Beslutningsprotokol

onsdag den 18. september 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3562, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 10. september 2013 behandlet forslag til budget for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

  Et flertal i udvalget har besluttet at ændre grundskyldspromillen såfremt kommunen opnår tilladelse hertil. Samtidig er det tilkendegivet, at man i så fald vil revurdere besparelsen på Social og Sundhedsudvalgets områder samt ikke indlagte ønsker.

  1 % besparelsen på 21,6 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem udvalg, dog er Børn- og Familieudvalget fritaget for besparelser.

  Grundskyldspromillen hæves med 3,1 promille fra den 1. januar 2014 såfremt ansøgningen til skattepuljen godkendes. Et endeligt svar på ansøgningen kendes senest den 18. september 2013.

  Budgetforslaget incl. skattestigning forudsætter en skatteprocent på

  • 25,4 procent indkomstskat
  • 22,0 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift for offentlige bygninger
  • 8,75 promille forskelsværdi
  • 7,2 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,00 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingstagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

  Budgetforslaget indeholder et fald i serviceniveauet på 0,64% i forhold til budgetaftalen med regeringen og realvæksten pr. indbygger udgør 0,07%.

  På anlægsområdet er der udarbejdet en investeringsoversigt der indeholder et flerårsbudget, hvor der afsættes 153,6 mio. kr. i 2014, 160,6 mio. kr. i 2015, 149,1 mio. kr. i 2016 og 113,7 mio. kr. i 2017. Det er tilkendegivet, at anlægsbudgettet især i overslagsårene må formodes at blive justeret inden 2. behandling af budgettet.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 givet tilbagemelding på tilskuds- og låneansøgninger for 2014.

  Som resultat af særtilskudsansøgningen vil Aabenraa Kommune modtage 13,0 mio. kr. i 2014, hvilket betyder et merprovenu på 2,1 mio. kr. i 2014.

  Der er givet lånetilsagn til kvalitetsfondsprojekter på 68,4% af anlægsudgifterne, der er givet lånetilsagn til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale på 44% af anlægsudgifterne samt lånesagn til øvrige anlægsprojekter på 31,1% af anlægsudgifterne hertil.


  Endvidere har Aabenraa Kommune modtaget lånetilsagn fra puljen vedr. kommuner med lav likviditet på 14 mio. kr. Dette lån kan optages på særlige vilkår med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed.

  Lånetilsagnet på kvalitetsfondsanlæg og øvrige anlæg er øremærket til ansøgte projekter og lånetilsagnet reduceres forholdsmæssigt ved en reduktion af de oplyste forventede anlægsudgifter for 2014.

  I basisbudgettet er der indarbejdet 15,15 mio. kr. i låneoptagelse excl. jordforsyning og energibesparende investeringer. Lånetilsagnet giver et merprovenu på 52,7 mio. kr. vedr. 2014 og det vil sige at låneoptagelse vedr. 2014 i alt udgør 67,850 mio. kr. For at skabe balance i 2015 er låneoptagelsen vedr. 2014 flyttet til 2015 i budgetforslaget, da lånet kan optages til 31. marts 2015.

  I budgetforslaget indgår endvidere tværgående besparelser som bl.a. vedrører Udbetaling Danmark, barselspuljen, udbud, befordringsgodtgørelse for ansatte og kørsel borgere. De tværgående besparelser udgør 9,466 mio. kr. i 2014, 11,894 mio. kr. i 2015, 12,461 mio. kr. i 2016 og 13,0 mio. kr. i 2017.

  Med hensyn til valg af model vedr. kørsel borgere indgår model B i budgetforslaget, hvilket vil sige at besparelsen på i alt 1,561 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på udvalg ud fra besparelsespotentialet.

  Budgetforslaget indeholder således den godkendte låneoptagelse, ændringer vedr. renter og afdrag som følge af lånetilsagnet, ændringer på investeringsoversigten samt tværgående besparelser.

  I henhold til tidsplanen indsendes politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til at beregne konsekvenserne, senest den 23. september 2013 kl. 12.00.

  Den endelige godkendelse af budget 2014-2017, herunder evt. ændringsforslag sker på byrådsmødet den 9. oktober 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2014-2017 udviser følgende budgetforslag:

  Spillerum 6 (mio. kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Indtægter

  -3.607,8

  -3.580,4

  -3.637,0

  3.687,9

  Driftsudg. Incl. renter

  3.433,4

  3.503,5

  3.558,5

  3.627,6

  Resultat af ordinær drift

  -174,4

  -76,9

  -78,5

  -60,3

  Anlæg

  153,7

  160,6

  149,1

  113,7

  Anlæg – jordforsyning

  18,7

  17,0

  5,5

  0,0

  Resultat

  -2,0

  100,7

  76,1

  53,4

  Låneoptagelse

  -43,7

  -145,0

  -51,5

  -22,7

  Afdrag lån

  51,2

  55,4

  60,1

  61,0

  Finansforskydninger

  -5,6

  -5,8

  -6,0

  -6,0

  Påvirkning kassebeholdning

  -0,2

  5,3

  78,7

  85,7

  Med de indarbejdede ændringer vil 2014 give en kasseforøgelse (overskud) på 0,2 mio. kr. i 2014, mens der i 2015 - 2017 vil ske et kassetræk (underskud).

  Det bemærkes i øvrigt, at 2014-tallene isoleret set overholder den økonomiske politiks målsætninger, mens målsætningen om en kasseopbygning på 100 mio. kr. over 4 år ikke med de nuværende forudsætninger opfyldes. Ligeledes opfyldes målsætningen vedr. resultat af ordinær drift ikke i 2015-2017.

  I vedlagte bilag er udarbejdet generelle bemærkninger, herunder forslag til bevillingsniveau, bevillingsoversigt og investeringsoversigt.

  De specielle bemærkninger, projektbeskrivelser vedr. anlæg samt takster fremgår af materialet udsendt til budgetseminaret.

  De justerede specielle bemærkninger samt takster forelægges til 2. behandling af budgettet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017 oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19963, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 26. juni 2013 at sende et forslag til tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2012 i offentlig høring i 8 uger.

  Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

  Plantillægget blev udarbejdet for at gøre det muligt at ændre et eksisterende fælleskloakeret kloakopland i Hovslund Stationsby til et separatkloakeret kloakopland.

  Ifølge den gældende spildevandsplan skal Hovslund Renseanlæg på længere sigt nedlægges og spildevandet overpumpes til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. For at imødekomme dette og for ikke at skulle overpumpe regnvand til Stegholt Renseanlæg, ønskes der en fremskyndelse af en separatkloakering af den del af Hovslund, der i dag er fælleskloakeret.

  Den eksisterende spildevandsledning, der er i god stand, vil fremover blive brugt til afledning af vand fra veje og tagflader. I forbindelse med projektet vil der blive lavet et nyt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. Den forureningsmæssige belastning af det lokale vandløb vil mindskes, idet det ikke længere belastes med overløbsvand eller med dårligt renset spildevand, når det regner. Tidspunktet for hvornår Hovslund renseanlæg bør nedlægges, kan formentlig herved forlænges.

  Ejendomme, der vil blive berørt af anlæggets hovedledninger eller bassiner, vil blive særskilt kontaktet af Arwos med henblik på at opnå enighed om anlæggets placering.

  Lovgrundlag

  Spildevandsplanen 2009 – 2012 , der er godkendt af Byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

  Det fremgår af "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spildevandsplanen.

  Planmæssige forhold

  Der er ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan, der omfatter hele kommunen. Denne plan kan tidligst godkendes primo 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Planen har ingen afledte effekter på det skattefinansierede område.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009 - 2012 godkendes endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio. kr. Kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af tildelte ramme, dvs. mindst 10 mio. kr.

  Deadline for fremsendelse af program for områdefornyelsen er 1. april 2014. Programmet forventes politisk vedtaget i marts 2014.

  Procesbeskrivelse

  Program for områdefornyelsen er første skridt mod realisering af områdefornyelsen. Den samlede områdefornyelse løber over 5 år.

  Under udarbejdelsen af programmet skal og vil der ske borgerinddragelse, som processuelt bliver koordineret med Fremtidens Købstad, hvori områdefornyelsesområdet indgår.

  Når konkurrencen om Fremtidens Købstad er afgjort igangsættes der i direkte forlængelse borgerinddragelse i områdefornyelsesprojektet. Der vil blive taget afsæt i de resultater, der ligger fra konkurrencen.

  Pointer fra programmet for områdefornyelsen vil også blive tilbageført til Fremtidens Købstad i forbindelse med efterbearbejdning af købstadsprojektet. Det er med henblik på at områdefornyelsen, ligesom andre fremadrettede projekter i midtbyen, kan indgå som en del af den overordnede og langsigtede indsats Aabenraa – Fremtidens Købstader.

  Efter deadline for programmet for områdefornyelsen 1. april 2014 vil prioriterede projekter blive detailplanlagte og projekterede i løbet af forsommeren, sådan at realisering og anlæg af de prioriterede projekter kan igangsættes umiddelbart lige efter endeligt tilsagn fra ministeriet, hvilket forventes meddelt medio 2014.

  Anlæg må ikke påbegyndes, førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr.

  Projektmedarbejder

  Der er i projekt Fremtidens Købstad afsat lønmidler til en projektmedarbejder. Disse lønmidler udløber med udgangen af oktober 2013. Det anbefales at denne projektansættelse fortsætter de følgende år og i områdefornyelsens løbetid, for at sikre gennemførelse og koordinering af projekter i Aabenraa midtby.

  Lønmidler til projektmedarbejder vil med opfyldelse af visse kriterier fra ministeriets side kunne finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr.

  Planmæssige forhold

  Områdefornyelsesområdet i Aabenraa Midtby er en del af projektområdet for Aabenraa – Fremtidens Købstad.

  De to projekter vil blive koordineret og områdefornyelsen vil bidrage til at realisere den langsigtede indsats - Aabenraa – Fremtidens Købstad.

  Områdefornyelses-området er ved ministeriet ansøgt som værende område ’Syd’ og tænkt som første af tre etaper af områdefornyelse i Aabenraa Midtby.

  Områdefornyelsen understøtter Byrådets vision, fra Planstrategi 2012 - 2024 Sund Vækst, som lyder at Aabenraa Kommune bl.a. skal være kendt for en smuk og levende Aabenraa By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2013 - 2016 afsat 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Derudover kan det oplyses, at der i samme budget under Teknik- og Miljøudvalget er afsat 9 mio. kr. i årene 2014 - 2016.

  Ud af de 5 mio. kr. søges frigivelse af 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af program for områdefornyelsen som senest 1. april 2014 skal fremsendes til ministeriet. Herunder borgerinddragelse og koordinering til Fremtidens Købstad.

  Der søges herudover af samme budgetpost, frigivelse af 1,75 mio. kr. til projektmedarbejder frem til budgettets udløbsperiode 2016, svarende til ca. 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber. Herefter tages der stilling til, om projektansættelsen skal fortsætte.

  I alt søges 2,15 mio. kr. frigivet. De 2,15 mio. kr. vil regnskabsmæssigt udgøre en del af de i alt 15 mio. kr. finansieret af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aabenraa Kommune.

  Det forventes, at der i marts 2014, ved politisk behandling af programmet, søges om frigivelse af midler til projektering og anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for 2013 ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan”.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21695, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 69 – område mellem Gammelhavn og Mølleåen, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013,  at godkende igangsættelse af lokalplan for området mellem Gammelhavn og Mølleåen, idet der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn.

  Endvidere besluttede Plan- og Trafikudvalget, at havnen får mulighed for at opføre bebyggelse på de opfyldte arealer, der var forudsat etableret til projektlaster og råstoffer.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at Aabenraa Havn kan tilvejebringe nye kajer og tilhørende baglandsarealer, idet havnen ønsker større disponible arealer til projektlaster og råstoffer. Endvidere ønskes sikret udvidelsesmuligheder for virksomheder på denne del af havneområdet.

  Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af helhedsplanen for Aabenraa Havn vedtaget i 2011. I helhedsplanen er området omkring Sydhavn og Sønderjyllandskajen udpeget som omdrejningspunkt for udviklingen af Aabenraa Havn.

  Lokalplanen giver mulighed for, ved opfyldning af Sydhavn og nye kajanlæg ved Sønderjyllandskajen, at tilvejebringe cirka 29.000 m² nyt landareal til havnen.

  Lokalplanen indskrænker byggemulighederne i forhold til gældende Lokalplan M41 – både i højden og i omfang. Bygningshøjden og bebyggelsesprocenten aftrappes fra nord mod syd. Lokalplanen giver dog samtidig nye byggemuligheder ved opfyldning.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer derfor, at der er behov for yderligere at indskrænke den mulige bygningshøjde for byggefelterne A og B. Der er udarbejdet visualisering af både de eksisterende mulige bygningshøjder og lokalplanforslagets ramme, samt et forslag til en yderligere indskrænket bygningshøjde.

  Der er sideløbende med forslag til lokalplan nr. 69, udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 68 for et område ved Mølleåen, som giver mulighed for at etablere en ny byhavn.

  Forslag til Lokalplan nr. 69 skal i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes, idet lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og projekter, der er omfattet af lovens bilag 3, pkt. 8b Søhandelshavne og anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med anlæg til lands og til vands, der anløbes af fartøjer over 1.350 t. Der er derfor udarbejdet en samlet miljøvurdering for forslag til Lokalplan nr. 69 samt forslag til Lokalplan nr. 68. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslagene.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.024.E i Kommuneplan 2009.

  I henhold til rammebestemmelserne i rammeområde 1.1.24.E må området anvendes til erhvervsformål - miljøklasse 2-5 jf. Håndbog om miljø og planlægning. Der må opføres bebyggelse med en bygningshøjde på op til 50 meter. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan etableres miljøklasse 5 virksomheder, er omgivet af en 150 meter bred miljøkonsekvenszone.

  Forslag til Lokalplan nr. 69 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

  Udlagte landarealer på søterritoriet overføres til byzone, når der sker opfyldning.

  Området er omfattet af Lokalplan M41 og M82. Begge lokalplaner aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 69.

  Anlægsprojekter på søterritoriet forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes Kystdirektoratet, der foretager screening af, om der for anlægsprojektet skal udarbejdes en VVM redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 69 – område mellem Gammelhavn og Mølleåen vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 offentliggøres.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 69 – område mellem Gammelhavn og Mølleåen, samt miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt med den ændring, at afgrænsningen af lokalplanen ikke omfatter Mølleåens udløb og der tilføjes yderlig en visualisering set fra byen.

  Afbud: Poul Solberg Hansen og Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Jørgen Witte (A), Hans Philip Tietje (V) og Bent Sørensen (V).

  Imod stemte: Christian Panbo (A) og Gert Nordklitgaard (UP).

  Christian Panbo med bemærkning, på grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen (F) stemte imod.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt, idet 25 stemte for.

  Imod stemte 4 (Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (UP), Christian Panbo (A) og Ejler Schütt (O)).

  Christian Panbo med begrundelsen: På grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

  Kurt Andresen og Karina Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11815, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 68 – område ved Mølleåen, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013, punkt 89, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området mellem Gammelhavn og Mølleåen, idet der parallelt udarbejdes en særskilt lokalplan for den fremtidige byhavn.

  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at sikre mulighed for at der kan etableres en ny byhavn ved Mølleåen.

  Lokalplanen er udarbejdet parallelt med en lokalplan for Erhvervshavnen mellem Gammelhavn og Mølleåen – Lokalplan nr. 69.

  Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af skitser for en ny byhavn på et areal, der delvist omfatter opmarchareal ved ro-ro lejet og arealet mellem Søndre Havnevej, Kystvejen og Mølleåen. Lokalplanen giver mulighed for, at etablere et byhavnsbassin til mindre både. I tilknytning til byhavnen kan der etableres forskellige maritime faciliteter og havnen vil kunne indgå i den planlagte promenade mellem Styrtom og Nørreport. Endvidere sikres areal til anlæg af en højvandssikring ved Mølleåens udløb.

  Det er i lokalplanen sikret, at landarealet vest for ro-ro lejet fortsat kan anvendes som opmarchareal for lastvogne, projektlaster og råstoffer. Det vil sige, såfremt byhavnen ikke etableres, vil den nuværende lovlige anvendelse kunne fortsætte.

  Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 68 og forslag til Lokalplan nr. 69. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanforslagene.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.024.E i Kommuneplan 2009.

  I henhold til rammebestemmelserne i 1.1.024.E må området anvendes til erhvervsformål.

  Lokalplan nr. 68 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.024.E. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet inddrages i rammeområde 1.1.043.F – Lystbådehavn. Rammeområde 1.1.043.F må anvendes til fritids- og ferieformål.

  Området er delvist omfattet af Lokalplan M41. Lokalplan M41 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 68.

  Anlægsprojekter på søterritoriet, herunder udgravning til nye havnebassiner, forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er ligeledes Kystdirektoratet, der foretager screening af om der for anlægsprojekter skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 68 – område ved Mølleåen og forslag til kommuneplantillæg nr. 39 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøvurdering af forslagene til Lokalplan nr. 68 og 69 offentliggøres.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 68 – område ved Mølleåen og forslag til kommuneplantillæg nr. 39 tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at §3.2 ændres til, at der tillades flere detailhandelsbutikker.

  Afbud: Poul Solberg Hansen og Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-09-2013

  Afstemning om indstillingen:

  For stemte: Erwin Andresen (S), Helga Nørgaard (A), Jørgen Witte (A), Hans Philip Tietje (V) og Bent Sørensen (V).

  Imod stemte: Christian Panbo (A) og Gert Nordklitgaard (UP).

  Christian Panbo med bemærkning, på grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Jørn Ulrik Larsen (F) stemte imod.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt, idet 25 stemte for.

  Imod stemte 4 (Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (UP), Christian Panbo (A) og Ejler Schütt (O)).

  Christian Panbo med begrundelsen: På grund af manglende økonomisk bæredygtighed.

  Kurt Andresen og Karina Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/16352, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 50 – boligområde ved Bygmarken, Rødekro.

  Planlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2008, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området ved Bygmarken.

  Lokalplanområdet er beliggende i Rødekro, umiddelbart syd for Bygmarken. Området omfatter en del af det grønne område, der grænser op mod eksisterende boligområder ved Søparken og Søvænget.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om, at udstykke tre parcelhusgrunde på et areal som i den gældende lokalplan for området er udlagt til boliger og rekreative formål.

  Planmæssige forhold

  Hele lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan R.2.2 - området syd for Hvedemarken/Bygmarken i Rødekro, rammeplan. Vedtaget af Rødekro Kommune den 9. september 1982.

  Lokalplan R.2.2 udlægger lokalplanområdet til friarealer.

  Lokalplan R.2.2 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Den del af lokalplanområdet som må bebygges er omfattet af Lokalplan R 2.23 - for et område til boligformål ved Bygmarken i Rødekro. Vedtaget af Rødekro Kommune den 18. december 2001.

  Lokalplan R 2.23 fastlægger anvendelsen i området til boligformål og rekreative formål.

  Lokalplan R 2.23 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50.

  Mindre dele af lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne R.2.10. – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget af Rødekro Kommune den 26. januar 1988 og R.2.13 – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget den 25. september 1990.

  Både lokalplan R.2.10. og R.2.13 udlægger lokalplanområdet til boligformål.

  Lokalplan R.2.10 og R.2.13 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 2.1.013.B, Søparken, Søvænget. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner. I området kan derudover placeres erhverv, som uden genépåvirkninger kan indpasses i et boligområde.

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 50 – boligområde ved Bygmarken, Rødekro, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Lokalplanforslag nr. 50 taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

  Karina Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/13247, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa.

  Lokalplanområdet er placeret nord for Løgumklostervej i Aabenraa. Området er mod nord afgrænset af Nørreskov og Bjerggade, mod øst af Bjerggade og mod vest af Hjarupvej.

  I august 2012 modtog Aabenraa Kommune en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Bjerggade 1. Bebyggelsen er SAVE-registreret med en bevaringsværdi på 3, hvorfor der skulle søges om tilladelse til nedrivning. Ansøgningen blev ikke imødekommet af Plan- og Trafikudvalget den 7. november 2012, og der blev i den forbindelse nedlagt et §14-forbud mod nedrivning med hjemmel i Planloven. Dette medfører, at kommunen er forpligtet til at vedtage et nyt lokalplanforslag for ejendommen inden for 1 år efter at forbuddet er givet.

  I området omkring Bjerggade 1, findes der flere bevaringsværdige bygninger, som ønskes bevaret og beskyttet mod uhensigtsmæssige ændringer, derfor er lokalplanområdet udbredt mod vest for Bjerggade.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.107.B, Bjerggade - Hjarupvej.

  Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

  Planområdet ligger i byzone.

  Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

  at Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørgen Witte

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

  Lokalplanforslag nr. 63 taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16679, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. maj 2013 ønsket at reservere nettobesparelsen vedr. lockouten til skoleområdet.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 6. august 2013 at sende følgende forslag til høring i skolebestyrelserne:

  Skole og Undervisning foreslår, at Aabenraa Kommunes besparelse som følge af lockouten på 6,53 mio. kr. sendes retur til skolerne i forhold til besparelsen på den enkelte skole.

  De enkelte skoler planlægger, finansierer og gennemfører selv de indsatser, der er behov for - jf. den decentrale model – fx vedrørende:

  • Forberedelse af skolereformen
  • Udligning mellem skolernes niveau i forhold til it strategi, netværksløsninger mv.
  • Udligning af andre forhold, hvor der måtte være forskel på niveauet i skolerne og der er behov for eller ønske om tilpasning – herunder timetal, indretning mv.

  Høringsfristen var den 26. august 2013. Høringssvarene blev fremlagt på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 27. august 2013.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget søger Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne på baggrund af ovenstående forslag til anvendelse af midlerne.

  Børn og Skole foreslår, at pengene overføres til 2014. Dette vil give bedre mulighed for konkret planlægning. Det vil også sikre, at den enkelte skole ikke mister pengene som følge af et mindreforbrug på ud over 4 %, som vil betyde, at midlerne ikke længere kan overføres.

  Bilaget ”Oversigt over midler vedr. lockout” er vedhæftet for at give mulighed for se de konkrete beløb for de enkelte skoler. Den sidste kolonne viser det beløb, som skolen/ institutionen har fået tilført til kompenserende undervisning. Den næstsidste kolonne viser det beløb, der er blevet trukket på den enkelte skole/institution i forbindelse med lockouten.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de resterende midler efter lockouten tilføres skolerne i forhold til besparelsen på den enkelte skole, og

  at midlerne overføres til 2014 for at sikre, at den enkelte skole ikke mister pengene som følge af et mindreforbrug ud over 4 %.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 27-08-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27400, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Byrådet tage stilling til Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge. Endvidere orienteres der om 24 timers reglen for håndtering af underretninger om børn og unge i mistrivsel.

  Både beredskabsplanen og 24 timers reglen udspringer af Overgrebspakken, som Folketinget vedtog den 21. maj 2013. Loven træder i kraft den 1. oktober 2013.

  Beredskabsplanen
  Lovændringen betyder, at Byrådet skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Der gælder således delegationsforbud.

  Et koordinationsforum med deltagere fra alle dele af Børn og Skole, en leder fra politiet samt lederen af den kommunale tandpleje og kommunelægen har udarbejdet en sådan beredskabsplan for Aabenraa Kommune. Det har ikke været muligt at få repræsentanter med fra Børnehuset inden 1. oktober 2013.

  Beredskabsplanen skal ses i forlængelse af pjecen ”Fællesskabets børn”, som blev udarbejdet i 2010. Den har siden da været anvendt af de mere end 2500 medarbejdere, der arbejder professionelt med børn og unge i Aabenraa kommune.

  Beredskabsplanen har været præsenteret for de øverste ledelsesniveauer i de institutioner, der arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år i Aabenraa Kommune, på to parallelle temamøder i foråret 2013. På møderne har der samtidig været fokus på de svære dilemmaer, som ofte kendetegner disse sager fx: Hvornår skal forældrene kontaktes? Hvornår skal der ske underretning til forvaltningen?

  24 timers reglen
  En anden væsentlig ændring som følge af overgrebspakken handler om, at kommunen skal vurdere underretninger indenfor 24 timer. Dette gælder også i weekender og på helligdage. De 24 timer regnes fra det tidspunkt, hvor underretningen modtages i den afdeling i kommunen, der behandler underretninger. Vurderingen skal på dette tidspunkt udelukkende omfatte, hvorvidt det er nødvendigt at iværksatte en akut handling.

  Det fremgår af bemærkningerne til loven, at 24 timers reglen i praksis kan løses ved, at kommunen opretter en e-mailadresse på hjemmesiden til modtagelse af underretninger. En sådan mailadresse har vi allerede i Aabenraa Kommune: underretninger@aabenraa.dk. I arbejdstiden vurderes underretningen af en af de 4 erfarne socialrådgivere, der sidder i Tinglev, eller af en socialrådgiver på Kallemosen. Vurderingen foregår samme dag, som underretningen modtages. Uden for arbejdstiden - herunder i weekender og på helligdage – vil nye underretninger gå til den iPhone, som den socialrådgiver, der har akutvagten, er udstyret med.

  Til orientering kan oplyses, at Børn og Familie siden 2007 har haft en 24 timers akutvagt 365 dage om året. Statistik for de seneste 18 måneder viser, at der i en tredjedel af ugerne ikke er aktivitet i forhold til akutvagten. I en tredjedel af ugerne er der ét opkald fra politiet til akutvagten, og i de resterende uger er der mere end et ugentligt opkald. Rådgiverens løsning af opgaven som følge af et opkald til akutvagten tager kun undtagelsesvis mere end 3 timer.

  Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning til den nye lovgivning. En række forhold vedrørende de nye børnehuse er stadig uafklarede. Dette gælder også for det børnehus, der etableres i Odense og den satellit hertil, der vil blive placeret i Esbjerg. En række detaljer i Aabenraa kommunens beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb overfor børn og unge, vil blive justeret, når detaljerne vedr. børnehuset i Odense m.v. er kendte.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb overfor børn og unge godkendes, og

  at orientering om håndtering af underretningerne inden for 24 timer tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 04-09-2013

  1. at anbefales godkendt

  2. at taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11722, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. april 2013 etableringen af et Kommunalt In-house Servicekorps (KIS), foreløbig som et pilotprojekt. Det blev besluttet, at KIS indtil videre skulle virke i en tidsbegrænset periode, og en eventuel videreførelse skulle træffes i efteråret med baggrund i en evaluering af pilotprojektet.

  Etableringen af KIS har vist sig som et stort skridt på vej mod en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune. Ikke mindst i kraft af de relativt mange medarbejdere, indenfor målgrupperne fleksjob og seniorjob, som KIS allerede på nuværende tidspunkt har formået at skabe job til. Forvaltningens målsætning om, at der er ansat mindst 100 personer enten i fleksjob og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution pr. 1. september er opfyldt. Det forventes, at yderligere op imod 50 fleksjobvisiterede med mere end 18 måneders ledighed og ca. 15 seniorjob berettigede henvises til KIS inden udgangen af 2013.

  Formålet med oprettelsen af et Kommunalt In-house Servicekorps er, at borgere på ledighedsydelse, som har været ledige i længere tid, får mulighed for hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig er det et vigtigt bidrag til at løse opgaven med at skabe beskæftigelse til et større antal seniorjob berettigede. En ansættelse i KIS skal derforuden medvirke til, at den lediges motivation og kvalifikationer - via arbejdet i KIS – bevares og dermed, at mulighederne for igen at få fodfæste på det ordinære eller rummelige arbejdsmarked øges. Kommunen får samtidig mulighed for, ved at tilbyde den ledige beskæftigelse i KIS, at vurdere om den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig og ikke mindst er KIS også et væsentligt element i at undgå, at kommunens udgifter til ledighedsydelse ligger på et uacceptabelt højt niveau.

  KIS kan som selvstændig kommunal institution udføre opgaver for kommunens institutioner, frivillige foreninger og organisationer, som ikke er blevet udført som lønnet arbejde indenfor de seneste 4 år.

  De opnåede resultater og forventningen til at KIS kan bidrage til en yderligere nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse i Aabenraa Kommune er indarbejdet i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2014-2017 og forudsætter, at KIS fortsætter.

  Forvaltningen anbefaler, på baggrund af de opnåede resultater, at projektperioden forlænges frem til 31.12.2015, og at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret.

  De stillinger som indtil nu er oprettet i KIS, er oprettet som tidsbegrænsede stillinger og udløber pr. 30. april 2014. Såfremt projektperioden forlænges, vil medarbejderne i KIS få tilbud om en tilsvarende forlængelse af deres ansættelse.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes det for budgettet på overførselsområdet for 2014-2015, at der kan opnås 13-15 mio. kr. i øget refusion og sparede udgifter ved KIS projektet i forhold til en situation, hvor der fortsat er ca. 150 personer på ledighedsydelse over 18 måneder. Herfra skal trækkes udgifterne til løn til personer i fleksjob samt til ordinært ansatte i KIS, lokaleudgifter mm., således at nettoforskellen udgør 9-10 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at projektperioden for Kommunalt In-house Servicekorps forlænges frem til 31. december 2015,

  at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret, og

  at forvaltningen i september måned 2014 og 2015 udarbejder en statusevaluering af KIS til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Byrådet den 18-09-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20213, Sagsinitialer: jfh
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/43479, Sagsinitialer: MKRI