Beslutningsprotokol

onsdag den 28. august 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Kurt Andresen og Karina Rogat.
Christian Panbo forlod mødet efter sag nr. 153.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27443, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ejler Schütt har i h.t. kommunestyrelseslovens § 11 den 30. juni 3013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Som bekendt er der indgået et folkeskoleforlig, som jeg på mange områder finder er et udmærket forlig, og som jeg er sikker på vil give et løft til kvaliteten og udbyttet af undervisningen.

  Især beslutningen om, at der skal være ro og orden i klasserne er god, selvom beslutning om disciplin mangler. Dette var en selvfølgelighed før i tiden.

  Også beslutningen om undervisning i engelsk fra 1. klasse er god.

  Men jeg finder det ikke tilfredsstillende, at undervisning i tysk først skal påbegyndes i 5. klasse.

  Især i vort område med Tyskland som nærmeste nabo og med meget grænseoverskridende samarbejde og udveksling mener jeg, at undervisning i tysk bør påbegyndes så tidligt som muligt.

  Og som bekendt er Tyskland Danmarks største eksportmarked, så jo før eleverne bliver fortrolig med tysk desto bedre.

  Det er nok for meget, at eleverne i 1. klasse skal undervises i 2 fremmedsprog, men jeg mener, at undervisning i tysk skal påbegyndes allerede i 3. klasse i stedet for først i 5 klasse.

  Disse her fremførte argumenter gælder for alle 4 sønderjyske kommuner.

  Derfor foreslår jeg, at byrådet tager initiativ til, at Aabenraa Kommune sammen med Tønder, Haderslev og Sønderborg kommuner retter henvendelse til Undervisningsministeren for at få tilladelse til, at kommunerne som frikommuneforsøg, finansieret af staten, får mulighed for at påbegynde undervisning i tysk allerede fra 3. klasse.

  Jeg er sikker på, at dette vil være en stor fordel for eleverne i disse kommuner på både kort og langt sigt.

  Derfor foreslå jeg

  at. byrådet opfordrer borgmesteren til at medtage forslaget på det næste møde i Koordinationsudvalget for de sønderjyske kommuner.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Trukket af dagsordenen.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58947, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december:

  • en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen, og
  • en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret.

  Staben har udarbejdet vedhæftede ”Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013”, der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2013, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

  Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 og forventet regnskabsresultat for hele 2013:

  I økonomiaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

  Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune, varede til og med den 12. juli 2013. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbendes skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

  Det forventede regnskab for 2013 udviser et forbrug på 3.364,1 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt”, mod et oprindeligt budget på 3.399,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på ca. 35,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, er sammensat af en forventning om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på serviceudgifterne (i forhold til det oprindelige budget), et merforbrug på ca. 8 mio. kr. på overførselsudgifterne og et merforbrug på ca. 7 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Det skal anføres, at forventningen til mindreforbruget på serviceudgifter p.t. udgør ca. 50 mio. kr. for 2013 som helhed, ud fra forbruget pr. 31. juli 2013. Ligeledes med baggrund i forbrugsprocenterne pr. 31. juli 2013, er der sket udvalgsfordeling af den samlede forbrugsforventning. Dette er en grov fordelingsmetode, hvorfor udvalgsmæssige afvigelser i det endelige forbrug må påregnes.

  På ”Anlægsudgifter i alt” (ekskl. Jordforsyning) forventes et forbrug på 137,0 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 113,8 mio. kr., hvilket er baseret på en ny opgørelse, baseret på de i juni/juli indmeldte betalingsplaner for resten af 2013 - incl. jordforsyning forventes et samlet anlægsforbrug på 149,8 mio. kr.

  Det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) pr. 30. juni 2013 udgør 188,0 mio. kr. og indeholder bl.a. en overførsel af 65,6 mio. kr. fra 2012 vedr. uforbrugte anlægsmidler.

  Regnskab pr. 30. juni 2013:

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 har været på 170,8 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 134 mio. kr.

  Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 27 mio. kr. pr. 31.12.2013, hvilket bl.a. beror på forudsætninger om at driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. (svarende til niveauet ifm. m. overførslerne fra 2012 til 2013), og at der vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 51 mio. kr. i 2013 (jf. de indsendte betalingsplaner) i forhold til det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) på 188 mio. kr.

  Der er pr. 30. juni 2013 forbrugt 48,8 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2012 udgjorde 48,3 %, mens det pr. 30. juni 2011 udgjorde 49,5 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,1 % af servicerammen pr. 30. juni 2013 mod 48,5 % pr. 30. juni 2012 og 49,7 % pr. 30. juni 2011 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 52,5 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 mod 52,0 % pr. 30. juni 2012 og 53,0 % pr. 30. juni 2011.

  Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2013 udgjorde 49,8 % af det korrigerede budget mod 50,8 % pr. 30. juni 2012 og 53,5 % pr. 30. juni 2011. Forbruget i 1. halvår er positivt påvirket af lockouten på skoleområdet.

  Lovgrundlag

  Budget- og regnskabssystem for kommuner: afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen", afsnit ”7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område”, afsnit ”7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet” og afsnit ”7.8 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område”.

  Lov om kommunernes styrelse § 45a, § 46 og § 57.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet og forventningerne til helårsresultatet for 2013 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2013

  Korrigeret budget 2013

  Resultat pr. 30.6 2013

  Forventet resultat 2013

  Indtægter

  -3.546.888

  -3.527.642

  -1.754.049

  -3.527.642

  Driftsudg. incl. renter

  3.418.405

  3.457.633

  1.707.159

  3.381.349

  Res. af ordinær drift

  -128.483

  -70.009

  -46.890

  -146.213

  Anlæg – skattefin.

  113.771

  187.994

  36.180

  137.024

  Anlæg – jordforsyning

  5.737

  12.775

  1.864

  12.775

  Resultat (før låneoptag)

  -8.975

  130.760

  -8.846

  3.586

  Låneoptagelse

  -46.043

  -126.143

  -63.500

  -94.653

  Afdrag lån

  51.703

  50.558

  26.685

  50.558

  Finansforskydninger

  1.837

  5.336

  67.829

  5.336

  Påvirkning kassebeh.

  -1.478

  60.511

  22.128

  -35.173

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2013 fremgår af vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2013, incl. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet 2013 samt forventningen til helårsresultatet for 2013 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58947, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes oprindelige budget i 2013 til anlæg (ekskl. jordforsyning) udgjorde 113,8 mio. kr.

  Efter overførsel af uforbrugte beløb fra 2012 til 2013 på 65,6 mio. kr., tillægsbevillinger på 6,9 mio. kr. og omplaceringer på 1,7 mio. kr. i 2013, udgør det korrigerede budget på anlæg i 2013 (ekskl. jordforsyning) 188,0 mio. kr. pr. 30. juni 2013.

  Til brug for bl.a. halvårsregnskabet og for at få et overblik over likviditetstrækket i den resterende del af 2013 hidrørende fra anlæg, er der, på baggrund af områdernes bidrag udarbejdet en oversigt over den aktuelle forventning til forbrug i den resterende del af 2013 på områdernes anlægsprojekter.

  Det kan anføres, at der pr. 30. juni 2013 er afholdt udgifter for 36,3 mio. kr. på anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning) i Aabenraa Kommune.

  I henhold til vedhæftede oversigt over betalingsplaner for alle anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning) i 2013, forventes der et samlet anlægsforbrug på disse i 2013 på 137,0 mio. kr., hvilket medfører en forventning om en ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 på ca. 51 mio. kr.

  Med baggrund i det konstaterede anlægsforbrug (ekskl. jordforsyning) på 36,2 mio. kr. i 1. halvår 2013, vurderer staben, at det indmeldte forventede anlægsforbrug i 2. halvår 2013 på ca. 100 mio. kr. er meget højt sat.

  Et mindreforbrug på anlæg i 2013 vil påvirke likviditeten positivt i 2013. Ved opgørelsen af den positive afsmitning på likviditeten, skal dog modregnes en reduktion i låneoptagelsen, som følge af den mindre anlægsaktivitet.

  Foranlediget af den afholdte licitation, blev der i sag 162 ”Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen”, på Økonomiudvalgsmødet, den 11. juni 2013, besluttet, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen, finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget.

  Endvidere blev det besluttet, at den negative anlægspulje skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplan blandt andet ved forskydninger på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2017.

  Betalingsplanen for Kongehøjskolen viser, at den øgede bevilling på 12 mio. kr. ikke forfalder i 2013, hvorfor den søges tilbageført i 2013. De 12 mio. kr. anbefales håndteret som en investeringsforskydning til 2017 og medtages ved budgetseminaret, på dag 2, i forbindelse med prioritering af anlæg for 2014 – 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at vedhæftede betalingsplaner for 2013 tages til orientering,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser, med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014, herunder den afledte påvirkning af låneoptagelsen, indarbejdes dels i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 og dels i forbindelse med årsafslutningen,

  at den negative anlægspulje på 12 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles i 2013, og der sker en reduktion af rådighedsbeløbet til Kongehøjskolen i 2013 med 12 mio. kr.,

  at der i anlægsbudget 2014 afsættes en negativ anlægspulje på 12 mio. kr. under Økonomiudvalget, og samtidig sker forhøjelse af Kongehøjskolens rådighedsbeløb med 12 mio. kr. i 2014, og

  at anlægspuljen på de 12 mio. kr. medtages til budgetseminaret, med oplæg om en investeringsforskydning til 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3562, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for juni 2013 er det mellem KL og regeringen aftalt, at midtvejsreguleringen på overførselsudgifter finansieres af det der spares på, at det tidligere PL-skøn var for højt.

  KL indgik den 16. februar 2013 forlig med KTO. Som følge heraf udgør budgetårsvirkningen på løn for 2013 0,54 %. Aabenraa kommune har anvendt KL’s budgetvejledning fra marts 2012 og fremskrevet lønbudgetterne med 1,5 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,96 % for meget, hvilket udgør 16,687 mio. kr.

  Byrådet godkendte i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2013, at ændringen vedr. lønfremskrivningen på 16,687 tilfaldt finansieringssiden (generelle tilskud) til evt. imødegåelse af modregning i bloktilskuddet ifm. midtvejsreguleringen af 2013.

  På baggrund af regnskabstallene for 2012 er den endelige prisfremskrivning opgjort og prisskønnet er nedjusteret med -0,46 %. Årsagen til faldet i det samlede prisindeks i 2013 er en generel nedjustering af alle prisindeksene, men det største fald sker indenfor brændsel og drivmidler, køb af jord og bygninger og entreprenør- og håndværkerydelser.

  Nedjusteringen af prisindeksene indebærer en forventet reduktion af serviceudgifterne i 2013 i størrelsesorden 400 mio. kr. i forhold til KL’s udmelding i marts måned. Man skal dog være opmærksom på, at KL’s pris- og lønskøn gælder for kommunerne under ét. Har Aabenraa kommune en anden udgiftssammensætning end landsgennemsnittet, kan der være en anderledes konsekvens i forhold til den landsgennemsnitlige forventning.

  Der er foretaget en beregning, der viser at nedjusteringen af priserne for 2013 udgør i alt 1,6 mio. kr. for Aabenraa kommune og dette svarer ikke til KL’s udmelding.

  Det anbefales, at ændringen (besparelsen) som følge af nyt prisskøn for 2013 indarbejdes i budget 2013 med 1,6 mio. kr. lig med ændringen som følge af KTO-aftalen.

  Ændringen i alt som følge af både KTO aftalen (lønfremskrivningen) og ændring af prisindeksene udgør herefter i alt 18,287 mio. kr. som anbefales anvendt til finansiering af merudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

  Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 blev der forventet et merforbrug på 20,075 mio. kr. på overførselsudgifter, som der på daværende tidspunkt ikke kunne anvises finansiering til. Anbefalingen var derfor, at afvente en evt. tillægsbevillingsansøgning indtil størrelsen af midtvejsreguleringen var kendt.

  Merforbruget vedrører områderne; kontanthjælp, uddannelsesordningen samt seniorjobordningen.

  I Lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunen for merudgifter til seniorjob m.m. på netto 1,535 mio. kr. som foreslås tilført arbejdsmarkedsområdet til de pågældende områder.

  Samlet set tilføres der således 19,822 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet, hvilket stort set svarer til vurderingen af behovet i budgetkontrollen pr. 31.03.2013.

  Økonomi og afledt drift

  Konsekvenserne som følge af ændringen i priserne på udvalgsniveau:

  Udvalg

  Beløb (1.000 kr.)

  Økonomiudvalget

  -379

  Økonomiudvalget – tj.pension

  -209

  Socialudvalget

  -294

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -9

  Sundhedsudvalget

  -3

  Skole og Dagtilbudsudvalget

  200

  Børn og Familieudvalget

  73

  Kultur og Fritidsudvalget

  -489

  Teknik og Miljøudvalget

  -217

  Plan og Trafikudvalget

  -364

  Beredskabet

  -30

  Serviceområdet i alt

  -1.720

  Socialudvalget overførselsudg.

  -0

  Arb.markedsudv. overførselsudg.

  -90

  Skole og dagtilbudsudv. Overf.

  -2

  Børn og Familieudv. Overf.

  -1

  Overførselsområdet i alt

  -93

  Aktivitetsbestemt medfinan.

  212

  I alt

  -1.600

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ændringen/besparelsen, som følge nedjusteringen af priserne for 2013 på i alt 1,6 mio. kr., indarbejdes i budget 2013 jf. tabel,

  at nettoindtægten på Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,535 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsudvalgets område tilføres området,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 19,822 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalgets overførselsindkomster finansieret af mindreforbrug på priser og lønninger på i alt 18,287 mio. kr. og Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,535 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16488, Sagsinitialer: MKB

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark søger på vegne af DVB Syd om, at dispositionsfonden fritages for at dække afdeling 3, 10, 12 og 21’s udgifter til tab ved lejeledighed for driftsåret 1. januar – 31. december 2012.

  Boligkontoret oplyser i sin ansøgning, at begrundelsen for fritagelsen er en totaløkonomisk betragtning af boligorganisationens økonomi. Boligkontoret redegør som følger for den økonomiske situation:

  Boligorganisationens disponible dispositionsfond udgør ultimo 2012 ca. 250.690 kr. før tilskrivning af renter, svarende til ca. 1.567 kr. pr. bolig. Således har boligorganisationens dispositionsfond kun i begrænset omfang mulighed for at dække afdelingernes tab ved lejeledighed. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til

  dispositionsfonden.

  - Boligorganisationens afdeling 3 (tidligere DVB - Rødekro, afdeling 3) består af 22 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.
  I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 111.113 kr.

  - Boligorganisationens afdeling 10 (tidligere DVB - Bov, afdeling 1) består af 32 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.
  I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 30.735 kr.

  - Boligorganisationens afdeling 12 (tidligere DVB - Bov, afdeling 3) består af 18 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.
  I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 12.336 kr.

  - Boligorganisationens afdeling 21 (tidligere DVB – Tinglev, afdeling 3) består af 9 almene boliger, der i flere år har været ramt af massive udlejningsproblemer.
  Afdelingen er primo 2013 solgt på tvangsauktion begæret af Realkredit Danmark eftersom der ikke har været midler til at betale afdrag på lån.
  I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 236.668 kr.

  På baggrund af ovennævnte er det boligorganisationens opfattelse, at det ud fra en totaløkonomisk vurdering ikke er forsvarligt og muligt at lade dispositionsfonden garantere for dækning af afdelingernes udgifter til tab som følge af ledige boliger, og på den baggrund ansøges om 100 % fritagelse.

  Forvaltningen har den 28. maj 2013 afholdt møde med Boligkontoret for en nærmere belysning af, om de enkelte afdelinger henlægger beløb til at dække lejeledighed, således at tabet ikke skal dækkes ved huslejestigninger, ligesom det ønskes nærmere belyst, om tvangsauktionen for afdeling 21 indebærer, at afdelingen kan fritages for dispositionsfondsforpligtigelsen.

  Boligkontoret Danmark oplyste, at Afdelingerne via budgettet i et rimeligt omfang henlægger til tab ved lejeledighed. Der henlægges dog ikke i det omfang, som skal til for at dække de tab, der er set i de seneste regnskabsår. Dette skyldes bl.a., at der har været en tro på, at udlejningssituationen ville blive bedre, og hvis henlæggelserne skulle hæves til et højere niveau, ville det betyde huslejestigninger i afdelinger, hvor huslejen i forvejen er høj.

  Afdelingernes henlæggelser til tab ved lejeledighed:

  Afdeling 3 henlægger kr. 20.000 i hhv. 2012 og 2013

  Afdeling 10 henlægger kr. 5.000 i hhv. 2012 og 2013

  Afdeling 12 henlægger kr. 8.000 i hhv. 2012 og 2013

  Afdeling 21 henlægger kr. 6.500 i hhv. 2012 og 2013

  Organisationen står derfor i et dilemma: Hvis der ikke opnås dispensation, belastes organisationens dispositionsfond, der ikke er stor nok til at dække samtlige tab, og hele organisationen vil derfor være i økonomisk krise. Opnås der derimod dispensation vil tabet belaste afdelingernes resultat og givetvis betyde underskud i afdelingerne. Underskud der skal afvikles over huslejen via en huslejestigning.

  Boligkontoret Danmark oplyste endvidere, at der for afdelingerne 3 og 10 er søgt Landsbyggefonden om forbedring, frasalg eller adskillelse af afdelingens tæt, lave bebyggelse og enkelte boliger, som belaster afdelingen væsentligt.

  Vedr. afdeling 21 er denne afhændet på tvangsauktion primo 2013 og det må antages, at der i den forbindelse er gjort op med de økonomiske forhold i forhold til tinglyste gældsforpligtigelser.

  Ifølge almenboliglovens § 20, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke eller kun delvis dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt.

  Det er forvaltningens vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingen selv bør dække tabene, idet der bør søges en radikal løsning af forholdene, hvilket der også arbejdes på, jf. oplysningen om henvendelsen til Landsbyggefonden om støtte til løsningsmuligheder.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for at dække tabet for lejeledighed i afdeling 3, 10, 12 og 21, uagtet denne afdelings særlige situation for driftsåret 2012.

  Det kan konstateres, at der tidligere administrativt er givet dispositionsfondsfritagelse for afd. 3 Rødekro og afd. 21 Bylderup Bov. Bemyndigelse hertil ses ikke af den tidligere delegationssag på området, hvorfor forvaltningen foreslår bemyndigelse på området.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 20, stk. 2, samt  bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 41, stk. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dispositionsfonden fritages for at dække afdeling 3, 10, 12 og 21’s udgifter til lejeledighedstab som ansøgt, og

  at forvaltningen fremover bemyndiges til at afgøre ansøgninger om dispositionsfondsfritagelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  1. at anbefales godkendt.
  2. at kan ikke anbefales.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/3609, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Forslag til Affaldsplan 2013 – 2024 er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos, da dens visioner og initiativer i overvejende grad skal udføres af Arwos.

  Affaldsplanen består af 2 dele.

  Del 1 er den korte version, der giver et overblik over visioner og initiativer i affaldsplanen samt kortlægning af affaldsmængder og -ordninger i kommunen.

  Del 2 er den lange version, der indeholder detaljer og oplysninger om f.eks. lovgivningsmæssige rammer, direktiver, affaldshierarki, prognoser og kapacitet.

  Aabenraa Kommunens Affaldsplan 2013 – 2024 er kommunens plan for, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i vores affald bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.

  Affaldsplanen indeholder desuden konkrete initiativer for perioden 2013 – 2018.

  Borgere, boligforeninger og virksomheder har ved deltagelse i workshops været inddraget i affaldsplanens tilblivelse.

  Affaldsplanens fokus er på ordninger for private, da erhvervsordningerne med den nuværende lovgivning med nogle få undtagelser er blevet udsat for fri konkurrence, hvilket betyder, at kommunerne ikke har indflydelse på affaldsvejene for det genanvendelige erhvervsaffald.

  Med de eksisterende affaldsordninger opfylder Aabenraa Kommune allerede i dag regeringens og kommunens egne målsætninger for genanvendelse, og det er derfor ikke planlagt at indføre nye affaldsordninger.

  Der er dog stort nationalt og internationalt fokus på genanvendelsen af fosfor i organisk affald. Dette skyldes bl.a., at fosfor forventes at blive en knap og dermed eftertragtet ressource i fremtiden. Det vurderes derfor, at der indenfor få år vil ske en regulering af lovgivningen med det formål, at fremme bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen og genanvendelse af det afgassede restprodukt som gødning på landbrugsjord.

  Der kan derfor i planperioden blive indført en indsamlingsordning for bioaffald.

  Affaldsplanen har 3 visioner:

  1. Miljø – Vores affaldsordninger skal belaste miljøet mindst muligt.
  2. Service – Vores affaldsordninger skal være lette at bruge og have et højt serviceniveau.
  3. Ressourcer – Vores affaldsordninger skal udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.

  For at realisere disse visioner er der udvalgt nogle konkrete initiativer indenfor 6 forskellige temaer:

  1. Etageboliger
  2. Øget bevidsthed
  3. Farligt affald
  4. Erhvervsaffald
  5. Genbrugspladser
  6. Bioaffald

  Med øget fokus på disse temaer vil kommunen være i stand til at øge indsamlingen af genanvendeligt og farligt affald. På genbrugspladserne skal der ske en afklaring af renoveringsbehov og efterfølgende foretages en renovering af flere af genbrugspladserne.

  Der er i affaldsplanen redegjort for de økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser i perioden 2013 – 2018.

  Affaldsplanen indeholder tillige en opgørelse over indsamlede affaldsmængder og fordelingen deraf i 2011 samt udviklingen af affaldsmængder fra private i perioden 2009 - 2011.

  Sidst i affaldsplanen er en oversigt over de forskellige affaldsordninger i Aabenraa Kommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald. § 13: Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

  Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

  Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

  Planmæssige forhold

  Affaldsplan 2013 – 2024 afløser kommunens tidligere Affaldsplan 2009 – 2020.

  Affaldsplanen må ikke stride imod Kommuneplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Samtlige udgifter til drift og anlæg afholdes af Arwos, der finansierer udgifterne over de årlige gebyrer og salgsindtægter fra salg af genanvendeligt affald.

  Taksterne forventes at kunne nedsættes i 2014 og derefter forblive uændrede i perioden frem til 2018.

  Eventuel etablering af indsamlingsordning af bioaffald vil dog kunne medføre en mindre takststigning.

  Affaldsordningerne drives af Arwos efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter kun må anvendes indenfor affaldsområdet, og at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

  Høring/udtalelse

  Udkastet til Affaldsplan 2013 – 2024 skal efter en godkendelse af Byrådet fremlægges i offentlig høring i en 8 ugers periode fra 29. august til 31. oktober 2013.

  Under høringsperioden afholdes et borgermøde om planen.

  Efter høringsperiodens afslutning skal ændringsforslag vurderes og eventuelt indarbejdes i affaldsplanen, der efterfølgende på ny skal gennemgå en politisk behandling og godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes, og

  at der fastsættes dato og tid for afholdelse af borgermøde i byrådssalen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at forslag til affaldsplan anbefales godkendt og sendes i høring.

  Der afholdes borgermøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt idet 28 stemte for og 1 Ejler Schütt (O)stemte imod med begrundelsen:

  ”at forsyningsselskabet Arwos med dets aktuelle udemokratiske opbygning, som nærmest sætter byrådet uden for indflydelse, ikke skal udføre affaldsplanen, og at udførelsen derfor føres tilbage til kommunens Kultur, Miljø og Erhvervs forvaltning,

  at den nyopførte genbrugsbutik ikke må drive konkurrerende virksomhed mod de mange frivilligt drevne genbrugsbutikker i byen, hvorfra overskuddet går til velgørende formål. Den nyopførte genbrugsbutik skal lukkes eller stilles til rådighed for de frivillige.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25492, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sortpletudpegningen foretaget i 2013 er der fundet 22 lokaliteter med en overrepræsentation af ulykker. Af de 22 sorte pletter er 6 strækninger og lokaliteter blevet undersøgt nærmere med henblik på at finde tiltag, som vil forbedre ulykkesbilledet. De 4 lokaliteter med forslag er følgende

  1. Tøndervej i Aabenraa

  Etablering og reetablering af 4 blå cykelfelter på strækningen, indsnævring af tilfarten ved Dr. Margrethes Vej, opsætning af cyklistsignal samt højresvingspil ved krydset ved Kystvejen.

  1. Haderslevvej og H. P. Hanssens Gade i Aabenraa

  Anlæg af støttehelle i sydlig vejgren i krydset Kilen/Madevej/H. P. Hanssens Gade samt reetablering af blå cykelfelter og tilpasse kantsten ved udsatte kryds og overkørsler.

  1. Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund

  Udvidelse af eksisterende slips i svingbanen.

  1. Krydset Lejrvejen/Omfartsvejen i Padborg

  Etablering af separat venstresvingsfase i den nordlige vejgren.

  Tiltagene på Tøndervej og H. P. Hanssens Gade/Haderslevvej er primært til at forhindre ulykker med bløde trafikanter, mens de 2 andre lokaliteter forhindre ulykker med bilister og lastbiler.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der udarbejdes detailprojekt for alle de nævnte projekter, og at der efterfølgende indhentes tilbud for alle projekter. Hvis de samlede udgifter overstiger anlægsbevillingen på 1,859 mio. kr. udsættes gennemførslen af projekter ved Lejrvejen/Omfatsvejen i Padborg.

  Nærmere beskrivelse af ulykkesbilleder og tiltag er beskrevet i bilaget.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2013-2016 afsat en pulje på 1,859 mio. kr. til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter (sorte pletter) på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Da der er tale om ombygninger forventes der ikke øgede udgifter til afledt drift af projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at gruppen af sortpletprojekter på de 4 lokaliteter godkendes, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,859 mio. kr. til udførelse af sortpletprojekterne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at godkendt,
  2. at anbefales godkendt.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16839, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til projektering og opstart af ekspropriationer af 1. etape af cykelstien langs Gammel Ribevej.

  Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 2 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved cykelstiens etablering.

  Den ca. 1,3 km. sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej fra eksisterende cykelsti ved Kresten Philipsens Vej til første rundkørsel ved Egelund/ Forsyningsvejen.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i efteråret 2013, således anlægsarbejder og udbud kan pågå i 2014 og færdiggøres i 2015.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio. kr. i 2013 og 3,500 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i 2015.

  Udgiften til projektering og ekspropriation på 0,270 mio. kr. foreslås finansieret af restbeløbet af rådighedsbeløbet til ”stier omkring akutsygehuset: cykelstier”.

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. maj 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2016, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 til projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 2 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej” på 0,270 mio. kr. til gennemførelse af projektering og ekspropriation i efteråret 2013. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til ”stier omkring akutsygehus: cykelstier” .

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  1. at godkendt,
  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47000, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har sendt idéoplæg i høring for vindmøller ved Tumbøl Søndermark. Arealet ligger langs kommunegrænsen til Aabenraa i området mellem Tumbøl og ca. 250 m nord for Sønderborg motorvejen ved Gråsten.

  Der er skitseret et projekt med 3 stk. møller på min. 2 MW og maksimal totalhøjde på 150 m.

  Området indgår i Sønderborg Kommunes Temaplan for vindmøller. På grund af nærheden til Aabenraa Kommune og drøftelser med Aabenraa er området udlagt som et perspektivområde. Aabenraa Kommune har ikke revideret sin vindmølleplan og ønskede en afklaring af vindmølleplanlægningen i Aabenraa inden stillingstagen til et vindmølleområde umiddelbart op ad kommunegrænsen.

  Byrådet i Sønderborg Kommune har den 26. juni 2013 besluttet at sætte vindmølleplanlægningen i bero for 2 andre projektområder. Hvorvidt beslutningen danner præcedens for Tumbøl sagen er for nuværende ikke klarlagt.

  I tilknytning til området – på Aabenraa-side – er der en lodsejer, som ønsker at opstille vindmølle på sin ejendom.

  Med hensyn til Aabenraa Kommunes høringssvar til Sønderborg Kommunes idéoplæg er der fra forvaltningen flg. løsningsforslag:

  Løsningsforslag:

  1. Aabenraa Kommune har ingen bemærkninger udover at berørte ejendomme beliggende i Aabenraa Kommune informeres og vurderes i VVM tilsvarende ejendomme i Sønderborg Kommune.

  Konsekvensen heraf er, at der kan blive opstillet vindmøller umiddelbart langs kommunegrænsen uden at Aabenraa Kommune er planlæggende myndighed. Aabenraa Kommune kan heller ikke anbefale hvorledes afledte midler fra Grøn Ordning skal fordeles.

  2. Aabenraa Kommune forholder sig skeptisk til vindmølleplanlægningen ved Tumbøl Søndermark begrundet i at landbrugslandskabet er sårbar overfor etablering af nye, store og dominerende tekniske anlæg som vindmøller, der bliver meget synlige i landskabet. De nye store vindmøller på 150 m totalhøjde, kan virke meget dominerende i landskabet (se visualiseringer), da terrænet varierer meget. Bakkelandskabet Kværs er særlig sårbart over for ændringer, der slører udsynet til eller forringer oplevelsen af det markante dødisbakketerræn.

  Konsekvensen heraf er, at Aabenraa Kommune forsinker og evt. bremser et vindmølleprojekt i en anden kommune, da de involverede myndigheder skal opnå enighed i sagen.

  3. Projektet ændres til et projekt på tværs af kommunegrænse, hvorved der også opstilles mølle/r i Aabenraa Kommune.

  Konsekvensen heraf er, at vindmølleprojektet skal udvikles og planlægges i samarbejde mellem de to kommuner. Det kan evt. give forsinkelse i projektet. I den konkrete sag vil flere lodsejere bosiddende i hver kommune blive involverede hvorved ejerskab bliver bredere. Aabenraa Kommune vil få indflydelse på fordeling af midler efter Grøn Ordning.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

  Bkg. om Vurdering af Virkninger på Miljøet

  Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)

  Planmæssige forhold

  Det specifikke område på Aabenraa side, som lodsejer ønsker udpeget til vindmølleområde er ikke udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan 2009. De udpegede værdifulde landskaber ligger cirka 750 m fra –vest og syd for.

  Området er et storbakket landbrugslandskab, med bl.a. lavninger omkring Bjerndrup Mølleå, hvor vindmøllerne ønskes placeret. (se vedlagte landskabsvurdering) Landskabet er overvejende stille og roligt. Landskabet har stor variation både i forhold til terræn og naturtyper.

  Der er flere tekniske anlæg i og omkring det ønskede vindmølleområde som f.eks. Sønderborg motorvejen med til- og frakørsel ved Gråsten/Felsted (ca.250 m syd for), telefonmast på 153 m (Kote 70) står 2 km nordøst , få mindre vindmøller mod vest og øst samt 1 vindmølle på 69 m totalhøjde i det område, hvor der ønskes yderligere 3 vindmøller på 150 m højde (ca. kote 40). Omkring Tumbøl er man de næste par år igang med lerindvinding til teglproduktion. Vindmølleområdet grænser op til Kværs Bakkelandskab, der er af national geologisk værdi.

  Ved planlægning af nye store tekniske anlæg uden for de værdifulde landskaber, bør landskabsinteresserne varetages, hvis landskabsværdierne inden for udpegningen forringes af de nye tiltag. Da der er tale om 150 m høje vindmøller, der kan ses over store afstande, vil det indvirke på det værdifulde landskab.

  På baggrund af besigtigelse og visualiseringer vurderer forvaltningen at vindmøller i området vil være meget synlige og dominerende i landskabet (se visualiseringer) over store afstande (se vurdering under pkt 2).

  Som flg. af VE-loven har kommunen, som møller opstilles i mulighed for at ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 3 vælges, og

  at forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Sønderborg Kommune om tiltag, som begrænser de landskabelige påvirkninger (f.eks. møllestørrelse).

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

  Afstemning løsningsforslag 3

  For stemte: Jan Riber Jakobsen (C) og Philip Tietje (V)

  Imod stemte: Jørgen Witte (A), Poul Solberg Hansen (A) og Folke Kryger (A)

  Undlod at stemme: Gert Larsen (V)

  Afstemning løsningsforslag 2

  For stemte: Jørgen Witte (A), Poul Solberg Hansen (A) og Folke Kryger (A)

  Imod stemte: Jan Riber Jakobsen (C) og Philip Tietje (V)

  Undlod at stemme: Gert Larsen (V)

  Philip Tietje (V) begærer sagen i Byrådet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  ”Venstre stiller forslag om at arealet ved Tumbøl Søndermark indarbejdes i forslag til vindmølleplan for Aabenraa Kommune, der indgår i Kommuneplanrevison 2013.

  Aabenraa Kommune opfordrer Sønderborg Kommune til at afvente den videre planlægning for Tumbøl Søndermark på Sønderborg’s side af kommunegrænsen, indtil det tilstødende område i Aabenraa Kommune, er kommuneplanlagt.”

  For et ændringsforslag fremsat af Philip Tietje (V) stemte 28. 1 stemte imod - Ejler Schütt (O).

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/971, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i et fælles ønske hos Plan- og Trafikudvalget i Aabenraa Kommune samt Sønderborg Kommunes udvalg for Teknik og Miljø, om forbedring af kommunernes arbejde med taxierhvervet, har en fælleskommunal arbejdsgruppe beskrevet rammerne for dannelse af et fælleskommunalt taxinævn.

  Arbejdet har været forankret i en styregruppe bestående af de to kommuners tekniske direktører samt repræsentanter for ovennævnte udvalg.

  Det foreslås nu at der dannes et fælleskommunalt taxinævn (et kommunalt §60-fællesskab), hvis bestyrelse skal bestå af repræsentanter for de to byråd, samt repræsentanter for taxierhvervet og dets kunder, i alt 9 medlemmer.

  Formålet med et fælleskommunalt taxinævn er at sikre en ensartet retspraksis og administration af taxilovgivningen på tværs af kommuner, via et professionelt samarbejdsforum med repræsentation fra taxierhvervet og dets kunder. Der åbnes mulighed for at udvide samarbejdet til andre kommuner hvis det ønskes.

  I Aabenraa og Sønderborg Kommuner indstilles nærværende sag samtidigt. Statsforvaltningen skal desuden godkende vedtægterne for det fælleskommunale selskab. Herefter skal hvert byråd udpege en del af medlemmerne til taxinævnet, for Aabenraa Kommunes vedkommende fire medlemmer. Indstillingen om valg af medlemmer vil fremgå af et separat dagsordenspunkt, når Statsforvaltningen har meddelt godkendelse af vedtægterne.

  Der findes kun ét fælleskommunalt taxinævn i forvejen, nemlig Taxinævnet for Region Hovedstaden. Dette nævn består alene af byrådsmedlemmer, mens kontakten til taxierhvervet sker via et rådgivende ”kontaktudvalg”. Enkelte andre kommuner (Randers og Aarhus) har også et taxinævn, hvor taxierhvervet er repræsenteret i et rådgivende organ.

  Den her foreslåede model medfører at repræsentanter for taxierhvervet vælges ind i taxinævnets bestyrelse, og hermed får bestemmende indflydelse. Modellen skal sikre det tættest mulige samarbejde med taxierhvervet.

  Lovgrundlag

  Hjemlen til at etablere et fælleskommunalt taxinævn findes i taxilovens §2a, hvorefter en kommunalbestyrelse kan overføre sin kompetence efter loven til et kommunalt fællesskab, jf. §60 i lov om kommunernes styrelse.

  Vedtægterne for et §60-fællesskab skal godkendes af Statsforvaltningen.

  Økonomi og afledt drift

  For at give en enkel og hurtig opstart af nævnet, foreslås det at taxinævnets sekretariat består af de eksisterende sagsbehandlere fra de to kommuner. Sekretariat inkl. kontorhold stilles uden beregning til rådighed for nævnet, samtidig med at indtægter fra salg af kørebøger, gebyrer for ansøgninger m.v. forbliver hos de enkelte kommuner som i dag.

  Nævnets økonomiske ramme skal dække udgifter til diæter og befordring jf. reglerne i lov om kommuners styrelse, til afholdelse af møder samt til nødvendig uddannelse af nævnets medlemmer.

  Finansieringen af nævnet dækkes af hver deltagerkommune i forhold til indbyggertal.

  I nedenstående budget er indregnet diæter for 5 medlemmer (3 valgt i Sønderborg og 2 valgt i Aabenraa), som modtager 395 kr. pr. møde (max. 4 timer). Der forudsættes 4 årlige møder af maksimalt 4 timers varighed. Byrådsmedlemmerne i nævnet modtager ikke diæter. Forplejning pr. medlem pr. møde sættes til 300 kr. Der regnes med årligt 2.500 kr. pr. medlem til uddannelse.

  Budget

  2014

  2015

  2016

  2017

  Diæter

  7.900

  7.900

  7.900

  7.900

  Befordring

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

  Uddannelse

  22.500

  22.500

  22.500

  22.500

  Forplejning

  10.800

  10.800

  10.800

  10.800

  I alt

  51.200

  51.200

  51.200

  51.200

  Pr. 1/1-13

  Indbyggere

  Andel, %

  Andel, kr.

  Sønderborg

  75.732

  56,12

  28.735

  Aabenraa

  59.208

  43,88

  22.465

  134.940

  100,00

  51.200

  Finansieringen af taxinævnet, for så vidt angår Aabenraa Kommunes andel, foreslås fundet ved reduktion af Plan- og Trafikudvalgets ramme til kollektiv trafik. Beløbet overføres til Økonomiudvalget, Kommissioner, råd og nævn.

  Høring/udtalelse

  Den 19. marts 2013 var alle vognmænd i de to kommuner, bestillingskontorer, Politi og kunderepræsentanter inviteret til møde om diskussion af ideen om et fælles taxinævn.

  Herefter fulgte en høringsperiode, hvor disse parter kunne overveje holdningen til et fælleskommunalt taxinævn, til den foreslåede sammensætning af nævnet, og i øvrigt til at indstille medlemmer til nævnet i det omfang de umiddelbart kunne. Kommunernes høringsbrev m. bilag er vedlagt.

  Høringssvarene er sammenfattet i vedlagte bilag, og er helt overvejende positive.

  Høringssvarene har givet anledning til en revision af det forslag der blev sendt til høring, idet der ses bort fra Politiets repræsentation i nævnet. Politiet ønsker alene at være sparringspartner for nævnet.

  Det foreslås herefter at nævnets bestyrelse sammensættes af to medlemmer fra Aabenraa Byråd, to medlemmer fra Sønderborg Byråd, to medlemmer indstillet af vognmænd under bestillingskontorerne i begge kommuner, et medlem indstillet af landvognmændene i Sønderborg Kommune, et medlem indstillet af Horesta samt et medlem fra 3F. I alt 9 medlemmer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der oprettes et fælles taxinævn for Aabenraa og Sønderborg Kommuner i form af et §60-fællesskab som anført,

  at vedtægterne for taxinævnet godkendes under forudsætning af, at Statsforvaltningen Syddanmark også godkender vedtægterne for nævnet, og

  at der gives en rammekorrektion i 2014-2016 på 0,022 mio. kr. til økonomiudvalget, kommissioner, råd og nævn, som finansieres af Plan- og Trafikudvalget, Kollektiv trafik.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Gert Larsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2013

  Udsættes.

  Afbud: Hans Philip Tietje og Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Oprettelse af at fælleskommunalt taxinævn har som umiddelbar konsekvens, at der dannes et fælles kørselsområde for alle vogne i de deltagende kommuner. En taxi fra Sønderborg Kommune får dermed ret og pligt til også at servicere Aabenraa Kommune og omvendt. Den eneste undtagelse herfra gælder de få taxier i Sønderborg Kommune, som stadig har fritagelse fra tilslutningspligten til et bestillingskontor, på vilkår af kun at måtte betjene geografisk begrænsede områder, svarende til de tidligere kommuneområder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen, Jan Toft Jensen og Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen og kommuneplantillæg nr. 36 fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at der kan opføres en ny skole – Lyreskovskolen – nord for den nuværende Bov skole. Lokalplanens bestemmelser vedrørende skolen tager udgangspunkt i det forslag til en ny skole som vandt arkitektkonkurrencen. Bestemmelserne skal i øvrigt sikre mulighed for de nødvendige tilpasninger samt sikre fremtidige udvidelsesmuligheder.

  Endvidere åbner lokalplanen mulighed for at etablere et mindre boligområde nord for skolen som 1. etape af et større boligområde ved Lyreskoven. Boligområdet rummer mulighed for 17 åben lave boliger på grunde mellem 900 og 1.200 m²  samt 8 boliger som en tæt lav bebyggelse på én storparcel, der dog også kan udstykkes i små grunde på cirka 700 m².

  Lokalplanen skal sikre udlæg af en ny hovedsti gennem skolens område fra Kirkevej til de fremtidige boligområder ved Lyreskoven samt sikre arealer til et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan området er omfattet af rammeområderne 3.1.063.D , 3.1.064.B, 3.1.73.N, 3.062.B i Kommuneplan 2009.

  I forbindelse med lokalplanlægningen er det fundet hensigtsmæssigt at foretage justeringer af rammeafgrænsningerne. Rammeområde 3.1.063.D som er udlagt til offentlige formål udvides mod nord ind i rammeområde 3.1.064.B. Endvidere foretages end mindre justering af rammeafgrænsningen mellem rammeområde 3.1.062.B og 3.1.063.D, idet ejerne af boligbebyggelsen nord for den nuværende Bov skole har indvilget i at afgive areal til skolen for at der sikres en bedre arealmæssig sammenhæng mellem den nuværende skolebebyggelse ved Kirkevej og den planlagte nye skole. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 36 til kommuneplan 2009. Der ændres ikke på anvendelsesbestemmelser eller de bygningsregulerende bestemmelser i kommuneplanrammerne.

  En mindre del af området er beliggende i landzone. Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

  Da området er delvist beliggende inden for naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje i forhold til Bov Kirke, må skolebyggeriet ikke opføres i en højde, der overstiger 8,5 m.

  Planerne er screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er redegjort herfor i lokalplanen på baggrund af det udarbejdede miljøscreeningsskema.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 samt forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 60, idet det er vurderet at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Lokalplanforslag taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11813, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan nr. 67 – Centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa.

  Lokalplanområdet omfatter en del af centerområdet ved Tøndervej og Langebro. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne udvide en eksisterende dagligvarebutik.

  Formålet med lokalplanen er, at sikre at området fortsat kan anvendes til centerområde men med ændrede butiksstørrelser samt at udvide anvendelsesmulighederne således at området også kan anvendes til offentlige formål, kulturelle formål og erhverv, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  I forhold til lokalplangrundlaget er mulighederne for boliger ikke medtaget i lokalplanforslaget, idet det er vurderet at afskærmningsforanstaltningerne vil være meget omfattende i forhold til de mange autoværksteder, der stadig er i de tilstødende områder.

  Gældende lokalplan M106 giver kun mulighed for dagligvarebutikker på til 850 m². Med lokalplan nr. 67 ændres det maksimale bruttoetageareal for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker til 1.500 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet fastsættes til 3.000 m².

  Endvidere ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser således, at der kan opføres bebyggelse i 3 etager mod de nuværende maksimalt 2 etager.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C – centerområde – i Kommuneplan 2009. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

  Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M106. Lokalplan M106 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 67.

  Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Lokalplanforslag taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2011 blev den nye skolestruktur endelig godkendt.

  I forbindelse med den nye skolestruktur blev det besluttet, at der skal etableres en specialklasserække for børn med indlæringsvanskeligheder på Høje Kolstrup Skole.

  Dette medfører, at der skal foretages en mindre tilbygning til skolen.

  Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i 2014 i alt 3 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Til opstart af byggeriet på Høje Kolstrup Skole ønskes frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af udgifter til forprojektering, bygherrerådgivning og de første byggeudgifter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2013 til anlægsprojektet Høje Kolstrup Skole på 1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i investeringsoversigten 2013-2016.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kirsten N. Christensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen, Jan Toft Jensen og Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende udkast til politikker for målgrupperne voksne handicappede og ældre.

  Socialudvalget igangsatte i februar 2013 en proces med henblik på at få udarbejdet og godkendt ny politikker for ældre og voksne med handicap inden sommerferien.

  Socialudvalget har lagt vægt på en proces, der inddrog borgere og interessenter samt politikker, der var retningsgivende, robuste og langtidsholdbare. Der lægges i politikkerne op til udmøntning i konkrete handleplaner i dialog og samarbejde med borgere og interessenter.

  Processen har bestået i en fælles workshop for Socialudvalget og Sundhedsudvalget, hvor retning, temaer og indsatsområder for politikkerne blev fastlagt, samt i dialogmøder for interessenter, hvor politikkernes indhold er blevet drøftet.

  På dialogmøderne deltog repræsentanter for Handicaprådet, Seniorrådet og dets lokalråd, Danske Handicaporganisationer og Frivilligshedsrådet, medlemmer af Socialudvalget og Sundhedsudvalget samt institutionsledere fra Sundhed & Omsorg.

  Begge udkast til politikker består af en vision, et værdigrundlag og målsætninger indenfor en række indsatsområder grupperet i 6 temaer:

  • Den aktive borger og fællesskabet
  • Hjemmet
  • Tilgængelighed
  • Sundhed og rehabilitering
  • Uddannelse og beskæftigelse (indgår alene i handicappolitikken) og
  • Dialog og kommunikation

  De nye politikker sætter en klar retning for udviklingen af ældreområdet og handicapområdet, hvor borgerne i høj grad tager ansvar for sig selv og for deres livskvalitet og som aktive borgere medansvar for deres nære og andre borgere i nærmiljøet. Blandt pejlemærkerne i de nye politikker sættes bl.a. særligt fokus på at understøtte frivillige foreninger og fællesskaber, udviklingen af nye løsninger sammen med borgerne samt en styrkelse af den rehabiliterende indsats på tværs af fagområder.

  Politikkerne bygger endvidere på en prioritering af indsatser til borgere med mest behov, når hjælp er nødvendig.

  Høring/udtalelse

  Den 6. maj 2013 besluttede Socialudvalget at sende et udkast til én fælles ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune i høring i de relevante fagudvalg samt i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Høringssvarene fra fagudvalgene, Seniorrådet og Handicaprådet fremgår af bilagene ’Høringssvar fra fagudvalgene til udkast til ny ældre- og handicappolitik’, ’Høringssvar fra Seniorrådet til udkast til ny ældre- og handicappolitik’ og ’Høringssvar fra Handicaprådet til udkast til ny ældre- og handicappolitik.

  Den 13. juni 2013 drøftede Socialudvalget de indkomne høringssvar og besluttede, at den tilrettede politik tilbagesendes til Handicaprådet til udtalelse. En drøftelse heraf fandt sted på et møde den 20. juni 2013 mellem udvalgsformanden og formanden for Handicaprådet og formanden for DH Aabenraa.

  På baggrund af høringssvarene besluttede Socialudvalget den 25. juni 2013 en endelig udformning af 2 politikker i stedet for èn fælles ældre- og handicappolitik.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkast til politik ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne handicappede’ godkendes, og

  at udkast til politik ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre’ godkendes.

  Beslutning Socialudvalget den 25-06-2013

  1. – 2. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen, Jan Toft Jensen og Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27723, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. juni 2013 udmeldt midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

  For Aabenraa Kommune betyder dette en negativ regulering på 11,292 mio. kr. Derudover skal kommunen bidrage med 0,540 mio. kr. til en særlig tilskudsordning (forsikringsordning) på området. Bidraget på 0,540 mio. kr. vil indgå i budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Samlet vil der være tale om en negativ regulering på i alt 11,832 mio. kr.

  Afregningen af reguleringen finder sted i 4. kvartal 2013.

  Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 forventede forvaltningen et merforbrug på området.

  På nuværende tidspunkt udvikler ledigheden sig markant bedre end forudsat ved budgetkontrollen. Det er forvaltningens vurdering, at den positive udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige fortsætter.

  Ledighedsprocenten udgør pr. 30. juni 2013 5,9% mod 7,4% i januar 2013. Udviklingen i ledigheden har det seneste år været bedre end i landsdelen som helhed med større fald måned for måned end i landsdelen. Det betyder, at Aabenraas andel af landsdelens ledighed er faldet fra 9,6 % til 8,8 %. Samtidig er der også et faldende forbrug til aktivering. For et år siden havde Aabenraa en meget høj aktiveringsgrad (=stort forbrug) i forhold til jobcentre i landsdelen og i hele landet. I juni 2013 ligger vi på niveau med landsdelen.

  I forhold til budgettet for 2013 betyder ovenstående, at det er forvaltningens vurdering, at hvis den gode udvikling fortsætter er der mulighed for, at budgettet overholdes. Det skal dog understreges, at forvaltningen vurderer, at det fortsat er en udfordring, hvilket bl.a. afhænger af udviklingen i ledigheden i de andre jobcentre i landsdelen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau ”Forsikrede ledige” reguleres med 11,292 mio. kr., og

  at det budgetterede beskæftigelsestilskud på indtægtssiden under Økonomiudvalget reguleres med 11,292 mio. kr.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/24948, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal besluttes, hvordan byggeriet af tandklinikken på Kongehøjskolen skal fortsætte.

  Forvaltningen har udarbejdet følgende tre scenarier:

  1. Den oprindelige plantegning fastholdes, hvilket medfører, at etableringen af tandklinikken vil koste estimeret 7,2 mio. kr. Sundhedsudvalget afsatte i budget 2013-16 et anlægsbudget på 4,75 mio. kr., hvilket betyder, at denne ramme overskrides med ca. 2,45 mio. kr. Det medfører, at Sundhedsudvalget skal søge Byrådet om en tillægsbevilling på dette beløb, for at tandklinikken kan færdiggøres sammen med skolen og derved være færdig ultimo 2014.
  1. Der er udarbejdet en ny plantegning for klinikken, som reducerer arealet med ca. 95 m². Med en m²-pris på estimeret 15.000 kr. betyder det en reduktion af forventede anlægsudgifter på 1,425 mio. kr. Derudover optimeres projektet generelt med entreprenørerne. Ændringen betyder, at der bl.a. fjernes et klinikrum, så der nu er fem klinikker, hvoraf den ene er en handicapegnet klinik. Hovedindgangen mod syd fjernes, så der kun er én indgang. Ændringen betyder, at det fremadrettet vil være vanskeligt at lave yderligere centralisering af tandplejen ved f.eks. at lukke en mindre filialklinik. Vedtages denne løsning er det muligt at overholde tidsplanen for byggeriet, så klinikken kan færdiggøres sammen med skolen. På sundhedsudvalgsmødet har der været forelagt en vurdering af, om dette scenarie samlet set kan overholde budgetrammen.
  1. Forslaget fra scenarie 2 (arealreduktion m.v.) udsendes som et selvstændigt projekt i nyt udbud som fagentreprise, såfremt scenarie 2 ikke vil kunne give den nødvendige prisreduktion. Det er uklart, hvordan prisen vil blive påvirket med denne løsning. Udarbejdelsen af et nyt udbud medfører en ændret tidsplan, som indebærer, at tandklinikken først er færdig ultimo 2014-primo 2015. Det betyder, at Brundlundklinikken muligvis bliver nødt til at lukke, inden det nye byggeri er færdigt. Det medfører i givet fald, at tandplejen bliver udfordret på kapaciteten i den mellemliggende periode, hvilket vil medføre øgede omkostninger til transport, da der ikke er kapacitet på den nuværende Kongehøjklinik til at behandle børnene fra distriktet. Dermed skal børnene transporteres til andre klinikker. Det er rådgivers vurdering, at dette scenarie ikke vil influere på tidsplanen for byggeriet af Kongehøjskolen.

  Det bemærkes, at når der ovenfor refereres til oprindelig plantegning henvises til beslutning i Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012. På dette møde besluttede Sundhedsudvalget en overordnet prioritering af lokalebehov som f.eks. antallet af klinikker. I den forbindelse blev det ligeledes vedtaget at sammenbygge de nye kliniklokaler med den eksisterende bygning på Tøndervej 90, hvor der i forvejen bl.a. findes tandreguleringsklinikker. Den overordnede prioritering er siden udmøntet af administrationen i vedhæftede bilag 1. Det reducerede forslag, der henvises til i scenarie 1 er vedlagt som bilag 2.

  Til alle de tre ovennævnte scenarier skal der tillægges et beløb på ca. 0,7 mio. kr. til udstyr, idet ikke alt udstyr kan overflyttes fra eksisterende klinikker. Dette beløb fordeles over driftsbudgettet for 2014-15.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven kap. 37.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at der samlet er afsat et rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. fordelt med 3,165 mio. kr. i 2013 og 1,585 mio. kr. i 2015.

  I forhold til de enkelte modeller er der følgende bemærkninger,

  Scenarie 1

  Udgifterne til etablering af tandklinikken i scenarie 1 forventes at udgøre 7,2 mio. kr., hvilket en merudgift på 2,45 mio. kr. i forhold til det samlede afsatte rådighedsbeløb.

  Scenarie 2

  På Sundhedsudvalgsmødet blev forelagt en vurdering af scenarie 2 hvoraf fremgik, at scenariet ikke som forventet kunne overholde den afsatte budgetramme, hvorefter Sundhedsudvalget forholdt sig til nedenstående alternative finansieringsmuligheder. Budgettet for projektet fordeler sig på 3,8 mio. kr. afsat til håndværkerudgifter og 0,950 mio. kr. afsat til rådgiverudgifter, byggepladsudgifter og uforudsete udgifter. Håndværkerudgifterne ved licitation blev 6,019 mio. kr. Efter tilpasning af projektet resterer et finansieringsbehov på ca. 1 mio. kr. i forhold til afsatte rådighedsbeløb.

  Finansieringsmuligheder:

  a) Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling på det manglende beløb med henblik på overholdelse af den oprindelige tidsplan.

  b) Kompenserende besparelser indenfor udvalgets ramme. Det medfører serviceforringelser, der i givet fald skal indarbejdes i budget 2014-17.

  Scenarie 3

  Udgifterne til etablering af tandklinikken i scenarie 3 forventes at kunne holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet gælder samme anvisningsmuligheder som i scenarie 2. Det vil dog først være muligt at vide, om scenariet kan overholde budgettet efter udbuddet.

  Til alle 3 modeller, skal lægges en yderligere udgift på 0,7 mio. kr. til udstyr. Denne udgift finansieret via driften i 2014 og 2015.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at scenarie 2 vælges som løsning, således at tandklinikken på Kongehøjskolen færdiggøres sammen med den øvrige del af skolen, og at klinikken dermed reduceres med 95 m², og

  at der i 2013 og 2014 gives en anlægsbevilling på samlet 4,75 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Sundhedsudvalget den 06-08-2013

  1. at godkendt, idet det konstateres, at scenarie 2 indebærer en underfinansiering på ca. 1 mio. kr., som udvalget ikke har mulighed for at håndtere indenfor egen anlægsramme.

  Projektet tilpasses jf. scenarie 2, idet der endvidere laves en billigere tagkonstruktion.

  2. at anbefales godkendt.

  Der søges om tillæg på 1 mio. kr. til det i forvejen afsatte rådighedsbeløb til projektets anlægsramme, der søges finansieret af likvide midler.

  Udvalget bemærker, at ansøgte tillæg til rådighedsbeløbet på ca. 1 mio.kr. modsvarer uforudsete meromkostninger i forhold til normal anlægsramme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Der afsættes en negativ pulje på 1 mio. kr. i 2013 under Økonomiudvalget, der udmøntes ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

  Teksten vedr. scenarie 2 justeres.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Supplerende oplysning

  Teksten vedr. scenarie 2 er ændret efter økonomiudvalgets møde.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28631, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  Preben Rasmussen, Kirkebakken 15, Aabenraa har fremsendt følgende spørgsmål med mail af 14. august 2013:

  ”Vil Aabenraa Kommune som ansvarlig tilsyns- og miljømyndighed i forhold til virksomheden Aabenraa Havn pålægge bestyrelsen for Aabenraa Havn at ansøge Naturstyrelsen om klaptilladelse til de ulovligt dumpede slammængder, således de kan klappes på det sted og på de vilkår, der fastsættes af Naturstyrelsen?”.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2013

  Spørgsmålet besvaret af Erwin Andresen.

  Christian Panbo deltog ikke i dette punkt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina Rogat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25555, Sagsinitialer: TKJE
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58984, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15293, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/23511, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/33586, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI