede Rahr Petersen (A), Folke G. Kryger (A), Dorte Soll (A), Karsten Meyer Olesen (A), Helga Nørgaard (A), Svend Hansen Tarp (A), Povl Kylling Petersen (A), Tove Larsen (A), Thomas Andresen (V), Susanne Beier (V), Hans Henrik Philippsen (V), Gert Larsen (V), Tim Wulff (V), Hans Philip Tietje (V), Karina T. Rogat (V), Philip Tietje (V), Mette Hørlück (V), Bent Sørensen (V), Ejler Schütt (O), Erwin Andresen (S), Kurt Andresen (S), og Jan Riber Jakobsen (C).

  6 stemte for:

  Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (UF), Else Gehrke Hansen (A), Jørgen Witte (A), Signe Bekker (A) og Christian Panbo (A).

  1 undlod at stemme:

  Poul Solberg Hansen (A).

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14944, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt (O) har i h.t. styrelseslovens § 11 i lov om kommunernes styrelse den 15. april 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Såfremt KL og Danmarks Lærerforening ikke har genoptaget forhandlingerne om en ny overenskomst inden byrådsmødet den 24-4-2013 anmoder jeg om at følgende forslag optages på dagsordenen til byrådsmødet den 24-4.

  Intet tyder på, at parterne selv bliver enige, ikke mindst set i lyset af de seneste udmeldinger.

  Jeg mener, at det er uansvarligt, at hele skolevæsenet ligger brak og 100.000 tusinder af børn ikke kan komme i skole og, at mange unge fra mange forskellige uddannelser ikke kan erhverve deres eksamensbevis.

  At lade konflikten løbe indtil Lærerforeningens pengekasse er tømt om nogle måneder bør ingen ansvarlig politiker acceptere.

  Indstilling

  Ejler Schütt, O, indstiller,

  at Byrådet opfordrer Regeringen til at gribe ind i konflikten for at få den afsluttet og, at regeringen beslutter at det overlades til den enkelte kommune om man vil indføre heldagsskole eller ej.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Forslaget blev ikke godkendt, idet 27 stemte imod:

  Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (UF), Frede Rahr Petersen (A), Folke G. Kryger (A), Else Gehrke Hansen (A), Jørgen Witte (A), Signe Bekker (A), Dorte Soll (A), Christian Panbo (A), Karsten Meyer Olesen (A), Helga Nørgaard (A), Svend Hansen Tarp (A), Povl Kylling Petersen (A), Tove Larsen (A), Thomas Andresen (V), Susanne Beier (V), Hans Henrik Philippsen (V), Gert Larsen (V), Tim Wulff (V), Hans Philip Tietje (V), Karina T. Rogat (V), Philip Tietje (V), Mette Hørlück (V), Bent Sørensen (V), Erwin Andresen (S), Kurt Andresen (S) og Jan Riber Jakobsen (C).

  1 stemte for:

  Ejler Schütt (O).

  1 undlod at stemme:

  Poul Solberg Hansen.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41405, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag omfatter overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2012

  Forbrug 2012

  Mindre- forbrug 2012

  Ansøgt overført til 2013 *)

  Igangsatte skattefinansierede anlæg

  A1 + A2

  107.530

  68.468

  39.062

  38.645

  Ikke igangsatte skattefinansierede anlæg

  A1 + A2 (note 50 og 51)

  0

  0

  0

  2.000

  Jordforsyning (byggemodning)

  A3 + A4

  5.059

  3.459

  1.600

  1.600

  I ALT

  -

  112.589

  71.927

  40.662

  42.245

  *) NB: heraf 2 mio. kr. vedrørende ikke igangsatte anlægsprojekter

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Igangsatte skattefinansierede anlæg:

  Der kan anføres, at der under Socialudvalget bl.a. ansøges overført et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. vedrørende Køb af servicearealer, Lergården.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om overførsel af et samlet mindreforbrug på 11,425 mio. kr. på en række skoleprojekter, hvoraf de 7,787 mio. kr. hidrører fra Tinglev Skole – forundersøgelse indskoling.

  Teknik- og Miljøudvalget ansøger samlet om en overførsel af 9,136 mio. kr. på en række igangsatte, men ikke afsluttede anlægsprojekter.

  Ikke igangsatte skattefinansierede anlæg:

  Teknik- og Miljøudvalget ansøger endvidere om overførsel af 2 mio. kr. samlet for to ikke igangsatte anlægsprojekter (0,5 mio. kr. vedrørende Hastighedsplan for det åbne land og 1,5 mio. kr. vedrørende Klimatilpasningsprojekter). Disse to projekter blev ikke overført til 2013 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012, idet det blev besluttet, at eventuel overførsel heraf skulle afvente regnskabsafslutningen, hvorfor der nu søges om overførsel heraf, jf. note 50 og note 51.

  Jordforsyning:

  Der kan anføres, at den ansøgte overførsel af 1,6 mio. kr. i mindreforbrug under jordforsyning udelukkende hidrører fra projekter under Plan- og Trafikudvalget.

  Staben bemærker, at der i anlægssagen i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2012, som blev godkendt i Byrådet 28.11.2012 (punkt 231), blev lagt 47,222 mio. kr. i kassen i forbindelse med anlægsprojekterne i 2012. Endvidere, blev der bevilget overført 36,785 mio. kr. til 2013 (heraf 30,947 mio. kr. vedrørende skattefinansierede anlægsprojekter) under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsler af lånetilsagn til 2013.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 26. marts 2013 meddelt Aabenraa Kommune tilladelse til overførsel af lånedispensationer fra 2012 til 2013 for i alt 36,600 mio. kr. I forbindelse med budgetkontrollen vedr. anlæg pr. 30. september 2012, blev der i tilknytning til overførslerne af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 indarbejdet en ácontooverførsel på 14,313 mio. kr. i låneoptagelse.

  Som følge heraf indstilles, i forbindelse med denne endelige opgørelse af overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler, godkendt en negativ tillægsbevilling på 22,287 mio. kr. i 2013 til yderligere låneoptagelse.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 38,645 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende igangsatte skattefinansierede anlæg, overføres fra 2012 til 2013,

  at det drøftes, hvorvidt der skal ske overførsel fra 2012 til 2013 af de 0,5 mio. kr. vedrørende det ikke igangsatte skattefinansierede anlægsprojekt ”Hastighedsplan for det åbne land”,

  at det drøftes, hvorvidt der skal ske overførsel fra 2012 til 2013 af de 1,5 mio. kr. vedrørende det ikke igangsatte skattefinansierede anlægsprojekt ”Klimatilpasningsprojekter”,

  at rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2012 til 2013,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 22,287 mio. kr. i 2013, til yderligere låneoptag, jf. foranstående, der tilføres de likvide midler, og

  at Staben bemyndiges til optagelse af lån på op til 36,600 mio. kr. indenfor rammerne af den finansielle politik.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt, idet 2. og 3. at anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/906, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes overførselsregler er beskrevet i kommunens retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

  Med baggrund i erfaringerne fra regnskabsoverførslerne fra 2012 til 2013, vurderer staben, at der er behov for en præcisering af overførselsreglerne for ”Øvrige overførsler” (også benævnt ”kategori 3 – overførsler”).

  Som bilag er vedhæftet ”Dialogbaseret aftalestyring – Retningslinjer for aftalestyring”, hvori den foreslåede præcisering af overførselsreglerne for ”Øvrige overførsler” er markeret.

  Ved samme lejlighed er der foretaget nogle mindre opdateringer af retningslinjerne på andre områder, hvilket ligeledes er markeret i vedhæftede bilag.

  Endvidere er HR-afdelingen i gang med udarbejdelse af et bilag vedrørende vilkårene for ansættelse i henhold til Det sociale kapitel. Dette bilag vil løbende blive ajourført med lovændringer og beslutninger på området.

  Den væsentligste ændring består i en indskærpelse af, at det som udgangspunkt alene er fejl og betalingsforskydninger, der kan overføres som kategori 3.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at vedhæftede justerede udgave af ”Dialogbaseret aftalestyring – Retningslinjer for aftalestyring”, godkendes, med de deri anførte justeringer, gældende fra 1. maj 2013.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14153, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Nordea anmoder i brev af 5. april 2013 på vegne af Andelsboligforeningen Dalparken, Padborg, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med en påtænkt låneomlægning.

  Der er inden konverteringen to prioriteter i Andelsboligforeningen:

  1. Nordea Kredit, hovedstol 7.350.000 kr.,

  restgæld inden konverteringen: 6.654.000 kr.

  1. Nordea Kredit, hovedstol 7.361.000 kr. – afdragsfrit lån

  Andelsboligforeningen ønsker prioritet 1-lånet konverteret fra et 5% lån til et 3% lån. Iflg. de fremsendte konsekvensberegninger er låneomlægningen likviditetsneutral.

  I forbindelse med konverteringen forlænges løbetiden med 7 år, idet det nuværende prioritet-1 lån har en restløbetid på 23 år og det nye lån påtænkes optaget med 30 års løbetid.

  Opretholdelsen af kommunens garanti forelægges til politisk godkendes på grund af løbetidsforlængelsen.

  Aabenraa Kommune garanterer for den del af restgælden der overstiger 12.880.939 kr. Efter konverteringen vil kommunens garantiforpligtelse således udgøre 1,2 mio. kr.

  Med det nye lån forventes Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse overfor Andelsboligforeningen Dalparken at udløbe med udgangen af 2022, hvilket er en forlængelse af garantiperioden på godt 3 år.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens garantiforpligtelse øges ikke, den nedskrives lidt langsommere såfremt konverteringen gennemføres som foreslået. Garantien får alene økonomiske konsekvenser for kommunen såfremt Andelsboligforeningen Dalparken på et tidspunkt ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser overfor Nordea Kredit.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at kommunegarantien opretholdes for det nye lån.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9546, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2012, at forlænge den nuværende kontrakt samt udsætte behandlingen af sagen vedr. udbudsformen for det fremtidige udbud af gadelys til 1. kvartal 2013.

  Aabenraa Kommunes nuværende leasingkontrakt med et privat selskab, vedrørende levering af lys, udløber med udgangen af 2013 og kan IKKE forlænges mere.

  Forvaltningen har fået udarbejdet et notat der beskriver de forskellige udbudsformer der findes indenfor området, således man på bedst mulig måde kan træffe beslutning om hvilken udbuds-form Aabenraa Kommune skal arbejde videre med i fremtiden, herunder hvilken lyskilde kommunen vil satse på.

  Lyskilder til gadelys er i disse år i rivende udvikling og er nu på højde med lyskvaliteten i de mere traditionelle lyskilder. De børnesygdomme som LED lyskilderne har haft, er stærkt på vej retur, hvorfor lyskilderne bliver mere og mere attraktive at skifte til, samtidig med at de traditionelle lyskilder er på vej ud af produktion.

  I 2010 er lysrørene udgået af produktion hvorfor disse lyskilder ikke mere kan skaffes når producenternes lager er afviklet. Det samme vil ske med kviksølvslamperne som i 2015 udgår af produktionen og dermed ikke mere kan købes når producenternes lager udgår.

  Lyskilde

  Antal

  Udgår

  Pris i kr.

  Kviksølv

  4700

  2015

  25.000.000

  Lysrør

  4200

  2010

  10.700.000

  Højtryksnatrium

  4900

  Udgår ikke

  50.000.000

  Kompaktlysrør

  2600

  Udgår ikke

  13.000.000

  Metalhalogen

  22

  Udgår ikke

  200.000

  Træmaster

  1500

  Klasse 0

  21.000.000

  Gittermaster

  900

  Klasse 1

  12.600.000

  I alt

  132.500.000

  Aabenraa Kommune har p.t. ca. 610 LED armatur ud af i alt ca. 16.400 lyskilder.

  Kviksølvlamper og lysstofrør er begge lyskilder som er på vej ud af markedet og som rent energimæssigt er meget dyre i drift. Hertil kommer, at mange af lamperne er placeret på gamle træmaster samt utidssvarende gittermaster.

  Kommunen bruger årligt ca. 4 mio. kWh svarende til ca. 8. mio. kr. i el om året. Såfremt kommunen udskifter alle gl. armatur til nyt LED armatur kan kommunen forvente at kunne opnå en årlig besparelse på 5. mio. kr., hvis lamperne natslukkes som de gør i dag.

  Såfremt kommunen vælger ikke at natslukke og ikke foretage en dæmpning af lys vil kommunen kunne forvente at spare ca. 4 mio. kr. årligt i strømudgift.

  Ud fra notatet og rådgivers anbefalinger er der 3 gangbare løsningsmodeller for den fremtidige drift og vedligehold af gadebelysningen i Aabenraa Kommune.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1 - Udbud af drift og vedligehold

  Et traditionelt udbud hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master. Kommunen har udover udgiften til drift og vedligehold, udgifter til el samt de løbende renoveringer eller udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

  Renovering og udskiftninger kan dog indarbejdes som anlægsoptioner i kontrakten, således at kommunen har mulighed for at få udskiftet belysningsanlægget over en given periode.

  Denne udbudsmodel betyder, at Aabenraa Kommune har fuld råderet over sit belysningsanlæg, fuld kontrol over hvor og hvilke lamper der skal skiftes og hvilke lamper der ønskes opsat og frem for alt i hvilken udskiftningstakt kommunen kan få foretaget i henhold til kommunens økonomiske formåen.

  Ulempen er, at der skal skaffes økonomi udover den daglige økonomi til renoveringer og udskiftning af anlæggene.

  Et traditionelt udbud kan udarbejdes internt af kommunens medarbejdere.

  En drift og vedligeholdelseskontrakt løber typisk i 4 år med option på forlængelse med 1 år ad gangen i op til 2 år.

  Der bør i denne løsningsmodel afsættes et beløb til renovering og udskiftning af såvel armaturer og lyskilder samt træmaster og gittermaster.

  Budgetbeløbet, der skal indarbejdes, afhænger af hvilken udskiftningsrate man ønsker.

  Løsningsforslag 2 - Udbud af drift og vedligehold samt lånefinansiering

  Et traditionelt udbud hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master.

  Kommunen har udover udgiften til drift og vedligehold, udgifter til el samt de løbende renoveringer eller udskiftninger af gadebelysningsanlægget.

  Renoveringerne og udskiftningerne af de gamle utidssvarende gadelamper kan ske ved hjælp af lån iht. Lånebekendtgørelsen hvor kommunen i henhold til §2, stk. 1, nr. 6 kan låne til energibesparende renoveringer, her under udskiftning af lyskilder/anlæg m.v. Det betyder at Aabenraa Kommune kan låne til udskiftning af lyskilderne, men ikke til udskiftning af masterne.

  Lånet skal betales tilbage over en låneperiode på højest 25 år. Lånebehovet til udskiftning af kviksølvslamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er 85,7. mio. kr. som lånes, med en tilbagebetalingstid på 25. år. Dette betyder at der årligt skal bruges, iflg. beregninger fra Aabenraa Kommunes Stab, ca. 5 mio. kr. til tilbagebetaling af lånet.

  Udskiftningen af de 3 typer armaturer forventes at give kommunen en årlig energibesparelse på ca. 4,5 mio. kr., når udskiftningen er fuldt implementeret. Aabenraa Kommunes årlige nettoudgift bliver således 0,5 mio. kr. eller en nettoudgift på 13 – 20 mio. kr. over 25 år ved en investering på ca. 86 mio. kr.

  Denne udbudsmodel betyder, at Aabenraa Kommune har fuld råderet over sit belysningsanlæg, fuld kontrol over hvor og hvilke lamper der skal skiftes og hvilke lamper der ønskes opsat og frem for alt i hvilken udskiftningstakt kommunen kan få foretaget iht. kommunens lånemulighed samt budget til masterne m.m.

  Ulempen er, at der skal skaffes økonomi udover den daglige økonomi til tilbagebetaling af lånet, samt økonomi til udskiftning af master inkl. kabellægningen.

  Dette udbud kan udarbejdes internt af kommunens medarbejdere.

  En drift og vedligeholdelseskontrakt løber typisk i 4 år med option på forlængelse med 1 år ad gangen i op til 2 år.

  Der bør i denne løsningsmodel afsættes et beløb til udskiftning af træmaster og gittermaster med armatur.

  Løsningsforslag 3 - ESCO udbud

  Der kan også vælges et ESCO udbud. Et ESCO udbud er en udbud hvor kommunen indgår en kontrakt med et privat selskab som driver kommunens belysningsanlæg samt foretager energibesparende renoveringer af kommunes belysningsanlæg. Det private selskabs finansieringer af renoveringsomkostningerne finansieres helt eller delvis af de driftsbesparelser der opnås ved udskiftning af de eksisterende anlæg.

  Fordelen ved en ESCO aftale er, at kommunen får renoveret og opdateret sit belysningsanlæg og finansieringen af renoveringen foretages af det private selskab. Derudover ved kommunen, hvilken udgift man har til gadebelysning de næste mange år og når anlægget overdrages efter kontraktperioden er belysningsanlægget kendt og veldokumenteret.

  Ved en ESCO aftale overdrager kommunen sit gadelys anlæg til den private entreprenør og kan kun komme med ønsker til det private selskab vedr. opsætning af mastetyper, armatur m.m.. Det kan betyde, at kommunen kan være nødt til at gå på kompromis med kvalitet, æstetik, design og dermed i sidste ende ikke vil have indflydelse på valg af vejbelysningen på torve, pladser og gågade.

  Det private selskab vil typisk opsætte lamper og master som er energirigtige til en god pris og som giver dem den størst mulige energibesparelse som derigennem kan finansiere deres anlægsudgift.

  Et ESCO udbud er ofte et stort og meget åbent udbud hvor der kan være uklarheder omkring udbuddet, anlægget og løsningsmulighederne i udbudsfasen. Aabenraa Kommune er inden udbuddet nød til at kende det eksisterende belysningsanlægs værdi, både ved indgåelsen af kontrakten og ved kontraktens ophør for at sikre, at anlæggets værdi ikke bliver forringet i kontraktperioden.

  Da et ESCO udbud er et meget komplekst udbud er det en opgave som ikke kan løses inden for forvaltningens rammer, hvorfor der skal indgås en kontrakt med en ekstern rådgiver til løsningen af denne opgave.

  En ESCO kontrakt løber typisk i 10-15 år, hvor kommunen binder sig for et fast årligt vederlag som indeksreguleres en gang årligt.

  Der bør formentlig i denne løsningsmodel afsættes et beløb til udskiftning af træmaster og gittermaster med armatur.

  Lovgrundlag

  Vejreglerne.

  Reglerne om EU udbud.

  Lånebekendtgørelsen, bek. 68 af 25-01-2013 om kommunernes låntagning og meddelelses af garantier m.v. §2, stk.1.

  Økonomi og afledt drift

  I 2013 er de forventede udgifter til den løbende drift af gadelys inkl. energi ca. 13,2 mio. kr.

  De forventede udgifter til udskiftning af kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er 85,7. mio. kr. og der vil kunne forventes en årlig energibesparelse svarende til 4,5 mio. kr., når alle armaturerne er udskiftet.

  Der er p.t. ikke afsat budget til den forventede udgift til udskiftning af træmaster og gittermaster inkl. armatur på 33, 6 mio. kr. Denne udgift må forventes at skulle afholdes, uanset om der vælges den ene eller anden udbudsmodel.

  Løsningsforslag 1

  Under forudsætning af at udskiftning af armaturer skal være afsluttet indenfor 10 år, vil der i denne model til udskiftning af armaturer være behov for en driftsforøgelse over 10 år på ca. 8,6 mio. kr. Den forventede besparelse på energien vil så være fuldt implementeret i 2025.

  Løsningsmodel 2

  Optagelse af lån på 87,5 mio. kr. vil muliggøre udskiftning af armaturer i 2014 og de første år derefter med heraf følgende energibesparelse på ca. 4,5 mio. kr. Tilbagebetalingen af lånet skal ske i de efterfølgende år med en årlig tilbagebetaling på ca. 5 mio. kr.

  Når alle forventede kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper er udskiftet vil der være en årlig merudgift på 5 mio. kr. til tilbagebetaling af lånet og en energibesparelse på 4,5 mio. kr. eller en årlig netto merudgift på 0,5 mio. kr. i disse 25 år.

  Kommunens nettoudgift over 25 år bliver således af størrelsesordenen 13- 20 mio. kr. ved at lånefinansiere en anlægsudgift på 87,5 mio. kr.

  Når lånet er tilbagebetalt efter 25 år vil der være en nettobesparelse pr. år på 4,5 mio. kr. svarende til energibesparelsen.

  Der er tale om en låneoptagelse af så stort et omfang, at det vil kunne ses på nøgletallet ”Langfristet gæld pr. indbygger”, idet denne låneoptagelse isoleret set i optagelsesåret vil påvirke nøgletallet i stigende retning med (85,7 mio. kr. / 59.300 indbyggere) = ca. 1.450 kr./indbygger.

  En så stor låntagning vil være en udfordring for målsætningen i den økonomiske politik om, at kommunen skal have en langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) der målt pr. indbygger er under landsgennemsnittet.

  Løsningsmodel 3

  En ESCO model er bygget op således, at kommunen årligt betaler det samme beløb til entreprenøren som så forventer at få en el-besparelse.

  I et udbud efter ESCO modellen indgår den daglige drift og vedligeholdelse af gadelys-anlæggene inkl. energi, p.t. svarende til ca. 13,2 mio. kr.

  Herudover skal indgå udskiftning af kviksølvlamper, lysrør samt højtryksnatriums lamper til en forventet samlet udgift på 87,5 mio. kr.

  ESCO -modellen forventes, at løbe over en 15 årig periode og det er først efter afholdelse af licitationen, at de fremtidige udgifter bliver kendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 2 vælges,

  at finansiering via forøget låneoptagelse indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 – 17, og

  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med udbudsmaterialet i overensstemmelse hermed, således at en kontrakt med et privat selskab kan indgås pr. 1. januar 2014.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46572, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Der er i 2012 udarbejdet og godkendt en helhedsplan for Tinglev bymidte. Formålet med helhedsplanen er at forbedre vilkårene for de handlende i Tinglev med hensyn til tilgængelighed, parkering og etableringsmuligheder for nye detailhandelsbutikker.

  Der er i øjeblikket ved at blive opført en ny Fakta-butik på Centerpladsen i Tinglev. I den forbindelse etablerer bygherren en ny adgangsvej fra Hovedgaden til Centerpladsen, en parkeringsplads og fortovsarealer. Når anlægsarbejdet er afsluttet overtager Aabenraa Kommune drift og vedligeholdelse af adgangsvej, parkeringsplads og fortovsarealer.

  Helhedsplanen indeholder forslag til, at etablere en bedre trafikstruktur og tilgængelighed for alle former for trafik i bymidten.

  Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt for en venstresvingsbane på Hovedgaden ud for adgangsvejen til Centerpladsen. Skitseprojektet er pt. sendt til godkendelse hos Vejdirektoratet der er vejbestyrelse for Hovedgaden. Udgiften til projektering og anlæg af venstresvingsbanen er anslået til 1 mio. kr., som foreslås afholdt af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 1 mio. kr. til Centerpladsen i Tinglev.

  Vejdirektoratet er principielt positiv overfor etablering af en venstresvingsbane på Hovedgaden, idet Vejdirektoratet forudsætter, at alle udgifter i forbindelse med etablering er Vejdirektoratet uvedkommende.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje, §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Planmæssige forhold

  Helhedsplan for Tinglev bymidte.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013-2016 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2013.

  Der er foretaget en konkret vurdering af de fremtidige driftsomkostninger for nyanlagt adgangsvej til Centerpladsen, parkeringsplads og fortovsarealer. Der søges på den baggrund en årlig rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park på 0,03 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune etablerer en venstresvingsbane på statens vej Hovedgaden i Tinglev ved indkørslen til Centerpladsen,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplanen for 2013, til etablering og finansiering af venstresvingsbane på statens vej Hovedgaden i Tinglev ved indkørselen til Centerpladsen, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park, årligt tilføres 0,03 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  1. at godkendt,

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43544, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 59, Område til erhverv og offentlige formål mellem Nygade og Lavgade og kommuneplantillæg nr. 35 fremlægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet udgør et cirka 6.600 m² stort område mellem Nygade mod øst, Lavgade mod vest og Højgade mod syd. Mod nord støder området op til boligområde ved Lavgade og en erhvervsvirksomhed ved Nygade.

  Området rummer i dag en afdeling af VUC Sønderjylland, en kommunal park samt en byggetomt.

  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra VUC om, at udvide deres nuværende undervisningsbygning.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at den nuværende undervisningsbygning kan udvides mod vest ind i den nuværende kommunale park og samtidigt sikre, at parken kan udvides med tilsvarende areal ind i den nuværende byggetomt mod nord.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.018 Klinkbjerg – Højgade i Kommuneplan 2009. området er udlagt til centerområder, herunder bl.a. offentlige formål og erhvervsformål.

  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100 og bebyggelse må opføres i op til 3 etager, 12,5 meters højde.

  Lokalplan giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 110, at der må opføres bebyggelse i op til 4 etager og 16 meters højde. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009.

  Der har været indkaldt ideer og forslag i henhold til Planlovens §23c.

  En del af området er omfattet af Lokalplan M71 for et område øst for Lavgade. Den del af Lokalplan M71 der er beliggende inden for område omfattet af Lokalplan nr. 59 aflyses i forbindelse med dennes endelige vedtagelse.

  Planerne er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med foroffentlighedsfasen indkom der 5 ideer og forslag.

  Forvaltningens bemærkninger og forslag til beslutning til de indkomne forslag og ideer fremgår af indsigelsesnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at indstillingsnotat vedrørende foroffentlighed godkendes,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 59 for et område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade, Aabenraa, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan nr. 59, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 59 for et område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade, Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2013

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo deltog ikke i behandlingen dette punkt.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 04-04-2013

  Anbefales godkendt,  idet forvaltningen anmodes om at gå i dialog med bygherre angående mere varieret facadeudformning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7660, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Lovgrundlag

  Lbk. nr. 132 af 5. februar 2010 jf. lov nr. 1376 af 23. december 2012.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2013, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2013 med netto 0,15 mio.kr. (udgiftsbevilling på 0,3 mio.kr. og indtægtsbevilling på 0,15 mio.kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling netto 0,15 mio. kr. (udgiftsbevilling 0,3 mio.kr., indtægtsbevilling 0,15 mio.kr.) til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 04-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Philip Tietje og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7660, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget besluttede på mødet den 28. februar 2013, følgende:

  Udvalget ønskede et klarere billede af det overordnede regnskab. En deling af drifts regnskab, balance regnskab og refusions regnskab kunne medvirke til, at klarligge det overordnede regnskab.

  Punkt blev ikke godkendt, der indkaldes til ekstraordinært Bygningsforbedringsudvalgsmøde til godkendelse af regnskab.

  På mødet i Plan- og Trafikudvalget den 28. februar 2013, punkt 35, blev det besluttet, at punktet skulle udsættes.

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden §7, skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab. Regnskabet skal fremsendes til Byrådets godkendelse. I tilknytning til årsregnskabet, skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde. Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Årsberetning og regnskab 2012 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at årsberetning og regnskab 2012 for Bygningsforbedringsudvalget godkendes.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 04-04-2013

  Anbefales godkendt, idet det indstilles til Økonomiudvalget, at mindreforbruget overføres til 2013.

  Philip Tietje og Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 04-04-2013

  Anbefales godkendt og beløbet indstilles overført til 2013.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Regnskabet anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet tog 29. august 2012 beslutning om deltagelse i projekt Aabenraa – Fremtidens Købstad i samarbejde med Realdania.

  Siden er der blevet tilrettelagt og igangsat en proces for projektet som løber frem til februar 2014. Processen fremgår af bilag 1. Næste skridt i processen er igangsættelse af en parallelkonkurrence. Der vil i løbet af april måned blive prækvalificeret 3 teams til deltagelse.

  Processen har indtil nu koncentreret sig om udarbejdelse af forundersøgelser, inddragelse af borgere og udarbejdelse af konkurrenceprogram. Konkurrenceprogrammet, som er det dokument de konkurrerende teams får udleveret som deres opgavebeskrivelse, er vedhæftet som bilag 2 og indeholder i øvrigt også informationer om borgerinddragelsesprocessen.

  Borgerinddragelsen har foruden 2 offentlige møder og 1 unge-møde på IBC bestået af flere typer interviews.

  Borgerinddragelsen og en række forundersøgelser har sammen med dialogen mellem Realdania og Aabenraa Kommune dannet grundlag for den opgave der er stillet i konkurrenceprogrammet.

  Forundersøgelserne, som vil blive bilag til konkurrenceprogrammet, vil blive fremsendt til Byrådet til orientering løbende, som de bliver færdigredigerede og klar til offentliggørelse – forventet medio april.

  Til bedømmelse af konkurrencen skal nedsættes en dommerkomité hvis sammensætning er aftalt i dialog med Realdania. Dommerkomitéen skal mødes flere gange på allerede nu fastlagte datoer, jf. konkurrenceprogram og procesplan.

  Dommerkomitéen bliver på i alt 7 medlemmer hvor der, for at sikre ligevægt mellem politikere og fagpersoner, er reserveret 3 pladser til byrådsmedlemmer fra Aabenraa Kommune.

  I øvrigt vil dommerkomitéen bestå af Astrid Bruus Thomsen fra Realdania, Bo Riis Duun, Plan- & Udviklingschef samt 2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

  Navne på medlemmer af dommerkomitéen skal indskrives i programmets sidste afsnit førend konkurrencen igangsættes.

  Økonomi og afledt drift

  I godkendt investeringsoversigt for 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til projektet, som vil blive søgt frigivet før sommerferien 2013.

  Herudover er der den 27. juni 2012 frigivet 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af midtbyplan.

  De to ovenstående beløb indgår i det samlede projektbeløb for udarbejdelse af visionsplan, herunder gennemførelse af parallelkonkurrence.

  Det samlede projektbeløb lyder på 3,32 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 1,82 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at konkurrenceprogrammet vedtages, og

  at Byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til deltagelse i dommerkomité for projektet.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 04-04-2013

  Anbefales godkendt, med faldende bemærkninger til områdets afgrænsning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2013

  Taget til efterretning.

  2. at anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Jfr. beslutningen fra Plan- og Trafikudvalget den 4. april 2013 er der følgende bemærkninger:

  • Afgrænsning af projektområdet konsekvensrettes i forhold til udviklingsplanen for erhvervshavnen.

  Datoer for møder i dommerkomiteen vil blive ændret i forhold procesplan (bilag), idet starten udskydes med 14. dage.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt, at der udpeges 3 byrådsmedlemmer til deltagelse i dommerkomité for projektet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt, idet følgende byrådsmedlemmer udpeges:

  Jan Riber Jakobsen (C), Povl Kylling Petersen (A) og Thomas Andresen (V).

  Bilag Revideret Konkurrenceområde dat. 24. april 2013 incl. kort er udleveret på mødet.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10034, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  I købskontrakten for Damms Gård står der, at Aabenraa Kommune har pligt til at anlægge og bekoste en ny asfalteret vej på det købte areal nord for bygningerne gående fra Gråstenvej og ind til arealet beliggende vest for det frasolgte areal til kommende nyt boligområde.

  Adgangsvejen til området skal koordineres med Damms Gård projektet.

  Adgangsvejen er ca. 35 meter lang og den forventede anlægsudgift anslås til at være 0,39 mio. kr.

  Arealet vest for Damms Gård er ifølge kommuneplanen udlagt til perspektivområde – boliger. Området er privatejet.

  I budget 2013 er der i investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en strukturplan og lokalplan for et delområde på 1,3 ha vest for Gråstenvej og umiddelbart nord for Præstegårdsvej.

  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en strukturplan for det samlede område, som fremgår af bilag. De forventede udgifter er 0,25 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår at udarbejdelse af lokalplan for et delområde afventer udarbejdelse af strukturplanen.

  Planmæssige forhold

  Der skal udarbejdes en strukturplan for området.

  I kommuneplanen står der følgende omkring området:

  Perspektivområder til boliger

  Der peges på en fremtidig boligudvikling vest for byen, nord for Præstegårdsvej. Den østlige del af området ligger i kirkelandskab, men udbygning af området til boligformål vurderes ikke at forringe indsigten til kirken.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet, helhedsplan og adgangsvej, har en samlet udgift på 0,64 mio. kr.

  Der er afsat 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2013 til byggemodning for boliger vest for Gråstenvej. Der resterer 0,14 mio. kr. til projektet, der foreslås finansieret af 1,087 mio. kr. på investeringsoversigten i 2013 til ”rammebeløb til byggemodning, boligformål”. Der resterer herefter 0,947 mio. kr. på ”rammebeløb til byggemodning, boligformål”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag til udarbejdelse af strukturplan og etablering af asfaltvej godkendes, og

  at der gives en samlet anlægsbevilling på 0,64 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for området samt etablering af asfaltvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. under Plan- og Trafikudvalget, til byggemodning vest for Gråstenvej samt 0,14 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,087 mio. kr. til ”rammebeløb til byggemodning, boligformål”.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 04-04-2013

  1. at godkendt, og

  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57200, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Nedenstående sag blev udsat efter minibudgetseminariet, og sagen genforelægges derfor nu, hvor den også skal ses i lyset af rammeudmeldingen:

  Ved behandling af sag om tillægsbevilling i Byrådet den 28. november 2012 godkendtes indstilling om, at der for Børne- og Familieudvalget laves en ekstraordinær budgetkontrol primo januar 2013 i forhold til 2013-budgettet med henblik på at justere budgettet og/eller serviceniveauet. De økonomiske udfordringer på anbringelsesområdet i 2013 blev behandlet af Børne- og Familieudvalget den 12. december 2012. Udvalget ønskede ikke at ændre serviceniveauet for anbringelser.

  Nøgletal for serviceudgifter til udsatte børn og unge viser et betydeligt fald i udgifterne i Aabenraa fra 2009 til 2011 jf. sag herom på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. august 2012.

  KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – har for Aabenraa Kommune analyseret tallene for 2011 nærmere. Udgifterne i 2011 var 12 % over landsgennemsnittet. Det beregnede udgiftsbehov lå 7 % over landgennemsnittet, mens de resterende 5 % kan henføres til udgifter ud over dette.

  Det oprindelige budget i Aabenraa Kommune i 2012 svarede til landsgennemsnittet og budgettet for 2013 er lagt ud fra budget 2012. 7 % af de budgetterede serviceudgifter til udsatte børn og unge i Aabenraa kommune svarer til 10,4 mio. kr. i ”underbudgettering” i 2013.

  Som nævnt lå regnskabet i 2011 for udsatte børn og unge yderligere 5 % over landsgennemsnittet svarende til 8,0 mio. kr. i ”højere serviceniveau”. Summen af ”underbudgettering” og ”højere serviceniveau” skal sammenholdes med, at Børne- og Familieudvalget fik en engangstillægsbevilling på 15,8 mio. kr. i 2011, som blev suppleret med mindreforbrug fra de dele af Børne- og Familieudvalget, der ikke vedrører service til udsatte børn og unge.

  Dertil kommer manglende indtægter på 5,1 mio. kr. i 2013 og frem som følge af ændret lovgivning vedrørende statsrefusion til særligt dyre enkeltsager. Børn og Familie har ingen handlemuligheder for at skaffe disse indtægter.

  KORA har sammenlignet med Sønderborg, Haderslev og Varde, der alle har lavere udgifter til udsatte børn og unge end deres beregnede udgiftsbehov. Børn & Familie har valgt disse sammenligningskommuner, fordi der på forhånd var forventninger om, at de ville have lavere udgifter. Det betyder, at der er basis for læring, der kan bidrage til at reducere udgifterne i Aabenraa.

  KORAs analyse viser også, at den sociale profil i Aabenraa Kommune fører til en anbringelsesrisiko, der ligger 16 % over landsgennemsnittet. Anbringelsesudgifterne lå ”kun” 12 % over landsgennemsnittet. Udgiften pr. anbragt barn i Aabenraa lå under landsgennemsnittet.

  Antallet af børn og unge i Aabenraa Kommune falder. Der er igangsat en lang række initiativer til nedbringelse af anbringelsesudgifterne og flere følger ved gennemførelsen af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende Børne-, Familie og Ungepolitik. Der er behov for en tæt kobling til Skole- og Dagtilbudsudvalget. Nogle initiativer kræver medvirken fra hele Byrådet.

  Ingen kan garantere, at et bestemt økonomisk mål for anbringelser nås på et bestemt tidspunkt. Men målet om lavere udgifter og dermed frigørelse af midler til andre formål skal fastholdes.

  Sagen blev behandlet i direktionen den 1. februar 2013. Christian Lorens Hansen deltog i mødet.

  Beslutninger herfra er indeholdt sagsfremstillingen.

  Økonomi og afledt drift

  Bedste skøn for differencen mellem beregnet udgiftsbehov og budget til udsatte børn og unge i Aabenraa i 2013 og frem viser en ”underbudgettering” på 10,4 mio. kr.

  Et skøn for anbringelsesudgifter i 2013, som blev behandlet i Børne- og Familieudvalget i december 2012 viser en manko på 9,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgifterne til anbringelser steg i de sidste måneder af 2012, og anvendes samme prognosemetoder på de nyeste oplysninger, når man frem til en manko på over 10,4 mio. kr. i 2013.

  Dertil kommer manglende indtægter på 5,1 mio. kr. som følge af ændrede regler for refusion af særligt dyre enkeltsager.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at økonomiske udfordringer ud over beregnet ”underbudgettering” i 2013 og frem løses ved serviceændringer indenfor Børne- og Familieudvalgets områder,

  at der tages stilling til eventuelle yderligere servicereduktioner på anbringelsesområdet og/eller tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. svarende til bedste skøn for ”underbudgettering” i 2013 og frem, og

  at der tages stilling til eventuelle yderligere servicereduktioner på anbringelsesområdet og/eller tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. for manglende indtægter som følge af lovændring vedr. dyre enkeltsager i 2013 og frem.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 06-02-2013

  1. at godkendt. Udvalget vil se på serviceændringer ved at gennemgå anbringelsesgrundlaget, og have fokus på alternative løsninger, herunder forebyggelse og samarbejde.

  2. at anbefales godkendt, at der gives en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. svarende til skønnet for ”underbudgettering” i 2013 og frem.

  3. at anbefales godkendt, at der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. for manglende indtægter som følge af lovændring vedr. særligt dyre enkeltsager i 2013 og frem.

  Afbud: Folke G. Kryger, Signe Bekker

  Karina Rogat deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2013

  Udsættes til minibudgetseminar.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Der udarbejdes forslag til finansiering via barselspulje, og efterregulering af midtvejstilskuddet og andre områder i forbindelse med anden budgetkontrol.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12046, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Ungdomsskole søger om at opføre et metal- og motorværksted på Lille Kolstrup 12. Værkstedet ønskes placeret på den matrikel, hvor Slusen og A-klassen modtager undervisning, fordi det er hensigtsmæssigt, at Aabenraa Ungdomsskoles praktiske undervisning er samlet et sted.

  Lokalerne på Øster Madevej 3 bliver hermed frigjort til brug for Seniorklubben.

  På baggrund af indhentet overslag vurderes det, at der kan opføres en værkstedsbygning på ca.120 m² i stål for i alt 950.000 kr. ekskl. moms og inkl. tilslutninger, ekstra arbejde, forsikringer byggesagsbehandling mv.

  Endeligt valg af tilbud/entreprenør afgør stålbygningens præcise størrelse og om der f.eks. er råd til at etablere et selvstændigt toilet i værkstedet.

  Forud for opførelsen indhenter Aabenraa Ungdomsskole bygningstilladelse.

  Økonomi og afledt drift

  Prisoverslag på opførelse af værkstedsbygning udgør 0,950 mio. kr.

  Ungdomsskolen har gennem de seneste år oparbejdet et mindreforbrug fra driften til finansiering af værkstedsbygningen.

  Fra 2012 til 2013 er der overført et mindreforbrug på 0,930 mio. kr. til formålet.

  Bliver byggeriet dyrere end dette har Ungdomsskolen mulighed for, at overskide budgettet op til 4%, svarende til 0,960 mio. kr. uden der tillægges strafrenter.

  Det anbefales, at projektet etableres som en anlægssag således, at servicerammen ikke påvirkes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Ungdomsskolensanmodning om opførelsen afet metal og motorværksted på Lille Kolstrup 12 godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. i 2013 til opførelse af metal og motorværksted, finansieret af en tilsvarende reduktion i driftsbevillingen i 2013 på Ungdomsskolen.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-04-2013

  Første at godkendt.

  Andet at anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/7654, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til, om den foreslåede forældrebetalingstakst for SFO 2 kan godkendes.

  Byrådet har den 28. november 2012 i sagen ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” godkendt, at forældrebetalingen maksimalt kan sættes til 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Ravsted, Varnæs, Bolderslev og Hellevad skoler og børneuniverser har henvendt sig til Skole og Undervisning med en anmodning om, at Byrådet godkender, at forældrebetalingstaksten for 2013 fastsættes som beskrevet i nedenstående tabel.

  Skole

  Takst kr./mdr.

  Antal mdr./år.

  Åbningstid

  Opstart

  Ravsted Børneunivers

  200

  7 måneder, oktober - April

  Mandag, tirsdag og torsdag kl.12 - 16

  Oktober. 2013

  Varnæs Skole

  500

  10 måneder,

  Tirsdage kl. 12 – 15

  Torsdage 13.30 – 17.00

  August 2013

  Bolderslev Skole

  350

  11 måneder

  Mandag – torsdag til kl. 16 på skoledage

  August 2013

  Hellevad Børneunivers

  200

  23 uger i skoleåret 2013 - 14

  4 timer 3 dage om ugen

  August 2013

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 3 stk.4.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anmodningerne om at fastsættelsen af forældrebetalingstaksten godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12433, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvalgets behandling af forslaget om ændringer i aftenklubberne blev det besluttet, at forældrebetalingstaksten på SFO3 maximalt kan udgøre 25 % af taksten på SFO1, og 50 % af SFO2 taksten, svarende til 400 kr./mdr. i 11 måneder.

  Der skal i denne sag tages stilling til, om forældrebetalingstaksterne i SFO3 kan godkendes.

  • På Kongehøjskolen er taksten fastsat til 150 kr. pr. måned.
  • På Hjordkær skole er taksten fastsat til 100 kr. pr. måned
  • På Stubbæk Skole er taksten fastsat til 100 kr. pr. måned.

  På de øvrige overbygningsskoler er der indgået driftsaftaler mellem den enkelte skole og Ungdomsskolen om, at denne varetager SFO 3 driften som et ungdomsklubtilbud. I disse klubber er der ingen forældrebetaling.

  Lovgrundlag

  Ungdomsskoleloven § 3 stk. 3

  Folkeskoleloven § 3 stk. 4.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forældrebetalingstaksterne på Kongehøjskolen, Hjordkær Skole og Stubbæk Skole godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51051, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Fritidscenter, Kirkegade 5, Hjordkær, er på baggrund af ansøgning fra bestyrelsen for Hjordkær Fritidscenter, blevet godkendt til oprettelse af privatinstitution.

  Godkendelsen træder i kraft 1. april 2013. Privatinstitutionen ønsker at benytte den selvejende institution Hjordkær Fritidscenters lokaler. Ejendommen er ejet af KFUM.

  Privatinstitutionen Hjordkær Fritidscenter er blevet godkendt til 14 børn i alderen 0-2 år samt 60 børn i alderen 3-5 år.

  I forbindelse hermed har bestyrelsen for Hjordkær Fritidscenter, søgt om godkendelse af vedtægtsændringer.

  Vedtægterne opfylder kommunens krav.

  Lovgrundlag

  Godkendelsen sker efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at vedtægten for privatinstitutionen Hjordkær Fritidscenter godkendes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-04-2013

  Første at taget til efterretning.

  Andet at anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11722, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 11. marts 2013 under punktet opfølgning på budget 2013-2016 - Udmøntning af besparelsespulje, blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et in-house produktion/tilbud.

  Et Kommunal in-house servicekorps (herefter KIS) foreslås etableret som en selvstændig institution i Kommunen, som varetager nyttige serviceopgaver internt og eksternt i Kommunen. KIS skal med andre ord virke som arbejdsfordelingsenhed, der udfører specifikke opgaver bestilt internt i Kommunen og eksternt af virksomhederne.

  Servicen, der skal leveres fra KIS, udføres primært af ledige borgere, fleksjobvisiteret og seniorjobbere, som derved kommer i en aktivitet med højere refusion til følge. Fx modtager kommunen ingen refusion på de borgere, der har været på ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Ved at ansætte denne målgruppe i et KIS, vil Kommunen modtage 65 % af Kommunens udgifter til fleksløntilskud. Derudover har Kommunen endvidere en forpligtelse til at ansætte seniorjobber, som ligeledes kunne ansættes i KIS, som en naturlig del ift. de arbejdsopgaver, der skal varetages i KIS.

  Den nuværende volume for målgruppen i KIS er:

  • ca. 150 borgere der har været på ledighedsydelse i mere en 18 ud af 24 måneder
  • ca. 34 seniorjobber
  • op i mod 100 borgere på kontanthjælp

  Der er derfor et betragteligt økonomisk rationale i at etablere et in-house servicekorps, og det skal derfor også betragtes som en del af budgetudmøntningen, hvor der i Arbejdsmarkedsudvalget mangler at blive udmøntet en budgetbesparelse på 4,580 mio. kr.

  En anden begrundelse for at gøre passive borgere aktive i et KIS, er at afprøve borgerne i en arbejdsfunktion, og teste borgerens reelle arbejdsvilje og rådighed. Hvis borgeren ikke er til rådighed, vil Jobcentret sanktionere den enkelte borger.

  En etablering af KIS lægger derfor også i tråd med de hensigter, der er i førtidspension og fleksjobreformen, og med blandt andre beskæftigelsesministerens udmeldinger omkring nyttejob – at borgerne skal yde en indsats for at kunne modtage ydelser af Kommunen.

  Serviceopgaverne, der kan løses i KIS er mangeartet. Kravet om at der skal være tale om opgaver, der ikke aktuelt udføres af Kommunen, bør udvides til også at omhandle serviceopgaver, der indenfor de sidste 4 år har været udført internt i Kommunen. Der bør altså være tale om et udvidet merbeskæftigelseskrav i denne sammenhæng. I det følgende er oplistet nogle eksempler på hvilke serviceopgaver, der kunne produceres i KIS:

  • Pasning af grønne områder og naturstier, servicering af kommunens bilpark, understøtning af frivillige organisationer, landsbypedeller, praktisk medhjælper i landdistrikterne, udførelse af diverse praktisk/administrativt arbejde i kultur- og fritidsforeninger/institutioner, m.fl. (se vedlagte bruttoliste).

  Etablering af et kommunalt in-house servicekorps vil være medvirkende til at ændre graden af jobcentrets brug af Anden Aktør og eksterne leverandører. Etablering af et KIS vil således medføre en ny balance i Jobcentrets aktiveringsstrategi ift. fordelingen ml. intern og ekstern aktivering.

  Etablering af et KIS er et markant og ambitiøs projekt både ift. økonomisk rationale, volumen og i forhold til at gøre passive borgere aktive i gennem udførelse af nyttige job internt og eksternt i Kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  Det skønnes, at der er et betydeligt økonomisk rationale i etableringen af KIS. Alene på ledighedsydelse ift. borgere, der har modtaget denne i mere en 18 måneder, vil der være imellem 8-10 mio. kr. i mindreudgift årligt, som følge af højere statsrefusion. Det skønnes endvidere, at en øget aktiveringsgrad ved kontanthjælpsmodtagere som et resultat af KIS, vil kunne indbringe omkring 1,0 mio. kr. årligt. Den investering, der er behov for vil primært omhandle afholdelse af udgifter til drift og bygninger, samt til lederaflønning. Øvrige udgifter omhandler afholdelse af løn til borgere i seniorjob. En udgift som kommunen under alle omstændigheder i forvejen kalkulerer med.

  Høring/udtalelse

  Etablering af et pilotprojekt vedrørende et kommunalt in-house servicekorps har været til høring i Jobcentrets lokal-MED den 8. april 2013. Høringssvaret fra medarbejderrepræsentanterne i Jobcentrets Lokal-MED giver udtryk af at være altovervejende positivt overfor etablering af et KIS, der henvises endvidere til høringssvaret i bilaget.

  Sagen har samtidig været i høring i HMU den 16. april 2013.

  Medarbejdersiden vil gerne have, at følgende tages med i overvejelserne inden en beslutning træffes:

  Medarbejdersiden i HMU kan bakke op om forslaget om etablering af KIS under forudsætning af,

  • At evalueringen til efteråret behandles i HMU før en endelig beslutning af projektet.
  • At en institutionsleder forud for at en opgave bestilles i KIS, har inddraget tillidsrepræsentanten.
  • At der ikke tages opgaver fra ordinære job og allerede ansatte medarbejdere.
  • At KIS udfører opgaver, der ikke har været udført i kommunalt regi de seneste 4 år, ikke har været udbudt i licitation de seneste 4 år og ikke er konkurrenceforvridende.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der snarest opstartes pilotprojekt, der sigter på etablering af et kommunal in-house servicekorps, kaldet KIS ved Aabenraa Kommune,

  at den forhenværende Materialegård reserveres til at lokalisere KIS,

  at pilotprojektet løber frem til efteråret 2013, hvor projektet KIS evalueres mhp. at beslutte at gøre KIS til en permanent institution/foranstaltning, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget kommer med ideer til serviceopgaver, der kan varetages i et kommunalt in-house servicekorps.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-04-2013

  Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en månedlig status i pilotperioden.

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

  HMU’s høringssvar udleveret.

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2013

  Gert Nordklitgaard (UF) fremsatte ændringsforslag om, at HMU`s høringssvar indarbejdes i indstillingen.

  For ændringsforslaget stemte 3 - Gert Nordklitgaard (UF), Jørn Ulrik Larsen (F) og Christian Panbo (A).

  25 stemte imod. Ændringsforslaget faldt.

  1. at godkendt.

  2. at godkendt, idet 27 stemte for og 1 stemte imod - Jan Riber Jakobsen (C).

  3. at og 4. at godkendt.

  Hans Henrik Philippsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Kirsten Nørgård Christensen og Jan Toft Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30760, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI