Beslutningsprotokol

onsdag den 29. maj 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Mette Hørlück. Sag nr. 80 og 88 udgik af dagsordenen. Susanne Beier forlod mødet efter sag nr. 104.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18514, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (F) har i h.t. lov om kommunernes styrelse den 14. maj 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  I lighed med beslutningsreferater fra byråd og stående udvalg, herunder Det lokale Beskæftigelsesråd og Beredskabskommissionen skal beslutningsreferater fra bestyrelserne fra henholdsvis Aabenraa Havn og Arwos være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Baggrund.

  Aabenraa Havn forvaltes på byrådets vegne af en havnebestyrelse, der består af syv medlemmer. Bestyrelsen er sammensat af fire repræsentanter for byrådet, to erhvervsrepræsentanter og en medarbejderrepræsentant.

  Arwos, der ejes 100% af Aabenraa Kommune, er organiseret med et holdingselskab og fem datterselskaber.

  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, de fire er byrådsmedlemmer, 1 A (formand), 1 SP (næstformand) og to fra V.

  Ironisk nok har JydskeVestkysten i deres tillæg af 28.04.2013 en overskrift ”Genbrugsplads med gennemsigtighed”.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Forslaget blev ikke godkendt, idet 27 stemte imod.

  For forslaget stemte 3 (Jørn Ulrik Larsen (F), Ejler Schütt (O), Gert Nordklitgaard (UF).

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18503, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt (O) har i h.t. styrelseslovens § 11 i lov om kommunernes styrelsen den 20. maj 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Det er min opfattelse, at den politiske organisering i kommunen trænger til et hovedeftersyn.

  Jeg har tidligere foreslået, at antallet af byrådsmedlemmer reduceres fra 31 til 25, men det kan jo ikke lade sig gøre, idet lovgivningen bestemmer, at de 4 sønderjydske kommuner, af hensyn til det tyske mindretal, skal have 31 byrådsmedlemmer.

  Jeg finder denne bestemmelse helt irrelevant, men det kan ikke ændres uden ændring af lovgivningen.

  Derimod er kommunen jo selv herre over hvor mange stående udvalg der skal være i kommunen

  I øjeblikket er der som bekendt 9 stående udvalg i kommunen.

  For nylig fremgik af dagbladet Jydske Vestkysten, efter en forespørgsel til hvert enkelt byrådsmedlem, at timeforbruget i byrådssammenhæng er meget ujævnt fordelt, hvilket bl. a. er forårsaget af stor forskel i antallet af stående udvalg man sidder i.

  Foruden de stående udvalg er byrådsmedlemmer også repræsenteret i et hav af råd, nævn og kommissioner

  Jeg mener som udgangspunkt, at et byrådsmedlem højst bør have sæde i et stående udvalg, foruden naturligvis også at deltage i byrådsmøder.

  Dette både af hensyn til et rimeligt arbejdspres og til kvaliteten i arbejdet.

  Jeg mener derfor, at det vil være yderst påkrævet og formålstjenligt, at reducere antallet af stående udvalg, ved at lægge de udvalg sammen, som nærmest har samme og mange overlappende opgaver, og hvor der jævnligt konstateres økonomisk overførsel fra det ene udvalg til det andet.

  Konkret vil jeg pege på at:

  Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver overføres til Økonomiudvalget.

  Social - og Sundhedsudvalget sammenlægges

  Teknik - og miljøudvalget og Plan - og trafikudvalget sammenlægges

  Børne - og familieudvalget, Skole - og dagtilbudsudvalget og Kultur - og fritidsudvalget sammenlægges.

  En gennemførelse af ovennævnte vil give en rationel, effektiv og hurtig politisk behandling, samt større overblik med større helhedssyn end tilfældet er i øjeblikket

  Herudover er der naturligvis også penge at spare både til honorarer til færre udvalgsformænd og til honorarer til færre medlemmer af stående udvalg. Vel ca. 1 million kr.

  Endvidere vil det også give arbejdslettelser i administrationen, som vil få mere sammenhæng i sagsbehandlingen og færre udvalg at servicere.

  Ovennævnte skal ikke ses som et konkret beslutningsforslag, men jeg foreslår konkret

  at:

  Byrådet anmoder Økonomiudvalget om at fremsætte forslag til ny rationel politisk organisering i Aabenraa Kommune

  til forelæggelse i byrådsmødet den 26. juni 2013.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Udgik.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56226, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen.

  Det skal anføres, at områderne ”Tilskud/udligning”, ”Skatter”, ”Beskæftigelsestilskud” og ”Renteudgifter netto i alt” er indarbejdet i nærværende sag.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 ansøges der om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2013 på i alt 1,701 mio. kr., der ønskes finansieret via de likvide midler.

  Det skal nævnes, at der som indledning til ”Bilag T2 Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning” er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

  2013:

  Det kan bl.a. anføres, at Socialudvalget ansøger om 1,697 mio. kr. grundet en fejl på Mad og Måltider og at Børne- og Familieudvalget ansøger om 0,527 mio. kr. vedrørende Produktionsskoler, hvilket er en teknisk korrektion i henhold til den økonomiske politik.

  2014 – 2017:

  Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på 0,469 mio. kr. i 2014 og på 1,125 mio. kr. i 2015 m.v., der tilføres de likvide midler. Det drejer sig om 75 % af den forventede driftsbesparelse på Kongehøjskolen, i forlængelse af anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

  Endelig indgår bilagshæftet Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2013, hvoraf likviditetsudviklingen og forbruget på det specialiserede socialområde i 1. kvartal 2013 fremgår.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende tillægsbevillingsønsker på driften i 2013:

  Område

  i 1.000 kr.

  Tilskud/udligning, Skatter og Beskæftigelsestilskud

  0

  Serviceudgifter

  1.701

  Overførselsudgifter

  0

  Renteudgifter

  0

  I ALT

  1.701

  Tillægsbevillingsansøgningerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg/område

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Tilskud/udligning

  0

  0

  0

  0

  0

  Skatter

  0

  0

  0

  0

  0

  Beskæftigelsestilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Skatter og gen. tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -400

  0

  0

  0

  0

  Socialudvalg

  1.697

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudvalg

  0

  -469

  -1.125

  -1.125

  -1.125

  Børne- og Familieudvalg

  527

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  -123

  0

  0

  0

  0

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  1.701

  -469

  -1.125

  -1.125

  -1.125

  Socialudvalg - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv.–ovf. udg.

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  1.701

  -469

  -1.125

  -1.125

  -1.125

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2013 på i alt 1,701 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om negativ rammekorrektion på 0,469 mio. kr. i 2014 og negativ rammekorrektion på 1,125 mio. kr. årligt i 2015 m.v., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56226, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Skatter og generelle tilskud i alt

  16.687

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  482

  1.805

  1.805

  1.805

  1.805

  Socialudvalg

  -6.194

  -1.406

  -1.406

  -1.406

  -1.406

  Arbejdsmarkedsudv.

  -11.326

  -11.494

  -11.494

  -11.494

  -11.494

  Skole- og Dagt. udv.

  -6.290

  -592

  -592

  -592

  -592

  Børne- og Fam. udv.

  -1.619

  26

  26

  26

  26

  Sundhedsudvalg

  -1.210

  -191

  -191

  -191

  -191

  Kultur- og Fritidsudv.

  27

  366

  366

  366

  366

  Teknik- og Miljøudv.

  -1.613

  -3

  -3

  -3

  -3

  Plan- og Trafikudv.

  -19

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskom.

  -43

  -1

  -1

  -1

  -1

  Socialudv. - ovf. udg.

  -257.969

  -266.979

  -272.051

  -274.207

  -274.207

  Arbejdsmarkedsudv. - ovf. udg.

  257.862

  266.975

  272.047

  274.203

  274.203

  Arb. m. udv. – forsikr. led. - ovf. udg.

  11.313

  11.494

  11.494

  11.494

  11.494

  Skole- og Dagt. udv. - ovf. udg.

  -12

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Fam. udv. – ovf. udg.

  -76

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Den klart største tillægsbevillingsansøgning, vedrører flytningen af budgettet til Førtidspensioner fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket beløber sig til ca. 256 mio. kr. i 2013.

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

  Der skal gøres opmærksom på følgende omplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter:

  • 11,313 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget, vedr. Forsikrede ledige, der ønskes omplaceret fra serviceudgifter til overførselsudgifter - forsikrede ledige

  Foranstående omplacering mellem overførselsudgifter og servicerammeudgifter medfører ikke noget træk på kassebeholdningen. Det problematiske heri er dog, at omplaceringer mellem servicerammen og overførselsudgifter kan øge risikoen for merforbrug på servicerammen, hvilket vil indebære sanktioner i 2013, hvilket man skal holde sig for øje. I det konkrete tilfælde vender omplaceringen dog ”den gode vej”, hvilket er med til at reducere risikoen for ikke at overholde servicerammen (og dermed en reduktion af risikoen for sanktioner).

  Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2013 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2014 – 2017 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56226, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2013, der ønskes tilført de likvide midler.

  Der er tale om en overførsel af 5,4 mio. kr. vedrørende Hal 3 (Kultur- og Fritidsudvalget) fra 2013 til 2014, som følge af revurdering af tidsplanen for projektet, samt en fremrykning af 2,5 mio. kr. vedrørende Udbygning af Lergården (Socialudvalget) fra 2014 til 2013.

  Aabenraa Kommune har i 2013 fået tilført 21,276 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden, til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder, hvilket forudsætter, at Aabenraa Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsinvesteringerne.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB i 2013

  RK i 2014

  RK i 2015

  RK i 2016

  RK i 2017

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Socialudvalg

  2.500

  -2.500

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Skole- og Dagtilbudsudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Familieudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudv.

  -5.400

  5.400

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Plan- og Trafikudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Beredskabskommission

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  -2.900

  2.900

  0

  0

  0

  Jordfors. – Plan- og Trafikudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordf. – Økonomiudv.

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -2.900

  2.900

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - =

  budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Tillægsbevillingsansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2013 på i alt 2,9 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningerne om rammekorrektioner til anlægsprojekter på 2,9 mio. kr. i 2014, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15205, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2013 afsat 1,023 mio. kr. i rådighedsbeløb til digitalisering og kanalstrategi.

  Den effektiviseringsgevinst, der opnås ved tal-i-sag kræver også fremadrettet fornyet investeringer i licenser. Derudover vil der i løbet af året komme de første tiltag fra KOMBIT for at bryde KMD´s monopol, ligesom opbygningen af den nye rammearkitektur under KOMBIT kræver tilslutning fra kommunerne.

  Prismodellen er ikke offentliggjort endnu.

  Kanalstrategien vil i løbet af året munde ud i en online strategi, med tiltag til opbygning af en eller flere nye hjemmesider/online muligheder tilpasset de forskellige befolkningsgrupper.

  Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet frigives.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. i 2013 til Digitalisering og Kanalstrategi, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15858, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at der er kommet et lovkrav om minimum 2 forbrugerrepræsentanter i visse af Arwos selskaber (vand og spildevand), er det nødvendigt at se på vedtægterne og bestyrelsessammensætningen i alle selskaberne.

  Der skal for vandselskaberne laves et valgregulativ, der beskriver hvordan forbrugervalg afholdes.

  Arwos består af:

  • Arwos Holding A/S (koncernselskabet)
  • Arwos Service A/S
  • Arwos Deponi A/S
  • Arwos Affald A/S
  • Arwos Spildevand A/S
  • Arwos Vand A/S

  Det fremgår af vedtægterne for ovenstående selskaber, at bestyrelserne består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer valgt blandt byrådets medlemmer; herudover kan generalforsamlingen vælge op til to eksterne medlemmer. I Arwos holding A/S samt Arwos service A/S er valgt to medarbejderrepræsentanter. Den nye lov om forbrugerrepræsentanter betyder, at der skal vælges to forbrugerrepræsentanter til henholdsvis Arwos spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

  Der er flere muligheder for at imødekomme de forskellige krav til bestyrelsessammensætningen i de enkelte selskaber.

  Med udgangspunkt i, at det skal sikres, at flertallet i bestyrelsen er generalforsamlingsvalgte og at bestyrelserne skal være operative, forslår bestyrelsen i Arwos følgende to løsninger for den fremtidige bestyrelsessammensætning:

  Løsning A:

  Man udvider antallet af byrådsmedlemmer fra 4 til 5 og har op til 2 eksternt udpegede i alle 6 selskaber.

  Løsning B:

  Man fastholder antallet af byrådsmedlemmer på 4 og reducerer de eksternt udpegede fra 2 til 1 i alle 6 selskaber.

  Herudover, er der i Arwos Service A/S og Arwos Holding A/S valgt 2 medarbejderrepræsentanter og i Arwos Vand og Spildevand A/S vælges 2 forbrugerrepræsentanter. Bestyrelsen anbefaler, at man tilbyder medarbejder- og forbrugerrepræsentanterne observatørposter i de selskaber, som de ikke er valgt ind i. Dette betyder, at de ikke har rettigheder, modtager honorar el. lign.

  Staben opfordrer til justeringer af pkt. 4.2 og pkt. 4.5. i de ændringsforslag til vedtægter bestyrelsen for Arwos har fremsendt. Dette så det klart fremgår, hvem der leder selskabet og er repræsenteret i bestyrelsen. Endvidere vurderes det, at der ved sammenfald af forbrugerrepræsentanter i Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S er en risiko for, at alene den ene type forbruger (spildevand/vand) bliver repræsenteret i vandselskaberne.

  Ændring af vedtægter skal godkendes af aktionærerne på en generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i maj 2013. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsesformanden.

  Lovgrundlag

  Vandsektorlovens § 12 ( lov nr. 469 af 12. juni 2009).

  Forbrugervalgsbekendtgørelsen § 5 (bekg. nr. 722 af 16. juni 2012).

  Høring/udtalelse

  Arwos bestyrelse ønsker løsning B, hvor antallet af ekstern udpegede er reduceret med 1.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende løsning B, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne med nyt pkt. 4.2 og pkt. 4.5 på selskabets ekstraordinære generalforsamling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5066, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  I h.t. §§ 30-33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år. I Aabenraa Kommune benævnes det lovbestemte ældreråd som seniorråd.

  Et seniorråd skal bestå af mindst 5 medlemmer.

  Det nuværende seniorråd består i h.t. vedtægterne af 11 medlemmer og 11 suppleanter og blev sammensat ved valget i 2009. Dette valg blev afholdt samtidig med valget til Byrådet og til Regionsrådet i november 2009.

  Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til seniorrådet. Reglerne for valgets afholdelse skal fastsættes i samarbejde med seniorrådet.

  Byrådet og seniorrådet skal i samarbejde beslutte hvordan valget skal afholdes, dvs. enten:

  • på et møde, hvortil stemmeberettigede er indkaldt,
  • ved udsendelse af stemmesedler til stemmeberettigede (brevvalg),
  • ved stemmeafgivning på internettet i kombination med et brevvalg (hybridvalg), eller
  • ved et fremmødevalg.

  Valgene til seniorrådet i Aabenraa Kommune i hhv. 2005 og 2009 blev afholdt som fremmødevalg.

  80% af landets kommuner afholdt i 2009 valg til seniorråd og totalt set blev valgdeltagelsen 52% ved brevvalg og 67% ved fremmødevalg.

  Ved valget til seniorrådet i Aabenraa i 2009 var valgdeltagelsen 65,1%.

  Byrådet og seniorrådet kan beslutte, at der fastsættes retningslinjer, der sikrer repræsentation med geografisk spredning ved rådets sammensætning.

  I 2009 var valget tilrettelagt således, at der var sikret repræsentation fra lokalområderne defineret som de 5 sammenlægningskommuner. Efterfølgende er der imidlertid sammenlagt afstemningsdistrikter og i den forbindelse er Genner fra den tidligere Rødekro Kommune sammenlagt med Løjt fra den tidligere Aabenraa Kommune. Staben foreslår, at det nye samlede afstemningsdistrikt betragtes som henhørende til lokalområde Aabenraa ved en eventuel beslutning om lokal repræsentation i rådet.

  I det nuværende seniorråd er Aabenraa repræsenteret med 3 medlemmer og de øvrige områder – Bov, Lundtoft, Rødekro og Tinglev – med hver 2 medlemmer.

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

  Vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om ældreråd.

  Økonomi og afledt drift

  De væsentligste udgifter forbundet med afholdelse af valg til seniorrådet i 2009 – dvs. valglister, udsendelse af valgkort, lokaler, forplejning samt trykning af stemmesedler - blev afholdt indenfor bevillingen til afholdelse af kommunale valg.

  Anslåede udgifter ved førnævnte 4 valgformer udgør:

  Møde

  ”Hybridvalg”

  Brevvalg

  Fremmødevalg

  47.000 kr.

  398.500 kr.

  285.500 kr.

  266.700 kr.

  Specifikation fremgår af bilaget.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet har på møder i november 2012 og januar 2013 drøftet, hvorledes valget skal afholdes og rådet anbefaler et fremmødevalg.

  Seniorrådet anbefaler endvidere, at valget tilrettelægges således, at der sikres repræsentation fra lokalområderne. For nuværende er lokalområderne defineret som de 5 sammenlægningskommuner.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til valgform og lokal repræsentation,

  at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af 3 medlemmer fra seniorrådet og 1 medlem af Byrådet,

  at der udpeges et byrådsmedlem til valgbestyrelsen,

  at seniorrådsmedlemmerne Anna Marie Nielsen, Hanne Larsen og Christian Petersen indtræder i valgbestyrelsen, som foreslået af seniorrådet,

  at omkostningerne til afholdelse af valg til seniorrådet finansieres af bevillingen til 06.42.43 Valg, og

  at byrådssekretariatet bemyndiges til sammen med valgbestyrelsen at udarbejde nærmere bestemmelse om valgets forberedelse, afvikling og opgørelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Det anbefales, at der afholdes fremmødevalg, og at der sikres lokal repræsentation.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Svend Hansen Tarp blev udpeget til valgbestyrelsen.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16311, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Havnebestyrelsen har fremsendt havnens årsrapport 2012 samt revisionsprotokollat fra BDO Kommunernes Revision.

  Årets nettoomsætning var på 20,700 mio. kr. og årets resultat var på 2,150 mio. kr., hvilket er 1,900 mio. kr. under budgetteret resultat.

  Godsomsætningen er faldet som følge af en reduktion i de flydende produkter samt bygge/anlæg, idet havnens brugere i 2012 påbegyndte en omlægning af deres drift. Der forventes en betydelig fremgang i godsomsætningen i 2013.

  Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 i alt 212 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 98,8 %.

  BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Havnebestyrelsen har den 23. april 2013 godkendt årsrapporten og taget revisionsprotokollatet til efterretning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at årsrapport 2012 godkendes, og

  at revisionsprotokollatet vedr. årsrapport 2012 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/20270, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Den 9. januar godkendte Teknik- og Miljøudvalget at sende ”Plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger” i høring. Høringen blev afsluttet 1. marts og der har været 87 høringssvar i perioden. Høringssvarene kan ses på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter.

  Efterfølgende har Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med politiet på ny vurderet hvert enkelt fodgængerfelt med udgangspunkt i høringssvarene og vil foreslå ændringerne beskrevet i bilaget.

  Forvaltningen foreslår, at den offentliggjorte plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger godkendes med de ændringer, der fremgår i bilaget.

  I høringsperioden har der været artikler i Jyske Vestkysten, Aabenraa Ugeavis og Der Nordschleswiger. Derudover har der været annoncer i både Jyske Vestkysten samt Aabenraa Ugeavis og høringen er beskrevet i ”Aabenraa Informerer”. Klistermærkerne har været påsat alle berørte fodgængerfelter med henvisning til hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter.

  Der har været afholdt møder med:

  • Seniorråd
  • Handicapråd
  • Lokale landsbyforeninger: her var Kollund, Løjt og Bolderslev repræsenteret.

  På baggrund af møderne har Seniorrådet og Handicaprådet og alle repræsenterede byer kommet med høringssvar. Derudover har der været afholdt besigtigelser på følgende lokaliteter:

  • Løjt (Løjt Skolegade og Løjt Storegade)
  • Kollund (skolevej)
  • Aabenraa (Haderslevvej)

  Besigtigelsen i Kollund og Løjt foregik sammen med lokale repræsentanter. Besigtigelsen på Haderslevvej blev foretaget forud for et orienteringsmøde for 6 interesserede på Gl. Kongevej.

  Der har været kommentarer, der beskriver at kommunen skal lovliggøre fodgængerfelter, som ikke er lovlige. Problematikken ligger dog i trafikken og ikke i fodgængerfeltets fysiske udseende. Det der gør fodgængerfelter ulovlige er, at der enten er for få fodgængere eller for lidt biltrafik.

  Udsnit fra artikel fra Danmarks Radio 2009:

  ”Flere kommuner nedlægger fodgængerfelter, og det er der god grund til, mener Vejdirektoratet, der advarer mod fodgængerfelter uden rød-grøn-lysregulering.

  -De giver nemlig flere ulykker. Også selv om feltet er udstyret med blinkende advarselslys, oplyser civilingeniør Anders Gaardbo fra Vejdirektoratet. Han henviser til undersøgelser, der påviser, at fodgængerfelterne er farlige. Trafikanterne tror fejlagtigt, at felterne er sikre, og derfor er folk ikke aktpågivende nok”

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse for anvendelse af vejmarkering § 184 .

  Stk. 1. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor den tilladte hastighed er større en 60 km/t.

  Stk. 2. Fodgængerfelt uden signalregulering må ikke etableres, hvor oversigten er begrænset. Dette gælder dog ikke fodgængerfelter umiddelbart efter en vige- eller stoplinie. Fodgængerfelter uden signalregulering må i øvrigt kun etableres, hvor både den kørende og gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Der skal her tages hensyn til, om der er mange børn eller ændre, der skal krydse kørebanen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til udførelsen af planen finansieres via driftsbudgettet.

  Høring/udtalelse

  Forslaget har været i høring i perioden fra 9. januar til 1. marts. Der er i perioden indgået 87 høringssvar på hjemmesiden og der har været afholdt møder med Handicaprådet, Seniorrådet og lokale landsbyforeninger her på rådhuset.

  Høringssvarene kan ses på hjemmesiden www.aabenraa.dk/fodfelter/giv+os+dine+kommentarer. Ændringerne beskrevet i bilaget er blandt andet sket på baggrund af de indkomne høringssvar.

  Syd- og Sønderjyllands Politi har fået tilsendt planen for ikke-signalregulerede fodgængerfelter som har været til høring, med forslag til ændringer beskrevet i bilaget.

  Politiet v/ Jan Schmidt svarer: ”Jeg bekræfter, at nedenstående var det resultat politiet og Aabenraa Kommune ved Vej & Park sammen kom frem til, efter en fornyet gennemgang af fodgængerfelterne og indsigelserne.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan godkende nedennævnte”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den offentliggjorte plan for ikke-signalregulerede fodgængerfelter på strækninger godkendes med de ændringer, der fremgår af bilaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-04-2013

  Jørgen Witte fremsatte følgende forslag, der sattes til afstemning:

  Alle nedlæggelser af ikke-signalregulerede fodgængerfelter afvises, og at der iværksættes foranstaltninger, der sikrer de svage trafikanters sikkerhed.

  For stemte: Jørgen Witte, Helga Nørgaard og Chr. Panbo.

  Imod stemte: Erwin Andresen, Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

  Dernæst sattes forvaltningens indstilling til afstemning med følgende præciseringer: At  Kollund Skolegade, Løjt Storegade v/ Brugsen og Padborgvej, Bov trækkes ud og undersøges nærmere.

  For stemte: Erwin Andresen, Hans Philip Tietje, Bent Sørensen.

  Imod stemte: Jørgen Witte, Helga Nørgaard og Chr. Panbo.

  Herefter stemtes om, at der etableres lysregulering på H P Hanssens Gade:

  For stemte:  Erwin Andresen, Hans Philip Tietje, Bent Sørensen, Jørgen Witte, Helga Nørgaard og Chr. Panbo.

  Erwin Andresen ønsker sagen forelagt byrådet.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Udgik.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. I beslutningen blev det bl.a. anbefalet, at der umiddelbart skulle arbejdes videre med idéforslag til promenadens forløb og indhold, samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lystbådehavnen.

  Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseforslag til promenadens 1. etape. Etapen afgrænses mod øst af ASC’s arealer, mod syd af Sønderstrand, mod vest af kystsikringsmuren langs Kystvej, og mod nord af det asfalterede parkeringsanlæg.

  Promenadens 1. etape forventes udført i løbet af 2013 og 2014.

  Promenadens 1. etape indebærer bl.a. etablering af en strandeng, ”Den grønne liggestol”, tre sportsbaner beliggende i et fleksibelt parkeringsområde, cykelparkering, beplantning, et promenadeforløb og et kanonbatteri.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet, Strandpromenade 1. etape, har en samlet anlægssum  på 6,5 mio. kr. På investeringsplanen for 2012-2016 var der i 2012 afsat 0,5 mio. kr. til projektering – disse midler blev frigivet på Byrådets møde den 27. juni 2012.

  Der er på investeringsoversigten for 2013-2016 for Teknik- og Miljøudvalget i årene 2013 og i 2014 afsat 3,0 mio. kr. hvert år til realisering af Strandpromenadens 1. etape. Der søges frigivet det samlede afsatte beløb i 2013 og 2014 på i alt 6,0 mio. kr. Baggrunden for at søge det samlede beløb frigivet i 2013 er, at det er økonomisk mest fordelagtigt at udbyde etapen ad én omgang, med udførelse over to år, 2013 og 2014.

  Det forventes i lighed med projektet på Høje Kolstrup, at der vil være gode muligheder for at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania, ligesom der forventes medfinansiering fra bl.a. lystbådehavnene.

  De fremtidige driftsomkostninger for 1. etape af Strandpromenadens 1. etape er på 0,09 mio. kr.

  Der søges på den baggrund en årlig rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park på 0,09 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseprojektet for Strandpromenaden 1. etape godkendes,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering og finansiering af 1. etape af Strandpromenaden, finansieret af rådighedsbeløbene på 3 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 på investeringsplanen for 2013-2016, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,09 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Anbefales godkendt. 

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16206, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af cykelstier langs Solbakken.

  Formålet med stien er at skabe sikre og trygge forhold for cyklister og fodgængere til og fra den nye Lyreskovskole. Samtidig vil den binde Bov, Smedeby og Kruså bedre sammen for den samme trafikantgruppe.

  I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 søgte Aabenraa Kommune Statens Cykelpulje for 2012 til en stiforbindelse langs Solbakken i Smedeby. Staten har indvilget i at støtte projektet med 40 % af udgifterne til projektet . Dette forudsætter, at projektet gennemføres i 2013, og at der foretages en evaluering og en afrapportering af projektet til staten.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 17. april 2013 på den baggrund, at stiprojektet langs Solbakken fremskyndes fra 2016 til gennemførelse i 2013.

  Kultur, Miljø & Fritid foreslår, at der anlægges enkeltrettede fællesstier på begge sider af Solbakken fra Tøndervej til stien nord for Gruekløften. Strækningen er ca. 280 meter og indeholder en stikrydsning på Solbakken ved stiudmundingen.

  Forvaltningen forventer, at fællesstierne langs Solbakken kan gennemføres uden ekspropriation fra naboarealer.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2013 afsat henholdsvis 2,37 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 til ”Stier omkring akutsygehus: Cykelstier”. Der er endvidere i investeringsoversigten afsat 1,1 mio. kr. i 2016 til ”Cykelsti, Solbakken Smedeby” og 1,7 mio. kr. i 2015 til ”Sti langs Burkal Skolevej”.

  Udgiften til anlæg af enkeltrettede fællesstier langs Solbakken i Smedeby, som foreslås gennemført i 2013, er anslået til 1,1 mio. kr. incl. udgifterne til gennemførelse og dokumentation af før -/efterundersøgelser. Vejdirektoratet har givet tilsagn om 40 % tilskud fra Statens Cykelpulje, som forventes at tilgå projektet som indtægt i 2014.

  Anlægsudgiften på 1,1 mio. kr. til anlæg af fællesstier langs Solbakken foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på 2,37 mio. kr. i 2013

  Den afledte drift er beregnet til 0,015 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv vil efterfølgende fremsende anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af ”Sti langs Burkal Skolevej” og sti langs Gl. Ribevej (”Stier omkring akutsygehus: Cykelstier”).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet og overslag for anlæg af enkeltrettede fællesstier langs Solbakken godkendes,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektering og anlæg af stier langs Solbakken. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til ”stier omkring akutsygehus: Cykelstier”, og

  at den afledte drift på 0,015 mio. kr. til politikområdet ”Drift af vej og parker” finansieres af puljen til afledt drift under økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  at rådighedsbeløbet i 2016 reserveres til stier omkring akutsygehuset i stedet for cykelsti Solbakken, Smedeby.

  I øvrigt anbefales godkendt.

  Der tages stilling til indtægten ved budgetlægningen.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening (DN) har den 18. marts 2013 oplyst Aabenraa Kommune, at foreningen indenfor kort tid rejser en fredningssag vedrørende Fladstendalen nord for Aabenraa. DN har udarbejdet forslag til fredningsbestemmelser samt budgetoverslag (vedlagt som bilag) og bedt om kommunens bemærkninger dertil.

  Kommunen har tidligere behandlet DN`s ønske om at frede Fladstendalen.

  DN anmodede således den 13. juli 2012 kommunen om at indtræde som medrejser af fredningen. Plan- og Trafikudvalget anbefalede den 6. september 2012 overfor Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen indgår i et samarbejde om medrejsning med henblik på at påvirke fredningen, så denne ikke kommer i konflikt med overordnede byudviklingsinteresser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 24. oktober 2012 at udsætte sagen.

  Kultur, Miljø & Erhverv forhandlede efterfølgende med DN om fredningens bestemmelser og afgrænsning. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. januar 2013, at kommunen ikke ønsker at medrejse fredningen, idet bl.a. denne kan få negative konsekvenser for Aabenraa bys udviklingsmuligheder.

  I det fredningsforslag som DN nu har fremsendt, er mange af de ændringsforslag som Kultur, Miljø & Erhverv foreslog i f. m. forhandlinger med foreningen fastholdt.

  Formålet med fredningen er at sikre og bevare landskabelige værdier (åbent landskab med enkelte hegn og solitære træer), at sikre pleje og naturgenopretning til lysåbne arealer, at friholde området for udsigtshæmmende afgrøder, at skabe flere mindre stier og et mere sammenhængende stinet så offentlighedens adgang forbedres m. m.

  Kultur, Miljø & Erhverv finder, at der stadig er forkerte, problematiske og/eller upræcise formuleringer og bestemmelser i fredningsforslaget og budgetoverslaget, hvilket er formuleret i et svarbrev til DN (vedlagt som bilag).

  Bl.a. er det forkert, at det i fredningsforslagets angives, at kommunen gennem de senere år har haft planer om at inddrage dele af området der foreslås fredet til byudvikling i kommuneplanen. Kommunen har ikke haft sådanne planer. Tværtimod fremgår det af Kommuneplanens hovedstruktur, principper for byvækst, at et af byrådets mål er at bynære landskaber, landskabskiler og naturområder skal bevares.

  Det er problematisk, at der jf. forslagets §§ 6 og 11 kun må etableres en befæstet sti med belysning, som skal være Millionvejen. Kommunen kan have ønsker om andre/flere belyste og befæstede cykel- og gangstier i Fladstendalen i f. m. bebyggelse, erhvervsudvikling o. l. nord for dalen.

  Af forslagets § 4 fremgår, at skovarealer skal henligge som urørt skov i fri udvikling, dog er plukhugst tilladt. Dette giver ikke mening. Betegnelsen ”urørt skov” kunne evt. ændres til ”naturnær skovdrift med selvforyngelse”. Hvis betegnelsen urørt skov fastholdes, vurderer Kultur, Miljø & Erhverv, at den i budgetoverslaget fastsatte erstatningsstørrelse er for lav.

  Det er endvidere problematisk, at vedligeholdelse eller oprensning af eksisterende dræn og grøfter kun må ske med fredningsnævnets godkendelse (§ 4). Det vil få store konsekvenser for arealdriften, hvis den frie dræningsret og retten til at vedligeholde dræn og grøfter fjernes, idet lavbundsarealer forventeligt vil sumpe til. Erstatningskravet fra berørte lodsejere må forventes at være betydeligt, men der synes ikke at være budgetteret med erstatning jf. budgetoverlaget. Det bør ske.

  Løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  Forslaget til svarbrev til DN godkendes.

  Løsningsforslag 2

  Forslaget til svarbrev revideres i overensstemmelse med politiske ønsker.

  Lovgrundlag

  Jf. kapitel 6 i Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 Naturbeskyttelsesloven, skal en fredningssag rejses ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet.

  Forslaget skal indeholde fredningsbestemmelser for et nærmere angivet område, oplysning om matrikelbetegnelsen for de ejendomme der er omfattet af forslaget, en redegørelse for forslagets baggrund samt et budgetoverslag, der redegør for de forventede omkostninger der er knyttet til gennemførelsen af forslaget.

  Sagsrejser (DN i dette tilfælde) skal sende budgetoverslaget til udtalelse hos de myndigheder, der kan rejse en fredningssag – bl.a. kommunen. Udtalelser skal som udgangspunkt afgives senest 4 uger efter modtagelsen af overslaget, men i dette tilfælde kan kommunen efter aftale med DN fremsende en udtalelse efter fristen. DN skal fremsende udtalelsen til fredningsnævnet sammen med fredningsforslaget og budgetoverslaget.

  Fredningsnævnet foretager efterfølgende offentlig bekendtgørelse af sagen. Derefter må der ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.

  Under behandlingen af en fredningssag, afholder fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. Indsigelser imod eller ændringsforslag til et fredningsforslag samt krav om erstatning i anledning af fredningen, skal fremsættes under et møde eller skriftligt over for fredningsnævnet.

  Fredningsnævnets behandling af en fredningssag afsluttes med, at nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres, idet nævnet i så fald fastlægger fredningens geografiske udstrækning, fastsætter nærmere fredningsbestemmelser, afgør erstatningsspørgsmål m.v.

  Et fredningsforslag bortfalder, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Langt hovedparten af området som DN ønsker fredet er landzone.

  Fladstendalen er i kommuneplan 2009 udpeget som Biologisk korridor, Naturområde og Værdifuldt landskab. Kommunen har derfor ønsker om at biologiske og landskabelige forhold tilgodeses.

  Ved temamøde den 2. december 2012 orienterede Kultur, Miljø & Erhverv PTU og TMU om fremtidig byudvikling og etablering af ny vej nord for Aabenraa. DN`s seneste forslag til fredningsgrænse ligger generelt ikke ovenfor kanten til Fladstendalen, og vurderes ikke at være i konflikt med byudvikling m.m.

  Når Fredningsnævnet har foretaget offentlig bekendtgørelse af fredningssagen, må der ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser. Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en hal indenfor området der foreslås fredet. Ansøgningen behandles, idet DN endnu ikke har fremsendt fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer endvidere, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

  Økonomi og afledt drift

  Fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme, for det tab som fredningen påfører dem. Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Staten afholder 75 % og kommunen 25 % af udgifterne.

  Jf. DN`s budgetoverslag (vedlagt som bilag) vil den samlede erstatning til private ejere være på 2.029.260 kr. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at der er flere forkerte eller manglende erstatningsfastsættelser. Dette er beskrevet i forslaget til svarbrev til DN (vedlagt som bilag).

  Bl.a. er DN`s forslag til erstatning for overgang til en drift med urørt skov (angivet under rubrikken ”Ekstensiv skovdrift”) værdisat til 10.000 kr. per ha. I urørt skov sker ingen fældninger/hugst. Hvis betegnelsen urørt skov fastholdes, vurderer Kultur, Miljø & Erhverv, at erstatningen er sat alt for lavt.

  Jf. fredningsforslaget bortfalder den frie dræningsret og retten til at vedligeholde dræn og grøfter fjernes. Erstatningskravet fra berørte lodsejere må forventes at være betydeligt, men der ses ikke at være budgetteret med erstatninger. Det bør ske.

  Etablering af en ny sti jf. fredningsforslaget vil påvirke flere arealer end nævnt i forslaget, hvilket skal afspejles i budgettet.

  Jf. fredningsforslaget skal plejemyndigheden - som er kommunen for langt de fleste arealer - senest 2 år efter fredningens gennemførelse have udarbejdet forslag til en plejeplan, som bl.a. beskriver arealdrift, adgangsforhold og stier. Der skal forhandles med lodsejere derom. Planen skal løbende revideres, og kommunen skal agere som plejemyndighed. Dette forudsætter både mandskab og økonomi – hvilket Kultur, Miljø & Erhverv ikke har budgetteret med.

  Jf. fredningsforslaget skal der fortsat være adgang til offentligt ejede arealer, selvom disse sælges til private. Det vil begrænse salgsprisen.

  Høring/udtalelse

  Kultur, Miljø & Erhverv har besigtiget dele af Fladstendalen med DN.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-04-2013

  Udvalget anbefaler løsningsforslag 2:
  ”Forslaget til svarbrev revideres i overensstemmelse med politiske ønsker” med de af Bent Sørensen stillede forslag.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

  Supplerende sagsfremstilling

  Foreningen har efterfølgende bedt om, at kommunen sender en (foreløbig) udtalelse efter TMU mødet den 17. april 2013, idet foreningen pga. tidspres ikke kan afvente sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd. TMU besluttede at sende en udtalelse med ændret tekst i f.t. forvaltningens forslag – og anbefaler at høringsbrevet ændres tilsvarende.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt høringsbrev i overensstemmelse med TMU`s udtalelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/32614, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har i nogen tid arbejdet med et projekt som skal sikre tilstrækkelig afvandingskapacitet ved store vandføringer i Slotsmølleåen, så der ikke sker oversvømmelse af lavtliggende arealer og bygninger i Aabenraa midtby.

  Der er udarbejdet projektbeskrivelse vedrørende etablering af spunsvæg og nyt forløb af mølleåen gennem Mølledammen ved Brundlund Slotmølle. Projektet vil også forbedre passagemulighederne for vandløbslevende dyr.

  Beløb til realisering af projektet søges frigivet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb.

  Bek. nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

  Planmæssige forhold

  Gennemførelse af projektet forudsætter kommunens landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18, som er meddelt.

  Kulturstyrelsens tilladelse er også nødvendig og denne har meddelt tilladelse.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. august 2011 at en anlægsbevilling vedrørende oprensning af mølledammen blev konverteret til projektet vedrørende optimering af Slotsmølleåens bortledning af vand.

  Regeringen og KL har således indgået en økonomiaftale for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne, hvor kommunerne skal løfte investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013. For at understøtte forsyningsselskabernes investeringer ville regeringen forlænge varigheden af garantierne fra 25 til 40 år. Forsyningsselskaberne skal kunne understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. Forsyningsselskabernes indsats finansieres over taksterne for afledning af spildevand.

  Arwos har oplyst, at de ikke kan indgå i projektet.

  Jf. Investeringsoversigten 2013-2016 er der afsat rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter på 1 mio. kr. Byrådet godkendte den 24. april 2013 overførsel fra 2012 til 2013 af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. De 2 beløb søges frigivet.

  Ved licitation over projektet den 3. april 2013 var billigste tilbud på 2.237.440 kr. fra firmaet Otto Chrestensen A/S. Hovedparten af udgifterne vedrører etablering af jernspuns med træbeklædning, samt ny rørunderføring i f. m. vejen ”Ved Slottet”. Hertil kommer udgifter til rådgivere, uforudsete forhold o. a.

  Høring/udtalelse

  Projektforslaget har været sendt i offentlig høring jf. Vandløbsloven i perioden 11. juli til 8. august 2012.

  Der indkom høringssvar fra Aabenraa Byhistoriske Forening (som ejer Slotsmøllen), Museum Sønderjylland og Kulturstyrelsen.

  Der er i det endelige projekt indarbejdet justeringer for at tilgodese høringssvarene – bl.a. i forhold til opretholdelse af vandstanden i den nye mølledam, parkerings og tilkørselsforhold mens der arbejdes på projektet samt ændring fra spunsvæggens beklædning med træ i stedet for beton.

  Det endelige projekt er godkendt og kunne påklages i perioden 22. februar til 22. marts 2013. Der kom ingen klager.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter jf. investeringsoversigten for 2013, samt det fra 2012 til 2013 overførte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/39100, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 44 - Område til boliger ved Kådnermarksvej, Frøslev og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet er placeret i Frøslev i det vestlige Padborg. Planområdet afgrænses mod nord af Nørvang og mod øst af boligbebyggelse på Kådnermarksvej. Mod syd og vest afgrænses området af marker.

  Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om, at etablere et mindre antal parcelhuse eller dobbelthuse. En del af bebyggelse ønskes opført i landzone, hvorfor det den 24. september 2009 på Planlægningsudvalget blev besluttet, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag, der overfører arealet til byzone.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er delvist beliggende i byzone og delvist beliggende i landzone. Zoneforholdene ændres med lokalplanens endelige vedtagelse, således at det areal som i dag er landzone overføres til byzone.

  Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner og byplanvedtægter.

  Området er beliggende i rammeområde 3.1.027.B – Frøslev i Kommuneplan 2009. I rammerne er fastsat, at området kan planlægges til åben-lav boligbebyggelse, mindre offentlige og private servicefunktioner, der ikke er til gene eller bryder områdets karakter, mindre erhverv, f.eks. håndværk og liberale erhverv.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30 ved fritliggende parcelhuse og 40 ved landbrugsbyggeri. Bygningshøjden er fastsat til maks. 8,5 meter og etageantal til maks. 2. Mindste grundstørrelse er fastsat til 700 m².

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til tæt lav bebyggelse med grunde på mindst 400 m². Afgrænsningen af rammeområde 3.1.027.B udvides således den omfatter hele lokalplanområdet. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 44 - Område til boliger ved Kådnermarksvej, Frøslev og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 44 - Område til boliger ved Kådnermarksvej, Frøslev og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud:

  Jørgen Witte, Folke G. Kryger og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Taget til efterretning.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54708, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 62 – Institution ved Søstvej, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet består af en enkelt ejendom, som er placeret ved Søstvej 11 i det vestlige Aabenraa.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opdatere plangrundla­get og udvide den eksisterende institutions muligheder i området. Der ønskes bl.a. mulighed for overnatning i forbindelse med etablering af aflastnings- og akutpladser, ligesom der ønskes mulighed for at etablere beskyttede værk­stedsfaciliteter til mindre produktion af f.eks. trævarer i forbindelse med insti­tutionens dagtilbud.

  Lokalplanen udlægger området til offentlige formål samt erhverv i miljøklasse 1-2.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M 72, område om­kring Vestvejen, Aabenraa, vedtaget af Aabenraa Kommune i januar 1993.

  Lokalplanen fastlægger anvendelsen i området til facadeerhverv, herunder salgs- og udstillingsvirksomhed, fremstilling og reparation samt servicevirk­somheder, hvilket ikke er i overensstemmelse med ønsket om at anvende området til offentlige formål.

  Lokalplan M 72 ophæves derfor ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 62 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.030.E, Vestvejen - Industrivej - Langrode. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til erhvervsformål med virksomheder op til miljøklasse 4.

  Planområdet ligger i byzone.

  Lokalplanens anvendelse til offentlige formål er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009, der ændrer anvendelsen i området fra erhverv til offentlige formål.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 62 – Institution ved Søstvej, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 62 – Institution ved Søstvej, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud:

  Jørgen Witte, Folke G. Kryger og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Taget til efterretning.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2109, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 64 – Udvidelse af bofællesskab ved Engvej, Rødekro og forslag til kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet er en ejendom ved Engvej i Rødekro. Planområdet grænser mod nord og øst op til lave rækkehuse ved Engvej, Mod syd og vest ligger eksisterende boligområder ved Kærvej og Funkevej/Ålykke, pri­mært med parcelhuse.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at udvide det eksisterende bofællesskab fra 4 til 10 boliger. Udvidelsen skal sikre, at bofællesskabet i højere grad bliver økonomisk, socialt og pædagogisk rentabelt. Udvidelsen af bofællesskabet er lokalplanpligtigt, da byggeriet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området, fordi der ønskes at bygge med en højere bebyggelsesprocent og med en højere maks. højde end hvad kommuneplanrammen udlægger for området.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner og byplanvedtægter.

  Området er beliggende i rammeområde 2.1.004.B – Boligområde ved Hærvejen/Hellevadvej/Ribevej i Kommuneplan 2009. I rammerne er fastsat, at området kan planlægges til boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 30 ved åben-lav og 40 for tæt-lav. Bygningshøjden til maks. 8,5 meter og etageantal til maks. 2.

  Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet lokalplanen giver mulighed for en maks. bygningshøjde på 9 meter og en maks. bebyggelsesprocent på 65. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009.

  Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

  Planforslagene er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 64 - Udvidelse af bofællesskab ved Engvej, Rødekro og forslag til kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 64 – Udvidelse af bofællesskab ved Engvej, Rødekro og forslag til kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud:

  Jørgen Witte, Folke G. Kryger og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2013

  Taget til efterretning.

  Bent Sørensen deltog ikke i sagens behandling

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3534, Sagsinitialer: jvh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler for budgetåret 2014.

  Til Beredskabskommissionen er der på investeringsoversigten 2013-2016 afsat 4 mio. kr. årligt fra 2014 til udskiftning af køretøjer.

  Beløbet i 2014 ønskes frigivet til investering i et stk. motordrejestige.

  Aabenraa Brand & Redning indgår p.t. et fælles kommunalt udbud på motordrejestiger, med leverancer indenfor de næste 3 – 4 år. I udbuddet er indføjet en klausul om, at endelig kontrakt afventer byrådets frigivelse af anlægsmidlerne. Formålet med fællesudbuddet er at sikre størst mulig indkøbsvolumen, og dermed lavere pris.

  Fra ordre til slutlevering skal regnes med op til et års leveringstid, da en motordrejestige er ordreproduceret, samt generel leveringstid i forhold til kendte leverandører.

  Aabenraa Brand & Redning forventer, at den planlagte udbudsproces er slut medio 2013, hvorefter der kan laves kontrakt, med henblik på levering 1. halvår af 2014.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven samt

  Risikobaseret dimensionering for Aabenraa Kommune og

  Køretøjsudskiftningsplan for Aabenraa Brand & Redning

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat 4 mio. kr. hvert år fra 2014 til udskiftning af køretøjer.

  Indstilling

  Beredskabskabet indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til anskaffelse af motordrejestige finansieret af afsat rådighedsbeløb for 2014.

  Beslutning Beredskabskommissionen den 23-04-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur i Aabenraa by, blev det besluttet, at der var behov for en udvidelse af Stubbæk Skole.

  Projektet omfatter etablering af et nyt overbygningsafsnit til Stubbæk Skole, indeholdende 6 klasselokaler, lærerforberedelse, skolevejledning, garderober, toiletter, depot samt et centralt fællesrum.

  Udbygningen placeres øst for den nuværende fagfløj på en del af skolens grønne arealer, og er logisk koblet til skolens eksisterende gangsystem. Udbygningen udgør i alt 720 m².

  Udearealerne omkring bygningen indrettes med mindre terrasser til ophold.

  Arbejdet forløber som planlagt og udbygningen forventes klar til ibrugtagning ved skoleårets start 2013.

  Der er indgået kontrakt med håndværkere, og det afsatte rådighedsbeløb er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3. 2012 tilrettet, så det svarer til beløbet på de indgåede kontrakter.

  Økonomi og afledt drift

  Til færdiggørelse af anlægsprojektet på Stubbæk Skole søges frigivet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2013.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2013 til Stubbæk Skole på 6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev den nye skolestruktur endeligt godkendt.

  I Bovområdet er Frøslev-Padborg, Kruså Skole og Bov Skole administrativt sammenlagt til en fælles skole, Lyreskovskolen, mens Kollund Skole bibeholdes som selvstændig skole.

  Anlægsarbejdet på Lyreskovskolen er igangsat, og der er netop afholdt arkitektkonkurrence.

  De indledende arbejder omkring lokalplanen for skoleområdet er opstartet i samarbejde med Plan- og Udviklingsafdelingen, og der udarbejdes en samlet plan, der redegør for sammenhængen mellem skolen og de fremtidige boligområder nord for.

  Der er nu behov for frigivelse af flere anlægsmidler til projekteringsarbejdet, og det vurderes, at der i 2013 vil være behov for 6 mio. kr. til dette arbejde.

  I investeringsoversigten for 2013 er der afsat 8 mio. kr. til anlægsprojektet Lyreskovskolen.

  Økonomi og afledt drift

  Til det videre projekteringsarbejde i 2013 søges frigivet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Lyreskovskolen på investeringsoversigten 2013-2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2013 til Lyreskovskolen på 6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev den nye skolestruktur endelig godkendt.

  I Rødekro området er Rødekro Skole og Fladhøjskolen nedlagt, og der er pr. 1.8. 2012 etableret en ny skole, der har fået navnet Hærvejsskolen.

  Bygningsmæssigt foreslås den nye skole samlet ved den nuværende Fladhøjskolen, og der bygges til denne i nødvendigt omfang.

  Byggeriet af Hærvejsskolen har været planlagt til, at skulle igangsættes i 2014.

  Da der er et ønske om, at anlægsprojektet Hærvejsskolen fremrykkes, foreslås det, at der i 2013 afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelse på Hærvejsskolen.

  Dette finansieres af anlægsbudgettet på Lyreskovskolen i 2013 som følge heraf overføres 0,5 mio. kr. fra Hærvejsskolen i 2014 til Lyreskovskolen i 2014 i forbindelse med budgetlægningen for 2014 – 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Til de første forundersøgelser af byggeriet af Hærvejsskolen søges frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Lyreskovskolen på investeringsoversigten 2013-2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2013 til anlægsprojektet Hærvejsskolen på 0,5 mio. kr. til forprojektering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Lyreskovskolen på investeringsoversigten for 2013.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben indstiller,

  at overførsel mellem Hærvejsskolen og Lyreskovskolen på 0,5 mio. kr. i 2014 medtages ved budgetlægningen for 2014-2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget og Børne- & Familieudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område med henblik på Byrådets godkendelse i maj 2013.


  KKR Syddanmark har fremsendt ’Udviklingsstrategi 2014’ på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler.

  KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 15. april 2013 og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 25. april 2013. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2013.

  Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Udviklingsstrategiens formål er, at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Socialministeren udmelder årlige et særligt ministertema, og i år er det opgaven med etableringen af et fælleskommunalt samarbejde omkring godkendelse og tilsyn som Faaborg Midtfyn kommune er i gang med at etablere. De øvrige nye temaer er hhv. takster som understøtter målet med indsatsen samt anvendelsen af velfærdsteknologi på socialområdet.

  Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Som led i Udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

  Lovgrundlag

  Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

  Aftalerne omfatter fremadrettet:

  1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

  2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

  3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

  4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

  5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

  6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

  7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

  8) Aktivitets‐ og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

  9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107‐110 i lov om social service.

  10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

  11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

  12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

  13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

  Høring/udtalelse

  Udviklingsstrategi 2014 vil blive forelagt til orientering for Handicaprådet på deres møde den 21. maj 2013.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,

  at Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede område godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget blev bekendtgjort med høringssvaret fra Handicaprådet.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8325, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KTO aftalen viser, at lønstigningen i 2013 og 2014 bliver lavere end den lønstigning, der er indregnet i det vedtagne budget.

  Ved budgetvedtagelsen af 2013 blev der indregnet en lønfremskrivning på 1,5 % fra 2012 til 2013.

  Resultatet af overenskomstforliget viser en lønstigning på 0,54 % fra 2012 til 2013.

  Det betyder, at lønbudgetterne nedsættes med 0,96 %.

  Reguleringen sker i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

  For dagtilbudsområdet betyder dette, at der er behov for, at taksterne reguleres i indeværende år.

  Budgetterne på daginstitutionerne i Aabenraa Kommune er i 2013 tidligere reguleret for en ændret fordeling af puljen vedr. forbedring af Dagtilbud (Byrådet d. 28. november 2012), og udbud af bl.a. rengøring og kontorartikler.

  I nedenstående forslag til nye takster er disse budgetændringer også indregnet.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudloven

  § 31. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2, i opholdskommunen.

  Stk. 2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.

  Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

  12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling.

  Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens § 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen af takster i dagtilbud skyldes en anden fordeling af puljen vedr. forbedring af dagtilbud, udbud bl.a. rengøring, kontorartikler mv. samt ændring af lønfremskrivningen fra 1,5 % til 0,54 %.

  Takst pr. md ( 11 mdr)

  Timer

  Takst

  Ny takst

  afvigelse

  Dagpleje

  48 timer

      2.536

       2.514

  -22

  Vuggestue

  49 timer

      2.956

       2.861

  -95

  Småbørnsgruppe

  49 timer

      2.789

       2.788

  -1

  Børnehave

  49 timer

      1.576

       1.562

  -14

  Børnehave

  30 timer

        965

          956

  -9

  SFO Heltid

      1.610

       1.610

  0

  SFO Deltid

      1.360

       1.360

  0

  SFO 2

  Maxtakst

        805

          805

  0

  Tilskud til privat børnepasning

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

      4.927

       4.880

  -47

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

      2.897

       2.844

  -53

  Tilskud til pasning af egne børn

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

      5.584

       5.530

  -54

  Privatinstitutioner

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

      8.664

       8.565

  -99

  3-5 årige

      4.426

       4.378

  -48

  Driftstilskud 0 - 2 år

      6.760

       6.681

  -79

  Administrationsbidrag

        143

          141

  -2

  Bygningstilskud

          39

           40

  1

  Driftstilskud 3 - 5 år

      3.836

       3.792

  -44

  Administrationsbidrag

          84

           83

  -1

  Bygningstilskud

        159

          160

  1

  Da der er tale om en ændring af taksten i budgetåret skal taksterne varsles med 3 måneder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at Forvaltningen efter endelig godkendelse af taksterne varsler forældrene og de private institutioner om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt for de takster vedrørende borgere der ændrer sig med minimum 10 kr. pr. måned.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57652, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i april 2011 en ansøgning fra Hovslund Børneunivers om at indføre rullende skolestart og aldersintegrerede klasser i indskolingen i en forsøgsperiode på tre år. Universet har den 18. april 2013 indsendt en ansøgning til Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvori de anmoder om, at ordningen gøres permanent.

  Der skal i denne sag tages stilling til, om Hovslund Børneunivers’ ansøgning kan imødekommes.

  Hovslund Børneunivers oplyser, at forsøget har været en stor succes både blandt forældre, elever og personale, og at de derfor ønsker, at ordningen gøres permanent.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 34, stk. 3

  ”Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og § 3, stk. 1, af pædagogiske grunde beslutte, at der skal gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser efter § 25, stk. 7. Uanset beslutning om rullende skolestart skal det enkelte barn efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, optages ved skoleårets start. Beslutning efter 1. pkt. træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.”

  Folkeskolelovens § 25, stk. 7

  ”Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 2 af pædagogiske grunde beslutte, at undervisning fra børnehaveklassen til og med 1. eller 2. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser). Det er en betingelse, at der er truffet beslutning om, at undervisningen af sådanne klasser varetages af personale som nævnt i § 30. Beslutning efter 1. pkt. træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.”

  Økonomi og afledt drift

  Eventuelle omkostninger i forbindelse med at ordningen gøres permanent, afholdes inden for Hovslund Børneunivers’ budgetramme.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra Hovslund Børneunivers imødekommes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/49219, Sagsinitialer: rkroe

  Sagsfremstilling

  Der foreligger forslag til ændring af vedtægterne for Seniorrådet i Aabenraa Kommune.

  Med baggrund i bl.a. lovmæssige forhold såsom nedlæggelse af de kommunale Klageråd samt Seniorrådets ønske om præcisering af rådets bemyndigelse i forhold til person- og personalesager foreslår Seniorrådet nedenstående ændringer indarbejdet i vedtægterne:

  § 2 – Opgaver

  Fra:

  ”Seniorrådet kan ikke behandle enkeltsager”.

  Til:
  ”Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål”.

  § 8 – Vedtægter

  Fra:
  ”Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet”.

  Til:
  ”Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar 2014 – efter godkendelse i Byrådet”.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at forslag til ændringer af vedtægter for Seniorrådet godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 06-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12573, Sagsinitialer: ESK

  Sagsfremstilling

  Som følge af at Det Sociale Nævn har truffet afgørelse om, at en robotstøvsuger er at anse som et forbrugsgode, der ikke indgår i sædvanligt indbo modsat forvaltningens vurdering, skal der igen tages stilling til, hvilket serviceniveau der skal være gældende vedrørende støvsugning.

  Afgørelsen fra Det Sociale Nævn betyder, at en borger som kan blive selvhjulpen med støvsugning, hvis vedkommende benytter en robotstøvsuger, kan søge om støtte til køb heraf med50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt efter servicelovens § 113, stk. 3. Forvaltningen vurderer, at 50 % af prisen på et sådant standardprodukt er 1.350 kr.

  Efter en økonomisk trangsvurdering kan der desuden være pensionister, som vil være berettiget til et personligt tillæg efter pensionsloven således, at de vil få dækket hele deres udgift til køb af en robotstøvsuger.

  Forvaltningen har klaget over, at en robotstøvsuger ikke er at anse som sædvanligt indbo. I klagen er det blandt andet gjort gældende, at Det Sociale Nævn under Statsforvaltningen Hovedstaden allerede primo 2011 traf en afgørelse om det modsatte - at en robotstøvsuger var at anse som sædvanligt indbo.

  Det aktuelle serviceniveau er, at der ydes hjælp til støvsugning, såfremt borgeren ikke kan betjene en traditionel støvsuger (en personbetjent støvsuger), og borgeren ikke kan betjene en robotstøvsuger. Borgeren kan da blive tildelt hjælp til betjening af en robotstøvsuger. Hvis en robotstøvsuger af helbredsmæssige grunde ikke kan anvendes hos borgeren, vil borgeren dog blive tildelt hjemmehjælp til støvsugning med en traditionel støvsuger.

  Det Sociale Nævn finder også, at det er en forudsætning for at henvise en borger til at anvende en robotstøvsuger, at borgeren derved bliver i stand til selv at foretage støvsugningen. Borgeren skal således være selvhjulpen hvad angår støvsugning.

  Der er overvejet følgende modeller for det fremtidige serviceniveau:

  1. at de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning med en robotstøvsuger m.v., ikke tildeles hjælp til støvsugning, men kan søge om støtte til køb af en robotstøvsuger

  2. at genindføre det oprindelige serviceniveau, hvor en borger, der ikke kan støvsuge med en personbetjent støvsuger, tildeles hjælp til støvsugning med en personbetjent støvsuger,

  3. at forvaltningen indkøber et større antal robotstøvsugere og giver dem blandt andet til de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning.

  Der henvises til vedhæftede kvalitetsstandard, hvor den første af de tre modeller beskrives og således anbefales som fremtidigt serviceniveau af forvaltningen.

  Lovgrundlag

  Serviceloven og pensionsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Ad. 1

  Hvis borgerne gives mulighed for at søge om tilskud til en robotstøvsuger, vil det betyde en ekstraordinær omkostning år 1:

  300 borgere som ikke er revisiteret skal have mulighed for at søge om 1.350 kr., dette svarer til 405.000 kr.

  450 borgere som allerede er revisiteret skal, hvis Det Sociale Nævns afgørelse ikke ændres, orienteres om muligheden for at søge om 1.350 kr., dette svarer til 607.000 kr.

  Samlet vil omkostningerne være 1.012.000 kr.

  Løbende vil det betyde en udgift på 252.450 kr. til nye borgere.

  Det bemærkes, at den årlige merudgift på 0,252 mio. kr. er indarbejdet som udfordring i Sundhedsudvalgets budgetoplæg 2014-2017.

  Den forventede merudgift på 1,012 mio. kr. medtages i budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Ad. 2

  En genindførelse af det tidligere serviceniveau vil betyde en omkostning til hjemmehjælp på 750 borgere af 15 minutter hver 14 dag svarende til 1.438.573 kr. pr. år.

  Herudover vil der være et ukendt antal borgere, som i dag ikke søger om hjælp, fordi de ikke ønsker støvsugning foretaget af en robotstøvsuger, som vil ansøge om hjælp.

  Ad. 3 Forvaltningen er nået frem til, at denne løsning ikke er mulig, jf. lovgivning.

  Høring/udtalelse

  Høringssvar fra Seniorrådet – 8. maj 2013

  Seniorrådet har ønske om, at borgere kan blive 100% selvhjulpne, hvorfor Seniorrådet kan støtte forslag 1:

  - at de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning med en robotstøvsuger m.v. ikke tildeles hjælp til støvsugning, men kan søge støtte til køb af en robotstøvsuger.

  Seniorrådet ønsker efterfølgende i kvalitetsstandarden indføjet:

  ”Der kan søges om støtte til køb af en robotstøvsuger med 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. Efter en økonomisk trangsvurdering kan pensionister, der vil være berettiget tilet personligt tillæg efter pensionsloven, få dækket hele udgiften til køb af en robotstøvsuger”.

  Seniorrådet udtrykker endelig ønske om, at en borger i givet fald kan få en kvalificeret rådgivning om indkøb af en robotstøvsuger fra kommunens medarbejder.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller,

  at de borgere, der kan blive selvhjulpne med støvsugning med en robotstøvsuger m.v., ikke tildeles hjælp til støvsugning.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 14-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Seniorrådets høringssvar indgår i den videre bearbejdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2013

  Anbefales godkendt.

  Thomas Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2013

  Godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46489, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15900, Sagsinitialer: rdj
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI