Beslutningsprotokol

onsdag den 26. juni 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Hans Philip Tietje og Bent Sørensen. Kirsten Nørgård Christensen forlod mødet efter behandling af sag nr. 122. Sag nr. 125 udgik af dagsordenen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/22226, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. styrelseslovens § 11 i lov om kommunernes styrelse den 22. maj 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  På byrådsmødet den 31-1-2013 måtte byrådet acceptere, at der skulle indbetales ca. 6,2 millioner kr. til

  Statens Forsyningssekretariatet som betaling for påstået for lidt betalt vejafvandingsbidrag til kommunens forsyningsselskab Arwos.

  Alternativet ville være, at bloktilskuddet blev reduceret med beløbet

  På byrådsmødet den 27-2-2013 blev denne beslutning ændret til, efter nye oplysninger, at betalingen af de 6,2 millioner kunne ske til kommunens forsyningsselskab Arwos A/S i stedet for, og uden reduktion i bloktilskuddet.

  Det er trods alt bedre, at pengene bliver i kommunen i stedet for at blive overført til staten.

  Af en artikel i nyhedsmagasinet Danske Kommuner af 14. marts 2013 fremgår, at der hersker vild forvirring på området og, at landets kommuner har håndteret problemstillingen meget forskelligt.

  Flere har valgt intet at betale, hverken til Statens Forsyningssekretariat eller til eget forsyningsselskab.

  Det fremgår også af artiklen, at flere kommuner undersøger muligheden for at anlægge en retssag mod staten.

  Mig bekendt har en kommune valgt at anlægge retssag mod staten.

  Jeg mener at Aabenraa Kommune skal tilslutte sig den eller de kommuner der har anlagt sag mod Staten og indgå i et fælles søgsmål,

  derfor foreslår jeg :

  at:

  byrådet beslutter at anlægge sag mod staten med henblik på at få ophævet betalingspligten på de ca. 6,2 mill.,

  og, at der om muligt indgås fælles søgsmål med andre kommuner.

  at:

  det meddeles forsyningsselskabet Arwos A/S, at der ikke må disponeres over de af kommunen indbetalte 6,2 mill. kr førend resultatet af retssagen er kendt og, at Arwos er pligtig til at tilbagebetale det ved retssagen indvundne beløb til kommunekassen

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Sagen udgik af dagsordenen.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19475, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om kommunale og regionale valg skal der vælges en valgbestyrelse senest 8 uger før valgdagen.

  Aabenraa Byråd valgte en valgbestyrelse på det konstituerende møde den 9. december 2009 (personlig stedfortræder nævnt i parentes) :

  Tove Larsen (Karsten Meyer Olesen)

  Jørgen Witte (Jan Toft Jensen)

  Svend Hansen Tarp (Helga Nørgaard)

  Jørn Ulrik Larsen (Ahmed Barimal Zemar)

  Ejler Schütt (Gert Larsen)

  Erwin Andresen (Kurt Andresen)

  Hans Philip Tietje (Susanne Beier)

  Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen i henhold til lovens § 14 stk. 4.

  I henhold til lovens § 14, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand.

  Der skal endvidere vælges en ny stedfortræder for Jørn Ulrik Larsen, idet Ahmed Barimal Zemar er udtrådt af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Den kommunale og regionale valglovs §§ 13-15.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at der vælges en næstformand for valgbestyrelsen for kommunale valg, og

  at der vælges en ny stedfortræder for Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Valgbestyrelsen den 03-06-2013

  Det indstilles, at Hans Philip Tietje (V) vælges som næstformand for valgbestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Videresendes.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Hans Philip Tietje udpeges som næstformand.

  Signe Bekker udpeges som suppleant for Jørn Ulrik Larsen.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21287, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Der skal afholdes valg til Byrådet og Regionsrådet tirsdag den 19. november 2013.

  I henhold til lov om kommunale og regionale valg påhviler der Byrådet en række opgaver. Der skal således bl.a. vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på de enkelte afstemningssteder.

  Byrådet skal vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde. Valgstyrerne vælges under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Byrådet skal desuden blandt valgstyrerne vælge en formand for disse for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg under ét.

  På halvdelen af afstemningsstederne i Aabenraa Kommune kan valghandlingen håndteres med 5 valgstyrere og uden tilforordnede vælgere.

  Ligeledes skal Byrådet vælge et antal tilforordnede vælgere til at hjælpe ved valget. Det er ikke fastsat i lovgivningen, hvor mange der skal vælges, men det forudsættes, at Byrådet udpeger det nødvendige antal. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed af Byrådet.

  Ministeriet henstiller, at Byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når der udpeges tilforordnede vælgere.

  De tilforordnede vælgere skal hjælpe valgstyrerne med deres opgaver på valgdagen, herunder stemmeoptælling på afstemningsstedet. Tilforordnede vælgere skal endvidere være stemmemodtagere ved afgivning af brevstemmer i visse boformer, herunder pleje- og ældreboliger samt i vælgerens hjem.

  Fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede mellem partigrupperne ved forholdstalsvalg fremgår af bilag.

  Lovgrundlag

  Lov nr.140 om kommunale og regionale valg af 8. marts 1989 med senere ændringer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i indeværende år afsat 1,141 mio. kr. til afholdelse af valg til Byrådet og Regionsrådet.

  Der udbetales diæter efter gældende regler i vederlagsbekendtgørelsen, dvs. 790 kr. pr. dag (> 4 timer), såfremt indstillingen i en anden  sag på dagsordenen (”Ændring af lov om kommunale og regionale valg”) godkendes.

  De samlede udgifter til diæter øges ved en evt. beslutning om 9 valgstyrere på hvert valgsted.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

  at der på større afstemningssteder derudover tilknyttes et antal tilforordnede vælgere, i alt 42,

  at der til brug ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger samt vælgerens eget hjem vælges 10 tilforordnede vælgere,

  at partigrupperne anmodes om senest den 28. august 2013 at indberette navne på valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede,

  at partier, der på nuværende tidspunkt ikke er repræsenteret i Byrådet, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger udover det foreslåede antal på 42 personer, og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere så snart partigrupperne har meddelt navne på de personer, der skal deltage som hhv. valgstyrere og tilforordnede vælgere.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Det blev oplyst, at der er anmeldt valggruppe mellem SF og løsgænger Gert Nordklitgaard. Dette ændrer fordeling mellem partier, jf. bilag af 26. juni 2013.

  Indstillingen godkendt inkl. fordelingen af valgstyrere og valgstyrerformand og tilforordnede i henhold til revideret bilag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19475, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Lov om kommunale og regionale valg blev med Lov nr. 1252 af 18. december 2012 ændret med virkning fra 1. januar 2013.

  De væsentligste ændringer af loven omfatter

  • Nye regler vedr. brevstemmeafgivning
  • Nye regler om diæter
  • Ændring af frist for indgivelse af anmodning om at brevstemme i hjemmet
  • Kommunerne skal refundere statens udgifter til brevstemmemateriale

  Ændringerne betyder

  • At enhver vælger har ret til at brevstemme. Tidligere var det formelt set et krav, at man var forhindret i at møde frem på valgdagen
  • At Byrådet selv kan bestemme hvor og hvornår der kan afgives brevstemme i brevstemmeperioden fra 20. august 2013 til og med den 16. november 2013
  • At brevstemmemodtageren skal overvære at vælgeren lukker yderkuverten
  • At byrådet kan fastsætte en senere frist for anmodning om at brevstemme i hjemmet. I dag er sidste frist 12 dage før valgdagen
  • At Byrådet kan beslutte at der ikke ydes diæter, eller at der ydes et andet beløb, dog højst det femdobbelte af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed.

  Derudover er loven ændret således, at valghandlingens sikkerhed øges ved, at vælgeren på valgdagen i alle tilfælde skal udspørges om sin fødselsdato.

  Endvidere udstrækkes forbuddet imod valgagitation til at gælde enhver form for holdningsmæssig påvirkning.

  Bestemmelsen om diæter giver Byrådet en mulighed for – ud fra saglige og generelle kriterier – at fastsætte diætbeløbet i forhold til belastning og opgaver.

  Byrådssekretariat finder ikke anledning til at foreslå ændring af diætbeløbet. Byrådssekretariatet vurderer, at der ikke er væsentlige forskelle på belastning og opgaver for valgstyrere og tilforordnede uanset afstemningssted.

  Medarbejdere i administrationen, der deltager som valgsekretærer eller stemmeoptællere honoreres efter overenskomsten.

  Sekretariatet anbefaler, at fristen for anmodning om at brevstemme i hjemmet ændres. Erfaringsmæssigt modtages mange ansøgninger om at brevstemme i hjemmet for sent, dog især ved udskrivning af valg med 3 ugers varsel. Byrådssekretariatet anbefaler en mindre fristforlængelse således, at der efter fristens udløb fortsat vil være tid til ruteplanlægning mv.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunale og regionale valg.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at lovændringerne tages til efterretning,

  at der udbetales diæter efter gældende regler i vederlagsbekendtgørelsen, dvs. 790 kr. pr. dag (> 4 timer), og

  at fristen for ansøgning om at brevstemme i hjemmet ændres til mandag den 11. november 2013 kl. 12:00 (8 dage før valgdagen).

  Beslutning Valgbestyrelsen den 03-06-2013

  Taget til efterretning.

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19475, Sagsinitialer: JBP

  Sagsfremstilling

  Med brev af 7. marts 2013 til alle kommuner opfordrede økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kommunerne til at overveje muligheden for at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden, fx på biblioteker og andre steder, hvor mange vælgere naturligt mødes.

  Baggrunden for opfordringen ligger i, at stemmeprocenten ved det seneste kommunalvalg var faldet med 3,7 procentpoint i forhold til valget i 2005. Stemmeprocenten faldt således fra 69,5 % til 65,8 %. Især de unges valgdeltagelse fra 1997 til 2009 er faldet med i alt 8 procentpoint – fra 54 % til 46 % - og blandt flere nydanske grupper er faldet endnu større.

  Fra ministeriets side vil der blive iværksat et initiativ, hvor der skrives til udvalgte førstegangsvælgere med opfordring til at stemme.

  Ved spørgeskemaundersøgelser i kommunerne har KL efterfølgende konstateret, at flere kommunale initiativer overvejes, men kun få kommuner har truffet beslutninger herom.

  KL har i maj måned afholdt inspirationsdage for kommunale medarbejdere med henblik på fremme kommunernes initiativer og udveksle ideer.

  Kommunernes overvejelser omfatter primært

  • Mobile brevafstemningssteder fx i bydele med lav stemmedeltagelse, i landdistrikter og på uddannelsesinstitutioner
  • Brevafstemningssteder på biblioteker, indkøbscentre, trafikknudepunkter m.v.
  • Facebook badges
  • Demokratifester
  • Badges eller klistermærker på tøj, der synliggør at man har afgivet stemme
  • Henvendelser til førstegangsvælgere

  I Aabenraa Kommune har udviklingen i stemmeprocenten ved kommunalvalg været således:

  2001

  2005

  2009

  Aabenraa

  85,4 % *)

  74,1 %

  67,2 %

  Landsresultat

  86,0 %

  69,5 %

  65,8 %

  *) samtidig med valg til Folketinget

  Byrådssekretariatet har indgået foreløbige aftaler omkring lån af såvel ”Sundhedsbussen” som ”Bogbussen” samt inddraget Kommunikation og om eventuelle facebook initiativer.

  Byrådssekretariatet anbefaler, at der etableres brevafstemningssteder på bibliotekerne i Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev, og at der derudover etableres mobilt brevafstemningssted , der på skift placeres ved uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Nævnte brevafstemningssteder skal i givet fald være aktive indenfor perioden 29. oktober 2013 til 16. november 2013.

  Derudover anbefaler Byrådssekretariat, at ”ungdomspakken” fra Folketingsvalget 2011 indeholdende go-cards, hjemmeside-information samt app med information om politiske partier igen iværksættes.

  Indstilling

  Byrådssekretariatet indstiller,

  at valgbestyrelsen drøfter, om der eventuelt skal igangsættes initiativer, der kan øge valgdeltagelsen.

  Beslutning Valgbestyrelsen den 03-06-2013

  Valgbestyrelsen anbefaler,

  at der etableres brevafstemningssteder på bibliotekerne i Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev,

  at der etableres mobilt brevafstemningssted med placering ved uddannelsesinstitutioner i Aabenraa kommune efter aftale med uddannelsesinstitutionerne, og

  at  øvrige initiativer igangsættes med henblik på øget deltagelse af unge vælgere.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17943, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har den 13. maj 2013 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 5 vedrørende regnskabsåret 2012.

  Revisionsberetningen er i medfør af § 42 b i lov om kommunernes styrelse, udsendt til byrådets medlemmer den 15. maj 2013.

  Revisionens eventuelle bemærkninger skal i henhold til § 45 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse meddeles økonomiudvalget.

  Byrådet træffer herefter afgørelse med hensyn til de eventuelle fremkomne bemærkninger og godkender endeligt årsregnskabet for 2012.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores tiltrædelsesberetning af 14. april 2011.

  Revisionen af årsregnskabet for 2012 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

  Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.

  Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  Af afsnit 2 ”revision af forretningsgange og interne kontroller m.v.” fremgår nogle få opmærksomhedspunkter, som kommunen bør have opmærksomheden rettet imod, men som i øvrigt ikke giver anledning til revisionsbemærkninger.

  1. Kommunen bør fokuserer på, at det økonomiske ledelsestilsyn bliver udført mere ensartet.

  2. Kommunen bør udarbejde ensartede retningslinjer for økonomisk tilsyn med opholdsteder for børn og unge og botilbud til voksne.

  3. Kommunen bør udarbejde retningslinjer for økonomisk tilsyn med tilskud til selvejende institutioner mv.

  Arbejdet med at udarbejde forbedring i forhold til opmærksomhedspunkterne er iværksat.

  Ad 1/

  Det undersøges p.t. om der kan etableres en mere smidig – herunder elektronisk – tilgang til udførslen af økonomisk ledelsestilsyn.

  Ad 2/

  Forvaltningen er i gang med udarbejdelse af retningslinjer.

  Ad 3/

  Forvaltningen er i gang med udarbejdelse af retningslinjer.

  Revisionen anfører følgende i sin konklusion i vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling:

  "Det er vores opfattelse, at Aabenraa Kommune fører en meget stram og betryggende økonomistyring, der sikrer budgetoverholdelse.”

  ”Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en sund økonomi.”

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse §§ 42 og 45.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 5 for året 2012 godkendes, og

  at årsregnskabet for 2012 godkendes endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20057, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I brev af 4. juni 2013 søger Padborg Fjernvarme a.m.b.a. om en kommunegaranti for optagelse af et lån på 6,830 mio.kr. til finansiering af udbygning af fjernvarmenettet.

  Der er tale om to projekter: henholdsvis tilslutning af 15 almene boliger på Hjulmagervej i Bov (0,393 mio. kr.) samt etablering af fjernvarmenet med henblik på konvertering af varmeforsyning for op til 120 nye fjernvarmeforbrugere i Frøslev (6,437 mio. kr.).

  Projektet på Hjulmagervej er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 23. januar 2013. Projektet vedr. konvertering af varmeforsyningen i Frøslev blev foreløbig godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2013. Efterfølgende har der været gennemført en høring, og sagen om den endelige godkendelse er på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden til mødet den 12. juni 2013. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling af denne sag.

  Garantistillelsen må maksimalt svare til den endelige anlægsudgift, og garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

  Padborg Fjernvarmes seneste årsrapport for regnskabsåret 1. juni 2011 til 31. maj 2012 udviser et underskud på 411.865 kr. som fragår i overført overskud fra tidligere år på 525.697 kr. Dermed er der pr. 31. maj 2012 et akkumuleret overskud på 113.832 kr., der overføres til indregning i varmeprisen i efterfølgende år med henvisning til, at fjernvarmeværker iflg. varmeforsyningsloven ikke må optjene overskud.

  Padborg Fjernvarmeværk har således alene den egenkapital, der er opgjort jf. Energitilsynets administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981.

  Iflg. årsrapporten, der er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger, har Padborg Fjernvarme a.m.b.a. ingen langfristet gæld.

  Padborg Fjernvarme a.m.b.a. har tilkendegivet at man ønsker at benytte sig af muligheden for en midlertidig byggekredit hos Kommunekredit, hvorefter der etableres en endelig lånefinansiering hos Kommunekredit med en løbetid på 15 eller 20 år.

  I henhold til Byrådets beslutning af 25. maj 2011 opkræver Aabenraa Kommune provision når garantien stilles. Garantiprovisionen udgør 1,25%, svarende til 85.375 kr. ved en hovedstol på 6,830 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en garanti for en byggekredit, der efter projektets afslutning erstattes af en endelig finansiering svarende til den endelige anlægsudgift, dog maksimalt 6,830 mio. kr., og

  at bevillingsmæssige konsekvenser vedr. garantiprovisionen medtages i førstkommende budgetkontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/23816, Sagsinitialer: sje

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 12. marts af forslag om nyt princip om leverandørers sociale ansvarlighed, har Udbudsenheden indhentet erfaringer til belysning af hvordan andre myndigheder benytter sociale klausuler ved udbud. Det var især spørgsmålet om, hvorvidt de sociale klausuler skulle indarbejdes som kontraktvilkår eller som et tildelingskriterium/udvælgelseskriterium, der gav anledning til et ønske om en yderligere belysning af sagen.

  Erfaringerne kan sammenfattes til, at sociale klausuler benyttes som kontraktsvilkår ved større opgaver, og at de omfatter uddannelses-, beskæftigelses- og klausuler i forhold til personale- og arbejdsmiljøpolitikker, samt at målgrupperne langt overvejende er ledige og lærlinge.

  Erfaringerne er yderligere beskrevet i bilaget: Resumé af notat ”Sociale Klausuler om en kontrakts udførelse”.

  Videre har Udbudsenheden nærmere undersøgt mulighederne for at benytte sociale hensyn som tildelingskriterium.

  I Kommissionens fortolkningsmeddelelse fra 2001, om mulighederne for at tage sociale hensyn hedder det, at sociale hensyn i en vis udstrækning kan bruges som delkriterier, selvom de ikke fremgår direkte af udbudsdirektiverne. Det afgørende er, at delkriterierne er knyttet til kontraktgenstanden, og at de giver mulighed for at vurdere ydelsens iboende egenskaber. I modsat fald kan kriteriet ikke bidrage til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og kan derfor ikke anvendes ved tildelingen.

  Konkret i forhold til kriterier for, i hvilket omfang tilbudsgivere vil anvende en bestemt kategori personer eller har indført bestemte politikker angives, at dette vil være i strid med direktivet da det ikke har noget at gøre med kontraktgenstanden. I stedet anviser fortolkningsmeddelelsen, at sociale målsætninger kan fremmes ved at anvende kontraktsbestemmelser.

  Forslag til nyt princip for leverandørernes sociale ansvarlighed

  På baggrund af de indhentede erfaringer har Udbudsenheden udarbejdet forslag til nyt princip om leverandørernes sociale ansvarlighed, når det drejer sig om tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver (princip nr. 4), til indbygning i Indkøbs- og Udbudspolitikken. Det tager udgangspunkt i, at social klausuler anvendes som kontraktsvilkår.

  Med det foreslåede princip, fastlægges der specifikke grænser for hvornår det generelt vurderes at være formålstjenligt at lade udbuddet være omfattet af sociale klausuler, ligesom der fastlægges intervaller for omfanget heraf. Som tommelfingerregel skal mellem 5 og 10 % af lønsummen anvendes til hhv. beskæftigelsesklausuler og uddannelsesklausuler.

  Det vil dog fortsat være op til en konkret vurdering ved forberedelsen af det enkelte udbud, nærmere at fastlægge indholdet af de sociale klausuler, med afsæt i en vurdering af potentialet og specifikke målgrupper.

  Fastlæggelsen af minimumskrav (ud over 5 %) i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesklausuler foretages af det fagudvalg der er projektejer, mens det ved tværgående udbud foretages af Økonomiudvalget.

  Konkret foreslås princippet ændret til:

  4: Leverandører af tjenesteydelser skal udvise social ansvarlighed.

  Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i indsatsen for at unge får en uddannelse, og at opfordre og medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommune ønsker ligeledes via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår.

  Aabenraa Kommune vil derfor i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, anvende sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

  Konkret vurderer Aabenraa Kommune at det generelt er muligt og formålstjenligt at anvende sociale klausuler ved længerevarende bygge- og anlægsopgaver og længerevarende tjenesteydelser der kun kan udføres i kommunen, mens det specifikke indhold af klausulerne skal tilpasses det enkelte udbud. Se bilag for en nærmere angivelse af hvornår og i hvilket omfang Aabenraa Kommune vil anvende sociale klausuler.

  Kontraktsum og –periode

  Anbefalingerne i forhold til kontraktsum og – periodens udstrækning er begrundet i såvel en praktisk som juridisk vurdering af at kravet skal stå i forhold til opgavens størrelse. Det er således nødvendigt for en virksomhed at have en vis sikkerhed for såvel sum som udstrækning ift. at påtage sig opgaver i lyset af klausulerne, og det er også nødvendigt med en vis tidshorisont af hensyn til elevernes uddannelse og igangsætningen af virksomhedsrettede tilbud til ledige.

  Minimumskrav

  De intervaller der anbefales i forhold til fastlæggelsen af minimumskrav i klausulerne, tager udgangspunkt i at der skal foretages en konkret vurdering ved udbuddet af den enkelte opgave. Eksempelvis vil der til byggeopgaver der er meget materialetunge, som elementbyggeri eller ved anlægsprojekter der ofte er kendetegnet ved brugen af mange maskiner, ikke kunne stilles samme krav til andelen af praktikanter, som til eksempelvis renoverings- og vedligeholdelsesopgaver der ofte er arbejdskrafttunge.

  Minimumskravene i klausulerne skal med andre ord afspejle hvor arbejdsintensiv opgaven er, så jo mere arbejdsintensiv opgaven er desto højere minimumskrav.

  Opfølgning og kontrol

  Den efterfølgende opfølgning og kontrol med om leverandørerne opfylder de indskrevne sociale klausuler, vil blive reguleret i den enkelte klausul og vil blive gennemført på samme måde som den øvrige opfølgning og kontrol med om leverandørerne opfylder kontraktens indhold.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslaget til nyt princip om leverandørernes sociale ansvarlighed, godkendes og indarbejdes i Indkøbs- og Udbudspolitikken, og

  at fastlæggelsen af minimumskrav i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesklausuler fremadrettet foretages af det fagudvalg der er projektejer, mens det ved tværgående udbud foretages af Økonomiudvalget, indenfor de intervaller der er angivet i forslaget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Der udvælges to projekter, der forelægges for økonomiudvalget med henblik på erfaringsopsamling.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16823, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af den manglende cykelforbindelse på ca. 750 meter fra eksisterende fortov ved Bylderup Bov Friskole til Åløkke i Bylderup-Bov.

  I forbindelse med etableringen af stien vil det være nødvendigt at ekspropriere i de tilgrænsende marker og haver.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 6 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved stiens etablering.

  Stien, forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti fra afslutning af eksisterende fortov ved Bylderup Bov Friskole og frem til bygrænsen. Fra bygrænsen etableres der cykelbaner, i sydsiden frem til Åløkke, i nordsiden etableres kantbanen frem til eksisterende kantbane.

  Ved bygrænsen etableres krydsning vha. byport med bump.

  Ekspropriationen forventes foretaget henover sommeren 2013.

  Anlægsprojektet forventes udført i efteråret med færdiggørelse i foråret 2014.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §§ 10 og 43. Lbk. nr. 1048 af 3. november 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 1,7 mio. kr. med en forventet udgift i 2013 på 1,0 mio.kr. og 0,7 mio. kr. i 2014.

  I budget 2013 er der i investeringsoversigten 2013-2017 afsat 1,7 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af ”sti langs Burkal Skolevej”.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. maj 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2016, hvor der er taget højde for flytningen af ”cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov”.

  Der søges om frigivelse af anlægsudgiften i 2013.

  Anlægsudgiften på 1,0 mio. kr. i 2013 foreslås finanseret af rådighedsbeløbet til ”Stier omkring akutsygehuset: cykelstier” på 1,27 mio. kr. i 2013.

  Den afledte drift er beregnet til 0,03 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Berørte lodsejere.

  Åstedsforretning gennemføres primo juli 2013 under forudsætning af byrådets godkendelse den 26. juni 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 6 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup Bov” på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projektering, ekspropriation, licitation samt opstart i marken i 2013. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til ”stier omkring akutsygehus: cykelstier”, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker årlig tilføres 0,03 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget, når projektet afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Godkender 1. og 2. at.

  3., 4. og 5. at anbefales godkendt.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Første behandling af kortgrundlaget til klimatilpasningsplanen. Kortene skal i offentlig høring jf. lovgivningen i minimum 14 dage. Jævnfør tidsplanen foreslås kortene fremlagt i en 4 ugers periode.

  Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem staten og KL, samt ny lovgivning, skal kommunen inden udgangen af i år udarbejde en klimatilpasningsplan.

  Planen er en del af kommuneplansarbejdet og kan enten integreres i kommuneplanen eller udarbejdes som et tillæg til denne.

  Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

  Første trin af Klimatilpasningsplanen består af udarbejdelse af oversvømmelseskort, sandsynlighedskort og værdikort. Sandsynlighedskortet viser oversvømmelser og med hvilken sandsynlighed oversvømmelsen opstår. Værdikortet viser områderne værdisætning og bygger primært på BBR oplysninger. Ud fra disse kort udarbejdes et risikokort. Andet trin er at lave en prioritering og en plan for klimatilpasningen, se bilagene med eksempler på kortene

  Siden 2009 har forvaltningen arbejdet med klimaspørgsmålet indenfor underemnet ”vand”. Arbejdet begyndte i forbindelse med nogle oversvømmelser omkring Brundlundskolen og fritidsklubben. Der blev dengang besluttet af lave en screening af hele kommunen omkring oversvømmelser i forbindelse med 1) lavninger i terræn (”Blue Spots”) og strømningsretninger 2) havvand på land og 3) stigende grundvand. Der blev opstillet en detaljeret analyse og model for Aabenraa by indenfor Mølleåens opland.

  Arbejdet blev afsluttet med to rapporter og en række kort samt et opsamlingsnotat, hvori forvaltningen skitserende nogle hovedtendenser, 8 forslag til politikker, samt 12 projektforslag. Et af projekterne er ombygning af øvre Slotsmølledam, som gennemføres sommeren 2013.

  Den største trussel mod Aabenraa by er vurderet til at være Aabenraa fjord. Da statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet i 2011 medførte, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark blev udpeget som risikoområde, valgte kommunen i 2012 at søge om midler fra staten til et projekt ”Sikring af Aabenraa by og havne”, hvortil kommunen modtog et tilskud på op til 0,4 mio. kr. Arbejdet afventer Kystdirektoratets igangværende riskoanalyse for Aabenraa området.

  Klimatilpasningsplanen giver kommunen mulighed for lave en opsamling og en prioritering af klimaarbejdet indtil nu.

  Klimastrategi – vand har været drøftet på temamøde for Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Trafikudvalget den 27. oktober 2011 samt på temamøde for Byrådet den 30. maj 2012.

  Jævnfør den nye lovgivning har kommunen mulighed for at bestille oversvømmelseskort hos forsyningsselskabet, der viser oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg, jf. bek. nr. 1222 af 19. december 2012.

  Staten har stillet en række oversvømmelseskort til rådighed, se www.klimatilpasning.dk. Forvaltningen har vurderet, at der er væsentlige mangler ved disse kort, og har valgt at lade rådgiver lave supplerende beregninger på statens kort og kommunens tidligere udførte kort.

  Der har siden 2009 været en aftale med Arwos om at kommunen betaler 2/3 dele af omkostninger og Arwos den sidste 1/3 del af omkostningerne til klimaarbejdet – vand. Det er valgt, at denne fordeling forsætter i planarbejdet.

  Lovgrundlag

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (Directive 2007/60/EC).

  Lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer.

  Bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

  Bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (oversvømmelseskort).

  Planmæssige forhold

  Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til rådgiver, kortudarbejdelsen mv. finansieres fra budgetområdet - alsidig natur med den aftalte fordeling mellem kommunen og Arwos.

  Høring/udtalelse

  Sædvanlige høringsberettige vil blive hørt i den offentlige høringsperiode, jævnfør tidsplanen.

  Kortene vil samtidig blive offentliggjort i digital form med adgang via kommunens hjemmeside.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tidsplanen godkendes, og

  at sandsynlighedskort/oversvømmelseskort, værdikort og risikokort udsendes i offentlig høring jævnfør tidsplanen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Tidsplanen godkendt, idet høringen forlænges til 6 uger.

  2. at anbefales godkendt til udsendelse i offentlig høring i 6 uger.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2012 er udarbejdet for at ændre et eksisterende fælleskloakeret kloakopland i Hovslund Stationsby til et separatkloakeret kloakopland.

  Ifølge den gældende spildevandsplan skal Hovslund Renseanlæg på længere sigt nedlægges og spildevandet overpumpes til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. For at imødegå dette og for ikke at skulle overpumpe regnvand til Stegholt Renseanlæg, ønskes der en fremskyndelse af en separatkloakering af den del af Hovslund, der i dag er fælleskloakeret.

  Den eksisterende spildevandsledning, der er i god stand, vil fremover blive brugt til afledning af vand fra veje og tagflader. I forbindelse med projektet vil der blive lavet et nyt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. Den forureningsmæssige belastning af det lokale vandløb vil mindskes, idet det ikke længere belastes med overløbsvand eller med dårligt renset spildevand, når det regner. Tidspunktet for hvornår Hovslund renseanlæg bør nedlægges, kan formentlig herved forlænges.

  Ejendomme, der vil blive berørt af anlæggets hovedledninger eller bassiner, er opført bagerst i bilag til delspildevandsplanen. Disse vil blive særskilt kontaktet af Arwos med henblik på at opnå enighed om anlæggets placering.

  Lovgrundlag

  Spildevandsplanen 2009 – 2012, der er godkendt af Byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der henvises til Spildevandsplanens tekstdel side 29, der siger: "I planperioden vil separering af fællessystem blive annonceret som tillæg til spildevandsplanen".

  Planen er udarbejdet efter bestemmelser i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007) og jf. miljøbeskyttelseslovens kap 4, § 32 (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010).

  Det fremgår af "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spildevandsplanen.

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2009 - 2012 for Aabenraa Kommune.

  Planmæssige forhold

  Der er ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan, der omfatter hele kommunen. Denne plan godkendes ultimo 2013.

  Høring/udtalelse

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen 2009 - 2012 skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

  Byrådet vedtager herefter tillægget endeligt til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009 - 2012 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Anbefales godkendt til udsendelse i høring.

  Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Til projekt Aabenraa – Fremtidens Købstad er der pr. 31. maj 2013 anvendt 1,1 mio. kr. Heraf er 0,8 mio. kr. finansieret af allerede frigivet anlægsbevilling.

  De nu anvendte 1,1 mio. kr. er overvejende anvendt til udarbejdelse af konkurrenceprogram, udarbejdelse af forundersøgelser, tilrettelæggelse af og afholdelse af offentlige møder og borgerinddragelse samt finansiering af projektmedarbejder.

  Forbrug i projektets resterende løbetid

  Der vil i forbindelse med afholdelse af den nu igangsatte parallelkonkurrence være udgifter til konkurrencevederlag, fagdommerhonorar, finansiering af konkurrencesekretariat samt fortsat finansiering af projektmedarbejder.

  Forventet forbrug fra nu og frem til afslutning af konkurrence i oktober 2013 svarer til 1,7 mio. kr.

  Efter konkurrencens afslutning er der et vederlag på 0,2 mio. kr. til vinderen af konkurrencen, som får til opgave at efterbearbejde vinderprojektet.

  Udbetaling af bevilling fra Realdania

  Kultur, Miljø & Erhverv vil i juni 2013 anmode Realdania om delvis udbetaling af den i sommeren 2012 tildelte bevilling.

  Projektets løbetid

  Projektet i dets nuværende planlagte proces forventes at løbe frem til udgangen af februar 2014.

  Lønmidler til projektmedarbejder udløber med udgangen af oktober 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er den 27. juni 2012 frigivet 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af midtbyplan og i godkendt investeringsoversigt for 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til projektet, som hermed søges frigivet.

  De to ovenstående beløb indgår i det samlede projektbeløb for udarbejdelse af visionsplan, herunder gennemførelse af parallelkonkurrence.

  Det samlede projektbeløb lyder på 3,32 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 1,82 mio. kr.

  De 0,32 mio. kr. fra Realdanias bevilling dækker en reduktion i kommunens momsrefusion svarende til 17,5% af Realdanias bevilling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at 0,7 mio. kr. afsat i godkendt investeringsoversigt frigives til brug for den videre proces i Aabenraa – Fremtidens Købstad.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/26277, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 27 – Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. marts 2013 til den 1. maj 2013.

  Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et varieret og attraktivt boligområde. Planen rummer mulighed for 53 parcelhuse, men kan alternativt rumme 35 parcelhuse og cirka 60 tæt-lave boliger eller etageboliger.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 – Planloven.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.112.B. Der var udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, idet Lokalplan nr. 27 skal muliggøre en forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent og en mindre mindste grundstørrelse end de nuværende rammebestemmelserne giver mulighed for.

  Vedtagelsen af Lokalplan nr. 27 medfører ikke aflysning af andre lokalplaner eller ændrede zoneforhold.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Desuden har forvaltningen et mindre ændringsforslag i forhold til hovedstiernes forløb og delområdernes indbyrdes afgrænsning.

  Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 21. maj 2013.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 27 og kommuneplantillæg nr. 33.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 27 – Boligområde og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa, vedtages endelig med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotat af 21. maj 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/34173, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Byggemodning vest for Lergård 1. etape.

  Sagen er tidligere behandlet i byrådet den 21. september 2011, hvor der blev frigivet 0,5 mio. på investeringsplanen for 2011 til forundersøgelser. Museets forundersøgelser er afsluttet.

  Projektet omfatter byggemodning af 1 stamvej og i alt 6 boligveje. Stamvejen er sammen med 3 boligveje mod øst beliggende på et kommunalt ejet areal, medens de tre boligveje mod vest er beliggende på en privat matrikel. Stamvejen følger et eksisterende hegn, der i dag er skel mellem den kommunale og private del. Det eksisterende hegn bibeholdes som en grøn kile i området.

  De tre krydsningspunkter mellem boligveje og stamvejen påtænkes udført som hævede flader.

  Område er meget kuperet, og vejene er planlagt til at følge eksisterende terræn. Udover vejene i området er der et omfattende stisystem i området bestående af 2 hovedstier med fast belægning og belysning, samt en del trampestier med løs belægning for eksempel stenmel.

  Etape 1

  Der er på investeringsplanen for 2012-2015 i 2012 og investeringsplanen for 2013-2016 i 2013 afsat henholdsvis 3,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til projektet.

  Grundstørrelserne i 1. etape ligger mellem 830 m² og 1.111 m².

  Under etape 1 etableres stamvejen ned til boligvej 2, hele boligvej 1 og de første ca. 50 m af boligvej 2. Det er på den måde muligt at byggemodne 10 parceller.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af lokalplan nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Aabenraa Nord.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

  Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer indenfor lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

  Anlægsudgiften til 1. etape anslås til i alt 4,0 mio. kr.

  Der var på investeringsplanen for 2011-2014 i 2011 afsat 0,5 mio. kr. og på investeringsplanen for 2012-2015 afsat 3,0 mio. kr. Der blev i 2012 frigivet 0,5 mio. kr. Restbeløbet på 3,0 mio. kr. blev ved regnskabsafslutningen overført til 2013. På investeringsplanen for 2013-2016 er der i 2013 afsat 1,0 mio. kr. til området vest for Lergård.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at museumsudgravninger, projekt og overslag godkendes,

  at der ikke etableres en stibro fra den nye byggemodning over Camma Larsen–Ledets Vej,

  at der i en senere etape af byggemodningen etableres en hovedsti langs sydsiden af Camma Larsen–Ledets Vej fra byggemodningen frem til stibroen ved Høje Kolstrup kirke, og

  at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ”Byggemodning af 1. etape boligområdet vest for Lergård”. Bevillingen finansieres med 3,0 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2012-2015 hvor det ikke frigivne restbeløbet på 3,0 mio. kr. ved regnskabsafslutningen blev overført til 2013 samt 1,0 mio. kr. på investeringsplanen for 2013-2016 af beløbet afsat til byggemodningsprojektet ”vest for Lergård” i 2013.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  1. , 2. og 3. at godkendt.
  1. at anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43917, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa.

  Lokalplanområdet er placeret ved Lergård, i det nordvestlige Aabenraa. Området afgrænses mod øst af Lergård og et større boligområde bestående af tæt-lav bebyggelse. Mod syd og nord afgrænses området af grønne naturområder bestående af skov og mose, mod vest afgrænses området af en mark, som i fremtiden skal danne ramme om en større udstykning.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide Ældrecenter Lergården med 43 boliger og et nyt serviceareal. Udvidelsen af centeret har en sådan størrelse, at der er lokalplanpligt.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om Planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  En stor del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 91, for et boligområde og et ældrecenter – Lergård 1. etape, vedtaget af Aabenraa Kommune i marts 2003.

  Lokalplanen fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål i form af ældre- og plejeboliger med et tilhørende ældrecenter. I den sydlige del af område D må der endvidere indrettes et område til fritidsformål – Spejderområde.

  Lokalplan M 91 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 66 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.112.B, Lergård. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af Ældrecenter Lergården, Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Hans Philip Tietje

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Den 16. maj 2013 blev der afholdt licitation på de to udbud anlægsprojektet til Kongehøjskolen var blevet delt op i. Det drejede sig om en hovedentreprise på Tøndervej-afdelingen og fagentrepriser på Dronning Margrethes Vej-afdelingen.

  Projekterne, der blev budt ud, var udarbejdet på grundlag af projektforslaget, som det blev fremlagt for Byggestyregruppen på et møde den 19. december 2012.

  Projektforslagets udformning var fremkommet ved prioriteringer og bearbejdninger af det vindende konkurrenceforslags delprojekter og enkeltelementer.

  Anlægsbudgettes post til håndværkerudgifterne er 67 mio kr.

  Håndværkerudgifterne omfatter alle de håndværks- og leverancemæssige ydelser, der vil være omfattet for opnåelsen af et fuldt funktionsdygtigt og færdigt byggeri, herunder alle ydelser udbudt i hoved- og fagentreprise, nedbrydnings- og miljøsaneringsarbejder, byggeplads- og vejrligsydelser, uforudseelige udgifter samt tekniske bygherreleverance (mindre ydelser og levererancer, der udbydes/indkøbes uden om selve hoved- og/eller fagentrepriserne, men koordineres med disse).

  Dog er, hvad der kan betegnes som løst inventar og udstyr ikke medregnet, da disse ydelser indkøbes særskilt som en del af skolens driftsudgifter.

  De følgende tal omfatter sammenligningsmæssigt alle de samlede håndværkerudgifter.

  På byggestyregruppemødet den 19. december 2012 blev håndværkerudgifterne i forbindelse med projektforslaget vurderet til at være 84 mio kr.

  Før man kunne foretage en yderligere og kvalificeret prioritering af de enkelte delprojekter ønskede Byggestyregruppen at disse blev prissat ved et udbud.

  I forhåbning om et gunstigt prisleje, bl.a. vurderet på grundlag af de netop indkomne tilbud på udførelse af tilbygningen til Stubbæk skole, blev det derfor besluttet at udbyde hele projektforslaget uden yderligere beskæring.

  De indkomne priser ved licitationerne beløb sig incl. nedbrydnings- og miljøsaneringsentreprisen til i alt ca. 100 mio kr. og man så i den forbindelse ikke et prisleje, der kunne sammenlignes med udbudet til Stubbæk Skoles overbygningsafdeling.

  Delprojekterne er i de indkomne tilbud prissat hver især sammen med en mere detaljeret prissætning af enkeltelementer og bygningsdele, og det er derfor muligt at opstille forskellige besparelsesscenarier.

  Efterfølgende har totalrådgiveren udarbejdet 2 besparelsesscenarier, A og B.

  A medfører at der stadig vil komme til at mangle ca. 11,5 mio kr i forhold til anlægsbudgettet og B får udgifterne til at balancere med dette.

  Ovenstående hovedtal og de 2 udarbejdede scenarier blev forelagt for Økonomiudvalget på mødet den 4. juni 2013.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet at Byggestyregruppen foretager en prioritering i et eller flere scenarier inden for anlægsbudgettes ramme til håndværkerudgifter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at byggestyregruppens prioritering og forvaltningens indstilling forelægges på mødet.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

  Udvalget anbefaler scenarie A med en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen, finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget, at der frigives 48 mio. kr. i 2013 til Kongehøjskolen, finansieret af det reviderede rådighedsbeløb på 48 mio. kr. i 2013, og at den yderligere finansiering udmøntes på budgetseminaret.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget,

  at der frigives 48 mio. kr. i 2013 til Kongehøjskolen finansieret af det reviderede rådighedsbeløb på 48 mio. kr. i 2013,

  at den negative anlægspulje på 12 mio. kr. skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplanerne og hovedsageligt ved udskydelser på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2016, og

  at retningslinjer for licitationer revurderes i efteråret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2013

  1.at og 2. at og 4. at anbefales godkendt.

  3. at justeres således, at det anbefales, at den negative anlægspulje skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplan blandt andet ved forskydninger på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2017.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt,  idet 27 stemte for.

  1 stemte imod. Ejler Schütt stemte imod med begrundelsen ”på det foreliggende grundlag”.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19262, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling vedr. udskiftning af ventilationsanlæg i Børnehuset Fladhøj.

  Børnehuset Fladhøj arbejder aldersopdelt i 4 grupper, som sammensættes på baggrund af børnenes alder.

  I afdelingerne for småbørnsgruppen og for de 3-4 årige børn er der et ældre udsugningsanlæg, som ikke fungerer optimalt. Ejendomme anbefaler på den baggrund, at udsugningsanlægget udskiftes med et nyt ventilationsanlæg, som opfylder bygningsreglementets minimumskrav til børneinstitutioner.

  Børnehuset Fladhøj har for nylig haft besøg fra Arbejdstilsynet. Børnehuset oplyste tilsynet om, at man var i gang med at planlægge udskiftning af ventilationsanlægget, og på den baggrund blev der ikke udstedt et egentligt påbud fra Arbejdstilsynet.

  Ejendomme har foretaget CO2 målinger i børnehuset. I den udarbejdede rapport anføres det bl.a.:”På udskriften kan det tydelig ses, når børnene kommer om morgenen, da stiger CO2 koncentrationen, og det kan også af kurven aflæses, at kurven falder, når børnene sendes ud for at lege inden middag.”

  Ejendomme har ikke regnet på energibesparelser ved udskiftning af ventilationsanlægget, da oplysninger om driften af det eksisterende udsugningsanlæg er meget mangelfulde.

  Økonomi og afledt drift

  Et rådgivende ingeniørfirma har beregnet en overslagspris på 0,540 mio. kr. for levering og montering af mekanisk ventilationsanlæg med genvinding.

  Ventilationsanlæg

  (1.000 kr.)

  Anlægsbehov

  540

  Rest anlægsbevilling:

  Diverse anlæg 2009 – akut og pasningsgaranti

  -58

  Etablering af småbørnspladser

  -482

  Det foreslås at anlægsprojektet finansieres af et ikke forbrugt budget på anlægsprojektet ”Diverse anlæg 2009 – akut- og pasningsgaranti”, hvor der resterer 0,058 mio. kr.

  Restbeløbet på 0,482 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsbevillingen til etablering af småbørnspladser.

  Anlægsprojektet til etablering af småbørnspladser har en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og der er p.t. disponeret 0,264 mio. kr. Der er således et ikke disponeret restbeløb på 0,736 mio. kr.

  Godkendes finansieringen af ventilationsanlægget som foreslået, vil der være 0,254 mio. kr. til rådighed i 2013 til etablering af nye småbørnsgrupper.

  I investeringsoversigten for 2014 -2016 er der afsat 0,5 mio. kr. pr. år til etablering af småbørnsgrupper.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg, finansieret med 0,058 mio. kr. af ”Diverse anlægs 2009 – Akut og pasningsgaranti” og med 0,482 mio. kr. af ”etablering af småbørnsgrupper”.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg finansieret af rådighedsbeløb på 0,540 mio. kr. afsat til ”etablering af småbørnsgrupper”.

  Restbeløbet på 58.000 kr. forudsættes lagt i kassen ved næste budgetkontrol.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11284, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages endelig stilling til fremsendelse af ansøgning om forsøg med samdrift mellem 10. Aabenraa og Ungdomsskolen i Aabenraa.

  På møde i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 14. maj blev der behandlet en forsøgsansøgning omkring samdrift mellem 10. Aabenraa og Ungdomsskolen i Aabenraa.

  Forsøgsansøgningen blev sendt til udtalelse i de berørte bestyrelser og MED-udvalg.

  Forsøget bevirker følgende:

  - Pr. 1.8. 2013 etableres der en samlet virksomhed for ungdomsskole og 10. klasse med én overordnet leder. Den overordnede leder er den nuværende leder af Ungdomsskolen.

  - Der etableres én fælles bestyrelse. Organisationsdiagram fremgår af bilag. Sammensætningen af bestyrelsen fremgår af bilag.

  - Der er fortsat to institutioner, der henhører under hver deres lovgivning og har adskilt budget og dermed regnskabsaflæggelse i henhold til reglerne herom.

  Udtalelser er fremsendt og er vedlagt denne sag i bilag.

  Generelt er der stor tilfredshed med etablering af en mere robust og fremtidssikret organisation.

  Udtalelserne giver anledning til to typer af overvejelser:

  1. Opmærksomhedsfelter som relaterer sig til den fremadrettede proces – og som skal tillægges betydning i det fremtidige arbejde med udviklingen af organisationen.

  2. Opmærksomhedsfelter som relaterer sig til vilkår og omstændigheder ved forsøgsansøgninger.

  Høring/udtalelse

  Udtalelserne er vedlagt denne sag i bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forsøgsansøgningen fremsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. august 2013, og

  at der afsættes 200.000 kr. af Skole- og Dagtilbudsudvalgets struktur og udviklingspulje til udviklingen af den fremtidige organisation.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 28-05-2013

  1. at anbefales godkendt,

  2. at godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Udgik.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/54767, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Reformen af førtidspension og fleksjob indebærer et helt nyt struktureret samarbejde mellem kommuner og sundhedsvæsenet. Det skal sikre en tidlig og hurtig afklaring af mulighederne for at arbejde, hvis borgeren har problemer med helbredet.

  Den nye samarbejdsmodel skal sikre, at kommunens sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen altid samarbejder optimalt. Borgerne skal ikke føle, at de kommer i klemme mellem forskellige fagpersoner med forskellige holdninger til helbred og job.

  Der har pågået forhandlinger mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark om førtidspensions- og fleksjobreformen, hvor regionen skal stille en sundhedskoordinator og klinisk funktion til rådighed for kommunernes rehabiliteringsteams. Det forventes at samarbejdet kan føre til kortere udredningstid og mere effektiv indhentning af lægeerklæringer.

  Der henvises i øvrigt til bilag vedr. evaluering af rehabiliteringsteam i Fleks- og Førtidspensionsreform og beskrivelsen af sundhedskoordinator og klinisk funktion.

  Kommunerne og regionen er enige om hensigterne med reformen og har haft en god dialog om en fælles samarbejdsaftale til at lægge til grund for den enkelte kommunes aftale med regionen, man er bl.a. enedes om:

  • Regionen organiserer sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion fra Friklinikken i Give i Vejle kommune
  • Da der er en række ubekendte om, hvor mange personer kommunerne sender i rehabiliteringsteams, opbygger regionen sin forventede kapacitet igennem en indkøringsfase
  • Samarbejdsaftalen sigter på en fleksibel model, bl.a. hvor kommunernes forventede, årlige træk på sundhedskoordinatorerne justeres hver tredje måned. I løbet af et par år forventes der igen en nedgang i antallet af behandlede sager i forbindelse med kontanthjælps- og sygedagpengereformer begynder at blive effektueret. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et klart estimat af omfanget
  • Sundhedskoordinatorerne skal være behjælpelig i de løbende sager, når der er behov for helbredsmæssig sparring og indhentelse af helbredsoplysninger.
  • Kommunerne og regionen ønsker dertil en differentieret tilgang til ydelserne fra klinisk funktion, som leverer rådgivning og vurdering til en gennemsnitspris på op til 14.000,- kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle speciallægeattester vedrørende den enkelte borger
  • Ud fra en dialog med alle kommuner laver regionen en samlet plan for sundhedskoordinatorernes deltagelse i kommunerne med henblik på en effektiv udnyttelse af tid og ressourcer
  • EG Mediconnect er valgt til at levere en hensigtsmæssig IT-løsning til kommunikation mellem alle relevante parter. EG forventer at kunne gå i test medio juni og være klar til drift 1. juli 2013. Udvikling og drift for kommunernes del finansieres af eksisterende licensbetalinger til Mediconnect
  • EG Mediconnect kontakter alle 22 kommuner og regionen for den konkrete integration
  • Der følges op på aftalen i Syddanmark, herunder om økonomi, ressourceforbrug og kapacite

  En afslutning af forhandlingerne om det endelige standardkontraktforslag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er planlagt til at finde sted den 4. juni 2013, hvor aftalen færdiggøres og efterfølgende sendes ud til alle 22 kommuner umiddelbart efter mødet. Aftalen skal godkendes i alle kommuner senest 1. juli 2013.

  Samarbejdsaftalen sendes til høring i Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2013, Sundhedsudvalget 11. juni 2013 og Børne- og Familieudvalget 12. juni 2013 forud for behandling i Økonomiudvalget den 18. juni 2013.

  De tre nævnte fagudvalg vil på et senere tidspunkt blive orienteret om samarbejdet om både ressourceforløb og opfølgning på det udviklingsarbejde, som foregår i KL.

  Økonomi og afledt drift

  Der pågår forhandlinger mellem Staten og KL om lovforslagets DUT-konsekvenser, Aabenraa Kommune afventer resultatet af forhandlingerne da det endnu er uvist om kommunen bliver kompenseret, fordi der reelt er nettomerudgifter eller om loven forudsætter, at kommunen kan spare på andre områder.

  Staten forudsætter, at udgifterne til rehabiliteringsteamene kan dækkes ved at omprioritere eksisterende udgifter til målgruppen. Det er efter KL’s vurdering på ingen måde en realistisk forudsætning.

  Et af de væsentligste opmærksomhedspunkter er, at den regionale sundhedskoordinator og klinisk funktion kan blive væsentligt dyrere end forudsat af staten. Klinisk funktion får monopol på at bestille sundhedsfaglig bistand, herunder lægeerklæringer, til rehabiliteringsteamet. Regionerne har derfor ingen incitamenter til at sikre lave udgifter til lægeerklæringer. Kommunerne bør derfor følge udviklingen meget tæt og indgå i en meget tæt dialog med regionerne om opgaveløsningen i klinisk funktion.

  Kommunerne i Region Syddanmark har den 30. maj 2013 fået oplyst region Syddanmarks takster for den kommunale medfinansiering af Sundhedskoordinatoren og klinisk funktion. Aabenraa Kommunes årlige udgift til Sundhedskoordinatoren forventes at blive mellem 310.000 - 350.000 kr. Den årlige udgift til den kliniske funktion, som leverer rådgivning og vurderinger, forventes at blive mellem 150.000 - 200.000 kr.

  Aabenraa Kommune har ikke i budgettet for 2013 og frem afsat finansiering til sundhedskoordinator og til klinisk funktion fra Friklinikken i Give. Endvidere er der i forbindelse med etableringen af det tværkommunale rehabiliteringsteam i Aabenraa Kommune ikke truffet beslutning om, hvorvidt sundhedskoordinatoren og klinisk funktion fra Friklinikken i Give skal finansieres af Arbejdsmarkesudvalget eller af Sundhedsudvalget, eller om finansieringen skal deles mellem de to udvalg.

  Jobcenter og Borgerservice anbefaler, at området og dermed også finansieringer ligger i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at samarbejdsaftalen godkendes,

  at finansiering af sundhedskoordinator og klinisk funktion fra Friklinikken i Give i 2013 afventer DUT-forhandlingerne, og

  at budgetansvaret placeres i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 11-06-2013

  1. – 3. at: Taget til efterretning

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 12-06-2013

  Taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/14805, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende regnskabsåret 2011 på områder med statsrefusion.

  Beskæftigelsesministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold på ministeriets område.

  Ministeriet finder det dog kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende opfølgning i sager på kontanthjælp/starthjælp, aktivering, ledighedsydelse, mentorstøtte og længerevarende sygedagpenge. Der er også revisionsbemærkninger om manglende journalisering i dagpengesager ved barsel.

  Ministeriet forventer, at de iværksatte tiltag på områderne vil forbedre sagsbehandlingen, og at forbedringen vil fremgå af næste års beretning.

  Revisor har bemærket, at kommunen generelt ikke foretager opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre. Ministeriet forventer, at kommunen løbende følger op på bevillingerne.

  Opfølgning på tidligere års beretninger

  Opfølgning på 2010:

  Revisor oplyser, at der igen generelt er konstateret mange fejl, men at der er udfærdiget konkrete initiativer og handleplaner, og at der er fokus fremadrettet på indsatsen.

  Revisor oplyser også, at det endnu ikke er synligt, at kommunen er overgået til et nyt elektronisk administrationsgrundlag.

  Særlig gennemgang af fleksjobområdet 2010:

  Revisor oplyser i beretning af 8. maj 2012, at styrelsens skrivelse af 26.marts 2012 først er modtaget efter at gennemgangen af personsager er afsluttet, og det derfor ikke har været muligt at gennemgå alle sager vedrørende revurderinger på fleksjobområdet. Sagerne vil blive gennemgået i august 2012. Ministeriet forventer, at revisors opfølgning fremgår af næste års beretning. Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

  Særlige gennemgange

  Temarevision 2011 – Fleksydelsesordningen:

  Ministeriet noterer sig, at området generelt set administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet støtter revisors anbefalinger om at udarbejde forretningsgange for

  overgangen mellem Jobcenter og Ydelseskontor og i højere grad at bruge løbende journalnotater.

  Social- og Integrationsministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  ”Ministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har ført til en bemærkning på området. Bemærkningen kan henføres til, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteres af journalerne på området. Ministeriet finder det positivt, at kommunen har beskrevet og iværksat en række konkrete tiltag og målbare handlinger, der kan understøtte en gunstig faglig udvikling på områderne, og at revisor vurderer, at sagsbehandlingen fremadrettet vil leve op til gældende lovgivning og retningslinjer for opfølgning og journalføring i de sociale sager. Revisor anmodes om en opfølgning på området i beretningen for 2012.

  Opfølgning på tidligere års beretning

  Opfølgning 2010 - Hjælp i særlige tilfælde:

  Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har ledt til bemærkning på området, jf. ministeriets kommentar ovenfor.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at alle øvrige forhold vedrørende 2010 er afklaret.”

  Forvaltningens besvarelser er vedlagt.

  De to decisionsskrivelser har været behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. maj 2013, hvor sagerne anbefales godkendt.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelserne for 2011 fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17943, Sagsinitialer: EB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 4 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2012. (afsluttende beretning for året 2012.)

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen med fagudvalgenes bemærkninger for økonomiudvalget.

  For forvaltningen Jobcenter og Borgerservice giver beretningen indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område anledning til bemærkninger:

  ”3. Konklusion på den udførte revision

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for regnskabsåret 2012.

  Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler.”

  ”3.1.1 Opfølgning og journalisering i personsager

  Der blev i 2011 givet bemærkninger om manglende opfølgning og journalisering af bevillinger på en lang række sagsområder.

  Kommunen har iværksat en lang række tiltag for at forbedre sagsbehandlingen. Resultaterne af de iværksatte handlinger og initiativer har vi kunnet konstatere ved et generelt faldende fejlniveau på sagerne, samt at kvaliteten i sagsbehandlingen ses højnet på flere sagsområder. Der er også områder, hvor den ønskede effekt ikke er opnået på det tidspunkt, sagsrevisionen blev foretaget, hvilket udmønter sig i, at vi fortsat giver bemærkninger på opfølgning og journalføring inden for nedenstående sagsområder.

  Opfølgning

  Der foreligger ikke i tilstrækkelig grad dokumentation for, at der foretages økonomisk opfølgning hver 3. måned på kontanthjælpsområdet i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 10.


  Journalføring

  Vi vurderer at administrationens faglige vurderinger og overvejelser stadig ikke i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres af journalen ved bevillinger på følgende områder:

  • Bevilling af kontanthjælp, ledigheds- og revalideringsydelse
  • Bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter IL 34-36 og LAS § 81-85
  • Bevilling af godtgørelse til udgifter i forbindelse med borgerens deltagelse i aktiverings/integrationsprogram, jf. LAB § 83 og IL § 35
  • Bevilling af dagpenge ved Barsel”

  ”3.1.2 Opfølgning på bevilling af mentorstøtte i virksomhedscentre

  Der blev i 2011 givet bemærkninger om at der generelt ikke foretages opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscenter. Samme forhold er konstateret ved revisionen i 2012.

  Kommunen var ikke enig i revisionens opfattelse af, at der i forbindelse med placering i virksomhedscentre løbende skal følges op på og særskilt vurderes i forhold til borgerens behov for mentorstøtte.

  Det fremgår af Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for revision af2011, at der løbende skal følges op i forhold til borgerens behov.

  Det er på den baggrund vores vurdering, at der er grundlag for at videreføre bemærkningen fra 2011 om manglende opfølgning på bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre.

  Lovgivningen på området er pr. 1. januar 2013 skærpet, og forvaltningen har oplyst, at de vil ændre praksis, så lovgivningen følges fremover.”

  Forvaltningens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 4 er vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 4, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 4 for året 2012 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9969, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over og understøtter beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk, der skal kommenteres og reflekteres på.

  Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal af fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettighed, besparelsespotentialer mv.

  Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

  Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

  Som det ses af vedlagte resultatrevision har Jobcenter Aabenraa et stort besparelsespotentiale. Hovedparten af besparelsen er på de permanente ydelser, førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob, der er lovreguleret og dermed ikke kan fratages borgerne. Jobcenter Aabenraa har iværksat et projekt, KIS, der fremadrettet skal reducere tilgangen til de permanente ydelser.

  Scorecardet viser, at Jobcenter Aabenraa ligger som nr. 2 i klyngen. Det skyldes, at jobcentret har haft en god udvikling i forhold til ministermålene vedr. arbejdskraftreserven, tilgangen til permanente ydelser og unge under 30 år. Den velfungerende ungeindsats afspejles direkte i det faldende antal unge på offentlig forsørgelse.

  Udkast til resultatrevisionen er drøftet på et temamøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. april 2013. Resultatrevisionen har været fremsendt til Beskæftigelsesregionen og til LBR til bemærkninger i perioden 1. – 21. maj 2013.

  Der er indkommet bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen. Da LBR’s rådsmøde den 23. maj 2013 blev aflyst, blev fristen for indsendelse af bemærkninger forlænget til den 24. maj 2013. LBR har ikke indsendt bemærkninger.

  Tidsplanen for behandling af Resultatrevisionen er således:

  • Resultatrevision og indkomne bemærkninger er behandlet i LBR den 23. maj 2013
  • Behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2013
  • Behandles Økonomiudvalget den 18. juni 2013
  • Behandles i Byrådet den 26. juni 2013
  • Resultatrevisionen offentliggøres senest den 1. juli 2013

  Lovgrundlag

  Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Resultatrevision 2012 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll og Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17891, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes og godkendes forslag om at anvende ikke forbrugte anlægsmidler til finansiering af engangsudgifter ved udbud/indkøb af en ny fælles IT-løsning i Sundhed & Omsorg.

  Direktionen har på møde den 17. maj 2013 behandlet sagen med følgende beslutning: Taget til orientering med følgende bemærkninger: Der foreslås finansiering på 2 mio. kr. som anlæg. Der udarbejdes en business case med tilbagebetaling af beløbet hurtigst muligt og maksimalt over en 4-årig periode.

  Sundhed & Omsorg har i overensstemmelse med kommunens plan for udbud af fagsystemer godkendt i Direktionen i 2011 igangsat udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud af en ny fælles IT-løsning for forvaltningens afdelinger som forventes udsendt i udbud 28. juni 2013 med valg af leverandør i uge 40.

  Den nye fælles IT-løsning skal erstatte de nuværende fagopdelte IT-løsninger og understøtte forvaltningens strategiske mål og håndtere tværfaglig opgaveløsning med forretningsgange og styringsaktiviteter for både myndighed og leverandører. Den nye IT-løsning skal også sikre, at Aabenraa Kommune kan leve op til Den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi på social- og sundhedsområdet.

  Sundhed & Omsorg har udarbejdet vedlagte business case. Der er til sagens behandling også vedlagt et uddrag af udbudsmaterialet for at beskrive krav til funktioner i en ny fælles IT-løsning.

  Den nye fælles IT-løsning forventes at medføre merudgifter dels fordi markedet har udviklet sig siden kommunesammenlægningen og dels fordi, der ønskes en IT-løsning der er fremtidsorienteret med hensyn til at kunne leve op til krav om digitalisering, effektivisering, borgerens digitale adgang til egen sag og fokus på bl.a. tværfaglige borgerforløb og rehabilitering.

  Vedlagte business case anvender en bestemt metode til beregning af de økonomiske gevinster og omkostninger. Der tages endvidere udgangspunkt i beregninger udført af Aabenraa Kommunes Udbudsenhed om leverandørpriser på baggrund af aktuel SKI-aftale. Resultatet af beregningerne viser følgende:

  Forvaltningens nuværende IT-løsning koster 1,36 mio. kr. i årlige afgifter til leverandørerne. Hertil kommer organisatoriske forankring på 2,3 mio. kr. til bl.a. systemadministratorer og superbrugere m.m.

  De samlede økonomiske gevinster er ved en ny fælles IT-løsning til alle afdelinger i Sundhed & Omsorg er beregnet til 3,6 mio. kr. over en 5-årig periode, svarende til 0,3 % af organisationens basisbudget i de afdelinger og institutioner der skal anvende IT-løsningen.

  Der findes 3 mulige leverandører i Danmark af en ny IT-løsning til Sundhed & Omsorg. De samlede beregnede omkostninger i en 5-årig periode for de 3 mulige løsninger baseret på omregning af SKI-aftalen beløber sig til henholdsvis ca. 44 mio. kr., ca. 29 mio. kr. og ca. 26 mio. kr. Beløbene omfatter: Indkøb (engangsudgifter eksklusiv udgifter til konvertering og arkivering af data i 2013), Implementeringsudgifter (undervisning af 1600 brugere 2013/14), Organisatorisk forankring (bl.a. systemadministrator, superbrugere og projektledelse), Drift og udvikling af IT-løsninger (afregning til leverandør).

  De ikke finansielle gevinster er beskrevet som krav i udbuddet bl.a. nedenstående punkter hvor en ny IT-løsning forventes at tilvejebringe:

  • borgernes digitale adgang til egen sag
  • medarbejdernes adgang til at opnå et fælles tværfaglig borgeroverblik, som forudsætning for ny tværgående arbejdsgange og valg af indsats, borgerforløb og rehabilitering
  • aktivitetsbaseret ledelses- og styringsinformation
  • administrative forenklinger, effektiviseringer og automatiseringer af arbejdsgange.
  • at en række krav og mål i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi kan opfyldes.

  Tages der udgangspunkt i den billigste leverandør efter Ski-aftalen eksklusiv udgifter til implementering beskrives behov for finansiering af engangsudgifter ved indkøb, konvertering og arkivering af data, på 1.625.000 kr. i 2013 og årlige driftsudgifter i 2014 til leverandøren på 1.841.000 kr. svarende til merudgifter på 481.000 kr. i forhold til i dag.

  Der er således behov for finansiering af engangsudgifter i 2013 og en forhøjelse af IT-driftsbudgettet i 2014-2022 (aftaleperioden). På denne baggrund har forvaltningen taget initiativ til at undersøge mulighed for at finansiere engangsudgifterne af ikke forbrugte anlægsmidler i 2013 og at foreslå de økonomiske udfordringer indarbejdet i budget 2014 finansieret indenfor henholdsvis Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets økonomiske ramme.

  Sundhed & Omsorg søger derfor om frigivelse af et rådighedsbeløb til betaling af engangsudgifter på 2 mio. kr. finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb i 2013 afsat til Ombygning af Rødekro Plejehjem fra 41 til 32 boliger i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. De 2 mio. kr. skal anvendes til finansiering af udgifter til konvertering og arkivering af data (skønnet 1 mio. kr.) og et engangsbeløb til den valgte leverandør (1 mio. kr. beskrevet i udbudsmaterialet).

  Business casen beskriver mulighed for i aftaleperioden at tilbagebetale anlægsbeløbet, betinget af den endelige økonomi og den forventede gevinst.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Sundhed og Omsorg søger en éngangsinvestering på 2,0 mio. kr. til IT fagsystemer finansieret af et uforbrugt rådighedsbeløb i 2013 på 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet, som oprindeligt udgjorde 9,5 mio. kr. blev godkendt afsat til ombygning af Rødekro Plejehjem fra 41 til 32 boliger i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016.

  Heraf godkendte Byrådet den 19. december 2012 frigivelse af 7,0 mio. kr. til etablering af Special- og Rehabiliteringscentret, Rødekro.

  Det bemærkes endvidere, at det oprindelige anlægsprojekt er omfattet af låneadgang til kvalitetsfondsprojekter, hvor der i 2013 er mulighed for en 18% finansiering.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2013 på 2,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til konvertering og arkivering af data samt engangsudgifter i forbindelse med udbud af en ny IT-løsning i Sundhed & Omsorg finansieret af Socialudvalgets ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2013 vedr. ombygning af Rødekro Plejehjem.

  Beslutning Socialudvalget den 13-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/13294, Sagsinitialer: jck

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes en overordnet Styrings- og Visitationsmodel for Sundhed & Omsorg, der baseres på en styringsfilosofi om ”at pengene følger borgeren”; dvs. aktivitetsstyring på tværs af politikområderne under Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

  Styrings- og Visitationsmodellen har overordnet til formål at understøtte Kommunens nye Sundhedspolitik samt udvikling og implementering af den rehabiliterende tilgang på tværs af driftsområderne under Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

  Af Sundhedspolitikkens målsætninger fremgår bl.a.: At Kommunen vil sikre kvalitet og effektive sammenhængende forløb for den enkelte borger, patient og særligt udsatte grupper med behov for støtte, pleje og behandling. At der skal være fokus på at få mere sundhed for pengene gennem målrettede og sammenhængende indsatser på tværs af kommunens serviceområder og i samspil med det øvrige sundhedsvæsen.

  Styrings- og Visitationsmodellen skal således understøtte Kommunens muligheder for at levere fleksibel, effektiv og sammenhængende støtte og hjælp af høj kvalitet til borgeren. Modellen skal særligt fremme indsatser, der støtter borgeren i at blive selvhjulpen og i stand til at leve et godt, aktivt og selvstændigt liv uafhængig af hjælp længst muligt.

  Styrings- og visitationsmodellen skal i forlængelse heraf fremme sammenhængende og tværgående indsatser på lavest effektive omkostningsniveau.

  Styrings- og Visitationsmodellen skal styrke og tydeliggøre mulighederne for politisk prioritering på tværs af politikområder og udvalgenes bevillingsområder. Modellen skal sikre gennemskuelighed og sammenhæng mellem det politisk godkendte serviceniveau og visiterede samt leverede indsatser.

  I praksis betyder det, at der i Socialudvalget og Sundhedsudvalget er etableret et parallelt politikområde, Visitation og Rehabilitering, der på sigt vil rumme det aktivitetsbaserede budget for de forskellige driftsområder samt mellemkommunale udgifter. Politikområdet skal understøtte den tværgående visitation og indsats.

  Udvalgene vil i forbindelse med den årlige budgetlægning skulle prioritere rådige midler i forhold til den forventede aktivitet, det ønskede serviceniveau jf. kvalitetsstandarder m.v. og deraf følgende forventede indsatser.

  Såfremt hensynet til kvalitet og sammenhæng for borgeren og omkostningseffektivitet tilsiger det, vil der i myndighedsudøvelsen kunne foretages en helhedsorienteret visitation, der involverer leverandører på tværs af fagudvalgenes bevillings- og politikområder. I sådanne situationer vil der kvartalsvist blive forelagt en fælles sag til beslutning i både Socialudvalget og Sundhedsudvalget, der begge skal godkende en evt. omplacering af midler mellem de to visitationsrammer (netto-0 omplacering via Økonomiudvalget).

  Såfremt der i budgetåret opstår behov for tiltag til sikring af budgetoverholdelse, vil sagen som udgangspunkt blive forelagt begge fagudvalg med henblik på en fælles prioritering af handlemuligheder indenfor visitationsrammerne m.v.

  Styrings- og Visitationsmodellen indebærer en forenkling af visitationen og øget handlefrihed for leverandøren til i samarbejde med borgeren at gennemføre den sammenhængende, tværfaglige rehabilitering og andre indsatser. Der vil således fremadrettet i betydeligt omfang blive tale visitation, levering og afregning af ydelser i form af pakker og tværgående forløb. Eksempelvis pakkevisitation til plejecentre (i lighed med praksis på Handicap og Psykiatriområdet i dag) samt tværgående rehabiliteringsforløb, hvori indgår flere leverandører – dvs. fx træning, pædagogisk støtte, sygepleje og hjælpemidler.

  Forenklingen indebærer, at visitationen skal have fokus på udredning af borgerens behov og rehabiliteringspotentiale samt formulering af retningsgivende mål for borgerens udvikling, støtte m.v.. Leverandøren vil på dette grundlag og indenfor rammerne af den enkelte pakke eller forløb sammen med borgeren kunne tilrettelægge og gennemføre de nødvendige aktiviteter.

  Der vil som led i denne tilgang blive sat meget fokus på kvalitet, metodeudvikling og måling af effekten af de forskellige indsatser m.v.

  Med den nye styringsmodel sættes således også fokus på udvikling af nye borgerløsninger og rehabiliterende indsatser. Til dette formål forudsættes mulighed for, at der indenfor fagudvalgenes visitationsrammer kan ske overførelse af udviklingsmidler, som i forbindelse med den årlige budgetlægning er blevet øremærket til udvikling af omkostningseffektive og tværgående indsatser.

  Byrådets godkendelse af den overordnede Styrings- og visitationsmodel vil efterfølgende blive omsat i konkrete styrings- og omkostningsmodeller for de enkelte fagområder og institutioner i Sundhed & Omsorg.

  Det forventes, at størstedelen af driftsområderne således vil overgå til aktivitetsstyring i løbet af 2013-2014, efter konkret politisk godkendelse i udvalgene. På områder, der i denne proces ikke findes egnet til aktivitetsbaseret styring, vil styring fortsat ske som rammestyring med afsæt i kvalitetsstandarder og budgetforudsætninger vedr. økonomi og aktivitet m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Implementeringen af den nye Styrings- og Visitationsmodel vil ske indenfor fagudvalgenes godkendte rammer.

  Der vil som led heri ske en gradvis overgang til aktivitetsstyring for relevante driftsområder. Samtidig hermed vil der budgetteknisk ske en flytning af det aktivitetsbaserede budget for de pågældende politikområder til det nye politikområde Visitation og Rehabilitering i Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

  For de enkelte driftsområder (aftalestyrede enheder) vil der blive tale om anderledes sammensætning af deres samlede budget, nemlig som en kombination af et (forventet) aktivitetsbudget, et driftsbudget og/eller et rammebudget. Modellen fungerer i dag fx i Hjemmeplejen.

  Tekniske korrektioner til det samlede ældreområde på tværs af udvalgene samt allokering af midler til nytilgang på handicap og psykiatriområdet budgetlægges som udgangspunkt under politikområdet Visitation og Rehabilitering i de to udvalg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at Styrings- og Visitationsmodel for Sundhed & Omsorg godkendes.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 11-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Udvalget lægger vægt på fremadrettet ledelsesinformation, der understøtter den nye styringsmodel.

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Socialudvalget den 13-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Styringsmodellen følges løbende.

  Afbud: Mette Hørlück

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken sætter rammer og retning for udviklingen af det offentlige bibliotekstilbud i Aabenraa Kommune. Blandt Byrådets politiske målsætninger er ”Borgernes tilgængelige bibliotek”, som bl.a. udvikles gennem åbningstiden.

  De seneste år er der på landsplan implementeret et nyt tilgængelighedskoncept på mere end 170 biblioteker. Konceptet består dels af en åbningstid, hvor der er adgang til bibliotekernes samlede ressourcer med mulighed for at blive personligt betjent af faguddannet personale, som det kendes nu, dels en selvbetjent åbningstid, hvor der er adgang til biblioteksrummet og dets muligheder og de fleste digitale og fysiske ressourcer, men hvor der ikke er adgang til personlig betjening, råd og vejledning.

  Etablering af det selvbetjente bibliotekstilbud forudsætter indførsel af chipteknologi, et adgangskontrolsystem, overvågningsudstyr og i mindre omfang bygnings- og indretningsmæssige ændringer. Chipløsningen er nu indført på bibliotekerne.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der etableres selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013.

  Herudover er der Felsted Bibliotek, hvor det anbefales, at etablering af selvbetjent bibliotek sker i tilknytning til flytningen af biblioteket til Damms Gaard i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes en anlægsudgift på 1,125 mio. kr. til etablering af de 4 første selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Tinglev, Bov og Rødekro

  Finansiering af projektet:

  Anlægsprojektet ”Chipløsning Bibliotek” er nu afsluttet. Der et samlet mindreforbrug på 0,616 mio. kr. der ønskes overført til det nye projekt ”Etablering af selvbetjente biblioteker”

  0,259 mio. kr. overføres fra Biblioteks driftsbudget i 2013. Biblioteket er omfattet af dialogbaseret aftalesyring og har fået overført midler fra 2012 til 2013. Samt

  0,250 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige driftsbudget overføres til rådighedsbeløb i 2013

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der etableres selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2013 på 1,125 mio. kr. , finansieret således:

  - Mindreforbrug på anlægsprojekt ”chipløsning Bibliotek” 0,616 mio. kr.

  - Overførsel fra Bibliotekets driftsbudget 2013 0,259 mio. kr.

  - Overførsel fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget 0,250 mio. kr.

  at der gives en anlægsbevilling på 1,125 mio. kr. finansieret af ovenstående rådighedsbeløb i 2013, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til åbningstider og reglement for benyttelsen af bibliotekerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt.

  4. at godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18210, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På baggrund af dialog mellem Museums Sønderjyllands bestyrelse og det sønderjyske kulturkoordinationsudvalg er der udarbejdet en Økonomiaftale mellem museet og de fire sønderjyske kommuner.

  Aftalen er godkendt i såvel kulturkoordinationsudvalget som museets bestyrelse.

  Økonomiaftalen beskriver de indbyrdes aftaler om samarbejdet med Museum Sønderjylland om drift, anlæg, moms, grundskyld og ændringer i disse forhold.

  Økonomi og afledt drift

  Museum Sønderjylland har et samlet budget på 46,190 mio. kr. hvoraf 12,607 mio. kr. (27%) betales efter folketalsfordeling mellem de fire sønderjyske kommuner.

  Aabenraa Kommunes andel udgør i 2013 3,250 mio. kr.

  Aftalen ændrer ikke på Aabenraa Kommunes udgifter i forhold til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftalen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2013

  Godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/52492, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57440, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16822, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI